MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling"

Transkript

1 MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

2 Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto I denne udgave af"glemmerdu" erder hentet inspirction frc:. ErindringerfraKajOlsen.Lokalarkivet.. Henning Grelle og Anette Eklund Hansenr Gartneri, landbrug og skovbrug. Kampen mod uretten tssn Glemmer du er udgivet af: Tarnby Kommunebiblioteker, Lokalhistorisk Samling Skrevet og redigeret af: Inger Kjar Jansen Layout Ditte Petersen

3 lfogforening Indledning Foreningen skulle virke bidc fagligt og politisk. Det gav ki- Dannelsen af fagibreninger i DaDmark log sin begyndelse i mon til at der i lobet af 1873 og slutningen af 180O-tallet og skyldes industriens fremv:ekst, og den foreninger blev,stiftet el stoft antal l'ag- store skare der sdgte vrtk lia landomrademe og ind til de staffe byer. Udviklingcn skabte en arbejderklasse hvorafhovedparten i be- Glasmagerforening Danmarks gyndelsen var hindverksvende Glasmagcmc i Kastrup var de forste til at organiserc sig i kommu- der pga. afomlegningen afhindvlerksproduktionen til industriproduktion havde taet arbejde der. Glasmagcr Kaj Olsen tbrlaeller: nen. Lavstvangcn var blevet ophaevel i I 857 og hdndvacrkcrsvendene I tidsrummet Jorekom det havde derlbr ingen organisation at imidlertid glasmagente, at den al stotte sig til. Det var isrr denne.fdbltkanterne sd stcerkt antalte gruppc arbcjdcre, der kom til al nedgang na:ppe tar sd stor som dannc grundlaget for fagforeningemes genncmbrud i Darunark. de aj. den dbenbart sk;ulle have udseen- Der var ganske vist opstact noglc Beholdningen pit lagerne var liberale arbejderlirreninger, som svunclet be,deligt ind, og dette i var klart antisocialistiskc, men de forbindelse merl den store reduktion i lon en gav stodet til, at en del lik ingen gennemslagskraft. En strejke pi B&W i 1871 medlbde strejker andre steder i landct. stilles krar om atjbroge lannen dfalhejderne mente, at der skulle Dcnnc bolge af slrejker blev kaldt med 25 ore pr. J00 stk., og atfor for "omgangsskuen". I lbrlengelse heraf blev den Intemationale sel om strcjke. (18B2). tlringen skullefremfores med trus Arbejderforening forloberen lbr Ideen bevegelsett - hatide sil udsprtng i llelsingor, og man Socialdemok-ratiet stiftet i oktobcr salte c emmer du ' 3 Ma rts 2007

4 Glasslibere pd Kasttup Glasverk Bagestfra e stre: Albert Johansen, Edva Petersen, Rasnus Bruue\ Wibrandt Jo- Forrest:?, Enil berh,?, Ottosen,?, Albert Vetzel tfih. Grcen. Foto:Ca sig derfra i forbindelse med Kastlups og Hellerups arbejdere, som virkelig syntes at fise den rctte fofitdelse for situationen. Imidlertid ville Kastrups arbejdere ikke ga med til egentlig arbej dsnedlceggelse, og dette bevirkede, at man fidtte nedstemme sine kral - til trods fol den farste begej string. Dette rar ganske karalaeristisk for den tids opfattelse af atbejdercituotionen, ndr Kastturyeme srat' pd den skete henvehdelse lod: Yi er enige i, at lonnen skal forbedres, men l..an pd ingen mdde vere med til for at opnd oget sadaht! De forste skridt mod forening Ved forhandling med glasverkets ditektor Duus opndede man en ydelse pii 15 ore mete pr. 100 stk.. En stor del afatbejdeme syhtes dog nu alligevel at kravet om cle 25 ore burde opretholdes, hrilket man sikkert ogsd havde kunnet, sdfremt den rette e ighed ha de veret til stede. Det ral egentlig kun i Hellerup, man lwnne nd en sddan enighed. I Helsingor var Glemmer d!. 3 trlarts zooz

5 saftmenholdet - som i Kastrup - sd som sa, - k n en del derfra kunne slufte sig tilforslaget om en egent I i g ar bej ds ne d le gge ls e. Denne trekken i langdrag havde til folge, at direhor Duus ik*e lengere me te at kunne std ved sit forst altir e tilbud om de 15 ores forhojelse, sd han bod nu 10 ore! Han havde tel - klogt nok - vejret den uenighed, der var i e, og den e situation, mente han, burde udnyftes! I Hellerup standsede alle arbejdene - med undtagelse af et par mand, som meldte sig tilforsat tjeneste. Men dalabrikken yar baseret pd en noget stdrre arbejderstyrke, var mesteren sd hensynsfuld at sende disse hjent igen. Arbej dsstaadsnikgen i Hellerup varede kun noglefd timer i til Helsingor, hyor arigheden var 8 dage. Ahionen sluuede i ovrigt med J0 ores forhajelse pr. 100 stk. Skont gentbsten i klingende motlt ikke var stor, blev der dog hostet fbrdel pd anden mdde ved denne bevtegelse, idet arbejderne nu mere og mere Jik ajnene op Jbr nodvendigheden afat organisere sig, og en delforberedende moder afholdtes i den anledning i begndelsen af Danmarks Glasmagerforening bliver til Endeligden 10. naj 1883 oyandt det, man med Lengsel og ivlige diskussioner havde ventet pd, - nemlig danke ls en af o rganis a t i onen Danma r la Glasma gerforening. Glasmagerne fta Kastrup, Hellerup og Frederil8berg Glasvcerker var blevet enige om at indkalde til et stlfiende made, der bler alholdt hos restawalor Fleckenstein pd Christiansharn. Her fandt man frem til at danne " Dan mar l.s G I as mage rfo re ning ", ogjbreningen msnstrede med det samme 52 medlemmer- Kaslrup blev betragtet som og Hellerup og Fredeiksberg blev flialer. Senere tiltrddte tillige Helsingor. So m Jb r eninge ns fors te fo rmand ralgles Andreas Hagen. S. Sandberg blev kasserer og Bernhard Jensen blev sekreteer. Formand Andreas Hdge kastede sig - sammen med den gvrige bestlrelse - straks med liv og sjal ud i arbejdet med atfrembringe sd gode vilkdr og resultater som n1u- I i g t Jb r med le m me rne s t ri's e I - Men hans formandstid blev desverre ikke sd lang. Han arbejdede ntder og med store vanskeltgheder, som mere og mere tdrnede sig op li>r ham. Mdske var det ogsd Glemmerdu' 3. tuartszooz

6 mangel pd den retteforstdelse al organisationens be\,dning og arbejdsmulighedet, der gjorde arbejdet sd svert for ham. I 1885 blev han - i forbindelse med et bruta anslag mod organisationen - smidt udfra sit arbejde, - dette gjaldt ogsd den ovrige bestyrelse. (Jeg har ikke kendt Andreas Hagen pefsonligt, menjeg har disse oplysningerfla mi litl - glasmager Petef Olsen -, der var nert knyuel lil Hagen, idet de begge kom fra - og stod i lere sammen - Ilolmegdrd Glasverk). Inspiration fra udlandet Love til brug for organisationen havde man spekuleret en del pd, og man kom hurtigerc igennem delle end rel1tet. Del gik sddan til: En tysk glasmager ankom til Kastrup /br at soge arbejde. Den e mahd kom fra England, hvor han havde arbejdet i et par dr, og han - Eschenbach hed han - havde den enge lske Glasarbejder Unio 's love med sig. EJier at man havde vedtaget et indskud p,i 10,00 kr., der kunne betales afte gange, lagde man de e gelske love til gnnd - og vedtog dem. Eschenbach gjorde sig Jbr rcsten megetjbrtjent ved sin store agitation Jbr.foreningens oprellelse. Allerede i ejierdret 1883 skulle foreningens flial pd Frederiktbetg igennem ildddben, idet fabi- Aznterne Holfmejer og Jensen ville pdlcegge arbejderne 3- holdsdrift, - altsd indforclse af natarbej de. Ar bejdeme henholdte sig lil de beedende mdnedskontrakter om 2-holdsarbejde og at indgd pd denforlangte forandring. Da fabrikanterne under fo r hand lin gen fas t ho I dt de re s krav, besluttede glasmagerne at stahdse arbejdet. Under strejken, som varede 5-6 ugen anlagdes sagsmdl mod fabrikanterne, fordi disse negtede at udbetale den ugen forud for s t rej kens begyndelse, fortjente lon. Der var ingen tuivl om, at deh e sag kunne vindes, - og olligevel blev resultatet ei ganske andet end ventet. Orga isationen kbrte Jbst bl.a. pga. en del ukollegialite[. Fdbril,,onterne kunne nemlig et dokumen1 hvori en del a/ arbejderne med navne underskrift erklerede intet som helst at have til gode! Hermed vat ik*e alene sagen, men ogsa shejken tabt, og glasmagerne mdtte indgd pd fomyelse af kontrakter om 3-holds arbejdsskifi - somt pa hver is.er at stille depositum pd 50,00 kr.. Glemmer du 3 w",t" zooz

7 Dansk Glasafiejdetofiund, ca. 1qA. Siddende i nidten forbundets fomand glasnager Ca Johans Olsen, der e driderc ossdnr socialdenokratisk nedlen a"ftdr br Sognefid. At fabril,anterne efter dette nederlag hunne fole sig ganske selvsikre, siger sig selv, - og ah gik da ogsd sd nogenlunde roligt helt Jrem til vinteren Nuforlangte direktol Duut, at alle organiserede arbejdere pd Kastrup, Hellerup og Helsi.flgdr glaswerker shulle udtrrede aj Glasmagernes Forening, ligesom han samtidig hermed proklamerede ny reduktion i lonnen - pd nogle sorter 10 ore og anclre 20 ore pr- )00 stk Glasmagerfie sogte trcligt at afverge ulykken, og derfortes - el ler sagtes fart - fete forhandlinger med direktoren om at frajblde i hrert fald l.iavet oh udmeldelse afforetingen. Svalet vtr nej! Intet at tale om - kun et rdt og brutalt: I februar mdned indvarslede Clasmagernes Forening tilmbde - t Romersgdde - for at del kunne tages stilling tildenforeligge de situation. I dette mode deltog rcpr.esentanter Ji'a samtlige glas-

8 verker. Efter at beletningen om cle fone forhandlinger var afgivet drotlede man sporgsmdlet om arbejdsnedleggelse pd de involverede fabril.ker. Der var en stor del af de fremmodte, der kunne se perspeklivet i en sddan ha dling, og deforstod det kusende anslag mod vor forening, me til trods her.for kunne der ikke opnds enighecl om at gttbe til offensiven. Det stadige yar, at ri skulle vente hermed -ja, etl enkelt mente: til skoven bley gran - og rcsultatet pd msdet ble\,, atforslaget om ar bej d s ned legge ls e fo r kas tedes. Intern splittelse koster medlemmer i foreningen De kolleger, der sad i bestyrelsen af wt./brchihg, fk herefter besked Ji.a arbejdsgiveren om at forlade g lqsvae r kerne efler ko nt ra ktens udlob. Tilbage afforeningen var nu kun Frederiltsberg afdeling, - den talte 20 medlemmer -, og her enedes man om at forlscette, manforlangle bare boger og kassebeholdning, somjo beroede i Kastrup. Men u opstod en ny anskelighed: En clel al de dbadte medlemmer onskede at.fd del i kassebeholdni genl Tro ds gentagne opfor drin ge t.f ia Frederiksberg lod det sig slet ikke gore. JA foreningens ejendele fra Kaslrup. Fsrst ejier trussel om kongens Jbged blev sagerne udleveret, og sa kunne Fredertl.sberg afdeling afiejde v lere. Som xy formand valgtes herefter Joh. Gundelech og som kasserer Hugo Fischer. Dette var selufolgelig med vemod, at eh sto/ del af kollegeme d- *Adk afforcntugea, og nogle indtrddte da ogsd igen - som hemmelige medlemmer! Etforhold der oprelholdtes ved, at en inkessalor fra Frederil.;sberg cyklede en lille afsikher til Hellerup og Kaslrup hver ottende eller fiortende dag.fbr at opkreve kontingentet. Elte r hdnden i ndgi k a I le Jb r he nve - rende medlemmer igen, og med firld medlemsret. For nye medlemmer edsaftes det slore 10,00 kr. - indskud til 2,00 kr. Duus har konede dage Under disse forhold kunne direktor Duus sk<tke ogralte med glasmagerne, som han lystede, - og det Ejode han da ogsd. Eksempelvis rcducerede han lo nen pd en hel del sorterfor pd denne mdde at fylde lagerne op. Han tar en Glemmer du ' 3 tr,'t"rt" zooz

9 { I D(r kesse\ kr\\.ogn nclt t912. \ h L ik n pa N.. Kusttltpg.: tul 7 il \\r1\tt e Ohtl K tiknsen Under sidrnne forlrcltl ttbejdede glasmagernc i ktnge tidcr. I)en omstenclighed, at ct1 lel rejsc de glasmas.re kredscde an1 kritg i helc lu et, gjonlc ikke sittntionen hclt'e t e inod. Di rcktoretls skjla holdning ovctfor g I as ar bei dr nrc lontrc oprct ho kles. Karuklerislisk \nr i orrigt dentie h(tis tkltu!t'!s(. Jeg bcllolcr ku1 ul stille ntig inttv'd ktldbolcn og Nrla rrs 2007

10 Intern splittelse koster medlemmer i foreningen De kolleger, der sad t bestyrelsen afvor Jbrening, Jik herefter besked fra arbejdsgineren om at Jbrlade g I aswe r ke r ne eji e r lcontr a ltt ens udlob. Tilbage ajlbreningen var nu kan Frederil$berg aldeling, - den talte 20 medlemmer, og her enecles mdn om ai.[oflscetle, manforlang te bare boger og kassebeholdning, va?rker. E/ier at beretningen om de farte lbrhandltnger vtr afgiwl drafiede man sporgsmdlet om arbejdsnedleggelse pd de involwredefabrikker. Der tar en slor del afdefremmodte, der kunne se perspektivet i en sdclan handling, og delbrstod det knusende anslag mod tor.forening, men til trods herfor kunne der ikke opnis enighed o at gribe ttl ojjbnsinen. Det stadige omba.d var, at vi skulle vente hermed ja, en enlcelt mente: til skoren bler gron - og resul tdtet pd modet bleti, at lbrslaget om arbej dsnedltegge lse forkas ledes. som jo beroede i Kastl'up. Men nu opstod en nl ranskelighed: En del afde dkadte medlemmer onskede atjii del i kassebeholdningen! Trods gentagne opfordringer Jra Frederilaberg locl det sig slet ikke gore at fd foreningens ejendeletia Kastrup. Forst efter trussel om kongens Jbged blev sagerne udleveret, og sd kunne Frederiksberg alile lin g d r b ej de v i de rc. Som ny fol dnd ralgtes herejier Joh. Gundelech og som kasserer Hugo Fischer. Dette var selufolgelig med remod, at en stor del afhollegerne ud trddte a.fforeningen, og nogle indtrddte da ogsa igen - som hemmelige medlemmet! Et lbrhold der opretholdtes ved, at en inkassator fra Frederiksberg cyklede en lille a"[stikker til Hellerup og Kastrup hver ottende ellerljortende dag for at opklcere kontingentel Efterhdnden indgik alle for henvcerende necllemmer igen, og med Jild medlemsret. For nye medlemmer neclsdttes det store 10,00 kr- - i dskud til 2,00 kr. Duus har kronede dage Under disse forhold kunne dircktar Duus skahe og Nqhe med glas magerne, sont han lystede, - og det giorcle han da ogsd. Eksempelvis reducerede han lonnen pd en hel clel sorterfor pd denne mdde at fylde lagerne op. Han t'ar en G emmer du ' 3 tvt"rt" zooz

11 Der lesset tanewsnlnder tnejlten pa Nr Ka\r.upsituL Tit ren\tte OtLtJ Kri\ten\en. t912 Under sddanne fbrhold arbejdede glasmagerne i lange tider. Den at en del rejsende glasmagere kredsede om kring i hele landet, gjorde ikke sitlntionen bedre, Nertimod. Direlrtorcns slejle holdning overfor g I a s a t bej d e me kun ne opr e t hn I cl e s. Kdrakleristisk var i ovrigt denne hdns udtalelse: Jeg behover kun at stille mig ind vecl Toldboden og Glemmerdu. 3. tuanszooz

12 l0.flojte, sd harjeg en hel ny besetning afarbejdere! - Og det varjo sandl. intet kunne bev.ege denne mand til at anerkende yor organ[sation. Under disseforhold kunne glasntagene ikke blive ved at arbejde, og i august 1886 besluttedes det da at gorc et forsog pd at bringe lonnen en smule op. Det beskedne krav skulle were l0 sre mere pr. 100 stk. Flaskemagerne pd KastrupJik ved e deputation l6fte om at.fli stotte ftct Frederilcsberg afdelingens kasse under en eventuel strcjke, og lrcrefter henyendte de sig til direktor Duus ned kravet oh de omtalte l0 ore. Det lykkedes naturligvis ikke at opnd en sddanforbedring, sd ntzste skridt mdtte vere arbejdsnedl.cg ge ls e, hyorund er dirc kt ore rt smurte orhen til og truede med at slukke. Slukningen blev dog "glemt", og ejier 6 dages[orlob atlerkendtes laskenvgernes krav, - og stejkek sluttede. Det var en lille sejr, og det bevirkede lillige, at en del atter tilmeldle sigforeningen - mefi stadigvaek henmeligt. Dette var lidt om starten pe en fagforening dannet med lokale kroftcr. Efter en storstrejke i 1892, hvor glasmageme blev sat ud af deres bolig af fabril*en, blev foreningen gendannet som Dansk Gl asarbejderforbund. Nu kunne ogsi slibere vere medlemmer. I 1971 indgik fagforeningen i Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, nu 3 f. Den lokale del afdenhe fagforening blev dannet i 1896 og her udgav man i 1996 et flotjubil umsskift, der kan lnnes pa biblioteket. Dansk Gartnerforbund Amager var preget afgartnerier fia slutningen af 180O-tallet hvorafflere udviklede sig til store industrialiserede gartncricr med mangc ansatte. Effer nogle forgeves forsog pe at danne en fagforening lykkedes det endelig i 1894 at danne Gartnerforbundct af 1894 i Ksbenhavn der i 1899 blev udvid t til et forbund. Det var fra starten et industriforbund. Da alle gartnere fia alle brancher, faglerte som kvindcr som mand kunne optages som medlemmer. Arbejdsgiveme var svaere at forhandle med og ville ikke anerkende arbejdemes ret til gennem fagfbreningen at keempe for bcdre vilk6r. 56 sent som i 1940 var der kun nogle {e garherier pa Arnager

13 II der var dokket afoverenskomster. ifolge de dava:rende regler strejkeret, da lonnen hos OlufKristensen I april 1942 var det lykkedes ar fi en aftale i stand om lun - og arbejdsforhold hos en afde store Shejken kunne dermed begynde la under overenskomsten. gartnerier pa Amager hos Flolger lovligt. Der blev udsat strejkevagter ved gartneriet. De samvirkende Suhr pe All garden, Her blev der bl.a. prcduceret store mengder af Fagforbund havde givet tilladelse tomater. Denne aftale fbrssgte forbundet at overtale Oluf KristeNen lsb i understrttelse som dc fik i til at de strejkende fik samme be- pe Ny Kastrupgard til at indga. lon, og det gialdt ogsa de der kom Omkring halvdelen afde i alt 80 for at soge arbejde. OlufKristensen havde hirdt brug 1br hjelp fbr mend og kvinder l'aglertc og uf'agherte der var beskeftigct her det var midt ijordbarrtiden, si han var orgadseret. Gartnerict var pa cyklede ned til linie 2's endestation, men en af strejkevagtcme ca. 60 tdr- land hvorafdc 5 var under glas i 40 drivhuse og 2400 firlgte e11er og forhindredc Oluf mistbaenke. Her blev dyrkct kartofler, jordber, blomkil med me- Konflikten udviklede sig med Kristensen i at fi arbejdskraft. sagsanleg fra Kristensen mod De Samvirkende Fagforbund. Til sidstradte landbrugsminister Kr. Strej ker medforer lonstigning Bording ind som megler og endelig den ltjuli blev der opniet fbr- pe op rll25yo Lonningemc var meget Iave, timelonnen var pa mellem' ore egentlig overenskomst, mcn i stelig. Der blev ikke oprettet en og arbejdstiden 57 timer om ugen, det en skriftlig afiale, der n&sten ssndagsarbejdet gav ikke ekstra. svarede til det der var blevet krevet. For de fleste betod det en lsn- Den overenskomstmessige lon var 1,29 kr. i timen. stigning pa 25 %. Tabeme i strejken blev 10 mand og 7 kvinder OlufKr:istensenegtede at indga aftalen og sagen blcv forelagt et der ikke blev genansat, men den tre-mandsudvalg, der var blevet trc uger lange strejke blev en nedsat da strejker pga. krigen var spydspids for gartnemes fagforening, da aftalen blev brugt som ulovligt. Sagen bicv sendtil et forligsnevn der afuiste den og norm for senere aftaler. hermed opniedc fagforeningen Glemmsr du ' 3 Ut",t" zooz

14 t2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: ' LokalhistoriskSamling Kamillevej Kastrup Tlf Klik pi Lokalhistorisk Samling Abningstider: Mandag i9.00 Tirsdag Fredag Kastrup gfl rdssamlingen,,gqdtp&qemqct, & "Kastrup Glas" ADent rlrsoag nl sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

SPAREFORENINGER OG BANKER

SPAREFORENINGER OG BANKER TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 10 NOVEMBER 2007 SPAREFORENINGER OG BANKER FORSIDEILLUSTRATION: Kastrup Bank, senere Amagerbanken, startede i E.B. Petersens villa Strandhøj på Amager

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 26. Årgang Nr. 4 2009 Asra indbyder til en spændende studietur til Arbejdermuseet i København hvor udstillingen 8 statsministre er aktuel. På billedet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

4. ICU - tyvernes faglige organisering

4. ICU - tyvernes faglige organisering ning i 1903-04. Modstand i 1910. Opslutning igen under verdenskrigen, kulminerende med "Status Quo-aftalen" i 1918.Og den afgorende offensiv mod princippet i 1922. En del of svaret ligger dog tydeligvis

Læs mere