Helbredskontrol. ved natarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredskontrol. ved natarbejde"

Transkript

1 Helbredskontrol ved natarbejde

2 CO-industri Vester Søgade København V Tlf.: Fax: Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Polfoto Tryk: Hafnia Grafisk Nordisk Svanemærke Oplag: April udgave, 2. oplag November 2005 ISBN: CO-Meddelelse 2005/105

3 3 Forord Arbejdsmarkedets parter, EU, Folketinget og lægevidenskaben har længe erkendt, at helbredet på en række områder er mere udsat ved natarbejde. Derfor er der indført en ret til helbredskontrol, som i industrien er en del af overenskomsten. Formålet med helbredskontrollen er at forebygge og mindske gener og arbejdsbetingede lidelser ved natarbejde. Helbredskontrol kan især være nyttig, hvis arbejdsgiveren er indstillet på at bruge resultaterne og forbedre arbejdsmiljø og tilrettelæggelse af arbejdstid. Men der kan være ulemper ved helbredskontrol. Man kan få problemer, selv om man er fysisk rask. Helbredskontrol er følgelig ingen garanti for, at der ikke senere kan opstå sygdomme eller problemer. Helbredskontrol kan let give en falsk tryghed. Natarbejde giver store problemer af social art. Familieliv, fritidsaktiviteter og sociale relationer i øvrigt kan ikke undgå at blive berørt. De problemer kan helbredskontrol ikke afhjælpe. De gældende regler og viden om helbredskontrol er sammenfattet i denne pjece, der også giver forslag til punkter, som bør indgå i en lokalaftale. CO-industri opfordrer til, at det lokalt overvejes, om natarbejde og skifteholdsarbejde er tilrettelagt bedst muligt. Helbredskontrol skal sætte en forebyggende proces i gang og sikre løbende fokus på problemerne. Derved skabes grundlag for velovervejede valg. Arne Sørensen daglig leder

4 4 Arbejdsgiverens pligter Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har begge siden 1995 indeholdt en bestemmelse om, at arbejdsgiveren skal tilbyde medarbejderne gratis helbredskontrol i forbindelse med natarbejde. Se bilag 1. Arbejdsgiverens tilbud om helbredskontrol skal foreligge efter ansættelse, men inden natarbejdet påbegyndes. Arbejdsgiveren skal herefter regelmæssigt tilbyde helbredskontrol i perioder på under 3 år. Det er brud på overenskomsten, hvis arbejdsgiveren ikke opfylder bestemmelsen om helbredskontrol. Virksomheden risikerer at blive draget økonomisk til ansvar, hvis en medarbejder pådrager sig en sygdom, der kunne være opdaget i tide ved helbredskontrol. Arbejdsgiveren har pligt til at give en grundig instruktion og vejledning om natarbejdet, dets udførelse og de gener og risici, der kan opstå. Arbejdsgiveren skal oplyse om, hvordan arbejdet udføres, så det giver færrest gener. Instruktion og vejledning skal ifølge lov om brug af helbredsoplysninger ( 9) være både mundtlig og skriftlig. Se bilag 2. Ved arbejdspladsvurdering (APV) er det nødvendigt med særlig opmærksomhed over for problemer, som kan være forårsaget af natarbejde og skifteholdsarbejde. Forebyggende foranstaltninger skal også indgå i APV om nødvendigt efter brug af ekstern rådgivning. Helbredskontrol skal som hovedregel foregå i arbejdstiden. Arbejdsgiveren har pligt til at betale for alle udgifter ved helbredskontrollen og til at dække ethvert indtægtstab. Hvis en virksomhed f.eks. vælger at informere om helbredskontrol uden for normal arbejdstid, skal der betales for den tid, man har været til stede. Overenskomsten pålægger arbejdsgiveren at overføre natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes natarbejde, til dagarbejde, hvis det er muligt. Man kan henvende sig til sin fagforening, hvis en arbejdsgiver ikke overholder overenskomstens bestemmelser, hvis der er uoverensstemmelse om dækning af indtægtstab, hvis der er mangelfuld instruktion og vejledning eller andre uenigheder. Fagforeningen vil så i givet fald kunne tage skridt til at starte en fagretlig sag. Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet fremgår af bilag 3.

5 5 Natarbejde En natarbejder, som er omfattet af helbredskontrol er en, der udfører 3 timer eller mere af sin daglige arbejdstid i perioden mellem kl og kl eller udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode af 12 måneder. Natperioden aftales på den enkelte virksomhed. Almindelig rådighedsvagt er normalt ikke omfattet af bestemmelsen om helbredskontrol, da det er en forudsætning, at man ikke kan forlade virksomheden. Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet om helbredskontrol. En ansat har ifølge helbredsloven to dage til at overveje dette. Er man i tvivl, kan man spørge sin fagforening. Tilsagn om deltagelse i helbredskontrol skal være skriftlig. Personer, som lider af sygdomme der gør, at de ikke kan klare natarbejde eller skifteholdsarbejde, har pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det. Helbredskontrol i praksis Helbredskontrol ved natarbejde er ikke et generelt helbredscheck, og derfor skal den, der udfører helbredskontrollen, ikke tage sig af andre sygelige tilstande. Sygdomssymptomer, der ikke kan sættes i forbindelse med natarbejde, skal vurderes af egen læge og det øvrige sundhedsvæsen. Ved spørgsmål, som ikke kan besvares, må henvises til videre samtale/undersøgelse hos egen læge. Helbredskontrol ved natarbejde gennemføres bedst af arbejdsmedicinske klinikker og arbejdsmiljørådgivere/bst, men kan også gennemføres af lægecentre, praktiserende læger m.fl. Helbredskontrol kan bestå i et spørgeskema eller af en samtale eller en kombination af spørgeskema og samtale. Når der anvendes spørgeskema, udfyldes det af den ansatte i arbejdstiden. Man kan bede om at få spørgeskema udleveret og forelægge det for fagforeningen, inden det udfyldes. Spørgeskema og samtale vil typisk indeholde spørgsmål om brug af medicin, visse sygdomme, søvn, træthed, mavebesvær og hjerteproblemer mv.

6 Uddrag af et eksempel på spørgeskema: Spørgsmål til dit helbred Vil du betegne dit helbred som: Særdeles godt Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt Tager du følgende medicin fast: Ja Nej Hjertemedicin Blodtryksmedicin Insulin Antidepressiv medicin Mavesårsmedicin Kolesterolsænkende medicin Antihistaminer o.l. systemisk antiallergisk medicin Krampeforebyggende medicin Sovemedicin oftere end én gang ugentlig Smertestillende medicin (ex. Panodil, NSAID, ASA og morfikalign. præp.) Andet: Spørgsmål om søvn Er du A-menneske (tidligt i seng tidligt op) eller B-menneske (sent i seng sent op)? A-menneske B-menneske Hvor mange timer sover du om natten, når du ikke skal på natteskift?: Hvor mange timer sover du imellem 2 nattevagter?: Ja Nej Muligt at sove uforstyrret efter et natteskift? Problemer og deres årsag: Føler du dig træt? Aldrig Sjældent Af og til Ofte For det meste Udarbejdet af Arbejdsmiljørådgiverne/BST Foreningen

7 7 Før undersøgelse skal den, der foretager undersøgelsen, sikre sig, at den ansatte er skriftligt og mundtligt orienteret om: formålet med undersøgelsen hvilken slags undersøgelse der er tale om og evt. risici ved undersøgelsen hvilke konsekvenser undersøgelsen eller undersøgelsens resultater kan have for den ansatte betingelserne for, at oplysninger gives videre (anonymisering) opbevaring af undersøgelsens resultater Spørgeskema og samtale forestås af en læge eller en sygeplejerske, ergoeller fysioterapeut med relevant efteruddannelse. Det er altså ikke et krav, at helbredskontrollen skal udføres af en læge. Hvis det ikke er en læge, der gennemgår spørgeskemaet eller forestår samtalen, skal denne arbejde under lægelig instruktion. De ansatte, som i spørgeskemaet krydser af i de svarkategorier, som peger på alvorlige problemer, eller som i samtale tilkendegiver alvorlige problemer, skal tilbydes personlig samtale og evt. henvisning til læge. De ansatte, der ønsker at få personlig rådgivning, må gennemgå spørgeskemaet med den, som skal vurdere det. Helbredskontrollen drejer sig om de helbredsproblemer, som hænger sammen med natarbejde. Der vil være en undtagelse med fysiske lægelige undersøgelser som f.eks. blodprøver, da der ikke er behov for disse.

8 8 Den, der foretager helbredskontrol, har tavshedspligt og må altså ikke informere arbejdsgiveren om resultatet af helbredskontrollen. Der må alene gives en anbefaling til medarbejderen om at gå til arbejdsgiveren med en anmodning f.eks. om omplacering til dagarbejde. Kun generelle resultater må i en samlet rapport videregives til arbejdsgiveren, dvs. de resultater, der ikke kan føres tilbage til enkeltpersoner og som er vigtige, når der skal iværksættes forebyggende foranstaltninger. Resultaterne i rapporten skal altså anonymiseres. Man skal være forberedt på, at en helbredskontrol ofte ikke vil give entydige råd, fordi hver enkelt selv skal tage beslutning om, hvordan et helbredsproblem vejer. Det er meget individuelt med gener og skader i forbindelse med natarbejde, og der er ingen let målbare tegn på påvirkninger af kroppen som f.eks. ved helbredskontrol ved blypåvirkning. Desuden kan samme resultater blive fortolket forskelligt af dem, som gennemfører undersøgelserne. Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet et spørgeskema til brug for helbredskontrol. DA ønsker, at virksomhederne udleverer skemaet til den person eller institution, virksomheden ønsker skal stå for helbredskontrollen. Eftersom DA s skema er udarbejdet uden samarbejde med arbejdstagersiden, kan brug af dette skema ikke anbefales. Arbejdstilsynets rolle En arbejdsgiver, der vil tilbyde sine medarbejdere helbredskontrol eller på anden måde indhente oplysninger om medarbejdernes helbred, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet. Helbredskontrol kan først iværksættes, når der er gået fire uger efter meddelelsen eller Arbejdstilsynet har svaret på anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal kun orientere Arbejdstilsynet om den påtænkte helbredskontrol en gang. Der er altså ikke tale om en procedure, der skal iværksættes for hver enkelt medarbejder. Arbejdstilsynet kan nedlægge påbud om ikke at gennemføre helbredskontrol, hvis den ikke lever op til lov om brug af helbredsoplysninger ( 3). Arbejdstilsynet vurderer, om den institution eller virksomhed, der udfører helbredskontrollen, har den nødvendige sagkundskab.

9 9 Arbejdstilsynet kan vurdere om oplysningerne, som ønskes indhentet er velegnede til at forebygge arbejdsbetingede lidelser. Ifølge Arbejdstilsynet kan der ikke klages til Arbejdstilsynet over, at en virksomhed ikke tilbyder helbredskontrol. Arbejdstilsynet er ved helbredskontrol ikke tilsynsmyndighed, som det er tilfældet ved arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet vil alene kunne bidrage med information. Lokale aftaler CO-industri anbefaler, at helbredskontrol gennemføres på grundlag af en lokal aftale. Herved opnås, at der kan stilles krav til virksomheden og at helbredskontrol bliver forankret i sikkerhedsudvalgets arbejde. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan få bistand hos de faglige organisationer om aftalernes indhold. Det er vigtigt at sikre sig, at arbejdsgiveren er indstillet på at bruge resultaterne af helbredskontrollen og forbedre arbejdsmiljøet. Ellers kan helbredskontrol give en falsk tryghed.

10 10 Følgende punkter bør indgå i en aftale om virksomhedens håndtering af helbredskontrol: tilbud om helbredskontrol ved natarbejdets begyndelse gentaget tilbud til alle med bestemt interval, dog mindst i perioder på under 3 år. Det anbefales, at kontrollen gennemføres med hyppigere intervaller for især ældre medarbejdere hvilken institution der skal foretage kontrollen. Det anbefales at benytte arbejdsmedicinske klinikker eller medlemmer af Arbejdsmiljørådgiverne/BST Foreningen i hvilke lokaliteter helbredskontrollen skal finde sted konkret indhold af spørgeskema mulighed for samtale med den, der har foretaget helbredskontrollen tilbud om ny helbredskontrol ved skift fra anden arbejdsgiver med natarbejde alle omkostninger og indtægtstab herunder mødedeltagelse dækkes af arbejdsgiveren tavshedspligt hos den, der foretager helbredskontrollen, over for alle helbredsoplysninger skriftlig og mundtlig information fra arbejdsgiveren om natarbejde og helbredskontrol udarbejdelse af en årlig rapport i anonymiseret form over den samlede deltagelse i helbredskontrol samt udvikling af klager over sygdomme og gener mv. Rapporten forelægges sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg bedst mulige arbejdstidssystem for den enkelte særskilt overflytning til dagarbejde for særlige grupper, f.eks. gravide og medarbejdere over 55 år tilbud til tidligere natarbejdere om helbredskontrol. Det anbefales, at der gennemføres kontrol 2 og 5 år efter ophør af natarbejdet Ovennævnte punkter kan evt. indgå i et referat af et sikkerhedsudvalgsmøde. Det bør samtidig overvejes, om skifteholdsarbejde i øvrigt er tilrettelagt optimalt, så gener mindskes mest muligt. Det gælder således antallet af natskift, rotationsretningen i skift, intervaller mellem skift, den daglige arbejdstid om natten, placering af perioder med fridage mv. Endvidere bør det sikres, at virksomheden producerer mest muligt i dagtimerne.

11 11 Problemer ved natarbejde Natarbejde og skifteholdsarbejde kan ifølge bl.a. Arbejdstilsynet medføre mange problemer og gener. Natarbejde betyder brud på den biologiske døgnrytme. Det største problem er søvnunderskud. Det er erfaringen, at den samlede mængde søvn pr. uge bliver nedsat ved nat- og skifteholdsarbejde % klager over søvnproblemer, og søvnkvaliteten er ofte dårligere med bl.a. hyppigere opvågninger. Følgen er bl.a. konstant øget træthed. Endvidere vil der som oftest være en række gener, som er hyppigere ved nat- og skifteholdsarbejde: mave-tarmsygdomme i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave psykiske problemer, fx stress, irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet Undersøgelser antyder forøget risiko for hjertekarsygdomme hos personer med mange års aften- og natarbejde. Undersøgelser har påvist lidt forøget risiko for brystkræft hos kvinder ved aften- og natarbejde. Undersøgelser viser en lidt forøget risiko for fosterdød, hvor de gravide går i nattevagt. I et mindre antal undersøgelser er der fundet sammenhæng mellem skifteholdsarbejde og overarbejde på den ene side og risiko for tidlig fødsel og fødsel af for små børn på den anden side. Skifteholdsarbejde er også fundet at være knyttet til nedsat mulighed for at få børn. Fundene er dog ikke entydige. Hertil kommer problemerne med gener for familieliv, fritidsaktiviteter og sociale relationer. Læs mere: Helbredskontrol af natarbejdere - pjece til tillidsvalgte. Udgives af 3F (2006) Lev bedre med natarbejde - pjece med tips om natarbejde. Udgives af 3F (2006) Helbredsundersøgelser - sådan. Håndbog udgivet af Arbejdsmiljørådgiverne/BST Foreningen (2004)

12 12 Bilag 1 Industriens Overenskomst bilag 10, stk. 9 og Industriens Funktionæroverenskomst EU-direktiv 2 /EU-arbejdstidsdirektiv 9. HELBREDSKONTROL Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde, således som det er defineret i denne aftale, og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. Hvis det er muligt, overføres natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, til dagarbejde. Bilag 2 Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet 9. Før der foretages en undersøgelse med de i 2, stk. 1 og 4, jf. 3, nævnte formål, skal den, der foretager undersøgelsen, sikre sig, at lønmodtageren er skriftligt og mundtligt informeret om 1) undersøgelsens formål og art, 2) undersøgelsens metode, 3) eventuelle risici, der er forbundet med undersøgelsen, 4) de eventuelle konsekvenser, som undersøgelsens resultater kan få for lønmodtageren, 5) karakteren af de oplysninger, som kan fremkomme ved undersøgelsen, herunder om størrelsen af risikoen for fremtidig sygdom m.v., 6) betingelserne for videregivelse af oplysninger, jf. 7 og 11, 7) undersøgelsens opfølgning, herunder om underretning af arbejdsgiveren, 8) hvordan undersøgelsens resultater skal opbevares, 9) hvor undersøgelsens karakter gør det naturligt, også muligheden for, at et undersøgelsesresultat kan indvirke på den undersøgtes livsforventning og selvopfattelse.

13 13 Bilag 3 Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet 1. Denne lov finder anvendelse for lønmodtagere, der ikke i medfør af kollektiv overenskomst er sikret de rettigheder, der som minimum svarer til artikel 2, stk. 1, 3 og 4, artiklerne 4, 6, 8, 9, 16 og 17 i direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Stk. 2. For lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, der sikrer de i stk. 1 nævnte rettigheder, finder 2-7 ikke anvendelse, hvis det i det enkelte ansættelsesforhold skriftligt aftales, at lønmodtageren er sikret disse rettigheder i henhold til en nærmere angiven kollektiv overenskomst, som er gældende på den virksomhed, hvor lønmodtageren er ansat. 8, stk. 1 og 2, finder alene anvendelse i de i 8, stk. 3, nævnte tilfælde. Stk. 3. Loven gælder ikke for lønmodtagere beskæftiget med aktiviteter inden for vej-, luft-, sø- og jernbanetransport, sejlads ad indre vandveje, havfiskeri og andre aktiviteter på havet samt aktiviteter, der udøves af læger under uddannelse. 2. Ved en lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for udførelse af personligt arbejde i tjenesteforhold. Stk. 2. Medmindre andet er fastsat i henhold til kollektiv overenskomst, forstås ved arbejdstid i denne lov det tidsrum, hvori arbejdstageren er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver. Stk. 3. Ved natperiode forstås i denne lov et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl og kl Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl til kl

14 14 Stk. 4. Ved en natarbejder forstås i denne lov en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 3. En lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for lægning af arbejdstiden. 4. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. 5. Den normale arbejdstid for natarbejdere må i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 4 måneder. Stk. 2. Den i arbejdsmiljølovens kapitel 9 fastsatte minimumsperiode på 24 timers ugentlig hvile medtages ikke i beregningen af gennemsnittet inden for referenceperioden. Stk. 3. Hvor en natarbejder er beskæftiget ved særlig risikofyldt arbejde eller ved arbejde, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må der ikke arbejdes mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde. 6. Lønmodtagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde, og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. 7. Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, overføres, når det er muligt, til dagarbejde, som passer til dem.

15 15 8. En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænket, kan tilkendes en godtgørelse. Stk. 2. Afskediges en lønmodtager, fordi denne har rejst krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Stk. 3. For lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i 1, stk. 1, jf. herved tillige 1, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter sådan en overenskomst, herunder om den i stk. 1 og 2 nævnte godtgørelse, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole. 9. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til efter forhandlinger med arbejdsmarkedets parter at fastsætte nærmere regler vedrørende udnyttelse af de i direktivet indeholdte undtagelsesmuligheder. 10. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002 Under Vor Kongelige Hånd og Segl Margrethe R. /Claus Hjort Frederiksen

16 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax:

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere