MA-FELTESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDTINGERNE 201.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MA-FELTESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDTINGERNE 201.4"

Transkript

1 MA-FELTESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDTINGERNE hand lin gsprotokollat Nedennevnte part_er har i forligsinstitutionens regi indg8et aftale fornyelse af kst overens- mellem DI overenskst-il/mejeribrugets Arue3osgiverforening v/di og 3F, serviceforbu Mejeristers Fagforening og,rodevarerorounaet NNF foien i-aig-p!r-i"o;:;h';, len indg8r i et samlet meglinisforslagl r5r.e.i rgj"nt fremsattes af forligsmanden. Fremsettes et samlet meglingsforslag ikke, trader "i overenskstparterne sammen for at situationen. drafte Medmindre andet da aftales, bortfalder narverende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennavnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet protokollater i henhold til nedennevnte opstiling: 1. lgnforhold og betalingssatser 2. redaktionel gennemgang af overensksten 3' betaling for transport og transporttid ved kursusdeltagelse 4. ansatte med flere arbejdssteder 5. seniorordning 6. udviklings- og samarbejdsfond 7. optjening af fritimer 8. lager- og logistikelever 9. forhojet pensionsbidrag under barselsorlov 10. frihed til vejledning ved afskedigelse 11. foraldreorlov 12. helbredskontrol 13. telefon og telefontilskud 74. anciennitet og lon. I tilfelde af godkendelse af forhandlingsresultatet afholder parterne made vedrorende teknisk tilretning af overensksten i uge 17 i 2oL4. Teknisk tilretning skal herefter vere afsluttet d. 29. april DI Overens IIlMej eri brugets Arbejdsg iverforen i n g v/di : Fgdeva reforbu ndet agforening:

2 Nr. 1 FELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 protokollat Lgnforhold og betalingssatser T' 3, stk. I Personalegruppe 1. marts marts 2otq t. marts 2016 t'tejefldrueloere, u - 4 mdr L47.17 r mdr. t52.l7 L Efter 9 mdr t68.t r70.27 L72.67 taejer 170.o L74.67 Faqlarte chauffsrer L74.O2 L76.27 t ,02 t76.27 L74.67 Meierister ,67 tvtelenreknlkere/procesteknolooer L r89,l7 Ulge og aflosere r MejeriingeniOr- og 81,59 procesteknoloqstuderende 83,14 84,72 9, stk. 4. Mod 20la lq 2016 Modregningsbelob LO ,40 1. marts marts marts 2016 Voksne Unoe Voksne Unoe Voksne Unoe Mandaq - fredao oo sondao Kt. L , K , ,2A Kl L7 Lordag Kt Kr Kr ,

3 overarbejde og kgb af stk. 2 1, marts 2014 l. marts 20r.5 r. marts 2016 Voksne Unqe Voksne Unqe Voksne Unqe 54, o r, ot tuet I uof , , ,07 103, , A ,66 Manglende stk marts , marts 2016 r. marts zot6 de forste 3 timer 54,9L 55,79 56,74 rof oe eruenotqende timer Arbeide pe lordage samt son- oq hell stk. I 1. marts marts 201_6 r. marts 2016 Voksne Unoe Voksne Unqe Voksne Unqe a) arbejcle pd sgn- oq helliodaoe , b) arbejde pd lgrdaqe - hele daqen L42, Holddrift l. marts 2014 l. mans marts 2016 nuruuiltlslilla g, trilag li, q J, stk. 1 50,r ,79 5 3, stk tol.t , Lor ,48 to3.2r q 8, stk. 2 23, L 24,73

4 Lon satser, elever l. marts 2ot4 1. marts 20t5 r. marts 2016 MeJerielever Timel6n 1. laredr 7L ,65 2. lere oo 4. leredr 95,22 97.O Overarbejde 1. dot dot dot 27, ,77 4. ctot skudttid , o , r Arbeide o sondaoe, Dr. time Arbeide o lordage, hele daqen 7L, ,9t Arbejde pd SH-daqe, or. time Lager- og logistikelever Timelon 1. leredr 70.o7 7r laredr 79,O laresr t Overarbeide m.v. a). 1. dot 54, ,74 a), 2. dot LO a). 3. dot a). 4. dot LO b) Kob af fririao , c) Arbeide od SH-dao LO2.O9 d) Arbejde pd lgrdaqe. hele daoen r42.44 t45.27 skudttid t , Kobenhavn, den 9. marts 2014 DI Overen#(flnst IIlMej eri brugets Arbejdsg iverforen i ng v/di : -<--1.ZzL,Yfu - Fgdevareforbundet NNF: (44oe", forening: / 3

5 Nr. 2 FELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHAN DLINGERNE 2O1l Redaktionel gennemgang af overensksten DI Ove ren skgqst IIlMej eri bru gets Arbejdsg iverforen i ng v/di : Parterne er enige, at der i fallesskab foretages en redaktionel gennemgang af overensksten. '-(,rzt-b.a,a"- <--- 'he,zq Fsdeva reforbu ndet NNF : Fagligt Fallesforbund - /"^&,-z 3F: / o,1 c/ [4t, forening:

6 Nr. 3 F^ ELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2{014 Betaling for transport og transporttid ved kursusdeltagelse Ved deltagelse i eksterne kurser pb virkshedens foranledning betaler virksheden transportudgifter eller korselsgodtgorelsefter geldende regler (statens takster). Eventuelt offentligt tilskud til befordringen tilfalder virksheden. Der ydes ingen betaling for den til transporten medgsede tid. Kobenhavn, den 9. marts 2014 IIlMejeri brugets Arbejdsg iverforen i ng v/di : Fgdeva reforbu ndet NN F : (rez& / agforening:

7 Nr.4 FIELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2O',4 Ansatte med flere arbejdssteder Parterne er enige at indsette folgende bestemmelse s $ 2, stk. 7 i overensksten: Medarbejdere kan ansattes til at udfore arbejde pb flere arbejdssteder, dog maks. 4 arbejdssteder. Arbejdsstederne skal vere nevnt i ansettelseskontrakten. Afstanden mellem de af arbejdsstederne, der ligger langst fra hinanden, mb ikke overstige 65 km. Flytning fra 6t af arbejdsstederne til et andet skal varsles med mindst 14 kalenderdage. Ved flytning forud for varslets udlgb betales kr. 100 pr. dag indtil varslets udlgb. Ved flytning fra et arbejdssted til et andet opgores arbejdstiden p3 det arbejdssted, hvorfra medarbejderen flyttes. Efter varslingsperiodens udlab betales for evt, over-/undertid. Ved indg8else af aftale flere arbejdssteder aftales det mellem medarbejderen og virksheden, hvilket arbejdssted medarbejderen primert tilknyttes. Medarbejderen vil p3 dette arbejdssted have en arbejdsleder, s vil have det overordnede ansvar for medarbejderen. Det primere arbejdssted er afgorende for medarbejderens ret til deltagelse i valg af tillidsrepresentant. Der ydes et serligt tilleg pe t<r. 5,50 pr. time. Belgbet reguleres med 1,6 pct. 1. marts 2015 og t,7 pct. 1. marts PB virksheder med 15 medarbejdereller derunder kan der maks. beskeftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder. P3 virksheder med over 15 medarbejdere kan der maks. beskaftiges 1 medarbejder med flere arbejdssteder pr. p8begyndt 20 ansatte. st IIlMej eri brugets Arbejdsg iverforen i ng v/di : la -2/ Fsdeva reforbu ndet NNF : (lazq./- A / Fagforening:

8 Nr. 5 FELTESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2O'.4 Seniorordning Seniorordningen jf og protokollat K gennemfores efter nedenst8ende retningslinjer, idet disseindskrivesig2g: 1. Arbejdsgiver og medarbejder indger jf. overensksten aftale nedsat indbetaling til pension med henblik p3 tilsvarende nedsattelse af arbejdstiden. 2' Aftalen indg8s inden 1. november med virkning for det efterfolgende kalendersr (skattedr)' Aftalen kan endres eller opsiges hvert 3r inden 1. november med virkning for det efterfolgende kalendersr. 3. Belgbet fra den nedsatte pensionsindbetaling henstsr hos arbejdsgiveren p3 en seniorfrihedskonto. Saldoen p3 den enkelte^ medarbejderseniorfrihedskonto fremg8r af medarbejderens lgnsedler eller oplyses pt anden msoe for medarbejderen. 4. N3r medarbejderen afholder den aftalte frihed, udbetales alene normal timelgn til medarbejderen for det antal timer/dage, friheden fatter. Der kan ikke forekme tidseller genetilleg i den forbindelse, og udbetalingen indgtr ikke i beregningen af feriepenge, SH-opsparing, ATP-bidrag eller arbejdsmarkedspensionsbidrag, liges der ikke optjenes fritvalgstimer. Afholdte fritimer indgsr ej heller i opgorelsen af timetal med henblik pb indbetaling til DA/LO-udviklingsfonden-, overenskstfonden eller Mejeribrugets Uddannelsesfond. 5. Virkshedens udgifter til lgn jf. punkt 4 fratrakkes saldoen p3 seniorkontoen. 6. Saldoen pe medarbejderens seniorkonto kan ikke vare negativ. Dette protokollat indarbejdes redaktionelt i protokollat K. IIlMejeribrugetsArbejdsgiverforeni ng v/di : FrtJ*"forbundet 4tu24ry NNF: agforening

9 Nr. 6 FELIESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERN E 2O'^4 Udviklings- og samarbejdsfonden Parterne er enige at etablere en udviklings- og samarbejdsfond. Udmgntningen af denne aftale drgftes mellem parterne. Fondens midler anvendes til projekter og aktiviteter vedrorende uddannelse, udvikling og samarbejde p3 rsder af falles interesse for parterne. Bidragetil fonden udgar kr. 0,05/time pr. 1. juli 20t4, kr. 0,10/time pr. 1. juti 2015, kr. 0,1S/time pr' 1. juli Bidraget opkreves af PensionDanmark og henst8r hos pensiondanmark, indtil beslutning belgbets anvendelser besluttet af fondens bestyrelse. Ved regnskabs8rets afslutning tilbagefores de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til overenskstparterne, medmindre de traffer afgorelse en anden anvendelse af midlerne. D I Ove re n s f{fst I l/ M eje ri bru gets Arbej d sg ive rfore n i n g vl DI :,z%[-/w 'fu24, undet NNF: Fa ce agforening: /

10 Nr. 7 FELTESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHAN DLINGERNE 2OL4 Om optjening af fritimer I overenskstens g 13, andres stk. 1, ssledes: Pr. lmarts2ol4optienesdersfritimerpr.tugersansettelsesvarendetil BfridagedT,4timer pr. 3r. Af det samlede antal optjente fritvalgstimer skal Srligt verdien af mindst 7,4 timer overfgres til medarbejderens pensionskonto, med mindre medarbejderen senest 1. december anmoder udbetaling. Medarbejderens valg gelder, indtil medarbejderen senest en 1. december foretager et andet valg. Pr. 1 marts 2015 optjenes der 9 fritimer pr. 7 ugers ansettelse svarende til 9 fridage d 7,4 timer pr. 3r. Af det samlede antal optiente fritvalgstimer skal Srligt verdien af mindst 14,g timer overfores til medarbejderens pensionskonto, med mindre medarbejderen senest 1. december anmoder udbetaling. Medarbejderens valg galder, indtil medaibeideren senest en 1. december foretager et andet valg. DI Overensko rensko4tgt IIIM ejeri bru gets Arbejdsg iverfo reni n g v/ DI : ZLfu < Fr9g*Snrbundet NNF: (zaaz4e / agforening:

11 Nr. 8 FETLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHAN DLINGERNE 2OT4 lager- og logistikelever 3F/Transportgrupper i indeverende overenskstperiode indforst8et med, at bestemmelser og satser i overensksten for mejeripersonale og chaufforer finder anvendelse for lager- og logistikelever. I tilfalde af en betalingstvist er parterne enige, at den samlede betating opgjort over en 3- msneders referenceperiode altid s minimum skal udgore den samlede betating, s hvis den var opgjort efter 3FlTransportgruppens lerlingeoverenskst med DI (Fellesoverensksten). Det er endvidere altid de uddannelsesansvarlige organisationer og deres representanter, der afgor eventuelle tvister forelagt det faglige udvalg under TUR. Dette protokollat fornyes sidelgbende ved fremtidige fornyelser af overensksten for mejeripersonale og chaufforer mellem DI-OII og 3F/FOdevareforbundet NNF/DMF. Aftalen opsiges selede sammen med overensksten. Kobenhavn, den 9. marts 2014 DI Ove ren9*q mst IIIM ejeri brugets Arbejdsg iverforen i ng v/ DI : -/AzW ----, FgdevereforbundetNNF: agforening:

12 Nr. 9 F/ETLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERN E 2OI4 forhojet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det ekstra pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. overenskstens g 20, stk. 3 pr. 1. juli 2014 udgar folgende belsb: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. m8ned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. timelkr. pr. m8ned 4,25/68O,OO Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. msned L2,75/2.O4O,OO IIlMejeri brugets Arbejdsg iverforen i ng v/di : undet NNF: Fagligt 6,

13 FELLESOVERENSKOMST Nr. 1O OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2AT4 protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse S nyt stk. 9. i g 24 indsettes "Medarbejdere, s afskediges med opsigelsesvarsel efter stk. 1, a) p3 grund af strukture- ringe,r,- nedskaringer, virkshedslukning eller andre p3 virksheden Seroende forhold, har ret til frihed med lon i op til to timer - plateret hurtigsi muligt efter afskedigetsen og under fornodent hensyn til virkshedens produktionsforh6lo - tit Jt soge vellejning i a- kassen/fagforeni ngen.,, Bestemmelsen treder i kraft 1. maj 2AI4. Kobenhavn, den 9. marts 2014 st IIlMej eri bru gets Arbejdsg ive rforen i ng v/di :?- W? undet NNF: forening:

14 FELLESOVERENSKOMST Nr. 11 OVERENSKOMSTFORHAN DTINGERN E 2OI4 foraldreorlov g17 andres s8ledes: I forlangelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under foreldreorlov i indtil 13 uger. Betalingen udgar normal timelgn ekskl. tillag, dog maks. kr. l45,- pr. time. Hertil legges feriegodtgorelse, SH-opsparing og pension. Af disse 13 uger har hver af foraldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forelder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov kan deles mellem foraldrene Bestemmelsen trader i kraft forbarn for hvilke der psbegyndes foreldreorlov d. 1. juli 2014 eller senere. I9 L7, stk. 4 endres 145 kr, til 150 kr. Kobenhavn, den 9. marts 2014 DI Ove rensloy st I I/Mej eri bru gets Arbejdsg iverforen i n g v/di :,4L/w E----'->.?tu9 bundet NNF: agforening:

15 Nr. 12 FELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE Om helbredskontrol Parterne er enige, at helbredskontrol, s tilbydes natarbejdere i henhold overenskstens $ 20 stk. 3, pr. 1. marts 2014 skal tilbydes alle medarbejdere i henhold til overensksten. undet NNF:

16 Nr. 13 FELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2OT4 telefon og telefontilskud Overenskstens bilag V g 3 stk. 1 endres ssledes: Der ydes tillidsreprasentanten ret til efter eget gnskeenten fri telefon (ikke til privat brug) eller et kontantbelgb s tilskud til egen telefon p3 tr Belsbet er skattepligtigt. Kobenhavn, den 9.marts 2014 DI Overenskorft '4k I I/ M ej e ri b ru g ets A rbej dsg i ve rfo re n i n g v/ DI : undet NNF:

17 Nr. 14 FIELLESOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHAN DTINGERNE 2O'4 Anciennitet og lon I 5 3, stk. 1 foretages folgende endringer: 3 msneder (480 presterede arbejdstimer) endres til 4 msneder (G40 presterede mer) arbejdsti- 3' - 8' mtned (480 - L'283 presterede arbejdstimer) andres til msned (640 - t.443 prasterede a rbejdsti mer) Efter 8 m8neder (1.283 presterede arbejdstimer) andres til Efter 9 m8neder (L.443 prasterede arbejdstimer),rtl D I Ove re n s U{*, I I/ Mejeri brugets Arbej dsg iverforen i n g v/di: undet NNF: 2z/e2 efor\naetldanske s\ers \aoforening: \ rll -v

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere