Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer"

Transkript

1 B.2.1 Radioaktivitet Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse knytter sig til fysikundervisningen på modul 6 ved Bioanalytikeruddannelsen. Fysikundervisningen i dette modul har fokus på nuklearmedicin i hvilken sammenhæng radioaktivitet er central, hvilket betyder, at øvelsen er relevant for såvel den teoretiske som den kliniske praksis. Formål Formålet med øvelsen er at Øve praktiske færdigheder i forhold til at arbejde med radioaktivitet og udstyr til måling af stråling fra radioaktive kilder Få praktiske erfaringer med dele af den teoretiske fysikundervisning. Arbejdsform Det forventes at vejledningen er læst inden udførelse af øvelsen og at eventuelle spørgsmål ligeledes er afklaret med fysikunderviseren inden øvelsens udførelse Øvelsen udføres i laboratoriet under vejledning af laboratoriepersonalet. Øvelsen laves i grupper af to til tre personer. Holdet sammensætter selv maksimalt 6 grupper. Hver øvelsesgruppe udformer en rapport/journal, som rettes og skal godkendes af fysikunderviseren/laboratoriepersonalet. Det er obligatorisk at lave øvelsen. Såfremt der er knyttet yderligere obligatoriske aktiviteter til øvelsen, vil det fremgå af modulets prøvekriterier. Evaluering Øvelsesforløbet evalueres ved at måleresultater og erfaringer inddrages i den teoretiske undervisning. Ved evaluering af rapporten/journalen vil der være specielt fokus på at det faglige indhold er korrekt diskussionen

2 B.2.2 Øvelsesvejledning Mål Øvelsens mål er at Bestemme blys halveringstykkelse overfor stråling fra -skolekilden. Bestemme halveringstiden for 137m Ba. Litteratur Møller V. og Møller, E. ADDA/ADACT -vejledning. VIA University College Bioanalytikeruddannelsen. August Møller V. og Møller, E. LabQuest-vejledning. VIA University College Bioanalytikeruddannelsen. August Powsner R. A., og Powsner E. R. Essentials of Nuclear Medicine Physics. Blackwell Publishing Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet. Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Sikkerhed De radioaktive kilder der anvendes ved øvelsen er tilladt at bruge i folkeskolen og der derfor ikke udtalt farlige, især ikke hvis de bruges med omtanke. Tænk altid på ATA reglerne når du skal arbejde med radioaktive kilder. Konkret for denne øvelse vil det eksempelvis betyde, at du skal forsøge at holde størst mulig afstand til kilderne og begrænse den tid, hvor du skal i kontakt med kilderne. Ifm. eluering af isotopgeneratoren følges den vejledning, der fulgte med generatoren. NB. De radioaktiver kilder forefindes normalt i et aflåst skab og udleves ved henvendelse til Vibeke Møller, Kirsten Jespersen eller Annette Mortensen. Når kilderne ikke er i brug, placeres de således, at deres stråling ikke påvirker detektorerne. Teori Dødtid Såvel scintillationsdetektoren som Geiger Müllerrøret (GM-røret) er karakteriseret ved en dødtid. Dødtid betyder at instrumentet i en kort periode ikke er i stand til at registrere stråling.

3 B.2.3 GM-røret og type 1 dødtid GM-rørets dødtid,, er en såkaldt type 1 dødtid, som eksperimentelt kan bestemmes ved at måle på to kilder samlet og hver for sig, og efterfølgende anvende nedenstående formel 1, som ikke vil blive gennemgået i detaljer, men er medtaget til glæde for de, som gerne vil se den. q p 1 1 r b 2 hvor r b er baggrund r p r 1 r2 r12 1 r2 rb r12 p q q r b 1 r2 r12 r r1 r2 r1 r12 r2 r12 Formel 1 Når dødtiden er bestemt eller kendes på anden vis, kan de målte tællehastigheder korrigeres, hvilket betyder at man beregner den tællehastighed der ville have været, hvis GM-røret havde kunnet måle hele tiden. Den dødtidskorrigerede tællehastighed, R, er med andre ord større end de målte, og kan beregnes efter nedenstående Formel 2 r R Formel 2 1 r Eksempel 1: På det GM-udstyr der anvendes ved øvelsen står der at dødtiden er < 150 s, hvorfor vi sætter =150 s. Lad os antage at vi ved måling bestemmer en tællehastighed, r, på 500 cps. Ud fra denne værdi kan vi vha Formel 2 bestemme den dødtidskorrigerede tællehastighed til: 500cps R 541cps cps s Den dødtidskorrigerede tællehastighed skal evt. efterfølgende korrigeres for baggrundsstråling. Hvis vi skal prøve at forstå hvorfor GM-røret har en dødtid, kan vi se lidt nærmere på hvorledes en enkelt registrering foregår. Når en ioniserende stråle vekselvirker med et GM- rør, vil der opstå en fuldstændig ionisation af al gassen i røret. I den tid, hvor gassen er ioniseret, vil detektoren ikke være i stand til at registrere ioniserende stråling, fordi det kræver noget mere energi at ionisere de ioniserede gasatomer. Den tid hvor gassen er ioniseret er netop dødtiden. I løbet af dødtiden bevæger de ioniserede gasatomer sig over til katoden for at hente en elektron, for atter at blive ikke-ioniseret og i stand til at registrere ioniserende stråling.

4 Målt tællehastighed/cps Fysik øvelse 2 B.2.4 I forhold til de anvendte GM-rør betyder det, at hver gang der sker en registrering går der 150 s inden en ny registrering kan finde sted. Scintillationsdetektoren og type 2 dødtid Scintillationsdetektorens dødtid er anderledes en GM-rørets type dødtid, hvorfor scintillationsdetektorens dødtid benævnes en type 2 dødtid. Fælles for type 1 og type 2 dødtid er, at det er en fast værdi, som er karakteristisk for et givet måleinstrument. Forskellen på en type 1 og en type 2 dødtid er, at et GM-rør er dødt i et fast tidsrum efter én registrering, mens den periode, hvor en scintillationsdetektor er død (=dødtidsperioden) er afhængig af tællehastigheden. Hvis en scintillationsdetektor udsættes for en lille mængde elektromagnetisk stråling er dødtidsperioden omtrent lig dødtiden, men efterhånden som strålingsmængden øges bliver dødtidsperioden større end den karakteristiske type 2 dødtid. Fænomenet kan tilskrives at elektronikken efter en registrering, skal genoplades, og hvis der under genopladningen kommer en ny scintillation vil den ikke kunne registreres.samtidig vil lysglimtet betyde at genopladningen af elektronikken må starte forfra. Forskellen på en type 1 og type 2 dødtid er mest markant ved meget høje tællehastigheder, hvilket er illustreret i Figur 1 herunder Effekt af dødtid Reel tællehastighed/cps R r-type 1 r-type 2 Figur 1 Forskellen på type 1 og type 2 dødtid. Scintillationsdetektorens type 2 dødtid kan bestemmes ved at måle på to kilder samlet og hver for sig og efterfølgende anvende nedenstående Formel 3, som ligeledes er medtaget til glæde for de, der gerne vil se den. 2r12 r1 r2 ln Formel 3 2 r r r12 1 2

5 B.2.5 Sammenhængen mellem den målte tællehastighed og den dødtidskorrigerede tællehastighed, R, er givet ved Formel 4. R r R e Formel 4 R lader sig ikke umiddelbart isolere fra formel 4, så en tilnærmet Formel 5 herunder kan bruges som approksimativ løsning. Er det relative dødtidstab,, se Formel 6, større end cirka 10 % skal Formel 5 dog bruges med forbehold. r R 1 r r 2 2 Formel 5 R r 100% r Formel 6 Den dødtidskorrigerede tællehastighed beregnet efter Formel 5 skal korrigeres for baggrund. Dødtiden for institutionens scintillationsdetektorer antages at være 100 s, hvilket er lidt højt for den type udstyr. Eksempel 2: =100 s. Lad os antage at vi ved måling bestemmer en tællehastighed, r, på 500 cps, kan vi vha Formel 5 bestemme den dødtidskorrigerede tællehastighed til: cps cps R s 500 cps s cps Den dødtidskorrigerede tællehastighed skal evt. efterfølgende korrigeres for baggrundsstråling. Isotopgeneratoren Cs-137/Ba-137m isotopgeneratoren er en ionbytterkolonne, hvorpå der er påført 9 Ci Cs-137. Når Cs-137 henfalder dannes Ba-137m, som igen vil henfalde til Ba Ved eluering vil såvel Ba-137m som Ba-137 elueres, mens Cs-137 forbliver på kolonnen. Når en vis mængde Ba-137m er elueret af kolonnen vil der gendannes Ba- 137 og efterhånden vil der opstå en ligevægt på kolonnen, således at den mængde Ba-137m der dannes udfra Cs-137 tilsvarer den mængde Ba-137m der forsvinder ved -henfald. Ved ligevægt kan man vise at A(Cs-137) = A (Ba-137m) med god tilnærmelse.

6 B.2.6 Materialer og metoder Apparatur Til måling med Geiger- Müller-rør: Højtfølsomt Geiger-Müller-rør fra Müller og Sørensen GM-forstærker fra Müller og Sørensen LabQuest fra Vernier Til måling med scintillationsdetektor: Scintillationsdetektor ADACT -udstyr PC med dataopsamlingskort Materialer -kilde. Am-241, 37 kbq. Fra Risø. -kilde. Sr/Y-90, 37 kbq. Fra Risø -kilde. Cs-137, 370 kbq. Fra Risø Cs-137/Ba-137m Isotopgenerator Elueringsvæske: 0,9 % NaCl i 0,04 M HCl Bæger til opsamling af eluat. Blyplader tykkelse 1,2 mm Lineal Stativ og diverse holdere Stopur Metode. Målingerne blev udført efter anvisningerne i ADDA/ADACT -vejledning og Lab- Quest vejledning. Fremgangsmåde Blys halveringstykkelse bestemmes enten ved brug af GM-røret eller scintillationsdetektoren. Halveringstiden for 137m Ba bestemmes enten ved brug af GM-røret eller scintillationsdetektoren. Da institutionen disponerer over 3 isotopgeneratorer kan et helt hold ikke lave denne del samtidig. Halvdelen af et hold starter derfor med at bestemme blys halveringstykkelse og resten starter med at bestemme halveringstiden for 137m Ba.

7 B.2.7 Bestemmelse af blys halveringstykkelse overfor stråling fra -skolekilden. Følgende fremgangsmåde anvendes hvis GM-røret anvendes. 1. Klargør udstyret til GM-målingerne efter anvisningerne i LabQuest vejledning 2. Indstil måletiden til 1 minut. 3. Monter GM-røret nederst på et stativ og således at GM-røret peger opad og tillader at der lægges blyplader oven på detektoren. Husk at fjerne hætten fra GM-røret. 4. Mål baggrundsstålingen, og noter tælletallet i Resultatskema 1 bagerst i øvelsesvejledningen 5. Monter en -skolekilde på stativet ovenover GM-røret, således at afstanden mellem detektor og kilde (kant til kant) er ca. 5 cm. Se Figur 2. Noter afstand i Resultatskema 1 side B Lav en måling og indsæt tælletallet i Resultatskema Udfyld resten af Resultatskema 1 ved at lægge blyplader oven på GM-røret og måle. Figur 2 Opstilling til bestemmelse af blys halveringstykkelse ved brug GM-rør

8 B.2.8 Følgende fremgangsmåde anvendes hvis scintillationsdetektoren anvendes. 1. Klargør udstyret til målingerne efter anvisningerne ADDA/ADACT - vejledning, idet følgende indstillinger anvendes: o højspændingen til 950V o måletiden til 1 minut o 256 kanaler o Forstærkning = 1 2. Kalibrer scintillationsdetektoren som anvist i ADDA/ADACT -vejledningen o Udskriv eller gem en elektronisk kopi af det kalibrerede spektrum. o Aflæs konstanterne a og b under kontrolpanelet Kalibrering, disse værdier tænkes anvendt ved den teoretiske undervisning. 3. Mål baggrundsstrålingen. Noter det samlede tælletal og tilhørende tællehastighed i Resultatskema 1 bagest i øvelsesvejledningen 4. Monter en -skolekilde på stativet ovenover scintillationsdetektoren, således at afstanden mellem detektor og kilde (kant til kant) er ca. 5 cm. Se Figur 3 5. Lav en måling og aflæs tælletal og tællehastighed i Resultatskema Udfyld resten af Resultatskema 1. ved at lægge blyplader oven på scintillationsdetektoren og måle. Figur 3 Opstilling til bestemmelse af blys halveringstykkelse ved brug scintillationsdetektor

9 B.2.9 Bestemmelse af halveringstiden for 137m Ba. Følgende fremgangsmåde anvendes hvis GM-røret anvendes. 1. Klargør udstyret til GM-målingerne efter anvisningerne i LabQuestvejledning 2. Indstil måletiden til ½ minut. 3. Monter GM-røret midt på et stativ og således at GM-røret peger nedad og således at afstanden til bordpladen er cirka 5 cm. (noter afstand i Resultatskema 2 bagest i øvelsesvejledningen. Husk at fjerne hætten fra GM-røret. 4. Mål baggrundsstrålingen, og noter tælletallet i Resultatskema Undgå nøl i det følgende. Eluer isotopgeneratoren som beskrevet i vejledningen. Start stopuret umiddelbart efter elueringen. 6. Placer bægeret med eluatet under GM-røret, se Figur 4, og start hurtigst muligt en måling idet tiden for starten af målingen noteres i Resultatskema Efter første måling noteres tælletallet i Resultatskema 2 og en ny måling påbegyndes straks efter, idet tidspunktet for målingens start noteres(en måling/minut er passende). 8. Gentag proceduren i punktet herover indtil der er gået cirka 25 minutter. Oprydning: ½ time efter elueringen kan eluatet hældes i vasken, idet der skylles efter med vand i ca 10 sekunder. Bæger med eluat Hætte til GMrør Figur 4 Opstilling til bestemmelse af T½( 137m Ba) ved brug GM-rør

10 B.2.10 Følgende fremgangsmåde anvendes hvis scintillationsdetektoren anvendes. 1. Klargør udstyret til målingerne efter anvisningerne ADDA/ADACT - vejledning, idet følgende indstillinger anvendes: o højspændingen til 950V o måletiden til ½ minut o 256 kanaler o Forstærkning = 1 2. Kalibrer scintillationsdetektoren o Udskriv eller gem en elektronisk kopi af det kalibrerede spektrum. o Aflæs konstanterne a og b under kontrolpanelet Kalibrering, disse værdier tænkes anvendt ved den teoretiske undervisning. 7. Mål baggrundsstålingen, og noter tælletallet og tællehastigheden i Resultatskema 2 bagest i øvelsesvejledningen 8. Undgå nøl i det følgende. Eluer isotopgeneratoren som beskrevet i vejledningen. Start stopuret umiddelbart efter elueringen. 9. Placer bægeret med eluatet oven på scintillationsdetektoren og start hurtigst muligt en måling idet tiden (stopuret) for starten af målingen noteres. Figur Efter første måling noteres tælletallet og tællehastigheden i Resultatskema 2 og en ny måling påbegyndes straks efter, idet tidspunktet for målingens start noteres. 11. Gentag proceduren i punktet herover indtil der er gået cirka 25 minutter. Oprydning: ½ time efter elueringen kan eluatet hældes i vasken, idet der skylles efter med vand i ca 10 sekunder. Figur 5 Opstilling til bestemmelse af T½( 137m Ba) ved brug scintillationsdetektor Bæger med eluat

11 B.2.11 Hjælp til journal-/rapportskrivning: Ad resultatafsnittet Resultatskema 1, blys halveringstykkelse Specielt for scintillationsdetektor: Kalibrering: a = b = Fælles for både GM-rør og scintillationsdetektor Afstand detektor til kilde: cm Baggrund: o Tælletal: counts o Tællehastighed: cps/rate Antal blyplader blytykkelse (mm) A total (counts) r målt/beregnet (cps/rate) R korr (cps) R korr & BG (cps) ln(r korr & BG) ,2 2 2,4 3 3,6 4 4,8 5 6,0 6 7,2 8 8, , ,4 Resultatskema 1. Målinger til bestemmelse af blys halveringstykkelse Ovenstående hører hjemme i bilag og danner basis for en afbildning af blytykkelsen i mm ud ad x-aksen og ln til tællehastigheden korrigeret for såvel dødtid som baggrund, ln(r korr & BG ) op ad y-aksen. Halveringstykkelsen findes ud fra tendenslinje, hvis forskrift og korrelationskoefficient vises i afbildningen. Laves med fordel i regneark.

12 B.2.12 Resultatskema 2 halveringstiden for 137m Ba. Specielt GM-rør: Afstand mellem GM-rør og bordplade: cm Specielt for scintillationsdetektor: Kalibrering: a = b = Fælles for både GM-rør og scintillationsdetektor Baggrund: o Tælletal: counts o Tællehastighed: cps/rate Tid (stopur-s) A total (counts) r målt/beregnet (cps/rate) R korr R korr & BG ln(r korr & BG ) Resultatskema 2 til brug ved bestemmelse af halveringsstiden for 137m-Ba Ovenstående hører hjemme i bilag og danner basis for en afbildning af tiden i sekunder ud ad x-aksen og ln til tællehastigheden korrigeret for såvel dødtid som baggrund, ln(r korr & BG ) op ad y-aksen. Halveringstiden findes ud fra tendenslinje, hvis forskrift og korrelationskoefficient vises i afbildningen. Laves med fordel i regneark.

Laboratoriekørekort. Radioaktive kilder. Øvelsens pædagogiske rammer

Laboratoriekørekort. Radioaktive kilder. Øvelsens pædagogiske rammer Z.9.1 Radioaktive kilder Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse knytter sig til fysikundervisningen på modul 6 ved bioanalytikeruddannelsen. Fysikundervisningen i dette modul har fokus på

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Eval Rud Møller Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Marts 008 Program Indledende kommentarer. Rækkevidde for partikelstråling Opbremsning

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 ysikrapport: Gay-Lussacs lov Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 J eg har længe gået med den idé, at der godt kunne være

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Datastudio... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Fyldning af beholdere... 6 Sådan fungerer

Læs mere

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Formål Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Teori Et batteri opfører sig som en model bestående af en ideel spændingskilde og en indre

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Brydningsindeks af vand

Brydningsindeks af vand Brydningsindeks af vand Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 15. marts 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Formål

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik

Afleveringsopgaver i fysik Afleveringsopgaver i fysik Opgavesættet skal regnes i grupper på 2-3 personer, helst i par. Hver gruppe afleverer et sæt. Du kan finde noget af stoffet i Orbit C side 165-175. Opgave 1 Tegn atomerne af

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20 Dokument nr.: 11.2.HH.1 Procedurevejledning Side 1 af 5 Formål Før radiojodbehandling af thyreotoksikose eller struma bestemmes thyreoideas jodoptagelse 24 timer efter peroral indgift af 131 J. Dette med

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

3. Radioaktiv Henfaldstid

3. Radioaktiv Henfaldstid FysikForsøg nr. 3, 9.kl., Al-hikma skolen vejledning side nr. 1 Radioaktiv stråling opstår når store atomer bliver ustabile og falder fra hinanden (læs ny prisma 9 s. 60-80). De radioaktive stoffer du

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT 2002 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Baggrundsoplysninger 1 2.1. Anvendelse af radioaktive kilder i Danmark 1 2.2. Kontrol med radioaktive kilder i

Læs mere

1 Generelt om dokumentation af usikkerheder

1 Generelt om dokumentation af usikkerheder 1 1 Generelt om dokumentation af usikkerheder Begrundelsen for at følge den standardprocedure, som er beskrevet i det følgende - og som måske ved første øjekast kan virke vel grundig - er, at det har vist

Læs mere

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret. Forsøge med stråling fra radioaktive stoffer Stråling fra radioaktive stoffer. Den stråling, der kommer fra radioaktive stoffer, kaldes for ioniserende stråling. Den kan måles med en Geiger-Müler-rør koblet

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Forsøgsvejledning - Hoppehøjde

Forsøgsvejledning - Hoppehøjde Forsøgsvejledning - Hoppehøjde Indledning: Indenfor idrættens verden er det ofte af stor vigtighed at man kan hoppe højt. Det være sig selvsagt i højdespring, hvor det er målet i sig selv, men også fx

Læs mere

Monter Photogaten og kraftsensoren på stativet som vis på figuren nedenfor.

Monter Photogaten og kraftsensoren på stativet som vis på figuren nedenfor. Cirkelbevægelse. Formålet med øvelser er: - At undersøge sammenhængen mellem kraften og hastigheden i en cirkelbevægelse. - At undersøge hvorledes ændring af massen og radius påvirker kraften. (variabelkontrol)

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Opgaver til: 9. Radioaktivitet

Opgaver til: 9. Radioaktivitet Opgaver til: 9. Radioaktivitet 1. Opskriv henfaldskemaet for α-henfaldet af: 229 90 Th 92 U 86 Rn 2. Opskriv henfaldskemaet for β - -henfaldet af: 209 82 Pb 10 4 Be 79 Au 3. Opskriv henfaldskemaet for

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Capstone... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Sådan fungerer et atomkraftværk.... 6

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Guide til samling og opspænding af hjul på Yamaha FS1

Guide til samling og opspænding af hjul på Yamaha FS1 Denne guide beskriver hvordan man samler et eger hjul til en Yamaha FS1. Samt hvordan man justere egerne så fælget er rettet op. Yamaha FS1 har været leveret med tromlebremse både for og bag. Samt med

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner - en kort introduktion til programmet Pædagogiske læreplaner med værktøjet RiskMinder. - Se evt. den tilhørende video på www.rmlink.dk Hvad siger loven..? Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes.

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Elueringseffektivitet Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Dette gøres nemmest ved tage nogle

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Jørgen Erichsen På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Hvad er en fraktal? Noget forenklet kan man sige, at en fraktal er en geometrisk figur, der udmærker sig ved

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival Faldskærm i fart!

Dansk Naturvidenskabsfestival Faldskærm i fart! Dansk Naturvidenskabsfestival Faldskærm i fart! Mads Clausen Instituttet Sønderborg - 1 - Dette hæfte kan anvendes på en række forskellige måder: Som den første introduktion til fysik i gymnasiet/htx.

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Udskiftning af mylarbånd

Udskiftning af mylarbånd Udskiftning af mylarbånd 90 90 A = Båndets omløbsretning H = Højre V = Venstre 1 = Trækvalse (valse 1) 2 = Medløbsvalse (valse 2) 3 = Indstillingsbolt for trækvalse 4 = Fast modhold 5 = Indstillingsbolt

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Tastevejledning Entré MalerKalk

Tastevejledning Entré MalerKalk I det følgende kan du se hvordan du anvender kalkulationsprogrammet Entré MalerKalk fra Danske Malermestre. Indholdsfortegnelse: 1. Genvejstaster: 2. Prislisteforståelse og diverse tillæg: 3. Kom i gang

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Forsøgsvejledning - Iltoptagelse

Forsøgsvejledning - Iltoptagelse Forsøgsvejledning - Iltoptagelse Lidt om iltoptagelse: Når vi bevæger os, kræves der energi. Denne er lagret i vores krop i form af forskellige næringsstoffer (hovedsagelig kulhydrat og fedt) som kan forbrændes

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Kort gennemgang af polynomier og deres egenskaber. asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Træning til patienter med nyt hofteled

Træning til patienter med nyt hofteled Træning til patienter med nyt hofteled Før operationen Jo bedre fysisk form du er i før operationen, des hurtigere kommer du i gang med daglige gøremål efter operationen. Musklerne er ofte svage på grund

Læs mere

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Fysik 5 - kvantemekanik 1 Joachim Mortensen, Rune Helligsø Gjermundbo, Jeanette Frieda Jensen, Edin Ikanović 12. oktober 28 1 Indledning Formålet med denne

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data En vigtig metode til at få overblik over data er at tranformere dem, således at der fremkommer en lineær sammenhæng. Ordet transformation

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Længdebølger og tværbølger... 2 Forsøg med frembringelse af lyd... 3 Måling af lydens hastighed... 4 Resonans... 5 Ørets følsomhed over for lydfrekvenser.... 6 Stående tværbølger på en snor....

Læs mere

Eksempler på differentialligningsmodeller

Eksempler på differentialligningsmodeller 1 Indledning Matematisk modellering er et redskab, som finder anvendelse i et utal af både videnskabelige og samfundsmæssige sammenhænge. En matematisk model søger at knytte en sammenhæng mellem et ikke-matematisk

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel)

Projekt 4.8. Kerners henfald (Excel) Projekt.8. Kerners henfald (Excel) Når radioaktive kerner henfalder under udsendelse af stråling, sker henfaldet I følge kvantemekanikken helt spontant, dvs. rent tilfældigt uden nogen påviselig årsag.

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Kuglers bevægelse i væske

Kuglers bevægelse i væske Kuglers bevægelse i væske Øvelsens formål er - at eftervise v 2 -loven for bevægelse i væsker: For et legeme der bevæger sig i vand. - at se at legemet i vores forsøg er så stort, at vi ikke har laminar

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN 1 At være en flyder, en synker eller en svæver... Når en genstand bliver liggende på bunden af en beholder med væske er det en... Når en genstand bliver liggende i overfladen af en væske med noget af sig

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder 14 Anvendt matematik Matematik og magi eller Næste stop Las Vegas Rasmus Sylvester Bryder Da jeg var mindre, morede jeg mig ofte når min halvfætter Casper viste mig korttricks. Det trick han viste mig

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere