OPQ Manager Plus-rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPQ Manager Plus-rapport"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september

2 INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være nyttige ved udvægese af kandidater. Den viser: 1. Hvordan Sampe Candidate foretrækker at arbejde (f.eks. om han kan ide at føge regerne eer er parat ti at bryde dem). 2. Hvordan Sampe Candidate er tibøjeig ti at samarbejde med sine koeger i et team. 3. Hans sandsynige præstationer inden for en række kompetencer, der er væsentige for arbejdet (f.eks. ede og supervisere) SÅDAN ANVENDES RAPPORTEN Denne rapport er baseret på Sampe Candidates svar på personighedstesten (OPQ Occupationa Personaity Questionnaire). Hans svar er bevet sammenignet med svarene fra en stor, reevant sammenigningsgruppe for at give en beskrivese af Sampe Candidates foretrukne tigang ti arbejdet. De svar, Sampe Candidate gav, viser, hvordan han opfatter sin egen adfærd, snarere end hvordan andre eventuet vie beskrive ham. Denne rapport beskriver foretrukne adfærdsmønstre snarere end faktiske færdighedsgrader. Rapportens nøjagtighed afhænger af, hvor ærigt han besvarede spørgsmåene såve som hans severkendese. Rapporten vi dog give vigtige indikationer på Sampe Candidates arbejdssti. Rapporten forbinder opysningerne fra personighedstesten med de tyve universee kompetencer. Rapporten har en gydighed på måneder og ska behandes fortroigt. Hvis der sker større ændringer i hans iv eer arbejde, bør han tage OPQ-testen igen. Hvis du har brug for hjæp ti at fortoke denne rapport, bedes du kontakte en person i din organisation, som har fået fud opæring i brugen af OPQ. ADFÆRD PÅ ARBEJDET Dette afsnit er baseret på Sampe Candidates svar på personighedstesten (OPQ) og beskriver hans foretrukne arbejdssti inden for tre nøgeområder: samarbejde med andre, indgangsvinke ti opgaver samt kontro over meninger og føeser. Hvordan vi Sampe Candidate med a sandsynighed interagere med andre mennesker? Han beskriver sig sev som en person, der absout ikke bryder sig om at sæge og forhande Bryder sig absout ikke om at ede Vi ofte gerne komme med egne meninger eer kritisere andre Er tibøjeig ti at føge sin egen fremgangsmåde ti trods for gruppens konsensus Generet stie og reserveret i grupper Kan rigtig godt ide at være sammen med andre Føer sig idt dårigt tipas i formee situationer, eer når han møder nye mennesker Foretrækker het sikkert ikke at tae om personige resutater Spørger andre i moderat omfang, når han tager besutninger Meget seektiv med støtte og sympati ti koeger 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 2 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

3 Hvordan vi Sampe Candidate med a sandsynighed gribe opgaver an på arbejdet? Ser sig sev som en person, der typisk foretrækker at arbejde med ta Angiver en stærk præference for at anaysere opysninger eer paner, han får foreagt, kritisk Angiver en meget stærk tibøjeighed ti ikke at være interesseret i menneskers motivation og adfærd Ser sig sev som en person, der har en meget stærk præference for at hode sig ti kendte og gennemprøvede arbejdsmetoder Han er med a sandsynighed ige så interesseret i teorier og abstrakte begreber som de feste Har en ie præference for at bygge på andres ideer i stedet for sev at komme med nye ideer Han beskriver sig sev som en person, der har en meget stærk præference for afveksing i arbejdet og nye opgaver i forhod ti kendte og rutineprægede opgaver Har en meget stærk tendens ti samme adfærd i forskeige situationer og med forskeige personer Vi efter a sandsynighed tænke strategisk og på konsekvenserne på angt sigt Er idt mere interesseret i orden og detajer end de feste af sine koeger Han færdiggør opgaver som de feste Har et ekstremt stærkt ønske om at føge regerne nøje Hvordan vi Sampe Candidates føeser med a sandsynighed påvirke hans arbejde? Han ser sig sev som en idt anspændt og bekymret person på arbejdet generet Er tibøjeig ti at være meget bekymret og anspændt før vigtige begivenheder Han ser sig sev som en person, der er føsom over for kritik og sandsynigvis vi ade sig påvirke meget af det Ser ige så optimistisk på fremtiden som de feste af sine koeger Vi være meget utibøjeig ti at antage, at andre er ærige og ti at stoe på Han beskriver sig sev som en person, der har en ie tibøjeighed ti at vise sine føeser åbent Han beskriver en stærk præference for et arbejde, der hoder ham beskæftiget, og hvor han har meget at ave Konkurrence er med a sandsynighed idt mere vigtigt for ham end for de feste Beskriver sig sev som moderat ambitiøs Når han ska tage en besutning, har han en meget stærk tendens ti at være mere forsigtig end de feste Supperende kommentarer ti Sampe Candidates sandsynige adfærd på arbejdet: Ønsker ikke at føre an eer overbevise andre om sit synspunkt Har sev stærke synspunkter, men gør ikke meget for at overbevise andre om dem Vi foretrække sin egen fremgangsmåde i stedet for at organisere andre Kan ide at være en de af et team, hvor han kan have en mere stie roe Tager ikke ret meget hensyn ti de menneskeige aspekter af en situation Arbejder på en konsekvent måde med andre og overvejer stort set ikke, hvordan han virker på dem Går efter afveksing og interesser i stedet for en mere grundæggende ændring Er meget opmærksom på at panægge og forberede arbejdet for at undgå probemer Arbejder gerne med gængse metoder, reger og procedurer Er med a sandsynighed meget opgaveorienteret og ikke særigt viig ti at uddeegere opgaver ti andre 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 3 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

4 TEAMARBEJDE Team, der har succes, deer fæes opgaver eer projekter og arbejder koektivt hen mod de samme må. Inden for teamet yder den enkete et specifikt bidrag ti processen og påvirker derved teamets succes. For at nå deres må ska teammedemmerne udføre en række nøgeopgaver. Sampe Candidates sandsynige betydning i teamet er opsummeret nedenfor. Dette fokuserer på hans stærke og svage sider i forhod ti teamopgaver. Sampe Candidate har generet en stærk præference for at fokusere på opgaver og kan fokusere mindre på at opbygge personige reationer med teammedemmerne. Hans styrker igger sandsynigvis inden for: At hjæpe teamet med at evauere ideer og koncepter, som bidrager ti teamets succes At panægge teamarbejde og oprethoder teamproduktivitet Han er sandsynigvis så veegnet som de feste med hensyn ti: At identificere muige øsninger på teamopgaver At tiføre andre teammedemmer energi Hans svagere punkter igger sandsynigvis inden for: At styre teamaktiviteter At opbygge mange reationer i og uden for teamet At oprethode et positivt teamkima At hjæpe teamet med at oprethode teamets arbejdsmængde og nå teammåene 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 4 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

5 KOMPETENCER Dette afsnit sætter fokus på Sampe Candidates sandsynige præstationer inden for nøgekompetencer, som er væsentige på arbejdspadsen. Ved at væge de kompetencer, der er vigtigst for stiingen, og undersøge, hvordan han har karet sig inden for disse områder, er der større chance for at rekruttere den bedste person ti stiingen. Nedenstående kompetencescore for Sampe Candidate er baseret på hans svar på OPQ-testen. Du kan finde definitioner på de tyve kompetencer ti sidst i denne rapport. I interviewvejedningen ti Universa Competency Framework findes der eksemper på interviewspørgsmå ti de enkete kompetencer. Desuden findes der kompetenceprofikort, der kan bruges ti at identificere vigtige eer ønskede kompetencer. Bemærk, at interviewvejedningen og kompetenceprofikortene findes på et begrænset anta sprog. Kontakt din SHL-repræsentant for yderigere information. Kompetence Lede og besutte 1.1 Besutte og iværksætte handing 1.2 Lede og supervisere Støtte og samarbejde 2.1 Samarbejde 2.2 Fasthode principper og værdier 1 Påvirke og præsentere 3.1 Skabe kontakt og netværk 3.2 Overbevise og påvirke 3.3 Præsentere og formide information 2 Anaysere og fortoke 4.1 Kommunikere skriftigt og rapportere Anvende ekspertise og teknoogi Anaysere 2 Skabe og konceptudvike 5.1 Lære og undersøge Skabe og nytænke Formuere strategier og koncepter 2 Organisere og udføre 6.1 Panægge og organisere 6.2 Levere resutater og imødekomme kundeforventninger 6.3 Føge instruktioner og procedurer 2 Tipasse sig og håndtere modgang 7.1 Tipasse sig og reagere på forandring 7.2 Håndtere pres og modgang Igangsætte og præstere 8.1 Nå personige og arbejdsreaterede må 8.2 Igangsætte og tænke forretningsorienteret 2 Indekstaene henviser ti de 20 kompetencedimensioner fra SHL Universa Competency Framework TM. Vigtigt for at få succes? (kryds af) Den overordnede sandsynighed for, at Candidate vi udvise styrke inden for hver kompetence, er vist i søjediagrammerne ti højre i rapporten Højst sandsynigt ikke en styrke Sandsynigvis ikke en styrke Muigvis en styrke Sandsynigvis en styrke Højst sandsynigt en styrke 1 OPQ32 evauerer kun noge aspekter af denne kompetence med specifik reation ti at være regeføgende og fremme og styrke værdien af forskeighed. 2 Evaueringen af denne kompetence kan forbedres ved at tiføje en omtanketest. Se afsnittet sidst i denne rapport for at få en indikation om, hvike omtanketest der vi kunne anvendes. 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 5 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

6 KOMPETENCEDEFINITIONER 1. Lede og besutte 1.1 Besutte og iværksætte handing 1.2 Lede og supervisere Tager ansvar for igangsatte aktiviteter, projekter og personae; tager initiativ og arbejder sevstændigt; igangsætter og udviker aktiviteter og indfører ændringer i arbejdsprocessen; tager hurtige kare besutninger, som kan indehode svære vag eer betydeige risici. Giver andre kare retningsinier; motiverer og styrker andre; rekrutterer højt kvaificeret personae; sørger for, at personaet får udvikingsmuigheder og coaching; sætter en standard for passende adfærd. 2. Støtte og samarbejde 2.1 Samarbejde 2.2 Fasthode principper og værdier Viser respekt for de andre team-medemmers synspunkter og bidrag; viser empati; ytter, støtter og drager omsorg for andre; rådfører sig med andre og deer information og ekspertise med dem; opbygger team spirit og biægger konfikter; tipasser sig teamet og passer godt ind. Bakker op om etik og værdier; udviser integritet; fremmer og håndhæver princippet om ige muigheder for ae, opbygger forskeige teams; opmuntrer ti organisatorisk og individue ansvarighed over for samfundet og mijøet. 3. Påvirke og præsentere 3.1 Skabe kontakt og netværk 3.2 Overbevise og påvirke 3.3 Præsentere og formide information Opbygger et gode reationer ti kunder og personae; har et ved at skabe kontakt ti fok på ae niveauer; bygger brede og effektive netværk; bruger humor på en måde, der styrker kontakten med andre. Indgår kare aftaer og får tisagn fra andre gennem overtaese, overbevisning og forhanding; gør effektivt brug af poitiske virkemider ti at øve indfydese på og overtae andre; fremmer både egne og andres ideer; gør et stærkt personigt indtryk på andre; er omhyggeig med, hviket indtryk han/hun gør på andre. Taer fydende; udtrykker meninger, informationer og nøgepunkter på en kar måde; forestår præsentationer og gennemfører offentige fremæggeser med dygtighed og sevtiid; reagerer hurtigt på tihøreres behov, reaktioner og feedback; udstråer troværdighed. 4. Anaysere og fortoke 4.1 Kommunikere skriftigt og rapportere 4.2 Anvende ekspertise og teknoogi 4.3 Anaysere Skriver overbevisende; skriver kart, kortfattet og korrekt; undgår unødvendig brug af jargon eer kompiceret sprogbrug; skriver vestruktureret og ogisk; strukturerer informationer, så de er forståeige og dækker behovet hos mågruppen. Anvender speciaistviden og detajeret teknoogisk ekspertise; bruger teknoogien ti at nå jobreaterede må; udviker jobkendskab og ekspertise (teoretisk og praktisk) gennem kontinuerig fagig udviking; viser en forståese for organisationens forskeige afdeinger og funktioner. Anayserer numeriske data og ae andre informationskider; ser tendenser og sammenhænge i given information; søger yderigere information eer større forståese af et probem; foretager rationee vurderinger ud fra tigængeig information og anayser; udviser forståese for, hvordan de og hehed spier sammen i et større system. 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 6 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

7 5. Skabe og konceptudvike 5.1 Lære og undersøge Lærer hurtigt at udføre nye opgaver og er god ti at huske; udviser hurtig forståese for information, der ige er bevet præsenteret; indhenter detajeret information ti støtte for besutningstagen; Opmuntrer ti at vægte organisatorisk æring (fx at ære af succeser og fej samt søge feedback fra koeger og kunder). 5.2 Skabe og nytænke Udviker nye ideer, fremgangsmåder og indsigter; skaber nye produkter eer design; finder på øsninger ti probemer. 5.3 Formuere strategier og koncepter Arbejder strategisk for at reaisere organisationens må; opstier og udviker strategier; identificerer og udviker positive og overbevisende visioner om organisationens potentiae på ang sigt; forhoder sig ti en bred vifte af aspekter i og reateret ti organisationen. 6. Organisere og udføre 6.1 Panægge og organisere Sætter kart definerede må; panægger aktiviteter og projekter i god tid og tager hensyn ti muige skiftende omstændigheder; identificerer og organiserer de nødvendige ressourcer for at fudføre en opgave; forvater sin tid effektivt; hoder øje med overhodese af tidsfrister og demå. 6.2 Levere resutater og imødekomme kundeforventninger Fokuserer på kunders behov og tifredshed; opstier høje kvaitetsog kvantitetsstandarder; overvåger og oprethoder kvaitet og produktivitet; arbejder på en systematisk, metodisk og påideig måde; når ti stadighed projektmå. 6.3 Føge instruktioner og procedurer Udøver ikke unødvendig, udfordrende autoritet; føger procedurer og poitikker; overhoder tidspaner; ankommer ti tiden på arbejde og ti møder; viser engagement i forhod ti virksomheden; overhoder den ovgivning og de sikkerhedsbestemmeser, der er gædende inden for eget ansvarsområde. 7. Tipasse sig og håndtere modgang 7.1 Tipasse sig og reagere på forandring 7.2 Håndtere pres og modgang Tipasser sig skiftende omstændigheder; håndterer fertydighed; accepterer nye ideer og initiativer ti forandring; tipasser sin samarbejdssti, så den passer ti forskeige personer eer situationer; viser interesse for nye erfaringer. Fasthoder et positivt syn på arbejdet; arbejder produktivt i et travt mijø; hoder sine føeser under kontro i vanskeige situationer; håndterer kritik på en god måde og tager ved ære af den; oprethoder en baance meem forpigteser på jobbet og i privativet. 8. Igangsætte og præstere 8.1 Nå personige og arbejdsreaterede må 8.2 Igangsætte og tænke forretningsorienteret Accepterer og tacker krævende må med entusiasme; arbejder hårdt og arbejder over, når det er påkrævet; søger udfordringer med titagende ansvar og indfydese; identificerer egne udvikingsstrategier og benytter sig af udvikings- og uddannesesmuigheder. Hoder sig opdateret med information om konkurrenter og tendenser på markedet; identificerer forretningsmuigheder for virksomheden; er atid bevidst om udvikingen inden for organisationens struktur og poitik; udviser opmærksomhed på økonomiske aspekter; styrer udgifter og tænker i termer af fortjeneste, tab og merværdi. 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 7 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

8 Diagrammatisk / induktiv Numerisk Verba OMTANKETEST OG KOMPETENCER Forhodet meem UCF kompetencer og omtanketest er vist i nedenstående skema. For noge kompetencer kan en række omtanketest være reevante. Men det betyder ikke, at ae disse omtanketest ska gennemføres. Vaget af omtanketest ska træffes på baggrund af jobkravene (rådfør dig med en kvaificeret person inden for din organisation for yderigere vejedning, hvis det er nødvendigt). Kompetenceevaueringerne er stadig stærke, sevom kun OPQ eer OPQ med en eer to omtanketest er bevet anvendt. Kompetence 1.1 Besutte og iværksætte handing 1.2 Lede og supervisere 2.1 Samarbejde 2.2 Fasthode principper og værdier 3.1 Skabe kontakt og netværk 3.2 Overbevise og påvirke 3.3 Præsentere og formide information 4.1 Kommunikere skriftigt og rapportere 4.2 Anvende ekspertise og teknoogi 4.3 Anaysere 5.1 Lære og undersøge 5.2 Skabe og nytænke 5.3 Formuere strategier og koncepter 6.1 Panægge og organisere 6.2 Levere resutater og imødekomme kundeforventninger 6.3 Føge instruktioner og procedurer 7.1 Tipasse sig og reagere på forandring 7.2 Håndtere pres og modgang 8.1 Nå personige og arbejdsreaterede må 8.2 Igangsætte og tænke forretningsorienteret Tegnforkaring ü: Omtanketesten er reevant i forhod ti denne kompetence, den er bevet udfydt og indgår i evaueringen : Omtanketesten er reevant i forhod ti denne kompetence, men den er ikke bevet udfydt og indgår ikke i evaueringen [Gråt område]: Der er ingen omtanketest som er reevant for denne kompetence] 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 8 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

9 VURDERINGSMETODE Denne profi er baseret på føgende informationskider for Sampe Candidate: Spørgeskema/evnetest OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Sammenigningsgruppe OPQ32r Britisk engesk Befokningen som hehed 2011 (GBR) AFSNIT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Kandidatdata Rapport Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. The Manager Pus Report Version Number: 1.1 RE OM DENNE RAPPORT Denne rapport er udskrevet ved hjæp af SHL Onine Assessment System. Den indehoder information fra Occupationa Personaity Questionnaire (OPQ32). Kun personer, der har gennemgået særig uddannese i brugen og fortokningen af dette spørgeskema, må anvende det. Denne rapport er udskrevet på baggrund af resutaterne fra respondentens besvarese af spørgerammen, og den afspejer de væsentigste tendenser i de afgivne svar. Det er vigtigt i fortokningen af disse data at være opmærksom på den subjektive karakter i spørgeskemabaserede taangiveser. Rapporten er fremstiet eektronisk - brugeren af dette software kan foretage retteser og tiføjeser ti teksten i rapporten. SHL Group Limited og tihørende seskaber kan ikke garantere, at indhodet af rapporten er et uændret produkt fra computersystemet. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af brugen af rapporten, og dette indbefatter ansvar af enhver sags (inkusive forsømmeighed) for dens indhod SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes. SHL og OPQ er et registreret varemærke tihørende SHL Group Limited i Storbritannien og andre ande. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier og SHL Competency Designer er beskyttet af copyright , SHL Group Limited, og er varemærker tihørende SHL Group Limited. Denne rapport er produceret af SHL ti seskabets kunder og er SHLs inteektuee ejendomsret. Som føge heraf giver SHL udeukkende tiadese ti, at SHLs kunder reproducerer, distribuerer, ændrer og opbevarer denne rapport med henbik på intern og ikke-kommercie brug. SHL forbehoder sig ae andre rettigheder. 25. september 2013 Manager Pus-rapport Sampe Candidate 9 af SHL, en de af CEB. Ae rettigheder forbehodes.

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetenceraport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCR Kompetenceraport Navn Sample Candidate Dato 20. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er beregnet til brug af chefer og HR-konsulenter. Den giver en oversigt over,

Læs mere

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team impact Udvælgelse Navn Sample Candidate Dato 31. december 2013 www.ceb.shl.com Introduktion Sample Candidate har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. De svar, han har afgivet, er brugt

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetencerapport. Navn Sample Candidate. Dato 14. januar

OPQ Profil OPQ. UCR Kompetencerapport. Navn Sample Candidate. Dato 14. januar OPQ Profil OPQ UCR Kompetencerapport Navn Sample Candidate Dato 14. januar 2016 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er beregnet til brug af chefer og HR-konsulenter. Den giver en oversigt over,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilsrapport. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilsrapport. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilsrapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Introduktion Denne rapport opsummerer Hr Peter Sample's foretrukne teamroller baseret på hans personlighedsprofil. Rapporten

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilprofil Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Team Roller ofte Team Rolle Koordinator Opstarter Fornyer Afslutter Organisator Analysator Kontaktskaber Formidler Team Rolle Beskrivelse

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com

OPQ. Konsulentrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli 2015. www.ceb.shl.com OPQ Konsulentrapport Navn Sample Candidate Dato 30. juli 2015 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet i brugen af OPQ. Den

Læs mere

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample > Kombineret Konsulent og lederrapport Navn: Hr. Peter Sample Dato: 16 april 2009 Konsulentrapport Introduktion Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

> Individuel Udvikling

> Individuel Udvikling > Individuel Udvikling Navn: Peter Sample Dato: 27 april 2009 Introduktion Peter Sample, du har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. Dine svar er brugt til at generere denne rapport. Vi anbefaler,

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

> Salgsrapport. Navn: Mr Peter Smith

> Salgsrapport. Navn: Mr Peter Smith > Salgsrapport Navn: Mr Peter Smith Dato: 12 December 2008 INDLEDNING SHL salgsrapporten hjælper brugeren med at vurdere Peter Smiths potentielle indpasning i en salgsfunktion. Denne rapport er baseret

Læs mere

360 Graders Feedback rapport

360 Graders Feedback rapport 360 Graders Feedback rapport 3. juni 2009 Thomas Thomasen Thomas360 Salg Privat & fortroligt Indhold Introduktion Sådan forstår du din 360-grader feedback rapport Gennemsnit for kompetencer En graf over

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Tite: Forfatter: Kide: Udgivet af: URL: Aspekter af modae udsagns dybdestruktur Ebbe Grunwad NyS Nydanske Studier & Amen kommunikationsteori 7, 1974, s. 7-30 Akademisk Forag www.nys.dk NyS og artikens

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert kompetencerapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert kompetencerapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014 Hogan 360 Rapport of Sample Corp - March 2014 Denne rapport er fortrolig og må ikke videredistribueres uden tilladelse. 2013 Peter Berry Consultancy Pty Ltd Respondenter Ledere 1 Kollegaer 2 Medarbejdere

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs)

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs) 21. JNI 2013 J.nr.: 7504166 SFS/JNO Modemisering af affadssektoren (Redegørese for probemstiinger om anvendese af provenu ved frasag, modregning i boktiskud og finansiering af stranded costs). INDLEDNING

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 APRIL 2013 99. ÅRGANG Udgivet af: Artieriofficersforeningen ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Kasserer: Medemskab: Oberst B. Mejhom, Danske

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde + Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde + Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler At den unge kan tage ansvar

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Testrapport på Test Testesen

Testrapport på Test Testesen Testrapport på Test Testesen Analysis Aptitude Fremstillet den: 12-jun-2007 Side 2 af 5 2006-2009 Saville Consulting. All rights reserved. Indhold Introduktion til testrapport...3 Analysis Aptitude profil...4

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016 EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Vodgade 2 1358 København K Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremagt og godkendt på foreningens deegeretmøde Den 20/4 2017 dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere