ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej OO Branshoj Telefon: L2 TelL.fontid: Telefax: CVR-nr. 25 A6 74 Og Bank: Danske Bank A/S 41r Dato: 1.1. juni 2014 Vort j.nr.: Sekretar: Dorte Bjelstrand -advokater.d k Direkte tlf Referat af ordiner generalforsamling i E/F Svenskelejren 8,27OO Bronshoj Ar 2OI4, den 8. april, afholdtes ordinar generalforsamling i E/F Svenskelejren 8,2700 Bronshaj pb administrator, advrrkat Ole Fischers kontor, Frederikssundsvej 159, 27OO Bransnoj. Advokat Ole Fischer gennemgik dagsordenen og konstaterede, at 6 lejligheder var representeret, heraf 1 iflg. fuldmagt. Dagsorden i.h.t. indkaldelse af den 21. marts 2014 blev herefter behandlet ssledes: 1, Valg af dirigent. Advokat Ole Fischer valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generaltorsamlingen var lovligt varslet og bes;lutningsdygtig. Sonr referent valgtes administrators medarbejder, Dorte Bjelstrand 2. Besityrelsens afleggelse af Srsberetning og forelaggelse af Arsregnskab 1. januar december 2O13 til godkendelse. Bestyrelsens formand, J6rgen Christensen aflagde beretning. Det har vere et stille 5r med ikke mange opgaver. El-tavlen blev i august konstateret ulovlig og udbedret. Skade ved loftsvindue er udbedret og udgiften dekket af forsikringen. Kloaksugning er foretaget i januar Varmeveksleren til varmtvandsbeholderen er blevet afkalket. J1rgen Christensen medbragte rapport herover, der dokumenterede, at systemet ikke var helt s3 slemt som forventet. Denne skulle gerne kunne ses pd de kommende varmeregninger. En ejer vil ikke betale for vandudgiften, da denne ikke har nogen vaskemaskine. Iflg. administrator fore- Advokater i kontorfelljesst<ao I

2 -2- skriver vedtagterne, at de felles installationer betales af alle lejligheder, og denne udgift kan s8ledes ikke undg8es. Da ingen yderlige bemarkninger blev beretningen herefter godkendt. Adrni n istrator gennemgik herefter regnska bet. Eneste bemarkning hertil var punktet om betaling for rengoring. Iflg. revisor, me foreningen ikke udbetale godtgorelse for foretaget rengoring, uden at foretage indberetning til SKAT. Langlt de fleste lejligheder indg8r i den aftalte rengoringsturnus, men en ejer foretager rengoring for en anden r:jer, og en ejer vil slet ikke vere med i ordningen, hvilket skaber problemet i relation til administrators opkrevning af gebyr herfor, jvf. beslutning pe en tidligere generalforsamling. Efter en lang droftelse blev det besluttet, at administrator efterfolgende hos rev'isor undersoger mulighederne for evt. anden udbetalingsmulighed. Da ingen yderligere sporgsmsl, blev regnskabet herefter godkendt. 3. Gocikendelse af driftsbudget for 2O14, herunder uendret betaling af m8nedlig fellesudgift og a/c varme. Adrninistrator gennemgik budget Da ingen sporgsmsl blev budgettet herefter godkendt. 4. Forslag. Der forel8 ingen forslag til behandling under dette punkt. 5. Droftelse om og beslutning af evt. st6rre vedligeholdelsesarbejder m.v. lorgen Christensen nevnte, at trappen p3 gerdside, trappen fra gsrden ned til kaelderen og trappen op til haven alle er odelagte - specielt trappen ned til kelderen er farlig at g5 pe og skal laves. Luna skal indhente tilbud pe at lave i alt fald de 2 af trapperne, men muligvis alle 3. Forsamlirrgen gav bestyrelsen fuldmagt!il at indhente tilbud hgrp8 indeholdende ogss med repqration af cykelrampr: p3 trappen. Det blev oplyst, at det runger i opgangen, n8r hoveddoren bliver lukket. Trappen til loftet er stadig farlig, og der er ikke gjort noget siden punktet blev droftet p3 generalforsamlingen i 2OL2. Bestyrelsen er klar over problemet, og foreningen gav bestyrelsen fuldmagt til at indhente tilbud pd reparation heraf. Det blev preciseret, at bestyrelsen bor indhente 3 tilbud p3 alle trapperne. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand for bestyrelsen). (formand og bestyrelsesmedlemmer valges for 1 3r ad gangen) Jargen Christensen afgsr efter tur og modtager genvalg. Luna Maj Guillaume (tidligere Mette Guillaume) afg8r efter tur og modtager genverlg. Signe Andersen afgsr efter tur og modtager genvalg. Alle genvalgt med akklamation. 7. Valg af 2 suppleanter. (valgperiode 1 3r) Maja Rohde og Rafael Mendez blev foreslset og valgt med akklamation. 8. Valg af revisor. (statsaut. revisor Torben Madsen, TT Revision Statsaut. Revisionsanpartsselskab foreslss genvalgt) Statsaut. revisor Torben Madsen qenvalot. 9. Everniuelt Der blev spurgt til, om der var en regel for minimumstemperatur i Iejlighederne, hvortil administrator svarede, at der nok er en anbefaling, men ikke noget krav som sddan. Det blev nevnt, at lejligheder ikke m3 hensf8 uopvarmet med henvisning til Sverrskelejren B, 1.tv, Speciert

3 3- skal man vare opmerksom pb skimmelsvamp. Det btev nevnt, at nogle foreninger har en passus herom i toreni ngens vedtagter- Iflg. administrator, udviser varmeregnskabet for den psgeldende lejlighed ikke usadvanlig hoj efterbetaling. Der blev forespurgt til, om bestyrelsen kan f3 adgang til den psgeldende lejlighecl den kommende vinter. Administrator oplyste, at alle har pligt til opvarme deres lejlighed - den me ikke henst8 uopvarmer. vtlinger og undersogelser viser ofte, at evt. problemer med indeklima skyldes, at en beboer ikke har levet op til sit eget ansvar for at opvarme og udlufte lejligheden. Administrator oplyste, at skimmelsvamp ikke nedbryder ikke ejendommen/ men de indvendige bygningsdele (tapet, tra, gipsvagge m.v.) Da ikke ordet, hevede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som ref'erent: Dorte Bielstrand Dato:13. ni 2014.

4 ADVOKAT OLE FISCHER Mgderet for Landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren 8 Advokat Ole Fischer Frederikssundsvej OO Branshoj Telefon: L2 Telefontid: Teilefax: t2 84 wvuw. brh-advokater. dk CVR-nr OB Bank: Danske Bank A/S Dato: 4. juli 2014 Vort j.nr.: Sekreter: Dorte Bjelstrand Direkte tlf Titlag til referat af ordinar generalforsamling i E/F Svenskelejren 8, 27OO Blonshoi Efter udsendelse af referat af foreningens ordinare generalforsamling afholdt den S.april onsket f0lgende tilfgjelser/korrektioner: 2OI4, har bestyrelsen Ad pkt afsnit ad kloaksugning: Kloaksugning af kloakbrond ud for vaskekalder er foretaget i januar Ad pkt, 2-5. afsnit ad varmeveksler: Varmevekslere til hhv. centralvarmesystem og varmtvandsbeholdere er blevet afkalket. Varmeveksleren til f4rstna adiator i tgrrerum ikke fungerede - efter afsyring fungerer denne igen. De to varmev lderne har sandsynligvis aldrig veret afkalket tidligere. Kalkbelegninger pd op til 2 cn systemet syrebehandlet. Denne manovre skulle gerne kunne ses pd de kommende varmeregninger. Ad pkt afsnit ad vandudgift: En ejer vil ikke betale for denne udgift, da ejer ikke har en vaskemaskine st8ende ivaskekalderen. Iflg. administrator foreskriver vedtagterne, at de felles installationer betales af alle lejligheder, og denne udgift kan ssledes ikke undgses. Ad pkt afsnit ad bemerkninger til Arsrapport: Eneste bemerkning hertil var punktet om betaling for Iflg. revisor, me foreningen ikke udbetale godtgorelse for foretagei reng1ring, uden at foretage indberetning til akat. Langt der fleste lejligheder indger i den iftalte rengoringsturnus, men en ejer foretager for en anden ejer etter indbyrdes aftale. En tredie ejer vil dog ikkelelv vare med ien ssdan indviduel ordning og insisterer p5, at ordningen skal administreres af irdvokatkontoret, hvilket skaber problemet i relation til administrators opkraetrning af gebyr heffor, jvf. beslutning p3 en tidligere generalforsamling. Efter err lang droftelse blev det besluttet, at administrator efterfolgende hos revisor mulighederne for evt. anden udbetalinqsmuliohed. Advokater i kontorfallesskab

5 2 At ovrig referattekst bibeholdes uden endringer. Nerverende tilleg er at betragte som en integreret del af det tidligere referat af ordiner generalforsamling afholdt L april 2Q14.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere