lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl."

Transkript

1

2

3

4

5 Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti

6 77^7

7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn r«r.

8

9 t tuenk Skalemeftere. V^n Bnitan gdd en ftor?feft, ^Bortit alle bane,^ot?eb* ftfltié ^nf'i'flinere, fornem og Øtinge, Øiiig 013 fattig Dåre inbbubne. S5eb ^^ftenétibe fif Ijan Spft til pevfonfig at unberføge, om ogfaa oirfelig SfHe babbe Ditjl ban^ 3nbbl)t»e(fe Dærbiij ^(Sre, itet be beettoge i ben ttlminbelige læbe 09 be offentlige gorlpftelfer. 3 ^enne ^m^xqt forflæbte han fig tittigemeb fin SSi^iec font 3)ert>iff etter ombanbrenbe SKmf, og gab fig til at gjennembanbre S3oen. 35e pare aherebe gaaebe igjennem jplere aber, t)bori alle >ufe»are niørfe og fpnteé ombpggelig tilluffebe, ta be enbelig i en lihe ^t'nne ffimtebe et fpagt lh;é. 3)e nærmebe fig ftiik og gane fig til at lotte. Snbenfra løbe flere temmer, af bt^ilfe een ubtalte fig faalebeé : ^aa ben SJiaabe fan Por Sultan fagtené bære gabmilb..^an bilbc babe gitret et langt tpbeligere S5ebiié paa fm gobe ibillie, {)m l)an, iftsm for at inbbobe alle fine Unberfaatter uben ^-orffjel til en geft, bborbeb ber for be ^lefte ^t)erfen banfer S3aabt eller 2:ørt, ba»bc labet ubbele gabmilbe llnberftøttelfer til fin ^obebftab^ Srængenbe, <Si;ge og Ulpffelige, blanbt Slnbre til bcm, ber i bere^ uéle flæber iffe fobe at nærme fig ^ané ^^alabé.

10 : )et Diffe»i træbe inb. fagfce 8u(tanen eje* bliffelig til ftn ^tjier, og benne n-aatte paa fm )eri-eéi 23efalin9 knfe paa 2)øren. ^t)em ber? (øb bet inbenfra. ^vemmebe, fom bete om jæftmilb^eb. Par 3 ffutte Pære pelfomnel Icb atter 5tem= Dåret. men inbenfra : SOIen at Pi befitte fun HM, fom er Pærbt 3)a (Sultanen Par fommen inb, iaae \)an mcb ^orunbring for luj to gammelagtige SPicenb, ^Pié blotte Ub* feenbe Par iftanb til at pæffe mebpnféfulb l^eeltagelfe. 3)en ene af bem Par lam og ^altenbe, ben anben IjaPbe en ffjæp SOiunb og følte fig beftanbig tpungcn til at gjøre bc latterligite rimacer. Uben Pibere ^ni^febning fpurgtc ^an bem om Sfnlebningen til bereé JBanftjcrbne, og fif ^ek Por lenbigbeb ^ibrører fra Por egen 3!'aabeligl)eb. 3)ette *2Par fpænbte (Eultanené STyégjerrig^eb ; ban befluttebe fenere at ubfritte krøblingerne nøjere, og befalebe S3i3ieren, at ban ffulbe mærfe fig ^ufet, for at ^an, faa* fnart 'geftligbeberne Pare tilenbe, funbe føre be to mærf* Pitrbige krøblinger frem for barn. fterat ^an berpaa ^apbe taget 3)eel i bet fattige SJlaaltib, fom Staflerne af gob ^iilk ^apbe fat for berei? jæfter, gap ban bem r.ogle (Sølppenge, og fortfatte m STattePanbring, bporpaa ber bog 3ntet Pibere bænbteé ))am af SJuxrfeligt. Sa nu 3(lt igjen Par i ben Pante baglige Drben, befalebe sgultanen fin J8i5ier at fremftille be ipenbe ^røb* linger for ^am. ^^3aa ^ané 23egjæring fortalte be barn følgenbc.spiftorier

11 len Untme ^køumehers ^iitorte. Dp^øjebe»Sultan, jeg Par forbum folemefier og f)apbe iffe minbre enb 70 (e»er, for ^t»ié fæbelige og Icerbe Ubbannelfc jeg lige famuittig^ebéfulbt brog en U«oenbe Dmforg. S3lanbt 3(nbet \)a\}t)t jeg Dib)l at inbgpbe bem flig S(^refri)gt for mig, at be, faa ofte jeg fom til at npfe, flap 5(tt af.^ænberne, ærbøbig rejffe )lg og meb ooer S3rpftet forelagte STrme bojebe fig for mig, \M 5ttte fom meb een SO^lunb ubraabte: ub oelfigne bor oife.f)iiié nogen af bem unblob at ftem» cerer! 3)erpaa gjenffarebe jeg: ub belftgne ber og oé 3llle! me i meb i bet fromme Dnfte, fif ^an fæboanlig en bpg«tig 3)ragt ^^Irogl, og paa benne ^aate fpnteé mine ømme S3eftroEbelfer at bære 3)ag ønffebe mine 25iéciple at gjøre en <Bpat»' feretuur i en meget fmuf ^at^e, fom iffe laa fpnberlig langt ubenfor S5i)en. 3eg betænfte mig iffe paa at git)e mit ajtinbe bertil. SDieget mere bat'be jeg inberlig ^ornøjelfe af bereé Icebe, mebené jeg ombvggelig l)olbt ^je meb ibalget af bere^ Sege. 33i»are atterebe igjen paa S^ilbageDejen, "ba be fmaa (Stafler gace )lg til at flage otw en ulibelig 2:ørft. SDlen ingen 23rønb eher (Sifterne fanbte^ i 3lær«beben. nbelig førte t*or J8ej oé bog i Slærbeben af en ^anbbebolbning; Peb benne Cpbagelfe ijttrebe ^Ueben meft ledenbe læbe. 2)ien bpor ftor biet) iffe ogfaa 3fl* leé fuffelfe, M in fom berben og \antt, at ber baaiic manglebe Spanb og iheeb til at træffe ^anb op meb af Srønben. ^Mh Par l}erpeb at gjøre? 2)e arme Unger græb af S^ørft og ffuffet ^aab, og M ffjar mig i ^pjertet. 3eg befluttebe at bjælpe bem tilrette, felp om M ffulbe Polbe mig nogen lltejligbeb. 3 benne )enfigt lob jeg bem aqe gipe mig bereé turbaner, og banbt bem fam*

12 men til et (ciiigt og ftærft Øteeb. SWen u^elmgtiié Mx Øtebet aqiget^el for fort til at jeg Vet).f)jæ(p beraf funde ma kantet, og jeg maatte gribe til anbre SO^ibfer. 2)cr MX intet Slnbet for, enb at jeg maatte fætte min SSocrbig* ^eb ti(fibe og (abe 3)rengenc biéfe mig felt? neb i SBrøn* fagt, faa gjort! 3)rengene bi^febe mig berneb; og nu fplbte jeg et 23æger, fom jeg fprte boé mig, faa ofte meb SSnnb, inbtil be alle l^nre læffebe. %\liit>\t ffulbe bc igjen brage mig felt) op af Sronben. knægtene manglebe ingenlunbe.kræfter, og 9frbejbet morebe bem; be broge altfna til, alt ^t^ab Sløjet funbe bolbe, og Singen løb af paa bebfte ^iaa'i:^e. Slllerebe i)a\>te jeg faaet 9Tæfen ober Sianben af SBrønben, ba bet ffulbe træffe fig faa ubelbig, at ben nebgaacnbe <Sol netop ftaf mig lige i g)j* nene, og bet paafom mig en heftig Sprang til at nøfe. SDIen neppe ^abbe jeg gipet ben førfte Si)b fra mig, førenb alle be ^offeré 2)renge flap S^ouget, bt^oroeb jeg ^ang, lagbe Sfrmene ot^erforé paa 23rpftet, bøjebe Hg ær* bøbig og felfigne t^or ærdccrbige og Pife S ær er I 2)ien jeg glemte reent at taffe bem; tbi jeg ftortebe tilbage i S5rønben og brøb mit ^oftebeen ifti;ffer. 33aan=,befulb ubimtc jeg bfje frig, mebené ørnene fplittebré nt i alle 9?etninger for at føge )jælp. nbelig fom ber golf forbi, fom ubret^c mig af min unft'ærbige Stilling og bragte mig bjfnt til mit ^uué. 3 ''^"9 ^'^ ^(^^ \^Q fængélet til Sejet, nbclig begpnbte jeg 'ta at fomme mig; men albrig fif jeg mere mit ^elbreb faalebeé til= bage, at jeg meb ^pnb og ^lem funbe beftribe mefteré forretninger. 2)e fk\te 3)iéciple fare gaaebe fra mig, mebené jeg laa paa mit (Smerten^leje; fnart maatte jeg ganffe opgife folefaget.

13 9,f)Oi?et>futnnien»if alt tette er, at biin?bei)ujiu'ife bcfom miij meget ilte. SJien jeii hav fun mig feld at taffe for min af ^iint gamle )rbfprog: )Dlimob ftaaer for galt>. (ærte jeg førft at intfee rigtig felt*, t>a jeg iaa pna 23unben af 25rønben meb brubte i*emmer. 9)ien ten ^(ogffab fom* mer m for og fabe følge«? gjerne al). cn fkjffontuttbelie 3kDleme lcr5 jt)lonc. 3^9 ^iit OQfiia tngong tjæret Sfofemefter, meb ben ffjæih' SOTunb fin fortælling: og jeg bolbt mine 2)iécip(e \aa ftrengt i Ørerne, at t>e ofte enbogfaa maatte ant^enbe ben bem tilftaaebe ^ ri= tib til 5(rbejbe. Sette imfte beres"^ "gortrnbelfe, og be blepe enige om, t^cb i'ejligbeb at fpilte mig et orbentiigt ^^^ubé, bl^on^eb be funbe fomme til berei^ gobe 9kt og mnbe nogen Sib til at forfriffe fig i. ^2fjæ(mer blide fnart enige; 3)rengene aftalte meb binanben, at be t>eb min ^H'^ti'i'^^pfH' ^^ nccftføtgenbe S)age i foleftuen aue fom meb een S)iunb ff u(be tilraabe mig : 3(f, l^or bnrebare Særer, bnor 3 bog feer bleg og baarlig nb I ^tnib fejler 6ber bog? S)a mine 3)iécip(e forfte ang mobtoge mig meb bette ^ilraiib, ftubfebe jeg rigtignof; men M jeg flet iffe følte mig fpg, lagbe jeg ingen t^ibere ibcrgt berpaa. Sølen ^a be baabe ben anben og trebie 3)ag mobtoge mig meb ben famme )ilfen, og jeg tillige troebe at mccrfe, bporlebe^ be betragtebe mig meb operraffebe og befymrebe SKiner, begpnbte jeg at friigte for, at jeg»irfelig bar en i kroppen, ^or nu at unbgaa ben mu= lige gare, befluttebe jeg at bolbe mig nogle 2)age \iaa mit

14 10 IBcevelfe oq pleje mig oint)ygj;eiig. 3)ette l)at3bc ^nctg* tene naturligdii^ iffe noget iniot», en^ffjøn^t De lote tit at t)ære iffe libet mobfaltne Deb ben førgelige 2(nlel>ning tit ben ut)entebe gerie. 3)a jeg eftev et 'ipav l)iigeé forløb atter begpnbtc UnberDiiéningen, tjadbe S3ørnene ffittinget fammen af be= re^ (Sparepenge for at gjpre mig en lide fcftlig forcering i 3(ntet)ning af min )elbret>e(fe. ^eroper blep jeg faa rørt og tittige faa fiftegtab, at jeg før i mit ^i» af fripiflig ^n gap mine Diécipfe en t^irfelig '^ri* bag. 2)len, meb (Sfam at tale om, bafbe biéfe mange ^eriebage forfjælet mig, og S^rengeneé ape fat mig 9ilif* fer i ^ot^ebet. ^tte længe ihirebe bet, inben jeg feld følte i^crngfcl efter en nij gribag og en np foræring. 3^9 lob ta mine 3)iéciple Pibe, at jeg følte mig for upel til at læfe meb bem, og at jeg berfor atter nøbtpungen maatte gibe bem en l)agé gribeb. 3)rcngene beflagebe mig, og fprebteé at) til ace SJerbené.^jørner for at brice om eller more fig. ^miblertib fab jeg paa mit jbærelfe og fuffelurebe, i ben ijberft behagelige ^ort^entning, at jeg ben følgenbe 3)ag ffulbe ^ape en n\) ^^engeforæring af be fjcere, Deljlgnebe Børn. 3)a traabte en af be ælbfte 3)renge inb til mig, fom jeg fenere erfarebe, netop ben, ber Par ^popebct for Anocgteneé isammenftntrgelfe. Ut)elbiginié Par jeg, efter«fom jeg troebe mig albele^ fiffer for gorftprrelfe, i Se* greb meb at nijbc en bpgtig j?rofo T, bportil jeg bapbe ttn fortræffeligfte Sippetit. 3)a M banfebe paa Søren, Par jeg netop ifærb meb at ni)be et bløbfogt ; efterfom jeg nu begribeligpiié iffe Pilbe bape, at i)togen ffulbe fee mig fpife, ta jeg jo ffulbe gjælbe for fpg, ftjøb jeg baftig t^ele

15 11 inb i 2)lunbcn 09 flo^ Sorbbugtn [ammen ot>er fllt bet Øtjrige. ajien ben ^^^offen^ ^naujt bapbe mccrfet Uraab, 09 inbrettebe fm Opførfel bevefter. 2)ieb guflet 3)eelta9e(fc tvaabte ^an ^en tt( mici 09 [iiijbe: 3)in'ebarc Isærer, ^t?oc 3 f>^ t^^t'ft i ben ene (Sibe af Sfnfigtet; h^ot ^ bog maa libel 3)er()oé (ob ban.^aanben glibe {)en ot)er min ^inb. 3^11 f""^f natur(igmi^> iffe mccle et Drb ba jeg (jal'be 2)iunben fulb. 3)ien ber Par brccn«benbe bebt, foraarfagebe mig nccften nlibe(ige Smerter. 2)et ffulbe bog alliget^el l?orbe enbnu galere I 'iplubfelig flemte af en 2)reng meb et raff ^rpf ^jæberne [ammen ^aa mig; Wi}et gif iftpffer, ben næjlen fogenbe S3Iomme [prøjtebe mig ub af SKunben og for* brcenbte mig frygtelig. 2)ien ben (ifle 3)ja;l^er ubraabtc jubtenbe og ftappenbe i.^ccnbernc in'b bette <B\)n : 3((= (ab treere (odet, min bprebare isærer I 3tu gif ber )ulpaa 35t)lben; bermeb er M SJærfte oderftaaet! )t»or m ace ffuke gtccbe oé ^pelbrebe[[e for Mte far= lige Onbel 3a, 3ntft er rimeligere, enb at ilnccgtene inrfelig af inberfte.^jerte ijai^i gtccbet jlg. 2)len jeg bleti nu for ^(t^or, {)H'^ jeg for fun l^^t^be»ccrct for Spøg, ret or* bentlig [ijg, jammerlig [orbrccnbt, [om jeg Par, i[ær inbe i SDTunben.?føi'[t efter (ange,ijibe([er fom jeg mig igjen, [om jeg fiinbe fomme mig ; min a)iunb t>ar nemlig gan[fe fortruffen, og jeg følte mig fra benne 3;ib af nøbt til ibelig at gjøre be latterligfte Slnfigtéforbrejelfer. 3)ette Par i og for [fg flemt nof; men enbnu flemmere Par bet bog, at )i[touien fom u^ iblanbt golf, og at jeg blep til gatter oper bele S5i)en. 3?!^ maatte ba naturligpiié opgipe min Sfole, og i)ax ftben ben ^it, uben egentligt

16 12 Ubfomme, møjfommcli^ maattet fæmpc for mit Op* ^olt. (Sultanen ha\}'i>e leet hjertelig otter biéfe tdenbc ^i* ftovier; men paa famme S^ib følte t)an fig inbevlig rørt af a)iemtt>en^et) mefc t)e ftaffelé krøblinger, lian befalebe berfor fin SSijier, at ber inbtit bereé 2)øb f!ulbc ræffeé bem STaabfenébrøbet paa bane 33efoftning.

17 13 Iprinbs Cflj-fl-^oluks frinliffsre puunps Jpiftorie. J qamk ^ai}e qa\}cé ^el biinftbeé,3^pa^ané Sjerge Deb k'pcbatira '), bdori en mæ^ti^.konge l^eb o ly man refiterebe. 3)enne ^prfte bat^be i SI(mint)eIti3bcb )rl) fou at t^ære retfærbtij og billig, Pelgjørenbe og gadmilb, og ^oet om bane.ipøj«mobigbeb Par Dibt ubbrebt enbogl'aa oi3er fvemmebe San= be. ^fcerebe i lang Xih i)a\}\)e ban i 5Ho og ^reb regjeret, uben btwfen i\t bmt Sorn etter emalinbe..ipané SJi^ier t?ar baaiie af.'^arafteer og Pner en 2)lanb ganffe af og fm ^»rfte og )erre inberlig bengipen. n 3)ag lob Sultanen unber et Sfnfalb af 2;ungfinbigbeb fin tro ISen og øtaabgiper falbe til )lg, og tiltalte ham paa folgenbe 2)uiabe: 3(f, J8i3ier, mit ^pjerte er beflemt og lefreb er i begreb mcb at ftp, forbi jeg bferfen bar ^o= ne etter S3ørn. Sligt plejer ettere iffe at falbe i.^on* *) t'tn grcnnc Srai

18 ffel.^borlebe^ bet? fpurgte 8 o I p m a n. 14 gere l*o^, fctn bpte cq bcrffe cbfr Øtigc og ^fattige; Sftle føle be bereé toltbeb i at funne efterlabe lg 3(f» fom, for flt forplante bere^ (3(ægt og bereé 95erømme(fe : ti( fjerne fommenbc ^iber..f)ar ^»Profeten iffe fe(b fagt? ifter og formever berl S^^i \i<ia 3)omniené S^ag maa jeg jlribe for mob SSerben^ j?brige ^ol* fefccrb. " <Baa raab mig ba nu, SSijier, Ijbab jeg ffal gjørc! ^aarerne ranbt ben gamle tro SJijier neb ober ^inberne, ibet ban frarebe: D, tn Sriberbené.Konge, fjernt bære M fra mig at fælbe nogen afgjcrenbe 3)om i et Sfnliggenbe, fom fliene bbiler i ben ftore ^iiab^.^»ænberl??or(anger 3)u maaffec, at ben ^((mægtige i fin STibfjærbeb ffa( nebftprtc mig i l^elbebeé ^^(ammer? kongen bebbleb: <See, min gamfe SSen, ^bié jeg fjøbtc og tog til mig en (Slat^inbc af ubefjenbt )er* fomft, funbe jeg (et beb ^enbe blibe ^abcr til en ^pfler, S'bran eoer 93(obbunb. Srccffe funbe M fig, at ^un bar at fammcn(igne meb en folb i^i} fuur SDtofeagcr, bet albrig bi( bcrre gobc og gabnfigc frugter; benbeé 23øm bifbe ta ^bcrfen folgo euer frogte Mab^ ali^ife og ret* færbigc ^ub. S^erfor er min ^BiCie, at S'u ffal gjøre S'ig fccrbig og brage ()en at bejle for mig ti( en S'attcr af en rettroenbe ^ongc, bbié ^orfæbre ere Oy bef be* fjenbte. jpenbe bi( jeg ba i S^ibneviS STccrbcerelfe tage til min retmæéfige emalinbe, og anraabe ben.f^ojefte om ban^ SSelfignelfe bertil. 3fanb^eb, ubraabte SSijieren:.f)imlen bar erfjenbt bin STøbtorft og aqerebe opfnlbt bit )n»

19 15 ^(Q ^ar nemlitj erfaret: febbfef r>l>in9cn: at ^ong (Sabr bat), )erf!er oper :2anbet QU *) ejer en batter af en bitiunter(ic (Sfjøn* ^tt, font iffe bar fin l^ige, og fom 3"tjfn formaaer at f!i(bre. )un er et S)rt'nfter yaa fjcnbeb ^igbe^ i (^e(e ftt S5o?fen. )un bar forte )jne, et langt, bolgenbe l^aar, en fiant SSccrt og fuimge.f^ofter..^l^em bun nærmer )lg, barn fortrocer bun; bt'rm bun foria^er, ^am dræber bun. W\t ^aa't er terfor, o ^onge, at S^u paa en ^?a^fente 2)Taabe bet et efanttffab boé bent»e^ ga^er later bejle ti( bentes ^aant; tbi forgjæbe^ imi Xu fpge en ^t*inbe, fom betre fortjener at tele bin ^^rone pg note tin ^jcrrligbet. IBet tenne SSijierené S'afe fpltte^.^ongené,!^jertc met (SJIæte, og Sorgen forlot bam..f)i?r, iki^ier, fagtc ban: Sngfn uten 3^u fe(t^ ffal (ete tette Sfnliggente, "^u, Mé ^(ogffab og S^rofaftbft jeg tilbunt^ terfor ftrar bjem og beffif tit ^uu^, at S'u allerete ten 3^ag imorgen fan trage ^en og bejfe for mig ti( biin ^Hnntfeéfe, met \)\)\^ 2^ej(igbet ^\i aflerete ^ar opfoitt bele min Å^u, og uten bt^em 3)u iffe maa bente tilbage for mit 5(afun. 3^9 Nrft og atlnter. fbarete Sjijieren, og forlot ojebliffcfig (Sultanen, aafnart ^an fom bjcm, befafete ban, i]t ter ffulte famte^> fongelige ^foræringer, af uburteerlig SSærti, men lette at fore, faafom: ^i'beler pg ø5ultfmi)ffer, arabiffe ^efte, tabitiffe **) ^^^antfer^ '') ijen f)inbc Stat. '"} S'ft i^ammc fem iibuigtc, fcrtrinliid". "iprcfftcn J'avit ff(il nemlig fijrft ^are la^ct ^pantferffjcrter fcrfcrrfcii]f

20 16 ffjortit og antu beéhcje ubetalelige,^ei-(tg()eber. STft* fammen biet* iboft paffet \im diameter og anbre a lbov, og ^i^ieren tiftraabte fin Øtejfe meb et ^ølge af bunbrebe Hel bedæbnebe Slijttere, ^unbrebe og (igefaa mange forte (apinber. 'ipauferne flang, og fanerne t»ajebe (yftig oi^er bereé.^obeber. o II) man bahbe efter fin SSi^ieré 5(frejfe intet SInbet i ^anferne enb ben S3rub, fom \)m ffulbe ti(= føre ^am. ^mibfertib unbte ben tro S'jener )lg iffe.^dile ^Derfen 9Tat effer 3)ag, inbtil ban fun t^ar en 3)ag^* rejfe borte fra Maakt for fin ^art. 3)a gjorbe ban ^olbt t>eb S5rebben af en ^(ob, og affenbte en af fine ijebfagere forub for at metbe ^am fin nære STnfomft. enbebubet foer tit tåben, uben at op )olbc fig noget jebfif paa <Bl)a\) fab netop \)aa et tit ^orfriffeffe i 5(ftenfJLi(ingen inbrettet ^kh Deb tabene ^ort, tia forløberen fom iten* be, og lob bam ftrar bringe for fig. 3)a tjan bal^be erfa= ret, at ben ftore.^ong oli) mane bøjft betroebe S^ijier nærmebe fig, h&t ban (aenbebubet lu'lfommen og fpurgte, paa b«n t)ai'be fortabt a>i,^ieren. S)a ^an l)a\>'j^e faaet bette at inbe, befalebe {)an en af fine SSijie^ rer at brage efanbten imøbe meb ben fti^vitf 3)ee( af.^offet; ti)i ogfaa ber Par ^ong olumané mægtige éipgte trængt ben. 3nbti( ajiibnat ()olbt imiblertib.(long olpmané IBi^ier fig rotig paa M til øtaft og )Pile og brog berpaa tmbcre i gob Drben. ^aa ^all>* t^ejen ftøbte ban fammen meb bab':? åsijier og.^offolf, og bane )jerte blep fplbt meb Iccbe, tbi nu Par ban Pié paa, at Hné (Senbelfe t)ilbe Ipffeé bc gjenfibige ^ilfener fluttebc

21 17 )obene ftg fammen oij broge berpaa tnbcre ti( Staben og ^ongené ^alab^, igjennem fomineé inbt aabnebe ^orte (ige inb i ben fijl^enbe narb. 2>ien i feli^c ^en fijdenbe fom albriij Siogen Inb tiltieff; t()i (;eu i^au Slian.^ongen ganffe nær. 3)erfor fte^ IBijieren af ubenfor, 03 gif fibere tufobtv inbtit ban fom inb i en 2)er fanbteé \iaa S re^^t)labi'en en af ^Unbaft forfærbiget, meb 3ube(eiog perter meb fire ^-øbber tænber og ^pnber af grønt Kfetøj meb Oufbbroberi. 3)erotH'r bnætbebe fig en Ilgcfebe^^ meb ulb, 3"be(er og ferler prijbet 95a(bafln. ^aa omglben af jine ^øjefte mbcbémænb og Sanbeté fiore.^errer. 3)a nu ^Bijleren bar fku for ^ongené STafijn, tog ()an fig for ^(t?or fammen og ubfolbebe bele )ln 33etta= (enbeb og fit inbtagenbc IBæfen. 3)a ban babbe enbt lin S^ale meb en Siæffe af loi^prlfenbe 8eré og flint fmigrenbe S^alemaaber, bøb kongen i)am at træbe nærmere, og bei^anblebe l)am meb ftor llbmærfetfe. ^an maattc fætte fig \)oé 2)tonarfcn, og mobtog et meget naablgt (St^ar Ha fin S^iltate. Serpaa frembåre (aberne et prægtigt Skaffe!; og be f )lfte meb binanben og blebe mætte. 3)a S^affelet atter bareé n'i^, forlobe ahe ^itftebebærenbe Såten Ha be ^øjeftc.^lofembeb^^mænb nær. Saafnart S3i= 5ieren faae fig faa gobt fom i enrum meb.^ongen, rejfte l^an fig og traabte ()en for ^am, fpéfebe Skæppet unber ^ané ^øbber, og tog faafebeé tkorbe: ) ftorc å'onge og op()øjebe <^erffer, jeg er femmen il( 3)ig i et Sfnliggcnbe af frebelig og betfignet Sfrt, nemlig for at bejte tit bin ligefaa meget beb ^erfomft og ^ang fom og 2)pb ubmærfebe 3)atter Hd min )erreé SSegne, ben ftormægtige ^ong u. 2

22 bmn aiie SiegentMibeu fmpffe, v^erfteren ØDer (SlMvt U^ljabvu og 3épa()ané SSjcrge. ^an i)ax fcntit 3)i9 enbeel foræringer, faa foftbare, fom ^an ejer bent, og attraaer af )iertet at optageé i bin familie, ^ar 3)u Hum for t)ané Ønffe, op()ipjebe ^i)rfte? a)teb fluttebe SSijieren fin S^nle og Pentebe 3aa (Bmx. (Saafnart bat) l)«t)be fornummet M oerefulbe 3;i(bub, ftob ()an op og fpéfebe meb ^b* mpg^eb ult^et, faa at adc ^ilftebelhxrenbe højlig unbrebe fig ol^er ^ongené bi;t)e 9Teb(abtnt)cb. ftcrat ^an ber* paa t)at)be prift og taffct ben 5(Imægtige, gat* ban I8U jieren ^b(e ^>'rre, t)øjt agtebe SSijier, ()ør mig, hm'h) jeg bar at figel )gfaa t>t ftaa unber ^ong S o (p man og ere faa gobt fom en af ban^^ llnberfaatter. vsfccgt«ffabet mcb ^am int aw oé, og tn»anfmægte efter flig Ubmærfeffe. S[)iin 3)atter ffal forbe bane l)bmpgc S^jenerinbe; bet er mit bøjcfte )n[fe, at {)m iadetieé' t^or* ber en (Støtte for mig og mit )uué. S)erpaa lob ^prften.^abi'en fa(bc tifiigemeb ^it' ner, og *^gtef abéforpligte(fen blel) fluttet imedem o (Dm an og bane enefte 3)atter. <3aafnart 2)ofU' mentet l^ar bu'iu't ubfærbiget og unberffrenet, bfnth'nbte be ti( ben.ipøjefte bere^ 93ønner for S3rubeparreté,^e(b, og berpaa ooerrafte ibi^jicren affe be ^oftbarbeber, bt3ilfe ban badbe mebbragt fom foræring ehat 9Tu fif kongen traplt meb at orbne fin 3)atteré Ubftpr og meb at bei^ærte JBijieren i??orbo(b til i)ané?8ærbigbeb og bane ^-ortjenefter. 3)er blel' foranftaltet offentlige ^efter, ^Dortil 5(Ue, boabe fattige og SHige,

23 19 'Jornfmme o^ ihincie t3are int)but)ne, 03 i bele to ^aa* neber biet) ber opbut)t S((t 09 3"tet [paret, fom funbe 09 )je. aiicn faafncirt ^ )nnt)feéfené Ubftor t^ar briigt iftanb, lob Kotiiien opflaa en S?e(t(ejr ubenfor (Staben. 2)c foftbflre Stoffer blefe raffebe i ^aéfer; græffe 09 tprfi* ffe Sfafinber ftobe berebte til nt bnnne ^i^rinbfeéfené j^olge; en meb ulb oij ^aln iibfmnffet 33ære to( Mt tittigemeb ti nl^mu^k SDtuiUbpr beftemt tii S3iuben^ 2^je* nefte. S)a enbelicj Saftbtjvene fare ti(paffebe og uce ø{- get^ ^^erfoner bat^be faaet bereé!i).uabfer anfiftc, fatte 3:;ooiet 1I9 (angfomt i S3eliæi3c(fe..kongen fufgte bet tre Wliii ^aa sbejen tittigemeb bele fit ^pof. 2>aa tog ban Wet" fr«fin!^atter og ^ong ofpmané S>i= jier, og t3enbte tilbage meb et (et og fri)befu(bt fjerte. Sji^ieren brog ufortøt^et t^ibcre og fortfatte uben Cpbolb fin 5Hejfe igjennem rfenenie; men bo \)an fun MV faa 2^ageé jhcjfe borte fra tf)jemmet, fenbte ^an et Sub iforfejen for at unberrette fin ^erre om, at ban nærmebe fig, kureren ilebe forub, alt hmt 9iemmeu og S^oj funbe bolbe, og blet^ for fin 3ibfi' og fit gobe ^Bitbffab efter ^^ortjenefte belønnet meb en 5 reéflæbning. 3iu (ob.kongen bele fin.spcer i bene fulbefte '^pub^ brage ^ani? ^rub imøbe meb (Spil og tuijenbc ^^aner. 3 tåben forfdnbte imiblertib iperolberne, at ber iffe maatte finbeé nogen ung 'ijige eller nogen ^one etter nogen gammel ^jætting, fom jo gif ^ongené S3rub imøbe. ^Saalebeé brog iaa gobt fom bele ^olfet ^rinbfef^fen imøbe, og be ^ornemmcfte ønffebe 3"tt't better enb at unber ^enbe^ ^øbber. gørft Peb 5(ftené* tibe ffulbe ben fongelige Srub ^olbe fit ^ni^tog ben; atte aber, ^porigjennem S^oget ffulbe gaa, Pare

24 20 o 3(i)ftc og ubfml)ffet)e paa M ^fftllgfte. 3)a nu enbelig 93i'Ut)etoget brog inb, omgit3et af Sanbeté.^rigere, Mt ber ingen 2)Tober^ jæl, font jo t^al^be ftn af ben prægtige (Stabe. SJcommerne ^DirPlebe, trompeterne ffralbcbe, (Sppbcne blinfebe, ipeftene fnpfte, SJettugt opfi)ibte uftcn, og ^fanerne fløj i ÉJinben. <Baa' lebeé naaebe Scereftofen ^]3a(abfet, og blep af ^ongené ^ager, Sanbet^ æbteftc 33(ob, bragt inb i )aremet. aafnart 9(njtanben titlob M, aftagbe Ipman Gruben \it 93eføg; fra førfte éjeblif af b(eb bane Apjerte fpibt tneb ^jærligfjeb til benbe, og al i)an^.^jertebec forfbanbt fom 3)ug for (Solen,.^un bleb ^ané i gjenftbig iljærligl^eb ; Skiben fløj for bem, fom om ben ^abbe SSinger. o Ipman efter Ubtøbet af ni 2)^aaneber en SØTorgen fab paa fin S^rone for at ffifte Son og m, bleb bet læbeébubfeab ^am forfpnbt, at malinbe pabbe føbt pam en (Søn..^ané ^rijb fjenbte ingen rænbfer ; l)ané førfte ^ttring t^ar ben, at l)an belønnebe Dt^erbringeren meb en i rebe ulb. 3)erpaa ilebe (^an ober til ^aremet, tog fit S3arn i fine 5(rme og tijé^itc bet imellem Øjnene, ganffe pen= rpft Dt)er bete fjønpeb. aafnart.^ongen igjen Pabbe fluppet lutten, toge ^i?inbcrne ben og fpccrtebe 9tanbene af panå Øjenlaage, og Ijan fif meb 9Tat»net: 2:aj^el=a)Uluf. ^) 3)a 2)rengen pabbe naaet fit fpt^enbe S(ar, tilfalbte ^ong (S o lp man )lt Stigel meft ubmærfebe Særbe og I8iiémænb, og but bem unberbife ^an^^ (Søn i fiæ^* ") Monoernes i?rcnc.

25 21 i Siteraturen og be m'u^e ^itienffaber. 2)enne Unbeciiiiéning b(ei? fortfat iijjennem en øtæffe af Slår, inbtil ^rinbfen t)it)fte, ^t^at) ^an bef)øyebe, og {)i>ab ^ang gliber ønffebe, at ^an ffiubc t^ibe. 3)ernceft (ob Kong (Sotpman (;am øpe i auc^aanbe dbberlige Kun* fter, inbtil ^an ^at)be tilbagelagt fit fjortenbe Sfar. 3 benne 5f(ber»ar ^rinbfen ubt)if(et ti( en faa bi?i rab at S^gen funbe fee barn uben at beunbre i)am. SDiangt et herligt 83er^ b(eb bigtet ti{ ng(ingené ^rii^; ja enbog ærbare Koner af fat 5f(ber funbe iffe betdinge fig, at be jo bleue forelffebe i ^am. 2)a ^rinbfen traabte inb i 2)ranbbDm^a(bercn, bleb Ijan, om muligt, enbnu mere inbtagenbe af fabning og S3æfen ; enbder be{baaren teb ^an^ ^aberé,g)of ønffebe ret af fjertet, engang at niaatte fee [jam fom Kong o* (Omané efterfølger \)aa S^ronen, og at maatte tjene Ijam nieb Kræfter, Sit^ og formue, ^a^ttn Mv ben unge )erreé Suft og læbe; ^an t?ar benne ^ornøjetfe faa (ibenffabetig bengit^en, at i)an neppe funbe faae é^ib til Sfnbet, uagtet ban^ ^aber ibelig bent;ttebe Sejligl)eben til at ftille ham ^mt alvorligere Krat) "for Øje, og ofte gjorbe ham fjærlige g^oreftittihinger, becccget af ^rpgt for be mange og mangeflagé garer, fom (nm ubfatte fig for i Ørfenen og i Kampen mob be Dilbe 2)t)r. Sten %a\' eusiioluf bat^be iffe ^u (Saalebeé befalebe han ogfaa en 3)ag fine ^olf, at be ffulbe forfpne fig meb Sliunbforraab til fjorten 2)age. 3)a ^it Mv berebt, brog ban ub meb fit ølge, fire 2)ageé 5Hejfe igjennem Ørfenen, inbtil be naaebe en )afe, ^Dor ber forefanbte^ ftort og fmaat 33ilbt i SHitngbe, og beéuben en Øligbom af mobne W^u^tt^^' ^aa S^ræerne og leuenbe Kilber. 8trar bøh ^an fit ølge at ftanbfe

26 22 og gjøre ^Tnftalter tii ^a^kn. ^nn (oc ftærfe 9tæt ubfpænbe paa ten af )a[cn, og lob ber* paa fine ^o(t banne en ttiib )a(tifret)é \*aa ben mod* STIt fcjede fig flinft efter t)ané 23efa(tng, og fnart t)at*be Sian tretået en tauøé SOTccngbe af S3i(l)t fanimen, ^l3onbiant)t mange tit^enbe 3)9r. S]rimmelen og ^ormrringen mv iaa ftor, at IDovt'ne b(epe bange for ^inanben mbbyrbeé, og ftprtebe lige imob 9ii)tterne for at unbfomme. 9Tu bien )unbene, be tæmmebe og afret* tebe Seoparber famt ^alfene loélabte imob 35i(btet; ifige* maabe brugte Wlan ^^ile og ilaftefpijb og anbre SSaaben for at fætbe bet. 2)a jægerne enbetig fom fammcn ef= ter ubøoet STebcrtag, tnfte bet fig, at SDTan bafbe gjort et ober al ^ort^entning ftort 33Dttc. 3)a fteg 3:aj*e( = a)totuf af.^eften oeb en ^ilbe og lo^ ()e(e 3<J9fin)ttet ber bringe fammen. 35et bebfie (Stoffe?8i(bt ubføgte ^an til oh} man, ftn ^abcr, og affenbte M meb bet amme; M ØmQt for^ beelte ^an imettem fine ^olf. S)erj3aa gjorbe be jtg titgobe, og tilbragte Slatten 2) en følgenbe SJlorgen faae be en ftor ^araoane af ^jøbmænb meb bere tjenere og an* fomme og gjøre )olbt i befalebe Saj = el» 331 Oluf en af ftne Sjenere at gaa ^en og ffaffe ham Unberretning om, ^tu'm bet far, og ^Dorfor be bolbt %\\t paa bette ^k^. (^baret løb, at bet oar ^jøbmænb, fom ier tænfte paa at unbe ftg felt) og bereg 2)i)r no* gen )lnle, forbi ben næfte Station t*ar meget fjern, og be ^er befanbt lig unbcr o li) mane og S5efft)ttelfe. ^aa o 1 1) m a n é nemærfer, bet t^ibfte be ret Del, funbe nbl^er i gob 9io og iffer* ^eb tage fig en ^Dilebag; og til meb*

27 23 bragte te en afe af aflebaanbe foftbare og fjclbne stoffer. aiifnart 3: aj * e U SDi o I u f bapbc faaet crfdvrebe ban, iffe at inue tnge fua ^^.Uabfen, førenb ban ha\}t( faaet ]\ forefagt be Sager, fom 2)Tan bafbe meb* bragt til bm. 2)erfor fatte ban ftg ftrar ti(be l og reb for ftt?fø(ge inb i.^aral^anené :^ejr. ^jøb» mænbene mobtoge og biiiet^t barn meb ^rbobigbeb, meb S5ie»nner for barn om ubé S5iftanb og dxaa\^e og om et (angt og (uffeligt )erffer(ii\ t S^elt af fetoj, broberet meb ^^1er(er og 3^1^^^^^/ t^*flr opllaaet for bam, og berunber ubbrebt et ^æbpe af fongelig ^arbe* pragt, btnå l^ar prubet meb (Smaragber. Sa)sel'2)Toluf og b^'ia ^jobmccnbene at forelægge bam, bl^ab be førte meb fig. 3)ette ffete; ban fjøbte, bt>ab ber bcbagebe bam, og betalte Itt uben at tinge. 2)a ban atter tnir ftegen tilbeft og Par i 33egreb meb at ribe bort, fif ban Øje ^aa en berlig )ngling^ffiffelfc meb Infenbe 3{afi)n og ftraalenbe flæber. SDien banå Ungbom^ øtofer Pare blegebe Peb (Smerten oper isfilé* miéfen fra bane ^jccre; og \)an [orgebe og flagebe, og fremfagbe meb S^aarer følgenbe sber!?: Ser Sfilemisfc er blciien fcrlocitgct, min Scvcj og Srpgt er blcren fcrøijct, eij mit ^^jc, c min 2]cn, iibt";l)ber ^aarfrl ^m ^fbffillclfcne 3)acj uujl'c jeg %md til mit fjerte ; nu ranl'vcv jcii cm ubcn fjerte eg ubcn ^aai\ ) min 9]cn, bual ^oé mig, mcbcné jeg figer ^artjel til benbe, reb ftiné Stemme enbpcr af mine l^itclfev mlbe blipe ^elbrebet! %a ban bap^e talt faalebeé, græb ban en (Stunb, og fanf berpaa afmægtig ben. SDieb ^^orbaufelfc Par S;aj*e(*

28 : 24 2)i o I u f SSitine til ^Itigfinijcti^ 6merte. 3)a ^enne en^c[i9 tgjen Mv fommen til jli] ffl^ firtc linn fi^ om O13 frem= fagbe atter iioi]le S3eri\ [aalpbente Sogt titg for fienbcé SBlif, tf)t bet fortrpucrl Sngcn imbgaaer t)cnt)c, fom fjcnbcé Slif ^ar truffet. 2)tet) et bøjt (But bleb t)an W^ afmccijtii]. SJien t»a l)an atter fom til fig felt\ \aai ^an ben i ftn )fer* raffelfe tjibtraabte ^onøcføn ftaa teb famlebe ban fig, faftebe fig \iaa fit Slnfigt og fpéfcbe 3ortbunben untier^ané ^øbber. Wien ^aj-eu2)ioluf fagbe til Ijm: )fdrfor bar iffe ogfaa 2^u lagt oé t)ine S3arer for Ojne? S^exx(, gjenft^arebe '^Jng* lingen : iblanbt mine ^Barer finbeé ingen, fom er Gberé ^pjbebé )}3mærffombcb tccrtig. SJien ^rintfen for= langte, ot (^an ogfaa ffulbe tnfe ^am, {)H\> ban fprte meb lig, og beéuben gjore bam befjenbt meb fin fjæbne og fine Sit'éomftænMgbeber; thi ban faae ^am flage fig og foclbc Saarer, blmlfct fittniic^ iffe ffete uben runb. )t'ié ban \)MU libt Uret, l>ilt)e ^:).^rinbfen tage \)am i fin S3e' ffpttelfe ; bt'ié \)an følte )lg truffet af jælb og 5(rmob, tnlbe ^ongené 8pn betale jælben og gjøre \)am riig, tbi fra førpe Øjeblif bai^be ^an følt ftt.ipjerte inbtagen til U^é unft. 2:aj*el = 2)toluf befalebe, at ber ffulbe bringeé bam ftrar bien ber bragt \^am af Ifenbeen og é^'fnbolt, inblagt og betruffen ^rinbfen neblob fig og hifakl^e nglingen, at ban ffulbe tage %)UM f af l^am paa et Sæppe, og foret>ife fine S3arer. Sien j^remmebe gjorbe paanp 3nbt)enbinger; men la lob S^aj^eUSOioluf Sallerne )ente t^eb )me egne ^olf, og befalebe ynglingen at aabne

29 tern. Sil u^9jø^ l^enne oi>erfmti]e 3^aarer, fuffebe 09 ffaijete, i^ct ban fremfagte Sanfeftjrog af en bit* ter rfaring, og gaf )lg (angfomt til at ut'paffe S3a(= lerne og fife ^^rintfen me Sager 6tpffe for *3ti)ffe. ^blant't mange anh'e foftelige (Stoffer fom t^er ogfaa en meb ull* gjenneml^ccfet (Siffeftccbning tilfone, t^llr^eret til to tullnbe ulbftijffer. Sien il^et ^an ubfoltei^c tien, faitt ter et Stpffe fiint Særreb ud, Ijt^ilfet Ynglingen ba lig red tilfibe og ffjufte, ibet ^an (igefom trømmenbe talte bfn for ftg: 3Taar ril 3^u ta cntcliij ffjanfc mit martl c^e ^^jtvtt 9ic? ^IcjaDenie') ftaa mig mctjct nocrmcrc cnfc J'iijl 2^ a i= e I * 2)i o ( u f blel^ enbmere forbaufet of er benne ynglingene Dpførfel og Ué\e gaabefulbe Drb, og f})urgte, boilfen (Sammenbccng bet t)at>be meb biint (Sti;ffe Sær- bet er reb..^erre, ft^arebe ben unge 2)ianb : iffe SToget, [om fortjener (Sberé )pmærffom()eb. Slien ^^rinbfen trængte inb \>aa ham og forlangte at fee Siin= flæbet, ^^orft efter lang SOtobftræben, ba 'ij.u-inbfen t\u fibft begpnbte at fife ftg utaalmobig, føjebe ^jnglingen )lg efter ^ané JBillie og fom frem meb flæbet. 2)ieb Suf og S^aarer brog ^an M frem. 2)ren Sa j:=ef's}ioluf nojebeé iffe meb at fee M; han t^ilbe ^iaa tnbe, bpor= for ben ^remmebe flagebe og græb t^eb (Synet beraf. ^perre, ft^arebe»i^nglingen enbelig \)aa ^iljrinbfcng min )iftorie er beel forunberlig, og M hav en fælfom Sammenbæng meb bette Stpffe ærreb, ber engang tilførte en ung ^innbe, fom jeg au brig fan glemme. Steb bi^fe Crb ubfolbebe ban ^læ* ') (?t )ftrcne.

30 26 bet, 0(3 SDiaii iaac M Derpau en i <SiIfe broberet ajefle, og lige operfor benne en anben broberet i (3ølt», meb ulbbatébaanb, ^bori ber kng tre ferler af (Srp* fafit^. af Mk beunbringébærbige 3(r* bejb ubraabte Saj'et = S)ioluf: ^iprifet bære STCa^é ^ulbfommenbeb, at ban bar lært SDienneffene, ^»ab ber bar bem ubefjenbtl*) SDien Ynglingen fuffebe: 35et er b e n b e é I8ærf I 2)a befalebe ^rinbfen \)am, at ban ffulbe fortætte fin egen og t^enbeé,^i Torte, fom ba\}l>e forfærbiget bette 93roberi, og?jnglingen tog tilorbe, fom følger: 3øi>fKfnl)Ebernene. ^erre, min gaber bar en anfeet ^jøbmaub, og jc^ bar \)an^ ene!e 23arn. 3^9 ^^^'^^ opbragen hjemme tiu (igemeb mit øbffenbebarn, en 3)atter af min gaberé 25rober, fom bar tøli tiblig, efter at ^abe gjort SIftaIc meb min gaber om, at bi 2^o ffulbe crgte ^inanben. Xa^ for blebe bi better iffe ffiltc fra binanben, iia bi borebc til. 2)ten 'iia bi [}a\}le naact ben mobne STIber, fagbe min gaber til min SDcobcr, at 5(ft)é og 9(ft)feb inben Slareté Ublob ffulbe borbe Slianb og ^one. 2)iin SDlo^ ber i)a\>'i>t l)erimob ^ntet nt inbbenbe, og faa blebe 'iaa S^ilberebelferne gjorte og Slnftalterne trufne til bet forefiaaenbe S3ri)ttup, mebcné jeg og min '^piejefcfter i ol Uffplbigbeb lien(ebebe meb ^inanben, uben at bibe ^loget af, bbab ber foregif omfring og. 35og, min 'iplejefø* fter bar maaffee flogere enb jeg, og \aae længer frem i 2!iben. ') i)et 96bc 3lffmt i.^oraiifn.

31 27 (saafnart ^It Mt ordner m mtit, at t>ei- fun ftot' tilbage at afflutte ^gteffabéfontraften og at bo[l>e S5rpU lupet, bcftemte min ^atev 'g^oreningené Øjcbiif til en ^rebag efter S5ønnen. 4^an inbbøb til benne.^cijtibelig* l^eb fme fenner og be ^jcbmccnb, meb ^bilfe ()an ftob i ^orbinbetfe; ogfaa min Sliober paa m *2ibe inbbeb fin og fme bt\^\k 3]eninber. 2>a nu ^rel)agen fom, b(eb (Salen pubfet op til be ^remmebe; ber blet^ ubbrebt ^crpper oberalt i.ipufet, IBægge blebe bebængte meb gulbbirfebe S^apeter. SDtin gaber inbfjøbte (Sufferteij og Spltetøj, og bermeb bar S(lt færbigt til at fejre gcften meb paéfenbe )ejtibe(ig^eb Smiblertib bci\}\^i min 2)iober labet mig gaa i S3ab og fenbt en ganffe np, oberorbentlig prægtig klæbning efter mig. 2)a jeg babbc babet mig, traf jeg meb S>el= bebag ben npe.klæbning paa. 3)en bar ^eelt gjennemtruf* fen meb ben fofteligile ^equgt, og jeg ubbrebte 3)uft om* fring mig, bbor jeg gif og ftob. 3)a jeg netop bar i S3egreb meb at begibe mig ^en i 3)roffeen, falbt ber mig en gob ^efjenbt inb, fom jeg i^av'^e glemt at inbbobe til geften, og t^a ber bar gob S^ib, tcenfte jeg at funne be= førge benne ^nbbpbetfe enbnu inben Sønnené ^ime. ^fg bøjebe berfor inb i en af mig ettere fun fjelben betraabt ibegabe, og, H jeg af 23abet og maaffee ogfaa af be nue, ubante flæber bar bleben iaa ^eeb, at (Sbcben perlebe mig paa ^anben, brebte jeg \}eh ben of aben mit broberebe i?ommetørf(æbe ut ot^er en S^nf, fom fanbteé ubenfor et Spmé, og tog Sæbe berpaa. jerne babbe jeg aftorret ben mig neb ober Sfnfigtet (ø* benbe Peb; men jeg \a\^ jo \iaa mit ^prflæbe. 35er* for bilbe jeg tit bette 33rug juft benptte fligen af min Unberflccbning, ^a ber plubfelig falbt et ^orflæbe neb

32 28 til mig. 2)et Mx finere cg Møbere at fø(e paa enb ben elffebe ^^igeé )aar, og (Spnet beraf l^ar gfcebeligere enb ^elbrebeffe for ^^g tog bet op, og faae idej* ret, for at faae at Dibe, ^t^ern ber bal^be faftet bet neb; ba mcbte mine Siiffe et ^^^ar ^igeøjne, ber oare bejfigere enb ajettené \iaa 23jergene. 5(lbrig ^ar jeg feet ffjøn* nere ^finbe enb ^enbe, fom ffuebe neb paa mig igjennem 33inbueté itter; benbeé gjnbe fan (^t^erfen maleé etter beffrideé. 2)a ^un bemærfebe, ai jeg faae op tit ^enbe, førte ^un en finger ti( SJiunben, lagbe berpaa ^ege- og S^iettemfinger tilfammen i^aa fit S5ri)ft, og brog fig berpaa titbage. ibet ^un luffebe SSinbuet. Wiit, )jerte tmr iat i ^(ammer, og jeg maattt fuffe '^\)bt. 5^3 ^H;r ganffe fordirret ; t^i ta(t {)at)be ^un iffe, men be S^egn, ()un bat^be gjort til mig, maatte bog bal^e SToget at ftge. ^orgjæt^e^ anftrengte jeg mig for at ubfinbe bereé S3etl)bning. ^nuil otnebgang btet? jeg fibbenbe unber S5inbuet, u'i^m bog ^Perfen at \)øxt etter at fee SToget mere; ^a ftob jeg enbelig op og fjernebe mig meb bet bijrebare S^ørftcebe. ^M jeg ftog bet ub fra ^inanben, buftebe trømme af 25ettugt mig imøbe; jeg berufebe mig beri, og føtte mig faa tuffalig, fom om jeg Par i ^arabifet. 2)a jeg brebtc S^ørfdtbet (jeett uh, bemcerfebe jeg, at ber fatbt et titte fammenfolbet ^^apiir ub. S^g tog bet op og ubfotbebe bet; bet inbefluttebe 5((»erbené 2(roma og efterfølgenbe fiint ffrepne Sinier: 3cg fenfccr f)am en SfriDclfe fer at flage min S'm* htu Smerte for ^am t bløfce eg fine Sfrifttræf (t^i itx gii'cé mange Slags Sfrift; ^jærligfiebm Ijar fin egen). 5g min Iffcbc focrgcr: )ucrfcr erc binc Sfrifrtrcrf faa fine eg fmaa, at it^jet ncppe-fan fatte bcm? 2)tcn jeg

33 20 fuam Ijam: Scrbi jcij li^el cg lamjcs; faat'an maa aut^ bercs <Sfrift rare, fem ciffc af inberftc )jcrte. ^eg Oeti'aijtebe tierpaa tet [muffe ommetørf(æbe nærmere, og fanbt»eb begge be *) ^jccrligbebé* fprog inbfvebe, af ^bi(fe mit ^ijerteé Icb inbfugebe nn Siæring. g^ørft langt ub paa Sfftenen bctraa^te jeg atter hjemmet, ^bor jeg fanbt min ^^Mejeføfter i S'aarer. Slien faafnart ^un fif Øje paa mig, aftørrede ^un fine Saarer, gif mig imøbe, bjalp mig Dbertøjet af, og fpurgte mig blit)t om STarfagen ti( min Ubeblii^elfe. )un fortalte mig tidige, at mirerne og ade tie ^ornemfte i S3i)en, ^jøb:= mænbene tidigemcb ^abi og SSibner (lalibe tjæret ber og fortæret ^eftmaattibet, famt at be (ænge babbe»entet paa mig, for at faae opfat. nbe(ig [Poret paa, at nu [fuibe SSrpKupet op[ætteé ti( M føl^ '\)a\}le be alk fjernet fig, og min opbragte '^aber U^^^^ genbe 5(ar; tbi ben uben STptte befoftebe ^e[t U^'^l^^ for= brct [tore llbgifter. SDten fiig mig nu, bpab ber er møbt 2)ig, PebbleP ^un: at 3)u fommer faa ftlbe ^jem, efterat bin llbeblibclfe ()ar gjort 3((t ti[ ^ntdl mcbbeclte jeg tienbe S((t, bt'^b ber Par møbt mig, og Pi[te og Sørflæbct..^un (ce* [te, imt:) ber [tob paa %Vipiret, og, mebené bun (æ[te, ruu Icbe S^aarerne (lenbe neb ab ^inberne. 2)erpaa [purgte bun mig, bbab ben Sfjønne IjaPbe [agt til mig etter Peb Segn gipet mig at forftaa. ^^g fortalte benbe l^a, at min Silbebte iffe ijapbe mælet et )rb, men fun bapbe ført en finger til SJlunben, berpaa (agt ^H'gefingcren og ') lørflabcrne erc fiirfantet aflange og fun ueb be to n&er prljbctie meb Srobericr.

34 30 SJieKemfini]ei'en paa S3n)ftet Of] peget iniob ^oi'«^?", 09 entelig hai^iit (uffet SSinbuct og iffe mere Mv fommen tiu fpnc. ^orgjcet^e^ fab jeg og Pentebe, gif neb; faa(ebe<? ffuttebe jeg: SSinbiiet forbtef (uffet. soten nu b&e\: jeg 3)ig om at ()jæ(pe mig i min gor* (egenbeb. S^iin ^Mejeføfter bæi^ebe SPIiffet ov til mig og ih' rebe : ), 35u min fc(t» om 2)u for* (angte mine Øjne, i^ilbe jeg tage bem ub og gibe 3)ig! ^a, jeg t^it bjæ(pe 3)ig, %\q og l^enbe! 3^^i ^un iu (fer 2)ig, (igefom 2)u e(ffer benbe. S^en i)m^ l)nt>e ba tjenbeé ^egn liat^t at beti> be? [purgte jeg. 5(t bun forte 'fingeren til S^tunben, betyber faa meget fom at 3)u er benbe iaa bprebar fom benbeé fjerte eder benbe^> <Sjæ(, og nt bun Ktngei^ efter en ammenfomft meb 2)ig. Sommetorffæbet er en ^ilfen ti( ben QU ftebe, og ^papiret inbebofber en S^itftaaelfe af, at bun er 3)ig gob. 3^et hm enbelig lagbc tlh'nbc fingre paa Sri)* ftet, Di(be bun bermeb fige, ar 2^u jtulbe fomme igjen om to 3)age, for at benbeé.(xjærligbcbéfummcr maatte for* ft»inbe af 3)ig. ^\m elffer 2;ig og ftoler paa 3)ig, faa meget feer jeg af benbeé S^egn, o min gætter, og, bimé jeg \)a\>te frie.ipccnber, ffulbe jeg t^ii'fetig bflftig fore ber fammen og beftntte (Sber meb mit SSenffab^ ^aabt. 3eg taffebe b^n^i' fi^i' be"^^^ Sifrettelnii^ning og gobe ^ioie, og forfob bc ttn-nbe folgenbe 3)age iffe ^ufet. 3eg \)\>exun fpifte eller braf, og fun min. ^Hejeføfter inb* gjøb mig S^roft og SØlob og opdartebe mig. ^a nemobeté Øjeblif nærmebe fig, bjflfp (^un mis ogfaa meb at flæbe mig paa, gjorbe min "iperfon buftenbe meb fofte*

35 31 (ig Siraf, 09 tn^oljp^ mi^ SDIot* hl at fprfelge mit Ssen* t^r. 5c^ fot^ i"i9 ^'i filmmen 0^ beijqi? mitj ^en i fcen littc Ilte, bfor ji'ij liijcfom forride atii] toij ^^^^e paa sbænfen unter ^in^uet. ^ff^ fi^n*je i'arebe ^et, inden telte aalmete tlj;. 3^9 f^ifif il^ejret ; men [anfnavt jeg fif )je paa ten Sfji^nne, t^nr jei; af Saligbct nænnet at tabe SePitllbeben. ^^g fattete mig tog, og faae atter ipejret; men neppe møtte mit S(if ten 2)ejlige^ Slafnn, førent jeg beft^imete. 3)a jeg entelig trctie ang bæi^cte 33Iiffet, fo(te jeg mig be{ blæntet af benteé 8fjpnbetgi lanté, men fom tog iffe, fom titligere, ut af mig feliv,^im boitt et rctt.^ktte og et ^gpcjl i ipaanten. 3)a bun bav forbiéfet om min ^'pmærffombet, ftrog bun Wv' met noget tilbage imot SHbuen, lagte ten flatc.^aant paa ^n) 1et, og boltt tcrpaa Si'orflætet og spejlet ut af JBintuet. S^crpaa forfpantt bun plutfelig. 2)og fnart fom bun igjen met S^ocflætet, bbilfet bun tre (Sange fænfete net og atter trog ibejret, fom om bun ttippete tet. 3)erpaa fnoete bun tet i.^ænterne, fom om bun Dret tet ut, bøjete fig entnu engang ut af IBintuet, og trog lig terpaa tilbage for at blibe borte, uten ai han fagt et enefte Drt. Uten i mint)1e STaate at begribe, bbat bun Pilte lige met alle ti^fe gaatefulte ^Jagter, bleb jeg forbtrret ftttente paa Sænfen, inttil tet bar blebet ganffe morft, og fom forft bjem bet SPTitnat. 3eg fantt min ^^lejefofter llttente met.paanten unter ^int og i S^aarer. forogctc fun ent= nu mere min ^orbirring og efpmring. 2)icn ta jeg jlrar efter Snt'trætelfen ganffe uttomt fanf fammen i et )jorne af SSccrelfet, ilete ^un mig tilbjælp, t^jalp mig at rejfe mig, tog )berflætningen af mig og fpurgte, bbat ter bar møtt mig. 3)a jeg ^abte fortalt Ijenbe 5(lt, pttrete ^un ten

36 32 Sliening, at min 6(ffe^e l^e^ S^egn kt?te inflet fige faa me^et fom at jei] om fem 2)fl^e ffiiltc femme igjen, 09 (t>ette frem(]if af ()cntteé 23et)ccgelfe meb pejlet og ^(æ= tet) tage ^Mab^ i '^-arlierené Sob *), in^ti( ter biet) fenbt S3uti efter mig. 2)a biet) bet (ptt for mine ^jne, og jeg [agbe : S3eb STQa^, o min garbroberé 3)atter, 3)u bar 2:(n jeg bemærfebe juft i t>egabe en jobiff ^arferé SSærffteb. 2)erpaa gat' jeg mig til ot græbe. 2)len min ^lejeføfter ttdiktui mig og min= bebe mig om, at ber gat^eé bem, fom bele lange STar niaatte libe Iffol^é bitterfj?be Smerte, meben^ jeg blot ffulbe kt>e Saalmobig^eb en fort Uge. S^m bragte mig ogfaa SToget at fpife; men jeg i^ar iffe iftanb til at npbe nogen Sib. )gfaa isi^tnen flyebe mig, og jeg fif et blegt, fpgeligt Ubfeenbe. 3)et Par jeg prø* bebe.^jærligbebené SItagt og lærte Sibenffabené løb at fjenbe ; jeg bled ganffe fpg, og min ^Kejeføfter leeb tifli* gemeb mig. ^un fab Peb mit Seje og unberbolbt mig meb (Sfilbringen af alle be Sibelfer, fom be, ber elffe, l^ape (it gjennemgaa; mangen ang lullcbe ()enbeé blibe og føbe (Stemme mig i lummer, og i^a Mv jeg Ipffelig. Silen faa ofte jeg paagncbe, fanbt jeg benbe i fine C^jnc og græbenbe Peb mit Seje. (Saalebeé forløb fem 3)age. 2)a bragte ^un barmt SSanb og berebte mig et ^ai^\ efter S3abet betjente bun mi5 Peb min ^^aaflæbning, og, ^a jeg par færbig, fulgte bun mig til.g)uuébøren, unber mange milbc Ønffer for at ^M) maatte lægge fin SSel)lgnelfe i mit ^orebapenbe. ') 3 rtcrlanb, ttlbcclsi pgfaa i bet crc ærf^ ftciicrnc ^eelt aabnc imob (^aben, ja ^er arbejbfs ofte enfc«og X^aa aben feliv

37 3e9 l'f^at? mig aftfau Ijen til g^ari'ecené 3501?; men, M M netop oar i^øderfcag, fanbt jeg ben til min lloce fuffelfe luffet. 3^9 tog ba ^ku udenfor Soben og Dentebe, inbtil."^albet til ftennibbagébønnen (øb, inbtil (golen»ar bleeen røb, og Stftenébønnené S^ime oar for* ^aanben. nbelig brøb STattené 2)iørfe inb; men enbnu hmte jeg iffe mobtagel minbfte Segn a^ ben inberlig elffebe. 3>a jlob jeg op og Paflebe ganffe ^jertefpg ^jem. )jemme iat min ^^Uejeføfler og oentebe paa mig..^un fab knfunfen i fig [elf, og S^aarerne ranbt ^enbe neb ati ilinberne. 2)ten, faafnart ^un bemærfebe mig, )lob ()un op og fom mig fmilenbe imøbe, ibct t)un fpurgte, ^oorlebeé bet Par gaoet mig. 2)a flagebe jeg min i* belfe for benbe unber bpbe <Suffe. SKm ()un bat mig Pære Pel tilmobe; tbi min glffebeé UbebliPelfe Par et fiu fert ^^orparfel for ben iffe Iccnger fjerne ^ipfplbelfe of mine ^ebe ig)nffer. >un ^apbe fun Pillet prøpe min ^eb^ængenbeb o^ Sroffab; jeg ffulbe fun ben følgenbe 2)ag igjen tage '^li^laté unber bfnbe^ SSinbue og lægge 2)lærfe til be S^egn, \)m Pilbe gjøre. 2)og al ^enbeé trøftefulbe og fjccrlige 2;iltale funbe iffe bringe min ^jær* ligbeb^^fmerte tii at bulme; og, U bun for mig, ftøbte jeg ^abet bort fra mig meb ^oben, ibet jeg fagbe: 2)en, ber elffer, er fpg, og \)av i)\)ixun i*pff til SJtat etter SøPn. åseb 3(ttab, o min 'fætter, ubraabte min ^lejefø ler: bet er ^jccrligbebené fanbfærbige 3;egnl og ffaffebe unber Saarcr atter be forfmaaebe (Spifer tilfibe, mebené jeg af mit ^nberfte bali, at bet bog fnart maatte oære SDiorgen. Saafnart 2)agen grpebe, gif jeg bort og fatte mi^ II. 3

38 34 unber min (ffetcé IBintiuc. C)^ [ee, ^inliuet biet) aab* net, 09 ten 3)ej(i9e faae fmilenbe ut) teraf! 2)ten ftraj: igjen traabte ^un tilbage og ^entebe fom ^un ^3Uttebe i en ^ofc 09 faftebe bag bcb lig inb i S5æcel* fet. 3)erpaa tog ()un en ^))otte meb rent i, lob fit ^aat falbe ub ober fit 9fn)lgt, og t)o(bt et C'ieblif en Sampe obev Soppen af ^Mantecne. S)a Mte Mx gjort, traabte l^un atter tilbage og luffebe S3inbuet. S)Ien jeg følte mig ^ee(t elenbig ober biéfe ^emmeligbeb^fulbe ^egn, bbortil ^un iffe babbe føjet en og benbte lang* [omt tilbage, unber ^aarer og fulb af '^pine, foraarfaget af min gløbenbe Sibenffab og Sængfef..^er fanbt jeg min ^Mejeføfter fibbenbe meb Sfnfigtet imob SSæggen ; t^i ^Daa ^enbeé ipjerte tærebe dummer og finfpge; men in* tet 5rb talte ^un til mig om, ^bilfen Sibelfe min heftige.^^jærliglu'b til en 3fnben foraarfagebe benbe. Sif ben me= gen raab bare benbci> IDjne blcbne baarlige, og bim befanbt fig iøbrigt i en meget libenbe Silftanb..^un maattc førft famle fig noget, inben l)un funbe fpørge mig om, bm'i^ ber bar møbt mig benne 3)ag. ^cq fortalte benbe ^^Iting, og ^un forfiffrebe mig, at )pfi)lbelfen af mine Onffer ryffebe baftig nærmere. 2)et, fom ben unge 3)a* mc ^at?be foretaget fig meb (Spejlet, ftulbe anti)be, at jeg blot ffulbe ha\it Saalmobig^eb inbtil olene STebgang. ;3bet bun lob.^aaret falbe neb obcr fit 5tnflgt, gab bun mig at forftaa, at jeg ffulbe inbfinbe m.ig boss ^enbe, naar i)tatten brebte ftne mørfe fogger ober ^ovben. aseb ^^^otten meb %Manterne antnbebe bun mig, at jeg ffulbe gi* Pe SDtøbe i ben bagbeb )ufet liggenbe ^pat'e, og S:egnet meb Sampen gab tilfjenbe, ot jeg ftulbe tage ^laf^é, ^bot jeg faae Sampen brænbe, og ber taalmobig bente min (51* ffebe.

39 35 3^9 fnurrete imo^ min 'spfejefufter of er te i^obe Ub* flåter, fom t)un iitrer aabnete for min ^antaft; men bun ^at* U3 ti( at (ee bøjt og opmuntrebe mig til b(ot at ^a* t>e S^aahnobigkt inttil 3(ften, ta bentc^ ^'rt fiffertig ffulbe ftott t'ere^ ^^røl^e. 3)erpaa gjorte t)un fig Umag for at abfprete mig; men jeg t)j?nfaltt alene ^Ua\? om, at ban tog fnart t>ilte fate tet forte Stat. 3^a tet nu entelig begpntte at Mibe mprft, rofte min ^^Mejefofter mig et ^orn of reent 2)roffué og bat mig tage tet i S)iunten; terpaa fiji^fete bun mig og fagte: 9uiar 2^11 fommcr [ammen met Stffete, )aa fremllig tette JBeré: >, figer mig, vd Ma\). ^vat> en '?)ng? ling \)av at gjøre, t)uté Snbre gljøtcr af ^jærlig^ed! 3eg maatte ti(ft*ærge bente at fremfige ti^fe Drt i>et STfffeten fra min (ffete; terpaa forføjete jeg mig ben til ^^nben, fantt S'oren aaben og ffimtete i nogen 3fffrant et ^i)é. 3^9 nærmete mig tet, og fom tit en.^abefal met et ^upt)eltag af Ifenbeen og ^benbolt. l'ampen bang mitt i Salen; unter i^ampen bræntte \iaa en ^øj ultftage en tcf ^Horfjccrte. jbæggene t^are be= bctngtc met fbære (g i (fe tæpper, gjennembccl^ete met eølt? 2)Iitt i Salen fantte^^ et met berligt S3illet* Hvrrf utfnmffet Springi^nnt, og terbo^ ftot et met alle* baante foftelige Spifer befat S5ort, tilligemet en ^orcel* Iccné ^Biinfruffe og et gultfmt)ffet ^rnftalbcrger, 9(ft* fammcn tiltæffet met en folterig <Silfetug. 3 f" f^o^ tiltæffet ølbfurb fantt jeg pet nærmere llnterføgelfe te berligfte "frugter og te meft utbalgte, met en føt 3)uft berufente SSlomfter. 3^a jeg intet menneffeligt SSæfen

40 36 funbe faae 0\( paa, tog jeg ^^iatt\ oij t^entebe t»e( ttfmobe paa, ^l^ab t>et Dilbe fomme. SOTen jeg fif Ktnge at»ente. 3)er forløb een, to, tre Simer af STatten, uben ot jet] ()l^erfen ^ørte etter faae SToget til ^enbe, for jeg Par fommen. ^mibtertil)»ar jeg bleben bpgtig futten, ba jeg i tængere %\b ^nkt ^M^e funnet fpife af min ^jærtig* ^ebépee, men nu befanfet mig bebre i^eb ben nære Ubfigt tii fu(t) Silfreb^ilittelfe. 2)erti( fom piferneg inbbpbenbc 3)uft, ber nar faa friftenbe, at jeg iffe tænger funbe mob* iiaa, men nærmebe mig S3orbet, føftebe 3)ugen titfibe og efter^aanben lob 3((t fmage mig bet: be ftegte ugte, "i^t og ailt be ebrige tceffre S^ing, iffe at gtem== me ben foftelige IBiin. 2(f benne tog jeg tit mig faa rigelig, at jeg bteb ganffe føbnig, og, efter at bflbe naffet mine ipccnber, flumrebe inb }?aa ofaen. 3)a jeg iffe i)a^\:!t fofet i flere STcctter, t'aagnebe jeg iffe, førenb olen meb fit futbe Si)^ ffinnebe mig i førenb jeg rigtig funbe fanbfe, bemcerfebe jeg, at mit Unberlib bar tæt beftrøet og ^uu ftøb. 3^9 fpv'^ttd op, ri)ftebe mine flæber, iaae mig om og opbagebe til min "^orbaufelfe, at jeg ^ai^be foldet paa ben aabne ^at'i. ^^bmpget og bebrøbet gif jeg tangfomt ^jem, bbor jeg fanbt min forgbeti)ngebe Mejeføfter trofaft paa fm ^^oft, bentenbe min S^ilbagefomft. SKen, faafnart ^un fif 0\c paa mig, tørrebe (jun fine i^jne, forføgte paa at fmile og fagbe meb ()ele fin naturlige S3Iib^eb: ), min fætter, ub ^ar Piéfelig Dccret 3)ig naat)iq i bin ^jærlig^ebélibelje; tlji ben ^ilbebte elffer S)ig igjen, og ^ar gjort 2)ig Ipffelig, mebené jeg unber Ijaarbe #ngftet* fer ^ar bentet paa 3)ig. 3)og, 3)u bærer iffe (Sfplben

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere