Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden"

Transkript

1 Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

2 Indhold Formål og tilgang... 3 Hovedresultater... 4 Barrierer... 5 Justerede indsatser Perspektivering & anbefalinger Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup

3 Formål og tilgang Baggrund og formål Denne rapport er en evaluerende afrapportering på projekt Glostrup Roterer del 2. Projektet er foregået fra 26. april 2012 til 31. december 2012 og er en udløber af projekt Glostrup Roterer del 1, som blev gennemført i Projektet er støttet med midler fra LBR Glostrup og udført af LO Hovedstaden, Projekt & Analyse. Formålet med projektet har været at iværksætte og koordinere jobrotationer blandt virksomheder i Glostrup Kommune. Antagelser og tilgange En bærende antagelse i projektet har været, at jobrotationer er svære at sætte i stand, hvis ikke man placerer indsatsen i en koordinerende tovholderfunktion, som tilgår virksomhederne med en servicerende og fleksibel tilgang. På denne baggrund har to projektmedarbejdere ageret tovholdere og sikret en koordineret kontakt med de mange forskellige parter: Virksomhederne, relevante uddannelsesinstitutioner, jobcenteret, relevante lokale fagforeninger samt a-kasser. En anden antagelse i projektet har været, at iværksættelsen af jobrotationer kræver en opsøgende og virksomhedsnær indsats således har projektmedarbejderne været meget udfarende i deres arbejde. De har besøgt virksomhederne, drøftet deres uddannelsesbehov og søgt at inspirere dem med information om både jobrotationsordningen og efteruddannelsesmuligheder. 38 virksomheder I Glostrup Kommune udtrykte 15 virksomheder interesse for jobrotation på baggrund af projektets del 1. Det er disse virksomheder, som har været omdrejningspunkt i projektet, men i takt med at projektet skred frem, besluttede vi at udvide kredsen af virksomheder for at øge chancerne for at oprette jobrotationer i kommunen. Således kontaktede vi yderligere 23 virksomheder. I alt har vi derfor arbejdet med 38 virksomheder i Glostrup. 3

4 Hovedresultater Det lykkedes ikke at opstarte jobrotationer på virksomhederne i Glostrup. Processen med at drive virksomhederne fra indledende interesse til regulær opstart af jobrotationsforløb har vist sig at være meget træg. I denne evaluering fremlægges de barrierer, som vi har oplevet i arbejdet. Dog er der en del af virksomhederne, hvor det vurderes, at der fortsat er potentiale for iværksættelse af jobrotation. Det anbefales således, at Jobcenter Glostrup følger op på disse virksomheder. Oversigt over virksomhederne Nedenfor ses listen over de virksomheder, der er blevet kontaktet i forbindelse med projektet. De fleste har fået information om jobrotation, og på en del af virksomhederne har der været afholdt møder. I bilaget ses en udvidet liste, hvor også kontaktforløbene og kontaktpersoner er anført. I listen herunder er virksomheder med fortsat potentiale for iværksættelse af jobrotation markeret med en stjerne (). I slutningen af denne rapport præsenteres en række anbefalinger til Jobcenter Glostrup angående den videre kontakt med virksomhederne. Anbefalingerne er baseret på de erfaringer, vi har gjort os i projektets løb. Alliance + Dako Doms APS/Gilbarco Veeder-Root DV Anlæg Inspiration Drift I/S Vestforbrænding Karl Popp Aps Kopenhagen FUR Metro Cash & Carry Skandinavisk Logistik Skandinavisk Transportkompagni T. Smedegaard A/S Bauhaus CG Jensen Christiansen & Essenbæk Colas Danmark Cramo Cryptera Dansikring/Securitas Enco A7S Euroflex Design Greendal Aps Hoffmann Juul & Nielsen Jørgen E. S. Paulsen Lindpro M. Grønning og Co. ApS Miele Nobina Danmrk A/S Nordic Brass Danmark Pers Auto Renolit Nordic Royal Copenhagen Safeexit Salon Insite Solid Rengøring Stanley Black & Decker/Dewalt Transportgruppen 4

5 Barrierer I projektet er vi stødt på en del barrierer, hvilket også afspejles i det endelige resultat. Som gennemgået har projektet taget udgangspunkt i to antagelser om indsatser, som skulle facilitere iværksættelsen af jobrotationer: En koordinerende tovholderfunktion En virksomhedsopsøgende tilgang De udeblevne/begrænsede resultater taget i betragtning, må vi imidlertid konstatere, at en opbygning, som tager hensyn til de to antagelser, ikke har været nok til at etablere jobrotationsforløb på virksomhederne i Glostrup Kommune. Dette til trods for at vi undervejs i forløbet har skruet ganske gevaldigt op for det virksomhedsopsøgende element og besøgt langt flere virksomheder end de, som meldte interesse i del 1 projektet. Der har været yderligere barrierer, som har stået i vejen for en succesfuld gennemførsel. Herunder følger korte beskrivelser af de barrierer, vi er stødt på i forbindelse med projektet: Få medarbejdere korte efteruddannelser Selvom jobrotation i udgangspunktet kun kræver 1 medarbejder, for at kunne sættes i værk, viser det sig, at virksomhedslederne oplever det som en udfordring, hvis de har få medarbejdere. Denne tendens blev allerede tydelig i projektets del 1, hvor mange af virksomhederne forklarede en manglende interesse i jobrotation med netop det faktum, at de havde for få ansatte. Set fra den ledige/jobcenterets perspektiv er det også en udfordring, hvis en virksomhed kun skal efteruddanne 1 eller 2 medarbejdere såfremt de planlagte efteruddannelser har en kort varighed. Hvis der eksempelvis kun er 2 medarbejdere, og hvis disse skal på kurser af blot tre dages varighed, så er dette ikke nok til at sætte en vikar i spil. Således er det kun relevant at iværksætte jobrotation for en enkelt eller to medarbejdere, såfremt der er tale om længerevarende efteruddannelsesforløb, således at vikariatet kan få en rimelig varighed. En del af de virksomheder, vi har været i kontakt med, har netop haft interesse i ganske korte efteruddannelsesforløb eksempelvis Dansikring/Securitas. Men ved kort varighed kan det kun komme på tale at iværksætte en jobrotation, såfremt der er flere medarbejdere, som skal efteruddannes, således at man sammensætter et forløb, som giver den ledige vikar en vis varighed i rotationsansættelsen. Kombinationen af et lille antal ansatte og et behov for korte efteruddannelsesforløb har således udgjort en klar barriere i arbejdet med at etablere jobrotationsforløb. 5

6 Lavt uddannelseskendskab Allerede i projektets del 1 stod det klart, at mange af virksomhederne havde et forholdsvist lavt kendskab til mulighederne inden for efteruddannelsesområdet. Under uddannelsesbehov angav de typisk noget om IT eller regnskab eller slet ingenting. Dette er ikke overraskende; virksomhederne kender ikke nødvendigvis til efteruddannelsesmuligheder. Men denne manglende viden medvirker sandsynligvis til, at efteruddannelse ikke presser sig på hos virksomhederne eller for så vidt hos medarbejderne. I en del tilfælde har det ikke været muligt for os at få en opfølgende kontakt med virksomhederne, og det har således heller ikke været muligt at informere dem om efteruddannelsesmulighederne inden for deres fag. På den måde har det ikke været muligt at konkretisere mulighederne og tydeliggøre opkvalificeringspotentialet for virksomheden fx hos Alliance+, Transportgruppen A/S og Skandinavisk Transport Kompagni. Målgruppen ønsker ikke uddannelse Om end efteruddannelse klinger godt i manges øre, er det ikke altid tilfældet, at medarbejderne på en virksomhed ønsker efteruddannelse. Fx forklarede de os hos Dansikring/Securitas, at efteruddannelse kun ville være muligt, hvis det blev stillet som et krav til medarbejderne fra ledelsens side. Her spiller det måske ind, at de grupper af medarbejdere, som har været målgruppen for jobrotationer i dette projekt, typisk ikke har megen uddannelse bag sig. I visse tilfælde kan dette skyldes, at personerne netop ikke har fundet sig godt til rette i uddannelsessystemet af den ene eller den anden grund. Der kan eksempelvis være tale om ordblindhed eller om gentagne negative oplevelser med skolelivet. I sådanne tilfælde siger det næsten sig selv, at en efteruddannelse ikke nødvendigvis står højest på ønskesedlen. Manglende TR eller kontakt til TR Vi har i projektet forsøgt at etablere kontakt til tillidsrepræsentanter på de relevante virksomheder, men dette er desværre kun lykkedes i begrænset omfang. Det skyldes dels, at flere af arbejdspladserne ikke har en tillidsrepræsentant. En bedre kontakt med tillidsrepræsentanter kan formodes at ville have afhjulpet eller nuanceret nogle af de ovennævnte barrierer både omkring modstand i medarbejderstaben og manglende viden blandt ledelserne. Ligeledes kunne en tillidsrepræsentant være med til at konkretisere efteruddannelsesbehov over for ledelsen og synliggøre fordelene ved opkvalificering over for medarbejderne. På Vestforbrændingen havde vi kontakt til TR, som var engageret og deltog ved mødet dette oplevede vi som en god hjælp til at skabe bro mellem ledelsesniveauet og medarbejderstaben. I visse funktioner er det svært med vikar Endnu en barriere har vist sig i det, at visse arbejdsfunktioner slet og ret er svære at besætte med en vikar. Eksempelvis har de hos byggefirmaet Juul & Nielsen forklaret, at de er betænkelige ved at bruge vikarer, når de skal ud til private kunder. Her er firmaet i direkte kontakt med kunderne og deres image er på spil, hvorfor de ikke oplever det som en oplagt mulighed at benytte en vikar, som 6

7 de ikke kender. Ligeledes ligger der en barriere på transportområdet, idet det kræver stor tillid at udlevere nøgler og køretøj til en person, man ikke kender så godt. Vikarbetænkeligheder Virksomhederne udtrykker således i flere tilfælde en skepsis omkring vikaren. Mange er nervøse for at blive påduttet en person, som ikke lever op til de forventninger, man har på arbejdspladen. Man forestiller sig slet og ret, at vikararbejdskraften ikke er ordentligt kvalificeret. Nogle påpeger, at de har dårlige erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik. Der har således ligget en fortsat udfordring i at informere virksomhederne om, at jobrotation ikke er en støtteordning, hvor de kan forvente at få en vikar med støttebehov eller nedsat ydeevne. Ligeledes har det været centralt at forklare, at virksomheden selv træffer afgørelse om ansættelse, og at de vil kunne vælge mellem flere velegnede vikarer. Med andre ord, at de ikke blot er forpligtede til at tage en hvilken som helst ledig, som jobcenteret sender ud. I denne forbindelse har flere udtrykt interesse for en oplæringsperiode, hvor vikaren kan gå sammen med den medarbejder, som skal efteruddannes og lære arbejdet at kende. Dette har vi informeret om muligheden for, fx i form af en indledende virksomhedspraktik. Ligeledes har vi informeret om muligheden for, at vikaren kan opkvalificeres målrettet forud for opstart i jobrotationsvikariatet. Lavkonjunktur De dårlige økonomiske tider med lavkonjunktur og usikkerhed har også spillet negativt ind på virksomhedernes vilje til at opstarte jobrotation. Adskillige gange har vi fået afslag fra virksomheder med den begrundelse, at de er i gang med at slanke virksomheden, og at de ikke synes iværksættelsen af jobrotationer harmonerer med dette. Lovgivningsmæssige barrierer Vi er også stødt på et par problematikker ved selve rotationsordningen dvs. problemer, som ligger i regelsættet omkring brugen af jobrotation: Det er problematisk, at uddannelsesperioden og ansættelsen af vikaren skal følges ad tidsmæssigt. Det ville være en fordel, hvis disse ikke var afhængige af hinanden, så man eksempelvis kan lade medarbejderne efteruddanne og først senere indsætte vikaren, når der er behov. Hos nogle virksomheder sender man eksempelvis medarbejderne på efteruddannelse, når det er frostvejr, og der ikke er noget at lave. Dette gælder fx asfalt- og gartneribranchen. Virksomhederne Cryptera og Hoffmann er eksempler på dette. Hvis vikaren kunne sættes ind på et senere tidspunkt ville de godt kunne benytte sig af jobrotation. Også i forhold til de små to-tre-dages kurser ville dette være en fordel. Hvis man i stedet for kunne samle dagene, så ville det være muligt at få en vikar over en længere og sammenhængende periode. Det er ligeledes problematisk, hvis en medarbejder springer fra og alligevel ikke ønsker efteruddannelse, når dette er planlagt. I så fald har vikaren nemlig fået kontrakt og arbejdsgiveren er så nødt til at dække dette økonomisk. Dette kan være afskrækkende for arbejdsgiveren, som næppe ønsker at prøve kræfter med jobrotation igen. 7

8 Akutpakken Jobrotation som beskæftigelsesindsats Undervejs i projektperioden lancerede regeringen akutpakken, som har til mål at komme de udfaldstruede dagpengemodtagere til hjælp. Et væsentligt element i denne pakke er øget brug af jobrotationsordningen. Igennem den massive presseomtale, som pakken har modtaget, er jobrotation således blevet koblet sammen med langtidsledige. Hvorvidt dette har medvirket til at skabe en skepsis blandt arbejdsgiverne, som i visse tilfælde sætter lighedstegn mellem langtidsledighed og nedsat arbejdsfunktion, er svært at sige. Men vi oplever ikke, at det massive fokus på jobrotation har bidraget positivt i dialogen med virksomhederne. Hvor vi har arbejdet for at fremstille jobrotation som en god mulighed for virksomheden og en oplagt mulighed for at efteruddanne, har mediedebatten fremstillet jobrotation som et beskæftigelsesredskab. Begge dele er korrekte, men den aktuelle mediedækning har tippet fokus i en retning, som vi vurderer har været mindre attraktiv for virksomhederne. I relation til dette kan det nævnes, at vi konsekvent har benyttet termen vikar frem for termen ledig. Manglende respons En del af de virksomheder, som har udtrykt interesse i projektets del 1, har det ikke været mulig at komme i kontakt med efterfølgende i del 2. Vi har søgt kontakt både via mail og telefon adskillige gange over en længere tidsperiode. Men i visse tilfælde er der aldrig blevet svaret. Dette gælder eksempelvis Alliance+. Der er også eksempler på virksomheder, som pludselig har sluttet kontakten, selvom der har været etableret god dialog og sågar har været afholdt møder. Efter en længere periode med forsøg på at etablere eller genoptage dialog har vi måttet opgive og står i disse tilfælde uden viden om, hvorfor virksomheden ikke ønsker videre kontakt. Fx er dette tilfældet med Skandinavisk Transport Kompagni. Kontaktformen har fra vores side været positiv og orienteret omkring den viden, vi har haft om virksomheden. Vi har bevidst søgt at undgå en sælgende stil, idet vi gerne vil understrege, at jobrotation og efteruddannelse er til fordel for virksomhederne selv og ikke en indsats, som de skal overtales til. Vi har ikke haft noget at pådutte dem. Alligevel har virksomhederne altså i en del tilfælde sorteret os fra uden en afsluttende forklaring. Nogle gange har den kontaktede på virksomhederne meddelt, at de vil vende tilbage. Hvorvidt dette skal tolkes som en pæn afvisning, eller om de reelt har et ønske om at genoptage kontakten på et senere tidspunkt, har været svært at vurdere. Dog kan vi konkludere, at de fleste ikke vender tilbage hvorfor vi i nogle tilfælde har søgt at genetablere kontakten, (i de tilfælde hvor vi oplevede, at der var en reel interesse for jobrotation fra virksomhedens side). Kun én kontakt I relation til ovenstående vurderer vi, at det har været en ulempe, at vi kun har haft én kontakt på virksomhederne, nemlig den person, som var anført af virksomheden selv i deres svar på projektets spørgeskema (del 1). I flere tilfælde har det gjort kontakten til virksomheden skrøbelig. Vi har erfaret, at det er vigtigt med den rette kontaktperson, helst virksomhedens uddannelsesansvarlige/ personaleansvarlige. 8

9 Manglende viden Kontakten med virksomhederne har bekræftet en formodning om, at mange ikke ved, hvad jobrotation er. Nogle tror, det drejer sig om rotation internt på arbejdspladsen altså den model, som er blevet benyttet i forbindelse med ensidigt, gentaget arbejde. Andre ved bare ikke særligt meget om jobrotation selv ikke efter de har svaret på spørgeskemaet i projektets del 1 og herigennem har fået de grundlæggende informationer om jobrotation. I nogle tilfælde har det vist sig, at selv når virksomhederne tror, at de ved, hvad jobrotation drejer sig om, så har de stadig ikke helt forstået det. Det tyder altså på, at det kræver en intensiv indsats at forklare virksomhederne, hvad jobrotation går ud på, og forklaringen skal helst relateres til den enkelte virksomheds situation. Denne forklaring sker bedst ved personlig kontakt. Når de bliver informeret om mulighederne ved jobrotation, om efteruddannelse og om den økonomiske model bag ordningen reagerer mange positivt. Det lader således ikke til, at det er selve ordningen, der gør, at kontaktede virksomheder i Glostrup Kommune ikke ønsker at iværksætte jobrotation. Men en god ordning kombineret med den mulighed for støtte og koordinering, som vi har tilbudt virksomhederne har alligevel ikke været nok og vi står således tilbage med en ærgrelse og en vis grad af forundring over, hvorfor det ikke er lykkedes at iværksætte rotationer på virksomheder i Glostrup Kommune. 9

10 Justerede indsatser Af projektbeskrivelsen fremgik det, at projektet ville have en metodeudviklende tilgang, forstået på den måde, at vi har ønsket at tilpasse indsatsen løbende for at tage hensyn til de erkendelser, vi har gjort os undervejs. I det følgende gennemgås de væsentligste af disse justeringer. Udvidet kredsen Vi har, som nævnt indledningsvist, inddraget flere virksomheder end de 15, som oprindeligt var omdrejningspunkt for projektet. I takt med, at der ikke blev iværksat jobrotationer, som forventet, har vi udvidet kredsen for at øge mulighederne. Det blev således til i alt 38 virksomheder, som vi kontaktede i forbindelse med projektet. Fysisk opsøgende I erkendelsen af, at en del virksomheder ikke har svaret på vores henvendelser telefoniske og via mail har vi udvidet kontaktformen til også at involvere direkte uopfordrede besøg. Det er vores oplevelse, at dette har fungeret rigtig godt. Vi er blevet vel modtaget på virksomhederne, og vi har ved det personlige fremmøde haft bedre succes med at få kontaktdata på HR- eller uddannelsesansvarlige, som vi siden har kunnet følge op på. Ligeledes har vi i højere grad fået en fornemmelse af virksomhederne, end det er muligt via mail eller telefonkontakt. Såfremt vi skulle starte projektet forfra i dag, ville vi således i langt højere grad gøre brug af denne metode. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne For at sikre, at vi var parate til at assistere interesserede virksomheder, valgte vi at tage kontakt til en række uddannelsesinstitutioner (TEC, TUC, Cph West og Niels Brock), selvom vi ikke stod med et konkret jobrotationsprojekt. Dette for at informere om vores projekt og for at skabe gode samarbejdsrelationer, som kunne hjælpe os, når og hvis en virksomhed stod med en konkret interesse i at efteruddanne. Samarbejde med a-kasser og jobcentre samt oprettelse af jobbank Ligeledes valgte vi at opsøge lokale a-kasser og fagforeninger for at fortælle dem om vores projekt, således at de var klar over, at vi tog kontakt til virksomheder i deres lokalområde. Lignende jobrotationsprojekter har kørt i flere kommuner på vestegnen (Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup), og vi har således været i kontakt med i alt tre jobcentre. Blandt nogle af jobcentrene har man udtrykt bekymring for ikke at kunne rekruttere velegnede ledige til jobrotationsvikariaterne især såfremt der blev iværksat større rotationsforløb, som krævede mange vikarer. Af denne grund tog vi initiativ 10

11 til at rekruttere interesserede og velegnede ledige via relevante a-kasser. Dette er både foregået via dialog med a-kasserne, deltagelse i rådighedsmøder og via opslag, som har været tilgængelige for de ledige, som kommer i a-kasserne. Desværre nåede vi i projektet aldrig så langt, at vi fik behov for vikarer til virksomheder i Glostrup og kunne konstatere, hvorvidt det var vanskeligt eller ej at rekruttere tilstrækkeligt med ledige til at indtræde i vikariaterne. Til gengæld kan vi konstatere, at jobbanken kom i brug, da der skulle rekrutteres ledige til jobrotationer, som blev sat i værk i Ishøj-Vallensbæk. Samarbejde med koordinatorer fra BRHS Undervejs i projektperioden ansatte beskæftigelsesregionerne, herunder også Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland en række koordinatorer med det formål at understøtte landets jobcentre i at iværksætte jobrotationer. Vi har løbende haft kontakt med disse koordinatorer for at udveksle erfaringer om arbejdet med jobrotation og for at undersøge lovgivningsrammer efter konkrete forespørgsler fra arbejdsgivere. 11

12 Perspektivering & anbefalinger Samlet set må vi konstatere, at vi til trods for justeringer, masser af gå-på-mod og et stort opsøgende arbejde ikke er kommet så langt med projektet, som vi have regnet med. Vi er fortsat overbeviste om, at de to antagelser, som projektet er bygget op omkring er relevante, men vi må slutte, at resultaterne i form af konkrete iværksættelser af jobrotation er udeblevet. Kombinationen af koordinering, servicering, opsøgende arbejde, information og fleksibilitet har desværre vist sig ikke at være nok. Således har dette projekt desværre ikke bidraget til at bryde den tendens, der ses på landsplan med, at jobrotationer ikke rigtig har bidt sig fast i de private virksomheder. Planlægning af efteruddannelse og jobrotation tager tid Set i et fremtidsperspektiv håber vi, at vores mange henvendelser og møder har været med til at oplyse og inspirere virksomhederne, hvorfor nogle af dem måske vil iværksætte jobrotationer på et senere tidspunkt. Vi håber, at vi har fået nogle virksomhedsledere til at tænke over efteruddannelse, og vi håber, at vi har lagt kimen til, at virksomhederne vil overveje at tage en ledig ind i et vikariat på et senere tidspunkt. Vi har erfaret, at det tager lang tid at inspirere til og planlægge efteruddannelse, og at efteruddannelse i disse tider med dårlig økonomi ikke står øverst på dagsordenen hos virksomhederne. Desuden er det tydeligt for os, at der fortsat er nødvendigt at lave en informationsindsats, hvis jobrotation skal udbredes. Rigtig mange ved slet og ret ikke, hvad det er, og på mange virksomheder er vi blevet mødt med stor interesse og imødekommenhed. Således har det været en fornøjelse for os at være i dialog med virksomhederne, som har været positive over vores henvendelse og som finder perspektiverne ved jobrotation interessante. Som nævnt indledningsvist vurderer vi, at der er potentiale på nogle af de virksomheder, vi har været i kontakt med, og vi anbefaler derfor Jobcenter Glostrup at fortsætte kontakten med disse virksomheder i Til det formål har vi her samlet en række råd, som er genereret på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os i projektforløbet: Kontakten med virksomhederne Vær udfarende i kontakten til virksomhederne. De virksomheder, som er markeret som potentielle i denne rapport, vender med stor sandsynlighed ikke tilbage af sig selv. De har travlt og mange andre ting på dagsordenen. Men mange er oprigtigt interesserede de skal dog hjælpes og inspireres, og der skal tæt opfølgning til, hvis jobrotationerne skal etableres. 12

13 Ved kontakt til virksomhederne vil det nok være nødvendigt med en kort forklaring om, hvorfor det nu er jobcenteret og ikke Karin Egholm eller Lone Bech (tovholderne hos LO Hovedstaden), der varetager kontakten. Dette for at undgå, at virksomhederne ikke tror, at det nu er en helt ny part, som kontakter dem om jobrotation. Hvis nye virksomheder kontaktes, vær da OBS på at finde en balance i kontaktformen, hvor man på den ene side ikke er for afventende og på den anden side ikke presser eller virker som sælgende. Det er erfaringen, at det sjældent er nok at sende en mail med en forespørgsel. Telefonisk eller personlig kontakt er at foretrække. Virksomhederne engageres bedst, når der tages udgangspunkt i økonomien ved rotationsordningen, og når der tages udgangspunkt i deres virkelighed. Ordningen kan med fordel præsenteres som et efteruddannelsesredskab ikke et beskæftigelsesredskab. Det kan anbefales at bruge termen vikar frem for termen ledig. Virksomhederne er glade for at få viden om jobrotation. Flere af dem spørger, hvorfor de ikke er blevet informeret om denne mulighed tidligere. Og flere af dem pointerer, at jobrotation kan være en god kanal til rekruttering. Flere af virksomhederne har positive oplevelser med jobcenteret, og de, som allerede har stiftet bekendtskab med støttede ordninger, er mest motiverede for at høre yderligere om jobrotation. Hvis nye virksomheder skal kontaktes, kan man således tage udgangspunkt i virksomheder, man allerede har et positivt samarbejde med. Vær opmærksom på, at satsen for jobrotationsydelse til private virksomheder hæves fra 160 % til 180 % af dagpengesatsen fra 1. januar Dette gør rotationsordningen endnu mere attraktiv for private virksomheder. I mange tilfælde har virksomhederne en kompetencefond, hvorfra der også kan søges midler. Dette kan være motiverende for virksomheden. Og det er ikke i strid med, at virksomheden modtager rotationsstøtte. Vær opmærksom på, at man på nogle virksomheder fx i transportbranchen arbejder 45 timer om ugen det stemmer dårligt overens med efteruddannelsesområdet, som er normeret til 37 timer. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Det er ikke nok at sende virksomhederne en kursusoversigt fra efteruddannelse.dk de skal have inspiration og vejledning og evt. hjælp til tilmeldingerne. 13

14 Hold tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne. De kan inspirere og konkretisere. Tag gerne en kontaktperson fra en relevant uddannelsesinstitution med ud på virksomhedsmøder, når virksomheden har vist reel interesse. Nogle virksomheder benytter sig af interne uddannelser. Når dette er tilfældet, kan de ikke benytte jobrotation. Men vær OBS på, at sådanne virksomheder alligevel godt kan gøres interesserede i jobrotation. Når først de hører om de økonomiske fordele ved jobrotation og får kendskab til eksterne efteruddannelsesmuligheder (fx AMU-systemet), kan der skabes interesse hos virksomhederne. Vær OBS på, at TEC tager sig betalt for at tilmelde kursister, (hvis ikke virksomheden gør det selv). Dette kan være problematisk for arbejdsgivere, som er blevet oplyst om, at der ikke er yderligere omkostninger ved jobrotationsordningen end løn til vikar samt betaling af efteruddannelse. Vikarerne Vær opmærksom på, at en ledig dagpengemodtager ikke optjener dagpengeret under jobrotationsvikariatet, dog forbruger den ledige heller ikke af sine dagpenge. Til gengæld tæller vikariatet med i den 3-årige referenceperiode for opgørelse af dagpengeperioden, og derfor kan det have indflydelse på den lediges dagpengeret. Dette kan tjekkes med den lediges a-kasse. Frygt i udgangspunktet ikke meget høje faglige forventninger til vikarerne. Langt de fleste virksomheder ønsker blot, at vikarerne er mødestabile og motiverede. 14

15 Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup Virksomheder markeret med vurderes fortsat at have potentiale Virksomheder markeret med har modtaget skriftligt materiale om jobrotationsordningen VIRKSOMHED/KONTAKT: Alliance + A/S Produktionsvej Ulla Amtoft Direkte: FORLØB: December 2011 Afholdt infomøde på virksomheden med Ulla Amtoft (UA) ifm. del 1 af projektet. Positivt møde. UA er interesseret i jobrotation. Januar 2012 Sendt informationsmateriale til Ulla Amtoft. Maj 2012 Kontaktede UA via mail med info om, at projektet fortsætter og at vi kan hjælpe med koordinering af jobrotation. Maj 2012 Afholdt møde med Tina Larsson på TUC med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Afholdt møde med Anders Wendelboe på TEC Hvidovre med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Juni 2012 Flere telefonisk henvendelse til TR Ronnie Englev - uden held. Skrevet kort info til Ulla Amtoft. Juli 2012 Mailhenvendelse til UA med info om, at der er fundet koordinatorer for uddannelserne, som kan hjælpe med at finde og planlægge efteruddannelse. Forslag om et møde. September 2012 Har ringet mange gange uden held. Har sendt mail og bedt om respons. Ringet til UA uden held. Vi forsøger at få kontakt til virksomheden gennem fagforeningskontakter. Uden held. Slut kontaktforsøg med virksomheden. Status: Vi ved ikke hvorfor kontakten stoppede. Jobrotation kunne ellers fungere rigtig godt på virksomheden, og den indledende kontakt var positiv og konstruktiv. Muligvis er det blot travlhed, som har gjort, at rotationerne ikke kom i stand. Opsøg evt. virksomheden igen i 2013 Dako Produktionsvej 42 Lene Stuhr: HR Uopfordret virksomhedsbesøg: Udleveret folder. Tlf. opfølgning uden held. Vi kontakter igen. 6 x telefonhenvendelser. Besked på svarer. Vi afventer. 15

16 VIRKSOMHED/KONTAKT: FORLØB: Telefonisk kontakt. Lene Stuhr var positivt interesseret i info og havde konkret mulige folk i tankerne. Aftalte at maile info. folder til hende (ikke modtaget fra receptionen), som hun ville videresende til virksomhedens uddannelseskontakt og virksomheden vil højst sandsynligt kontakte os for yderligere info. Folder afsendt. Status: LS er ikke vendt tilbage, men der er potentiale i virksomheden. Kontakt dem gerne i starten af Doms APS/ Gilbarco Veeder-Root Formervangen DV Anlæg Fabriksparken Daniel Inspiration Drift A/S Fabriksparken Henrik Elkær I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Ann Krasuski Ammitsbøl Uopfordret virksomhedsbesøg afleveret folder til receptionist, som vil videresende til Tine Nielsen p.t. sygemeldt. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt på ubestemt tid. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt. Tom Arreblad tager sig pt. af efteruddannelse. Virksomheden oplyser, at han sidder i Stockholm. Indenfor 14 dage er der sat navn på ny uddannelsesansvarlig. Status: Det er ikke udelukket, at virksomheden kan gøres interesseret i jobrotation. Kontakt deres nye uddannelsesansvarlige i December 2012 Telefonisk henvendelse. Daniel er interesseret og ønsker yderligere information. Materiale afsendt. Han vender tilbage, hvis der er interesse. Status: Virksomheden er positiv. Tag evt. kontakt til dem igen i Telefonisk henvendelse. Positiv samtale med Henrik Elkær, som er interesseret, men ikke ønsker møde lige nu, men han vil vende tilbage, da det måske er relevant for nogle af de 120 medarbejdere han har i sit regionsområde. Status: Virksomheden er interesseret. Forsøg at kontakte dem igen i Juni 2012 Telefonisk kontakt med Ann Ammitsbøl. Hun bad om materiale, hun kan præsentere for medarbejderne. Aftalt kontakt igen om 2-3 uger. Materialer afsendt. Telefonisk henvendelse til TR Poul Erik Knudsen. Lagt besked. Juli 2012 Mailkorrespondance med Helle Danielsen. Hun træder til i stedet for Ann, da hun sidder med kurser og uddannelser. Møde aftales - d.22. august. Telefonisk kontakt med TR Poul Erik Knudsen. Han ville gerne deltage i mødet den 22. august kl. 10. August 2012 Møde afholdt. Vestforbrændingen siger nej tak til jobrotation pt. Årsagen er, at de har medarbejderudviklingssamtaler i januar 2013 og det er først evt. aktuelt derefter. De har interne opkvalificeringsuddannelser med høj specialiseringsgrad. Status: Virksomheden er ikke aktuel pt. men de er interesserede i jobrotation til trods for, at de har interne uddannelser. TR er motiveret og det er oplagt at kontakte dem igen efter deres medarbejderudviklingssamtaler i januar

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Høje-Taastrup Roterer Del 1

Høje-Taastrup Roterer Del 1 FEBRUAR 2012 Høje-Taastrup Roterer Del 1 EVALUERINGSRAPPORT: RESULTATER OG DATABANK LO STORKØBENHAVN PROJEKT & ANALYSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 4 FORMÅL... 4 2. CENTRALE RESULTATER

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Effektivt redskab til opkvalificering Vikaren klarer arbejdet, mens medarbejderen er på efteruddannelse. Afrapportering

Effektivt redskab til opkvalificering Vikaren klarer arbejdet, mens medarbejderen er på efteruddannelse. Afrapportering Effektivt redskab til opkvalificering Vikaren klarer arbejdet, mens medarbejderen er på efteruddannelse Afrapportering Projektperiode: 1. januar 2013 1. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Afrapportering

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere