COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER"

Transkript

1 ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU

2 Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt

3 INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum Advokaters CSR-politik... 9 Implementering af Forum Advokaters CSR-politik Indholdet af Forum Advokaters CSR-politik Det nåede vi i Kommende initiativer...19 CONTENT Introduction... 4 About Forum Advokater... 6 Summary of Forum Advokater s CSR policy... 8 Implementation of Forum Advokater s CSR policy Contents of Forum Advokater s CSR policy In 2013 we did the following Future initiatives COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER

4 INTRODUCTION In December 2009, Forum Advokater adopted our CSR policy and signed up for the UN Global Compact programme. In this connection, we set up a CSR committee, part of whose work is communicating our CSR policy both internally to our employees and externally to our clients and business partners. In December 2010, we submitted our first COP report to the UN Global Compact. We hereby submit our COP report The report is not only a report to the UN, but also, and just as much, dissemination of our message to the above-mentioned interested parties and others who might be interested in CSR and taking social responsibility. In the following pages, we present Forum Advokater and our CSR policy as well as the objects which we have worked towards during 2013, in particular our efforts to bring CSR into focus with the interested parties. Our active work in CSR has provided us with practical experience in the handling of challenges that follow from social responsibility. We use this knowledge when counselling our business clients with regard to corporate management, environment and climate law, and employment law. Yours sincerely Managing Partner Kenneth Tygesen 4 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

5 FORORD I december 2009 blev Forum Advokaters CSR-politik vedtaget, og Forum Advokater tilmeldte sig FN s Global Compact program. I den forbindelse blev der nedsat en CSR-komité, der blandt andet har til opgave at formidle CSR-politikken såvel internt til medarbejderne som eksternt til vores klienter og samarbejdspartnere. I december 2010 afgav vi vores første COP-rapport til FN Global Compact. Hermed afgiver vi vores COP-rapport for Rapporten er ikke alene en afrapportering til FN, men i lige så høj grad en formidling af vores budskaber til de nævnte interessenter, og andre som måtte have interesse i CSR og i at tage samfundsansvar. På de følgende sider præsenterer vi Forum Advokater og vores CSR-politik samt de mål vi har arbejdet frem mod i 2013, herunder særligt at øge interessenternes fokus på CSR. Vores aktive arbejde med CSR har givet os en praktisk erfaring med håndtering af de udfordringer, som følger med samfundsansvaret. Denne viden udnytter vi, når vi rådgiver vores erhvervsklienter indenfor områder som virksomhedsledelse, miljøog klimaret samt ansættelsesret. Med venlig hilsen Direktør Kenneth Tygesen COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 5

6 ABOUT FORUM ADVOKATER Forum Advokater is a fullservice law firm. We advise business enterprises, foundations, public institutions, and private citizens. With approximately 40 employees, including 14 law graduates, we cover all essential aspects of the law. We have a strong international profile, and on a personal basis we are members of several international networks, and some of our attorneys have received training in other countries and are therefore dual qualified. We are the Danish member of the CICERO League of International Lawyers, in which over the years we have built up personal relationships of trust with attorneys from a number of law firms worldwide. This ensures our clients access to optimal counselling in international matters. Commercial and managerial aspects often feature in our counselling on commercial law matters, and in this connection we advise more and more on issues concerning corporate management and social responsibility. Often we collaborate closely with the law firm s other counsellors to provide our clients with the best possible basis for decision. We have a comprehensive consultant network with financial institutions, auditors, business brokers, estate agents, technicians and company management networks, which we use actively in our counselling. 6 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

7 OM FORUM ADVOKATER Forum Advokater er et full service advokatkontor. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige institutioner og privatpersoner. Med omkring 40 medarbejdere, herunder 14 jurister, dækker vi alle væsentlige juridiske områder. Vi har en stærk international profil, og er medlem af flere internationale netværk på personligt plan, ligesom flere af vores advokater er uddannet i flere lande og således dual qualified. Vi er det danske medlem af CICERO League of International Lawyers, hvor vi gennem årene har opbygget tillidsfulde personlige forhold med advokater fra et antal advokatfirmaer fra hele verden. Dette sikrer vores klienter adgang til optimal rådgivning i internationale relationer. Kommercielle og ledelsesmæssige forhold indgår ofte i vores rådgivning om erhvervsretlige forhold, og i den forbindelse rådgiver vi stadig oftere om emner indenfor god selskabsledelse og samfundsansvar. Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for vores klienter. Vi har et stort personligt netværk med pengeinstitutter, revisorer, virksomhedsmæglere, ejendomsmæglere, teknikere og virksomhedsledernetværk, som vi benytter aktivt i vores rådgivning. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 7

8 FORUM ADVOKATER S CSR POLICY The following statements express the values guiding our CSR policy. We contribute positively to the society in which we work which does not compromise on quality and the needs of our clients. We observe and encourage human rights We create the best possible settings for our employees We minimize our contribution to climatic changes In our implementation of these values, we place great emphasis on proportionality between the considerations which we want to safeguard through our CSR policy and on the other hand the consideration of running an effective law firm Basically, Forum Advokater s CSR policy is borne by 4 pillars: 1. People 2. The environment 3. The working environment 4. Society People our 10 commandments 1. Everybody is entitled to respectful counselling regardless of background. 2. When purchasing goods or services we will not contribute to child labour and other improper exploitation of people. We pursue this via supplier relationships with trust and consideration. 3. Everybody is entitled to freedom of opinion and expression. Forum Advokater takes pride in mutual openness, honest and trustworthy information about the law firm and the opportunity of making oneself heard. 4. Everybody is entitled to cultural challenges and artistic enjoyment. 5. Freedom to opt out. Internal meetings and offers are voluntary unless the chairperson or organizer decides otherwise. 6. Everybody is entitled to family life. We offer several days off and great flexibility. 7. We create the framework for giving priority to health in everyday life. We focus on health, exercise and healthy living. 8. Everybody is entitled to education. Through Forum Academy we offer all employees targeted supplementary training. 9. We are conscious of our social responsibility. We support cultural life and athletic activities. 10. We believe in freedom with responsibility, particularly with regard to the needs of our clients, business partners and colleagues. 8 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

9 FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK Følgende udsagn udtrykker de værdier, som ligger til grund for vores CSR-politik. Vi bidrager positivt til det samfund, vi opererer i vi ikke går på kompromis med kvaliteten og vores klienters behov. Vi efterlever og fremmer menneskerettighederne Vi skaber de bedste rammer for vores medarbejdere Vi minimerer vores bidrag til klimaændringer I vores udmøntning af disse værdier lægger vi vægt på, at der er proportionalitet mellem på den ene side de hensyn, som vi ønsker at varetage gennem CSR-politikken og på den anden side hensynet til at drive en effektiv advokatvirksomhed, hvor Grundlæggende er Forum Advokaters CSR politik båret af 4 søjler: 1. Mennesker 2. Miljø 3. Arbejdsmiljø 4. Samfund Mennesker de 10 bud 1 Alle har krav på respektfuld rådgivning uanset baggrund. 2 I vores indkøb vil vi ikke medvirke til børnearbejde og anden utilbørlig udnyttelse af mennesker. Vi forfølger dette gennem leverandørforhold med tillid og omtanke. 3 Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater sætter vi en ære i gensidig åbenhed, ærlig og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde. 4 Alle har ret til at blive udfordret kulturelt og til kunstnydelse. 5 Frihed til at fravælge. Interne møder og tilbud er frivillige, medmindre mødelederen eller arrangøren bestemmer andet. 6 Alle har ret til et familieliv. Vi tilbyder flere fridage og stor fleksibilitet. 7 Vi skaber rammerne for at prioritere sundhed i hverdagen. Vi har fokus på sundhed, motion og helbred. 8 Alle har ret til undervisning. Gennem Forum Academy tilbydes målrettet efteruddannelse til alle vore medarbejdere. 9 Vi er bevidste om vores samfundsansvar. Vi støtter kultur- og idrætslivet. 10 Vi tror på frihed under ansvar, navnlig under hensyntagen til vores klienter, samarbejdspartnere og kollegaers behov. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 9

10 IMPLEMENTATION OF FORUM ADVOKATER S CSR POLICY In order to implement the CSR policy adopted, a committee was established. The committee meets on a regular basis and discusses a variety of issues. One of the committee s most important jobs is to determine and maintain an overall strategy for the implementation of the CSR policy. Another important task is to consider suggestions made by employees for new initiatives which could promote compliance with the CSR policy. The committee is also a birthplace for new ideas which may subsequently be handed over to different working groups established for the purpose of handling further consideration of the ideas. At our monthly staff meetings, the committee always has time allotted for speaking to the effect that the CSR policy becomes a natural part of the employees working days and to the effect that employees are given information about the work of the CSR committee on a regular basis. 10 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

11 IMPLEMENTERING AF FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK For at implementere den vedtagne CSR-politik er der nedsat en komité, der mødes regelmæssigt, og opgaverne er mangeartede. En af komitéens vigtigste opgaver er at fastsætte og fastholde en overordnet strategisk linje for implementeringen af CSR-politikken. En anden vigtig opgave er, at tage stilling til forslag fra medarbejderne til nye tiltag, som kan fremme efterlevelsen af CSR-politikken. I komitéen fostres der tillige nye ideer, som efterfølgende kan overdrages til forskellige udvalg, som etableres med det formål at forestå den videre behandling af ideerne. Komitéen har fast taletid på vores månedlige fællesmøder, således at CSR-politikken bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag, og således at medarbejderne løbende orienteres om CSR-komitéens arbejde. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 11

12 CONTENTS OF FORUM ADVOKATER S CSR POLICY As mentioned Forum Advokater s CSR policy covers the following areas: people, the environment, the working environment and society. People We take the UN human rights convention as our starting point. For instance, it follows from article 19 of the convention that: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Forum Advokater s CSR policy about people, clause 3: Everybody is entitled to freedom of opinion and expression. Forum Advokater takes pride in mutual openness, honest and trustworthy information about the law firm and the opportunity of making oneself heard. At Forum Advokater, we have made special fora, particularly aimed at creating a good framework for the exchange of opinions. For many years, we have held meetings on a regular basis, including meetings for the entire law firm, group meetings, and department meetings. Employees are encouraged to discuss any matter about the law firm at these 12 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

13 INDHOLDET AF FORUM ADVOKATERS CSR-POLITIK Forum Advokaters CSR-politik dækker som beskrevet over områderne mennesker, miljø, arbejdsmiljø og samfund. Mennesker Vi tager udgangspunkt i FN s menneskerettighedskonvention. Eksempelvis følger det af konventionens artikel 19, at: Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. Forum Advokaters CSR-politik om mennesker pkt. 3: Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater skal stedse herske gensidig åbenhed, ærlighed og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde. Hos Forum Advokater har vi skabt særlige fora, der netop har til formål at skabe gode rammer for udveksling af meninger. I gennem mange år har der regelmæssigt været afholdt møder, både i form af fællesmøder i virksomheden, men også i form af afdelingsmøder og faggruppemøder. Medarbejderne opfordres til på møderne at drøfte alle virksomhedens forhold. Hver enkelt medarbejder har mulighed for at komme til orde og få tilføjet punkter på dagsordenen. Deltagelse i de nævnte møder er som udgangspunkt frivillig, hvorved engagementet blandt deltagerne øges. Vi forsøger også at bidrage til, at andre virksomheder tager et samfundsansvar, og vi sikrer efterlevelse af menneskerettighederne ved at stille krav til vores leverandører. Således har samtlige vores leverandører underskrevet en erklæring om, at ville overholde menneskerettighederne og understøtte vores CSR-politik i form af en Code of Conduct. Miljø Det er et kardinalpunkt i Forum Advokaters CSR-politik, at vi bidrager mindst muligt til menneskeskabte klimaforandringer. Derfor har vi blandt andet vedtaget en grøn indkøbspolitik, hvorefter miljøhensyn skal indgå som et væsentligt parameter, når vi køber ind. Følgende tiltag er nu implementeret: - Grøn indkøbspolitik - El-cykler som alternativ til bilen - Miljø- og klimahensyn ved bygningsrenoveringer - Størst mulig brug af elspare pærer og LED belysning - Klimaneutral trykning af brochurer mv. Arbejdsmiljø CSR-komitéen har i 2013 arbejdet med muligheden for at indgå et samarbejde med Livlægerne om et sundhedstjek af alle medarbejdere. For mange er lægebesøg noget, der sker i forbindelse med en konkret lidelse eller konkrete symptomer. Ved at gennemføre et sundhedstjek, hvortil der gives let adgang, i virksomhedens regi, vil denne barriere forhåbentlig kunne nedbrydes. Vi vil i 2014 fortsætte med at undersøge mulighederne for etableringen af et sundhedstjek. Samfund I vores sagsbehandling bidrager vi til at modvirke hvidvask og korruption. Forum Advokater tager aktivt del i samfundet blandt andet gennem støtte COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 13

14 meetings. All employees have a chance to speak and can have items for discussion put on the agenda. Participation in these meetings is basically optional, which increases the commitment of participants. We also try to contribute to other businesses taking social responsibility, and we ensure compliance with human rights by placing demands on our suppliers. So all our suppliers have signed a declaration in the form of a Code of Conduct that they will observe human rights and support our CSR policy. The environment The cornerstone of Forum Advokater s CSR policy is that we should contribute as little as possible to manmade climate changes. Accordingly, we have adopted a green purchasing policy, in which environmental considerations are an essential parameter in connection with purchases. The following measures are implemented: - Green purchasing policy - Electrical bicycles an alternative to the car - Environment and climate considerations in relation to property renovation - Maximum use of low energy light and LED spots - Neutral environmental impact in relation to print of brochures etc. The working environment In 2013, the CSR committee worked on a possible cooperation with the Danish health check organization Livlægerne in relation to health checks of all employees. Often visits to the doctor take place in connection with a specific illness or actual symptoms. By offering our employees ready access to a health check under the auspices of the company, this barrier will hopefully be broken. In 2014, we will continue our work concerning the possibilities of establishing a health check scheme. Society In our case handling, we contribute to the prevention of moneylaundering and corruption. Forum Advokater takes active part in society among others by supporting Roskilde Rowing Club and Roskilde Tennis Club, and we have formalized our collaboration with the clubs for the benefit of both our employees and club members. We support the Schubertiade, which is a series of concerts held in the Roskilde Viking Ship Museum. Forum Advokater publishes the internet publication Forum Orientering, where our attorneys regularly write about new decisions and legislation in the areas of the law which we deal with. We regularly organize free courses on a number of legal issues for all interested parties. These courses are held on a weekly basis with good attendance and include a number of issues such as purchase of real estate, inheritance law, employment law, corporate law and marketing law. Many of our lawyers do pro bono work to support the development of the legal branch and to support personal development among the professionals within this branch. Forum Advokater are permanent writers in the Danish newspaper Berlingske Tidende s correspondence column. 14 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

15 til Roskilde Roklub og Roskilde Tennisklub og har et formaliseret samarbejde med klubberne til glæde for såvel vores medarbejdere som klubbernes medlemmer. Vi støtter Schubertiaden, som er en koncertrække, der afvikles på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Forum Advokater udgiver netpublikationen Forum Orientering, hvor vores advokater løbende skriver om nye afgørelser og lovgivning indenfor de områder, som vi beskæftiger os med. Vi holder løbende gratis kurser for alle interesserede inden for en række juridiske emner. Kurserne, der omfatter en lang række emner fra køb af fast ejendom, arveret, ansættelsesret og selskabs ret til markedsføringsret, afholdes ugentligt og med stor tilslutning. Flere af vores advokater udfører frivilligt arbejde til fordel for fagets udvikling og den personlige udvikling af aktører indenfor faget. Forum Advokater er faste skribenter i Berlingske Tidendes brevkasse. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 15

16 IN 2013 WE DID THE FOLLOWING In 2012, we chose to focus on the communication and development of CSR. We maintained this focus during In this connection, we continued our cooperation with the Association of Danish Law Firms and a number of other law firms on the development of CSRcounselling tools. Furthermore, we participated in a number of events and courses where the subject matter was CSR, including giving a talk with the FairTrade business Karibu. Additionally, we visited local experience exchange groups to tell about Forum Advokater s ideas on CSR policy and the practical implementation thereof. Through our active participation in the Association of Danish Law Firms, we try to bring up questions and participate in debates which are relevant to developments in society. An example thereof is the ongoing debate on legal expenses insurance schemes which is of major importance to many people. 16 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

17 DET NÅEDE VI I 2013 I 2012 valgte vi at sætte fokus på samarbejde og udvikling af CSR. Dette fokus fastholdt vi i Vi har i den forbindelse blandt andet fortsat samarbejdet med Danske Advokater og en række andre advokatvirksomheder om udviklingen af rådgivningsværktøjer om CSR. Herudover har vi deltaget i en række arrangementer og kurser, hvor emnet har været CSR, herunder har vi afholdt foredrag sammen med Fair Tradevirksomheden Karibu. Derudover har vi gæstet de lokale erfagrupper, hvor vi har fortalt om Forum Advokaters tanker bag CSR-politikker, samt hvordan den er udmøntet i praksis. Gennem vores aktive deltagelse i Danske Advokater forsøger vi at rejse spørgsmål og medvirke i debatter, som er relevante for samfundsudviklingen. Et eksempel herpå er den igangværende debat omkring retshjælpsforsikringsordningen, der har stor betydning for en lang række mennesker. COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 17

18 FUTURE INITIATIVES In 2014, we expect to strengthen our commitment in relation to the communication and development of CSR. Carbon footprint remains a priority area, but it is still challenged by inadequate supplier information; this is particularly the case in relation to SMEs. We will continue to implement our CSR experience in our counselling of clients and will hold courses about social responsibility in relation to specific corporate law areas. Find out more here: 18 FORUM ADVOKATER - COP REPORT

19 KOMMENDE INITIATIVER I 2014 forventer vi at styrke vores engagement i forhold til formidling og udvikling af CSR. Carbon footprint er fortsat et fokusområde, der imidlertid stadig er udfordret af mangelfulde leverandøroplysninger, hvilket navnlig synes at gøre sig gældende for SMV-virksomheder. Vi vil fortsætte med at implementere vores erfaringer med CSR i rådgivningen af vores klienter, ligesom vi fortsat vil afholde kursusvirksomhed om samfundsansvar i relation til konkrete erhvervsjuridiske områder. Læs mere på og COP RAPPORT - FORUM ADVOKATER 19

20 COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REP UM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOK For further information please contact Morten Mark Østergaard, Forum Advokater s CSR Committee Havnevej 3 DK-4000 Roskilde

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT

FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT FORUM ADVOKATER 2014 - COP RAPPORT / COP REPORT Forord Introduction I december 2009 blev Forum Advokaters CSR-politik vedtaget, og Forum Advokater tilmeldte sig FN s Global Compact program. I den forbindelse

Læs mere

COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT

COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP REPORT ORT COP RAPPORT/COP REPORT COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum Advokaters

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY Hospitals in a culturally diverse Europe Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Grete Brorholt, Dept. of Development and Education 046, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere