A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007"

Transkript

1 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1

2 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til 1. halvår Det primære driftsresultat steg med 115% og nåede således op på DKK 215 mio. på baggrund af et fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger % DKK mio. DKK mio. EAC Foods opnåede en omsætningsvækst på 39% i USD i forhold til 1. halvår Det primære driftsresultat målt i DKK steg med 135% til DKK 160 mio. EAC Industrial Ingredients opnåede en omsætningsvækst på 16% i forhold til 1. halvår 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat justeret for engangsposter steg med 28% til DKK 51 mio DKK 928 mio. DKK mio. 28% DKK 492 mio. DKK 577 mio. 17% EAC Moving & Relocation Services opnåede en omsætningsvækst på 12% i forhold til 1. halvår 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat målt i DKK steg med 22% til DKK 22 mio. ØK lancerer nyt Safe Habour aktietilbagekøbsprogram DKK 256 mio. DKK 271 mio. 6% Udsigterne for 2007 Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 475 mio. (DKK 375 mio. ifølge de tidligere forventninger). Forventningerne til koncernen for 2007 er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 540,00, mens de faktiske resultater for 2007 vil blive konsolideret under anvendelse af gennemsnitskursen for året. Dette kan give anledning til afvigelser afhængigt af udviklingen i valutakursen. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,3 mia. (DKK 4,1 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK s andel af resultat efter skat fra de associerede virksomheder forventes at blive lidt højere end i 2006 (DKK 25 mio.) på linie med de tidligere forventninger. Ovenstående udsigter for 2007 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og skal ses i sammenhæng med forretningsmiljøerne og valutamarkederne, hvilket betyder, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra ØK s forventninger. Fremlæggelse af delårsrapporten Delårsrapporten for 1. halvår 2007 vil blive fremlagt af adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 16. august 2007 kl (dansk tid) på OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, København. Præsentationen vil blive vist live på Københavns Fondsbørs hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange/ nyheder/webcasts) og på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). Kontaktperson for yderligere oplysninger: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil), Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside: Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2006 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført.

3 3 Hoved- og nøgletal (Urevideret) 1. halvår Hele året RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af nettoresultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Indtjening pr. aktie i de fortsættende forretninger 10,5 7,7 14,5 Indtjening pr. aktie (udvandet) i de fortsættende forretninger 10,4 7,7 14, BALANCE Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser ØK s andel af egenkapital Likvide midler og bundne midler Pengestrømme fra: - Driften Investering Finansiering NØGLETAL Overskudsgrad (%) 10,6 6,0 8,7 Soliditetsgrad (%) 63,2 68,7 65,1 Forrentning af investeret kapital (%) på årsbasis 41,6 *3,6 5,6 Forrentning af egenkapital (%) på årsbasis 18,7 3,8 3,9 Indre værdi pr. aktie (udvandet) på årsbasis 122,0 125,2 100,7 Kurs pr. aktie 303,5 217,5 316,0 Egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Ultimokurs DKK/USD 551,07 586,74 566,14 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 559,66 607,79 594,35 Detaljeret resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse findes på side Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. * 20% når der justeres for frasalget af EAC Nutrition.

4 4 Ledelsens regnskabsberetning 1. halvår 2007 Regnskabsmæssige resultater Koncernresultatopgørelse Koncernens nettoomsætning nåede op på DKK mio. (DKK mio.), en stigning på 21% i DKK og 28% i lokale valutaer. EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services viste alle tocifret vækst i lokale valutaer. EAC Foods og EAC Industrial Ingredients opnåede ligeledes tocifret vækst i DKK. Det primære driftsresultat (EBIT) for koncernen steg med 115% til DKK 215 mio. (DKK 100 mio.) på baggrund af et fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. De 3 forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 236 mio. (DKK 126 mio.), en vækst på 87% i DKK og 96% i lokale valutaer. Overskudsgraden steg fra 7,5% i 1. halvår 2006 til 11,6% i 1. halvår Udviklingen forklares nærmere under de enkelte forretningsområder. Resultatet af de finansielle poster blev en udgift på DKK 5 mio., eller et fald på DKK 55 mio. i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldes lavere renteindtægter efter udlodning af udbytte til aktionærerne i 2006 samt aktietilbagekøb på i alt DKK 8,7 mia. Andel af resultat i associerede virksomheder i Thailand faldt med 15% til DKK 11 mio. (DKK 13 mio.). Koncernens samlede andel af resultatet i associerede virksomheder faldt til DKK 13 mio. (DKK 15 mio.). Skat udgør DKK 48 mio. (DKK 33 mio.), hvoraf DKK 3 mio. (DKK 11 mio.) var udbytteskat, resulterende i en effektiv skatteprocent på 22% (20%). Hvis der reguleres for resultatet af de fi nansielle poster og udbytteskat, bliver den effektive skatteprocent 20% for 1. halvår 2007 og 19% for 1. halvår Resultat af ophørende forretninger på DKK 12 mio. vedrører salg af kapitalandelen på 34% i det indiske selskab Global Wool Alliance Ltd. Nettoresultatet blev DKK 187 mio. (DKK 132 mio.), en stigning på 42% på trods af et usædvanligt højt resultat af de fi nansielle poster i 1. halvår Hvis der reguleres for dette og for resultatet af ophørende forretninger, ville nettoresultatet have vist en stigning på 120% til DKK 180 mio. (DKK 82 mio.). Minoritetsinteressernes andel var DKK 17 mio., en stigning på DKK 6 mio. i forhold til 1. halvår 2006, der primært kan henføres til den fortsat høje lønsomhed i Procer-svinefarmen i Venezuela, hvilket kom minoritetsaktionæren til gode. Moderselskabets aktionærers andel af nettoresultatet steg med 40% til DKK 170 mio. (DKK 121 mio.). Valutakurser Valutakurseffekten for 1. halvår 2007 i forhold til 1. halvår 2006 var væsentlig for resultatopgørelsen, idet USD gennemsnitligt faldt med 7,9% i forhold til DKK. Svækkelsen af USD blev til en vis grad opvejet af en stærk THB, som styrkedes med 7,6% i forhold til DKK. Den samlede valutakursvirkning på omsætning og primært driftsresultat var negativ med henholdsvis DKK 111 mio. og DKK 11 mio. Valutakurseffekten af USD på balancen var begrænset, idet USD faldt med 2,7% i 1. halvår Den faldende USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB i forhold til DKK med 9,5% i 1. halvår 2007.

5 5 Balance De samlede aktiver steg fra DKK 2,8 mia. ved udgangen af 2006 til DKK 2,9 mia. ved udgangen af 1. halvår Investeringer i anlægsaktiver beløb sig i 1. halvår til DKK 96 mio., hvoraf de største var i EAC Foods med DKK 83 mio. Afskrivningerne beløb sig til DKK 37 mio. for perioden mod DKK 34 mio. i 1. halvår Omsætningsaktiverne ved udgangen af 1. halvår 2007 var på niveau med udgangen af Varebeholdningerne steg med 29% reguleret for valutakursudviklingen, hvilket primært skyldtes øgede varebeholdninger i EAC Foods som følge af et højere aktivitetsniveau og lageropbygning forud for julesæsonen. Egenkapital Koncernens egenkapital viste en stigning på DKK 46 mio. efter udlodning af udbytte på DKK 150 mio. til aktionærerne i april Øvrige bevægelser på egenkapitalen omfatter en positiv valutakurseffekt på DKK 19 mio. hovedsagligt som følge af styrkelsen af THB. Omsætningsformuen øgedes til DKK 676 mio. (DKK 589 mio.) i forhold til udgangen af 2006, en stigning på 14% hvis der reguleres for valutakursudviklingen. Stigningen skyldtes primært et højere aktivitetsniveau i EAC Foods og i særdeleshed øgede varebeholdninger i forbindelse med lageropbygning til juleproduktionen, delvist opvejet af usædvanlig høj leverandørgæld i EAC Foods som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Investeret kapital var på niveau med udgangen af Korrigeret for valutakursudviklingen steg investeret kapital med 3,0% i løbet af 1. halvår Afkast på investeret kapital Afkastet på den investerede kapital (ROIC) var 41,6% på årsbasis. Investeret kapital i de tre forretninger steg til DKK 981 mio. mod DKK 968 mio. ved årets begyndelse. Investeret kapital i EAC Foods faldt som følge af øget leverandørgæld, hvorimod den investerede kapital i EAC Industrial Ingredients steg, dels på grund af øgede handelsdebitorer som følge af det højere aktivitetsniveau og dels på grund af styrkelsen af THB. Samlet ROIC for de tre forretninger på årsbasis var 48,4% mod 26,5% for samme periode sidste år. Pengestrømme Pengestrømme fra driften var positive med DKK 223 mio. inkl. en positiv ændring i driftskapitalen på DKK 15 mio., som i det væsentlige kan henføres til øgede varebeholdninger i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK 58 mio., hvoraf DKK 95 mio. vedrørte investeringer i materielle anlægsaktiver, heraf DKK 83 mio. i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra finansiering på DKK 244 mio. vedrørte primært udlodning af udbytte og tilbagebetaling af lån i EAC Foods. Begivenheder efter balancedagen Annullering af egne aktier I forlængelse af godkendelsen på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 har ØK annulleret egne aktier, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med DKK 117 mio. Annulleringen blev gennemført den 11. juli 2007 efter udløb af en tre måneders proklamafrist. Frigivelse af deponeringskonto Deponeringsordningen af DKK 450 mio. vedrørende erklæringer og garantier afgivet i forbindelse med salget af EAC Nutrition ophørte den 3. juli De bundne midler under omsætningsaktiver er således frigivet. Køb af malaysisk distributør af industrielle ingredienser ØK købte den 30. juli 2007 (Selskabsmeddelelse nr. 9/2007, Opkøb styrker EAC Industrial Ingredients i Malaysia) en malaysisk distributør af specialkemikalier og industrielle ingredienser. Købet styrker EAC Industrial Ingredients position i Malaysia og forventes at tilføre yderligere værdi gennem forretnings- og driftsmæssige synergieffekter. Købet vil medføre en stigning i omsætningen i EAC Industrial Ingredients i 2007, men forventes ikke at påvirke indtjeningen. ØK lancerer nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram På grundlag af de stærke realiserede og budgetterede regnskabsmæssige resultater samt likviditet skabt i 2007 har ØK s bestyrelse besluttet at indlede et nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 500 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i henhold til bestyrelsens bemyndigelse vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 og som giver bestyrelsen mulighed for at lade selskabet erhverve ØK aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital i perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervstidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive lanceret fredag den 17. august 2007 og vil fortsætte frem til næste ordinære generalforsamling (3. april 2008) eller indtil et tidligere tidspunkt, hvor der er tilbagekøbt 10% af ØK s aktiekapital, eller aktier for DKK 500 mio. Danske Markets, der er en afdeling af Danske Bank A/S, er engageret som lead manager for programmet.

6 6 Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere aktiekapitalen. Det er bestyrelsens hensigt på næstkommende ordinære generalforsamling at foreslå, at ØK s aktiekapital nedsættes med et beløb svarende til den tilbagekøbte nominelle aktiekapital med fradrag af eventuelle aktier, som reserveres til opfyldelse af forpligtelser i henhold til aktieoptionsordninger. Følgende yderligere betingelser vil være gældende for programmet: Danske Markets er bemyndiget til på vegne af ØK at opkøbe maksimalt aktier, hvilket svarer til 10% af ØK s aktiekapital. Dog må der ikke anvendes mere end DKK 500 mio. til opkøb af ØK aktier i henhold til programmet. Krav fra de australske skattemyndigheder ØK meddelte den 12. december 2005, at de australske skattemyndigheder havde rejst krav om betaling af udbytteskat i forbindelse med afviklingen af ØK s aktiviteter i Australien i 1995 på omkring DKK 100 mio. samt påløbne renter og bøde i størrelsesordnen DKK 190 mio. ØK afviste kravet som grundløst. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i henhold til forordning 2273/2003 af 22. december 2004 udstedt af EU-kommissionen. Reglerne heri indebærer, at Danske Markets vil træffe beslutning om køb samt tidspunkt for køb uafhængigt og uden indfl ydelse fra ØK. ØK er således beskyttet mod eventuel overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Der må maksimalt i løbet af en enkelt handelsdag opkøbes 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning af ØKaktier på OMX Nordisk Fondsbørs beregnet over 20 dage forud for hver transaktionsdato. Kursen på aktier, der opkøbes i henhold til programmet, må ikke overstige det højeste beløb af: (i) aktiekursen for den seneste uafhængige transaktion og (ii) det højeste uafhængige bud på aktierne på OMX Nordisk Fondsbørs. I en anden lignende sag er der den 20. juli 2007 afsagt en dom, som går imod skatteyderen. I den sag er de fak tiske omstændigheder imidlertid på væsentlige punkter forskellige fra det grundlag, som kravet mod ØK er baseret på. I samråd med selskabets advokater fi nder ØK ikke anledning til at ændre på den tidligere tilkendegivne afvisning af skattekravet. ØK ejer ingen aktiver i Australien, og der er ikke anlagt sag mod selskabet. ØK vil mindst hver syvende handelsdag udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget i henhold til programmet. Investeret kapital DKK mio Ændring EAC Foods EAC Industrial Ingredients EAC Moving & Relocation Services I alt

7 7 Foods Nettoomsætning Nettoomsætningen for 1. halvår lå 39% over 1. halvår 2006 i USD og 28% over i DKK. Omsætningsvæksten skyldtes først og fremmest øget salg af premium-kategorier som skinke og pølser samt dyrefoder. Udviklingen afspejler en forsat positiv respons på ændringen i fokus til produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris. Markedets efterspørgsel efter forarbejdede kødprodukter var i høj grad påvirket af manglen på okse- og kyllingekød. Den samlede omsatte mængde i 1. halvår 2007 lå 13% over samme periode sidste år. Rekordhøje oliepriser havde fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi og har gjort det muligt for regeringen at fortsætte den lempelige fi nanspolitik, som har ført til en væsentlig stigning i den disponible indkomst. Ifølge den seneste tilgængelige markedsanalyse (A.C. Nielsen) er EAC Foods markedsandele for de vigtigste kategorier med høje avancer, deviled ham produkter, wienerpølser og premium skinkeprodukter, steget i 1. halvår. Salget af deviled ham har været understøttet af lanceringen af en ny 35-grams pakke i 1. kvartal Konkurrenterne har lanceret en kopi af emballagen og investerer nu intensivt i markedsføring med henblik på at genvinde markedsandel. På trods af den øgede fokus på salg af produkter med højere avancer er leveringen af økonomiprodukter til den statsejede detailkæde Mercal fortsat i 1. halvår Det detaljerede design- og projekteringsarbejde for fabriksudvidelsen forventes at være afsluttet i oktober. Der er bestilt udstyr til afhjælpning af fl askehalse i kapaciteten på produktionslinier, der fremstiller pølser, skinker, deviled ham - og bacon, og den tilstødende grund, hvor satellitfabrikken skal ligge, er købt. Svinepriserne er gunstige, og farmene AFI og Procer har et yderst tilfredsstillende lønsomhedsniveau. Udvidelsesprojekterne på de to svinefarme fortsætter i henhold til planen. Primært driftsresultat EAC Foods opnåede en overskudsgrad på 13,5% i 1. halvår 2007 mod 7,3% i 1. halvår Den væsentlige stigning skyldes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premium produkter og en stor efterspørgsel i markedet. Det primære driftsresultat for 1. halvår 2007 målt i USD steg med 157% i forhold til 1. halvår 2006 og med 135% i DKK. Udsigterne for 2007 Regeringens lempelige fi nanspolitik har haft en væsentlig indvirkning på den venezuelanske økonomi. Den økonomiske vækst forventes at fortsætte året ud, dog med en noget lavere vækstrate. Renten vil blive reguleret en anelse opad for at nedkøle økonomien. Desuden subsidierer regeringen midlertidigt import af produkter, herunder kylling og oksekød, som er nødvendige for at afhjælpe knaphed på markedet. I takt med at udbuddet af oksekød og kylling øges, forventes der en faldende efterspørgsel efter forarbejdet svinekød i 2. halvår Regeringen har i 2. kvartal nedsat momsprocenten fra 14% til 9% for at afhjælpe infl ationen, der i løbet af 1. halvår 2007 er nået op på 7,8%. I lyset af de realiserede resultater i 1. halvår 2007 samt den forventede økonomiske udvikling forventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 35% i USD mod 25% ifølge de tidligere forventninger og en overskudsgrad på ca. 14% (mod ca. 10% i de tidligere forventninger). Det nuværende forretningsmiljø har visse risici, som kan påvirke de forventede resultater negativt. Det gælder i særdeleshed: Sammenbrud i forhandlingerne om nye arbejdsmarkedsaftaler med transportarbejdernes fagforening. De nuværende aftaler udløber i august. Indførelse af nye omfattende priskontroller. Devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 13,5 7,3 10,5

8 8 Industrial Ingredients Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 17% i forhold til 1. halvår 2006 og nåede op på DKK 577 mio. I lokale valutaer var væksten 16%. I Thailand steg nettoomsætningen med 14% i THB. Der blev opnået øget vækst i distributionen af metalprodukter som følge af en gunstig prisudvikling og en udvidelse af produktporteføljen på markedet. Gode salgstal for specialingredienser til eksportindustrien og til virksomheder som fremstiller produkter til personlig pleje bidrog positivt til den generelle udvikling. I resten af Sydøstasien steg nettoomsætningen med 14% i lokale valutaer. Væksten var især markant i Filippinerne, Indonesien og Vietnam, idet efterspørgslen efter specialingredienser til fødevareindustrien blev intensiveret. Efterspørgslen efter plastik- og gummirelaterede ingredienser steg ligeledes, og salget til virksomheder som fremstiller produkter til personlig pleje, blev også styrket. I Indien steg nettoomsætningen med 83% til INR 193 mio., og det indiske marked udgør nu omkring 4,5% af den samlede forretning. Gunstige forsyningsforhold resulterede i væsentlig vækst, idet de tidligere kapacitetsbegrænsninger oplevet hos to væsentlige leverandører i Europa og USA i 2. halvår 2006 blev midlertidigt afhjulpet. Kapacitetsbegræsningerne vil dog sandsynligvis opstå igen i 2. halvår Primært driftsresultat Det primære driftsresultat reguleret for en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. steg med 28% i DKK og med 26% i lokale valutaer. Stigningen skyldes i første række gode resultater i Thailand, Vietnam, Indonesien og Filippinerne, men alle hovedmarkeder var lønsomme. Lønsomheden blev drevet af generelt høj omsætningsvækst og yderligere forstærket af en positiv valutakursudvikling, som påvirkede mange af de vigtigste leverandørers produkter og resulterede i højere bruttoavancer. Udsigterne for 2007 EAC Industrial Ingredients forventer en nettoomsætningsvækst på omkring 20% i lokale valutaer for året inkl. omsætningen fra den nyligt erhvervede malaysiske distributør Akashi (ca. 16% ifølge de tidligere forventninger). Der forventes en overskudsgrad på omkring 8,5% (mod mellem 8,0% og 9,5% i de tidligere forventninger). Overskudsgraden var 8,8% i 1. halvår 2007 (8,1%). 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat * Overskudsgrad (%) 8,8 8,1 8,0 * Ekskl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg.

9 9 Moving & Relocation Services Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 12% i lokale valutaer og med 6% i DKK i forhold til 1. halvår Stigningen skyldes et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen samt en fortsat positiv udvikling i salget af udstationeringsydelser med højere avancer. Den positive tendens blev noteret på alle hovedmarkeder. I overensstemmelse med strategien om at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på udstationeringsydelser i hele Asien fra store internationale virksomhedskunder, har EAC Moving & Relocation Services etableret drift i Korea, Vietnam og Taiwan i løbet af 1. halvår I Taiwan og Korea har forretningen nu eget kontor og tilbyder hele sortimentet af fl ytte- og udstationeringsydelser. I Vietnam erhvervede EAC Moving & Relocation Services HR2B Relocations, der er landets førende specialist på udstationeringsydelser. HR2B Relocations har været Santa Fe s strategiske partner i Vietnam i fi re år og er allerede fuldt integreret i Santa Fe s netværk Arkivforvaltningsforretningens dækning blev udvidet til Singapore og Malaysia i 1. halvår Opstarten på de nye markeder forløber med gode resultater, og åbningen af de nye kontorer er blevet godt modtaget af regionale kunder og samarbejdspartnere verden over. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 22% til DKK 22 mio. (DKK 18 mio.), og med 25% i lokale valutaer dels som følge af bedre produktsammensætning og deraf følgende højere avancer, men også som følge af senere opstart af nye aktiviteter end planlagt og dermed udskydelse af udgifter. Udsigterne for 2007 Nettoomsætningen forventes i betragtning af de sæsonbetonede aktiviteter at stige med 8,5% i lokale valutaer på helårsbasis, hvilket er på linie med de tidligere forventninger. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 9,5% (mod de tidligere 9%). Det forventes, at den vækst i udstationeringsydelser med højere avancer, der blev oplevet sidste år, fortsætter i 2007, men udviklingens positive effekt på overskudsgraden vil i nogen grad blive udlignet af udgifter og etableringsomkostninger i forbindelse med forretningens fortsatte geografi ske ekspansion. 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 8,1 7,0 9,6

10 10 Ledelsespåtegning Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og primært driftsresultat. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 for A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for A/S Det Østasiatiske Kompagni, er afl agt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter, og supplerende danske oplysningskrav. Delårsrapporten er afl agt efter den samme regnskabspraksis som koncernårsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkede, og delårsrapporten giver således efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. halvår Der er ikke udført revision eller review af delårsrapporten for 1. halvår i henhold til de internationale revisionsstandarder eller internationale standarder for review af regnskaber. København, 16. august 2007 A/S Det Østasiatiske Kompagni Direktion Niels Henrik Jensen Bestyrelse Henning Kruse Petersen, Formand Torsten Erik Rasmussen, Næstformand Connie Astrup-Larsen Mats Lönnqvist Preben Sunke Kaare Vagner FINANSKALENDER 2007/ Delårsrapport 3. kvartal Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. halvår Delårsrapport 3. kvartal 2008

11 11 Resultatopgørelse (Urevideret) 1. halvår 1. halvår Hele året Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Andre driftsindtægter Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg 3 Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Ophørende forretninger Primært driftsresultat Resultat før skat Resultat af ophørende forretninger Årets resultat Fordelt på: Minoritetsinteresser Moderselskabet ØK s aktionærer Indtjening pr. aktie (DKK) fra fortsættende forretninger 10,5 7,7 14,5 fra ophørende forretninger 0,8-1,1 Indtjening pr. aktie udvandet (DKK) fra fortsættende forretninger 10,4 7,7 14,5 fra ophørende forretninger 0,8-1,1

12 12 Balance Aktiver (Urevideret) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre investeringer Udskudt skat Tilgodehavender 1 1 Bundne midler 450 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bundne midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 13 Balance Passiver (Urevideret) Egenkapital Aktiekapital Overført resultat ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Hensættelse til udskudt skat Andre langfristede forpligtelser 8 Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Selskabsskat Lån Andre hensatte forpligtelser 6 Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

14 14 Egenkapitalopgørelse for koncernen (Urevideret) Aktie- Overført ØK s andel af Minoritets- Egenkapital DKK mio. kapital resultat egenkapitalen interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiserede kursgevinster/-tab (efter skat) på ophævede kurssikringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Køb af minoritetsinteresser Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Værdiregulering, andre investeringer Andre investeringer, overført til resultatopgørelse Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Aktiebaseret vederlag Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. juni

15 15 Pengestrømsopgørelse for koncernen (Urevideret) Drift ØK s andel af periodens resultat Regulering for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg overført fra egenkapital -3 Ændring i driftskapital Renteomkostninger Renteindtægter Pengestrømme fra driften Investeringer Udbytte fra associerede virksomheder Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder -1 Køb af associerede virksomheder Salg og afvikling af virksomheder Bundne midler Ændring i finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra drift og investeringer Finansiering Optagelse af lån Nedbringelse af lån Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder Køb af minoritetsandele i dattervirksomheder Køb af egne aktier Salg af egne aktier 5 5 Afregning i henhold til aktieoptionsordninger Udbyttebetaling Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo Likvide beholdninger Bundne midler Likvider, ultimo

16 16 Kvartalsoversigt (Urevideret) Kvartal Kvartal Hele Kvartal DKK mio H året H1 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 53,8 56,5 55,2 36,4 20,5 38,9 29,1 27,2 28,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,4 7,2 7,3 12,0 14,4 10,5 9,1 17,5 13,5 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 37,6 27,0 32,2 24,5 17,4 26,0 18,9 15,7 17,3 Primært driftsresultat *24 *51 - Overskudsgrad (%) 7,6 8,7 8,1 8,5 7,4 8,0 9,5 8,2 8,8 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 25,3 1,5 11,3-3,0 5,3 5,3 2,5 8,8 5,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 4,2 9,5 7,0 13,8 9,4 9,6 4,9 10,7 8,1 ØK s primære aktiviteter Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 43,9 35,8 39,6 24,5 17,2 28,9 22,1 21,0 21,5 Primært driftsresultat **151 **236 - Overskudsgrad (%) 7,0 8,0 7,5 11,3 11,8 9,7 8,7 14,3 11,6 ØK-koncernen Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 40,7 35,1 37,7 24,2 17,0 28,0 21,9 20,9 21,4 Primært driftsresultat **137 **215 - Overskudsgrad (%) 5,2 6,6 6,0 10,6 11,6 8,7 8,0 12,9 10,5 * Ekskl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra fi nansielle aktiver disponible for salg. ** Inkl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra fi nansielle aktiver disponible for salg.

17 17 Kontakt A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Danmark Telefon Telefax Aktionærsekretariat: Telefon Telefax Plumrose Latinoamericana C.A. Edifi cio Plumrose Urbanización Los Ruices Sur Prolongacion Avenida Trieste Cruce con Calle Miranda Caracas 1071 Venezuela Postadresse: Plumrose Latinoamericana C.A. P.O. Box 3941 Caracas 1010-A Venezuela The East Asiatic (Thailand) Public Company Ltd. 1168/ Lumpini Tower, 33rd Floor Rama IV Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn Bangkok Thailand Postadresse: P.O. Box 228 Bangrak Bangkok Thailand Telefon Telefax Santa Fe Transport International Ltd. 18 Floor, C.C. Wu Building Hennessy Road Wanchai Hong Kong Telefon Telefax Telefon Telefax

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni Årsrapport 2005 Netto omsætning Netto omsætning Netto omsætning 04 DKK 1,2 mia. 04 DKK 0,7 mia. 04 DKK 0,4 mia. 05 DKK 1,4 mia. 05 DKK 0,8 mia. 05 DKK 0,5 mia. 16,6% 6,6% 12,4% Ledelsens beretning 1 Hovedpunkter,

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere