REGISTRERINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris

2 Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for stabil angina pectoris efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i kapitel 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende kapitel. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Registreringsmodellen for stabil angina pectoris ses i følgende figur: Registreringsmodel: Pakkeforløb for stabil angina pectoris Pakkeforløb start AFH01A 9 dage AFH01X1 Pakkeforløb slut diagnose afkræftet AFH01X2 Pakkeforløb slut patientens ønske Udredning start, første fremmøde AFH01B Beslutning: Tilbud om behandling 12 dage 14 dage AFH01C1 AFH01C2 AFH01C3 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Invasiv behandling start AFH01F Anvendelse af de beskrevne registreringer findes i Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af stabil angina pectoris på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 4 2. Vejledning Pakkeforløb start Udredning start, første fremmøde Beslutning: Tilbud om behandling Invasiv behandling start Pakkeforløb slut 6 3. Supplerende vejledning Pakkeforløb start Eks Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i eksisterende forløb Eks Forværring af stabil angina pectoris Eks Henvisning til pakkeforløb uden at opfylde inklusionskriterierne Eks Begrundet mistanke i eksisterende forløb henvisning til kardiologisk afdeling Eks Second opinion Udredning start, første fremmøde Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse Beslutning: Tilbud om behandling Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling Eks Patient får invasiv behandling samt invasiv efterbehandling Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Pakkeforløb slut, patientens ønske Forværring af hjertesygdom Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling På tværs af afdelinger og sygehuse Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i igangværende sygdomsforløb Eks Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i eksisterende forløb for lungebetændelse Død i forløb 14 Side 3

4 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af faserne beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen skal på sigt ligeledes kunne anvendes ved et eventuelt fremtidigt ønske om opgørelser af maksimale ventetider samt være generisk med mulighed for anvendelse inden for andre sygdomsområder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke monitoreringspunkter i pakkeforløbene for hjerteområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen, som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende dato. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelsen for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (herefter NSTEMI) samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af monitoreringspunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Denne registreringsvejledning omfatter udelukkende de registreringspunkter, som anvendes til monitorering af de standardforløbstider, der er angivet i pakkeforløbsbeskrivelsen. Dette vil sige fra patienten starter i et pakkeforløb til den initiale invasive behandling foretages. Det kan forekomme, at patienter registreringsmæssigt udgår af et pakkeforløb på et tidligere tidspunkt end den initiale invasive behandling grundet kliniske beslutninger, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger også på tværs af sygehuse og regioner. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. Ud over de pakkeforløbsrelaterede monitoreringspunkter skal afdelingen registrere som vanligt jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. 1.1 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være at betragte som et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Side 4

5 Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk løbende at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Vejledning 2.1 Pakkeforløb start AFH01A Pakkeforløb start Pakkeforløb start for stabil angina pectoris skal registreres, når - henvisning til pakkeforløb for stabil angina pectoris modtages i kardiologisk (udredende) afdelingen uanset henvisningsmåde - når kardiologisk (udredende) afdeling modtager en henvisning, hvor det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen med begrundet mistanke om stabil angina pectoris, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen, uanset henvisningsmåde - hvis det besluttes i forbindelse med igangværende forløb i sygehusafdeling, at patienten skal indgå i pakkeforløb for stabil angina pectoris. Pakkeforløb start skal registreres uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 2.2 Udredning start, første fremmøde AFH01B Udredning start, første fremmøde Registreres ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for stabil angina pectoris. Første fremmøde forekommer ved ambulant besøg eller indlæggelse på stamafdeling. 2.3 Beslutning: Tilbud om behandling Når udredning er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om behandling, registreres en af følgende koder: AFH01C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH01C2 under udredning AFH01C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Beslutning vedrørende tilbud om behandling vil for de fleste pakkeforløb for stabil angina pectoris ske ved den multidisciplinære konference, jævnfør pakkeforløb for stabil angina pectoris. Beslutningen kan dog også tages, og dermed registreres, ved beslutning om behandlingstilbud uden multidisciplinær konference. Side 5

6 AFH01C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning registreres for patienter med stabil angina pectoris, når udredningen er afsluttet og der klinisk er taget stilling til, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling. Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med stabil angina pectoris, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag herunder flere undersøgelser her og nu. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, skal fortsætte igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udrednings- og behandlingstiltag. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. AFH01C2 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning registreres, hvis patienten tilbydes medikamentel behandling som behandling af stabil angina pectoris, men hvor der samtidig med udredningen af patienten er foretaget en invasiv behandling (fx PCI i forbindelse med KAG). Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet. AFH01C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling registreres, hvis patienten ud over den medikamentelle behandling af stabil angina pectoris også tilbydes invasiv behandling. 2.4 Invasiv behandling start Ved start af invasiv behandling registreres AFH01F Invasiv behandling start Registreringen af den administrative procedurekode skal foretages ved først forekommende invasive behandling, fx PCI eller CABG. Den invasive procedure registreres som vanligt i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2.5 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for stabil angina pectoris skal afsluttes, registreres en af følgende koder: Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres AFH01X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres AFH01X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet efter udredning start, første fremmøde, når dette er relevant. Side 6

7 Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for stabil angina pectoris anses hermed for afsluttet. 3. Supplerende vejledning 3.1 Pakkeforløb start Start af pakkeforløb for stabil angina pectoris skal registreres, når - henvisning til pakkeforløb for stabil angina pectoris modtages i kardiologisk afdelingen uanset henvisningsmåde - når kardiologisk afdeling modtager en henvisning, hvor det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen med begrundet mistanke om stabil angina pectoris, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen, uanset henvisningsmåde - hvis det besluttes i forbindelse med igangværende forløb i sygehusafdeling, at patienten skal indgå i pakkeforløb for stabil angina pectoris. Henvisning til pakkeforløb for stabil angina pectoris kan modtages både fra almen praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling eller internt i samme afdeling. Henvisningen kan derfor være intern i samme afdeling, mellem to sygehusafdelinger eller mellem skadestue og stamafdeling. I nogle af disse tilfælde bliver patienten henvist, uden der findes en fysisk henvisning. Der skal således ikke nødvendigvis foreligge en fysisk eller elektronisk henvisningsblanket til start af en sygehuskontakt, for at modtagende afdeling skal behandle henvisningen i forhold til pakkeforløb for stabil angina pectoris og dermed i forhold til registreringspraksis beskrevet i afsnit 2 med blandt andet registrering af pakkeforløb start. Patienter kan starte i et pakkeforløb uanset, hvornår i patientforløbet det klinisk vurderes, at patienten svarer til målgruppebeskrivelsen for pakkeforløbsbeskrivelserne. Dette gælder også, hvis patienten allerede er startet forløb for anden sygdom. Pakkeforløbsbeskrivelsen for stabil angina pectoris beskriver hvilke symptomer / kriterier, der leder til begrundet mistanke om stabil angina pectoris. Ligeledes beskrives konkrete filterundersøgelser, der kan gøre mistanken om stabil angina pectoris begrundet. Afdelingen skal registrere start af pakkeforløb, ved modtagelse af henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om stabil angina pectoris modtagelse af henvisning med symptomer / kriterier, som klinisk vurderes svarende til begrundet mistanke om stabil angina pectoris modtagelse af henvisning med verificeret stabil angina pectoris diagnose symptomer eller fund i igangværende patientforløb for anden sygdom, som klinisk vurderes svarende til inklusion i patientforløb i pakkeforløb for stabil angina pectoris modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om forværring af verificeret stabil angina pectoris Patienter henvist med begrundet mistanke om forværring af allerede verificeret stabil angina pectoris skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om stabil angina pectoris. Side 7

8 Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om forværring er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes Eks Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i eksisterende forløb Almen praktiserende læge henviser en patient til kardiologisk afdeling med smerter i brystet, der udløses af fysisk anstrengelse. Henvisningen angiver mistanke om hjertesygdom. I forbindelsen med udredningen opstår en begrundet mistanke om stabil angina pectoris. Afdelingen skal på tidspunktet for den begrundende mistanke om stabil angina pectoris registrere AFH01A Pakkeforløb start Eks Forværring af stabil angina pectoris En patient er diagnosticeret med stabil angina pectoris og har været i behandling for hjertesygdommen en rum tid med en rimelig stabil hverdag uden for mange smerteanfald. Patienten henvender sig til egen almen praktiserende læge, da han i løbet af de sidste uger føler, at antallet af smerteanfald er steget. Almen praktiserende læge henviser patienten til fornyet pakkeforløb for stabil angina pectoris for udredning af forværring af sygdommen. Kardiologisk afdeling skal ved modtagelse af henvisning registrere AFH01A Pakkeforløb start Eks Henvisning til pakkeforløb uden at opfylde inklusionskriterierne Kardiologisk afdeling modtager en henvisning på en patient, hvor der på henvisninger er angivet, at patienten skal indgå i et pakkeforløb for stabil angina pectoris. I afdelingen vurderes det dog, at patienten ikke opfylder kriterierne for at indgå i et pakkeforløb for stabil angina pectoris. Patienten starter derfor ikke i et pakkeforløb, og der skal derfor ikke foretages registreringer svarende til pakkeforløbsbeskrivelserne Eks Begrundet mistanke i eksisterende forløb henvisning til kardiologisk afdeling En ældre patient er blevet indlagt på medicinsk afdeling med ondt i brystet. Under udredningen af patienten viser det sig, at vedkommende har lungebetændelse, som vedkommende starter behandling for. I løbet af indlæggelsen viser det sig, at den ældre patient får symptomer, der svarer til begrundet mistanke om stabil angina pectoris. Medicinsk afdeling henviser til kardiologisk afdeling. Kardiologisk afdeling skal, når de modtager henvisningen fra medicinsk afdeling, registrere AFH01A Pakkeforløb start Eks Second opinion En patient er udredt inden for pakkeforløb for angina pectoris på sygehus X og her udtrykt ønske om second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, som indkalder patienten til samtale. Side 8

9 Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning, da det ikke anses som værende at starte et nyt patientforløb for stabil angina pectoris. 3.2 Udredning start, første fremmøde Start af udredning skal registreres, når patienten har første fremmøde (besøg / indlæggelse) på afdelingen i forbindelse med udredning i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris. Hvis patienten ønsker at ændre dato for første fremmøde, skal afdelingen fortsat registrere udredning start, første fremmøde på den dato, hvor patienten møder til udredning første gang Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse En patient, der er henvist med begrundet mistanke om stabil angina pectoris til kardiologisk afdeling, har fået tilbudt en dag til møde i kardiologisk ambulatorium. Patienten ringer imidlertid til afdelingen for at høre, om det er muligt at udsætte dagen med fire dage, da vedkommende skal til en familiefest. Afdelingen skal aftale anden tid med patienten og skal registrere ventestatus jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. På dagen for første fremmøde i udredningsforløbet skal afdelingen registrere AFH01B Udredning start, første fremmøde 3.3 Beslutning: Tilbud om behandling Efter endt udredning tages der klinisk beslutning om, hvilken behandling patienten skal tilbydes. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for stabil angina pectoris blive taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Når udredningen er afsluttet, og der klinisk er taget stilling, at patienten ikke skal tilbydes yderligere udredning med eller uden medicinsk behandling, skal afdelingen registrere AFH01C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Det vil sige, at koden skal registreres, hvis patienten diagnosticeres med stabil angina pectoris, hvor afdelingen samtidigt vurderer, at der ikke er behov for yderligere tiltag herunder flere undersøgelser her og nu. Beslutningen kan desuden indebære, at patienten ikke tilbydes medicinsk behandling, skal fortsætte igangsat medicinsk behandling eller tilbydes anden medicinsk behandling. Patienten kan efterfølgende fortsætte i et kontrolforløb uden umiddelbar yderligere udrednings- og behandlingstiltag. Det enkelte patientforløb er hermed registreringsmæssigt afsluttet Eks Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris, tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at Side 9

10 patienten er færdigudredt og skal alene fortsætte den medikamentelle behandling af stabil angina pectoris, der er startet under udredningsforløbet. Kardiologisk afdeling skal ved beslutning om alene medikamentel behandling af angina pectoris registrere AFH01C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Eks Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at patienten er færdigudredt og tilbyder kontrol i kardiologisk ambulatorium et halvt år senere. Kardiologisk afdeling skal ved beslutning om at tilbyde patienten at komme til kontrol uden umiddelbar yderligere udredning registrere AFH01C1 Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, ingen yderligere udredning Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning Når udredningsforløbet er afsluttet, og det klinisk er besluttet at tilbyde patienten fortsat medikamentel behandling af stabil angina pectoris, men hvor der undervejs i udredningsforløbet er foretaget invasiv behandling, fx en PCI direkte i forbindelse med KAG, skal afdelingen registrere Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH01C2 under udredning Hvis en patient får foretaget en invasiv behandling i forbindelse med udredningen, men det efterfølgende klinisk vurderes, at der er behov for yderligere invasiv behandling, anses den invasive behandling, som er foregået under udredningen, som den først foretagne invasive behandling, og den eventuelle efterfølgende invasive behandling vurderes i denne sammenhæng som en form for efterbehandling. Denne skal ikke registreres med anvendelse af de etablerede dedikerede koder i forbindelse med registrering for pakkeforløb for stabil angina pectoris Eks Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning En patient er blevet henvist til udredning i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris. Under KAG-undersøgelsen besluttes det umiddelbart at foretage en PCI, da det vil være det mest hensigtsmæssige for patienten. Efter endt udredning besluttes det, at patienten skal fortsætte igangværende medikamentelle behandling. Kardiologisk afdeling skal registrere Beslutning: Tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget AFH01C2 under udredning Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Når det klinisk er besluttet ud over den medikamentelle behandling af stabil angina pectoris ligeledes at tilbyde patienten invasiv behandling, skal afdelingen registrere AFH01C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling Side 10

11 Der skal kun foretages én registrering for Beslutning: Tilbud om behandling for hvert forløb. Dette betyder, at hvis patienten tilbydes invasiv behandling, og samtidig fortsætter den igangsatte medikamentelle behandling af stabil angina pectoris, registreres dette alene, som Beslutning: Tilbud om invasiv behandling. Denne beslutning er taget, da alle patienter diagnosticeret med stabil angina pectoris i et eller andet omfang altid vil modtage medikamentel behandling uanset anden form for behandling Eks Beslutning: Tilbud om invasiv behandling En patient har i kardiologisk afdeling gennemgået et udredningsforløb for stabil angina pectoris i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris. Allerede tidligt i udredningsforløbet startede patienten medikamentel behandling. Efter endt udredning besluttes det, at det vil være relevant at tilbyde patienten en PCI. Kardiologisk afdeling skal på dagen for beslutning om at tilbyde patienten invasiv behandling i form af PCI registrere AFH01C3 Beslutning: Tilbud om invasiv behandling 3.4 Invasiv behandling start Den administrative procedurekode invasiv behandling start skal registreres ved den først forekommende invasive behandling for patienter med stabil angina pectoris. De konkrete behandlinger er beskrevet nærmere i pakkeforløbsbeskrivelsen for stabil angina pectoris Registreringstidspunktet for invasiv behandling start svarer til tidspunktet, hvor afdelingen registrerer udført operation. Den udførte operation skal fortsat registreres i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Ved start på invasiv behandling, skal afdelingen registrere AFH01F Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling En patient får efter endt udredning foretaget en PCI. På dagen for PCI behandlingen skal afdelingen registrere AFH01F Invasiv behandling start Eks Patient får invasiv behandling samt invasiv efterbehandling En patient får efter endt udredning foretaget en PCI-behandling. Denne skønnes efter kort tid som ikke tilstrækkeligt. Patienten tilbydes derfor og får efter noget tid foretaget en CABG. PCI behandlingen anses som den initiale invasive behandling og CABG som efterbehandling. Derfor skal afdelingen alene registrere den administrative procedurekode på tidspunktet, hvor PCI-behandlingen blev udført. Afdelingen skal på dagen for PCI registrere AFH01F Invasiv behandling start Side 11

12 3.5 Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Når udredningsforløbet efter en klinisk vurdering af undersøgelsesresultater er afsluttet med en afkræftelse af den begrundende mistanke om stabil angina pectoris. Afdelingen skal registrere AFH01X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Dette uanset om patienten afsluttes helt i regi af pakkeforløb for stabil angina pectoris eller henvises til andet pakkeforløb for hjerteområdet. Registreringen af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt efter udredning start, første fremmøde i patientforløbet, når patienten efter afsluttet udredning ikke har stabil angina pectoris. Hvis der fortsat er begrundet mistanke om anden hjertesygdom, skal afdelingen efterfølgende ved begrundet mistanke om anden hjertesygdom inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet starte relevante pakkeforløb eller henvise til relevante afdeling, hvorefter involverede afdeling skal registrere svarende til afsnit 2 ved mistanke om anden hjertesygdom ikke inkluderet i pakkeforløb for hjerteområdet, fortsætte udredning for hjertesygdom eller henvise til relevante afdeling Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for stabil angina pectoris anses hermed for afsluttet Pakkeforløb slut, patientens ønske Når patienten har udtrykt ønske om ikke at videreføre et planlagt forløb, og ønsker at ophøre med udredning, ikke ønsker henvisning til invasiv behandling eller ikke ønsker yderligere behandling, skal afdelingen registrere AFH01X2 Pakkeforløb slut, patientens ønske Patientforløbet i regi af pakkeforløbet for stabil angina pectoris anses hermed for afsluttet. 3.6 Forværring af hjertesygdom Ved begrundet mistanke om forværring i tilstanden stabil angina pectoris skal patientforløbet registreres som startende i et nyt pakkeforløb for stabil angina pectoris. Afdelingen skal registrere, som beskrevet i afsnit 2 med blandt andet registrering af pakkeforløb start. Det er en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om forværring skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om stabil angina pectoris med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om forværring i sygdomstilstanden er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. Side 12

13 3.7 Skift af pakkeforløb for hjerteområdet Der kan forekomme behov for ændring af den initiale begrundede mistanke af stabil angina pectoris og dermed pakkeforløb, som følge af et initialt udredningsforløb. Hvis det klinisk besluttes, at patienten efter endt udredning skal afsluttes i det påbegyndte pakkeforløb for stabil angina pectoris, da der er opstået en begrundet mistanke om anden hjertesygdom end oprindelig vurderet, skal pakkeforløb for stabil angina pectoris afsluttes og afdelingen skal registrere AFH01X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Samtidigt skal afdelingen, hvis der er fundet begrundet mistanke om anden hjertesygdom med beskrevet pakkeforløb, starte relevante pakkeforløb for hjerteområdet. For start i pakkeforløb for ustabil angina pectoris, skal afdelingen registrere AFH02A Pakkeforløb start For start i pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, skal afdelingen registrere AFH03A Pakkeforløb start Eks Skifte mellem pakkeforløb i egen afdeling En patient er henvist til kardiologisk afdeling med begrundet mistanke om stabil angina pectoris. Under udredningsforløbet bliver stabil angina pectoris diagnosen afkræftet. Undersøgelsesresultaterne medfører dog, at det klinisk vurderes, at patienten skal starte pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt for udredning af begrundet mistanke om hjertesvigt. Kardiologisk afdelingen skal registreringsmæssigt afslutte det initialt startede pakkeforløb for stabil angina pectoris ved den kliniske beslutning om diagnose afkræftet. Afdelingen skal registrere AFH01X1 Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Efterfølgende skal afdelingen starte pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt ved at registrere AFH03A Pakkeforløb start Afdelingen skal efterfølgende registrere øvrige pakkeforløbskoder i regi af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, jævnfør registreringsvejledningen for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. 3.8 På tværs af afdelinger og sygehuse Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, sygehuse og regioner, hvor det ikke nødvendigvis er klart for den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter, der allerede er registreret for forløbet. Derfor er det væsentligt, at afdelingen registrerer monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt blive registreret flere gange i forløbet. Anvendelsen af Side 13

14 monitoreringspunkterne er uafhængigt af hvilken afdeling, der registrere på tværs af sygehuse og regioner. Monitoreringen vil ligeledes tage hensyn til mulige dobbeltregistrerede kode, jævnfør monitoreringsvejledningen. 3.9 Parallelle pakkeforløb for hjertesygdom Det kan forekomme, at der i forbindelse med udredning for stabil angina pectoris, findes begrundet mistanke om eller diagnosticeres anden form for hjertesygdom samtidigt. Dette skal registreres som uafhængige pakkeforløb, der forekommer parallelt Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i igangværende sygdomsforløb I et igangværende patientforløb for anden sygdom, kan der i forbindelse med udredning findes et tilfældigt fund, der vurderes som begrundet mistanke om stabil angina pectoris eller patienten kan udvikle symptomer svarende til stabil angina pectoris. I en sådan situation skal afdelingen starte et pakkeforløb internt i afdelingen eller henvise til relevant afdeling til start af pakkeforløb for stabil angina pectoris Eks Begrundet mistanke om stabil angina pectoris i eksisterende forløb for lungebetændelse En patient indlagt med lungebetændelse i medicinsk afdeling udvikler under indlæggelsen symptomer på stabil angina pectoris. Medicinsk afdeling skal ved den kliniske beslutning herom henvise til kardiologisk afdeling til udredning for stabil angina pectoris. Kardiologisk afdeling skal ved modtagelse af henvisning registrere AFH01A Pakkeforløb start 3.11 Død i forløb I nogle tilfælde vil det forekomme, at patienten dør midt i et forløb. Afdelingen skal i disse tilfælde registrere jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Der skal således ikke ske særskilt registrering i forhold til pakkeforløb for stabil angina pectoris. Side 14

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype 1 / 48 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA 2012 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper)

pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) 2013 Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt 2013 Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live

Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Udvikling i Region Sjællands aktivitet, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go-Live Dato: 7. maj 2018 Indledning Region Sjælland monitorerer løbende udviklingen i aktivitet, registreringskvalitet

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet 19 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Side /37 Overvågning af udredning

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI 2012 Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Dansk register for Akut Koronart Syndrom

Dansk register for Akut Koronart Syndrom Dansk register for Akut Koronart Syndrom (DanAKS) Tillæg til dokumentalistrapport dataadgange Version 1.0 Maj/juni 2018 Dansk register for Akut Koronart Syndrom Tillæg til dokumentalistrapport Version

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM

PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM PAKKEFORLØB FOR AKUT LEUKÆMI OG FREMSKREDENT MYELODYSPLASTISK SYNDROM 2012 Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskredent myelodysplastisk syndrom - revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen

Læs mere

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN PAKKEFORLØB FOR TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN 2012 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere