Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område"

Transkript

1 Tekniske korrektioner s område

2 Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster Forsorgshjem og krisecentre Aftrapning af statsrefusion i dyre enkeltsager Anbringelsessager fra Børne- og Ungeområdet Socialområdet i alt Plejeområdet Forskydning i opstartstidspunkt for et nyt produktionskøkken Mængdefremskrivning på ældreområdet Hjemmeplejen Øst flytter til lokaler på Grenaa Sygehus Istandsættelse af plejehjemsstuer Leasing af hjælpemidler Specialiseret, ambulant genoptræning Voksenelevløn Plejeområdet i alt Lov - og cirkulæreprogram Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv Vederlagsfri fysioterapi Feriepenge til SOSU-elever Lov - og cirkulæreprogram i alt

3 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Botilbud Sødisbakke stigende takster 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: På nuværende tidspunkt har Norddjurs kommune 15 voksne handicappede på Region Nordjyllands botilbud Sødisbakke. I lighed med andre kommuner kan Norddjurs kommune konstatere, at der har været en betydelig takststigning på Sødisbakke. Da institutionen er beliggende i Region Nordjylland, er den ikke omfattet af den aftale om begrænsning af takststigningerne, som de midtjyske kommuner og Region Midtjylland har indgået. For Norddjurs kommunes vedkommende har den gennemsnitlige takststigning været på 20,8 pct. Takststigningen vil i 2009 og overslagsårene medføre en årlig merudgift på ca. 2,7 mio. kr. Korrigeres der for statsrefusion i forbindelse med dyre enkeltsager bliver merudgiften på ca. 2,25 mio. kr. Doknr

4 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Forsorgshjem og krisecentre 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: Før kommunesammenlægningen blev udgifterne til krisecentre og forsorgshjem afholdt fuldt ud af amterne. Fra 1. januar 2007 er driften af krisecentre og forsorgshjem overgået til kommunerne, og udgiften skal afholdes af de kommuner, hvis borgere benytter institutionerne. Der er ingen krav om, at der skal foretages en kommunal visitation af borgerne forud for et ophold på et krisecenter eller forsorgshjem. Beslutningen om at benytte institutionerne træffes således alene af borgeren selv. I 2007 har borgere fra Norddjurs kommune i betydeligt omfang valgt at benyttet krisecentre og forsorgshjem i fremmede kommuner. Udgiften hertil har været på ca. 0,74 mio. kr. (netto), som der ikke er budgetlagt med. I 2009 og overslagsårene forventes forsat en udgift på ca. 0,74 mio. kr. Doknr

5 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Aftrapning af statsrefusion i forbindelse med dyre enkeltsager 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: Den centrale refusionsordning omfatter udgifter i dyre enkeltsager, som afholdes af Norddjurs kommune efter lov om social service. I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag i 2009 overstiger en årlig udgift på 0,6 mio. kr., refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger mellem 0,6 mio. kr. og 1,2 mio. kr. For den del af udgiften, der overstiger 1,2 mio. kr. årligt, refunderer staten 50 pct. I 2010 og frem indtræder statsrefusionen på 25 pct. først fra 0,8 mio. kr. årligt og 50 pct. ved 1,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med regnskabet for 2007 har Norddjurs kommune modtaget ca. 12,5 mio. kr. i statsrefusion i forbindelse med de dyre enkeltsager. Det er denne opgørelse, som danner baggrund for de forventede indtægter i 2009 og overslagsårene. Ved indberetningen af de tekniske korrektioner til budgettet for 2008 til 2011 er aftrapningen af statsrefusionen i dyre enkeltsager ikke blevet medtaget hvilket medfører, at den budgetlagte refusion er for høj. I den følgende tabel fremgår det, hvad der er indregnet i budgettet for 2009 og overslagsårene samt hvad den forventede indtægt bliver i 2009 og overslagsårene.

6 Tabel 1. Forventet indtægter i forbindelse med dyre enkeltsager (1.000 kr.) (2009 p/l) Budget Forventet indtægt Mindretægt Doknr

7 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Forskydning i opstartstidspunkt for et nyt produktionskøkken 05 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: I budgettet for er der indregnet en besparelse på den kommunale produktion af mad til pensionister på ca. 2,8 mio. kr. i 2009 og ca. 4,7 mio. kr. (2009 p/l) i overslagsårene. Det oprindeligt forventede opstartstidspunkt for etablering af et nyt produktionskøkken er blevet udskudt pga. tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen af muligheden for at etablere, dels et offentligt/privat aktieselskab, og dels et fælles køkken med Syddjurs kommune. Det vurderes, at et nyt produktionskøkken tidligst kan være produktionsklar i starten af april måned Dette medfører, at den indarbejdede besparelse på ca. 2,8 mio. kr. i 2009 ikke kan realiseres. Ligeledes er det i 2010 kun muligt at opnå en besparelse på ca. 3,6 mio. kr. Doknr

8 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Mængdefremskrivning på ældreområdet 5 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Udgifter Netto Beskrivelse af korrektion: Norddjurs kommune har i samarbejde med KMD fået udarbejdet en befolkningsprognose for Den udarbejdede befolkningsprognose ser for de årige, årige og de 80+ årige ud som i nedenstående tabel 1. Tabel 1. Faktisk og forventet antal ældre i Norddjurs kommune (jf. befolkningsprognose) Antal årige Antal årige Antal 80+ årige Kilde: Befolkningsprognose Norddjurs kommune Som det fremgår af tabel 1, forventes der en stigning i antallet af årige og 80+årige i perioden For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet er der korrigeret for den fremtidige stigning i antallet af ældre borgere. I budget 2009 er der afsat følgende budget på ældreområdet:

9 Tabel 2. Udgifter til ældreområdet - budget 2009 Område Udgifter ( kr.) (2009 p/l) 4.82 Træning Ældreboliger Hjemmepleje, plejecentre, køkken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og plejecentre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler I alt Det vurderes, at ca. 90 % af de samlede udgifter på 290,8 mio. kr. er variable udgifter, der påvirkes af ændringer i antallet af ældre. Dvs. at budgetudgangspunktet for mængdefremskrivningen er på ca. 261,7 mio. kr., der kan fordeles mellem aldersgrupperne på følgende måde: Tabel 3. Udgifter fordelt mellem aldersgrupper Aldersgruppe Andel af udgifter (i pct.) Udgiftsbeløb (i kr.) årige årige årige I alt Fordelingen af udgifter på de forskellige aldersgrupper er baseret på en konkret registrering af aldersfordelingen blandt beboere på plejecentre samt forbruget af leverede hjemmehjælpstimer i de forskellige aldersgrupper. Den demografiske udvikling baseret på den nye befolkningsprognose vurderes at få følgende økonomiske konsekvenser, såfremt det eksisterende serviceniveau ønskes bibeholdt: Tabel 4. Økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antal årige År Stigning i antal årige Udregning Beløb ( i kr.) = : x = : x = : x = : x

10 Tabel 5. Økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antal årige År Stigning i antal årige Udregning Beløb (i kr.) = : x = : x = : x = : x Tabel 6. Økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antal 80+ årige År Stigning i antal 80+ årige Udregning Beløb (i kr.) = : x = : x = : x = : x Tabel 7. Økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antal årige, årige og 80+ årige på baggrund af befolkningsprognose År Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal årige Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal årige Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal 80 + årige I alt (i kr.) De samlede økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antal årige, årige og 80 + årige - jfr. befolkningsprognosen - fremgår af tabel 8. På nuværende tidspunkt er en del af udgiftsstigningen indregnet. Denne del er således modregnet. Tabel 8. Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) (2009 p/l) Nuværende indarbejdet budgetstigning Budgetstigning pba befolkningsprognose Merudgift (netto) pba. befolkningsprognose Dok. Nr

11 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Flytning af hjemmeplejen Øst til lokaler på Grenaa Sygehus. 5 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af Økonomiafdelingen blive omregnet til 2008-priser Beskrivelse af korrektion Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. maj 2008 besluttet, at Hjemmeplejen Øst flyttes fra lokaler i Posthaven til lokaler på sygehuset i Grenaa. Den årlige driftsudgift til husleje, el, vand, varme, renovation, inventar indvendig vedligehold mv. udgør kr. På kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj 2008 blev det besluttet, at udgiften indarbejdes i budget Iværksættelsestidspunkt Flytningen forventes gennemført 1. september Dokument nr

12 Norddjurs Kommune Socialdirektørens område Drift T august 2008 Forslagets emne: Istandsættelse af plejehjemsstuer 05 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: På plejehjemmene Violskrænten, Hedebo-Centret og Lyngbygård skal udgiften i forbindelse med istandsættelse af fraflyttede boliger afholdes af det enkelte plejehjem. Før kommunesammenlægningen blev denne udgift afholdt af en central pulje i Grenaa kommunes tekniske afdeling. Det vurderes, at der i 2009 vil være udgifter til ca. 20 istandsættelser á kr. Den samlede udgift udgør dermed kr. Der er udarbejdet er tilsvarende teknisk korrektion på Teknik- og Miljøudvalget budgetramme. Der er derfor tale om en nul-løsning. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok. Nr

13 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Merudgifter i forbindelse med leasing af genbrugshjælpemidler 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 til 2010 blev det besluttet, at Norddjurs kommune skulle udskyde udgiften til anskaffelse af genbrugshjælpemidler ved at overgå fra køb til leasing. Under forudsætning af, at Norddjurs kommune årligt leaser genbrugshjælpemidler med en indkøbsværdi på 4,0 mio. kr. blev der ved en rentesats på 3,1 pct. og en gennemsnitlig levetid på 6 år indregnet en samlet likviditetsgevinst på i alt 9,2 mio. kr. (2007 p/l) i perioden En oversigt over den indarbejdede årlige likviditetsgevinst i perioden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Indarbejdet likviditetsgevinst ved leasing af genbrugshjælpemidler (I Kr.) I alt Låneramme Leasingydelse Likviditetsgevinst Leasingopgaven har i slutningen af 2007 været i eu-udbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som kommunen modtog, resulterede i en rentesats på 4,7 pct. Dette medfører, at den forventede likviditetsgevinst bliver mindre end forventet. En oversigt over den nye forventede årlige likviditetsgevinst i perioden 2007 til 2012 fremgår af nedenstående tabel.

14 Tabel 2. Ny forventet likviditetsgevinst ved leasing af hjælpemidler (I Kr.) I alt Låneramme Leasingydelse Likviditetsgevinst En oversigt over differencen mellem den forventede årlige likviditetsgevinst, som blev indregnet og den nye forventede likviditetsgevinst i perioden 2007 til 2012, fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3. Differencen mellem den forventede årlige likviditetsgevinst som blev indregnet og den nye forventede likviditetsgevinst i perioden 2007 til 2012 (I Kr.) I alt Indarbejdet likviditetsgevinst Ny forventet likviditetsgevinst Difference Doknr

15 Norddjurs Kommune Socialdirektørens område Drift T august 2008 Forslagets emne: Specialiseret, ambulant genoptræning Voksen og plejeudvalget 5 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto Beskrivelse af korrektion: I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne hovedparten af opgaverne vedr. genoptræning fra amterne. En undtagelse er dog den specialiserede, ambulante genoptræning, der stadig foregår på sygehusene, men betales af kommunerne. Repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL har udarbejdet to rapporter om aktivitetsudviklingen på hhv. det samlede genoptræningsområde og den specialiserede genoptræning. Af rapporterne fremgår det, at der har været en markant stigning i genoptræningen fra 2006 til Rapporterne viser også, at den specialiserede genoptræning udgør en forholdsvis stor andel af den samlede ambulante genoptræning (41 %). Af rapporterne fremgår det endvidere, at Norddjurs kommune i 2007 havde udgifter på kr. til specialiseret, ambulant genoptræning ydet i sygehusregi. Region Midt har udarbejdet en prognose for 2008, der viser et forventet forbrug på 1,56 mio. kr.

16 - 2 - Pr. ultimo maj 2008 havde Norddjurs kommune en udgift på kr. til ambulant, specialiseret genoptræning. På baggrund af det hidtidige forbrug kan der forventes en samlet årlig udgift på ca. 1,51 mio. kr. i Der forventes et uændret udgiftsniveau for i forhold til Prisfremskrevet vil udgiften således være på ca. 1,56 mio. kr. Der er tidligere afsat (2009 p/l) kr. til den specialiserede, ambulante genoptræning. Beløbet modregnes i den forventede udgift på ca. 1,56 mio. kr., således at den tekniske korrektion for ambulant, specialiseret genoptræning udgør ca. 1,02 mio. kr. for Udover udgiften på ca. 1,02 mio. kr. til selve behandlingen, skal der medregnes udgifter til transport i forbindelse med behandlingen. I 2007 var der en transportudgift på kr. Hvis forholdet mellem den egentlige behandling og transportudgiften forbundet med behandlingen fra 2007 fastholdes i 2009, må der med en forventet udgift på 1,56 mio. kr. til den egentlige behandling forventes en udgift på ca kr. til transport i Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. juni 2008 besluttet, at udgiften til ambulant, specialiseret genoptræning medtages som teknisk korrektion til budget Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2009 Dok. Nr

17 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: Som led i en styrket indsats for ældre, har folketinget vedtaget en lovændring, der betyder, at maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse hæves til kr. (2008- niveau) med virkning fra 1. januar Lovændringen medfører også forbedringer for førtidspensionister på den gamle ordning (efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension). Lovændringen betyder, at invaliditetsydelsen skal tilkendes alle førtidspensionister på gammel ordning, der får gjort pensionen hvilende, så også førtidspensionister, som har ret til almindelig og forhøjet almindelig pension, kan få tilkendt invaliditetsydelse. Lovændringen betyder endvidere, at invaliditetsydelse skal tilkendes uden individuel vurdering, når en person får retten til førtidspension gjort hvilende. Hermed vil alle, der kommer i beskæftigelse og får pensionen gjort hvilende, modtage invaliditetsydelse, uanset om de har modtaget almindelig, forhøjet almindelig, mellemste eller højeste førtidspension. Samtidig vil ændringen medføre en forenkling af reglerne, da der ikke skal foretages en individuel vurdering af retten til invaliditetsydelse. Endelig betyder lovændringen, at den servicebetaling, som modtagere af mellemste og højeste førtidspension betaler ved ophold i boformer efter servicelovens 108 eller på plejehjem efter servicelovens 192, skal ophæves. Herved opnås større gennemsigtighed og mere enkle regler i betalingen for målgruppen uafhængig af den tilkendte førtidspension.

18 Lovændringen har følgende økonomiske konsekvenser for Norddjurs kommune: Tabel 1. Økonomiske konsekvenser som følge af ændring af lovgivningen (hele kr.) (2009 p/l) Udgifter Kommunerne under ét kompenseres for udgiften via bloktilskuddet. Norddjurs kommunes andel af bloktilskuddet (0,78 %) udgør følgende: (hele kr.) (2009 p/l) Bloktilskud Doknummer:

19 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Voksenelevløn 05 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: Norddjurs kommune er forpligtet til årligt at optage mindst 54 social- og sundhedshjælperelever (SSH) samt 16 social- og sundhedsassistentelever (SSA). I elevtallet er der taget højde for den øgede dimensionering, der er aftalt i forbindelse med indgåelse af trepartsforhandlingerne. Korrigeres der for frafald på uddannelserne, har kommunen en reel lønudgift til ca. 46 helårs SSH-elever og ca. 14 helårs SSA-elever. En opgørelse over aldersfordelingen blandt Norddjurs kommunes nuværende elever viser, at ca. halvdelen er over 25 år. Samtlige elever i Norddjurs kommune har tidligere modtaget samme løn. Som led i trepartaftalen mellem regeringen, fagbevægelsen og KL, indføres der fra 1. januar 2008 voksenelevløn til alle elever, der er fyldt 25 år og har haft mere end et års relevant beskæftigelse. De nye elevlønninger (inkl. 12,5 % feriepenge) (i 2008 p/l) på uddannelsens første år fremgår af følgende tabel: Tabel 1. Elevlønninger Månedsløn, SSH-elever Månedsløn, SSA-elever Over 25 år kr kr år kr kr. Difference kr kr.

20 - 2 - Dette vil medføre følgende merudgift for Norddjurs kommune (i 2008 p/l): Tabel 2. Samlet merudgift Udregning Merudgift (1.000 kr.) SSH 12 x x 46 x 0, SSA 12 x x 14 x 0,5 675 I alt I forbindelse med indgåelsen af aftalen om voksenelevløn blev der givet tilsagn om, at kommunen ville blive kompenseret for merudgiften. Kompensationen indgår i den samlede bloktilskudsforhøjelse på 6,3 mio. kr. (2009 p/l) som Norddjurs kommune modtager til dækning af udgifter i forbindelse med trepartsaftalen. Den samlede, prisfremskrevne, merudgift udgør ca. 3,2 mio. kr. i Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok

21 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Feriepenge til SOSU-elever 05 I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion SOSU-elever vil fra den 1. august 2008 være omfattet af reglerne i ferielovens 9 eller ferieaftalens 42. Dette medfører, at eleverne har ret til betalt ferie, når visse betingelser er opfyldt, uanset om de har optjent betalt ferie. Kommunerne under ét kompenseres for udgiften via bloktilskuddet. Norddjurs kommunes andel af bloktilskuddet (0,78 %) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud Dokumentnummer

22 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Teknisk korrektion - budget 2009 og overslagsår Forslagets emne: Vederlagsfri fysioterapi 05 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Udgifter Netto - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven, der betyder, at myndighedsog finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi pr. 1. august 2008 overgår til kommunerne. Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod to patientgrupper: Personer med fysisk handicap og personer der pga. progressiv sygdom har fysisk funktionsnedsættelse. Den sidstnævnte patientgruppe omfatter f.eks. patienter, der lider af Parkinsons eller sclerose. Denne patientgruppe var inden ændringen ikke berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi. Ændringen af sundhedsloven betyder desuden, at der indføres frit valg for patienterne. Norddjurs kommune har dermed mulighed for at oprette et tilbud til den pågældende patientgruppe. Det kan oplyses, at ca personer med fysisk handicap modtog fysioterapeutisk behandling i Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til vederlagsfri fysioterapi via bloktilskuddet. Norddjurs kommunes andel af bloktilskuddet (0,78 %) udgør følgende beløb: (1.000 kr.) Bloktilskud

23 - 2 - Norddjurs kommune modtager i 2009 et bloktilskud på ca. 4,44 mio. kr. for vederlagsfri fysioterapi til personer med fysiske handicaps (inkl. administration). For vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk funktionsnedsættelse pga. progressiv sygdom modtager Norddjurs kommune et bloktilskud på ca. 1,06 mio. kr. Bloktilskuddet for vederlagsfri fysioterapi til personer med fysiske handicaps opretholdes i hele budgetperioden. Bloktilskuddet for vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk funktionsnedsættelse pga. progressiv sygdom er ikke medtaget i 2010, 2011 og Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der skal skabes finansiering af opgaven, såfremt den skal videreføres. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok. Nr

24 Norddjurs kommune Det sociale område Drift T august 2008 Forslagets emne: Overførsel af sager fra B&U I kr. (2009 priser) Udgifter Netto = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion I løbet af perioden 2008 til 2012 vil et stort antal unge med handicap eller betydelige adfærdsmæssige vanskeligheder overgå fra en børne- og ungeforanstaltning til en voksenforanstaltning i forbindelse med det fyldte 18. år. Hertil kommer, at der ligeledes er en gruppe unge på år, der i løbet af 2008 overgår til en voksenforanstaltning. Dette vil medføre en merudgift på voksenhandicapområdet, da det vurderes, at den nuværende afgang for området kun svarer til den tilgang af voksne, der kommer på grund af trafikskader og hjerneskader mv. Den nuværende udgift til anbringelser uden for hjemmet for de unge, der er fyldt eller i løbet af perioden fylder 18 år, fremgår af følgende tabel. Tabel 1. Oversigt over udgifter ifbm. anbringelser uden for hjemmet for unge, der er fyldt eller i løbet af perioden fylder 18 år I kr. ( priser) På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor stor en andel af udgifterne til de nuværende foranstaltninger, der vil blive videreført i forbindelse med overgangen til en voksenforanstaltning. Dette skyldes, dels at der har været en stor udskiftning af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet, og dels at der mangler informationer fra en række fremmede kommuner der er handle-kommuner i over halvdelen af sagerne. Overgangen af unge til en voksenforanstaltning vil medføre en udgift på ca. 4,5 mio. kr.

25 På grund af den store usikkerhed forslås det, at der kun afsættes 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 og at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2010 foretages en analyse af den fremtidige udgiftsstigning på området. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af udgifter til de nuværende foranstaltninger ikke er medtaget udgifter til misbrugsbehandling og merudgiftsydelser. Disse udgifter skal ligeledes medtages i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for Dokumentnummer

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8 Budgetomplaceringer Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Konto 7 / 8 I alt Omplacering 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg I efterfølgende oversigt er virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet opgjort som Horsens Kommunes andel (1,5 %)

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist:

Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist: Budget 2009 Tekniske ændringsforslag NOTAT Økonomisk Afdeling Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist: Forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreændringer.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Social og sundhed Hovedkonto: 04 Sundhedsområdet Hovedfunktion: 62 Sundhedsudgifter Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 174.081.003 168.868.060

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder:

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem Borgmesterforvaltningen Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere