COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER"

Transkript

1 ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU

2 Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt

3 INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum Advokaters CSR-politik... 9 Implementering af Forum Advokaters CSR-politik Indholdet af Forum Advokaters CSR-politik Det nåede vi i Kommende initiativer...19 CONTENT Introduction... 4 About Forum Advokater... 6 Summary of Forum Advokater s CSR policy... 8 Implementation of Forum Advokater s CSR policy Contents of Forum Advokater s CSR policy In 2013 we did the following Future initiatives COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER

4 INTRODUCTION In December 2009, Forum Advokater adopted our CSR policy and signed up for the UN Global Compact programme. In this connection, we set up a CSR committee, part of whose work is communicating our CSR policy both internally to our employees and externally to our clients and business partners. In December 2010, we submitted our first COP report to the UN Global Compact. We hereby submit our COP report The report is not only a report to the UN, but also, and just as much, dissemination of our message to the above-mentioned interested parties and others who might be interested in CSR and taking social responsibility. In the following pages, we present Forum Advokater and our CSR policy as well as the objects which we have worked towards during 2013, in particular our efforts to bring CSR into focus with the interested parties. Our active work in CSR has provided us with practical experience in the handling of challenges that follow from social responsibility. We use this knowledge when counselling our business clients with regard to corporate management, environment and climate law, and employment law. Yours sincerely Managing Partner Kenneth Tygesen 4 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

5 FORORD I december 2009 blev Forum Advokaters CSR-politik vedtaget, og Forum Advokater tilmeldte sig FN s Global Compact program. I den forbindelse blev der nedsat en CSR-komité, der blandt andet har til opgave at formidle CSR-politikken såvel internt til medarbejderne som eksternt til vores klienter og samarbejdspartnere. I december 2010 afgav vi vores første COP-rapport til FN Global Compact. Hermed afgiver vi vores COP-rapport for Rapporten er ikke alene en afrapportering til FN, men i lige så høj grad en formidling af vores budskaber til de nævnte interessenter, og andre som måtte have interesse i CSR og i at tage samfundsansvar. På de følgende sider præsenterer vi Forum Advokater og vores CSR-politik samt de mål vi har arbejdet frem mod i 2013, herunder særligt at øge interessenternes fokus på CSR. Vores aktive arbejde med CSR har givet os en praktisk erfaring med håndtering af de udfordringer, som følger med samfundsansvaret. Denne viden udnytter vi, når vi rådgiver vores erhvervsklienter indenfor områder som virksomhedsledelse, miljøog klimaret samt ansættelsesret. Med venlig hilsen Direktør Kenneth Tygesen COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 5

6 ABOUT FORUM ADVOKATER Forum Advokater is a fullservice law firm. We advise business enterprises, foundations, public institutions, and private citizens. With approximately 40 employees, including 14 law graduates, we cover all essential aspects of the law. We have a strong international profile, and on a personal basis we are members of several international networks, and some of our attorneys have received training in other countries and are therefore dual qualified. We are the Danish member of the CICERO League of International Lawyers, in which over the years we have built up personal relationships of trust with attorneys from a number of law firms worldwide. This ensures our clients access to optimal counselling in international matters. Commercial and managerial aspects often feature in our counselling on commercial law matters, and in this connection we advise more and more on issues concerning corporate management and social responsibility. Often we collaborate closely with the law firm s other counsellors to provide our clients with the best possible basis for decision. We have a comprehensive consultant network with financial institutions, auditors, business brokers, estate agents, technicians and company management networks, which we use actively in our counselling. 6 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

7 OM FORUM ADVOKATER Forum Advokater er et full service advokatkontor. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige institutioner og privatpersoner. Med omkring 40 medarbejdere, herunder 14 jurister, dækker vi alle væsentlige juridiske områder. Vi har en stærk international profil, og er medlem af flere internationale netværk på personligt plan, ligesom flere af vores advokater er uddannet i flere lande og således dual qualified. Vi er det danske medlem af CICERO League of International Lawyers, hvor vi gennem årene har opbygget tillidsfulde personlige forhold med advokater fra et antal advokatfirmaer fra hele verden. Dette sikrer vores klienter adgang til optimal rådgivning i internationale relationer. Kommercielle og ledelsesmæssige forhold indgår ofte i vores rådgivning om erhvervsretlige forhold, og i den forbindelse rådgiver vi stadig oftere om emner indenfor god selskabsledelse og samfundsansvar. Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for vores klienter. Vi har et stort personligt netværk med pengeinstitutter, revisorer, virksomhedsmæglere, ejendomsmæglere, teknikere og virksomhedsledernetværk, som vi benytter aktivt i vores rådgivning. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 7

8 FORUM ADVOKATER S CSR POLICY The following statements express the values guiding our CSR policy. We contribute positively to the society in which we work which does not compromise on quality and the needs of our clients. We observe and encourage human rights We create the best possible settings for our employees We minimize our contribution to climatic changes In our implementation of these values, we place great emphasis on proportionality between the considerations which we want to safeguard through our CSR policy and on the other hand the consideration of running an effective law firm Basically, Forum Advokater s CSR policy is borne by 4 pillars: 1. People 2. The environment 3. The working environment 4. Society People our 10 commandments 1. Everybody is entitled to respectful counselling regardless of background. 2. When purchasing goods or services we will not contribute to child labour and other improper exploitation of people. We pursue this via supplier relationships with trust and consideration. 3. Everybody is entitled to freedom of opinion and expression. Forum Advokater takes pride in mutual openness, honest and trustworthy information about the law firm and the opportunity of making oneself heard. 4. Everybody is entitled to cultural challenges and artistic enjoyment. 5. Freedom to opt out. Internal meetings and offers are voluntary unless the chairperson or organizer decides otherwise. 6. Everybody is entitled to family life. We offer several days off and great flexibility. 7. We create the framework for giving priority to health in everyday life. We focus on health, exercise and healthy living. 8. Everybody is entitled to education. Through Forum Academy we offer all employees targeted supplementary training. 9. We are conscious of our social responsibility. We support cultural life and athletic activities. 10. We believe in freedom with responsibility, particularly with regard to the needs of our clients, business partners and colleagues. 8 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

9 FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK Følgende udsagn udtrykker de værdier, som ligger til grund for vores CSR-politik. Vi bidrager positivt til det samfund, vi opererer i vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores klienters behov. Vi efterlever og fremmer menneskerettighederne Vi skaber de bedste rammer for vores medarbejdere Vi minimerer vores bidrag til klimaændringer I vores udmøntning af disse værdier lægger vi vægt på, at der er proportionalitet mellem på den ene side de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikken og på den anden side hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor Grundlæggende er Forum Advokaters CSR politik båret af 4 søjler: 1. Mennesker 2. Miljø 3. Arbejdsmiljø 4. Samfund Mennesker de 10 bud 1 Alle har krav på respektfuld rådgivning uanset baggrund. 2 I vores indkøb vil vi ikke medvirke til børnearbejde og anden utilbørlig udnyttelse af mennesker. Vi forfølger dette gennem leverandørforhold med tillid og omtanke. 3 Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater sætter vi en ære i gensidig åbenhed, ærlig og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde. 4 Alle har ret til at blive udfordret kulturelt og til kunstnydelse. 5 Frihed til at fravælge. Interne møder og tilbud er frivillige, medmindre mødelederen eller arrangøren bestemmer andet. 6 Alle har ret til et familieliv. Vi tilbyder flere fridage og stor fleksibilitet. 7 Vi skaber rammerne for at prioritere sundhed i hverdagen. Vi har fokus på sundhed, motion og helbred. 8 Alle har ret til undervisning. Gennem Forum Academy tilbydes målrettet efteruddannelse til alle vore medarbejdere. 9 Vi er bevidste om vores samfundsansvar. Vi støtter kultur- og idrætslivet. 10 Vi tror på frihed under ansvar, navnlig under hensyntagen til vores klienter, samarbejdspartnere og kollegaers behov. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 9

10 IMPLEMENTATION OF FORUM ADVOKATER S CSR POLICY In order to implement the CSR policy adopted, a committee was established. The committee meets on a regular basis and discusses a variety of issues. One of the committee s most important jobs is to determine and maintain an overall strategy for the implementation of the CSR policy. Another important task is to consider suggestions made by employees for new initiatives which could promote compliance with the CSR policy. The committee is also a birthplace for new ideas which may subsequently be handed over to different working groups established for the purpose of handling further consideration of the ideas. At our monthly staff meetings, the committee always has time allotted for speaking to the effect that the CSR policy becomes a natural part of the employees working days and to the effect that employees are given information about the work of the CSR committee on a regular basis. 10 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

11 IMPLEMENTERING AF FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK For at implementere den vedtagne CSR-politik er der nedsat en komité, der mødes regelmæssigt, og opgaverne er mangeartede. En af komitéens vigtigste opgaver er at fastsætte og fastholde en overordnet strategisk linje for implementeringen af CSR-politikken. En anden vigtig opgave er, at tage stilling til forslag fra medarbejderne til nye tiltag, som kan fremme efterlevelsen af CSR-politikken. I komitéen fostres der tillige nye ideer, som efterfølgende kan overdrages til forskellige udvalg, som etableres med det formål at forestå den videre behandling af ideerne. Komitéen har fast taletid på vores månedlige fællesmøder, således at CSR-politikken bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag, og således at medarbejderne løbende orienteres om CSR-komitéens arbejde. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 11

12 CONTENTS OF FORUM ADVOKATER S CSR POLICY As mentioned Forum Advokater s CSR policy covers the following areas: people, the environment, the working environment and society. People We take the UN human rights convention as our starting point. For instance, it follows from article 19 of the convention that: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Forum Advokater s CSR policy about people, clause 3: Everybody is entitled to freedom of opinion and expression. Forum Advokater takes pride in mutual openness, honest and trustworthy information about the law firm and the opportunity of making oneself heard. At Forum Advokater, we have made special fora, particularly aimed at creating a good framework for the exchange of opinions. For many years, we have held meetings on a regular basis, including meetings for the entire law firm, group meetings, and department meetings. Employees are encouraged to discuss any matter about the law firm at these 12 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

13 INDHOLDET AF FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK Forum Advokaters CSR-politik dækker som beskrevet over områderne mennesker, miljø, arbejdsmiljø og samfund. Mennesker Vi tager udgangspunkt i FN s menneskerettighedskonvention. Eksempelvis følger det af konventionens artikel 19, at: Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. Forum Advokaters CSR-politik om mennesker pkt. 3: Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater skal stedse herske gensidig åbenhed, ærlighed og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde. Hos Forum Advokater har vi skabt særlige fora, der netop har til formål at skabe gode rammer for udveksling af meninger. I gennem mange år har der regelmæssigt været afholdt møder, både i form af fællesmøder i virksomheden, men også i form af afdelingsmøder og faggruppemøder. Medarbejderne opfordres til på møderne at drøfte alle virksomhedens forhold. Hver enkelt medarbejder har mulighed for at komme til orde og få tilføjet punkter på dagsordenen. Deltagelse i de nævnte møder er som udgangspunkt frivillig, hvorved engagementet blandt deltagerne øges. Vi forsøger også at bidrage til, at andre virksomheder tager et samfundsansvar, og vi sikrer efterlevelse af menneskerettighederne ved at stille krav til vores leverandører. Således har samtlige vores leverandører underskrevet en erklæring om, at ville overholde menneskerettighederne og understøtte vores CSR-politik i form af en Code of Conduct. Miljø Det er et kardinalpunkt i Forum Advokaters CSR-politik, at vi bidrager mindst muligt til menneskeskabte klimaforandringer. Derfor har vi blandt andet vedtaget en grøn indkøbspolitik, hvorefter miljøhensyn skal indgå som et væsentligt parameter, når vi køber ind. Følgende tiltag er nu implementeret: - Grøn indkøbspolitik - El-cykler som alternativ til bilen - Miljø- og klimahensyn ved bygningsrenoveringer - Størst mulig brug af elspare pærer og LED belysning - Klimaneutral trykning af brochurer mv. Arbejdsmiljø CSR-komitéen har i 2013 arbejdet med muligheden for at indgå et samarbejde med Livlægerne om et sundhedstjek af alle medarbejdere. For mange er lægebesøg noget, der sker i forbindelse med en konkret lidelse eller konkrete symptomer. Ved at gennemføre et sundhedstjek, hvortil der gives let adgang, i virksomhedens regi, vil denne barriere forhåbentlig kunne nedbrydes. Vi vil i 2014 fortsætte med at undersøge mulighederne for etableringen af et sundhedstjek. Samfund I vores sagsbehandling bidrager vi til at modvirke hvidvask og korruption. Forum Advokater tager aktivt del i samfundet blandt andet gennem støtte COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 13

14 meetings. All employees have a chance to speak and can have items for discussion put on the agenda. Participation in these meetings is basically optional, which increases the commitment of participants. We also try to contribute to other businesses taking social responsibility, and we ensure compliance with human rights by placing demands on our suppliers. So all our suppliers have signed a declaration in the form of a Code of Conduct that they will observe human rights and support our CSR policy. The environment The cornerstone of Forum Advokater s CSR policy is that we should contribute as little as possible to manmade climate changes. Accordingly, we have adopted a green purchasing policy, in which environmental considerations are an essential parameter in connection with purchases. The following measures are implemented: - Green purchasing policy - Electrical bicycles an alternative to the car - Environment and climate considerations in relation to property renovation - Maximum use of low energy light and LED spots - Neutral environmental impact in relation to print of brochures etc. The working environment In 2013, the CSR committee worked on a possible cooperation with the Danish health check organization Livlægerne in relation to health checks of all employees. Often visits to the doctor take place in connection with a specific illness or actual symptoms. By offering our employees ready access to a health check under the auspices of the company, this barrier will hopefully be broken. In 2014, we will continue our work concerning the possibilities of establishing a health check scheme. Society In our case handling, we contribute to the prevention of moneylaundering and corruption. Forum Advokater takes active part in society among others by supporting Roskilde Rowing Club and Roskilde Tennis Club, and we have formalized our collaboration with the clubs for the benefit of both our employees and club members. We support the Schubertiade, which is a series of concerts held in the Roskilde Viking Ship Museum. Forum Advokater publishes the internet publication Forum Orientering, where our attorneys regularly write about new decisions and legislation in the areas of the law which we deal with. We regularly organize free courses on a number of legal issues for all interested parties. These courses are held on a weekly basis with good attendance and include a number of issues such as purchase of real estate, inheritance law, employment law, corporate law and marketing law. Many of our lawyers do pro bono work to support the development of the legal branch and to support personal development among the professionals within this branch. Forum Advokater are permanent writers in the Danish newspaper Berlingske Tidende s correspondence column. 14 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

15 til Roskilde Roklub og Roskilde Tennisklub og har et formaliseret samarbejde med klubberne til glæde for såvel vores medarbejdere som klubbernes medlemmer. Vi støtter Schubertiaden, som er en koncertrække, der afvikles på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Forum Advokater udgiver netpublikationen Forum Orientering, hvor vores advokater løbende skriver om nye afgørelser og lovgivning indenfor de områder, som vi beskæftiger os med. Vi holder løbende gratis kurser for alle interesserede inden for en række juridiske emner. Kurserne, der omfatter en lang række emner fra køb af fast ejendom, arveret, ansættelsesret og selskabs ret til markedsføringsret, afholdes ugentligt og med stor tilslutning. Flere af vores advokater udfører frivilligt arbejde til fordel for fagets udvikling og den personlige udvikling af aktører indenfor faget. Forum Advokater er faste skribenter i Berlingske Tidendes brevkasse. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 15

16 IN 2013 WE DID THE FOLLOWING In 2012, we chose to focus on the communication and development of CSR. We maintained this focus during In this connection, we continued our cooperation with the Association of Danish Law Firms and a number of other law firms on the development of CSRcounselling tools. Furthermore, we participated in a number of events and courses where the subject matter was CSR, including giving a talk with the FairTrade business Karibu. Additionally, we visited local experience exchange groups to tell about Forum Advokater s ideas on CSR policy and the practical implementation thereof. Through our active participation in the Association of Danish Law Firms, we try to bring up questions and participate in debates which are relevant to developments in society. An example thereof is the ongoing debate on legal expenses insurance schemes which is of major importance to many people. 16 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

17 DET NÅEDE VI I 2013 I 2012 valgte vi at sætte fokus på samarbejde og udvikling af CSR. Dette fokus fastholdt vi i Vi har i den forbindelse blandt andet fortsat samarbejdet med Danske Advokater og en række andre advokatvirksomheder om udviklingen af rådgivningsværktøjer om CSR. Herudover har vi deltaget i en række arrangementer og kurser, hvor emnet har været CSR, herunder har vi afholdt foredrag sammen med Fair Tradevirksomheden Karibu. Derudover har vi gæstet de lokale erfagrupper, hvor vi har fortalt om Forum Advokaters tanker bag CSR-politikker, samt hvordan den er udmøntet i praksis. Gennem vores aktive deltagelse i Danske Advokater forsøger vi at rejse spørgsmål og medvirke i debatter, som er relevante for samfundsudviklingen. Et eksempel herpå er den igangværende debat omkring retshjælpsforsikringsordningen, der har stor betydning for en lang række mennesker. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 17

18 FUTURE INITIATIVES In 2014, we expect to strengthen our commitment in relation to the communication and development of CSR. Carbon footprint remains a priority area, but it is still challenged by inadequate supplier information; this is particularly the case in relation to SMEs. We will continue to implement our CSR experience in our counselling of clients and will hold courses about social responsibility in relation to specific corporate law areas. Find out more here: 18 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

19 KOMMENDE INITIATIVER I 2014 forventer vi at styrke vores engagement i forhold til formidling og udvikling af CSR. Carbon footprint er fortsat et fokusområde, der imidlertid stadig er udfordret af mangelfulde leverandøroplysninger, hvilket navnlig synes at gøre sig gældende for SMV-virksomheder. Vi vil fortsætte med at implementere vores erfaringer med CSR i rådgivningen af vores klienter, ligesom vi fortsat vil afholde kursusvirksomhed om samfundsansvar i relation til konkrete erhvervsjuridiske områder. Læs mere på og COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 19

20 COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REP UM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOK For further information please contact Morten Mark Østergaard, Forum Advokater s CSR Committee Havnevej 3 DK-4000 Roskilde

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT Forord Introduction I december 2009 blev Forum Advokaters CSR-politik vedtaget, og Forum Advokater tilmeldte sig FN s Global Compact program. I den forbindelse

Læs mere

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT Forord Introduction I december 2009 blev Forum Advokaters CSR-politik vedtaget, og Forum Advokater tilmeldte sig FN s Global Compact program. I den forbindelse

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2012 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO2 -neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT

COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT ORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum Advokaters

Læs mere

VOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM FORUM ADVOKATER

VOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM FORUM ADVOKATER SR REPORT 2010 CSR RAPPORT 2010/CSR REPORT 2010 CSR RAPPORT 2010/CSR REPORT 2010 CSR RAPP VOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM FORUM ADVOKATER ADVO For further information please

Læs mere

RUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER

RUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER SR RAPPORT 2010 CSR REPORT 2010 CSR RAPPORT/CSR RAPPORT REPORT 2010 2010 CSR REPOR RUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM A INDHOLD Forord..............................................................................................

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

CSR Compliance Lab Vest

CSR Compliance Lab Vest CSR Compliance Lab Vest Vurdere din virksomhed mod FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og identificer din virksomheds udfordringer og muligheder Tilmeld dig CSR Compliance Lab - Vest

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere