Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: CVR-nr.: Vestas Wind Systems A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: www.vestas.com. CVR-nr.: 10 40 37 82. Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, den 12. januar 2012 Selskabsmeddelelsee nr. 3/2012 Side 1 af 9 Vestas omstrukturerer med henblik på at øge kundefokus og indtjening samt for at reducere de investeringer, der er nødvendige, for at sikre fremtidig vækst Resumé: Vestas vil reducere de faste omkostninger med mere end EUR 150 mio. med fuld virkning fra slutningen af 2012 primært gennem effektivisering af støttefunktioner og nedlukning af fabrikker med det mål at justere kapaciteten i forhold til markedsefterspørgslen. Dett forventes, at der vil blive foretaget i alt afskedigelser. Omstruktureringen vil skabe en endnu mere inkluderende Vestas-organisation. Direktionen udvides til seks medlemmerr med henblik på at øge fokus på alle nøgleområderne i værdikæden og gennemføre en stærkeree resultatstyring. En Global Solutions and Services-enhed vil medvirke til at forbedre effektiviteten af såvel eksisterende som fremtidigee vindkraftanlæg og fremskynde udviklingen af Solution and Service- forretningen. Produktionen lægges sammen for at opnå omkostningssynergier og reducere kapitalbehovet til fremtidig vækst samt for att skabe øget fleksibilitett i tilfælde af a en længerevarende lavvækst i vindmølleindustrien. Foruden den planlagte afskedigelse af medarbejdere i dee kommendee måneder forbereder Vestas sig på en potentiel økonomisk nedgang på markedet i USA i tilfælde af, at den nuværende amerikanske støtteordning,, PTC en, ikke forlænges. Dette kan resultere i afskedigelse af yderligere medarbejdere på fabrikker i USA. De potentielle besparelser herved vil komme oven i de mere end EUR 150 mio. nævnt ovenfor. Strategisk omstrukturering Vestas meddelte den 9. november 2011 i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet for f tredje kvartal i 2011, at der vil blive gennemført enn strategisk omstrukturer ring for at sikre allokering af flere ressourcer til direktee kundeorienterede aktiviteter på de individuelle markederr og for at reducere virksomhedens kapacitet, så den afspejler markedsefterspørgslen. Telefon: , Fax: , Web: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: n DKK EUR Selskabsnavn:

2 Side 2 af 9 Fundamentale forudsætninger og fokuspunkter Som det senest blev forklaret i delårsrapporten for tredje kvartal 2011 har Vestas siden 2006 opbygget en stærk, global organisation med det mål at sikre konkurrencedygtighed ved at producere til lave lokale omkostninger, reducere transportomkostningerne både økonomisk og miljømæssigt, forbedre forholdet til politikerne og sidst men ikke mindst forbedre forholdet til såvel nationale som internationale kunder. Den nye organisation er opbygget på baggrund af følgende fokuspunkter: Vestas ønsker at skabe endnu større nærhed til sine kunder for derved på bedst mulig måde at kunne drive forretning på et marked præget af svækket vækst og hård konkurrence, og ved at arbejde mere inkluderende med henblik på at varetage vores aktionærers, medarbejderes og andre interessenters interesser. Vestas faste omkostningsbase skal reduceres, så selskabets break-even niveau sænkes for at tage højde for en situation, hvor eksempelvis det amerikanske marked reduceres betydeligt, såfremt PTC en ikke forlænges. Vestas skal i større grad end tidligere udnytte stordriftsfordelene for derved at nedbringe sin omkostningsbase til et niveau, der understøtter en høj encifret EBIT-margin på mellemlangt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Højmargin-segmenterne i Vestas forretningsmodel, såsom after-market service, skal tiltrække en større andel af de samlede investeringer og øget fokus fra ledelsens side, således at der endnu hurtigere kan introduceres nye serviceydelser og løsninger til støtte for såvel kunder som afkast på investeret kapital hos Vestas. Vestas skal være i stand til at udnytte en industriel underleverandørkæde, som i de seneste år er blevet væsentligt forbedret, således at Vestas kan mindske lagerbeholdningen og behovet for yderligere investeringer. Vestas skal levere løsninger og produktopdateringer til markedet hurtigere og med mindre risiko. Vestas er i færd med at udvikle en potentielt førende offshore-platform, V164, og vil reagere proaktivt på henvendelser fra strategiske partnere i offshore-segmentet. Økonomisk resultatstyring skal indarbejdes dybere i alle dele af Vestas værdikæde for at styrke omkostningsdisciplin og -styring, og der skal sideløbende implementeres klare ansvarsområder. Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1/2012 af 3. januar 2012 er der i den organisatoriske designproces indgået input fra en række af selskabets større aktionærer. Den nye Vestas-organisation Vestas nye driftsmodel er opbygget således, at Vestas kan opretholde sit globale fodaftryk og øge nærheden til kunderne, som stadig er en af Vestas største styrker, mens selskabet samtidig vil reducere omkostningerne til at levere løsninger gennem funktionel konsolidering. På denne baggrund har Vestas besluttet at strukturere selskabet ud fra de fem overordnede elementer i Vestas værdikæde. En væsentlig ændring i forhold til den aktuelle organisationsstruktur er opdelingen af Technology R&D i to særskilte enheder, således at Vestas bedre kan udnytte den stadig Selskabsnavn:

3 Selskabsmeddelelsee nr. 3/2012 Side 3 af 9 større forskellighed i Vestas forretnings- f og indtægtsstrømme. Dertil D kommer, at opdelingen af forskning og udvikling i de to nedenfor beskrevne enheder vil styrke fokuseringen på og forbedre timingenn i Vestas markedsføring gennem målrettet opmærksomhed på henholdsvis vindmøller og serviceydelser, mens der samtidig skabes bedre resultatstyring gennem en klarr ansvarsfordeling for produkter og løsninger. De fem overordnedee enheder i linjeorganisal ationen vil blive suppleret med globale og centralt ledede støtte- og stabsfunktioner samt kompetencecentre inden for fx Finance, Peoplee and Culture og IT. Disse funktioner får nu indirekte rapporteringslinjer til ledelsen i funktionsenhederne. Desuden vil der blive etableret funktioner for Global Sourcing og Global Supply Chain and Planning. CEO office Koncernchefen (CEO) vil være ansvarlig for den overordnede ledelse af Vestas-koncernen. Fem stabsfunktioner vil rapportere direkte til koncernchefen. Disse funktioner er: Group Marketing and Communication, Group Government Relations, Group Quality, Group People and Culture og Corporate Secretariat and Strategy. CEO office vil fremover ligeledes bestå af enn Executive Vice President and COOO (vice-koncernchef). Offshore og Global Sourcing vil rapportere r direkte til COO. Manufacturing De fire eksisterende produktionsenheder konsolideres til to enheder, der rapporterer til COO. Dette er et udtryk for, at Vestas nu har en global og fuldt etableret produktionsstruktur, der gør det muligt for selskabet at fokusere på at skabe omkostningssynergier og reducere den investerede kapital i selskabets fabrikker. Mens de fire hidtidige særskilte produktionsenheder (PBUer) har fungeret som et redskab til hurtigt at udbygge et globalt fodaftryk med høj kvalitet, er det nu Vestas plan at skabe væsentlig værditilvækst gennem sammenlægning af fabrikker og produktionsstøttefunktioner. De to produktionsenheder vil fortsat have deress egne Quality, Production Excellence og Production Engineering-ressourcer, men alle de øvrige støttefunktioner og services styres fremover centralt. Dertil kommer, at indførelsen af Global Sourcing, der rapporterer direkte til COO, vil gøre det muligt for Vestas at fokusere på de muligheder, der ligger i en stadig mere moden leverandørbase og fremme øget anvendelse af outsourcing og mere effektiv udnyttelse af eksterne leverandører for derved at nedbringe investeringsbehovet. Telefon: , Fax: , Web: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: n DKK EUR Selskabsnavn:

4 Side 4 af 9 Turbines Turbines vil blive ledet af en Chief Turbines Officer (CTO), som skal stå i spidsen for udvikling og industrialisering af omkostningseffektive vindmøller under mere enkle og mere fokuserede driftsforhold. Turbines-enheden skal fortsat have ansvaret for udvikling af Vestas vindmølleplatforme og produktopdateringer. Etableringen af en målrettet industrialiseringsafdeling inden for Turbinesenheden forventes at styrke Vestas evne til mere effektivt at kunne bringe produkter og platforme på markedet. Turbines-enheden skal ligeledes have ansvaret for den globale produktstyring. Endelig skal enheden også være ansvarlig for Vestas Global Research. Global Solutions and Services Global Solutions and Services (GSS) vil blive ledet af en Chief Solutions and Services Officer (CSSO) og vil udvikle og støtte levering af avancerede pre-sales og after-market services, SCADA-systemer, wind & site services og reservedele. Endvidere skal GSS udvikle nye løsninger og tilbud til støtte for yderligere integration af vindkraft i el-nettet. Serviceydelser udgør allerede en væsentlig del af Vestas forretningsområde. På baggrund af de nyligt indgåede, meget store års serviceaftaler med førende, globale vindenergiaktører, har Vestas taget et stort skridt for yderligere at konsolidere selskabets position inden for serviceydelser og løsninger. Vestas arbejder også for at sikre fortsat høje marginer baseret på en konstant højtydende flåde, dokumenteret af en Lost Production Factor (LPC) på kun 2 pct.. Service vil fortsat høre under salgsenhederne og landene, men styrkes nu af en ensartet, global, effektiv udvikling af serviceydelser og løsninger. I 2011 introducerede Vestas SiteHunt, SiteDesign, Electrical PreDesign, PowerPlant Controller og VestasOnline Business (SCADA). Vestas vil ligeledes indføre en række nye serviceydelser i Finance Finance vil blive ledet af en CFO og vil fokusere på at levere en forretningsmæssig infrastruktur og andre støttefunktioner såsom fx IT, Shared Services, Legal and Contract Review og Treasury. CFO en vil også i højere grad involvere sig i Investor Relations-aktiviteter. For at imødekomme det ændrede behov for en mere effektiv resultatstyringsstruktur, vil Vestas øge omfanget og ansvarsområdet for den centrale koncernøkonomifunktion. Ansvaret for økonomifunktionen i de enkelte forretningsenheder overgår fuldt ud til koncernøkonomifunktionen, som fremover vil være ansvarlig for alle økonomiprocesser og -aktiviteter på verdensplan, og de lokale økonomifunktioner i enhederne skal rapportere globalt til koncernøkonomifunktionen. Resultat- og økonomistyring, herunder kontrol med omkostningsreduktionerne, vil foregå centralt og fremover være mere detaljeret end tidligere i kraft af en stærkere central økonomistyring. Vestas mener, at dette er et nødvendigt skridt for at skabe omkostningssynergier og for at forbedre overblikket over hele koncernen. Endvidere skal Investor Relations nu rapportere til CFO-funktionen, og Vestas direktion vil derved kunne forbedre kvaliteten i sin dialog med de finansielle markeder. Sales Sales vil blive ledet af en CSO. Oprettelsen af en særskilt CSO-funktion med fuldt overblik over salgsaktiviteterne, vil styrke styringen af salgsresultaterne og samtidig gøre det muligt for Vestas at fortsætte det tætte samarbejde med kunderne om udvikling af skræddersyede finansielle strukturer, der understøtter store investeringer i vindenergianlæg, herunder nye kontraktstrukturer og finansieringsordninger. Det er Vestas holdning, at fortsat innovation på dette område er en nødvendighed for at sikre fortsatte investeringer i vindkraft på et trængt marked. Endvidere betyder Selskabsnavn:

5 Side 5 af 9 sammenlægningen af støttefunktionerne, at salgspersonalet kan anvende mest mulig tid på salgs- og serviceaktiviteter, at direktørerne for salgsenhederne får et klart overblik over de centrale salgs- og serviceenheder, og at Vestas på omkostningseffektiv vis kan opretholde og etablere en tilstedeværelse på alle markeder med en mere fleksibel og hurtigere regulerbar salgsmodel. De seks geografisk inddelte salgsenheder skal rapportere til CSO. Disse seks salgsenheder er: Americas, Asia Pacific, Central Europe, China, Mediterranean og Northern Europe. Enhederne vil i vid udstrækning rent strukturelt forblive uændrede, men de vil få en stærkere tilknytning til de centrale støttefunktioner som beskrevet ovenfor. Supply Chain and Planning kommer ligeledes til at rapportere til CSO. For at understrege vigtigheden af og kompleksiteten i offshore-segmentet skal Offshore fremover rapportere direkte til COO som en global funktion. Den øgede ledelsesmæssige fokus på offshore afspejler nødvendigheden af at have et samlet overblik over værdikæde og forretningsudvikling. De planlagte omkostningsbesparelser vil også skabe plads til, at Vestas hurtigt og effektivt kan fortsætte produktudviklingen på offshore-området også i et mere krævende og konkurrencepræget miljø og samtidig indgå i eventuelle strategiske partnerskaber på det rette niveau. Direktionen Som et naturligt led i omstruktureringen af selskabet omkring de fem primære elementer i værdikæden vil der også ske ændringer i direktionen, som udvides og fremover vil bestå af seks medlemmer. Ditlev Engel fortsætter i sin nuværende stilling som koncernchef og administrerende direktør (Group President og CEO) og vil være ansvarlig for den daglige ledelse af direktionsteamet. Henrik Nørremark fortsætter som Executive Vice President og COO (vice-koncernchef). Henrik Nørremark vil desuden fungere som CFO, indtil der er fundet en afløser til denne post. Anders Vedel udnævnes til Executive Vice President of Turbines (CTO); Anders Vedel har hidtil været Senior Vice President of Plant Operations i Technology R&D og chef for Technology R&D i Chennai, Indien. Plant Operations-området har i de seneste år fostret nogle af de største forbedringer for kunderne i form af eksempelvis VPDC-overvågningssystemet. Anders Vedel har arbejdet for Vestas i over 15 år og har tidligere beklædt en række ledende stillinger inden for R&D, produktion og service i Danmark, Italien og USA. Anders Vedel vil også være midlertidig chef for Global Solutions and Services-enheden, indtil der er fundet en afløser til denne stilling. Stillingen som Executive Vice President of Sales (CSO) vil blive varetaget af Juan Araluce, der hidtil har været President for Vestas Mediterranean. Inden Juan Araluce blev ansat hos Vestas, bestred han flere ledende stillinger hos BP-koncernen i både Spanien og Storbritannien i perioden Juan Araluce har med stor succes stået i spidsen for Vestas Mediterranean s overgang fra at være meget afhængig af det hjemlige spanske marked til nu succesrigt at operere på markeder i den bredere Middelhavsregion og i Sydamerika. Juan Araluce har ligeledes med succes afsluttet mangeårige vindmølle- og serviceaftaler med nogle af Vestas største kunder i Spanien, Frankrig, Italien og Sydamerika senest i Brasilien. Posterne som CSSO og CFO er endnu ledige. Rekrutteringsprocessen er startet, og Vestas vil udsende selskabsmeddelelser, når disse stillinger er blevet besat. Detaljerede CVer på de to nye direktionsmedlemmer kan ses sidst i denne meddelelse. Ændringerne i direktionsteamet træder i kraft den 1. februar Selskabsnavn:

6 Side 6 af 9 Konsekvenser af omstruktureringen Den strategiske omstrukturering af Vestas og tilpasningen af produktionskapaciteten baseret på markedssituationen indebærer, at Vestas forventer at afskedige medarbejdere. De planlagte afskedigelser vil i stor udstrækning finde sted i Danmark og resten af Europa. Omfanget af den planlagte omstrukturering betyder imidlertid, at adskillige arbejdssteder i den globale Vestasorganisation vil blive påvirket af de planlagte afskedigelser, især hvad angår funktionærer. Region Funktion Funktionærer Timelønnede Total Europa Stabsfunktioner, administration i Technology R&D, administration i produktionsenheder i Hammel, Lem, Varde og Ringkøbing, ophør af tårnproduktion i Varde (Towers), støttefunktioner i Spanien, Tyskland, Italien og Sverige, effektivisering af Control Systems i Danmark og Spanien USA Kina og resten af verden Konsolidering af støttefunktioner på tværs af fabrikker og funktioner Tilpasning af forretnings- og produktionsstøtte Samlet planlagt reduktion af medarbejderstaben (fuldtidsansatte) Størstedelen af afskedigelserne vil finde sted efter afslutning af forhandlingerne med relevante medarbejderrepræsentanter, og eventuelle planer om nedlukning af yderligere anlæg afgøres og gennemføres i løbet af 2012 afhængigt af udviklingen på de enkelte markeder. Implementeringen af de organisatoriske ændringer og den forventede kapacitetsreduktion vil nedbringe Vestas faste omkostninger med mere end EUR 150 mio. med fuld effekt fra udgangen af Efter implementeringen af ovennævnte reduktioner vil Vestas beskæftige medarbejdere. Oveni afskedigelsen af medarbejdere forbereder Vestas sig på en potentiel nedgang på markedet i USA, såfremt PTC en ikke bliver forlænget. Dette kan resultere i afskedigelse af yderligere medarbejdere på fabrikker i USA. De potentielle besparelser herved vil komme oveni de mere end EUR 150 mio. nævnt ovenfor. Vestas er godt rustet til en eventuel nedgang i vindmølleindustrien i de kommende år Vestas bestyrelse og direktion er overbeviste om, at Vestas med den nye driftsmodel fortsat vil indtage en førerposition i vindindustrien. Skønt forretningsmiljøet er barskt, og der er risiko for nedgang på centrale markeder, er det Vestas overbevisning, at Vestas kan komme igennem en nedgangsperiode i industrien med overskud i kraft af den styrkede effektivitet og forbedrede tilpasningsevne, som den nye forretningsmodel medfører. Vestas indleder 2012 med et godt udgangspunkt: en ordreindgang i 2011 på 7,4 GW, hvilket har resulteret i den største ordrebeholdning nogensinde. En medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemført i fjerde kvartal 2011 viste, at Vestas har en meget engageret og motiveret organisation med højere tilfredshed blandt de ansatte end i det forudgående år. Kvaliteten af Vestas vindmøller er højere end nogensinde før med en Lost Production Factor på kun 2 pct. Det betyder, at Vestas sikrer sine kunder kontinuerlig værdiskabelse. Dertil kommer, at det er Vestas mål altid at levere kundeservice af konsekvent høj kvalitet, hvilket understøtter Vestas ambition om at udvide høj-margin servicesegmentet. Den 8. februar 2012 offentliggøres Vestas' regnskab for regnskabsåret 2011 i Aarhus, Danmark, i stedet for som tidligere meddelt i London, UK. I den forbindelse vil Vestas redegøre yderligere for de forhandlinger, der i dag indledes med fagforeningerne, og for virkningerne heraf. Selskabsnavn:

7 Side 7 af 9 Pressemøde i dag Der afholdes i dag, den 12. januar 2012 kl CET et pressemøde på Radisson Blu Royal Hotel i København. Koncernchef Ditlev Engel vil præsentere og forklare den strategiske omstrukturering af Vestas. Efter præsentationen vil det være muligt at stille spørgsmål dels i plenum og dels i forbindelse med individuelle interviews. Pressemødet kan følges live på Telefonkonference for investorer i morgen Fredag, den 13. januar kl CET, vil der blive afholdt en telefonkonference, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål. Telefonkonferencen afholdes på engelsk og telefonnumrene for telefonkonferencen er: Danmark: Europa: USA: Konferencekode: Konferencen kan efterfølgende aflyttes på telefonnummer: eller Konferencekode: #. Direktion Ditlev Engel Koncernchef Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Bent Erik Carlsen Torsten Erik Rasmussen Carsten Bjerg Formand Næstformand Elly Smedegaard Rex Freddy Frandsen Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michael Abildgaard Lisbjerg Sussie Dvinge Agerbo Selskabsnavn:

8 Side 8 af 9 Kontaktoplysninger: Koncernchef, Ditlev Engel via Kristian Skipper-Pedersen, tlf.: President, People & Culture, Roald S. Jakobsen via Peter Christensen, tlf.: Senior Specialist, Investor Relations, Lars Villadsen, tlf.: Director, Group Communications, Michael Holm, tlf.: Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan ases for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i disse udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2010 (tilgængelig på og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Selskabsnavn:

9 Side 9 af 9 CVer på de nye direktionsmedlemmer Anders Vedel Nuværende stilling: Chef for R&D Chennai, Indien. Senior Vice President, Vestas Technology R&D. Ansat hos Vestas siden Uddannelse 2008 Business Program ved IMD (International Institute for Management Development) 2002 Scandinavian International Management Institute Maskiningeniør, Ingeniørhøjskolen Horsens Tidligere stillinger Vice President, CIM, Vestas Technology R&D VP Operations, Vestas Americas VP Service Northern Europe, Vestas Northern Europe Service Manager, Vestas International Technical Director, Vestas Italy Diverse stillinger ved Juan Araluce y Martinez de Azagra Nuværende stilling: President, Vestas Mediterranean, Spanien. Ansat hos Vestas siden Uddannelse Advanced Management Program, IESE, Barcelona (Spanien) og Sales and Marketing Leadership Program, Kellogg School, Chicago (USA) PhD-kurser i økonomi, ICADE, Madrid (Spanien) Afsluttende eksamen i økonomi og virksomhedsledelse, Universidad Complutense de Madrid (Spanien). Tidligere stillinger Gas Performance Unit Leader Spain, BP Group, Gas, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) Business Development Director, BP Group, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) Sales Director, BP Group, Gas and Power Business Spain, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) National Business Development and Distributors Network Director, Consumer Industry Division, BP Oil Spain (Spanien) Planning, Administration, and Systems Development Director/Retail SAP Implementation Director, Retails Division, BP Oil Spain (Spanien) Midlertidig stilling, Polygon Retailing Ltd., (Storbritannien) Global Customers Service Director, Oil Marketing Unit, BP Oil International (Storbritannien) Retail Network Development Manager, BP Med. (Spanien) Business Analyst, Retail Division, BP Spain (Spanien) Selskabsnavn:

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 7. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 Side 1 af 8 Årsrapport 2017 Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Vestas Manufacturing. Richard Flansmose Hvas

Vestas Manufacturing. Richard Flansmose Hvas Vestas Manufacturing Richard Flansmose Hvas 22-09-2017 Richard Flansmose Hvas Vice President, Factory Manager Vestas Manufacturing Ringkøbing Om Richard Cand Merc i Logistics Ansat i Vestas 12 år Arbejdet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Formand Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit., Københavns Universitet 2011:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Aktionærinformation 2/2012 Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Et forandret og mere effektivt Vestas på rette vej 2 Vestas aktionærinformation 2/2012 Efter flere svære kvartaler blev andet kvartal 2012

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens i Danmark ca. 6.600 ansatte Siemens A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Høreapparater A/S

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk Bilag 2 Kandidater til bestyrelsen Tom Kähler Formand Født 11. juni 1943 1971: HD (Finansiering og kreditvæsen), Copenhagen Business School 1968: Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske Universitet 1962-1963:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Aktionærinformation 1/2014

Aktionærinformation 1/2014 Aktionærinformation 1/2014 Vestas sikrer lønsom vækst Oven på en vellykket turnaround er Vestas nu klar til at indfri det potentiale, som vi har i form af vores unikke position som markedsleder. I de kommende

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Solar A/S #1 in Technical Wholesale Magnus Dahlmann, Corporate Vice President Fokus på private investorer 2 Dansk Aktiemesse 2013 Hvem er vi? Kort

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017

SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017 SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017 Thomas Nagbøl Mejlgård, Chief HR Business Partner 29-03-2017 Vestas kort Den eneste globale vindenergiselskab + 21.800 Vi beskæftiger mere end 21.800 medarbejdere på

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S

Vestas Wind Systems A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K. Side 1 af 13 Delårsrapport for 1. halvår 2003 (1. januar 30. juni 2003) Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har i dag godkendt Vestas koncernens

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere