Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden"

Transkript

1 Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

2 Indhold Formål og tilgang... 3 Hovedresultater... 4 Barrierer... 5 Justerede indsatser Perspektivering & anbefalinger Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup

3 Formål og tilgang Baggrund og formål Denne rapport er en evaluerende afrapportering på projekt Glostrup Roterer del 2. Projektet er foregået fra 26. april 2012 til 31. december 2012 og er en udløber af projekt Glostrup Roterer del 1, som blev gennemført i Projektet er støttet med midler fra LBR Glostrup og udført af LO Hovedstaden, Projekt & Analyse. Formålet med projektet har været at iværksætte og koordinere jobrotationer blandt virksomheder i Glostrup Kommune. Antagelser og tilgange En bærende antagelse i projektet har været, at jobrotationer er svære at sætte i stand, hvis ikke man placerer indsatsen i en koordinerende tovholderfunktion, som tilgår virksomhederne med en servicerende og fleksibel tilgang. På denne baggrund har to projektmedarbejdere ageret tovholdere og sikret en koordineret kontakt med de mange forskellige parter: Virksomhederne, relevante uddannelsesinstitutioner, jobcenteret, relevante lokale fagforeninger samt a-kasser. En anden antagelse i projektet har været, at iværksættelsen af jobrotationer kræver en opsøgende og virksomhedsnær indsats således har projektmedarbejderne været meget udfarende i deres arbejde. De har besøgt virksomhederne, drøftet deres uddannelsesbehov og søgt at inspirere dem med information om både jobrotationsordningen og efteruddannelsesmuligheder. 38 virksomheder I Glostrup Kommune udtrykte 15 virksomheder interesse for jobrotation på baggrund af projektets del 1. Det er disse virksomheder, som har været omdrejningspunkt i projektet, men i takt med at projektet skred frem, besluttede vi at udvide kredsen af virksomheder for at øge chancerne for at oprette jobrotationer i kommunen. Således kontaktede vi yderligere 23 virksomheder. I alt har vi derfor arbejdet med 38 virksomheder i Glostrup. 3

4 Hovedresultater Det lykkedes ikke at opstarte jobrotationer på virksomhederne i Glostrup. Processen med at drive virksomhederne fra indledende interesse til regulær opstart af jobrotationsforløb har vist sig at være meget træg. I denne evaluering fremlægges de barrierer, som vi har oplevet i arbejdet. Dog er der en del af virksomhederne, hvor det vurderes, at der fortsat er potentiale for iværksættelse af jobrotation. Det anbefales således, at Jobcenter Glostrup følger op på disse virksomheder. Oversigt over virksomhederne Nedenfor ses listen over de virksomheder, der er blevet kontaktet i forbindelse med projektet. De fleste har fået information om jobrotation, og på en del af virksomhederne har der været afholdt møder. I bilaget ses en udvidet liste, hvor også kontaktforløbene og kontaktpersoner er anført. I listen herunder er virksomheder med fortsat potentiale for iværksættelse af jobrotation markeret med en stjerne (). I slutningen af denne rapport præsenteres en række anbefalinger til Jobcenter Glostrup angående den videre kontakt med virksomhederne. Anbefalingerne er baseret på de erfaringer, vi har gjort os i projektets løb. Alliance + Dako Doms APS/Gilbarco Veeder-Root DV Anlæg Inspiration Drift I/S Vestforbrænding Karl Popp Aps Kopenhagen FUR Metro Cash & Carry Skandinavisk Logistik Skandinavisk Transportkompagni T. Smedegaard A/S Bauhaus CG Jensen Christiansen & Essenbæk Colas Danmark Cramo Cryptera Dansikring/Securitas Enco A7S Euroflex Design Greendal Aps Hoffmann Juul & Nielsen Jørgen E. S. Paulsen Lindpro M. Grønning og Co. ApS Miele Nobina Danmrk A/S Nordic Brass Danmark Pers Auto Renolit Nordic Royal Copenhagen Safeexit Salon Insite Solid Rengøring Stanley Black & Decker/Dewalt Transportgruppen 4

5 Barrierer I projektet er vi stødt på en del barrierer, hvilket også afspejles i det endelige resultat. Som gennemgået har projektet taget udgangspunkt i to antagelser om indsatser, som skulle facilitere iværksættelsen af jobrotationer: En koordinerende tovholderfunktion En virksomhedsopsøgende tilgang De udeblevne/begrænsede resultater taget i betragtning, må vi imidlertid konstatere, at en opbygning, som tager hensyn til de to antagelser, ikke har været nok til at etablere jobrotationsforløb på virksomhederne i Glostrup Kommune. Dette til trods for at vi undervejs i forløbet har skruet ganske gevaldigt op for det virksomhedsopsøgende element og besøgt langt flere virksomheder end de, som meldte interesse i del 1 projektet. Der har været yderligere barrierer, som har stået i vejen for en succesfuld gennemførsel. Herunder følger korte beskrivelser af de barrierer, vi er stødt på i forbindelse med projektet: Få medarbejdere korte efteruddannelser Selvom jobrotation i udgangspunktet kun kræver 1 medarbejder, for at kunne sættes i værk, viser det sig, at virksomhedslederne oplever det som en udfordring, hvis de har få medarbejdere. Denne tendens blev allerede tydelig i projektets del 1, hvor mange af virksomhederne forklarede en manglende interesse i jobrotation med netop det faktum, at de havde for få ansatte. Set fra den ledige/jobcenterets perspektiv er det også en udfordring, hvis en virksomhed kun skal efteruddanne 1 eller 2 medarbejdere såfremt de planlagte efteruddannelser har en kort varighed. Hvis der eksempelvis kun er 2 medarbejdere, og hvis disse skal på kurser af blot tre dages varighed, så er dette ikke nok til at sætte en vikar i spil. Således er det kun relevant at iværksætte jobrotation for en enkelt eller to medarbejdere, såfremt der er tale om længerevarende efteruddannelsesforløb, således at vikariatet kan få en rimelig varighed. En del af de virksomheder, vi har været i kontakt med, har netop haft interesse i ganske korte efteruddannelsesforløb eksempelvis Dansikring/Securitas. Men ved kort varighed kan det kun komme på tale at iværksætte en jobrotation, såfremt der er flere medarbejdere, som skal efteruddannes, således at man sammensætter et forløb, som giver den ledige vikar en vis varighed i rotationsansættelsen. Kombinationen af et lille antal ansatte og et behov for korte efteruddannelsesforløb har således udgjort en klar barriere i arbejdet med at etablere jobrotationsforløb. 5

6 Lavt uddannelseskendskab Allerede i projektets del 1 stod det klart, at mange af virksomhederne havde et forholdsvist lavt kendskab til mulighederne inden for efteruddannelsesområdet. Under uddannelsesbehov angav de typisk noget om IT eller regnskab eller slet ingenting. Dette er ikke overraskende; virksomhederne kender ikke nødvendigvis til efteruddannelsesmuligheder. Men denne manglende viden medvirker sandsynligvis til, at efteruddannelse ikke presser sig på hos virksomhederne eller for så vidt hos medarbejderne. I en del tilfælde har det ikke været muligt for os at få en opfølgende kontakt med virksomhederne, og det har således heller ikke været muligt at informere dem om efteruddannelsesmulighederne inden for deres fag. På den måde har det ikke været muligt at konkretisere mulighederne og tydeliggøre opkvalificeringspotentialet for virksomheden fx hos Alliance+, Transportgruppen A/S og Skandinavisk Transport Kompagni. Målgruppen ønsker ikke uddannelse Om end efteruddannelse klinger godt i manges øre, er det ikke altid tilfældet, at medarbejderne på en virksomhed ønsker efteruddannelse. Fx forklarede de os hos Dansikring/Securitas, at efteruddannelse kun ville være muligt, hvis det blev stillet som et krav til medarbejderne fra ledelsens side. Her spiller det måske ind, at de grupper af medarbejdere, som har været målgruppen for jobrotationer i dette projekt, typisk ikke har megen uddannelse bag sig. I visse tilfælde kan dette skyldes, at personerne netop ikke har fundet sig godt til rette i uddannelsessystemet af den ene eller den anden grund. Der kan eksempelvis være tale om ordblindhed eller om gentagne negative oplevelser med skolelivet. I sådanne tilfælde siger det næsten sig selv, at en efteruddannelse ikke nødvendigvis står højest på ønskesedlen. Manglende TR eller kontakt til TR Vi har i projektet forsøgt at etablere kontakt til tillidsrepræsentanter på de relevante virksomheder, men dette er desværre kun lykkedes i begrænset omfang. Det skyldes dels, at flere af arbejdspladserne ikke har en tillidsrepræsentant. En bedre kontakt med tillidsrepræsentanter kan formodes at ville have afhjulpet eller nuanceret nogle af de ovennævnte barrierer både omkring modstand i medarbejderstaben og manglende viden blandt ledelserne. Ligeledes kunne en tillidsrepræsentant være med til at konkretisere efteruddannelsesbehov over for ledelsen og synliggøre fordelene ved opkvalificering over for medarbejderne. På Vestforbrændingen havde vi kontakt til TR, som var engageret og deltog ved mødet dette oplevede vi som en god hjælp til at skabe bro mellem ledelsesniveauet og medarbejderstaben. I visse funktioner er det svært med vikar Endnu en barriere har vist sig i det, at visse arbejdsfunktioner slet og ret er svære at besætte med en vikar. Eksempelvis har de hos byggefirmaet Juul & Nielsen forklaret, at de er betænkelige ved at bruge vikarer, når de skal ud til private kunder. Her er firmaet i direkte kontakt med kunderne og deres image er på spil, hvorfor de ikke oplever det som en oplagt mulighed at benytte en vikar, som 6

7 de ikke kender. Ligeledes ligger der en barriere på transportområdet, idet det kræver stor tillid at udlevere nøgler og køretøj til en person, man ikke kender så godt. Vikarbetænkeligheder Virksomhederne udtrykker således i flere tilfælde en skepsis omkring vikaren. Mange er nervøse for at blive påduttet en person, som ikke lever op til de forventninger, man har på arbejdspladen. Man forestiller sig slet og ret, at vikararbejdskraften ikke er ordentligt kvalificeret. Nogle påpeger, at de har dårlige erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik. Der har således ligget en fortsat udfordring i at informere virksomhederne om, at jobrotation ikke er en støtteordning, hvor de kan forvente at få en vikar med støttebehov eller nedsat ydeevne. Ligeledes har det været centralt at forklare, at virksomheden selv træffer afgørelse om ansættelse, og at de vil kunne vælge mellem flere velegnede vikarer. Med andre ord, at de ikke blot er forpligtede til at tage en hvilken som helst ledig, som jobcenteret sender ud. I denne forbindelse har flere udtrykt interesse for en oplæringsperiode, hvor vikaren kan gå sammen med den medarbejder, som skal efteruddannes og lære arbejdet at kende. Dette har vi informeret om muligheden for, fx i form af en indledende virksomhedspraktik. Ligeledes har vi informeret om muligheden for, at vikaren kan opkvalificeres målrettet forud for opstart i jobrotationsvikariatet. Lavkonjunktur De dårlige økonomiske tider med lavkonjunktur og usikkerhed har også spillet negativt ind på virksomhedernes vilje til at opstarte jobrotation. Adskillige gange har vi fået afslag fra virksomheder med den begrundelse, at de er i gang med at slanke virksomheden, og at de ikke synes iværksættelsen af jobrotationer harmonerer med dette. Lovgivningsmæssige barrierer Vi er også stødt på et par problematikker ved selve rotationsordningen dvs. problemer, som ligger i regelsættet omkring brugen af jobrotation: Det er problematisk, at uddannelsesperioden og ansættelsen af vikaren skal følges ad tidsmæssigt. Det ville være en fordel, hvis disse ikke var afhængige af hinanden, så man eksempelvis kan lade medarbejderne efteruddanne og først senere indsætte vikaren, når der er behov. Hos nogle virksomheder sender man eksempelvis medarbejderne på efteruddannelse, når det er frostvejr, og der ikke er noget at lave. Dette gælder fx asfalt- og gartneribranchen. Virksomhederne Cryptera og Hoffmann er eksempler på dette. Hvis vikaren kunne sættes ind på et senere tidspunkt ville de godt kunne benytte sig af jobrotation. Også i forhold til de små to-tre-dages kurser ville dette være en fordel. Hvis man i stedet for kunne samle dagene, så ville det være muligt at få en vikar over en længere og sammenhængende periode. Det er ligeledes problematisk, hvis en medarbejder springer fra og alligevel ikke ønsker efteruddannelse, når dette er planlagt. I så fald har vikaren nemlig fået kontrakt og arbejdsgiveren er så nødt til at dække dette økonomisk. Dette kan være afskrækkende for arbejdsgiveren, som næppe ønsker at prøve kræfter med jobrotation igen. 7

8 Akutpakken Jobrotation som beskæftigelsesindsats Undervejs i projektperioden lancerede regeringen akutpakken, som har til mål at komme de udfaldstruede dagpengemodtagere til hjælp. Et væsentligt element i denne pakke er øget brug af jobrotationsordningen. Igennem den massive presseomtale, som pakken har modtaget, er jobrotation således blevet koblet sammen med langtidsledige. Hvorvidt dette har medvirket til at skabe en skepsis blandt arbejdsgiverne, som i visse tilfælde sætter lighedstegn mellem langtidsledighed og nedsat arbejdsfunktion, er svært at sige. Men vi oplever ikke, at det massive fokus på jobrotation har bidraget positivt i dialogen med virksomhederne. Hvor vi har arbejdet for at fremstille jobrotation som en god mulighed for virksomheden og en oplagt mulighed for at efteruddanne, har mediedebatten fremstillet jobrotation som et beskæftigelsesredskab. Begge dele er korrekte, men den aktuelle mediedækning har tippet fokus i en retning, som vi vurderer har været mindre attraktiv for virksomhederne. I relation til dette kan det nævnes, at vi konsekvent har benyttet termen vikar frem for termen ledig. Manglende respons En del af de virksomheder, som har udtrykt interesse i projektets del 1, har det ikke været mulig at komme i kontakt med efterfølgende i del 2. Vi har søgt kontakt både via mail og telefon adskillige gange over en længere tidsperiode. Men i visse tilfælde er der aldrig blevet svaret. Dette gælder eksempelvis Alliance+. Der er også eksempler på virksomheder, som pludselig har sluttet kontakten, selvom der har været etableret god dialog og sågar har været afholdt møder. Efter en længere periode med forsøg på at etablere eller genoptage dialog har vi måttet opgive og står i disse tilfælde uden viden om, hvorfor virksomheden ikke ønsker videre kontakt. Fx er dette tilfældet med Skandinavisk Transport Kompagni. Kontaktformen har fra vores side været positiv og orienteret omkring den viden, vi har haft om virksomheden. Vi har bevidst søgt at undgå en sælgende stil, idet vi gerne vil understrege, at jobrotation og efteruddannelse er til fordel for virksomhederne selv og ikke en indsats, som de skal overtales til. Vi har ikke haft noget at pådutte dem. Alligevel har virksomhederne altså i en del tilfælde sorteret os fra uden en afsluttende forklaring. Nogle gange har den kontaktede på virksomhederne meddelt, at de vil vende tilbage. Hvorvidt dette skal tolkes som en pæn afvisning, eller om de reelt har et ønske om at genoptage kontakten på et senere tidspunkt, har været svært at vurdere. Dog kan vi konkludere, at de fleste ikke vender tilbage hvorfor vi i nogle tilfælde har søgt at genetablere kontakten, (i de tilfælde hvor vi oplevede, at der var en reel interesse for jobrotation fra virksomhedens side). Kun én kontakt I relation til ovenstående vurderer vi, at det har været en ulempe, at vi kun har haft én kontakt på virksomhederne, nemlig den person, som var anført af virksomheden selv i deres svar på projektets spørgeskema (del 1). I flere tilfælde har det gjort kontakten til virksomheden skrøbelig. Vi har erfaret, at det er vigtigt med den rette kontaktperson, helst virksomhedens uddannelsesansvarlige/ personaleansvarlige. 8

9 Manglende viden Kontakten med virksomhederne har bekræftet en formodning om, at mange ikke ved, hvad jobrotation er. Nogle tror, det drejer sig om rotation internt på arbejdspladsen altså den model, som er blevet benyttet i forbindelse med ensidigt, gentaget arbejde. Andre ved bare ikke særligt meget om jobrotation selv ikke efter de har svaret på spørgeskemaet i projektets del 1 og herigennem har fået de grundlæggende informationer om jobrotation. I nogle tilfælde har det vist sig, at selv når virksomhederne tror, at de ved, hvad jobrotation drejer sig om, så har de stadig ikke helt forstået det. Det tyder altså på, at det kræver en intensiv indsats at forklare virksomhederne, hvad jobrotation går ud på, og forklaringen skal helst relateres til den enkelte virksomheds situation. Denne forklaring sker bedst ved personlig kontakt. Når de bliver informeret om mulighederne ved jobrotation, om efteruddannelse og om den økonomiske model bag ordningen reagerer mange positivt. Det lader således ikke til, at det er selve ordningen, der gør, at kontaktede virksomheder i Glostrup Kommune ikke ønsker at iværksætte jobrotation. Men en god ordning kombineret med den mulighed for støtte og koordinering, som vi har tilbudt virksomhederne har alligevel ikke været nok og vi står således tilbage med en ærgrelse og en vis grad af forundring over, hvorfor det ikke er lykkedes at iværksætte rotationer på virksomheder i Glostrup Kommune. 9

10 Justerede indsatser Af projektbeskrivelsen fremgik det, at projektet ville have en metodeudviklende tilgang, forstået på den måde, at vi har ønsket at tilpasse indsatsen løbende for at tage hensyn til de erkendelser, vi har gjort os undervejs. I det følgende gennemgås de væsentligste af disse justeringer. Udvidet kredsen Vi har, som nævnt indledningsvist, inddraget flere virksomheder end de 15, som oprindeligt var omdrejningspunkt for projektet. I takt med, at der ikke blev iværksat jobrotationer, som forventet, har vi udvidet kredsen for at øge mulighederne. Det blev således til i alt 38 virksomheder, som vi kontaktede i forbindelse med projektet. Fysisk opsøgende I erkendelsen af, at en del virksomheder ikke har svaret på vores henvendelser telefoniske og via mail har vi udvidet kontaktformen til også at involvere direkte uopfordrede besøg. Det er vores oplevelse, at dette har fungeret rigtig godt. Vi er blevet vel modtaget på virksomhederne, og vi har ved det personlige fremmøde haft bedre succes med at få kontaktdata på HR- eller uddannelsesansvarlige, som vi siden har kunnet følge op på. Ligeledes har vi i højere grad fået en fornemmelse af virksomhederne, end det er muligt via mail eller telefonkontakt. Såfremt vi skulle starte projektet forfra i dag, ville vi således i langt højere grad gøre brug af denne metode. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne For at sikre, at vi var parate til at assistere interesserede virksomheder, valgte vi at tage kontakt til en række uddannelsesinstitutioner (TEC, TUC, Cph West og Niels Brock), selvom vi ikke stod med et konkret jobrotationsprojekt. Dette for at informere om vores projekt og for at skabe gode samarbejdsrelationer, som kunne hjælpe os, når og hvis en virksomhed stod med en konkret interesse i at efteruddanne. Samarbejde med a-kasser og jobcentre samt oprettelse af jobbank Ligeledes valgte vi at opsøge lokale a-kasser og fagforeninger for at fortælle dem om vores projekt, således at de var klar over, at vi tog kontakt til virksomheder i deres lokalområde. Lignende jobrotationsprojekter har kørt i flere kommuner på vestegnen (Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup), og vi har således været i kontakt med i alt tre jobcentre. Blandt nogle af jobcentrene har man udtrykt bekymring for ikke at kunne rekruttere velegnede ledige til jobrotationsvikariaterne især såfremt der blev iværksat større rotationsforløb, som krævede mange vikarer. Af denne grund tog vi initiativ 10

11 til at rekruttere interesserede og velegnede ledige via relevante a-kasser. Dette er både foregået via dialog med a-kasserne, deltagelse i rådighedsmøder og via opslag, som har været tilgængelige for de ledige, som kommer i a-kasserne. Desværre nåede vi i projektet aldrig så langt, at vi fik behov for vikarer til virksomheder i Glostrup og kunne konstatere, hvorvidt det var vanskeligt eller ej at rekruttere tilstrækkeligt med ledige til at indtræde i vikariaterne. Til gengæld kan vi konstatere, at jobbanken kom i brug, da der skulle rekrutteres ledige til jobrotationer, som blev sat i værk i Ishøj-Vallensbæk. Samarbejde med koordinatorer fra BRHS Undervejs i projektperioden ansatte beskæftigelsesregionerne, herunder også Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland en række koordinatorer med det formål at understøtte landets jobcentre i at iværksætte jobrotationer. Vi har løbende haft kontakt med disse koordinatorer for at udveksle erfaringer om arbejdet med jobrotation og for at undersøge lovgivningsrammer efter konkrete forespørgsler fra arbejdsgivere. 11

12 Perspektivering & anbefalinger Samlet set må vi konstatere, at vi til trods for justeringer, masser af gå-på-mod og et stort opsøgende arbejde ikke er kommet så langt med projektet, som vi have regnet med. Vi er fortsat overbeviste om, at de to antagelser, som projektet er bygget op omkring er relevante, men vi må slutte, at resultaterne i form af konkrete iværksættelser af jobrotation er udeblevet. Kombinationen af koordinering, servicering, opsøgende arbejde, information og fleksibilitet har desværre vist sig ikke at være nok. Således har dette projekt desværre ikke bidraget til at bryde den tendens, der ses på landsplan med, at jobrotationer ikke rigtig har bidt sig fast i de private virksomheder. Planlægning af efteruddannelse og jobrotation tager tid Set i et fremtidsperspektiv håber vi, at vores mange henvendelser og møder har været med til at oplyse og inspirere virksomhederne, hvorfor nogle af dem måske vil iværksætte jobrotationer på et senere tidspunkt. Vi håber, at vi har fået nogle virksomhedsledere til at tænke over efteruddannelse, og vi håber, at vi har lagt kimen til, at virksomhederne vil overveje at tage en ledig ind i et vikariat på et senere tidspunkt. Vi har erfaret, at det tager lang tid at inspirere til og planlægge efteruddannelse, og at efteruddannelse i disse tider med dårlig økonomi ikke står øverst på dagsordenen hos virksomhederne. Desuden er det tydeligt for os, at der fortsat er nødvendigt at lave en informationsindsats, hvis jobrotation skal udbredes. Rigtig mange ved slet og ret ikke, hvad det er, og på mange virksomheder er vi blevet mødt med stor interesse og imødekommenhed. Således har det været en fornøjelse for os at være i dialog med virksomhederne, som har været positive over vores henvendelse og som finder perspektiverne ved jobrotation interessante. Som nævnt indledningsvist vurderer vi, at der er potentiale på nogle af de virksomheder, vi har været i kontakt med, og vi anbefaler derfor Jobcenter Glostrup at fortsætte kontakten med disse virksomheder i Til det formål har vi her samlet en række råd, som er genereret på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os i projektforløbet: Kontakten med virksomhederne Vær udfarende i kontakten til virksomhederne. De virksomheder, som er markeret som potentielle i denne rapport, vender med stor sandsynlighed ikke tilbage af sig selv. De har travlt og mange andre ting på dagsordenen. Men mange er oprigtigt interesserede de skal dog hjælpes og inspireres, og der skal tæt opfølgning til, hvis jobrotationerne skal etableres. 12

13 Ved kontakt til virksomhederne vil det nok være nødvendigt med en kort forklaring om, hvorfor det nu er jobcenteret og ikke Karin Egholm eller Lone Bech (tovholderne hos LO Hovedstaden), der varetager kontakten. Dette for at undgå, at virksomhederne ikke tror, at det nu er en helt ny part, som kontakter dem om jobrotation. Hvis nye virksomheder kontaktes, vær da OBS på at finde en balance i kontaktformen, hvor man på den ene side ikke er for afventende og på den anden side ikke presser eller virker som sælgende. Det er erfaringen, at det sjældent er nok at sende en mail med en forespørgsel. Telefonisk eller personlig kontakt er at foretrække. Virksomhederne engageres bedst, når der tages udgangspunkt i økonomien ved rotationsordningen, og når der tages udgangspunkt i deres virkelighed. Ordningen kan med fordel præsenteres som et efteruddannelsesredskab ikke et beskæftigelsesredskab. Det kan anbefales at bruge termen vikar frem for termen ledig. Virksomhederne er glade for at få viden om jobrotation. Flere af dem spørger, hvorfor de ikke er blevet informeret om denne mulighed tidligere. Og flere af dem pointerer, at jobrotation kan være en god kanal til rekruttering. Flere af virksomhederne har positive oplevelser med jobcenteret, og de, som allerede har stiftet bekendtskab med støttede ordninger, er mest motiverede for at høre yderligere om jobrotation. Hvis nye virksomheder skal kontaktes, kan man således tage udgangspunkt i virksomheder, man allerede har et positivt samarbejde med. Vær opmærksom på, at satsen for jobrotationsydelse til private virksomheder hæves fra 160 % til 180 % af dagpengesatsen fra 1. januar Dette gør rotationsordningen endnu mere attraktiv for private virksomheder. I mange tilfælde har virksomhederne en kompetencefond, hvorfra der også kan søges midler. Dette kan være motiverende for virksomheden. Og det er ikke i strid med, at virksomheden modtager rotationsstøtte. Vær opmærksom på, at man på nogle virksomheder fx i transportbranchen arbejder 45 timer om ugen det stemmer dårligt overens med efteruddannelsesområdet, som er normeret til 37 timer. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Det er ikke nok at sende virksomhederne en kursusoversigt fra efteruddannelse.dk de skal have inspiration og vejledning og evt. hjælp til tilmeldingerne. 13

14 Hold tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne. De kan inspirere og konkretisere. Tag gerne en kontaktperson fra en relevant uddannelsesinstitution med ud på virksomhedsmøder, når virksomheden har vist reel interesse. Nogle virksomheder benytter sig af interne uddannelser. Når dette er tilfældet, kan de ikke benytte jobrotation. Men vær OBS på, at sådanne virksomheder alligevel godt kan gøres interesserede i jobrotation. Når først de hører om de økonomiske fordele ved jobrotation og får kendskab til eksterne efteruddannelsesmuligheder (fx AMU-systemet), kan der skabes interesse hos virksomhederne. Vær OBS på, at TEC tager sig betalt for at tilmelde kursister, (hvis ikke virksomheden gør det selv). Dette kan være problematisk for arbejdsgivere, som er blevet oplyst om, at der ikke er yderligere omkostninger ved jobrotationsordningen end løn til vikar samt betaling af efteruddannelse. Vikarerne Vær opmærksom på, at en ledig dagpengemodtager ikke optjener dagpengeret under jobrotationsvikariatet, dog forbruger den ledige heller ikke af sine dagpenge. Til gengæld tæller vikariatet med i den 3-årige referenceperiode for opgørelse af dagpengeperioden, og derfor kan det have indflydelse på den lediges dagpengeret. Dette kan tjekkes med den lediges a-kasse. Frygt i udgangspunktet ikke meget høje faglige forventninger til vikarerne. Langt de fleste virksomheder ønsker blot, at vikarerne er mødestabile og motiverede. 14

15 Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup Virksomheder markeret med vurderes fortsat at have potentiale Virksomheder markeret med har modtaget skriftligt materiale om jobrotationsordningen VIRKSOMHED/KONTAKT: Alliance + A/S Produktionsvej Ulla Amtoft Direkte: FORLØB: December 2011 Afholdt infomøde på virksomheden med Ulla Amtoft (UA) ifm. del 1 af projektet. Positivt møde. UA er interesseret i jobrotation. Januar 2012 Sendt informationsmateriale til Ulla Amtoft. Maj 2012 Kontaktede UA via mail med info om, at projektet fortsætter og at vi kan hjælpe med koordinering af jobrotation. Maj 2012 Afholdt møde med Tina Larsson på TUC med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Afholdt møde med Anders Wendelboe på TEC Hvidovre med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Juni 2012 Flere telefonisk henvendelse til TR Ronnie Englev - uden held. Skrevet kort info til Ulla Amtoft. Juli 2012 Mailhenvendelse til UA med info om, at der er fundet koordinatorer for uddannelserne, som kan hjælpe med at finde og planlægge efteruddannelse. Forslag om et møde. September 2012 Har ringet mange gange uden held. Har sendt mail og bedt om respons. Ringet til UA uden held. Vi forsøger at få kontakt til virksomheden gennem fagforeningskontakter. Uden held. Slut kontaktforsøg med virksomheden. Status: Vi ved ikke hvorfor kontakten stoppede. Jobrotation kunne ellers fungere rigtig godt på virksomheden, og den indledende kontakt var positiv og konstruktiv. Muligvis er det blot travlhed, som har gjort, at rotationerne ikke kom i stand. Opsøg evt. virksomheden igen i 2013 Dako Produktionsvej 42 Lene Stuhr: HR Uopfordret virksomhedsbesøg: Udleveret folder. Tlf. opfølgning uden held. Vi kontakter igen. 6 x telefonhenvendelser. Besked på svarer. Vi afventer. 15

16 VIRKSOMHED/KONTAKT: FORLØB: Telefonisk kontakt. Lene Stuhr var positivt interesseret i info og havde konkret mulige folk i tankerne. Aftalte at maile info. folder til hende (ikke modtaget fra receptionen), som hun ville videresende til virksomhedens uddannelseskontakt og virksomheden vil højst sandsynligt kontakte os for yderligere info. Folder afsendt. Status: LS er ikke vendt tilbage, men der er potentiale i virksomheden. Kontakt dem gerne i starten af Doms APS/ Gilbarco Veeder-Root Formervangen DV Anlæg Fabriksparken Daniel Inspiration Drift A/S Fabriksparken Henrik Elkær I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Ann Krasuski Ammitsbøl Uopfordret virksomhedsbesøg afleveret folder til receptionist, som vil videresende til Tine Nielsen p.t. sygemeldt. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt på ubestemt tid. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt. Tom Arreblad tager sig pt. af efteruddannelse. Virksomheden oplyser, at han sidder i Stockholm. Indenfor 14 dage er der sat navn på ny uddannelsesansvarlig. Status: Det er ikke udelukket, at virksomheden kan gøres interesseret i jobrotation. Kontakt deres nye uddannelsesansvarlige i December 2012 Telefonisk henvendelse. Daniel er interesseret og ønsker yderligere information. Materiale afsendt. Han vender tilbage, hvis der er interesse. Status: Virksomheden er positiv. Tag evt. kontakt til dem igen i Telefonisk henvendelse. Positiv samtale med Henrik Elkær, som er interesseret, men ikke ønsker møde lige nu, men han vil vende tilbage, da det måske er relevant for nogle af de 120 medarbejdere han har i sit regionsområde. Status: Virksomheden er interesseret. Forsøg at kontakte dem igen i Juni 2012 Telefonisk kontakt med Ann Ammitsbøl. Hun bad om materiale, hun kan præsentere for medarbejderne. Aftalt kontakt igen om 2-3 uger. Materialer afsendt. Telefonisk henvendelse til TR Poul Erik Knudsen. Lagt besked. Juli 2012 Mailkorrespondance med Helle Danielsen. Hun træder til i stedet for Ann, da hun sidder med kurser og uddannelser. Møde aftales - d.22. august. Telefonisk kontakt med TR Poul Erik Knudsen. Han ville gerne deltage i mødet den 22. august kl. 10. August 2012 Møde afholdt. Vestforbrændingen siger nej tak til jobrotation pt. Årsagen er, at de har medarbejderudviklingssamtaler i januar 2013 og det er først evt. aktuelt derefter. De har interne opkvalificeringsuddannelser med høj specialiseringsgrad. Status: Virksomheden er ikke aktuel pt. men de er interesserede i jobrotation til trods for, at de har interne uddannelser. TR er motiveret og det er oplagt at kontakte dem igen efter deres medarbejderudviklingssamtaler i januar

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere