Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;"

Transkript

1 Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec i Helsingør. Medindehaver af Firmaet C W Obel i Aalborg fra Adresse : Helsingør. OESTERBY Pierre Professor, R. : f. 10. Sept i Paris: Søn af Partikulier Andreas Oesterby (død 1908) og Hustru Anna f. Stroh: gilt m. Anna Nathalie Frida Fanny- O., f. 8. Okt i. Dalter af Grosserer C Th. Vogelsang (død 1894) og Hustru f. Nielsen (død 1906). Lærer i Fransk i fra 1884, ved Officerskolen fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Association francoscandinave: Formand for Fransk akademisk Forening ; Sekretær for Foreningen af fremmede Magiers

2 327 Ole Konsuler i Danmark; Medredaktør af Maauedsskriftet Le Danemark. l'doul. Ordner: F.Æ.L.; Fr. off. de I instrue. publ. Adresse ; Stockliolmsgade 13, Kblivn. Sommerbolig : Bemubo, Nærum. OHLMANN Martin Sognepræst, R.; f. 28. Juni 1860 i Holbæk; Son af Sagfører J F Oblmann (død 1898) og Hustru f. Jørgensen; gift m. Charlotte Pauline O., f. 9. Dec i Vindekilde, Faarevejle Sogn, Datter af Godsinspektør Cramer. Student (Hauchs Skole) 1879; cand. theol. 1886; Kateket ved St. Matthæuskirken 1886; Kapellan i Gjentofte 1888; Sognepræst for Ordrup Kirke 1891, for Vemmetofte Kloster fra Adresse : Vemmetofte pr. Faxe. OLDENBURG Erik Overretsassessor; f. 21. Nov i Helsingør; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift ni. Ursula O., f. 5. Sept. 1873, Datter af Dr. med. A D Midler og Hustru f. Seemann. Student (Odense) 1882; cand. jur. 1888; Fuldmægtig ved Nordre Birk : Assistent i Justitsministeriet 1891-] 1902: Overretsassessor (ved Overretten i Viborg) 1902; Formand i Tilsynskomitéen for Bøggildgaard Opdragelsesanstalt Adresse : Viborg. OLDENBURG Paul Præst; f. 7. Marts 1870 i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (so denne); gift m. Clara Margrethe O., f. 30. Juli 1873 i Kblivn., Datter af Kontreadmiral C A Garde og Hustru Anna f. Simonv (død 1883). Student (Odense) 1888; cand. theol. 1894; Kateket ved Frue Kirke ; residerende Kapellan i Varde , ved Frederiksberg Kirke fra 1907; Missionssekretær i : Medlem af Bestyrelsen for K. F. V. M. i : Medlem af Santlialmissiouens danske Komité og af Missionen blandt hjemløse Mænd. Adresse: Frederik den 6tes Allé 10, OLDENBURG Valdemar Overpræsi dent SK.DM.p.p.; f. 1. Dee i Sorterup; Søn af Sognepræst Theodor Oldenburg og Hustru Louise f. Rothe; gift m. Henriette O. (død 1895), Datter af Kommandørkaptajn M N Snenson (død 1856) og Hustru Augusta f. Stephansen. Student (Metropolitanskolen) 1853; cand. jur. 1859: Assistent, i Ministeriet for Slesvig; slesvigsk juridisk Eksamen 1861; Auditor 1863: Lærer ved Officerskolen og ved Søofficerskoten ; igen Auditør 1870; kst. Vicepolitidirektør i 1871; Byfoged ' i Odense 1877: Birkedommer i Nordre Birk 1888; Overpræsident i fra Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole: Formand i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Bestyrelsen for Fængselsselskabet i, af Fængselsselskahernes Fællesbestyrelse og af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse; Formand i Nationalbankens Repræsentantskab og i Forsikringsselskabet Danebroges Repræsentantskab; For. mand i Bibelselskabet i Danmark; Medlem af Centralkomitéen: Medlem.af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Rosenborg Brøndanstalt og Faxe Kalkbrud og for Kreditkassen at Husejere i Kblivn l'deul. Ordner: F..F..L.: N.St.Ö.: Pr. R.Ø.; B.St.A.: B.St.Slau.:Stb.V.; S.N. Adresse: Ny Vestergade 12, OLDENBURG Vilhelm Overtæge; f. 26. Nov i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift m. Ellen O., f. 30. Jan., Datter af Kommandør N J Jespersen og Hustru Ottilia f. Suenson. Student (Odense) 1884; med. Eks. 1891; Reservelæge i Hæren ; Læge ved Børnehospitalet i Odense 1898, ved Sanatoriet Helsebod s. A.; Værgeraadsmedlem; Overlæge ved Julemærkesanatoriet fra Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; ugift. Leder af Aktieselskabet V Olesen, hvilket Firma grundlagdes af C Olesen 1892; Medlem af Bestyrelserne for Korkvarefabrikken Danmark i. De forenede Farverier og Trikotagefabrikker i Esbjerg, Aktiebolaget Heyman & Olesen i Stockholm etc. Adresse : Stockliolmsgade 33, OLESEN C A Etatsraad, K=.p.p.; f. 27. Juni 1845 i Hjørring; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsen; gift m. Christiane Cathrine Nicoline f. Nielsen, f. 22. Juni i Hjørring. Cand, pharm. 1866; Underdirektør ved Aalborg Spritfabrik ; Medejer af Roskilde Spritfabrik ; adm. Direktør for Aktieselskabet De Danske Spritfabriker fra Stiftelsen 1881; Formand - for Grosserersocietetets Komité fra 1907 (Medlem fra 1899), og for Smørnoteringsudvalget; Medlem af Akkordretten; Repræsentant i Nationalbanken; i Bestyrelsen for Nordisk Forening lil økonomisk Samarbejde; Fol-

3 Ole 528 mand for De samvirkende Byerhvervs- Organisationer og for Den danske Handelsstands OLRIK Axel Docent ved Universitetet, Dr. phil.; f. 3. Juli 1864 paa Fredelem Fællesrepræsentation; Medriksberg; Søn af Kunstmaler Profes af Repræsentantskabet for Det sor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru kgl. octr. alm. Brandassurance Comp. Hermine f. Valentiner; gift m. Formand i Bestyrelsen for K bh vris Margrethe Sofie Eleonora f. Hassel- Dampmøller; Formand for Østerbros Quist. Fortsættelsesasyl. Student (Mctropolitanskoien) 1881; Uden!. Orden : S.N. universitetets Guldmedalje for en Afhandling om Eddakvadenes Alder 1885; Adresse: Amaliegade 24, OLESEN Thomas P Brænderiejer, K. mag. art. 1887; Dr. phil. (Forsøg til Dir.; f. 9. Okt paa Lengsholms en Tvedeling af Kilderne til Sakses Mølle, Hjørring Amt; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsitetet 1897; Forstander for Dansk Fol Oldhistorie) 1892: Docent ved Universen ; gift m. Magdalene Marie f. Jensen (død 1897). Foreningen Danmarks Folkeminder kemindesamling fra 1905; Formand for Overtog Faderens Virksomhed (Spritfabrik) 1866; Medlem af Byraadet i versitets Jubilæets danske Samfund; 1908: Medlem af Bestyrelsen for Uni Hjørring ; i Bestyrelsen for Medstifter af Folklore Fellows 1907; fra Hjørring Handelsförening og for Aktieselskabet Vendia; Medlem af Over- Studier og fra 1908 af Tidsskriftet Fra 1904 Medudgiver af Tidsskriftet Danske skatteraadet for Hjørring Amtsraadskreds. Videnskabernes Selskab i, Kri Dansk Folkemindesamling. Medlem af Adresse: Hjørring. stiania og Helsingfors. OLIVARIUS L H F de Fine Grosse Litterære Arbejder: Sakses Oldhistorie (1894); Danske Ridderviser (1898- rer. R.; f. 29. Dec i ; Søn af Hoffourer hos Christian d. VIII 1908): Danske Folkeviser i Udvalg (under Medvirkning af Ida Falbe Hansen) og Frederik d. VII. L H de Fine Olivarias (død 1863) og Hustru Ida f. Petersen (død 1909); gift m. Johanne Pe- (1900): Om Ragnarok (1902); Danmarks I-II ( ); Danske Heltesagn trea Ludvign 0 de F.O., f. 3. Okt Heltedigtning I-II ( ): Nordisk i : Datter af Justitsraad Hovedkasserer N F L Petersen og Hustru f. alder (1907): Danske Folkeviser med Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middel Wiinstedt (død 1902). gamle Melodier (sammen med Th.Laub) Student (v. Westenske Institut) 1866: ( ). Forskellige Afhandlinger om derefter paa Handelsakademi: Direktør Folkedigtning, Myter, Oldkultur m. m. for Aktieselskabet De forenede Dampmøller : i Bestyrelsen for Aktieselska Adresse : Vodroffsvej 53, bet De danske Dampmøller OLRIK Eyvind Kriminalretsassessor; og adm. Direktør fra 1905: Medlem af f. 2. Okt paa Frederiksberg; Søn Kbhhvns Bedømmelses- og Voldgiffsudvalg for Kornhandelen fra af Sørik (død 1890) og Hustru Hermina f. af Kunstmaler, Professor Henrik Olog Handelsretten fra Revisor i Valentiner: gift ni. Margrethe O., f. Forsikringsselskabet Mundus i 17. April i Holstebro, Datter af Overauditør A P Olsen og Hustru f. Ring. Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne fra Student (Metropolitanskolcn) 1883: Adresse: Faxegade 7. rand. jur. 1888: kst. Protokolførcr i OLLENDORFF J E F Vandbygningsingeniør R.DM.n.p.; f. i. Marts 1846 i tig ; Assistent i Justitsministe- Kriminalretten s A.: Sagførerfuldmæg Holbæk: Søn af Købmand. Agent CA riet 1891: Fuldmægtig smstds. 1905; Ollendorff og Hustru f. Plesner; gift Assessor i Kriminalretten s. A. m. Hulda Rosalia f. Marzetta, f. 4. Formand i Overværgeraadet for de Febr. i jvdske Sager: Formandssuppleant i Polyt. Adgangseks. 1865: eand. polyt. Værgeraadet for Khhvns 10. Værgeraadskreds: Medlem af Bestyrelsen for 1870; Lærer ved Teknisk Institut m. m ; kst. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet og fung. Havneingeniør Forfatter til talrige Afhandlinger i Samfundet og Hjemmet for vanføre. i Frederikshavn samt ledende Medlem Fagtidsskrifter. af Den kgl. Havnekommission i Frederikshavn 1872, fast ansat i samme Adresse : Frederikshaldsgadie 21, Stilling 1882: Medlem af Kommissionen angaaende Tilvejebringelse af en p.p.; f. 12. Juli 1862 i ; Søn af OLRIK Hans Professor, Dr. phil., R. Tilflugts- og Handelshavn i det nordlige Kattegat (død 1890) og Hustru Hermine f. Va- Kunstmaler Professor Henrik Olrik Udenl. Orden : S.Kr. lenfciner; gift 1. Gang m. Elisabeth Adresse : Frederikshavn. Cathrine O, (død 1896), Datter af Ju-

4 329 Ols stermester Ernst Bruun, 2. Gang m. Dagmar Knudine Caroline O., f. 10. Jnn., Datter af Skibskaptajn K Hansen. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. theol. 1885: Dr. phil. 1892; Lærer ved Vesterbros Seminarium ; Professor 1394; Forstander for Statens Lærerhøjskole 1895; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; Sekretær i den danske Afdeling af Den Lettcrstedtske Forening og Medredaktør af Nordisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse. Litterære Arbejder: Knud Lavard (1888); Konge og Præstestand i den danske Middelalder ( ); Danske Helgeners Levned ( ); Absalon ( ): Danmarks Lærerhøjskole (1906) m. m. Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.; N.St.O.; S.N. Adresse : Lærerhøjskolen, Odensegade 14. OLSEN Bernhard Direktør. R.DM.p.p.: f. 9. Sept i ; Søn al Portner Christen Olsen (død 1846) rg Hustru Ane Rasmusdatter (død 1842); gift m. Laura Maria Nathalie O. (død 1899), Datter af Skibskaptajn Jakob Glad (død 1887) og Hustru f. Ritchie (død 1876). Tegner; deltog i Krigen 1864; Løjtnant; Direktør for Tivoli ; Grundlægger af Panoptikon 1885, af Dansk Folkemuseum 1885; Direktør for samme oprettede et Frilandsmuseum ved Lyngby 1901: Hedlem af Bestyrelsen for Musikhistorisk Museum fra Har skrevet en Række kulturhistoriske og folkloristiske Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagspresse, samt Bøger. Udenl. Orden : Br.R. Adresse; Bernstorffsvej 4, OLSEN Bjørn M Professor, Dr. phil., R. DM.; f. 14. Juli 1850 i Tingøre Kloster i Hnnavatnssyssel; Søn af Administrator R M Olsen og Hustru Ingunn Jonsdatter. Student (Reykjavik) 1869; cand. philol. 1877; Adjunkt ved Reykjavik Skole 1879; Rektor ved samme ; Dr. phil. (Runerne i den oldislandske Litteratur) 1883; Medlem af Videnskabernes Selskab i Kristiania 1902, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab Har skrevet talrige litteraturhistoriske Afhandlinger i danske og islandske Tidsskrifter. Adresse : Reykjavik, Island. OLSEN C A Overretssagfører; f. 28. Juni 1844 i Nakskov: Søn af Bagermester J P Olsen og Hustru Eleonora f. Johansen; gift m. Anna Isabella Frederikke f. Minet, f. 27. Sept. i Student (privat dimit.) 1862; cand. jur. 1868; Bogholder i det kbhvnske Byggeselskab 1872; Overretssagfører Formand i Bankraadet for Kbhvns Prioritets- & Laanebank: i Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Bock og Bryggerierne Stevns; Repræsentant i Grundejerforeningens Renlioldningssclskab; Kasserer i Efterslægtssamfundet; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds Adresse: Nørregade 33, OLSEN Chr. Grosserer, Konsul; f. 26. Sept i Præstø; San af Bagermester Chr. Olsen og Hustru f. Heimann; gift m. Dagmar O., f. 20. Sept i Esbjerg, Datter af Fabrikant P Brinch (død 1908) og Hustru Mathilde f. Dahl. I Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og for Foreningen af jydske Handelsforeninger; i Bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association; Medlem af Esbjerg Byraad. Vicekonsul for Rusland. Adresse i Esbjerg. OLSEN Constantin Entreprenør, Stenhuggermester; f. 7. Juli 1861 i ; Søn af Fuldmægtig O Th. Olsen og Hustru Hanne f. Poulsen (død 1905), ugift. Ansat i Hans & Jørgen Larsens Entreprenørforretning fra 1875: Ingeniørassistent smstds til 1898; Deltager i Firmaet fra 1899: Stenhuggerborgerskab Formand for Stenhuggermester Foreningen i fra 1900, for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening fra 1907 (i Bestyrelsen fra 1901); Repræsentant i Arbejdsgiverforeningen fra 1900; Delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk fra Adresse: Gartnergade 14, OLSEN C V Departementsdirektør i Marineministeriet, K 2.DM.: f. 2. Dec i ; Søn af Jærnstøber Anders Olsen og Hustru f. Sørensen: gift m. Emmy Vilhelmine Cathrine f. Passburg, f. 21. Juni i Assistent ved OrlogsværftetiS Regnskabsvæsen 1884, i Marineministeriet 1887; Fuldmægtig 1893; kst. Kasserer og Arkivar 1897; Ekspeditionssekretær 1898; Kontorchef 1901; Departementsdirektør fra Værge for Holmens Kirke. Adresse: Kastanievej 3, OLSEN Fr. Tobaksfabrikant, R.; f. 25. Nov i ; Søn af Skibsbygger C F F Olsen og Husfru f. Herlitz;

5 Ols 350 gift m. Frederikke Johanne Margarethe f. Buck. f. 1. Jan. i Firma : L Siesbyes Eftf. Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904; Formand i Rcpræseiitantskabet for Haandværkerbanken fra 1909; i Kirkeinspektionen for St. Johannes Kirke fra 1906; Sekretær ved Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole fra 1882; Formand i Bestyrelsen for C. A. 28. Juni; Medlem af Komitéen for Indsamling af Cigarspidser. Adresse: Nørrebrogade 24, OLSEN Freilif Redaktor; f. 9. Febr i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe Olsen og, Hustru f. Cavling; gift m. Harriet Johanne Frederikke!. Abrahams, f. 6. Okt i Redaktør af Ekstrabladet. Adresse: Niels Hemmingsens Gade 38, OLSEN C Chr. Redaktør; f. 12. Marts 1857 i Nykjøbing F.; Søn af Rasmus Olsen og Hustru f. Holm; gift m. Petrea Susanne Anna Johanne f. Hørdum, f. 23. Sept i Fuglslev. Snedkersvend; Medlem af Bygningssnedkernes Bestyrelse 1882; Formand for Suedkerforbundet i Danmark 1885; Siedlern af Udvalget for De samvir-, kende Fagforeninger 1886: Stifter af den socialdemokratiske Vælgerforening for Kbhvns 5. Kreds 1881; Redaktør af Ravnen; Medarbejder ved Social-Demokraten; Medlem af Bestyrelserne for j Arbejdernes Bryggeri Stjernen og for Arbejdernes Fællesbageri; Medien af Journalistföreningens Bestyrelse. Adresse : Nørrebrogade 64, OLSEN Martin Kommunalrevisor: f. 5 Febr i Vejle; Søn af Skrædder-' svend C M Olsen (død 1890) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1865); gift; m. Marie Emilie f. Rasmussen, f. 5. Juli 1858 i Vaaljensted. Lært Snedkerfaget; Svend 1872; i Udlandet ; Formand for Bygningssnedkernes Fagforening , for Suedkerforbundet i Hanmark ; Sekretær i De samvirkende Fag- : forbund i Danmark , Formand ; Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i ; Medlem af Socialdemokratisk Forbunds Hovedbestyrelse fra 1900; Kommunalrevlsor fra Medlem af Borgerrepræsentationen ; Medlem af Folketinget (Kbhvns 8. Kreds); Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Arbejdsanvisningskonfor og for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde fra Adresse: Drejøgade 2, OLSEN O C Justitsraad. Bogtrvkker, R.; f. 21. April 1840 i ; Søn af Værtshusholder Hans Olsen Wilkestrup og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Rasmine f. Larsen (død 1887). Etableret Firma: O C Olsen & Co. Medstifter af Dansk Bogtrykkerforening og indtil 1901 mangeaarig Formand for samme; Formand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; Næstformand i Industriforeningens Repræsentantskab; Formand i Bestyrelsen for Fredenshus; i Bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og for de danske Vaabenbrødres kbhvnske Afdeling. Adresse: Maltcgaardsvej 17, Gjentofte. OLSEN Ole Gaardejer, R.p.p.; f. 8. Nov i Skrodsbjerg i Præstø Amt; Søn af Fæster Ole Olsen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter; gift m. Marie f. Jensen, f. 25. Juli i Tjæreby. Uddannelse: Karise Højskole og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Gaardejer i Tjæreby 1876; Medstifter af Venstres Folkeblad 1891; Folketingsmand for Maribokredsen (Venstrereformpartiet); Medlem af den parlamentariske Skattekommission af Finansudvalget Direktør i Østifternes Hypotekforening; Medlem af Akkordretten og af Overskyldraadet; Formand for Statsdyrskuekommissionen; Medlem af Landbohøjskolens Tilsynsraad; Næstformand i De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift (fra 1901) og for De samvirkende danske Andelsslagterier; Formand for Kreaturforsikringsanstaltcn Parts Bestyrelse, for Haslev og Omegns Landlxtforening og for Haslev Svineslagteri (fra 1896). Udenl. Orden: S.N. Adresse : Tjæreby pr. Haslev. OLSEN R A Overretsassessor; f. 23. Aug i N-Uttrup; Søn af Karetmager C Olsen. Student (Aalborg) 1885; cand. jur. 1890; Byfogedfuldmægtig i Randers; Fuldmægtig ved Rougsø med fl. Herreders Kontor 1898; Assessor i Landsoverrctten for Nørrejylland fra Adresse : Viborg. OLSEN Sigvald Bryggeri bestyrer; f. 27. Aug i ; Søn af Skomager V O O Olsen og Hustru f. Nielsen; gift m. Ludovica Caroline f. Olsen, f. 8. Nov. i Fredensborg. Uddannet som Smed, senere som Cigarmager; arbejdede flere Aar i Tyskland ; Formand for Cigarmagernes Fagforening ; Forretningsfører for Tobaksarbejderforbundet i Dan-

6 33! Ort mark , senere Medlem af dets Hovedbestyrelse; i Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund; i Kontrolkomitéen for Socialdemokraten ; Viceformand for Socialdemokratisk Forbund; Repræsentant for det danske Socialdemokrati ved de fleste internationale Arbe.iderkongresser; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesbageri; Bestyrer af Arbejdernes Bryggeri Stjernen ; Suppleant i Des permanente Voldgiftsret indtil 1910: Folketingsmand for Kbbvns 11. Kreds fra 1895; Socialdemokratiets Ordfører bl. a. i Toldspørgsmaal; Medlem af Frederiksberg Overskatteraad. Adresse : Godthaabsvej 10, OLUFSEN A Th. Justitsraad, Ekspeditionssekretær i Hofmarskallatet: f. 1. Dec i Bisserup pr. Rude; Søn af Købmand Hans Olufsen (død 1889) og Hustru Oline f. Hansen (død 1906); gift m. Edel O., f. 12. Okt i, Datter af Professor, Dr. med. Bernhard Bang (se denne). Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1887: Assistent i Hofmarskallatet samme Aar, Fuldmægtig 1897, Ekspeditionssekretær t'denl. Ordener: F.Æ.L.: N.St.O.; Pr.R.Ø.: R.St.Stan.: Stb.V.: S.V. Adresse : Amalienborg, OLUFSEN Ole Professor, R.p.p.; f. 24. Jan i Bjødstrup paa Djursland; Søn af Gaardejer Jens Olofsen og Hustru Kirsten Sørensen f. Füg; gift m. Hansine Henriette Emilie f. Hansen, f. 10. Jan i Ullerslev paa Fyen. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant af Fodfolket 1889 udenfor Numer : Afsked 1907: Leder af De danske Pamirekspedifioner ; Sekretær ved Det kgl, geografiske Selskab. Litterære Arbejder: Se Geografisk Tidsskrift 20. Bd., II. 5, Side 198 ug 199. Udenl. Ordner: I).O.S.; R.St.A. Adresse ; Sortedamsdossering 65 G, OPFFER Frederik Redaktør: f. 28. Jan i Kjøge; Søn af Redaktør S C Opffer (død 1879) og Hustru f. Tronhjem (død 1890); gift m. Sigrid O., f. 23. Jan paa Bramslykke, Datter af Forpagter Gomme Christensen (død 1901) og Hustru Marie f. Nerenst (død 1909). Journalistisk og typografisk Uddannelse ; overtog Redaktionen af Østsjællands Avis 1877; Udgiver af Østsjællandske Aarbøger. Formand for Kjøgekredsens Højreforening indtil 1909; Formand for det kommunale Jærnbaneudvalg; Medlem af den lokale Museumsbestyrelse og af Bestyrelsen for den lokale Turistforening og Forsvarsbrødreafdeling; Repræsentant for Foren, til Dyrenes Beskyttelse. Forfatter af forskellige Skrifter af novellistisk, personalhistorisk, topografisk og statsøkonomisk Indhold samt af en Digtsamling; har udgivet en militær Sangbog, mange Kompositioner og flere Samlinger Folkesange; Forfatter af over 200 Lejlighedssange. Adresse : Kjøge. OPPERMANN Adolf Professor ved Landbohøjskolen; f. 14. Jan i Nyrup ved Holsteinborg; Søn af Skovrider A Oppermann og Hustru f. Rasbech; gift m. Agnes Elise Marie O., f. 10. Juni i Korsør, Datter af Partikulier Johansen, og Hustru f. Thye. Student (Sorø) 1879; Forsteksamen 1833; Assistent ved Landbohøjskolen s. A.; Lærer i Skovbrug 1887; Professor 1895; Leder af Det forstlige Forsøgsvæsen fra 1901, Forstander smstds Medlem af Dansk Skovforening- Fallesbestyrelse fra 1888: Medudgiver af Tidsskrift for Skovvæsen ; i Tidvalget for folkelig Universitrlsundervisning og i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik ; Formand for den forsflige Mctcrkommission; Medlem af Metenidvalget. Litterære Arbejder: Bidrag til det danske Skovbrugs Historie : Skovene og Skovbruget i Forhold til Samfundet; Dalgas, Hedcsagens Forkæmper: Vore Skove (Frem, Danmarks Natur); Vrange. Bøge i det nordøstlige Sjælland. Mange Bidrag til Tidsskrifter o. lgn. Sammen med L A Hauch Haandbog i Skovbrug: sammen med J P Gram : Regne!avler. Autograferede Forelæsninger over Skovbrugslære. Sammen J E V Boas Redaktionen af Landbohøjskolens Festskrift. Adresse: Melehiorsvej 2, Charlottenlund. OPPERMANN Theodor Museumsinspektør: f. 8. Okt paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef R Th. Oppermann og Hustru f.wolff; gift m. Marie Franziska f. Thomsen, f. 1. Juli i Student (privat dimit.) 1881; Inspektor ved Ny Carlsberg Glyptotek 1897: Næstformand (tidligere Sekretær) i Kunstforeningen Litterære Værker: Kunst og Liv i det gamle Florens; Kunst og Liv i Nederlandene; Kunsten i Danmark under Frederik V og Kristian VII. Adresse ; Nørregade 18, ORTH Albert Professor, Organist; f. 6 Febr i ; Søn af Viktualiehandler J H Orth og Hustru f. Haines; gift m. Anna Sophie O., f.

7 Ort Maj i. Datter af Kapelmusikus Pr. Schram. Elev af Fr. Schram og Edmund Neupert og fra 1669 af Musikkonservatoriet; Lærer ved samme i Klaverspil 1883; Organist og Kantor ved Helligaandskirken fra Har skrevet en Del Klaverstykker og Sange. Adresse: Peder Skrams Gade 1, ORTVED Edvard Præst; f. 3. Okt i ; Søn af Tømrer J Ortved. Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1874; teologisk Embedseksamen i Kom 1881; Præst i Danmark , senere i Prag og Wien; Redaktør af det katolske Ugeskrift St. Olaf i Kristiania ; politisk Korrespondent til Deutsche Reichszeitung og Kölnische Volkszeitung; Translatør og Tolk 1 Polsk 1895, i Tysk Ophold i Polen og Rusland 2½ Aar; Præst for de polske, Landarbejdere i Danmark ; byggede katolsk Kirke og Præstcgaard i Maribo. Adresse : Marievej, Holte. OSTENFELD Asger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 13 Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Johanne Elisabeth f. Pontoppidan, f. 15. Jan. i Randers. Student (Roskilde) 1884; cand. polyt. 1890; Ingeniør ved Jærnbaneanlæg og hos Stadsingeniøren i , ved Kbhvns. Havnevæsen ; Docent i teknisk Mekanik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor i Bygningsstatik og Jærnkonstruktioner Har udgivet Forelæsninger over Teknisk Elasticitetslære, Teknisk Statik (I-II) og Jærnkonstruktioner (I-II). Adresse: Kronprinsensvej 24, OSTENFELD Carl Hansen Museumsinsipektør, Dr. phil.: f. 3. Aug.1873 Randers; Søn af Stiftsfysikus Carl Emil Hansen og Hustru f. Ostenfeld: gift m. Inga f. Nyquist, f. 9. Maj i Norge. Student (Nykjøbing) 1891; mag. seient. 1897; Dr. phil. (Plantevæksten paa Færøerne, med særlig Henblik paa Blomsterplanterne) Deltog i Ingolf-Ekspeditionen ; Assistent ved den biologiske Station 1900; Inspektør ved Botanisk Museum fra 1900; Næstformand i Dansk botanisk Forening; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Kommissionen for Havundersøgelser. Adresse: Sortedamsdossering 63 A, OSTENFELD Harald Provst: f. 6. Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift 1 Gang in Johanne O. (død 1901), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard; 2. Gang m. Karen O. f. 3. Dec i Pjedsted, Datter af Jærustøber J P Dall og Hustru f. Bolvig. Student (Roskilde) 1882; cand. theol 1887; i Udlandet ; Kapellan i Bandholm 1890, paa Frederiksberg 1893; Sognepræst ved St. Lukas Kirken 1897, ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg fra 1908; Provst for Frederiksberg Provsti fra Formand for Den danske Præsteforening; i Forretningsudvalget for Det kbhvnske. Kirkefond og for Mission blandt indiske Studenter; i Bestyrelsen for Frdbg. Folkeforening; Redaktør af Maanedsblad for den danske Folkekirke; Medredaktør af Vor Tid ; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon og flere Tidsskrifter. Adresse : Monradsvej 8, OSTENFELD Hjalmar adm. Direktør, R.; f. 12. Dec i ; Søn ar Justitsraad F L O H Ostenfeld og Hustru f. Aagaard; gift m. Catharina Maria f. Arntzen, f. 16. Sept. i Adm. Direktør for Det Danske Kulkompagni; Medlem af Det kgl. octr. Sø-Assurance-Kompagnis Repræsentantskab. Adresse: Bulowsvej 18 C, OSTENFELD Jes Overlæge; f. 22. Okt i Hylke ved Skanderborg; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Oline O., f. 1. Aug. i Reykjavik, Datter af Borgmester H H E Clausen og Hustru f. Gede. Student (Metropolitanskolen) 1892; med. Eks. 1899; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium : Overlæge ved Faksinge Sanatorium Adresse: Faksinge Sanatorium pr. Præstø. OTTERSTRØM Christian Konferensraad, K'.DM.; f. 11. Nov i Viborg; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru' f. Blom (død 1883); gift m. Anna Caroline f. Clausen (død 1884). Student (Aarhus) 1854; cand. polyt. 1862: Lærer ved Borgerdydskolen ; Assistent ved Kbhvns. Brolægningsvæsen ; Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet 1869, Direktør ; Leder af Havneanlægene i Frederikshavn, Esbjerg, Anholt og Gilleleje. Medlem af Vandafledningskommissionen og Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg. Adresse : Helenevej 5,

8 333 OTTERSTRØM L N H Skolebestyrer; f. 25. Marts 1846 i Aarhus; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru f. Blom (død 1883); ugift. Student (Metropolitanskolen) 1866; cand. phil. 1867; Lærer ved Baggers Skole 1875; Skolebestyrer paa Frederiksberg 1881; Inspektør ved Frederiksberg Latin- og Realskole (nu Frederiksberg Gymnasium) 1886, Medbostyrcr 1887, Enebestyrer Adresse: Hollændervej 4, OTTOSEN Carl Overlæge; f. 26. Juli 1864 i Elling ved Frederiksnavn; Søn af Gaardejer O C Jensen-Vangen og Hustru f. Christensen; gift m. Johanne O., f. 15. Aug. i Lesje. Gudbrandsdalen, Norge, Datter af Farmer P T Norderhuus og Hustru Anna f. Belle. Ved Landvæsenet; studerede Veterinærvidenskab i 3 Aar; Student 1889; med. Eks. 1896; studerede ved evropælske og amerikanske Kursteder ; Medarbejder ved og Redaktør af Sundhedsbladet fra 1897; Læge ved Skodsborg Badesanatorium fra 1898, Overlæge og Direktør for samme fra 1900; Formand i Hovedbestyrelsen for De samvirkende Sundhedsforeninger fra 1904; i Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening og Viceformand i Bestyrelsen for Danske Afholdsvenners Redningsarbejde fra Forfatter af Bøger og Skrifter om Sundhedsspørgsmaal; Vejen til Sundlied; Frugt og Nødder; Vort Undertøj o. B. a. Adresse: st. Kongensgade 36, 38. og Skodsborg Sanatorium. OWEN Alexander Direktør; f. 5. Marts 1863 i ; Søn af Grosserer Frederick Owen (død 1888) og Hustru Carry f. Fugl (død 1907). Student (Borgerdydskolen i ) 1880; Direktør for Akts. Fredens Mølles Fabrikker fra 1888 til dets Ophør 1902; derefter Direktør for Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik. Medlem af Centralkomitéen i Creditreformforeningen for Danmark fra Adresse : Frederiksgade 1, OXHOLM Carl O'Neill Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Sept i ; Søn af Kammerherre Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Sophie Marguerite f. Bech, f. 25. Dec i Amerika. Besiddelser: Rosenfeldt med Marienberg og Aunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening. Udenl. Orden: Stb.V. Adresse: Rosenfeldt pr. Vordingborg. OXHOLM Harald Hofjægermester, Kammerjunker; f. 16. Jan paa Taarnholm; Søn af Kammerherre Alexander Oxholm (død 1908) og Hustru Anna f. Komtesse Scheel (død 1892): gift m. Antoinette O., f. 28. Maj 1876 paa Hvedholm, Datter af Lensgreve Preben Bille- Brahe-Selby (se denne). Besiddelser: Taarnholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Adresse: Villa Musse, Fredensborg, og Taarnholm pr Korsør. OXHOLM Oscar O'Neill Kammerherre, fh. Hofmarskal, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 31. Jan paa Rosenfeldt ved Vordingborg; Søn af Kammerherre, Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Fritze Vilhelmine Wanda Theodora O., f. 18. Okt paa Holsteinborg Slot, Datter af Lensgreve, Overkammerherre Ludvig Holstein til Grevskabet Holsteinborg (død 1892) og Hustru Mimi f. Zahrtmann (død 1876). Student (Ribe) 1874; cand. polit. 1881; Attaché i Wien ; Assistent I Udenrigsministeriet ; Attaché i Stockholm ; i Udenrigsministeriet ; Sekretær i Paris 1889: tjenstgørende Kammerjunker hos H.M. Kongen 1889; Ceremonimester 1890; Hofmarskal Formand i Bestyrelsen for St. Lukas Stiftelse 1898 og for Humlebæk Kirke; Formand for Nordsjællands Ungdomsforeninger og for den nationale Soldatermission ; Medlem af Indre Missions Bogudvalg og Traktatselskab. Har udgivet forskellige religiøse Skrifter. Udenl. "Ordener : B.L.: B.Z.L.; F.Æ. L.: Gr.Fr.; IKr.; I.M.AL.; L.E.Kr.: L.S.Æ.K.: MGr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ö.; R. St.A.; R.St.Stan.: S.H.E.; S.Kr.; S.N.; Stb.V.; S.V.; T.M.; Ö.F.J. Adresse : Teltet pr. Kvistgaard. OXHOLM Valdemar Kontorchef i Indenrigsministeriet; f. 22. Nov i Bogense; Søn af Kaptajn, Postmester L L J Oxholm (død 1889). Student (Roskilde) 1886; cand. jur. ]892; Assistent i Indenrigsministeriet 1905, Fuldmægtig 1909, Kontorchef 1910; kst. Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt Adresse i Frederikslialdsg. 19,

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere