Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011"

Transkript

1 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/ /PLS

2 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Ombudsmanden har i den anledning modtaget en udtalelse af 26. januar 2012 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 8. december 2011 med bilag fra Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad Beskæftigelsessituationen i Midt- og Nordjylland Ombudsmanden har gennem nogen tid løbende fulgt beskæftigelsessituationen i arresthusene og bad bl.a. af den grund Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland om en samlet udtalelse om beskæftigelsen på arresthusområdet og om at modtage en kopi af den seneste prognose, der er udarbejdet for produktionsvirksomheden. Arrestinspektøren har oplyst, at der ikke kan gives et entydigt billede af beskæftigelsessituationen på arresthusområdet. En betydelig del af beskæftigelsen i arresthusene er arbejdsdrift, og der er stor variation med hensyn til, hvor velfungerende arbejdsdriften er i de enkelte arresthuse. Der er således en gruppe arresthuse, som har arbejdsdrift i et omfang, der sikrer fuld beskæftigelse stort set hele tiden, en gruppe, der løbende har arbejdsdrift, men ikke i et omfang, som sikrer fuld beskæftigelse, og endelig er der en gruppe arresthuse, der relativt sjældent eller i meget begrænset omfang har arbejdsdrift. Den varierende arbejdsdrift har sammenhæng med bl.a. forskellig værksteds- og lagerkapacitet, tilkørselsforhold, og at nogle huse i større grad er lykkedes med at beholde arbejdsopgaver, der i øvrigt er blevet udflaget, automatiseret mv. Arrestinspektøren har endvidere oplyst, at regionværkmestrenes opsøgende virksomhed i forhold til nye og gamle kunder navnlig er fokuseret på gruppen af arresthuse, som relativt sjældent har arbejdsdrift. For at bedre beskæftigelsen undersøger region-

3 3/11 værkmestrene derudover for tiden mulighederne for at etablere egenproduktion, som eksempelvis støbning af stearinlys bl.a. i arresthusene i Nykøbing Mors og Aalborg. Arrestinspektøren har vedlagt en prognose for Arresthuset i Aalborg, idet der ikke udarbejdes en samlet prognose for området. Jeg har noteret mig det oplyste om beskæftigelsessituationen i Midt- og Nordjylland, herunder tiltagene i form af regionværkmestrenes opsøgende virksomhed og undersøgelse af mulighederne for at etablere egenproduktion. Ad Undervisningen i Arresthuset i Aalborg På inspektionstidspunktet deltog 43 indsatte i arresthusets skoleundervisning. Ombudsmanden bad arresthuset oplyse, om udbuddet af undervisning svarer til efterspørgslen, både i forhold til antallet af timer og de fag, der undervises i. Arrestinspektøren har oplyst, at der er tilknyttet to lærere, som underviser fire hele dage om ugen. Der er ofte indsatte på venteliste til at deltage i undervisningen. Det ville være optimalt, hvis der kunne tilbydes undervisning fem dage om ugen. Det er arresthusets opfattelse, at de fag, der udbydes, stort set svarer til efterspørgslen. Direktoratet har oplyst, at direktoratet for så vidt angår antallet af undervisningstimer er enig i, at det ville være fordelagtigt at kunne tilbyde undervisning alle ugens dage, men direktoratet må samtidig konstatere, at Arresthuset i Aalborg er forholdsvis godt normeret angående undervisningstimer set i forhold til de øvrige arresthuse. Der er derfor ikke aktuelle planer om at opnormere undervisningen yderligere i det pågældende arresthus. Det tilføjes, at jeg er bekendt med, at kriminalforsorgen har fået 122 millioner kroner i satspuljemidler til undervisning af indsatte over de næste fire år. Pengene er givet til fem overordnede formål, herunder forsøg på import af undervisning i udvalgte arresthuse f.eks. i samarbejde med lokale voksenuddannelsescentre.

4 4/11 Ad Gulve Spørgsmålet om gangarealer og gulvbelægning indgik i ombudsmandens rapport om inspektionen af arresthuset i Under nærværende inspektion spurgte talsmanden, hvornår der kommer nye linoleumsgulve i arresthuset. Ombudsmanden bad om oplysninger om, hvor langt arresthuset nu er kommet med udskiftning af gulvene og om underretning, når arbejdet med gulvbelægningen er færdigt. Ombudsmanden bad endvidere også henset til den tid, der er gået siden sidste inspektion, uden at gulvbelægningen er skiftet om en tidsplan for arbejdet. Arrestinspektøren har oplyst, at det på grund af den økonomiske situation endnu ikke har været muligt at finde penge til udskiftning af gulvbelægningen. Arresthuset havde den 19. oktober 2011 besøg af en repræsentant for Kulturarvsstyrelsen (fra den 1. januar 2012 Kulturstyrelsen). Den pågældende medarbejder kunne dog ikke umiddelbart give tilsagn om, at arresthuset måtte gå i gang med en udskiftning. Arrestinspektøren har oplyst, at man den 20. januar 2012 har sendt en projektbeskrivelse til Kulturstyrelsen. Når svar herfra foreligger, vil arresthuset indhente tilbud om arbejdet, og en ny ansøgning med ombudsmandens kommentarer vil blive fremsendt til direktoratet. Direktoratet har henholdt sig hertil og har supplerende oplyst, at hvis arresthuset får tilladelse til at udskifte gulvbelægningen, vil direktoratet gennemgå den økonomiske ramme med henblik på at afsætte midler hertil. Ad Toiletter og badeværelse Under ombudsmandens rundgang i arresthuset kunne det konstateres, at i hvert fald nogle af toiletterne ikke var i god stand. Det samme var tilfældet med et badeværelse. Ombudsmanden bad derfor arresthuset om at oplyse, hvad man efter inspektionen den 16. marts 2011 har foretaget eller vil foretage sig, herunder i forhold til at ansøge Kulturarvsstyrelsen (fra den 1. januar 2012 Kulturstyrelsen) om tilladelse til ombygning med henblik på en forbedring af toilet- og badeforholdene for de indsatte.

5 5/11 Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset som nævnt under pkt havde besøg af en repræsentant for Kulturarvsstyrelsen den 19. oktober Den pågældende repræsentant kunne ikke umiddelbart give tilsagn om, at arresthuset kunne påbegynde renoveringen af toiletter og baderum. Arresthuset blev anmodet om at fremsende en beskrivelse af projektet til Kulturarvsstyrelsen, som derefter vil tage stilling til arbejdet og materialevalget. Arrestinspektøren har supplerende oplyst, at en projektbeskrivelse blev sendt til Kulturstyrelsen den 20. januar Når Kulturstyrelsens svar foreligger, indhentes tilbud om arbejdet, og en ny ansøgning med ombudsmandens kommentarer vil blive fremsendt til direktoratet. Ad 4.5. Køleskabe Talsmanden udtrykte under inspektionen utilfredshed med, at der ikke er køleskab på cellerne, og ombudsmanden anbefalede arresthuset at arbejde på et finde en løsning vedrørende de indsattes adgang til køleskab. Ombudsmanden bad arresthuset oplyse om udfaldet af arresthusets overvejelser for at finde en løsning vedrørende de indsattes adgang til køleskab. Arrestinspektøren har oplyst, at arresthuset i maj 2011 indkøbte og installerede køleskabe på alle cellerne. Ad Husorden på engelsk Arrestinspektøren oplyste under inspektionen, at husordenen for Arresthuset i Aalborg ville blive oversat til engelsk, og ombudsmanden bad om underretning, når dette var sket.

6 6/11 Arrestinspektøren har oplyst, at husordenen i sommeren 2011 blev oversat til engelsk, og direktoratet har henholdt sig hertil. Ad Begrundelse Under inspektionen bad ombudsmanden om at låne sagsakterne i de seneste 10 sager om anbringelse i sikringscelle forud for den 9. februar 2011 (varslingstidspunktet). I en af sagerne om anbringelse i sikringscelle den 5. august 2010 kl indeholdt feltet Beskrivelse af episoden i den elektroniske rapport i klientsystemet ikke umiddelbart oplysning om, at den indsatte skønnedes at ville forsøge selvmord eller anden selvbeskadigelse. Ombudsmanden bad om en udtalelse om sagen og gik ud fra, at der i udtalelsen også ville blive taget stilling til, om den indsatte i stedet for skulle have været behandlet efter reglerne om anbringelse i observationscelle. Arrestinspektøren har oplyst, at indsatte forinden anbringelsen i sikringscelle var anbragt i observationscelle på grund af behov for særlig observation. Arrestinspektøren har vedlagt observationscellerapporten. Arrestinspektøren har endvidere oplyst, at indsatte blev sikringscelleanbragt kl , da personalet skønnede, at indsatte var til fare for sig selv og andre, idet han var psykisk uligevægtig, aggressiv og truende i sin adfærd. Han var desuden begyndt at pille i sine store sår på kroppen. Man valgte en sikringscelleanbringelse for at hindre, at hans adfærd skulle udvikle sig til selvbeskadigelse. Anbringelsen skete så skånsomt som muligt ved kun at bruge mavebæltet. Ifølge arrestinspektøren husker personalet i arresthuset godt sagen. Efter deres opfattelse var der fare for selvbeskadigelse, og det eneste rigtige var en sikringscelleanbringelse. Personalet erkender, at beskrivelsen af episoden er mangelfuld og beklager dette. Jeg har noteret mig det oplyste om sagen og har orienteret mig i den vedlagte observationscellerapport.

7 7/11 Jeg har også noteret mig beklagelsen af, at beskrivelsen af episoden er mangelfuld. Jeg går endvidere ud fra, at arresthuset er opmærksom på vigtigheden af, at der i rapporter om sikringscelleanbringelse anføres en fyldestgørende begrundelse for anbringelsen. Ad Kompetence Under henvisning til at Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland den 28. oktober 2009 udfærdigede en skriftlig målsætning for gennemgang af flere sagstyper, bad ombudsmanden arrestinspektøren om at oplyse, om der havde været foretaget en gennemgang af rapporter om sikringscelleanbringelse i arresthuset, og i så fald om at underrette ombudsmanden om resultatet af denne gennemgang. Arrestinspektøren har oplyst, at der i 2011 blev foretaget en gennemgang af rapporterne om observationscelle- og sikringscelleanbringelse i arresthuset. Arrestinspektøren har vedlagt den skriftlige gennemgang. I juni måned (2011) blev der i forlængelse af den skriftlige gennemgang afholdt møde mellem arrestinspektørembedet og arresthuset. På mødet blev der sat fokus på kvalitetssikringen i forbindelse med bl.a. sikringscelle- og observationscelleanbringelser. Arrestinspektørembedet fastholder sin målsætning om to årlige gennemgange af rapporterne. Dog foretagers der nu kun gennemgang af fem sager inden for hver kategori. Dette gælder alle områdets arresthuse. Ændringen skyldes, at det ved gennemgangene i vidt omfang er de samme udfordringer, som går igen i forhold til de tidligere gennemgange, om end der til stadighed sker fremskridt på området. Da der siden embedets etablering samtidig er foretaget flere gennemgange i områdets arresthuse, skønnes det derfor tilstrækkeligt at gennemgå fem rapporter pr. kategori for at følge udviklingen i sagsbehandlingen. Arrestinspektørembedet har i 2011 søgt at sætte øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen i områdets arresthuse. Der er udfærdiget vejledninger i de enkelte sagskategorier, hvor der er taget udgangspunkt i de udfordringer omkring sagsbehandlingen, som ombudsmanden har peget på i tidligere inspektionsrapporter. I foråret 2011 har embedet lavet reviderede udgaver af vejledningerne. Revisionen har haft fokus på at gøre vejledningerne mere overskuelige og sprogligt forståelige for arresthusenes personale. Forhåbentlig vil de reviderede vejledninger føre til et kvalitetsmæssigt løft. Arrestinspektøren har vedlagt kopi af vejledningerne om sikrings- og observationscelleanbringelser. Arrestinspektøren har endvidere oplyst, at der netop er etableret et sagsbehandlernetværk, hvor de ansvarlige for sagsbehandlingen i de enkelte arresthuse skal mødes

8 8/11 med vicearrestinspektøren med henblik på bl.a. at drøfte udfordringer i sagsbehandlingen. Jeg har noteret mig det oplyste, idet jeg går ud fra, at direktoratet kan henholde sig til det, som arrestinspektøren har oplyst. Jeg har endvidere orienteret mig i den skriftlige gennemgang af rapporterne om sikringscelleanbringelse og i den reviderede vejledning på området. Ad Ophør og varighed af anbringelse om fiksering Som nævnt under pkt bad ombudsmanden under inspektionen om at låne sagsakterne i de seneste 10 sager om anbringelse i sikringscelle forud for den 9. februar 2011 (varslingstidspunktet). Ombudsmanden bad efter en gennemgang heraf om en udtalelse i sagen om anbringelsen den 23. juni 2010, der varede i næsten 15 timer, og hvor den indsatte hele tiden var fikseret, umiddelbart med samtlige sikringsmidler (bælte, håndrem og fodrem). Ombudsmanden bemærkede, at den indsatte ifølge tilsynsnotaterne særligt i den sidste periode af anbringelsen fra klokken til var rolig/sov. Tilsvarende indtryk giver tilsynsnotaterne, efter at den indsatte faldt i søvn kl Ombudsmanden bad om en vurdering af, hvorvidt fikseringen af den pågældende i hele perioden var nødvendig og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Arrestinspektøren har oplyst, at fikseringen af den indsatte blev opretholdt, selvom indsatte faldt i søvn i tidsrummet , fordi personalet vurderede, at situationen kunne eskalere, såfremt indsatte blev vækket ved, at bælter og remme blev fjernet. Personalet vurderede, at indsatte først kl var parat til at blive løsnet, idet han først her tilkendegav, at han ikke på ny ville foretage selvbeskadigelse. Arresthuset beklager, at det ikke fremgår tydeligt af bemærkningerne fra observationerne, at det fandtes nødvendigt at opretholde fikseringen. Direktoratet har noteret sig, at arresthuset beklager, at det ikke fremgår tydeligt af tilsynsnotaterne, at det fandtes nødvendigt at opretholde fikseringen. Direktoratet har henholdt sig til den skete beklagelse og finder ikke, at der foreligger tilstrækkelige holdepunkter for at tilsidesætte personalets vurdering af nødvendigheden. Jeg har noteret mig det oplyste om sagen, herunder beklagelsen af, at det ikke fremgår tydeligt af tilsynsnotaterne, at det fandtes nødvendigt at opretholde fikseringen.

9 9/11 Ombudsmanden bad endvidere om en udtalelse om udstrækningen af fikseringen i sagen om anbringelsen den 19. november Arrestinspektøren erkender, at det ikke fremgår tydeligt nok af tilsynsnotaterne, at den indsatte fortsat burde være anbragt i sikringscellen. Det burde have fremgået af notaterne, at den indsatte virkede truende og dermed blev vurderet farlig for sig selv og personalet. Arrestinspektøren har oplyst, at den indsatte var anbragt i sikringscellen efter et groft overfald på en fængselsbetjent. Selvom han lå roligt, var han stadig vild i blikket og stirrede ondt på personalet under hele fikseringen. Fængselsbetjenten husker ikke, om den indsatte fremsatte verbale trusler. Ledende medarbejdere tilså også den indsatte i løbet af formiddagen. Ingen af dem vurderede, at indsatte var egnet til anbringelse i observationscellen i stedet for sikringscellen. Indsatte ønskede ikke at gå i dialog om sin tilstand og fremadrettede adfærd, og det blev derfor vurderet, at han fortsat burde være anbragt i sikringscellen. Arrestforvareren har haft en samtale med den pågældende fængselsbetjent og indskærpet, at observationerne skal være meget mere retvisende beskrevet. Arresthuset beklager den manglende beskrivelse af de faktiske forhold. Direktoratet har henholdt sig til det oplyste, herunder den anførte beklagelse. Jeg har noteret mig det oplyste om sagen, herunder beklagelsen af den manglende beskrivelse af de faktiske forhold. Jeg går endvidere ud fra, at arresthuset generelt er opmærksom på vigtigheden af, at det anførte i tilsynsnotaterne er retvisende. Ad Kompetence Ombudsmanden bad under inspektionen om de seneste 10 sager, hvori Arresthuset i Aalborg har truffet afgørelse om anbringelse i observationscelle forud for den 9. februar 2011 (varslingstidspunktet). I forbindelse med inspektionen modtog ombudsmanden i øvrigt Instruks om kompetence og bemyndigelse til Arresthusene i Midt- og Nordjylland fra februar Ombudsmanden bad for så vidt angår de anbringelser, der ligger før februar 2011, hvor instruksen om kompetence er fra, om oplysning om, hvorvidt en fængselsbetjent var berettiget til at træffe afgørelse om ophør af anbringelse i observationscelle.

10 10/11 Arrestinspektøren har henvist til sit brev af 17. oktober 2011 til ombudsmanden, hvoraf fremgår, at det også af den tidligere gældende instruks om kompetence følger, at en fængselsbetjent kan træffe bestemmelse om ophør af anbringelse i observationscelle i de tilfælde, hvor arrestforvareren eller overvagtmesteren ikke er på tjeneste, eller forholdene i det enkelte tilfælde ikke tillader, at man afventer bestemmelse fra disse personer. En kopi af den dagældende instruks var vedlagt brevet. Jeg har noteret mig det oplyste og skal beklage, at oplysningerne i brevet af 17. oktober 2011 ved en fejl ikke er medtaget i den endelige rapport om inspektionen. Ombudsmanden bad arrestinspektøren om at oplyse, om der har været foretaget en gennemgang af rapporter om anbringelse i observationscelle, og i så fald om at underrette ombudsmanden om resultatet af denne gennemgang. Arrestinspektøren har oplyst, at sagerne om observationscelleanbringelse er blevet gennemgået i 2011, og inspektøren har vedlagt gennemgangen. Arrestinspektøren har i øvrigt henvist til besvarelsen under pkt om gennemgangen af anbringelser i sikringscelle. Jeg har endvidere orienteret mig i den skriftlige gennemgang af rapporterne om observationscelleanbringelse og i den reviderede vejledning på området. Ad Lægetilkald og lægetilsyn Efter en gennemgang af de udleverede sager om anbringelse i observationscelle bad ombudsmanden om en udtalelse i en konkret sag, herunder om baggrunden for, at der ikke skete genkald af lægen, og om hvorfor lægetilsynet først foregik mere end 10 timer efter tilkaldet. Arrestinspektøren har hertil oplyst, at indsatte blev anbragt i observationscelle kl , og at lægen blev tilkaldt kl Ifølge observationsnotatet ( ) blev indsatte kl tilset af lægevagten. Det første lægetilsyn blev således

11 11/11 foretaget lige godt to timer efter anbringelsen. Indsatte blev kl atter tilset af en læge, som vurderede, at indsatte burde indlægges på psykiatrisk hospital. Indsatte blev kl afhentet af Nordjyllands Politi og indlagt. Arrestinspektøren har oplyst, at det burde være tidspunktet for det første lægetilsyn, der var noteret under punktet Lægetilsyn foretaget, og ikke tidspunktet for det andet tilsyn. Det er imidlertid ikke muligt at notere begge tidspunkter i det samme felt, og arresthuset beklager fejlen. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen den 16. marts 2011 af Arresthuset i Aalborg som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Aalborg, Arrestinspektøren for Midt- og Nordjylland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. København, den

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 1121.1 Officialprincippet - 11.9 Andre sagsbehandlingsspørgsmål - 3.7 Straffuldbyrdelse Efter aftale

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 70 Offentligt 31. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-3471-628/PK/PH 1/9 Den 5. april

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 Den 16. september 2011 Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1162-628/CBR 1/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om statsfængslet... 7 3. Nye bygningsmæssige

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere