Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet"

Transkript

1 Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet. Fra ministeriet modtog advokatens klage, og indtil ministeriet traf afgørelse i sagen, gik der lidt mere end 24 måneder. Efter ombudsmandens opfattelse var den samlede sagsbehandlingstid alt for lang. Dette var meget beklageligt - også henset til at ansøgeren under hele forløbet havde opholdt sig i en flygtningelejr. Ombudsmanden kritiserede endvidere at ministeriet ikke underrettede advokaten om at sagen ikke kunne afsluttes inden for den frist ministeriet havde udmeldt, og at ministeriet ikke besvarede en rykker fra advokaten. (J.nr ). 25. januar Forvaltningsret: A, der var udlænding, søgte ved ansøgningsskema modtaget i Udlændingestyrelsen den 15. december 2003 om opholdstilladelse på grundlag af ægteskab indgået den 25. juli 2002 i Etiopien med den herboende B. B var blevet meddelt opholdstilladelse i Danmark den 2. juli 1997 efter udlændingelovens 7, stk. 2. Den 12. maj 2000 havde han fået tidsubegrænset opholdstilladelse. På tidspunktet for A s ansøgning om opholdstilladelse var B stadig sudansk statsborger. Han fik imidlertid senere ved lov af 7. december 2005 dansk indfødsret med virkning fra den 14. december Udlændingestyrelsen meddelte den 30. april 2004 A afslag på opholdstilladelse på grundlag af ægteskabet. Styrelsen henviste til at parrets samlede tilknytning til Danmark ikke var større end deres samlede tilknytning til Sudan. Ved brev af 26. maj 2004 til ministeriet klagede advokat C for A og B over Udlændingestyrelsens afgørelse. I samme brev bad advokaten om aktindsigt i sagen.

2 Den 1. juni 2004 bad ministeriet styrelsen om en udtalelse i sagen og oversendte samtidig advokat C s aktindsigtsanmodning til videre foranstaltning. Ved brev til advokaten af samme dato bekræftede ministeriet modtagelsen af hendes klage og aktindsigtsanmodning og oplyste om de foretagne sagsbehandlingsskridt. Ved brev af 2. juni 2004 til ministeriet klagede B over Udlændingestyrelsens afgørelse af 30. april Brevet var vedlagt kopi af en ansættelsesaftale med X firma med tiltrædelsesdato den 26. april 2004 samt en tjenesteattest af 29. oktober 2003 fra Z firma i Kolding. I brev af 7. juni 2004 meddelte ministeriet B at man samme dag havde videresendt hans brev af 2. juni 2006 til Udlændingestyrelsen således at det kunne indgå i grundlaget for styrelsens udtalelse. Ved brev af 21. juni 2004 til ministeriet rykkede advokat C for aktindsigt i sagen og henviste til sit brev af 26. maj Ved brev af 24. juni 2004 meddelte ministeriet advokaten bl.a. at man samme dag havde videresendt hendes brev til Udlændingestyrelsen hvor sagens akter på daværende tidspunkt befandt sig. Den 28. juni 2004 meddelte Udlændingestyrelsen advokaten aktindsigt i sagen. Styrelsen oplyste at man ville afvente hendes bemærkninger i 14 dage inden man indbragte sagen for ministeriet. Styrelsen beklagede tillige den sene besvarelse af advokatens anmodning. Den 22. juli 2004 orienterede ministeriet advokat C om at man samme dag havde rykket Udlændingestyrelsen for en udtalelse i sagen. Den 18. august 2004 orienterede ministeriet Dem om at man samme dag på ny havde rykket Udlændingestyrelsen for en udtalelse i sagen. Den 30. august 2004 modtog ministeriet en udtalelse fra Udlændingestyrelsen. 2/14

3 Ved brev til ministeriet af 1. september 2004 kom advokat C med yderligere bemærkninger til sagen. C anførte bl.a. at den herboende ægtefælle, B, var anerkendt flygtning efter udlændingelovens 7, stk. 2. Efter advokatens opfattelse kunne parret derfor ikke efter artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention henvises til at etablere deres familieliv i Sudan. Endvidere henviste advokaten til at A var kristen, og at hun og hendes familie flygtede til Etiopien i 1999 hvor hun er ankerkendt af UNHCR som flygtning. Ved brev af 2. september 2004 oplyste ministeriet advokaten om at man havde modtaget Udlændingestyrelsens udtalelse, og at styrelsen havde henholdt sig til sin afgørelse af 30. april Ministeriet oplyste endvidere advokat C om at hun på baggrund af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager af den pågældende karakter kunne forvente at hendes klients sag ville være færdigbehandlet i løbet af seks til otte måneder. Den 7. september 2004 bekræftede ministeriet modtagelsen af advokatens brev af 1. september og oplyste bl.a. at ministeriet i denne anledning havde bedt Udlændingestyrelsen om en supplerende udtalelse i sagen. Ved brev af 6. december 2004 bad ministeriet advokat C om at besvare nogle spørgsmål vedrørende hendes klienters forhold til brug for sagens behandling. Ministeriet henviste i den forbindelse til et vedlagt bilag hvoraf følgende fremgik: Som det har været omtalt i pressen, fremlagde Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles i begyndelsen af juli 2004 en rapport om menneskerettighederne i Danmark. En del af rapporten omhandler udlændingelovgivningen. Regeringen offentliggjorde den 22. september 2004 et notat, hvor alle menneskerettighedskommissærens anbefalinger på udlændingeområdet analyseres og kommenteres. Der gøres i notatet rede for indholdet af menneskerettighedskonventionens beskyttelse af familielivet. 3/14

4 Regeringen tydeliggør i notatet bl.a., hvornår flygtninge, der har giftet sig efter flugten fra hjemlandet, kan få ægtefællesammenføring, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Det fremgår således, at det ved vurderingen af, om et afslag på ægtefællesammenføring i Danmark vil indebære en krænkelse af ægteparrets ret til beskyttelse af deres eventuelle familieliv efter artikel 8 i Den Europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) er afgørende, om der er etableret et familieliv med en sådan relation til Danmark, at Danmark efter EMRK art. 8 er forpligtet til at tillade familiesammenføring her i landet. I forhold til afgørelsen af, om det må anerkendes, at et ægtepar kan antages at have en ret til familiesammenføring i Danmark, er det relevant at få belyst, om der foreligger et eller flere af følgende forhold: Samliv på fælles bopæl i Danmark. Samliv på fælles bopæl i hjemlandet eller et tredjeland inden den herboende flygtnings indrejse i Danmark. Kontakt mellem ægtefællerne inden den herboendes flugt fra hjemlandet, når samlivet har været udelukket på grund af de omstændigheder, der har ført til den herboende flygtnings flugt fra hjemlandet. Børn i ægteskabet, herunder om de har opholdstilladelse i Danmark. Ansøgerens lovlige ophold på visum eller med opholdstilladelse her i landet. Det vil være en betingelse for, at der kan antages at foreligge et krav på opholdstilladelse her i landet, at den herboende flygtning på tidspunktet for sagens behandling (fortsat) må anses for afskåret fra at kunne tage ophold i sit hjemland. Der vil derfor i tilfælde, hvor en belysning af dette spørgsmål måtte vise sig relevant, skulle ske en høring af Udlændingestyrelsens Asyl- og Visumafdeling. 4/14

5 Det er i sammenhæng med udfærdigelsen og offentliggørelsen af notatet besluttet, at udlændingemyndighederne bør gennemgå de sager, hvor de ovennævnte forhold spiller ind, for at sikre, at alle afgørelser er korrekte. Den 21. december 2004 besvarede advokat C ministeriets brev af 6. december 2004 og anførte at hun ønskede en afgørelse inden 14 dage. Samme dag bad advokaten Udlændingestyrelsen om en kopi af B s asylsagsakter. Ved brev af 3. januar 2005 afslog ministeriet at fremskynde behandlingen af sagen. Ministeriet anførte at der ikke forelå sådanne helt særlige omstændigheder at der var grundlag for en fremskyndelse. Ministeriet henviste herved til sit brev af 2. september 2004 vedrørende den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager af den pågældende karakter. Den 10. januar 2005 sendte ministeriet sagsakterne til Udlændingestyrelsen. Den 13. januar 2005 sendte Udlændingestyrelsen kopi af B s sagsakter til advokat C og returnerede samtidig sagsakterne til ministeriet. Den 10. februar 2005 sendte ministeriet efter telefonisk aftale på ny sagsakterne til Udlændingestyrelsen med henblik på at disse kunne indgå i grundlaget for styrelsens udtalelse. Den 17. februar 2005 sendte Udlændingestyrelsen sin supplerende udtalelse til ministeriet sammen med sagens akter. I udtalelsen henviste styrelsen til sin afgørelse af 30. april 2004 og anførte bl.a. at der ikke i advokat C s brev af 1. september 2004 var nævnt omstændigheder der ændrede styrelsens stillingtagen til sagen. Ved brev af 22. februar 2005 sendte ministeriet advokaten en kopi af Udlændingestyrelsens udtalelse af 17. februar 2005 og bad hende samtidig om inden 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Ved brev af 25. februar 2005 orienterede advokat C ministeriet om at hun ikke havde yderligere bemærkninger til sagen, men henviste til sine breve af 1. september og 21. december /14

6 Ved brev af 29. marts 2005 bad advokat C ministeriet om at fremskynde behandlingen af sagen. Til støtte herfor anførte advokaten at B opholdt sig i Danmark, og at hun var bekendt med at ministeriet tidligere havde tillagt netop denne omstændighed afgørende betydning for beslutningen om at fremskynde behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Den 1. april 2005 afslog ministeriet at fremskynde sagen og henviste til at der ikke forelå sådanne helt særlige omstændigheder at der var grundlag herfor. Ministeriet bemærkede i den forbindelse at man tidligere havde fremskyndet behandlingen af en række sager hvor ministeriet havde vurderet at der var etableret et familieliv med tilknytning til Danmark. Under henvisning til ministeriets brev af 6. december 2004 oplyste ministeriet at man ikke umiddelbart mente at dette var tilfældet i C s klients sag. Endvidere henviste ministeriet igen til sit brev af 2. september 2004 vedrørende den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager af den pågældende karakter. Ved brev af 20. april 2005 beklagede ministeriet at det endnu ikke havde været muligt at afslutte behandlingen af sagen. Som begrundelse henviste ministeriet til at der fortsat var et meget stort antal sager til behandling i ministeriet. Ministeriet oplyste at behandlingen af sagen kunne forventes afsluttet senest ved udgangen af maj måned Ved brev af 20. maj 2005 til advokat C oplyste ministeriet at man efter en fornyet gennemgang af sagen havde fundet det rettest samme dag at bede Asylog Visumafdelingen i Udlændingestyrelsen om en supplerende udtalelse om hvorvidt B (fortsat) måtte anses for afskåret fra at tage ophold i sit hjemland. Ministeriet tilføjede at man snarest muligt efter modtagelsen af udtalelsen ville træffe afgørelse i sagen. Den 28. juli 2005 rykkede ministeriet Udlændingestyrelsen for den supplerende udtalelse. Ministeriet orienterede samtidig advokaten herom. Den 1. september 2005 modtog ministeriet den supplerende udtalelse fra Asyl- og Visumafdelingen i Udlændingestyrelsen. Af udtalelsen fremgik at der ikke var grund til at antage at B ved en tilbagevenden til Sudan ville risikere asylrelevant forfølgelse. Endvidere beklagede styrelsen den sene besvarelse af ministeriets henvendelse. 6/14

7 Den 6. september 2005 fremsendte ministeriet Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse til advokat C. I brev af 15. september 2005 fremkom advokaten med yderligere bemærkninger til sagen. Hun vedlagde endvidere dokumentation for at A var anerkendt som sudanesisk flygtning i Etiopien, og at hun opholdt sig i Flygtningelejren ( ) der administreres af UNHCR. Herudover bemærkede advokaten at sagsbehandlingstiden på knap halvandet år efter hendes vurdering var fuldstændig uacceptabel. Efter advokatens opfattelse kunne der sættes spørgsmålstegn ved relevansen af de sagsbehandlingsskridt som ministeriet havde foretaget i sagen. På denne baggrund bad advokaten ministeriet om at træffe afgørelse idet hun ellers ville indbringe sagen for mig. Den 26. september 2005 bad ministeriet styrelsen om en ny supplerende udtalelse på baggrund af advokat C s brev af 15. september Ministeriet underrettede samtidig advokaten herom. Ministeriet rykkede den 27. oktober 2005 styrelsen for den supplerende udtalelse i sagen og orienterede advokaten herom. Den 1. november 2005 fremkom Asyl- og Visumafdelingen i Udlændingestyrelsen med sin supplerende udtalelse i sagen. Af udtalelsen fremgik at afdelingen ikke havde fundet anledning til at udtale sig om A s mulighed for at bosætte sig i Sudan idet dette ville forudsætte en egentlig asylsagsbehandling. Asyl- og Visumafdelingen udtalte yderligere at B ikke var omfattet af hverken udlændingelovens 7, stk. 1, eller 7, stk. 2 (som denne bestemmelse var affattet efter lovændringen den 1. juli 2002), og at man havde lagt Flygtningenævnets afgørelse af 9. marts 1999 til grund for bedømmelsen. Asyl- og Visumafdelingen henholdt sig på denne baggrund til sin udtalelse af 26. august /14

8 Den 3. november 2005 sendte ministeriet Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse til advokat C, og i brev af 9. november 2005 fremkom C med sine bemærkninger hertil. Herudover anførte advokaten endnu en gang at sagsbehandlingstiden på halvandet år efter hendes vurdering var fuldstændig uacceptabel, og at der kunne sættes spørgsmålstegn ved relevansen af de sagsbehandlingsskridt som ministeriet havde foretaget i sagen. På denne baggrund anmodede advokaten igen ministeriet om at træffe afgørelse. Den 5. december 2005 fremsendte advokat C yderligere oplysninger til sagen. Ved telefonisk henvendelse den 15. december 2005 rykkede C ministeriet for en afgørelse i sagen. Ved telefonisk samtale af 21. december 2005 oplyste ministeriet advokaten om at sagen beroede på en afklaring af de asylretlige forhold i sagen, og at ministeriet forventede at træffe afgørelse i starten af det nye år. Den 23. december 2005 bekræftede ministeriet modtagelsen af advokatens breve af 9. november og 5. december Ministeriet oplyste endvidere at man forventede at træffe afgørelse i slutningen af januar Sagen beroede ifølge ministeriet på en stillingtagen til advokatens breve af 15. september og 9. november Endelig beklagede ministeriet den lange sagsbehandlingstid. Ved brev af 2. januar 2006 sendte advokat C ministeriet en kopi af B s statsborgerretsbevis hvoraf det fremgik at han havde fået dansk indfødsret med virkning fra den 14. december Den 6. januar 2006 bekræftede ministeriet modtagelsen af advokatens brev af 2. januar 2006 og oplyste at brevet med bilag ville indgå i grundlaget for ministeriets behandling af sagen. Ved brev til ministeriet af 17. februar 2006 fremkom advokat C med yderligere bemærkninger til sagen. 8/14

9 Den 2. marts 2006 kontaktede advokaten telefonisk ministeriet som oplyste at sagen stadig beroede på principielle overvejelser, men at ministeriet arbejdede på at afslutte sagen snarest muligt. Ved brev af 20. marts 2006 til ministeriet bragte advokat C på ny sagen i erindring. På baggrund af telefoniske henvendelser fra advokaten den 9. og 10. maj 2006 kontaktede ministeriet hende telefonisk den 10. maj Ministeriet beklagede i denne forbindelse at sagen endnu ikke var afsluttet, og forklarede at sagen beroede på en godkendelse af kontorets indstilling i sagen. Den 22. maj 2006 kontaktede advokat C telefonisk ministeriet. Ministeriet oplyste at sagen stadig beroede på en godkendelse af kontorets indstilling i sagen, og at kontoret havde rykket herfor. Samme dag klagede advokat C til mig over den tid som ministeriet havde anvendt til behandling af sagen. Ved brev af 30. maj 2006 bad jeg ministeriet om en udtalelse i sagen. Den 6. juni 2006 traf ministeriet afgørelse og besluttede at sagen skulle sendes tilbage til styrelsen med henblik på at styrelsen skulle udstede en opholdstilladelse til A medmindre de grundlæggende betingelser herfor ikke var opfyldt. Endvidere beklagede ministeriet over for advokat C den meget lange sagsbehandlingstid der beroede på ministeriets generelle overvejelser om rækkevidden af Danmarks internationale forpligtelser. Ved brev af 5. juli 2006 meddelte Udlændingeservice (tidligere Udlændingestyrelsen) A opholdstilladelse. Den 28. juli 2006 afgav ministeriet sin udtalelse til mig. Af udtalelsen fremgik bl.a. følgende: Ministeriet skal udtale følgende om den konkrete sag: 9/14

10 Sagsbehandlingen i den konkrete sag har været væsentligt længere end normalt for sager om opholdstilladelse som led i ægtefællesammenføring, fordi sagen har givet anledning til, at ministeriet skulle overveje tre principielle problemstillinger, der alle har rejst spørgsmål om omfanget af Danmarks internationale forpligtelser: 1. Betydningen af, at den herboende ægtefælle har flygtningestatus i sager, hvor ægteskabet er indgået efter den herboendes flugt, og hvor de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring ikke er opfyldt. Sagen var omfattet af den ændrede retsopfattelse, som ministeriet redegjorde for i ministeriets udtalelse af 2. august 2005 til Dem i sagen vedrørende udl.nr. ( ), jf. herved Deres j.nr. ( ). 2. Betydningen af ansøgers asylrelevante anbringender i en familiesammenføringssag, hvor de almindelige betingelser ikke er opfyldt. 3. Sagen var endelig omfattet af den frysning af visse familiesammenføringssager, som ministeriet den 7. februar 2006 iværksatte i lyset af den daværende situation i Mellemøsten. Frysningen blev for Sudans vedkommende ophævet den 23. februar Ministeriet ændrede den 6. juni 2006 Udlændingeservices afgørelse i sagen, og (A) fik den 5. juli 2006 opholdstilladelse i Danmark. Ministeriet har i sin afgørelse af 6. juni 2006 overfor advokat (C) beklaget den lange sagsbehandlingstid og henvist til, at sagsbehandlingen har beroet på ministeriets generelle overvejelser om rækkevidden af Danmarks internationale forpligtelser. Det kan oplyses, at da ministeriet modtog sagen, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ægtefællesammenføringer 6-8 måneder, hvilket ministeriet orienterede (C) om den 2. september Den 2. august 2006 partshørte jeg advokat C over ministeriets udtalelse. 10/14

11 I brev af 11. august 2006 fremkom advokaten med bemærkninger til ministeriets udtalelse. I relation til punkt 1 i ministeriets udtalelse bemærkede advokaten at ministeriet ændrede retsopfattelse vedrørende flygtninges ret til ægtefællesammenføring allerede i notat af 22. september Advokaten mente derfor ikke at dette kunne forklare hvorfor ministeriet først traf afgørelse i sagen ca. 21 måneder senere. Med hensyn til punkt 2 i udtalelsen bemærkede advokaten at betydningen af ansøgers asylrelevante anbringender fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis vedrørende artikel 8, og at der således er tale om et helt elementært kriterium som myndighederne skal inddrage hvor det er relevant. For så vidt angår punkt 3 i udtalelsen, anførte advokaten at en frysning af sagen på 16 dage ikke kan forklare en sagsbehandlingstid på 24 måneder. I mit afsluttende brev af 25. januar 2007 til advokat C skrev jeg bl.a. følgende: Ombudsmandens udtalelse 1. Ministeriets sagsbehandlingstid Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår den forløbne tid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid samt de løbende ekspeditioner i sagen. Fra ministeriet den 28. maj 2004 modtog Deres klage over Udlændingestyrelsens afgørelse af 30. april 2004, og indtil ministeriet ved brev af 6. juni 2006 traf afgørelse i sagen, gik der lidt mere end 24 måneder. 11/14

12 Ministeriet har i sin udtalelse til mig af 28. juli 2006 anført at man i afgørelsen af 6. juni 2006 over for Dem har beklaget den lange sagsbehandlingstid, og at man har henvist til at sagsbehandlingen har beroet på ministeriets generelle overvejelser om rækkevidden af Danmarks internationale forpligtelser. Det er min opfattelse at den samlede sagsbehandlingstid har været alt for lang. Også når der henses til at (A) under hele forløbet opholdt sig i en flygtningelejr i Etiopien. Ved min vurdering har jeg bl.a. lagt vægt følgende: a) Ministeriet ses ikke at have rykket Udlændingestyrelsen for svar på sin anmodning om en udtalelse af 7. september Udtalelsen blev først modtaget i ministeriet den 17. februar 2005, dvs. lidt mere end fem måneder efter at høringen var afsendt. b) Af bilaget til ministeriets brev til Dem af 6. december 2004 fremgik at det var en betingelse for at der kunne antages at foreligge et krav på opholdstilladelse i Danmark, at den herboende flygtning (fortsat) måtte anses for afskåret fra at kunne tage ophold i sit hjemland. Det fremgik videre at der derfor i tilfælde hvor en belysning af dette spørgsmål måtte vise sig relevant ville skulle ske en høring af Udlændingestyrelsens Asyl- og Visumafdeling. Allerede i Deres brev til ministeriet af 1. september 2004 havde De anført at (B) var anerkendt flygtning i medfør af udlændingelovens 7, stk. 2, og at det ville stride imod artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention at henvise ham til at etablere familieliv med sin ægtefælle i Sudan. 12/14

13 På den baggrund er det min opfattelse at ministeriet på et tidligere tidspunkt end den 20. maj 2005 burde have afklaret behovet for yderligere undersøgelse af det asylretlige spørgsmål. En sådan afklaring ville sandsynligvis have afkortet sagsbehandlingstiden. Efter min opfattelse ville en tidligere afklaring bestemt have været ønskelig, navnlig når henses til den tid der på tidspunktet for modtagelsen af Deres brev af 21. december 2004 allerede var medgået til sagens behandling, og når henses til ministeriets underretninger (af 2. september 2004 og 20. april 2005) om forventet afslutningstidspunkt (marts og maj 2005) og afslag (af 3. januar og 1. april 2005) på fremskyndelse under henvisning hertil. c) På grund af den lange sagsbehandlingstid har jeg overvejet om alle ekspeditioner i sagen har været relevante og dermed berettigede. Jeg mener imidlertid ikke at jeg har fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå at dette ikke skulle være tilfældet. Imidlertid mener jeg at ministeriet efter at have modtaget Deres bemærkninger i brev af 9. november 2005 til den supplerende udtalelse fra Udlændingestyrelsen burde have bestræbt sig på at få fremskyndet behandlingen af sagen mest muligt. På dette tidspunkt var der allerede sket en væsentlig overskridelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid set i forhold til at sagen var lovet færdig i henholdsvis marts og maj 2005, og denne overskridelse beroede delvis på ministeriets forhold (jf. pkt. a og b ovenfor). Hertil kommer at ministeriet fra december 2005 og frem over for Dem angav forskellige forklaringer på at sagen trak ud. Ministeriet anførte således at sagen beroede på en afklaring af de asylretlige forhold i sagen, en stillingtagen til Deres breve af 15. september og 9. november 2005, principielle overvejelser og en godkendelse af kontorets indstilling i sagen. Som jeg har forstået det, blev der imidlertid ikke fra ministeriets side i denne periode foretaget nogen egentlige sagsoplysningsskridt sagen blev blot ikke færdigbehandlet. Samlet set er det herefter min opfattelse at sagsbehandlingstiden er meget beklagelig. 13/14

14 Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. 2. Ministeriets sagsbehandling i forbindelse hermed Af Justitsministeriets vejledning til forvaltningsloven (1986) fremgår det af punkt 206 og 207 at en forvaltningsmyndighed, hvis myndigheden ikke kan træffe afgørelse i sagen inden for en rimelig tid, bør give parten oplysning om hvorpå sagen beror, og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden regner med at kunne træffe afgørelse. Tilsvarende bør myndigheden underrette parten når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 208 at rykkerskrivelser fra den der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, i almindelighed bør besvares med det samme. Den 23. december 2005 oplyste ministeriet over for Dem at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse i slutningen af januar De ses ikke at have modtaget nogen underretning om at denne udmelding ikke kunne overholdes. Først ved Deres telefoniske henvendelse af 2. marts 2006 oplyste ministeriet at sagen stadig beroede på principielle overvejelser. Ved brev af 20. marts 2006 til ministeriet bragte De sagen i erindring. Ministeriet ses ikke at have besvaret denne rykker. Først den 10. maj 2005 beklagede ministeriet i anledning af telefoniske henvendelser fra Dem at sagen endnu ikke var afsluttet. På den baggrund er det min opfattelse at ministeriet ikke har forholdt sig i overensstemmelse med punkt 207 og 208 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. Dette mener jeg er beklageligt. Jeg har gjort ministeriet bekendt min opfattelse. Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af Deres klage. 14/14

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder 2004 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder Nationale kontrolorganer 2 Ægtefællesammenføring

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere