Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;"

Transkript

1 Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec i Helsingør. Medindehaver af Firmaet C W Obel i Aalborg fra Adresse : Helsingør. OESTERBY Pierre Professor, R. : f. 10. Sept i Paris: Søn af Partikulier Andreas Oesterby (død 1908) og Hustru Anna f. Stroh: gilt m. Anna Nathalie Frida Fanny- O., f. 8. Okt i. Dalter af Grosserer C Th. Vogelsang (død 1894) og Hustru f. Nielsen (død 1906). Lærer i Fransk i fra 1884, ved Officerskolen fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Association francoscandinave: Formand for Fransk akademisk Forening ; Sekretær for Foreningen af fremmede Magiers

2 327 Ole Konsuler i Danmark; Medredaktør af Maauedsskriftet Le Danemark. l'doul. Ordner: F.Æ.L.; Fr. off. de I instrue. publ. Adresse ; Stockliolmsgade 13, Kblivn. Sommerbolig : Bemubo, Nærum. OHLMANN Martin Sognepræst, R.; f. 28. Juni 1860 i Holbæk; Son af Sagfører J F Oblmann (død 1898) og Hustru f. Jørgensen; gift m. Charlotte Pauline O., f. 9. Dec i Vindekilde, Faarevejle Sogn, Datter af Godsinspektør Cramer. Student (Hauchs Skole) 1879; cand. theol. 1886; Kateket ved St. Matthæuskirken 1886; Kapellan i Gjentofte 1888; Sognepræst for Ordrup Kirke 1891, for Vemmetofte Kloster fra Adresse : Vemmetofte pr. Faxe. OLDENBURG Erik Overretsassessor; f. 21. Nov i Helsingør; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift ni. Ursula O., f. 5. Sept. 1873, Datter af Dr. med. A D Midler og Hustru f. Seemann. Student (Odense) 1882; cand. jur. 1888; Fuldmægtig ved Nordre Birk : Assistent i Justitsministeriet 1891-] 1902: Overretsassessor (ved Overretten i Viborg) 1902; Formand i Tilsynskomitéen for Bøggildgaard Opdragelsesanstalt Adresse : Viborg. OLDENBURG Paul Præst; f. 7. Marts 1870 i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (so denne); gift m. Clara Margrethe O., f. 30. Juli 1873 i Kblivn., Datter af Kontreadmiral C A Garde og Hustru Anna f. Simonv (død 1883). Student (Odense) 1888; cand. theol. 1894; Kateket ved Frue Kirke ; residerende Kapellan i Varde , ved Frederiksberg Kirke fra 1907; Missionssekretær i : Medlem af Bestyrelsen for K. F. V. M. i : Medlem af Santlialmissiouens danske Komité og af Missionen blandt hjemløse Mænd. Adresse: Frederik den 6tes Allé 10, OLDENBURG Valdemar Overpræsi dent SK.DM.p.p.; f. 1. Dee i Sorterup; Søn af Sognepræst Theodor Oldenburg og Hustru Louise f. Rothe; gift m. Henriette O. (død 1895), Datter af Kommandørkaptajn M N Snenson (død 1856) og Hustru Augusta f. Stephansen. Student (Metropolitanskolen) 1853; cand. jur. 1859: Assistent, i Ministeriet for Slesvig; slesvigsk juridisk Eksamen 1861; Auditor 1863: Lærer ved Officerskolen og ved Søofficerskoten ; igen Auditør 1870; kst. Vicepolitidirektør i 1871; Byfoged ' i Odense 1877: Birkedommer i Nordre Birk 1888; Overpræsident i fra Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole: Formand i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Bestyrelsen for Fængselsselskabet i, af Fængselsselskahernes Fællesbestyrelse og af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse; Formand i Nationalbankens Repræsentantskab og i Forsikringsselskabet Danebroges Repræsentantskab; For. mand i Bibelselskabet i Danmark; Medlem af Centralkomitéen: Medlem.af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Rosenborg Brøndanstalt og Faxe Kalkbrud og for Kreditkassen at Husejere i Kblivn l'deul. Ordner: F..F..L.: N.St.Ö.: Pr. R.Ø.; B.St.A.: B.St.Slau.:Stb.V.; S.N. Adresse: Ny Vestergade 12, OLDENBURG Vilhelm Overtæge; f. 26. Nov i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift m. Ellen O., f. 30. Jan., Datter af Kommandør N J Jespersen og Hustru Ottilia f. Suenson. Student (Odense) 1884; med. Eks. 1891; Reservelæge i Hæren ; Læge ved Børnehospitalet i Odense 1898, ved Sanatoriet Helsebod s. A.; Værgeraadsmedlem; Overlæge ved Julemærkesanatoriet fra Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; ugift. Leder af Aktieselskabet V Olesen, hvilket Firma grundlagdes af C Olesen 1892; Medlem af Bestyrelserne for Korkvarefabrikken Danmark i. De forenede Farverier og Trikotagefabrikker i Esbjerg, Aktiebolaget Heyman & Olesen i Stockholm etc. Adresse : Stockliolmsgade 33, OLESEN C A Etatsraad, K=.p.p.; f. 27. Juni 1845 i Hjørring; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsen; gift m. Christiane Cathrine Nicoline f. Nielsen, f. 22. Juni i Hjørring. Cand, pharm. 1866; Underdirektør ved Aalborg Spritfabrik ; Medejer af Roskilde Spritfabrik ; adm. Direktør for Aktieselskabet De Danske Spritfabriker fra Stiftelsen 1881; Formand - for Grosserersocietetets Komité fra 1907 (Medlem fra 1899), og for Smørnoteringsudvalget; Medlem af Akkordretten; Repræsentant i Nationalbanken; i Bestyrelsen for Nordisk Forening lil økonomisk Samarbejde; Fol-

3 Ole 528 mand for De samvirkende Byerhvervs- Organisationer og for Den danske Handelsstands OLRIK Axel Docent ved Universitetet, Dr. phil.; f. 3. Juli 1864 paa Fredelem Fællesrepræsentation; Medriksberg; Søn af Kunstmaler Profes af Repræsentantskabet for Det sor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru kgl. octr. alm. Brandassurance Comp. Hermine f. Valentiner; gift m. Formand i Bestyrelsen for K bh vris Margrethe Sofie Eleonora f. Hassel- Dampmøller; Formand for Østerbros Quist. Fortsættelsesasyl. Student (Mctropolitanskoien) 1881; Uden!. Orden : S.N. universitetets Guldmedalje for en Afhandling om Eddakvadenes Alder 1885; Adresse: Amaliegade 24, OLESEN Thomas P Brænderiejer, K. mag. art. 1887; Dr. phil. (Forsøg til Dir.; f. 9. Okt paa Lengsholms en Tvedeling af Kilderne til Sakses Mølle, Hjørring Amt; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsitetet 1897; Forstander for Dansk Fol Oldhistorie) 1892: Docent ved Universen ; gift m. Magdalene Marie f. Jensen (død 1897). Foreningen Danmarks Folkeminder kemindesamling fra 1905; Formand for Overtog Faderens Virksomhed (Spritfabrik) 1866; Medlem af Byraadet i versitets Jubilæets danske Samfund; 1908: Medlem af Bestyrelsen for Uni Hjørring ; i Bestyrelsen for Medstifter af Folklore Fellows 1907; fra Hjørring Handelsförening og for Aktieselskabet Vendia; Medlem af Over- Studier og fra 1908 af Tidsskriftet Fra 1904 Medudgiver af Tidsskriftet Danske skatteraadet for Hjørring Amtsraadskreds. Videnskabernes Selskab i, Kri Dansk Folkemindesamling. Medlem af Adresse: Hjørring. stiania og Helsingfors. OLIVARIUS L H F de Fine Grosse Litterære Arbejder: Sakses Oldhistorie (1894); Danske Ridderviser (1898- rer. R.; f. 29. Dec i ; Søn af Hoffourer hos Christian d. VIII 1908): Danske Folkeviser i Udvalg (under Medvirkning af Ida Falbe Hansen) og Frederik d. VII. L H de Fine Olivarias (død 1863) og Hustru Ida f. Petersen (død 1909); gift m. Johanne Pe- (1900): Om Ragnarok (1902); Danmarks I-II ( ); Danske Heltesagn trea Ludvign 0 de F.O., f. 3. Okt Heltedigtning I-II ( ): Nordisk i : Datter af Justitsraad Hovedkasserer N F L Petersen og Hustru f. alder (1907): Danske Folkeviser med Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middel Wiinstedt (død 1902). gamle Melodier (sammen med Th.Laub) Student (v. Westenske Institut) 1866: ( ). Forskellige Afhandlinger om derefter paa Handelsakademi: Direktør Folkedigtning, Myter, Oldkultur m. m. for Aktieselskabet De forenede Dampmøller : i Bestyrelsen for Aktieselska Adresse : Vodroffsvej 53, bet De danske Dampmøller OLRIK Eyvind Kriminalretsassessor; og adm. Direktør fra 1905: Medlem af f. 2. Okt paa Frederiksberg; Søn Kbhhvns Bedømmelses- og Voldgiffsudvalg for Kornhandelen fra af Sørik (død 1890) og Hustru Hermina f. af Kunstmaler, Professor Henrik Olog Handelsretten fra Revisor i Valentiner: gift ni. Margrethe O., f. Forsikringsselskabet Mundus i 17. April i Holstebro, Datter af Overauditør A P Olsen og Hustru f. Ring. Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne fra Student (Metropolitanskolcn) 1883: Adresse: Faxegade 7. rand. jur. 1888: kst. Protokolførcr i OLLENDORFF J E F Vandbygningsingeniør R.DM.n.p.; f. i. Marts 1846 i tig ; Assistent i Justitsministe- Kriminalretten s A.: Sagførerfuldmæg Holbæk: Søn af Købmand. Agent CA riet 1891: Fuldmægtig smstds. 1905; Ollendorff og Hustru f. Plesner; gift Assessor i Kriminalretten s. A. m. Hulda Rosalia f. Marzetta, f. 4. Formand i Overværgeraadet for de Febr. i jvdske Sager: Formandssuppleant i Polyt. Adgangseks. 1865: eand. polyt. Værgeraadet for Khhvns 10. Værgeraadskreds: Medlem af Bestyrelsen for 1870; Lærer ved Teknisk Institut m. m ; kst. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet og fung. Havneingeniør Forfatter til talrige Afhandlinger i Samfundet og Hjemmet for vanføre. i Frederikshavn samt ledende Medlem Fagtidsskrifter. af Den kgl. Havnekommission i Frederikshavn 1872, fast ansat i samme Adresse : Frederikshaldsgadie 21, Stilling 1882: Medlem af Kommissionen angaaende Tilvejebringelse af en p.p.; f. 12. Juli 1862 i ; Søn af OLRIK Hans Professor, Dr. phil., R. Tilflugts- og Handelshavn i det nordlige Kattegat (død 1890) og Hustru Hermine f. Va- Kunstmaler Professor Henrik Olrik Udenl. Orden : S.Kr. lenfciner; gift 1. Gang m. Elisabeth Adresse : Frederikshavn. Cathrine O, (død 1896), Datter af Ju-

4 329 Ols stermester Ernst Bruun, 2. Gang m. Dagmar Knudine Caroline O., f. 10. Jnn., Datter af Skibskaptajn K Hansen. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. theol. 1885: Dr. phil. 1892; Lærer ved Vesterbros Seminarium ; Professor 1394; Forstander for Statens Lærerhøjskole 1895; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; Sekretær i den danske Afdeling af Den Lettcrstedtske Forening og Medredaktør af Nordisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse. Litterære Arbejder: Knud Lavard (1888); Konge og Præstestand i den danske Middelalder ( ); Danske Helgeners Levned ( ); Absalon ( ): Danmarks Lærerhøjskole (1906) m. m. Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.; N.St.O.; S.N. Adresse : Lærerhøjskolen, Odensegade 14. OLSEN Bernhard Direktør. R.DM.p.p.: f. 9. Sept i ; Søn al Portner Christen Olsen (død 1846) rg Hustru Ane Rasmusdatter (død 1842); gift m. Laura Maria Nathalie O. (død 1899), Datter af Skibskaptajn Jakob Glad (død 1887) og Hustru f. Ritchie (død 1876). Tegner; deltog i Krigen 1864; Løjtnant; Direktør for Tivoli ; Grundlægger af Panoptikon 1885, af Dansk Folkemuseum 1885; Direktør for samme oprettede et Frilandsmuseum ved Lyngby 1901: Hedlem af Bestyrelsen for Musikhistorisk Museum fra Har skrevet en Række kulturhistoriske og folkloristiske Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagspresse, samt Bøger. Udenl. Orden : Br.R. Adresse; Bernstorffsvej 4, OLSEN Bjørn M Professor, Dr. phil., R. DM.; f. 14. Juli 1850 i Tingøre Kloster i Hnnavatnssyssel; Søn af Administrator R M Olsen og Hustru Ingunn Jonsdatter. Student (Reykjavik) 1869; cand. philol. 1877; Adjunkt ved Reykjavik Skole 1879; Rektor ved samme ; Dr. phil. (Runerne i den oldislandske Litteratur) 1883; Medlem af Videnskabernes Selskab i Kristiania 1902, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab Har skrevet talrige litteraturhistoriske Afhandlinger i danske og islandske Tidsskrifter. Adresse : Reykjavik, Island. OLSEN C A Overretssagfører; f. 28. Juni 1844 i Nakskov: Søn af Bagermester J P Olsen og Hustru Eleonora f. Johansen; gift m. Anna Isabella Frederikke f. Minet, f. 27. Sept. i Student (privat dimit.) 1862; cand. jur. 1868; Bogholder i det kbhvnske Byggeselskab 1872; Overretssagfører Formand i Bankraadet for Kbhvns Prioritets- & Laanebank: i Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Bock og Bryggerierne Stevns; Repræsentant i Grundejerforeningens Renlioldningssclskab; Kasserer i Efterslægtssamfundet; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds Adresse: Nørregade 33, OLSEN Chr. Grosserer, Konsul; f. 26. Sept i Præstø; San af Bagermester Chr. Olsen og Hustru f. Heimann; gift m. Dagmar O., f. 20. Sept i Esbjerg, Datter af Fabrikant P Brinch (død 1908) og Hustru Mathilde f. Dahl. I Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og for Foreningen af jydske Handelsforeninger; i Bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association; Medlem af Esbjerg Byraad. Vicekonsul for Rusland. Adresse i Esbjerg. OLSEN Constantin Entreprenør, Stenhuggermester; f. 7. Juli 1861 i ; Søn af Fuldmægtig O Th. Olsen og Hustru Hanne f. Poulsen (død 1905), ugift. Ansat i Hans & Jørgen Larsens Entreprenørforretning fra 1875: Ingeniørassistent smstds til 1898; Deltager i Firmaet fra 1899: Stenhuggerborgerskab Formand for Stenhuggermester Foreningen i fra 1900, for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening fra 1907 (i Bestyrelsen fra 1901); Repræsentant i Arbejdsgiverforeningen fra 1900; Delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk fra Adresse: Gartnergade 14, OLSEN C V Departementsdirektør i Marineministeriet, K 2.DM.: f. 2. Dec i ; Søn af Jærnstøber Anders Olsen og Hustru f. Sørensen: gift m. Emmy Vilhelmine Cathrine f. Passburg, f. 21. Juni i Assistent ved OrlogsværftetiS Regnskabsvæsen 1884, i Marineministeriet 1887; Fuldmægtig 1893; kst. Kasserer og Arkivar 1897; Ekspeditionssekretær 1898; Kontorchef 1901; Departementsdirektør fra Værge for Holmens Kirke. Adresse: Kastanievej 3, OLSEN Fr. Tobaksfabrikant, R.; f. 25. Nov i ; Søn af Skibsbygger C F F Olsen og Husfru f. Herlitz;

5 Ols 350 gift m. Frederikke Johanne Margarethe f. Buck. f. 1. Jan. i Firma : L Siesbyes Eftf. Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904; Formand i Rcpræseiitantskabet for Haandværkerbanken fra 1909; i Kirkeinspektionen for St. Johannes Kirke fra 1906; Sekretær ved Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole fra 1882; Formand i Bestyrelsen for C. A. 28. Juni; Medlem af Komitéen for Indsamling af Cigarspidser. Adresse: Nørrebrogade 24, OLSEN Freilif Redaktor; f. 9. Febr i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe Olsen og, Hustru f. Cavling; gift m. Harriet Johanne Frederikke!. Abrahams, f. 6. Okt i Redaktør af Ekstrabladet. Adresse: Niels Hemmingsens Gade 38, OLSEN C Chr. Redaktør; f. 12. Marts 1857 i Nykjøbing F.; Søn af Rasmus Olsen og Hustru f. Holm; gift m. Petrea Susanne Anna Johanne f. Hørdum, f. 23. Sept i Fuglslev. Snedkersvend; Medlem af Bygningssnedkernes Bestyrelse 1882; Formand for Suedkerforbundet i Danmark 1885; Siedlern af Udvalget for De samvir-, kende Fagforeninger 1886: Stifter af den socialdemokratiske Vælgerforening for Kbhvns 5. Kreds 1881; Redaktør af Ravnen; Medarbejder ved Social-Demokraten; Medlem af Bestyrelserne for j Arbejdernes Bryggeri Stjernen og for Arbejdernes Fællesbageri; Medien af Journalistföreningens Bestyrelse. Adresse : Nørrebrogade 64, OLSEN Martin Kommunalrevisor: f. 5 Febr i Vejle; Søn af Skrædder-' svend C M Olsen (død 1890) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1865); gift; m. Marie Emilie f. Rasmussen, f. 5. Juli 1858 i Vaaljensted. Lært Snedkerfaget; Svend 1872; i Udlandet ; Formand for Bygningssnedkernes Fagforening , for Suedkerforbundet i Hanmark ; Sekretær i De samvirkende Fag- : forbund i Danmark , Formand ; Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i ; Medlem af Socialdemokratisk Forbunds Hovedbestyrelse fra 1900; Kommunalrevlsor fra Medlem af Borgerrepræsentationen ; Medlem af Folketinget (Kbhvns 8. Kreds); Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Arbejdsanvisningskonfor og for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde fra Adresse: Drejøgade 2, OLSEN O C Justitsraad. Bogtrvkker, R.; f. 21. April 1840 i ; Søn af Værtshusholder Hans Olsen Wilkestrup og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Rasmine f. Larsen (død 1887). Etableret Firma: O C Olsen & Co. Medstifter af Dansk Bogtrykkerforening og indtil 1901 mangeaarig Formand for samme; Formand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; Næstformand i Industriforeningens Repræsentantskab; Formand i Bestyrelsen for Fredenshus; i Bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og for de danske Vaabenbrødres kbhvnske Afdeling. Adresse: Maltcgaardsvej 17, Gjentofte. OLSEN Ole Gaardejer, R.p.p.; f. 8. Nov i Skrodsbjerg i Præstø Amt; Søn af Fæster Ole Olsen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter; gift m. Marie f. Jensen, f. 25. Juli i Tjæreby. Uddannelse: Karise Højskole og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Gaardejer i Tjæreby 1876; Medstifter af Venstres Folkeblad 1891; Folketingsmand for Maribokredsen (Venstrereformpartiet); Medlem af den parlamentariske Skattekommission af Finansudvalget Direktør i Østifternes Hypotekforening; Medlem af Akkordretten og af Overskyldraadet; Formand for Statsdyrskuekommissionen; Medlem af Landbohøjskolens Tilsynsraad; Næstformand i De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift (fra 1901) og for De samvirkende danske Andelsslagterier; Formand for Kreaturforsikringsanstaltcn Parts Bestyrelse, for Haslev og Omegns Landlxtforening og for Haslev Svineslagteri (fra 1896). Udenl. Orden: S.N. Adresse : Tjæreby pr. Haslev. OLSEN R A Overretsassessor; f. 23. Aug i N-Uttrup; Søn af Karetmager C Olsen. Student (Aalborg) 1885; cand. jur. 1890; Byfogedfuldmægtig i Randers; Fuldmægtig ved Rougsø med fl. Herreders Kontor 1898; Assessor i Landsoverrctten for Nørrejylland fra Adresse : Viborg. OLSEN Sigvald Bryggeri bestyrer; f. 27. Aug i ; Søn af Skomager V O O Olsen og Hustru f. Nielsen; gift m. Ludovica Caroline f. Olsen, f. 8. Nov. i Fredensborg. Uddannet som Smed, senere som Cigarmager; arbejdede flere Aar i Tyskland ; Formand for Cigarmagernes Fagforening ; Forretningsfører for Tobaksarbejderforbundet i Dan-

6 33! Ort mark , senere Medlem af dets Hovedbestyrelse; i Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund; i Kontrolkomitéen for Socialdemokraten ; Viceformand for Socialdemokratisk Forbund; Repræsentant for det danske Socialdemokrati ved de fleste internationale Arbe.iderkongresser; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesbageri; Bestyrer af Arbejdernes Bryggeri Stjernen ; Suppleant i Des permanente Voldgiftsret indtil 1910: Folketingsmand for Kbbvns 11. Kreds fra 1895; Socialdemokratiets Ordfører bl. a. i Toldspørgsmaal; Medlem af Frederiksberg Overskatteraad. Adresse : Godthaabsvej 10, OLUFSEN A Th. Justitsraad, Ekspeditionssekretær i Hofmarskallatet: f. 1. Dec i Bisserup pr. Rude; Søn af Købmand Hans Olufsen (død 1889) og Hustru Oline f. Hansen (død 1906); gift m. Edel O., f. 12. Okt i, Datter af Professor, Dr. med. Bernhard Bang (se denne). Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1887: Assistent i Hofmarskallatet samme Aar, Fuldmægtig 1897, Ekspeditionssekretær t'denl. Ordener: F.Æ.L.: N.St.O.; Pr.R.Ø.: R.St.Stan.: Stb.V.: S.V. Adresse : Amalienborg, OLUFSEN Ole Professor, R.p.p.; f. 24. Jan i Bjødstrup paa Djursland; Søn af Gaardejer Jens Olofsen og Hustru Kirsten Sørensen f. Füg; gift m. Hansine Henriette Emilie f. Hansen, f. 10. Jan i Ullerslev paa Fyen. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant af Fodfolket 1889 udenfor Numer : Afsked 1907: Leder af De danske Pamirekspedifioner ; Sekretær ved Det kgl, geografiske Selskab. Litterære Arbejder: Se Geografisk Tidsskrift 20. Bd., II. 5, Side 198 ug 199. Udenl. Ordner: I).O.S.; R.St.A. Adresse ; Sortedamsdossering 65 G, OPFFER Frederik Redaktør: f. 28. Jan i Kjøge; Søn af Redaktør S C Opffer (død 1879) og Hustru f. Tronhjem (død 1890); gift m. Sigrid O., f. 23. Jan paa Bramslykke, Datter af Forpagter Gomme Christensen (død 1901) og Hustru Marie f. Nerenst (død 1909). Journalistisk og typografisk Uddannelse ; overtog Redaktionen af Østsjællands Avis 1877; Udgiver af Østsjællandske Aarbøger. Formand for Kjøgekredsens Højreforening indtil 1909; Formand for det kommunale Jærnbaneudvalg; Medlem af den lokale Museumsbestyrelse og af Bestyrelsen for den lokale Turistforening og Forsvarsbrødreafdeling; Repræsentant for Foren, til Dyrenes Beskyttelse. Forfatter af forskellige Skrifter af novellistisk, personalhistorisk, topografisk og statsøkonomisk Indhold samt af en Digtsamling; har udgivet en militær Sangbog, mange Kompositioner og flere Samlinger Folkesange; Forfatter af over 200 Lejlighedssange. Adresse : Kjøge. OPPERMANN Adolf Professor ved Landbohøjskolen; f. 14. Jan i Nyrup ved Holsteinborg; Søn af Skovrider A Oppermann og Hustru f. Rasbech; gift m. Agnes Elise Marie O., f. 10. Juni i Korsør, Datter af Partikulier Johansen, og Hustru f. Thye. Student (Sorø) 1879; Forsteksamen 1833; Assistent ved Landbohøjskolen s. A.; Lærer i Skovbrug 1887; Professor 1895; Leder af Det forstlige Forsøgsvæsen fra 1901, Forstander smstds Medlem af Dansk Skovforening- Fallesbestyrelse fra 1888: Medudgiver af Tidsskrift for Skovvæsen ; i Tidvalget for folkelig Universitrlsundervisning og i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik ; Formand for den forsflige Mctcrkommission; Medlem af Metenidvalget. Litterære Arbejder: Bidrag til det danske Skovbrugs Historie : Skovene og Skovbruget i Forhold til Samfundet; Dalgas, Hedcsagens Forkæmper: Vore Skove (Frem, Danmarks Natur); Vrange. Bøge i det nordøstlige Sjælland. Mange Bidrag til Tidsskrifter o. lgn. Sammen med L A Hauch Haandbog i Skovbrug: sammen med J P Gram : Regne!avler. Autograferede Forelæsninger over Skovbrugslære. Sammen J E V Boas Redaktionen af Landbohøjskolens Festskrift. Adresse: Melehiorsvej 2, Charlottenlund. OPPERMANN Theodor Museumsinspektør: f. 8. Okt paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef R Th. Oppermann og Hustru f.wolff; gift m. Marie Franziska f. Thomsen, f. 1. Juli i Student (privat dimit.) 1881; Inspektor ved Ny Carlsberg Glyptotek 1897: Næstformand (tidligere Sekretær) i Kunstforeningen Litterære Værker: Kunst og Liv i det gamle Florens; Kunst og Liv i Nederlandene; Kunsten i Danmark under Frederik V og Kristian VII. Adresse ; Nørregade 18, ORTH Albert Professor, Organist; f. 6 Febr i ; Søn af Viktualiehandler J H Orth og Hustru f. Haines; gift m. Anna Sophie O., f.

7 Ort Maj i. Datter af Kapelmusikus Pr. Schram. Elev af Fr. Schram og Edmund Neupert og fra 1669 af Musikkonservatoriet; Lærer ved samme i Klaverspil 1883; Organist og Kantor ved Helligaandskirken fra Har skrevet en Del Klaverstykker og Sange. Adresse: Peder Skrams Gade 1, ORTVED Edvard Præst; f. 3. Okt i ; Søn af Tømrer J Ortved. Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1874; teologisk Embedseksamen i Kom 1881; Præst i Danmark , senere i Prag og Wien; Redaktør af det katolske Ugeskrift St. Olaf i Kristiania ; politisk Korrespondent til Deutsche Reichszeitung og Kölnische Volkszeitung; Translatør og Tolk 1 Polsk 1895, i Tysk Ophold i Polen og Rusland 2½ Aar; Præst for de polske, Landarbejdere i Danmark ; byggede katolsk Kirke og Præstcgaard i Maribo. Adresse : Marievej, Holte. OSTENFELD Asger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 13 Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Johanne Elisabeth f. Pontoppidan, f. 15. Jan. i Randers. Student (Roskilde) 1884; cand. polyt. 1890; Ingeniør ved Jærnbaneanlæg og hos Stadsingeniøren i , ved Kbhvns. Havnevæsen ; Docent i teknisk Mekanik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor i Bygningsstatik og Jærnkonstruktioner Har udgivet Forelæsninger over Teknisk Elasticitetslære, Teknisk Statik (I-II) og Jærnkonstruktioner (I-II). Adresse: Kronprinsensvej 24, OSTENFELD Carl Hansen Museumsinsipektør, Dr. phil.: f. 3. Aug.1873 Randers; Søn af Stiftsfysikus Carl Emil Hansen og Hustru f. Ostenfeld: gift m. Inga f. Nyquist, f. 9. Maj i Norge. Student (Nykjøbing) 1891; mag. seient. 1897; Dr. phil. (Plantevæksten paa Færøerne, med særlig Henblik paa Blomsterplanterne) Deltog i Ingolf-Ekspeditionen ; Assistent ved den biologiske Station 1900; Inspektør ved Botanisk Museum fra 1900; Næstformand i Dansk botanisk Forening; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Kommissionen for Havundersøgelser. Adresse: Sortedamsdossering 63 A, OSTENFELD Harald Provst: f. 6. Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift 1 Gang in Johanne O. (død 1901), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard; 2. Gang m. Karen O. f. 3. Dec i Pjedsted, Datter af Jærustøber J P Dall og Hustru f. Bolvig. Student (Roskilde) 1882; cand. theol 1887; i Udlandet ; Kapellan i Bandholm 1890, paa Frederiksberg 1893; Sognepræst ved St. Lukas Kirken 1897, ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg fra 1908; Provst for Frederiksberg Provsti fra Formand for Den danske Præsteforening; i Forretningsudvalget for Det kbhvnske. Kirkefond og for Mission blandt indiske Studenter; i Bestyrelsen for Frdbg. Folkeforening; Redaktør af Maanedsblad for den danske Folkekirke; Medredaktør af Vor Tid ; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon og flere Tidsskrifter. Adresse : Monradsvej 8, OSTENFELD Hjalmar adm. Direktør, R.; f. 12. Dec i ; Søn ar Justitsraad F L O H Ostenfeld og Hustru f. Aagaard; gift m. Catharina Maria f. Arntzen, f. 16. Sept. i Adm. Direktør for Det Danske Kulkompagni; Medlem af Det kgl. octr. Sø-Assurance-Kompagnis Repræsentantskab. Adresse: Bulowsvej 18 C, OSTENFELD Jes Overlæge; f. 22. Okt i Hylke ved Skanderborg; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Oline O., f. 1. Aug. i Reykjavik, Datter af Borgmester H H E Clausen og Hustru f. Gede. Student (Metropolitanskolen) 1892; med. Eks. 1899; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium : Overlæge ved Faksinge Sanatorium Adresse: Faksinge Sanatorium pr. Præstø. OTTERSTRØM Christian Konferensraad, K'.DM.; f. 11. Nov i Viborg; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru' f. Blom (død 1883); gift m. Anna Caroline f. Clausen (død 1884). Student (Aarhus) 1854; cand. polyt. 1862: Lærer ved Borgerdydskolen ; Assistent ved Kbhvns. Brolægningsvæsen ; Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet 1869, Direktør ; Leder af Havneanlægene i Frederikshavn, Esbjerg, Anholt og Gilleleje. Medlem af Vandafledningskommissionen og Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg. Adresse : Helenevej 5,

8 333 OTTERSTRØM L N H Skolebestyrer; f. 25. Marts 1846 i Aarhus; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru f. Blom (død 1883); ugift. Student (Metropolitanskolen) 1866; cand. phil. 1867; Lærer ved Baggers Skole 1875; Skolebestyrer paa Frederiksberg 1881; Inspektør ved Frederiksberg Latin- og Realskole (nu Frederiksberg Gymnasium) 1886, Medbostyrcr 1887, Enebestyrer Adresse: Hollændervej 4, OTTOSEN Carl Overlæge; f. 26. Juli 1864 i Elling ved Frederiksnavn; Søn af Gaardejer O C Jensen-Vangen og Hustru f. Christensen; gift m. Johanne O., f. 15. Aug. i Lesje. Gudbrandsdalen, Norge, Datter af Farmer P T Norderhuus og Hustru Anna f. Belle. Ved Landvæsenet; studerede Veterinærvidenskab i 3 Aar; Student 1889; med. Eks. 1896; studerede ved evropælske og amerikanske Kursteder ; Medarbejder ved og Redaktør af Sundhedsbladet fra 1897; Læge ved Skodsborg Badesanatorium fra 1898, Overlæge og Direktør for samme fra 1900; Formand i Hovedbestyrelsen for De samvirkende Sundhedsforeninger fra 1904; i Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening og Viceformand i Bestyrelsen for Danske Afholdsvenners Redningsarbejde fra Forfatter af Bøger og Skrifter om Sundhedsspørgsmaal; Vejen til Sundlied; Frugt og Nødder; Vort Undertøj o. B. a. Adresse: st. Kongensgade 36, 38. og Skodsborg Sanatorium. OWEN Alexander Direktør; f. 5. Marts 1863 i ; Søn af Grosserer Frederick Owen (død 1888) og Hustru Carry f. Fugl (død 1907). Student (Borgerdydskolen i ) 1880; Direktør for Akts. Fredens Mølles Fabrikker fra 1888 til dets Ophør 1902; derefter Direktør for Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik. Medlem af Centralkomitéen i Creditreformforeningen for Danmark fra Adresse : Frederiksgade 1, OXHOLM Carl O'Neill Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Sept i ; Søn af Kammerherre Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Sophie Marguerite f. Bech, f. 25. Dec i Amerika. Besiddelser: Rosenfeldt med Marienberg og Aunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening. Udenl. Orden: Stb.V. Adresse: Rosenfeldt pr. Vordingborg. OXHOLM Harald Hofjægermester, Kammerjunker; f. 16. Jan paa Taarnholm; Søn af Kammerherre Alexander Oxholm (død 1908) og Hustru Anna f. Komtesse Scheel (død 1892): gift m. Antoinette O., f. 28. Maj 1876 paa Hvedholm, Datter af Lensgreve Preben Bille- Brahe-Selby (se denne). Besiddelser: Taarnholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Adresse: Villa Musse, Fredensborg, og Taarnholm pr Korsør. OXHOLM Oscar O'Neill Kammerherre, fh. Hofmarskal, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 31. Jan paa Rosenfeldt ved Vordingborg; Søn af Kammerherre, Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Fritze Vilhelmine Wanda Theodora O., f. 18. Okt paa Holsteinborg Slot, Datter af Lensgreve, Overkammerherre Ludvig Holstein til Grevskabet Holsteinborg (død 1892) og Hustru Mimi f. Zahrtmann (død 1876). Student (Ribe) 1874; cand. polit. 1881; Attaché i Wien ; Assistent I Udenrigsministeriet ; Attaché i Stockholm ; i Udenrigsministeriet ; Sekretær i Paris 1889: tjenstgørende Kammerjunker hos H.M. Kongen 1889; Ceremonimester 1890; Hofmarskal Formand i Bestyrelsen for St. Lukas Stiftelse 1898 og for Humlebæk Kirke; Formand for Nordsjællands Ungdomsforeninger og for den nationale Soldatermission ; Medlem af Indre Missions Bogudvalg og Traktatselskab. Har udgivet forskellige religiøse Skrifter. Udenl. "Ordener : B.L.: B.Z.L.; F.Æ. L.: Gr.Fr.; IKr.; I.M.AL.; L.E.Kr.: L.S.Æ.K.: MGr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ö.; R. St.A.; R.St.Stan.: S.H.E.; S.Kr.; S.N.; Stb.V.; S.V.; T.M.; Ö.F.J. Adresse : Teltet pr. Kvistgaard. OXHOLM Valdemar Kontorchef i Indenrigsministeriet; f. 22. Nov i Bogense; Søn af Kaptajn, Postmester L L J Oxholm (død 1889). Student (Roskilde) 1886; cand. jur. ]892; Assistent i Indenrigsministeriet 1905, Fuldmægtig 1909, Kontorchef 1910; kst. Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt Adresse i Frederikslialdsg. 19,

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«: SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«: oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere