MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling"

Transkript

1 MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

2 Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto I denne udgave af"glemmerdu" erder hentet inspirction frc:. ErindringerfraKajOlsen.Lokalarkivet.. Henning Grelle og Anette Eklund Hansenr Gartneri, landbrug og skovbrug. Kampen mod uretten tssn Glemmer du er udgivet af: Tarnby Kommunebiblioteker, Lokalhistorisk Samling Skrevet og redigeret af: Inger Kjar Jansen Layout Ditte Petersen

3 lfogforening Indledning Foreningen skulle virke bidc fagligt og politisk. Det gav ki- Dannelsen af fagibreninger i DaDmark log sin begyndelse i mon til at der i lobet af 1873 og slutningen af 180O-tallet og skyldes industriens fremv:ekst, og den foreninger blev,stiftet el stoft antal l'ag- store skare der sdgte vrtk lia landomrademe og ind til de staffe byer. Udviklingcn skabte en arbejderklasse hvorafhovedparten i be- Glasmagerforening Danmarks gyndelsen var hindverksvende Glasmagcmc i Kastrup var de forste til at organiserc sig i kommu- der pga. afomlegningen afhindvlerksproduktionen til industriproduktion havde taet arbejde der. Glasmagcr Kaj Olsen tbrlaeller: nen. Lavstvangcn var blevet ophaevel i I 857 og hdndvacrkcrsvendene I tidsrummet Jorekom det havde derlbr ingen organisation at imidlertid glasmagente, at den al stotte sig til. Det var isrr denne.fdbltkanterne sd stcerkt antalte gruppc arbcjdcre, der kom til al nedgang na:ppe tar sd stor som dannc grundlaget for fagforeningemes genncmbrud i Darunark. de aj. den dbenbart sk;ulle have udseen- Der var ganske vist opstact noglc Beholdningen pit lagerne var liberale arbejderlirreninger, som svunclet be,deligt ind, og dette i var klart antisocialistiskc, men de forbindelse merl den store reduktion i lon en gav stodet til, at en del lik ingen gennemslagskraft. En strejke pi B&W i 1871 medlbde strejker andre steder i landct. stilles krar om atjbroge lannen dfalhejderne mente, at der skulle Dcnnc bolge af slrejker blev kaldt med 25 ore pr. J00 stk., og atfor for "omgangsskuen". I lbrlengelse heraf blev den Intemationale sel om strcjke. (18B2). tlringen skullefremfores med trus Arbejderforening forloberen lbr Ideen bevegelsett - hatide sil udsprtng i llelsingor, og man Socialdemok-ratiet stiftet i oktobcr salte c emmer du ' 3 Ma rts 2007

4 Glasslibere pd Kasttup Glasverk Bagestfra e stre: Albert Johansen, Edva Petersen, Rasnus Bruue\ Wibrandt Jo- Forrest:?, Enil berh,?, Ottosen,?, Albert Vetzel tfih. Grcen. Foto:Ca sig derfra i forbindelse med Kastlups og Hellerups arbejdere, som virkelig syntes at fise den rctte fofitdelse for situationen. Imidlertid ville Kastrups arbejdere ikke ga med til egentlig arbej dsnedlceggelse, og dette bevirkede, at man fidtte nedstemme sine kral - til trods fol den farste begej string. Dette rar ganske karalaeristisk for den tids opfattelse af atbejdercituotionen, ndr Kastturyeme srat' pd den skete henvehdelse lod: Yi er enige i, at lonnen skal forbedres, men l..an pd ingen mdde vere med til for at opnd oget sadaht! De forste skridt mod forening Ved forhandling med glasverkets ditektor Duus opndede man en ydelse pii 15 ore mete pr. 100 stk.. En stor del afatbejdeme syhtes dog nu alligevel at kravet om cle 25 ore burde opretholdes, hrilket man sikkert ogsd havde kunnet, sdfremt den rette e ighed ha de veret til stede. Det ral egentlig kun i Hellerup, man lwnne nd en sddan enighed. I Helsingor var Glemmer d!. 3 trlarts zooz

5 saftmenholdet - som i Kastrup - sd som sa, - k n en del derfra kunne slufte sig tilforslaget om en egent I i g ar bej ds ne d le gge ls e. Denne trekken i langdrag havde til folge, at direhor Duus ik*e lengere me te at kunne std ved sit forst altir e tilbud om de 15 ores forhojelse, sd han bod nu 10 ore! Han havde tel - klogt nok - vejret den uenighed, der var i e, og den e situation, mente han, burde udnyftes! I Hellerup standsede alle arbejdene - med undtagelse af et par mand, som meldte sig tilforsat tjeneste. Men dalabrikken yar baseret pd en noget stdrre arbejderstyrke, var mesteren sd hensynsfuld at sende disse hjent igen. Arbej dsstaadsnikgen i Hellerup varede kun noglefd timer i til Helsingor, hyor arigheden var 8 dage. Ahionen sluuede i ovrigt med J0 ores forhajelse pr. 100 stk. Skont gentbsten i klingende motlt ikke var stor, blev der dog hostet fbrdel pd anden mdde ved denne bevtegelse, idet arbejderne nu mere og mere Jik ajnene op Jbr nodvendigheden afat organisere sig, og en delforberedende moder afholdtes i den anledning i begndelsen af Danmarks Glasmagerforening bliver til Endeligden 10. naj 1883 oyandt det, man med Lengsel og ivlige diskussioner havde ventet pd, - nemlig danke ls en af o rganis a t i onen Danma r la Glasma gerforening. Glasmagerne fta Kastrup, Hellerup og Frederil8berg Glasvcerker var blevet enige om at indkalde til et stlfiende made, der bler alholdt hos restawalor Fleckenstein pd Christiansharn. Her fandt man frem til at danne " Dan mar l.s G I as mage rfo re ning ", ogjbreningen msnstrede med det samme 52 medlemmer- Kaslrup blev betragtet som og Hellerup og Fredeiksberg blev flialer. Senere tiltrddte tillige Helsingor. So m Jb r eninge ns fors te fo rmand ralgles Andreas Hagen. S. Sandberg blev kasserer og Bernhard Jensen blev sekreteer. Formand Andreas Hdge kastede sig - sammen med den gvrige bestlrelse - straks med liv og sjal ud i arbejdet med atfrembringe sd gode vilkdr og resultater som n1u- I i g t Jb r med le m me rne s t ri's e I - Men hans formandstid blev desverre ikke sd lang. Han arbejdede ntder og med store vanskeltgheder, som mere og mere tdrnede sig op li>r ham. Mdske var det ogsd Glemmerdu' 3. tuartszooz

6 mangel pd den retteforstdelse al organisationens be\,dning og arbejdsmulighedet, der gjorde arbejdet sd svert for ham. I 1885 blev han - i forbindelse med et bruta anslag mod organisationen - smidt udfra sit arbejde, - dette gjaldt ogsd den ovrige bestyrelse. (Jeg har ikke kendt Andreas Hagen pefsonligt, menjeg har disse oplysningerfla mi litl - glasmager Petef Olsen -, der var nert knyuel lil Hagen, idet de begge kom fra - og stod i lere sammen - Ilolmegdrd Glasverk). Inspiration fra udlandet Love til brug for organisationen havde man spekuleret en del pd, og man kom hurtigerc igennem delle end rel1tet. Del gik sddan til: En tysk glasmager ankom til Kastrup /br at soge arbejde. Den e mahd kom fra England, hvor han havde arbejdet i et par dr, og han - Eschenbach hed han - havde den enge lske Glasarbejder Unio 's love med sig. EJier at man havde vedtaget et indskud p,i 10,00 kr., der kunne betales afte gange, lagde man de e gelske love til gnnd - og vedtog dem. Eschenbach gjorde sig Jbr rcsten megetjbrtjent ved sin store agitation Jbr.foreningens oprellelse. Allerede i ejierdret 1883 skulle foreningens flial pd Frederiktbetg igennem ildddben, idet fabi- Aznterne Holfmejer og Jensen ville pdlcegge arbejderne 3- holdsdrift, - altsd indforclse af natarbej de. Ar bejdeme henholdte sig lil de beedende mdnedskontrakter om 2-holdsarbejde og at indgd pd denforlangte forandring. Da fabrikanterne under fo r hand lin gen fas t ho I dt de re s krav, besluttede glasmagerne at stahdse arbejdet. Under strejken, som varede 5-6 ugen anlagdes sagsmdl mod fabrikanterne, fordi disse negtede at udbetale den ugen forud for s t rej kens begyndelse, fortjente lon. Der var ingen tuivl om, at deh e sag kunne vindes, - og olligevel blev resultatet ei ganske andet end ventet. Orga isationen kbrte Jbst bl.a. pga. en del ukollegialite[. Fdbril,,onterne kunne nemlig et dokumen1 hvori en del a/ arbejderne med navne underskrift erklerede intet som helst at have til gode! Hermed vat ik*e alene sagen, men ogsa shejken tabt, og glasmagerne mdtte indgd pd fomyelse af kontrakter om 3-holds arbejdsskifi - somt pa hver is.er at stille depositum pd 50,00 kr.. Glemmer du 3 w",t" zooz

7 Dansk Glasafiejdetofiund, ca. 1qA. Siddende i nidten forbundets fomand glasnager Ca Johans Olsen, der e driderc ossdnr socialdenokratisk nedlen a"ftdr br Sognefid. At fabril,anterne efter dette nederlag hunne fole sig ganske selvsikre, siger sig selv, - og ah gik da ogsd sd nogenlunde roligt helt Jrem til vinteren Nuforlangte direktol Duut, at alle organiserede arbejdere pd Kastrup, Hellerup og Helsi.flgdr glaswerker shulle udtrrede aj Glasmagernes Forening, ligesom han samtidig hermed proklamerede ny reduktion i lonnen - pd nogle sorter 10 ore og anclre 20 ore pr- )00 stk Glasmagerfie sogte trcligt at afverge ulykken, og derfortes - el ler sagtes fart - fete forhandlinger med direktoren om at frajblde i hrert fald l.iavet oh udmeldelse afforetingen. Svalet vtr nej! Intet at tale om - kun et rdt og brutalt: I februar mdned indvarslede Clasmagernes Forening tilmbde - t Romersgdde - for at del kunne tages stilling tildenforeligge de situation. I dette mode deltog rcpr.esentanter Ji'a samtlige glas-

8 verker. Efter at beletningen om cle fone forhandlinger var afgivet drotlede man sporgsmdlet om arbejdsnedleggelse pd de involverede fabril.ker. Der var en stor del af de fremmodte, der kunne se perspeklivet i en sddan ha dling, og deforstod det kusende anslag mod vor forening, me til trods her.for kunne der ikke opnds enighecl om at gttbe til offensiven. Det stadige yar, at ri skulle vente hermed -ja, etl enkelt mente: til skoven bley gran - og rcsultatet pd msdet ble\,, atforslaget om ar bej d s ned legge ls e fo r kas tedes. Intern splittelse koster medlemmer i foreningen De kolleger, der sad i bestyrelsen af wt./brchihg, fk herefter besked Ji.a arbejdsgiveren om at forlade g lqsvae r kerne efler ko nt ra ktens udlob. Tilbage afforeningen var nu kun Frederiltsberg afdeling, - den talte 20 medlemmer -, og her enedes man om at forlscette, manforlangle bare boger og kassebeholdning, somjo beroede i Kastrup. Men u opstod en ny anskelighed: En clel al de dbadte medlemmer onskede at.fd del i kassebeholdni genl Tro ds gentagne opfor drin ge t.f ia Frederiksberg lod det sig slet ikke gore. JA foreningens ejendele fra Kaslrup. Fsrst ejier trussel om kongens Jbged blev sagerne udleveret, og sa kunne Fredertl.sberg afdeling afiejde v lere. Som xy formand valgtes herefter Joh. Gundelech og som kasserer Hugo Fischer. Dette var selufolgelig med vemod, at eh sto/ del af kollegeme d- *Adk afforcntugea, og nogle indtrddte da ogsd igen - som hemmelige medlemmer! Etforhold der oprelholdtes ved, at en inkessalor fra Frederil.;sberg cyklede en lille afsikher til Hellerup og Kaslrup hver ottende eller fiortende dag.fbr at opkreve kontingentet. Elte r hdnden i ndgi k a I le Jb r he nve - rende medlemmer igen, og med firld medlemsret. For nye medlemmer edsaftes det slore 10,00 kr. - indskud til 2,00 kr. Duus har konede dage Under disse forhold kunne direktor Duus sk<tke ogralte med glasmagerne, som han lystede, - og det Ejode han da ogsd. Eksempelvis rcducerede han lo nen pd en hel del sorterfor pd denne mdde at fylde lagerne op. Han tar en Glemmer du ' 3 tr,'t"rt" zooz

9 { I D(r kesse\ kr\\.ogn nclt t912. \ h L ik n pa N.. Kusttltpg.: tul 7 il \\r1\tt e Ohtl K tiknsen Under sidrnne forlrcltl ttbejdede glasmagernc i ktnge tidcr. I)en omstenclighed, at ct1 lel rejsc de glasmas.re kredscde an1 kritg i helc lu et, gjonlc ikke sittntionen hclt'e t e inod. Di rcktoretls skjla holdning ovctfor g I as ar bei dr nrc lontrc oprct ho kles. Karuklerislisk \nr i orrigt dentie h(tis tkltu!t'!s(. Jeg bcllolcr ku1 ul stille ntig inttv'd ktldbolcn og Nrla rrs 2007

10 Intern splittelse koster medlemmer i foreningen De kolleger, der sad t bestyrelsen afvor Jbrening, Jik herefter besked fra arbejdsgineren om at Jbrlade g I aswe r ke r ne eji e r lcontr a ltt ens udlob. Tilbage ajlbreningen var nu kan Frederil$berg aldeling, - den talte 20 medlemmer, og her enecles mdn om ai.[oflscetle, manforlang te bare boger og kassebeholdning, va?rker. E/ier at beretningen om de farte lbrhandltnger vtr afgiwl drafiede man sporgsmdlet om arbejdsnedleggelse pd de involwredefabrikker. Der tar en slor del afdefremmodte, der kunne se perspektivet i en sdclan handling, og delbrstod det knusende anslag mod tor.forening, men til trods herfor kunne der ikke opnis enighed o at gribe ttl ojjbnsinen. Det stadige omba.d var, at vi skulle vente hermed ja, en enlcelt mente: til skoren bler gron - og resul tdtet pd modet bleti, at lbrslaget om arbej dsnedltegge lse forkas ledes. som jo beroede i Kastl'up. Men nu opstod en nl ranskelighed: En del afde dkadte medlemmer onskede atjii del i kassebeholdningen! Trods gentagne opfordringer Jra Frederilaberg locl det sig slet ikke gore at fd foreningens ejendeletia Kastrup. Forst efter trussel om kongens Jbged blev sagerne udleveret, og sd kunne Frederiksberg alile lin g d r b ej de v i de rc. Som ny fol dnd ralgtes herejier Joh. Gundelech og som kasserer Hugo Fischer. Dette var selufolgelig med remod, at en stor del afhollegerne ud trddte a.fforeningen, og nogle indtrddte da ogsa igen - som hemmelige medlemmet! Et lbrhold der opretholdtes ved, at en inkassator fra Frederiksberg cyklede en lille a"[stikker til Hellerup og Kastrup hver ottende ellerljortende dag for at opklcere kontingentel Efterhdnden indgik alle for henvcerende necllemmer igen, og med Jild medlemsret. For nye medlemmer neclsdttes det store 10,00 kr- - i dskud til 2,00 kr. Duus har kronede dage Under disse forhold kunne dircktar Duus skahe og Nqhe med glas magerne, sont han lystede, - og det giorcle han da ogsd. Eksempelvis reducerede han lonnen pd en hel clel sorterfor pd denne mdde at fylde lagerne op. Han t'ar en G emmer du ' 3 tvt"rt" zooz

11 Der lesset tanewsnlnder tnejlten pa Nr Ka\r.upsituL Tit ren\tte OtLtJ Kri\ten\en. t912 Under sddanne fbrhold arbejdede glasmagerne i lange tider. Den at en del rejsende glasmagere kredsede om kring i hele landet, gjorde ikke sitlntionen bedre, Nertimod. Direlrtorcns slejle holdning overfor g I a s a t bej d e me kun ne opr e t hn I cl e s. Kdrakleristisk var i ovrigt denne hdns udtalelse: Jeg behover kun at stille mig ind vecl Toldboden og Glemmerdu. 3. tuanszooz

12 l0.flojte, sd harjeg en hel ny besetning afarbejdere! - Og det varjo sandl. intet kunne bev.ege denne mand til at anerkende yor organ[sation. Under disseforhold kunne glasntagene ikke blive ved at arbejde, og i august 1886 besluttedes det da at gorc et forsog pd at bringe lonnen en smule op. Det beskedne krav skulle were l0 sre mere pr. 100 stk. Flaskemagerne pd KastrupJik ved e deputation l6fte om at.fli stotte ftct Frederilcsberg afdelingens kasse under en eventuel strcjke, og lrcrefter henyendte de sig til direktor Duus ned kravet oh de omtalte l0 ore. Det lykkedes naturligvis ikke at opnd en sddanforbedring, sd ntzste skridt mdtte vere arbejdsnedl.cg ge ls e, hyorund er dirc kt ore rt smurte orhen til og truede med at slukke. Slukningen blev dog "glemt", og ejier 6 dages[orlob atlerkendtes laskenvgernes krav, - og stejkek sluttede. Det var en lille sejr, og det bevirkede lillige, at en del atter tilmeldle sigforeningen - mefi stadigvaek henmeligt. Dette var lidt om starten pe en fagforening dannet med lokale kroftcr. Efter en storstrejke i 1892, hvor glasmageme blev sat ud af deres bolig af fabril*en, blev foreningen gendannet som Dansk Gl asarbejderforbund. Nu kunne ogsi slibere vere medlemmer. I 1971 indgik fagforeningen i Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, nu 3 f. Den lokale del afdenhe fagforening blev dannet i 1896 og her udgav man i 1996 et flotjubil umsskift, der kan lnnes pa biblioteket. Dansk Gartnerforbund Amager var preget afgartnerier fia slutningen af 180O-tallet hvorafflere udviklede sig til store industrialiserede gartncricr med mangc ansatte. Effer nogle forgeves forsog pe at danne en fagforening lykkedes det endelig i 1894 at danne Gartnerforbundct af 1894 i Ksbenhavn der i 1899 blev udvid t til et forbund. Det var fra starten et industriforbund. Da alle gartnere fia alle brancher, faglerte som kvindcr som mand kunne optages som medlemmer. Arbejdsgiveme var svaere at forhandle med og ville ikke anerkende arbejdemes ret til gennem fagfbreningen at keempe for bcdre vilk6r. 56 sent som i 1940 var der kun nogle {e garherier pa Arnager

13 II der var dokket afoverenskomster. ifolge de dava:rende regler strejkeret, da lonnen hos OlufKristensen I april 1942 var det lykkedes ar fi en aftale i stand om lun - og arbejdsforhold hos en afde store Shejken kunne dermed begynde la under overenskomsten. gartnerier pa Amager hos Flolger lovligt. Der blev udsat strejkevagter ved gartneriet. De samvirkende Suhr pe All garden, Her blev der bl.a. prcduceret store mengder af Fagforbund havde givet tilladelse tomater. Denne aftale fbrssgte forbundet at overtale Oluf KristeNen lsb i understrttelse som dc fik i til at de strejkende fik samme be- pe Ny Kastrupgard til at indga. lon, og det gialdt ogsa de der kom Omkring halvdelen afde i alt 80 for at soge arbejde. OlufKristensen havde hirdt brug 1br hjelp fbr mend og kvinder l'aglertc og uf'agherte der var beskeftigct her det var midt ijordbarrtiden, si han var orgadseret. Gartnerict var pa cyklede ned til linie 2's endestation, men en af strejkevagtcme ca. 60 tdr- land hvorafdc 5 var under glas i 40 drivhuse og 2400 firlgte e11er og forhindredc Oluf mistbaenke. Her blev dyrkct kartofler, jordber, blomkil med me- Konflikten udviklede sig med Kristensen i at fi arbejdskraft. sagsanleg fra Kristensen mod De Samvirkende Fagforbund. Til sidstradte landbrugsminister Kr. Strej ker medforer lonstigning Bording ind som megler og endelig den ltjuli blev der opniet fbr- pe op rll25yo Lonningemc var meget Iave, timelonnen var pa mellem' ore egentlig overenskomst, mcn i stelig. Der blev ikke oprettet en og arbejdstiden 57 timer om ugen, det en skriftlig afiale, der n&sten ssndagsarbejdet gav ikke ekstra. svarede til det der var blevet krevet. For de fleste betod det en lsn- Den overenskomstmessige lon var 1,29 kr. i timen. stigning pa 25 %. Tabeme i strejken blev 10 mand og 7 kvinder OlufKr:istensenegtede at indga aftalen og sagen blcv forelagt et der ikke blev genansat, men den tre-mandsudvalg, der var blevet trc uger lange strejke blev en nedsat da strejker pga. krigen var spydspids for gartnemes fagforening, da aftalen blev brugt som ulovligt. Sagen bicv sendtil et forligsnevn der afuiste den og norm for senere aftaler. hermed opniedc fagforeningen Glemmsr du ' 3 Ut",t" zooz

14 t2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: ' LokalhistoriskSamling Kamillevej Kastrup Tlf Klik pi Lokalhistorisk Samling Abningstider: Mandag i9.00 Tirsdag Fredag Kastrup gfl rdssamlingen,,gqdtp&qemqct, & "Kastrup Glas" ADent rlrsoag nl sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

MANEDSBLADET. Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Etaill44. d4... I november maned setter lokalhistorisk samling focus pa 3 lyper

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14)

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14) Svanninge skole firkløveret i landsbyen19. marts 2012 Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14) Kære forældre Hermed

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem)

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem) Svanninge skole firkløveret i landsbyen 19. marts 2012 Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem) Kære forældre

Læs mere

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. Referat fra udsholt Vandverks ordinere generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Imageløft af udsatte boligområder

Imageløft af udsatte boligområder Imageløft af udsatte boligområder Imageanalyse Imagehandleplan Imageværktøjer Imagekampagne Det dårlige image i udsatte boligområder er med til at fastholde områderne i en negativ udvikling. Men hvad kan

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T grupper. Lonpolitikken omfatter samtlige ansatte i departementet.

efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T grupper. Lonpolitikken omfatter samtlige ansatte i departementet. efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T Vedta get på AMSU den 30. september 2013 Lønpolitik for Kulturministeriets departement Resultatorienteret, engageret og åben 1. Formål Lonpolitikken tager udgangspunkt i departementets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

aeil 50'erne Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg

aeil 50'erne Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg aeil 50'erne FonAemustafron: Kamerahold Aa den fsrste direkte Tv-udsendelse fta en virksomhed som foregik pa Kastrup Clasveerk, muligvis allerede

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere