Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: CVR-nr.: Vestas Wind Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 9. Resumé: med. det mål at. af såvel. forretningen. fremtidig vækst. Web: www.vestas.com. CVR-nr.: 10 40 37 82. Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, den 12. januar 2012 Selskabsmeddelelsee nr. 3/2012 Side 1 af 9 Vestas omstrukturerer med henblik på at øge kundefokus og indtjening samt for at reducere de investeringer, der er nødvendige, for at sikre fremtidig vækst Resumé: Vestas vil reducere de faste omkostninger med mere end EUR 150 mio. med fuld virkning fra slutningen af 2012 primært gennem effektivisering af støttefunktioner og nedlukning af fabrikker med det mål at justere kapaciteten i forhold til markedsefterspørgslen. Dett forventes, at der vil blive foretaget i alt afskedigelser. Omstruktureringen vil skabe en endnu mere inkluderende Vestas-organisation. Direktionen udvides til seks medlemmerr med henblik på at øge fokus på alle nøgleområderne i værdikæden og gennemføre en stærkeree resultatstyring. En Global Solutions and Services-enhed vil medvirke til at forbedre effektiviteten af såvel eksisterende som fremtidigee vindkraftanlæg og fremskynde udviklingen af Solution and Service- forretningen. Produktionen lægges sammen for at opnå omkostningssynergier og reducere kapitalbehovet til fremtidig vækst samt for att skabe øget fleksibilitett i tilfælde af a en længerevarende lavvækst i vindmølleindustrien. Foruden den planlagte afskedigelse af medarbejdere i dee kommendee måneder forbereder Vestas sig på en potentiel økonomisk nedgang på markedet i USA i tilfælde af, at den nuværende amerikanske støtteordning,, PTC en, ikke forlænges. Dette kan resultere i afskedigelse af yderligere medarbejdere på fabrikker i USA. De potentielle besparelser herved vil komme oven i de mere end EUR 150 mio. nævnt ovenfor. Strategisk omstrukturering Vestas meddelte den 9. november 2011 i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet for f tredje kvartal i 2011, at der vil blive gennemført enn strategisk omstrukturer ring for at sikre allokering af flere ressourcer til direktee kundeorienterede aktiviteter på de individuelle markederr og for at reducere virksomhedens kapacitet, så den afspejler markedsefterspørgslen. Telefon: , Fax: , Web: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: n DKK EUR Selskabsnavn:

2 Side 2 af 9 Fundamentale forudsætninger og fokuspunkter Som det senest blev forklaret i delårsrapporten for tredje kvartal 2011 har Vestas siden 2006 opbygget en stærk, global organisation med det mål at sikre konkurrencedygtighed ved at producere til lave lokale omkostninger, reducere transportomkostningerne både økonomisk og miljømæssigt, forbedre forholdet til politikerne og sidst men ikke mindst forbedre forholdet til såvel nationale som internationale kunder. Den nye organisation er opbygget på baggrund af følgende fokuspunkter: Vestas ønsker at skabe endnu større nærhed til sine kunder for derved på bedst mulig måde at kunne drive forretning på et marked præget af svækket vækst og hård konkurrence, og ved at arbejde mere inkluderende med henblik på at varetage vores aktionærers, medarbejderes og andre interessenters interesser. Vestas faste omkostningsbase skal reduceres, så selskabets break-even niveau sænkes for at tage højde for en situation, hvor eksempelvis det amerikanske marked reduceres betydeligt, såfremt PTC en ikke forlænges. Vestas skal i større grad end tidligere udnytte stordriftsfordelene for derved at nedbringe sin omkostningsbase til et niveau, der understøtter en høj encifret EBIT-margin på mellemlangt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Højmargin-segmenterne i Vestas forretningsmodel, såsom after-market service, skal tiltrække en større andel af de samlede investeringer og øget fokus fra ledelsens side, således at der endnu hurtigere kan introduceres nye serviceydelser og løsninger til støtte for såvel kunder som afkast på investeret kapital hos Vestas. Vestas skal være i stand til at udnytte en industriel underleverandørkæde, som i de seneste år er blevet væsentligt forbedret, således at Vestas kan mindske lagerbeholdningen og behovet for yderligere investeringer. Vestas skal levere løsninger og produktopdateringer til markedet hurtigere og med mindre risiko. Vestas er i færd med at udvikle en potentielt førende offshore-platform, V164, og vil reagere proaktivt på henvendelser fra strategiske partnere i offshore-segmentet. Økonomisk resultatstyring skal indarbejdes dybere i alle dele af Vestas værdikæde for at styrke omkostningsdisciplin og -styring, og der skal sideløbende implementeres klare ansvarsområder. Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1/2012 af 3. januar 2012 er der i den organisatoriske designproces indgået input fra en række af selskabets større aktionærer. Den nye Vestas-organisation Vestas nye driftsmodel er opbygget således, at Vestas kan opretholde sit globale fodaftryk og øge nærheden til kunderne, som stadig er en af Vestas største styrker, mens selskabet samtidig vil reducere omkostningerne til at levere løsninger gennem funktionel konsolidering. På denne baggrund har Vestas besluttet at strukturere selskabet ud fra de fem overordnede elementer i Vestas værdikæde. En væsentlig ændring i forhold til den aktuelle organisationsstruktur er opdelingen af Technology R&D i to særskilte enheder, således at Vestas bedre kan udnytte den stadig Selskabsnavn:

3 Selskabsmeddelelsee nr. 3/2012 Side 3 af 9 større forskellighed i Vestas forretnings- f og indtægtsstrømme. Dertil D kommer, at opdelingen af forskning og udvikling i de to nedenfor beskrevne enheder vil styrke fokuseringen på og forbedre timingenn i Vestas markedsføring gennem målrettet opmærksomhed på henholdsvis vindmøller og serviceydelser, mens der samtidig skabes bedre resultatstyring gennem en klarr ansvarsfordeling for produkter og løsninger. De fem overordnedee enheder i linjeorganisal ationen vil blive suppleret med globale og centralt ledede støtte- og stabsfunktioner samt kompetencecentre inden for fx Finance, Peoplee and Culture og IT. Disse funktioner får nu indirekte rapporteringslinjer til ledelsen i funktionsenhederne. Desuden vil der blive etableret funktioner for Global Sourcing og Global Supply Chain and Planning. CEO office Koncernchefen (CEO) vil være ansvarlig for den overordnede ledelse af Vestas-koncernen. Fem stabsfunktioner vil rapportere direkte til koncernchefen. Disse funktioner er: Group Marketing and Communication, Group Government Relations, Group Quality, Group People and Culture og Corporate Secretariat and Strategy. CEO office vil fremover ligeledes bestå af enn Executive Vice President and COOO (vice-koncernchef). Offshore og Global Sourcing vil rapportere r direkte til COO. Manufacturing De fire eksisterende produktionsenheder konsolideres til to enheder, der rapporterer til COO. Dette er et udtryk for, at Vestas nu har en global og fuldt etableret produktionsstruktur, der gør det muligt for selskabet at fokusere på at skabe omkostningssynergier og reducere den investerede kapital i selskabets fabrikker. Mens de fire hidtidige særskilte produktionsenheder (PBUer) har fungeret som et redskab til hurtigt at udbygge et globalt fodaftryk med høj kvalitet, er det nu Vestas plan at skabe væsentlig værditilvækst gennem sammenlægning af fabrikker og produktionsstøttefunktioner. De to produktionsenheder vil fortsat have deress egne Quality, Production Excellence og Production Engineering-ressourcer, men alle de øvrige støttefunktioner og services styres fremover centralt. Dertil kommer, at indførelsen af Global Sourcing, der rapporterer direkte til COO, vil gøre det muligt for Vestas at fokusere på de muligheder, der ligger i en stadig mere moden leverandørbase og fremme øget anvendelse af outsourcing og mere effektiv udnyttelse af eksterne leverandører for derved at nedbringe investeringsbehovet. Telefon: , Fax: , Web: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.: n DKK EUR Selskabsnavn:

4 Side 4 af 9 Turbines Turbines vil blive ledet af en Chief Turbines Officer (CTO), som skal stå i spidsen for udvikling og industrialisering af omkostningseffektive vindmøller under mere enkle og mere fokuserede driftsforhold. Turbines-enheden skal fortsat have ansvaret for udvikling af Vestas vindmølleplatforme og produktopdateringer. Etableringen af en målrettet industrialiseringsafdeling inden for Turbinesenheden forventes at styrke Vestas evne til mere effektivt at kunne bringe produkter og platforme på markedet. Turbines-enheden skal ligeledes have ansvaret for den globale produktstyring. Endelig skal enheden også være ansvarlig for Vestas Global Research. Global Solutions and Services Global Solutions and Services (GSS) vil blive ledet af en Chief Solutions and Services Officer (CSSO) og vil udvikle og støtte levering af avancerede pre-sales og after-market services, SCADA-systemer, wind & site services og reservedele. Endvidere skal GSS udvikle nye løsninger og tilbud til støtte for yderligere integration af vindkraft i el-nettet. Serviceydelser udgør allerede en væsentlig del af Vestas forretningsområde. På baggrund af de nyligt indgåede, meget store års serviceaftaler med førende, globale vindenergiaktører, har Vestas taget et stort skridt for yderligere at konsolidere selskabets position inden for serviceydelser og løsninger. Vestas arbejder også for at sikre fortsat høje marginer baseret på en konstant højtydende flåde, dokumenteret af en Lost Production Factor (LPC) på kun 2 pct.. Service vil fortsat høre under salgsenhederne og landene, men styrkes nu af en ensartet, global, effektiv udvikling af serviceydelser og løsninger. I 2011 introducerede Vestas SiteHunt, SiteDesign, Electrical PreDesign, PowerPlant Controller og VestasOnline Business (SCADA). Vestas vil ligeledes indføre en række nye serviceydelser i Finance Finance vil blive ledet af en CFO og vil fokusere på at levere en forretningsmæssig infrastruktur og andre støttefunktioner såsom fx IT, Shared Services, Legal and Contract Review og Treasury. CFO en vil også i højere grad involvere sig i Investor Relations-aktiviteter. For at imødekomme det ændrede behov for en mere effektiv resultatstyringsstruktur, vil Vestas øge omfanget og ansvarsområdet for den centrale koncernøkonomifunktion. Ansvaret for økonomifunktionen i de enkelte forretningsenheder overgår fuldt ud til koncernøkonomifunktionen, som fremover vil være ansvarlig for alle økonomiprocesser og -aktiviteter på verdensplan, og de lokale økonomifunktioner i enhederne skal rapportere globalt til koncernøkonomifunktionen. Resultat- og økonomistyring, herunder kontrol med omkostningsreduktionerne, vil foregå centralt og fremover være mere detaljeret end tidligere i kraft af en stærkere central økonomistyring. Vestas mener, at dette er et nødvendigt skridt for at skabe omkostningssynergier og for at forbedre overblikket over hele koncernen. Endvidere skal Investor Relations nu rapportere til CFO-funktionen, og Vestas direktion vil derved kunne forbedre kvaliteten i sin dialog med de finansielle markeder. Sales Sales vil blive ledet af en CSO. Oprettelsen af en særskilt CSO-funktion med fuldt overblik over salgsaktiviteterne, vil styrke styringen af salgsresultaterne og samtidig gøre det muligt for Vestas at fortsætte det tætte samarbejde med kunderne om udvikling af skræddersyede finansielle strukturer, der understøtter store investeringer i vindenergianlæg, herunder nye kontraktstrukturer og finansieringsordninger. Det er Vestas holdning, at fortsat innovation på dette område er en nødvendighed for at sikre fortsatte investeringer i vindkraft på et trængt marked. Endvidere betyder Selskabsnavn:

5 Side 5 af 9 sammenlægningen af støttefunktionerne, at salgspersonalet kan anvende mest mulig tid på salgs- og serviceaktiviteter, at direktørerne for salgsenhederne får et klart overblik over de centrale salgs- og serviceenheder, og at Vestas på omkostningseffektiv vis kan opretholde og etablere en tilstedeværelse på alle markeder med en mere fleksibel og hurtigere regulerbar salgsmodel. De seks geografisk inddelte salgsenheder skal rapportere til CSO. Disse seks salgsenheder er: Americas, Asia Pacific, Central Europe, China, Mediterranean og Northern Europe. Enhederne vil i vid udstrækning rent strukturelt forblive uændrede, men de vil få en stærkere tilknytning til de centrale støttefunktioner som beskrevet ovenfor. Supply Chain and Planning kommer ligeledes til at rapportere til CSO. For at understrege vigtigheden af og kompleksiteten i offshore-segmentet skal Offshore fremover rapportere direkte til COO som en global funktion. Den øgede ledelsesmæssige fokus på offshore afspejler nødvendigheden af at have et samlet overblik over værdikæde og forretningsudvikling. De planlagte omkostningsbesparelser vil også skabe plads til, at Vestas hurtigt og effektivt kan fortsætte produktudviklingen på offshore-området også i et mere krævende og konkurrencepræget miljø og samtidig indgå i eventuelle strategiske partnerskaber på det rette niveau. Direktionen Som et naturligt led i omstruktureringen af selskabet omkring de fem primære elementer i værdikæden vil der også ske ændringer i direktionen, som udvides og fremover vil bestå af seks medlemmer. Ditlev Engel fortsætter i sin nuværende stilling som koncernchef og administrerende direktør (Group President og CEO) og vil være ansvarlig for den daglige ledelse af direktionsteamet. Henrik Nørremark fortsætter som Executive Vice President og COO (vice-koncernchef). Henrik Nørremark vil desuden fungere som CFO, indtil der er fundet en afløser til denne post. Anders Vedel udnævnes til Executive Vice President of Turbines (CTO); Anders Vedel har hidtil været Senior Vice President of Plant Operations i Technology R&D og chef for Technology R&D i Chennai, Indien. Plant Operations-området har i de seneste år fostret nogle af de største forbedringer for kunderne i form af eksempelvis VPDC-overvågningssystemet. Anders Vedel har arbejdet for Vestas i over 15 år og har tidligere beklædt en række ledende stillinger inden for R&D, produktion og service i Danmark, Italien og USA. Anders Vedel vil også være midlertidig chef for Global Solutions and Services-enheden, indtil der er fundet en afløser til denne stilling. Stillingen som Executive Vice President of Sales (CSO) vil blive varetaget af Juan Araluce, der hidtil har været President for Vestas Mediterranean. Inden Juan Araluce blev ansat hos Vestas, bestred han flere ledende stillinger hos BP-koncernen i både Spanien og Storbritannien i perioden Juan Araluce har med stor succes stået i spidsen for Vestas Mediterranean s overgang fra at være meget afhængig af det hjemlige spanske marked til nu succesrigt at operere på markeder i den bredere Middelhavsregion og i Sydamerika. Juan Araluce har ligeledes med succes afsluttet mangeårige vindmølle- og serviceaftaler med nogle af Vestas største kunder i Spanien, Frankrig, Italien og Sydamerika senest i Brasilien. Posterne som CSSO og CFO er endnu ledige. Rekrutteringsprocessen er startet, og Vestas vil udsende selskabsmeddelelser, når disse stillinger er blevet besat. Detaljerede CVer på de to nye direktionsmedlemmer kan ses sidst i denne meddelelse. Ændringerne i direktionsteamet træder i kraft den 1. februar Selskabsnavn:

6 Side 6 af 9 Konsekvenser af omstruktureringen Den strategiske omstrukturering af Vestas og tilpasningen af produktionskapaciteten baseret på markedssituationen indebærer, at Vestas forventer at afskedige medarbejdere. De planlagte afskedigelser vil i stor udstrækning finde sted i Danmark og resten af Europa. Omfanget af den planlagte omstrukturering betyder imidlertid, at adskillige arbejdssteder i den globale Vestasorganisation vil blive påvirket af de planlagte afskedigelser, især hvad angår funktionærer. Region Funktion Funktionærer Timelønnede Total Europa Stabsfunktioner, administration i Technology R&D, administration i produktionsenheder i Hammel, Lem, Varde og Ringkøbing, ophør af tårnproduktion i Varde (Towers), støttefunktioner i Spanien, Tyskland, Italien og Sverige, effektivisering af Control Systems i Danmark og Spanien USA Kina og resten af verden Konsolidering af støttefunktioner på tværs af fabrikker og funktioner Tilpasning af forretnings- og produktionsstøtte Samlet planlagt reduktion af medarbejderstaben (fuldtidsansatte) Størstedelen af afskedigelserne vil finde sted efter afslutning af forhandlingerne med relevante medarbejderrepræsentanter, og eventuelle planer om nedlukning af yderligere anlæg afgøres og gennemføres i løbet af 2012 afhængigt af udviklingen på de enkelte markeder. Implementeringen af de organisatoriske ændringer og den forventede kapacitetsreduktion vil nedbringe Vestas faste omkostninger med mere end EUR 150 mio. med fuld effekt fra udgangen af Efter implementeringen af ovennævnte reduktioner vil Vestas beskæftige medarbejdere. Oveni afskedigelsen af medarbejdere forbereder Vestas sig på en potentiel nedgang på markedet i USA, såfremt PTC en ikke bliver forlænget. Dette kan resultere i afskedigelse af yderligere medarbejdere på fabrikker i USA. De potentielle besparelser herved vil komme oveni de mere end EUR 150 mio. nævnt ovenfor. Vestas er godt rustet til en eventuel nedgang i vindmølleindustrien i de kommende år Vestas bestyrelse og direktion er overbeviste om, at Vestas med den nye driftsmodel fortsat vil indtage en førerposition i vindindustrien. Skønt forretningsmiljøet er barskt, og der er risiko for nedgang på centrale markeder, er det Vestas overbevisning, at Vestas kan komme igennem en nedgangsperiode i industrien med overskud i kraft af den styrkede effektivitet og forbedrede tilpasningsevne, som den nye forretningsmodel medfører. Vestas indleder 2012 med et godt udgangspunkt: en ordreindgang i 2011 på 7,4 GW, hvilket har resulteret i den største ordrebeholdning nogensinde. En medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemført i fjerde kvartal 2011 viste, at Vestas har en meget engageret og motiveret organisation med højere tilfredshed blandt de ansatte end i det forudgående år. Kvaliteten af Vestas vindmøller er højere end nogensinde før med en Lost Production Factor på kun 2 pct. Det betyder, at Vestas sikrer sine kunder kontinuerlig værdiskabelse. Dertil kommer, at det er Vestas mål altid at levere kundeservice af konsekvent høj kvalitet, hvilket understøtter Vestas ambition om at udvide høj-margin servicesegmentet. Den 8. februar 2012 offentliggøres Vestas' regnskab for regnskabsåret 2011 i Aarhus, Danmark, i stedet for som tidligere meddelt i London, UK. I den forbindelse vil Vestas redegøre yderligere for de forhandlinger, der i dag indledes med fagforeningerne, og for virkningerne heraf. Selskabsnavn:

7 Side 7 af 9 Pressemøde i dag Der afholdes i dag, den 12. januar 2012 kl CET et pressemøde på Radisson Blu Royal Hotel i København. Koncernchef Ditlev Engel vil præsentere og forklare den strategiske omstrukturering af Vestas. Efter præsentationen vil det være muligt at stille spørgsmål dels i plenum og dels i forbindelse med individuelle interviews. Pressemødet kan følges live på Telefonkonference for investorer i morgen Fredag, den 13. januar kl CET, vil der blive afholdt en telefonkonference, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål. Telefonkonferencen afholdes på engelsk og telefonnumrene for telefonkonferencen er: Danmark: Europa: USA: Konferencekode: Konferencen kan efterfølgende aflyttes på telefonnummer: eller Konferencekode: #. Direktion Ditlev Engel Koncernchef Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Bent Erik Carlsen Torsten Erik Rasmussen Carsten Bjerg Formand Næstformand Elly Smedegaard Rex Freddy Frandsen Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michael Abildgaard Lisbjerg Sussie Dvinge Agerbo Selskabsnavn:

8 Side 8 af 9 Kontaktoplysninger: Koncernchef, Ditlev Engel via Kristian Skipper-Pedersen, tlf.: President, People & Culture, Roald S. Jakobsen via Peter Christensen, tlf.: Senior Specialist, Investor Relations, Lars Villadsen, tlf.: Director, Group Communications, Michael Holm, tlf.: Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan ases for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i disse udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2010 (tilgængelig på og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Selskabsnavn:

9 Side 9 af 9 CVer på de nye direktionsmedlemmer Anders Vedel Nuværende stilling: Chef for R&D Chennai, Indien. Senior Vice President, Vestas Technology R&D. Ansat hos Vestas siden Uddannelse 2008 Business Program ved IMD (International Institute for Management Development) 2002 Scandinavian International Management Institute Maskiningeniør, Ingeniørhøjskolen Horsens Tidligere stillinger Vice President, CIM, Vestas Technology R&D VP Operations, Vestas Americas VP Service Northern Europe, Vestas Northern Europe Service Manager, Vestas International Technical Director, Vestas Italy Diverse stillinger ved Juan Araluce y Martinez de Azagra Nuværende stilling: President, Vestas Mediterranean, Spanien. Ansat hos Vestas siden Uddannelse Advanced Management Program, IESE, Barcelona (Spanien) og Sales and Marketing Leadership Program, Kellogg School, Chicago (USA) PhD-kurser i økonomi, ICADE, Madrid (Spanien) Afsluttende eksamen i økonomi og virksomhedsledelse, Universidad Complutense de Madrid (Spanien). Tidligere stillinger Gas Performance Unit Leader Spain, BP Group, Gas, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) Business Development Director, BP Group, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) Sales Director, BP Group, Gas and Power Business Spain, Power and Renewables Europe and Africa Business Unit (Spanien) National Business Development and Distributors Network Director, Consumer Industry Division, BP Oil Spain (Spanien) Planning, Administration, and Systems Development Director/Retail SAP Implementation Director, Retails Division, BP Oil Spain (Spanien) Midlertidig stilling, Polygon Retailing Ltd., (Storbritannien) Global Customers Service Director, Oil Marketing Unit, BP Oil International (Storbritannien) Retail Network Development Manager, BP Med. (Spanien) Business Analyst, Retail Division, BP Spain (Spanien) Selskabsnavn:

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Risk Management i danske virksomheder

Risk Management i danske virksomheder Risk Management i danske virksomheder Ledelseidag.dk og journalist Lone Nyhuus spurgt om i virksomhederne Vestas, Novo Nordisk, LEGO og Danfoss. Vi har også spurgt om, hvordan de forholder sig til balancen

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Tonny Rabjerg. C.V. Brief April 2014 DK

Tonny Rabjerg. C.V. Brief April 2014 DK C.V. Brief April 2014 DK Personlig Data Adresse Telefon E-mail Status C/o Danske Bank Mølleåparken 109 1E 2800 Lyngby DK - Denmark +91 973 998 5227 +45 4193 9806 Tonny.Rabjerg@Hotmail.com Gift Anne-Mette

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Curriculum Vitae. for. Peter Berg Hansen

Curriculum Vitae. for. Peter Berg Hansen Curriculum Vitae for Peter Berg Hansen Peter Berg Hansen 21.06.2012 Side 1 1 Personlige oplysninger Navn Peter Berg Hansen Adresse Grønløkke Alle 52 8310 Tranbjerg Fødselsdag/år 07.07.1961 Telefon mobil

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd.

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd. CURRICULUM VITAE. Navn: Henning Møller Pedersen Adresse: Rosensgade 22, 3.th, 8300 Odder E-mail, privat: hmpe@privat.dk Alder: 45 år (10-12-1966) Telefon, mobil: 61 55 62 16 Antal børn - alder: 3 børn

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere