Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;"

Transkript

1 Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec i Helsingør. Medindehaver af Firmaet C W Obel i Aalborg fra Adresse : Helsingør. OESTERBY Pierre Professor, R. : f. 10. Sept i Paris: Søn af Partikulier Andreas Oesterby (død 1908) og Hustru Anna f. Stroh: gilt m. Anna Nathalie Frida Fanny- O., f. 8. Okt i. Dalter af Grosserer C Th. Vogelsang (død 1894) og Hustru f. Nielsen (død 1906). Lærer i Fransk i fra 1884, ved Officerskolen fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Association francoscandinave: Formand for Fransk akademisk Forening ; Sekretær for Foreningen af fremmede Magiers

2 327 Ole Konsuler i Danmark; Medredaktør af Maauedsskriftet Le Danemark. l'doul. Ordner: F.Æ.L.; Fr. off. de I instrue. publ. Adresse ; Stockliolmsgade 13, Kblivn. Sommerbolig : Bemubo, Nærum. OHLMANN Martin Sognepræst, R.; f. 28. Juni 1860 i Holbæk; Son af Sagfører J F Oblmann (død 1898) og Hustru f. Jørgensen; gift m. Charlotte Pauline O., f. 9. Dec i Vindekilde, Faarevejle Sogn, Datter af Godsinspektør Cramer. Student (Hauchs Skole) 1879; cand. theol. 1886; Kateket ved St. Matthæuskirken 1886; Kapellan i Gjentofte 1888; Sognepræst for Ordrup Kirke 1891, for Vemmetofte Kloster fra Adresse : Vemmetofte pr. Faxe. OLDENBURG Erik Overretsassessor; f. 21. Nov i Helsingør; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift ni. Ursula O., f. 5. Sept. 1873, Datter af Dr. med. A D Midler og Hustru f. Seemann. Student (Odense) 1882; cand. jur. 1888; Fuldmægtig ved Nordre Birk : Assistent i Justitsministeriet 1891-] 1902: Overretsassessor (ved Overretten i Viborg) 1902; Formand i Tilsynskomitéen for Bøggildgaard Opdragelsesanstalt Adresse : Viborg. OLDENBURG Paul Præst; f. 7. Marts 1870 i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (so denne); gift m. Clara Margrethe O., f. 30. Juli 1873 i Kblivn., Datter af Kontreadmiral C A Garde og Hustru Anna f. Simonv (død 1883). Student (Odense) 1888; cand. theol. 1894; Kateket ved Frue Kirke ; residerende Kapellan i Varde , ved Frederiksberg Kirke fra 1907; Missionssekretær i : Medlem af Bestyrelsen for K. F. V. M. i : Medlem af Santlialmissiouens danske Komité og af Missionen blandt hjemløse Mænd. Adresse: Frederik den 6tes Allé 10, OLDENBURG Valdemar Overpræsi dent SK.DM.p.p.; f. 1. Dee i Sorterup; Søn af Sognepræst Theodor Oldenburg og Hustru Louise f. Rothe; gift m. Henriette O. (død 1895), Datter af Kommandørkaptajn M N Snenson (død 1856) og Hustru Augusta f. Stephansen. Student (Metropolitanskolen) 1853; cand. jur. 1859: Assistent, i Ministeriet for Slesvig; slesvigsk juridisk Eksamen 1861; Auditor 1863: Lærer ved Officerskolen og ved Søofficerskoten ; igen Auditør 1870; kst. Vicepolitidirektør i 1871; Byfoged ' i Odense 1877: Birkedommer i Nordre Birk 1888; Overpræsident i fra Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole: Formand i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Bestyrelsen for Fængselsselskabet i, af Fængselsselskahernes Fællesbestyrelse og af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse; Formand i Nationalbankens Repræsentantskab og i Forsikringsselskabet Danebroges Repræsentantskab; For. mand i Bibelselskabet i Danmark; Medlem af Centralkomitéen: Medlem.af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Rosenborg Brøndanstalt og Faxe Kalkbrud og for Kreditkassen at Husejere i Kblivn l'deul. Ordner: F..F..L.: N.St.Ö.: Pr. R.Ø.; B.St.A.: B.St.Slau.:Stb.V.; S.N. Adresse: Ny Vestergade 12, OLDENBURG Vilhelm Overtæge; f. 26. Nov i ; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift m. Ellen O., f. 30. Jan., Datter af Kommandør N J Jespersen og Hustru Ottilia f. Suenson. Student (Odense) 1884; med. Eks. 1891; Reservelæge i Hæren ; Læge ved Børnehospitalet i Odense 1898, ved Sanatoriet Helsebod s. A.; Værgeraadsmedlem; Overlæge ved Julemærkesanatoriet fra Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; ugift. Leder af Aktieselskabet V Olesen, hvilket Firma grundlagdes af C Olesen 1892; Medlem af Bestyrelserne for Korkvarefabrikken Danmark i. De forenede Farverier og Trikotagefabrikker i Esbjerg, Aktiebolaget Heyman & Olesen i Stockholm etc. Adresse : Stockliolmsgade 33, OLESEN C A Etatsraad, K=.p.p.; f. 27. Juni 1845 i Hjørring; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsen; gift m. Christiane Cathrine Nicoline f. Nielsen, f. 22. Juni i Hjørring. Cand, pharm. 1866; Underdirektør ved Aalborg Spritfabrik ; Medejer af Roskilde Spritfabrik ; adm. Direktør for Aktieselskabet De Danske Spritfabriker fra Stiftelsen 1881; Formand - for Grosserersocietetets Komité fra 1907 (Medlem fra 1899), og for Smørnoteringsudvalget; Medlem af Akkordretten; Repræsentant i Nationalbanken; i Bestyrelsen for Nordisk Forening lil økonomisk Samarbejde; Fol-

3 Ole 528 mand for De samvirkende Byerhvervs- Organisationer og for Den danske Handelsstands OLRIK Axel Docent ved Universitetet, Dr. phil.; f. 3. Juli 1864 paa Fredelem Fællesrepræsentation; Medriksberg; Søn af Kunstmaler Profes af Repræsentantskabet for Det sor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru kgl. octr. alm. Brandassurance Comp. Hermine f. Valentiner; gift m. Formand i Bestyrelsen for K bh vris Margrethe Sofie Eleonora f. Hassel- Dampmøller; Formand for Østerbros Quist. Fortsættelsesasyl. Student (Mctropolitanskoien) 1881; Uden!. Orden : S.N. universitetets Guldmedalje for en Afhandling om Eddakvadenes Alder 1885; Adresse: Amaliegade 24, OLESEN Thomas P Brænderiejer, K. mag. art. 1887; Dr. phil. (Forsøg til Dir.; f. 9. Okt paa Lengsholms en Tvedeling af Kilderne til Sakses Mølle, Hjørring Amt; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsitetet 1897; Forstander for Dansk Fol Oldhistorie) 1892: Docent ved Universen ; gift m. Magdalene Marie f. Jensen (død 1897). Foreningen Danmarks Folkeminder kemindesamling fra 1905; Formand for Overtog Faderens Virksomhed (Spritfabrik) 1866; Medlem af Byraadet i versitets Jubilæets danske Samfund; 1908: Medlem af Bestyrelsen for Uni Hjørring ; i Bestyrelsen for Medstifter af Folklore Fellows 1907; fra Hjørring Handelsförening og for Aktieselskabet Vendia; Medlem af Over- Studier og fra 1908 af Tidsskriftet Fra 1904 Medudgiver af Tidsskriftet Danske skatteraadet for Hjørring Amtsraadskreds. Videnskabernes Selskab i, Kri Dansk Folkemindesamling. Medlem af Adresse: Hjørring. stiania og Helsingfors. OLIVARIUS L H F de Fine Grosse Litterære Arbejder: Sakses Oldhistorie (1894); Danske Ridderviser (1898- rer. R.; f. 29. Dec i ; Søn af Hoffourer hos Christian d. VIII 1908): Danske Folkeviser i Udvalg (under Medvirkning af Ida Falbe Hansen) og Frederik d. VII. L H de Fine Olivarias (død 1863) og Hustru Ida f. Petersen (død 1909); gift m. Johanne Pe- (1900): Om Ragnarok (1902); Danmarks I-II ( ); Danske Heltesagn trea Ludvign 0 de F.O., f. 3. Okt Heltedigtning I-II ( ): Nordisk i : Datter af Justitsraad Hovedkasserer N F L Petersen og Hustru f. alder (1907): Danske Folkeviser med Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middel Wiinstedt (død 1902). gamle Melodier (sammen med Th.Laub) Student (v. Westenske Institut) 1866: ( ). Forskellige Afhandlinger om derefter paa Handelsakademi: Direktør Folkedigtning, Myter, Oldkultur m. m. for Aktieselskabet De forenede Dampmøller : i Bestyrelsen for Aktieselska Adresse : Vodroffsvej 53, bet De danske Dampmøller OLRIK Eyvind Kriminalretsassessor; og adm. Direktør fra 1905: Medlem af f. 2. Okt paa Frederiksberg; Søn Kbhhvns Bedømmelses- og Voldgiffsudvalg for Kornhandelen fra af Sørik (død 1890) og Hustru Hermina f. af Kunstmaler, Professor Henrik Olog Handelsretten fra Revisor i Valentiner: gift ni. Margrethe O., f. Forsikringsselskabet Mundus i 17. April i Holstebro, Datter af Overauditør A P Olsen og Hustru f. Ring. Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne fra Student (Metropolitanskolcn) 1883: Adresse: Faxegade 7. rand. jur. 1888: kst. Protokolførcr i OLLENDORFF J E F Vandbygningsingeniør R.DM.n.p.; f. i. Marts 1846 i tig ; Assistent i Justitsministe- Kriminalretten s A.: Sagførerfuldmæg Holbæk: Søn af Købmand. Agent CA riet 1891: Fuldmægtig smstds. 1905; Ollendorff og Hustru f. Plesner; gift Assessor i Kriminalretten s. A. m. Hulda Rosalia f. Marzetta, f. 4. Formand i Overværgeraadet for de Febr. i jvdske Sager: Formandssuppleant i Polyt. Adgangseks. 1865: eand. polyt. Værgeraadet for Khhvns 10. Værgeraadskreds: Medlem af Bestyrelsen for 1870; Lærer ved Teknisk Institut m. m ; kst. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet og fung. Havneingeniør Forfatter til talrige Afhandlinger i Samfundet og Hjemmet for vanføre. i Frederikshavn samt ledende Medlem Fagtidsskrifter. af Den kgl. Havnekommission i Frederikshavn 1872, fast ansat i samme Adresse : Frederikshaldsgadie 21, Stilling 1882: Medlem af Kommissionen angaaende Tilvejebringelse af en p.p.; f. 12. Juli 1862 i ; Søn af OLRIK Hans Professor, Dr. phil., R. Tilflugts- og Handelshavn i det nordlige Kattegat (død 1890) og Hustru Hermine f. Va- Kunstmaler Professor Henrik Olrik Udenl. Orden : S.Kr. lenfciner; gift 1. Gang m. Elisabeth Adresse : Frederikshavn. Cathrine O, (død 1896), Datter af Ju-

4 329 Ols stermester Ernst Bruun, 2. Gang m. Dagmar Knudine Caroline O., f. 10. Jnn., Datter af Skibskaptajn K Hansen. Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. theol. 1885: Dr. phil. 1892; Lærer ved Vesterbros Seminarium ; Professor 1394; Forstander for Statens Lærerhøjskole 1895; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; Sekretær i den danske Afdeling af Den Lettcrstedtske Forening og Medredaktør af Nordisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse. Litterære Arbejder: Knud Lavard (1888); Konge og Præstestand i den danske Middelalder ( ); Danske Helgeners Levned ( ); Absalon ( ): Danmarks Lærerhøjskole (1906) m. m. Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.; N.St.O.; S.N. Adresse : Lærerhøjskolen, Odensegade 14. OLSEN Bernhard Direktør. R.DM.p.p.: f. 9. Sept i ; Søn al Portner Christen Olsen (død 1846) rg Hustru Ane Rasmusdatter (død 1842); gift m. Laura Maria Nathalie O. (død 1899), Datter af Skibskaptajn Jakob Glad (død 1887) og Hustru f. Ritchie (død 1876). Tegner; deltog i Krigen 1864; Løjtnant; Direktør for Tivoli ; Grundlægger af Panoptikon 1885, af Dansk Folkemuseum 1885; Direktør for samme oprettede et Frilandsmuseum ved Lyngby 1901: Hedlem af Bestyrelsen for Musikhistorisk Museum fra Har skrevet en Række kulturhistoriske og folkloristiske Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagspresse, samt Bøger. Udenl. Orden : Br.R. Adresse; Bernstorffsvej 4, OLSEN Bjørn M Professor, Dr. phil., R. DM.; f. 14. Juli 1850 i Tingøre Kloster i Hnnavatnssyssel; Søn af Administrator R M Olsen og Hustru Ingunn Jonsdatter. Student (Reykjavik) 1869; cand. philol. 1877; Adjunkt ved Reykjavik Skole 1879; Rektor ved samme ; Dr. phil. (Runerne i den oldislandske Litteratur) 1883; Medlem af Videnskabernes Selskab i Kristiania 1902, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab Har skrevet talrige litteraturhistoriske Afhandlinger i danske og islandske Tidsskrifter. Adresse : Reykjavik, Island. OLSEN C A Overretssagfører; f. 28. Juni 1844 i Nakskov: Søn af Bagermester J P Olsen og Hustru Eleonora f. Johansen; gift m. Anna Isabella Frederikke f. Minet, f. 27. Sept. i Student (privat dimit.) 1862; cand. jur. 1868; Bogholder i det kbhvnske Byggeselskab 1872; Overretssagfører Formand i Bankraadet for Kbhvns Prioritets- & Laanebank: i Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Bock og Bryggerierne Stevns; Repræsentant i Grundejerforeningens Renlioldningssclskab; Kasserer i Efterslægtssamfundet; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds Adresse: Nørregade 33, OLSEN Chr. Grosserer, Konsul; f. 26. Sept i Præstø; San af Bagermester Chr. Olsen og Hustru f. Heimann; gift m. Dagmar O., f. 20. Sept i Esbjerg, Datter af Fabrikant P Brinch (død 1908) og Hustru Mathilde f. Dahl. I Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og for Foreningen af jydske Handelsforeninger; i Bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association; Medlem af Esbjerg Byraad. Vicekonsul for Rusland. Adresse i Esbjerg. OLSEN Constantin Entreprenør, Stenhuggermester; f. 7. Juli 1861 i ; Søn af Fuldmægtig O Th. Olsen og Hustru Hanne f. Poulsen (død 1905), ugift. Ansat i Hans & Jørgen Larsens Entreprenørforretning fra 1875: Ingeniørassistent smstds til 1898; Deltager i Firmaet fra 1899: Stenhuggerborgerskab Formand for Stenhuggermester Foreningen i fra 1900, for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening fra 1907 (i Bestyrelsen fra 1901); Repræsentant i Arbejdsgiverforeningen fra 1900; Delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk fra Adresse: Gartnergade 14, OLSEN C V Departementsdirektør i Marineministeriet, K 2.DM.: f. 2. Dec i ; Søn af Jærnstøber Anders Olsen og Hustru f. Sørensen: gift m. Emmy Vilhelmine Cathrine f. Passburg, f. 21. Juni i Assistent ved OrlogsværftetiS Regnskabsvæsen 1884, i Marineministeriet 1887; Fuldmægtig 1893; kst. Kasserer og Arkivar 1897; Ekspeditionssekretær 1898; Kontorchef 1901; Departementsdirektør fra Værge for Holmens Kirke. Adresse: Kastanievej 3, OLSEN Fr. Tobaksfabrikant, R.; f. 25. Nov i ; Søn af Skibsbygger C F F Olsen og Husfru f. Herlitz;

5 Ols 350 gift m. Frederikke Johanne Margarethe f. Buck. f. 1. Jan. i Firma : L Siesbyes Eftf. Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904; Formand i Rcpræseiitantskabet for Haandværkerbanken fra 1909; i Kirkeinspektionen for St. Johannes Kirke fra 1906; Sekretær ved Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole fra 1882; Formand i Bestyrelsen for C. A. 28. Juni; Medlem af Komitéen for Indsamling af Cigarspidser. Adresse: Nørrebrogade 24, OLSEN Freilif Redaktor; f. 9. Febr i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe Olsen og, Hustru f. Cavling; gift m. Harriet Johanne Frederikke!. Abrahams, f. 6. Okt i Redaktør af Ekstrabladet. Adresse: Niels Hemmingsens Gade 38, OLSEN C Chr. Redaktør; f. 12. Marts 1857 i Nykjøbing F.; Søn af Rasmus Olsen og Hustru f. Holm; gift m. Petrea Susanne Anna Johanne f. Hørdum, f. 23. Sept i Fuglslev. Snedkersvend; Medlem af Bygningssnedkernes Bestyrelse 1882; Formand for Suedkerforbundet i Danmark 1885; Siedlern af Udvalget for De samvir-, kende Fagforeninger 1886: Stifter af den socialdemokratiske Vælgerforening for Kbhvns 5. Kreds 1881; Redaktør af Ravnen; Medarbejder ved Social-Demokraten; Medlem af Bestyrelserne for j Arbejdernes Bryggeri Stjernen og for Arbejdernes Fællesbageri; Medien af Journalistföreningens Bestyrelse. Adresse : Nørrebrogade 64, OLSEN Martin Kommunalrevisor: f. 5 Febr i Vejle; Søn af Skrædder-' svend C M Olsen (død 1890) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1865); gift; m. Marie Emilie f. Rasmussen, f. 5. Juli 1858 i Vaaljensted. Lært Snedkerfaget; Svend 1872; i Udlandet ; Formand for Bygningssnedkernes Fagforening , for Suedkerforbundet i Hanmark ; Sekretær i De samvirkende Fag- : forbund i Danmark , Formand ; Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i ; Medlem af Socialdemokratisk Forbunds Hovedbestyrelse fra 1900; Kommunalrevlsor fra Medlem af Borgerrepræsentationen ; Medlem af Folketinget (Kbhvns 8. Kreds); Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Arbejdsanvisningskonfor og for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde fra Adresse: Drejøgade 2, OLSEN O C Justitsraad. Bogtrvkker, R.; f. 21. April 1840 i ; Søn af Værtshusholder Hans Olsen Wilkestrup og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Rasmine f. Larsen (død 1887). Etableret Firma: O C Olsen & Co. Medstifter af Dansk Bogtrykkerforening og indtil 1901 mangeaarig Formand for samme; Formand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; Næstformand i Industriforeningens Repræsentantskab; Formand i Bestyrelsen for Fredenshus; i Bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og for de danske Vaabenbrødres kbhvnske Afdeling. Adresse: Maltcgaardsvej 17, Gjentofte. OLSEN Ole Gaardejer, R.p.p.; f. 8. Nov i Skrodsbjerg i Præstø Amt; Søn af Fæster Ole Olsen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter; gift m. Marie f. Jensen, f. 25. Juli i Tjæreby. Uddannelse: Karise Højskole og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Gaardejer i Tjæreby 1876; Medstifter af Venstres Folkeblad 1891; Folketingsmand for Maribokredsen (Venstrereformpartiet); Medlem af den parlamentariske Skattekommission af Finansudvalget Direktør i Østifternes Hypotekforening; Medlem af Akkordretten og af Overskyldraadet; Formand for Statsdyrskuekommissionen; Medlem af Landbohøjskolens Tilsynsraad; Næstformand i De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift (fra 1901) og for De samvirkende danske Andelsslagterier; Formand for Kreaturforsikringsanstaltcn Parts Bestyrelse, for Haslev og Omegns Landlxtforening og for Haslev Svineslagteri (fra 1896). Udenl. Orden: S.N. Adresse : Tjæreby pr. Haslev. OLSEN R A Overretsassessor; f. 23. Aug i N-Uttrup; Søn af Karetmager C Olsen. Student (Aalborg) 1885; cand. jur. 1890; Byfogedfuldmægtig i Randers; Fuldmægtig ved Rougsø med fl. Herreders Kontor 1898; Assessor i Landsoverrctten for Nørrejylland fra Adresse : Viborg. OLSEN Sigvald Bryggeri bestyrer; f. 27. Aug i ; Søn af Skomager V O O Olsen og Hustru f. Nielsen; gift m. Ludovica Caroline f. Olsen, f. 8. Nov. i Fredensborg. Uddannet som Smed, senere som Cigarmager; arbejdede flere Aar i Tyskland ; Formand for Cigarmagernes Fagforening ; Forretningsfører for Tobaksarbejderforbundet i Dan-

6 33! Ort mark , senere Medlem af dets Hovedbestyrelse; i Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund; i Kontrolkomitéen for Socialdemokraten ; Viceformand for Socialdemokratisk Forbund; Repræsentant for det danske Socialdemokrati ved de fleste internationale Arbe.iderkongresser; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesbageri; Bestyrer af Arbejdernes Bryggeri Stjernen ; Suppleant i Des permanente Voldgiftsret indtil 1910: Folketingsmand for Kbbvns 11. Kreds fra 1895; Socialdemokratiets Ordfører bl. a. i Toldspørgsmaal; Medlem af Frederiksberg Overskatteraad. Adresse : Godthaabsvej 10, OLUFSEN A Th. Justitsraad, Ekspeditionssekretær i Hofmarskallatet: f. 1. Dec i Bisserup pr. Rude; Søn af Købmand Hans Olufsen (død 1889) og Hustru Oline f. Hansen (død 1906); gift m. Edel O., f. 12. Okt i, Datter af Professor, Dr. med. Bernhard Bang (se denne). Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1887: Assistent i Hofmarskallatet samme Aar, Fuldmægtig 1897, Ekspeditionssekretær t'denl. Ordener: F.Æ.L.: N.St.O.; Pr.R.Ø.: R.St.Stan.: Stb.V.: S.V. Adresse : Amalienborg, OLUFSEN Ole Professor, R.p.p.; f. 24. Jan i Bjødstrup paa Djursland; Søn af Gaardejer Jens Olofsen og Hustru Kirsten Sørensen f. Füg; gift m. Hansine Henriette Emilie f. Hansen, f. 10. Jan i Ullerslev paa Fyen. Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant af Fodfolket 1889 udenfor Numer : Afsked 1907: Leder af De danske Pamirekspedifioner ; Sekretær ved Det kgl, geografiske Selskab. Litterære Arbejder: Se Geografisk Tidsskrift 20. Bd., II. 5, Side 198 ug 199. Udenl. Ordner: I).O.S.; R.St.A. Adresse ; Sortedamsdossering 65 G, OPFFER Frederik Redaktør: f. 28. Jan i Kjøge; Søn af Redaktør S C Opffer (død 1879) og Hustru f. Tronhjem (død 1890); gift m. Sigrid O., f. 23. Jan paa Bramslykke, Datter af Forpagter Gomme Christensen (død 1901) og Hustru Marie f. Nerenst (død 1909). Journalistisk og typografisk Uddannelse ; overtog Redaktionen af Østsjællands Avis 1877; Udgiver af Østsjællandske Aarbøger. Formand for Kjøgekredsens Højreforening indtil 1909; Formand for det kommunale Jærnbaneudvalg; Medlem af den lokale Museumsbestyrelse og af Bestyrelsen for den lokale Turistforening og Forsvarsbrødreafdeling; Repræsentant for Foren, til Dyrenes Beskyttelse. Forfatter af forskellige Skrifter af novellistisk, personalhistorisk, topografisk og statsøkonomisk Indhold samt af en Digtsamling; har udgivet en militær Sangbog, mange Kompositioner og flere Samlinger Folkesange; Forfatter af over 200 Lejlighedssange. Adresse : Kjøge. OPPERMANN Adolf Professor ved Landbohøjskolen; f. 14. Jan i Nyrup ved Holsteinborg; Søn af Skovrider A Oppermann og Hustru f. Rasbech; gift m. Agnes Elise Marie O., f. 10. Juni i Korsør, Datter af Partikulier Johansen, og Hustru f. Thye. Student (Sorø) 1879; Forsteksamen 1833; Assistent ved Landbohøjskolen s. A.; Lærer i Skovbrug 1887; Professor 1895; Leder af Det forstlige Forsøgsvæsen fra 1901, Forstander smstds Medlem af Dansk Skovforening- Fallesbestyrelse fra 1888: Medudgiver af Tidsskrift for Skovvæsen ; i Tidvalget for folkelig Universitrlsundervisning og i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik ; Formand for den forsflige Mctcrkommission; Medlem af Metenidvalget. Litterære Arbejder: Bidrag til det danske Skovbrugs Historie : Skovene og Skovbruget i Forhold til Samfundet; Dalgas, Hedcsagens Forkæmper: Vore Skove (Frem, Danmarks Natur); Vrange. Bøge i det nordøstlige Sjælland. Mange Bidrag til Tidsskrifter o. lgn. Sammen med L A Hauch Haandbog i Skovbrug: sammen med J P Gram : Regne!avler. Autograferede Forelæsninger over Skovbrugslære. Sammen J E V Boas Redaktionen af Landbohøjskolens Festskrift. Adresse: Melehiorsvej 2, Charlottenlund. OPPERMANN Theodor Museumsinspektør: f. 8. Okt paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef R Th. Oppermann og Hustru f.wolff; gift m. Marie Franziska f. Thomsen, f. 1. Juli i Student (privat dimit.) 1881; Inspektor ved Ny Carlsberg Glyptotek 1897: Næstformand (tidligere Sekretær) i Kunstforeningen Litterære Værker: Kunst og Liv i det gamle Florens; Kunst og Liv i Nederlandene; Kunsten i Danmark under Frederik V og Kristian VII. Adresse ; Nørregade 18, ORTH Albert Professor, Organist; f. 6 Febr i ; Søn af Viktualiehandler J H Orth og Hustru f. Haines; gift m. Anna Sophie O., f.

7 Ort Maj i. Datter af Kapelmusikus Pr. Schram. Elev af Fr. Schram og Edmund Neupert og fra 1669 af Musikkonservatoriet; Lærer ved samme i Klaverspil 1883; Organist og Kantor ved Helligaandskirken fra Har skrevet en Del Klaverstykker og Sange. Adresse: Peder Skrams Gade 1, ORTVED Edvard Præst; f. 3. Okt i ; Søn af Tømrer J Ortved. Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1874; teologisk Embedseksamen i Kom 1881; Præst i Danmark , senere i Prag og Wien; Redaktør af det katolske Ugeskrift St. Olaf i Kristiania ; politisk Korrespondent til Deutsche Reichszeitung og Kölnische Volkszeitung; Translatør og Tolk 1 Polsk 1895, i Tysk Ophold i Polen og Rusland 2½ Aar; Præst for de polske, Landarbejdere i Danmark ; byggede katolsk Kirke og Præstcgaard i Maribo. Adresse : Marievej, Holte. OSTENFELD Asger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 13 Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Johanne Elisabeth f. Pontoppidan, f. 15. Jan. i Randers. Student (Roskilde) 1884; cand. polyt. 1890; Ingeniør ved Jærnbaneanlæg og hos Stadsingeniøren i , ved Kbhvns. Havnevæsen ; Docent i teknisk Mekanik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor i Bygningsstatik og Jærnkonstruktioner Har udgivet Forelæsninger over Teknisk Elasticitetslære, Teknisk Statik (I-II) og Jærnkonstruktioner (I-II). Adresse: Kronprinsensvej 24, OSTENFELD Carl Hansen Museumsinsipektør, Dr. phil.: f. 3. Aug.1873 Randers; Søn af Stiftsfysikus Carl Emil Hansen og Hustru f. Ostenfeld: gift m. Inga f. Nyquist, f. 9. Maj i Norge. Student (Nykjøbing) 1891; mag. seient. 1897; Dr. phil. (Plantevæksten paa Færøerne, med særlig Henblik paa Blomsterplanterne) Deltog i Ingolf-Ekspeditionen ; Assistent ved den biologiske Station 1900; Inspektør ved Botanisk Museum fra 1900; Næstformand i Dansk botanisk Forening; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Kommissionen for Havundersøgelser. Adresse: Sortedamsdossering 63 A, OSTENFELD Harald Provst: f. 6. Okt i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift 1 Gang in Johanne O. (død 1901), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard; 2. Gang m. Karen O. f. 3. Dec i Pjedsted, Datter af Jærustøber J P Dall og Hustru f. Bolvig. Student (Roskilde) 1882; cand. theol 1887; i Udlandet ; Kapellan i Bandholm 1890, paa Frederiksberg 1893; Sognepræst ved St. Lukas Kirken 1897, ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg fra 1908; Provst for Frederiksberg Provsti fra Formand for Den danske Præsteforening; i Forretningsudvalget for Det kbhvnske. Kirkefond og for Mission blandt indiske Studenter; i Bestyrelsen for Frdbg. Folkeforening; Redaktør af Maanedsblad for den danske Folkekirke; Medredaktør af Vor Tid ; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon og flere Tidsskrifter. Adresse : Monradsvej 8, OSTENFELD Hjalmar adm. Direktør, R.; f. 12. Dec i ; Søn ar Justitsraad F L O H Ostenfeld og Hustru f. Aagaard; gift m. Catharina Maria f. Arntzen, f. 16. Sept. i Adm. Direktør for Det Danske Kulkompagni; Medlem af Det kgl. octr. Sø-Assurance-Kompagnis Repræsentantskab. Adresse: Bulowsvej 18 C, OSTENFELD Jes Overlæge; f. 22. Okt i Hylke ved Skanderborg; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Oline O., f. 1. Aug. i Reykjavik, Datter af Borgmester H H E Clausen og Hustru f. Gede. Student (Metropolitanskolen) 1892; med. Eks. 1899; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium : Overlæge ved Faksinge Sanatorium Adresse: Faksinge Sanatorium pr. Præstø. OTTERSTRØM Christian Konferensraad, K'.DM.; f. 11. Nov i Viborg; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru' f. Blom (død 1883); gift m. Anna Caroline f. Clausen (død 1884). Student (Aarhus) 1854; cand. polyt. 1862: Lærer ved Borgerdydskolen ; Assistent ved Kbhvns. Brolægningsvæsen ; Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet 1869, Direktør ; Leder af Havneanlægene i Frederikshavn, Esbjerg, Anholt og Gilleleje. Medlem af Vandafledningskommissionen og Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg. Adresse : Helenevej 5,

8 333 OTTERSTRØM L N H Skolebestyrer; f. 25. Marts 1846 i Aarhus; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru f. Blom (død 1883); ugift. Student (Metropolitanskolen) 1866; cand. phil. 1867; Lærer ved Baggers Skole 1875; Skolebestyrer paa Frederiksberg 1881; Inspektør ved Frederiksberg Latin- og Realskole (nu Frederiksberg Gymnasium) 1886, Medbostyrcr 1887, Enebestyrer Adresse: Hollændervej 4, OTTOSEN Carl Overlæge; f. 26. Juli 1864 i Elling ved Frederiksnavn; Søn af Gaardejer O C Jensen-Vangen og Hustru f. Christensen; gift m. Johanne O., f. 15. Aug. i Lesje. Gudbrandsdalen, Norge, Datter af Farmer P T Norderhuus og Hustru Anna f. Belle. Ved Landvæsenet; studerede Veterinærvidenskab i 3 Aar; Student 1889; med. Eks. 1896; studerede ved evropælske og amerikanske Kursteder ; Medarbejder ved og Redaktør af Sundhedsbladet fra 1897; Læge ved Skodsborg Badesanatorium fra 1898, Overlæge og Direktør for samme fra 1900; Formand i Hovedbestyrelsen for De samvirkende Sundhedsforeninger fra 1904; i Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening og Viceformand i Bestyrelsen for Danske Afholdsvenners Redningsarbejde fra Forfatter af Bøger og Skrifter om Sundhedsspørgsmaal; Vejen til Sundlied; Frugt og Nødder; Vort Undertøj o. B. a. Adresse: st. Kongensgade 36, 38. og Skodsborg Sanatorium. OWEN Alexander Direktør; f. 5. Marts 1863 i ; Søn af Grosserer Frederick Owen (død 1888) og Hustru Carry f. Fugl (død 1907). Student (Borgerdydskolen i ) 1880; Direktør for Akts. Fredens Mølles Fabrikker fra 1888 til dets Ophør 1902; derefter Direktør for Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik. Medlem af Centralkomitéen i Creditreformforeningen for Danmark fra Adresse : Frederiksgade 1, OXHOLM Carl O'Neill Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Sept i ; Søn af Kammerherre Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Sophie Marguerite f. Bech, f. 25. Dec i Amerika. Besiddelser: Rosenfeldt med Marienberg og Aunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening. Udenl. Orden: Stb.V. Adresse: Rosenfeldt pr. Vordingborg. OXHOLM Harald Hofjægermester, Kammerjunker; f. 16. Jan paa Taarnholm; Søn af Kammerherre Alexander Oxholm (død 1908) og Hustru Anna f. Komtesse Scheel (død 1892): gift m. Antoinette O., f. 28. Maj 1876 paa Hvedholm, Datter af Lensgreve Preben Bille- Brahe-Selby (se denne). Besiddelser: Taarnholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Adresse: Villa Musse, Fredensborg, og Taarnholm pr Korsør. OXHOLM Oscar O'Neill Kammerherre, fh. Hofmarskal, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 31. Jan paa Rosenfeldt ved Vordingborg; Søn af Kammerherre, Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Fritze Vilhelmine Wanda Theodora O., f. 18. Okt paa Holsteinborg Slot, Datter af Lensgreve, Overkammerherre Ludvig Holstein til Grevskabet Holsteinborg (død 1892) og Hustru Mimi f. Zahrtmann (død 1876). Student (Ribe) 1874; cand. polit. 1881; Attaché i Wien ; Assistent I Udenrigsministeriet ; Attaché i Stockholm ; i Udenrigsministeriet ; Sekretær i Paris 1889: tjenstgørende Kammerjunker hos H.M. Kongen 1889; Ceremonimester 1890; Hofmarskal Formand i Bestyrelsen for St. Lukas Stiftelse 1898 og for Humlebæk Kirke; Formand for Nordsjællands Ungdomsforeninger og for den nationale Soldatermission ; Medlem af Indre Missions Bogudvalg og Traktatselskab. Har udgivet forskellige religiøse Skrifter. Udenl. "Ordener : B.L.: B.Z.L.; F.Æ. L.: Gr.Fr.; IKr.; I.M.AL.; L.E.Kr.: L.S.Æ.K.: MGr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ö.; R. St.A.; R.St.Stan.: S.H.E.; S.Kr.; S.N.; Stb.V.; S.V.; T.M.; Ö.F.J. Adresse : Teltet pr. Kvistgaard. OXHOLM Valdemar Kontorchef i Indenrigsministeriet; f. 22. Nov i Bogense; Søn af Kaptajn, Postmester L L J Oxholm (død 1889). Student (Roskilde) 1886; cand. jur. ]892; Assistent i Indenrigsministeriet 1905, Fuldmægtig 1909, Kontorchef 1910; kst. Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt Adresse i Frederikslialdsg. 19,

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere