A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007"

Transkript

1 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1

2 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til 1. halvår Det primære driftsresultat steg med 115% og nåede således op på DKK 215 mio. på baggrund af et fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger % DKK mio. DKK mio. EAC Foods opnåede en omsætningsvækst på 39% i USD i forhold til 1. halvår Det primære driftsresultat målt i DKK steg med 135% til DKK 160 mio. EAC Industrial Ingredients opnåede en omsætningsvækst på 16% i forhold til 1. halvår 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat justeret for engangsposter steg med 28% til DKK 51 mio DKK 928 mio. DKK mio. 28% DKK 492 mio. DKK 577 mio. 17% EAC Moving & Relocation Services opnåede en omsætningsvækst på 12% i forhold til 1. halvår 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat målt i DKK steg med 22% til DKK 22 mio. ØK lancerer nyt Safe Habour aktietilbagekøbsprogram DKK 256 mio. DKK 271 mio. 6% Udsigterne for 2007 Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 475 mio. (DKK 375 mio. ifølge de tidligere forventninger). Forventningerne til koncernen for 2007 er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 540,00, mens de faktiske resultater for 2007 vil blive konsolideret under anvendelse af gennemsnitskursen for året. Dette kan give anledning til afvigelser afhængigt af udviklingen i valutakursen. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,3 mia. (DKK 4,1 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK s andel af resultat efter skat fra de associerede virksomheder forventes at blive lidt højere end i 2006 (DKK 25 mio.) på linie med de tidligere forventninger. Ovenstående udsigter for 2007 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og skal ses i sammenhæng med forretningsmiljøerne og valutamarkederne, hvilket betyder, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra ØK s forventninger. Fremlæggelse af delårsrapporten Delårsrapporten for 1. halvår 2007 vil blive fremlagt af adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 16. august 2007 kl (dansk tid) på OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, København. Præsentationen vil blive vist live på Københavns Fondsbørs hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange/ nyheder/webcasts) og på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). Kontaktperson for yderligere oplysninger: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil), Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside: Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2006 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført.

3 3 Hoved- og nøgletal (Urevideret) 1. halvår Hele året RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af nettoresultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Indtjening pr. aktie i de fortsættende forretninger 10,5 7,7 14,5 Indtjening pr. aktie (udvandet) i de fortsættende forretninger 10,4 7,7 14, BALANCE Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser ØK s andel af egenkapital Likvide midler og bundne midler Pengestrømme fra: - Driften Investering Finansiering NØGLETAL Overskudsgrad (%) 10,6 6,0 8,7 Soliditetsgrad (%) 63,2 68,7 65,1 Forrentning af investeret kapital (%) på årsbasis 41,6 *3,6 5,6 Forrentning af egenkapital (%) på årsbasis 18,7 3,8 3,9 Indre værdi pr. aktie (udvandet) på årsbasis 122,0 125,2 100,7 Kurs pr. aktie 303,5 217,5 316,0 Egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Ultimokurs DKK/USD 551,07 586,74 566,14 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 559,66 607,79 594,35 Detaljeret resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse findes på side Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. * 20% når der justeres for frasalget af EAC Nutrition.

4 4 Ledelsens regnskabsberetning 1. halvår 2007 Regnskabsmæssige resultater Koncernresultatopgørelse Koncernens nettoomsætning nåede op på DKK mio. (DKK mio.), en stigning på 21% i DKK og 28% i lokale valutaer. EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services viste alle tocifret vækst i lokale valutaer. EAC Foods og EAC Industrial Ingredients opnåede ligeledes tocifret vækst i DKK. Det primære driftsresultat (EBIT) for koncernen steg med 115% til DKK 215 mio. (DKK 100 mio.) på baggrund af et fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. De 3 forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 236 mio. (DKK 126 mio.), en vækst på 87% i DKK og 96% i lokale valutaer. Overskudsgraden steg fra 7,5% i 1. halvår 2006 til 11,6% i 1. halvår Udviklingen forklares nærmere under de enkelte forretningsområder. Resultatet af de finansielle poster blev en udgift på DKK 5 mio., eller et fald på DKK 55 mio. i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldes lavere renteindtægter efter udlodning af udbytte til aktionærerne i 2006 samt aktietilbagekøb på i alt DKK 8,7 mia. Andel af resultat i associerede virksomheder i Thailand faldt med 15% til DKK 11 mio. (DKK 13 mio.). Koncernens samlede andel af resultatet i associerede virksomheder faldt til DKK 13 mio. (DKK 15 mio.). Skat udgør DKK 48 mio. (DKK 33 mio.), hvoraf DKK 3 mio. (DKK 11 mio.) var udbytteskat, resulterende i en effektiv skatteprocent på 22% (20%). Hvis der reguleres for resultatet af de fi nansielle poster og udbytteskat, bliver den effektive skatteprocent 20% for 1. halvår 2007 og 19% for 1. halvår Resultat af ophørende forretninger på DKK 12 mio. vedrører salg af kapitalandelen på 34% i det indiske selskab Global Wool Alliance Ltd. Nettoresultatet blev DKK 187 mio. (DKK 132 mio.), en stigning på 42% på trods af et usædvanligt højt resultat af de fi nansielle poster i 1. halvår Hvis der reguleres for dette og for resultatet af ophørende forretninger, ville nettoresultatet have vist en stigning på 120% til DKK 180 mio. (DKK 82 mio.). Minoritetsinteressernes andel var DKK 17 mio., en stigning på DKK 6 mio. i forhold til 1. halvår 2006, der primært kan henføres til den fortsat høje lønsomhed i Procer-svinefarmen i Venezuela, hvilket kom minoritetsaktionæren til gode. Moderselskabets aktionærers andel af nettoresultatet steg med 40% til DKK 170 mio. (DKK 121 mio.). Valutakurser Valutakurseffekten for 1. halvår 2007 i forhold til 1. halvår 2006 var væsentlig for resultatopgørelsen, idet USD gennemsnitligt faldt med 7,9% i forhold til DKK. Svækkelsen af USD blev til en vis grad opvejet af en stærk THB, som styrkedes med 7,6% i forhold til DKK. Den samlede valutakursvirkning på omsætning og primært driftsresultat var negativ med henholdsvis DKK 111 mio. og DKK 11 mio. Valutakurseffekten af USD på balancen var begrænset, idet USD faldt med 2,7% i 1. halvår Den faldende USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB i forhold til DKK med 9,5% i 1. halvår 2007.

5 5 Balance De samlede aktiver steg fra DKK 2,8 mia. ved udgangen af 2006 til DKK 2,9 mia. ved udgangen af 1. halvår Investeringer i anlægsaktiver beløb sig i 1. halvår til DKK 96 mio., hvoraf de største var i EAC Foods med DKK 83 mio. Afskrivningerne beløb sig til DKK 37 mio. for perioden mod DKK 34 mio. i 1. halvår Omsætningsaktiverne ved udgangen af 1. halvår 2007 var på niveau med udgangen af Varebeholdningerne steg med 29% reguleret for valutakursudviklingen, hvilket primært skyldtes øgede varebeholdninger i EAC Foods som følge af et højere aktivitetsniveau og lageropbygning forud for julesæsonen. Egenkapital Koncernens egenkapital viste en stigning på DKK 46 mio. efter udlodning af udbytte på DKK 150 mio. til aktionærerne i april Øvrige bevægelser på egenkapitalen omfatter en positiv valutakurseffekt på DKK 19 mio. hovedsagligt som følge af styrkelsen af THB. Omsætningsformuen øgedes til DKK 676 mio. (DKK 589 mio.) i forhold til udgangen af 2006, en stigning på 14% hvis der reguleres for valutakursudviklingen. Stigningen skyldtes primært et højere aktivitetsniveau i EAC Foods og i særdeleshed øgede varebeholdninger i forbindelse med lageropbygning til juleproduktionen, delvist opvejet af usædvanlig høj leverandørgæld i EAC Foods som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Investeret kapital var på niveau med udgangen af Korrigeret for valutakursudviklingen steg investeret kapital med 3,0% i løbet af 1. halvår Afkast på investeret kapital Afkastet på den investerede kapital (ROIC) var 41,6% på årsbasis. Investeret kapital i de tre forretninger steg til DKK 981 mio. mod DKK 968 mio. ved årets begyndelse. Investeret kapital i EAC Foods faldt som følge af øget leverandørgæld, hvorimod den investerede kapital i EAC Industrial Ingredients steg, dels på grund af øgede handelsdebitorer som følge af det højere aktivitetsniveau og dels på grund af styrkelsen af THB. Samlet ROIC for de tre forretninger på årsbasis var 48,4% mod 26,5% for samme periode sidste år. Pengestrømme Pengestrømme fra driften var positive med DKK 223 mio. inkl. en positiv ændring i driftskapitalen på DKK 15 mio., som i det væsentlige kan henføres til øgede varebeholdninger i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK 58 mio., hvoraf DKK 95 mio. vedrørte investeringer i materielle anlægsaktiver, heraf DKK 83 mio. i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra finansiering på DKK 244 mio. vedrørte primært udlodning af udbytte og tilbagebetaling af lån i EAC Foods. Begivenheder efter balancedagen Annullering af egne aktier I forlængelse af godkendelsen på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 har ØK annulleret egne aktier, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med DKK 117 mio. Annulleringen blev gennemført den 11. juli 2007 efter udløb af en tre måneders proklamafrist. Frigivelse af deponeringskonto Deponeringsordningen af DKK 450 mio. vedrørende erklæringer og garantier afgivet i forbindelse med salget af EAC Nutrition ophørte den 3. juli De bundne midler under omsætningsaktiver er således frigivet. Køb af malaysisk distributør af industrielle ingredienser ØK købte den 30. juli 2007 (Selskabsmeddelelse nr. 9/2007, Opkøb styrker EAC Industrial Ingredients i Malaysia) en malaysisk distributør af specialkemikalier og industrielle ingredienser. Købet styrker EAC Industrial Ingredients position i Malaysia og forventes at tilføre yderligere værdi gennem forretnings- og driftsmæssige synergieffekter. Købet vil medføre en stigning i omsætningen i EAC Industrial Ingredients i 2007, men forventes ikke at påvirke indtjeningen. ØK lancerer nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram På grundlag af de stærke realiserede og budgetterede regnskabsmæssige resultater samt likviditet skabt i 2007 har ØK s bestyrelse besluttet at indlede et nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 500 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i henhold til bestyrelsens bemyndigelse vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 og som giver bestyrelsen mulighed for at lade selskabet erhverve ØK aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital i perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervstidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive lanceret fredag den 17. august 2007 og vil fortsætte frem til næste ordinære generalforsamling (3. april 2008) eller indtil et tidligere tidspunkt, hvor der er tilbagekøbt 10% af ØK s aktiekapital, eller aktier for DKK 500 mio. Danske Markets, der er en afdeling af Danske Bank A/S, er engageret som lead manager for programmet.

6 6 Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere aktiekapitalen. Det er bestyrelsens hensigt på næstkommende ordinære generalforsamling at foreslå, at ØK s aktiekapital nedsættes med et beløb svarende til den tilbagekøbte nominelle aktiekapital med fradrag af eventuelle aktier, som reserveres til opfyldelse af forpligtelser i henhold til aktieoptionsordninger. Følgende yderligere betingelser vil være gældende for programmet: Danske Markets er bemyndiget til på vegne af ØK at opkøbe maksimalt aktier, hvilket svarer til 10% af ØK s aktiekapital. Dog må der ikke anvendes mere end DKK 500 mio. til opkøb af ØK aktier i henhold til programmet. Krav fra de australske skattemyndigheder ØK meddelte den 12. december 2005, at de australske skattemyndigheder havde rejst krav om betaling af udbytteskat i forbindelse med afviklingen af ØK s aktiviteter i Australien i 1995 på omkring DKK 100 mio. samt påløbne renter og bøde i størrelsesordnen DKK 190 mio. ØK afviste kravet som grundløst. Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i henhold til forordning 2273/2003 af 22. december 2004 udstedt af EU-kommissionen. Reglerne heri indebærer, at Danske Markets vil træffe beslutning om køb samt tidspunkt for køb uafhængigt og uden indfl ydelse fra ØK. ØK er således beskyttet mod eventuel overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Der må maksimalt i løbet af en enkelt handelsdag opkøbes 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning af ØKaktier på OMX Nordisk Fondsbørs beregnet over 20 dage forud for hver transaktionsdato. Kursen på aktier, der opkøbes i henhold til programmet, må ikke overstige det højeste beløb af: (i) aktiekursen for den seneste uafhængige transaktion og (ii) det højeste uafhængige bud på aktierne på OMX Nordisk Fondsbørs. I en anden lignende sag er der den 20. juli 2007 afsagt en dom, som går imod skatteyderen. I den sag er de fak tiske omstændigheder imidlertid på væsentlige punkter forskellige fra det grundlag, som kravet mod ØK er baseret på. I samråd med selskabets advokater fi nder ØK ikke anledning til at ændre på den tidligere tilkendegivne afvisning af skattekravet. ØK ejer ingen aktiver i Australien, og der er ikke anlagt sag mod selskabet. ØK vil mindst hver syvende handelsdag udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget i henhold til programmet. Investeret kapital DKK mio Ændring EAC Foods EAC Industrial Ingredients EAC Moving & Relocation Services I alt

7 7 Foods Nettoomsætning Nettoomsætningen for 1. halvår lå 39% over 1. halvår 2006 i USD og 28% over i DKK. Omsætningsvæksten skyldtes først og fremmest øget salg af premium-kategorier som skinke og pølser samt dyrefoder. Udviklingen afspejler en forsat positiv respons på ændringen i fokus til produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris. Markedets efterspørgsel efter forarbejdede kødprodukter var i høj grad påvirket af manglen på okse- og kyllingekød. Den samlede omsatte mængde i 1. halvår 2007 lå 13% over samme periode sidste år. Rekordhøje oliepriser havde fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi og har gjort det muligt for regeringen at fortsætte den lempelige fi nanspolitik, som har ført til en væsentlig stigning i den disponible indkomst. Ifølge den seneste tilgængelige markedsanalyse (A.C. Nielsen) er EAC Foods markedsandele for de vigtigste kategorier med høje avancer, deviled ham produkter, wienerpølser og premium skinkeprodukter, steget i 1. halvår. Salget af deviled ham har været understøttet af lanceringen af en ny 35-grams pakke i 1. kvartal Konkurrenterne har lanceret en kopi af emballagen og investerer nu intensivt i markedsføring med henblik på at genvinde markedsandel. På trods af den øgede fokus på salg af produkter med højere avancer er leveringen af økonomiprodukter til den statsejede detailkæde Mercal fortsat i 1. halvår Det detaljerede design- og projekteringsarbejde for fabriksudvidelsen forventes at være afsluttet i oktober. Der er bestilt udstyr til afhjælpning af fl askehalse i kapaciteten på produktionslinier, der fremstiller pølser, skinker, deviled ham - og bacon, og den tilstødende grund, hvor satellitfabrikken skal ligge, er købt. Svinepriserne er gunstige, og farmene AFI og Procer har et yderst tilfredsstillende lønsomhedsniveau. Udvidelsesprojekterne på de to svinefarme fortsætter i henhold til planen. Primært driftsresultat EAC Foods opnåede en overskudsgrad på 13,5% i 1. halvår 2007 mod 7,3% i 1. halvår Den væsentlige stigning skyldes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premium produkter og en stor efterspørgsel i markedet. Det primære driftsresultat for 1. halvår 2007 målt i USD steg med 157% i forhold til 1. halvår 2006 og med 135% i DKK. Udsigterne for 2007 Regeringens lempelige fi nanspolitik har haft en væsentlig indvirkning på den venezuelanske økonomi. Den økonomiske vækst forventes at fortsætte året ud, dog med en noget lavere vækstrate. Renten vil blive reguleret en anelse opad for at nedkøle økonomien. Desuden subsidierer regeringen midlertidigt import af produkter, herunder kylling og oksekød, som er nødvendige for at afhjælpe knaphed på markedet. I takt med at udbuddet af oksekød og kylling øges, forventes der en faldende efterspørgsel efter forarbejdet svinekød i 2. halvår Regeringen har i 2. kvartal nedsat momsprocenten fra 14% til 9% for at afhjælpe infl ationen, der i løbet af 1. halvår 2007 er nået op på 7,8%. I lyset af de realiserede resultater i 1. halvår 2007 samt den forventede økonomiske udvikling forventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 35% i USD mod 25% ifølge de tidligere forventninger og en overskudsgrad på ca. 14% (mod ca. 10% i de tidligere forventninger). Det nuværende forretningsmiljø har visse risici, som kan påvirke de forventede resultater negativt. Det gælder i særdeleshed: Sammenbrud i forhandlingerne om nye arbejdsmarkedsaftaler med transportarbejdernes fagforening. De nuværende aftaler udløber i august. Indførelse af nye omfattende priskontroller. Devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 13,5 7,3 10,5

8 8 Industrial Ingredients Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 17% i forhold til 1. halvår 2006 og nåede op på DKK 577 mio. I lokale valutaer var væksten 16%. I Thailand steg nettoomsætningen med 14% i THB. Der blev opnået øget vækst i distributionen af metalprodukter som følge af en gunstig prisudvikling og en udvidelse af produktporteføljen på markedet. Gode salgstal for specialingredienser til eksportindustrien og til virksomheder som fremstiller produkter til personlig pleje bidrog positivt til den generelle udvikling. I resten af Sydøstasien steg nettoomsætningen med 14% i lokale valutaer. Væksten var især markant i Filippinerne, Indonesien og Vietnam, idet efterspørgslen efter specialingredienser til fødevareindustrien blev intensiveret. Efterspørgslen efter plastik- og gummirelaterede ingredienser steg ligeledes, og salget til virksomheder som fremstiller produkter til personlig pleje, blev også styrket. I Indien steg nettoomsætningen med 83% til INR 193 mio., og det indiske marked udgør nu omkring 4,5% af den samlede forretning. Gunstige forsyningsforhold resulterede i væsentlig vækst, idet de tidligere kapacitetsbegrænsninger oplevet hos to væsentlige leverandører i Europa og USA i 2. halvår 2006 blev midlertidigt afhjulpet. Kapacitetsbegræsningerne vil dog sandsynligvis opstå igen i 2. halvår Primært driftsresultat Det primære driftsresultat reguleret for en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. steg med 28% i DKK og med 26% i lokale valutaer. Stigningen skyldes i første række gode resultater i Thailand, Vietnam, Indonesien og Filippinerne, men alle hovedmarkeder var lønsomme. Lønsomheden blev drevet af generelt høj omsætningsvækst og yderligere forstærket af en positiv valutakursudvikling, som påvirkede mange af de vigtigste leverandørers produkter og resulterede i højere bruttoavancer. Udsigterne for 2007 EAC Industrial Ingredients forventer en nettoomsætningsvækst på omkring 20% i lokale valutaer for året inkl. omsætningen fra den nyligt erhvervede malaysiske distributør Akashi (ca. 16% ifølge de tidligere forventninger). Der forventes en overskudsgrad på omkring 8,5% (mod mellem 8,0% og 9,5% i de tidligere forventninger). Overskudsgraden var 8,8% i 1. halvår 2007 (8,1%). 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat * Overskudsgrad (%) 8,8 8,1 8,0 * Ekskl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg.

9 9 Moving & Relocation Services Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 12% i lokale valutaer og med 6% i DKK i forhold til 1. halvår Stigningen skyldes et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen samt en fortsat positiv udvikling i salget af udstationeringsydelser med højere avancer. Den positive tendens blev noteret på alle hovedmarkeder. I overensstemmelse med strategien om at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på udstationeringsydelser i hele Asien fra store internationale virksomhedskunder, har EAC Moving & Relocation Services etableret drift i Korea, Vietnam og Taiwan i løbet af 1. halvår I Taiwan og Korea har forretningen nu eget kontor og tilbyder hele sortimentet af fl ytte- og udstationeringsydelser. I Vietnam erhvervede EAC Moving & Relocation Services HR2B Relocations, der er landets førende specialist på udstationeringsydelser. HR2B Relocations har været Santa Fe s strategiske partner i Vietnam i fi re år og er allerede fuldt integreret i Santa Fe s netværk Arkivforvaltningsforretningens dækning blev udvidet til Singapore og Malaysia i 1. halvår Opstarten på de nye markeder forløber med gode resultater, og åbningen af de nye kontorer er blevet godt modtaget af regionale kunder og samarbejdspartnere verden over. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 22% til DKK 22 mio. (DKK 18 mio.), og med 25% i lokale valutaer dels som følge af bedre produktsammensætning og deraf følgende højere avancer, men også som følge af senere opstart af nye aktiviteter end planlagt og dermed udskydelse af udgifter. Udsigterne for 2007 Nettoomsætningen forventes i betragtning af de sæsonbetonede aktiviteter at stige med 8,5% i lokale valutaer på helårsbasis, hvilket er på linie med de tidligere forventninger. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 9,5% (mod de tidligere 9%). Det forventes, at den vækst i udstationeringsydelser med højere avancer, der blev oplevet sidste år, fortsætter i 2007, men udviklingens positive effekt på overskudsgraden vil i nogen grad blive udlignet af udgifter og etableringsomkostninger i forbindelse med forretningens fortsatte geografi ske ekspansion. 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 8,1 7,0 9,6

10 10 Ledelsespåtegning Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og primært driftsresultat. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 for A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for A/S Det Østasiatiske Kompagni, er afl agt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter, og supplerende danske oplysningskrav. Delårsrapporten er afl agt efter den samme regnskabspraksis som koncernårsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkede, og delårsrapporten giver således efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. halvår Der er ikke udført revision eller review af delårsrapporten for 1. halvår i henhold til de internationale revisionsstandarder eller internationale standarder for review af regnskaber. København, 16. august 2007 A/S Det Østasiatiske Kompagni Direktion Niels Henrik Jensen Bestyrelse Henning Kruse Petersen, Formand Torsten Erik Rasmussen, Næstformand Connie Astrup-Larsen Mats Lönnqvist Preben Sunke Kaare Vagner FINANSKALENDER 2007/ Delårsrapport 3. kvartal Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. halvår Delårsrapport 3. kvartal 2008

11 11 Resultatopgørelse (Urevideret) 1. halvår 1. halvår Hele året Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Andre driftsindtægter Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg 3 Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Ophørende forretninger Primært driftsresultat Resultat før skat Resultat af ophørende forretninger Årets resultat Fordelt på: Minoritetsinteresser Moderselskabet ØK s aktionærer Indtjening pr. aktie (DKK) fra fortsættende forretninger 10,5 7,7 14,5 fra ophørende forretninger 0,8-1,1 Indtjening pr. aktie udvandet (DKK) fra fortsættende forretninger 10,4 7,7 14,5 fra ophørende forretninger 0,8-1,1

12 12 Balance Aktiver (Urevideret) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre investeringer Udskudt skat Tilgodehavender 1 1 Bundne midler 450 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bundne midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 13 Balance Passiver (Urevideret) Egenkapital Aktiekapital Overført resultat ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Hensættelse til udskudt skat Andre langfristede forpligtelser 8 Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Selskabsskat Lån Andre hensatte forpligtelser 6 Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

14 14 Egenkapitalopgørelse for koncernen (Urevideret) Aktie- Overført ØK s andel af Minoritets- Egenkapital DKK mio. kapital resultat egenkapitalen interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiserede kursgevinster/-tab (efter skat) på ophævede kurssikringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Køb af minoritetsinteresser Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Værdiregulering, andre investeringer Andre investeringer, overført til resultatopgørelse Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Aktiebaseret vederlag Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. juni

15 15 Pengestrømsopgørelse for koncernen (Urevideret) Drift ØK s andel af periodens resultat Regulering for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg overført fra egenkapital -3 Ændring i driftskapital Renteomkostninger Renteindtægter Pengestrømme fra driften Investeringer Udbytte fra associerede virksomheder Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder -1 Køb af associerede virksomheder Salg og afvikling af virksomheder Bundne midler Ændring i finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra drift og investeringer Finansiering Optagelse af lån Nedbringelse af lån Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder Køb af minoritetsandele i dattervirksomheder Køb af egne aktier Salg af egne aktier 5 5 Afregning i henhold til aktieoptionsordninger Udbyttebetaling Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo Likvide beholdninger Bundne midler Likvider, ultimo

16 16 Kvartalsoversigt (Urevideret) Kvartal Kvartal Hele Kvartal DKK mio H året H1 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 53,8 56,5 55,2 36,4 20,5 38,9 29,1 27,2 28,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,4 7,2 7,3 12,0 14,4 10,5 9,1 17,5 13,5 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 37,6 27,0 32,2 24,5 17,4 26,0 18,9 15,7 17,3 Primært driftsresultat *24 *51 - Overskudsgrad (%) 7,6 8,7 8,1 8,5 7,4 8,0 9,5 8,2 8,8 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 25,3 1,5 11,3-3,0 5,3 5,3 2,5 8,8 5,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 4,2 9,5 7,0 13,8 9,4 9,6 4,9 10,7 8,1 ØK s primære aktiviteter Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 43,9 35,8 39,6 24,5 17,2 28,9 22,1 21,0 21,5 Primært driftsresultat **151 **236 - Overskudsgrad (%) 7,0 8,0 7,5 11,3 11,8 9,7 8,7 14,3 11,6 ØK-koncernen Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 40,7 35,1 37,7 24,2 17,0 28,0 21,9 20,9 21,4 Primært driftsresultat **137 **215 - Overskudsgrad (%) 5,2 6,6 6,0 10,6 11,6 8,7 8,0 12,9 10,5 * Ekskl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra fi nansielle aktiver disponible for salg. ** Inkl. en engangsfortjeneste på DKK 3 mio. fra fi nansielle aktiver disponible for salg.

17 17 Kontakt A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Danmark Telefon Telefax Aktionærsekretariat: Telefon Telefax Plumrose Latinoamericana C.A. Edifi cio Plumrose Urbanización Los Ruices Sur Prolongacion Avenida Trieste Cruce con Calle Miranda Caracas 1071 Venezuela Postadresse: Plumrose Latinoamericana C.A. P.O. Box 3941 Caracas 1010-A Venezuela The East Asiatic (Thailand) Public Company Ltd. 1168/ Lumpini Tower, 33rd Floor Rama IV Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn Bangkok Thailand Postadresse: P.O. Box 228 Bangrak Bangkok Thailand Telefon Telefax Santa Fe Transport International Ltd. 18 Floor, C.C. Wu Building Hennessy Road Wanchai Hong Kong Telefon Telefax Telefon Telefax

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt.

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt. 1 Delårsrapport 30. september 2007 3. kvt. 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport 31. Marts 2008

Delårsrapport 31. Marts 2008 Delårsrapport 31. Marts 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. kvartal 2008 3 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af delårsrapporten Kontaktpersoner for yderligere oplysninger 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Delårsrapport H1 30. juni 2008

Delårsrapport H1 30. juni 2008 Delårsrapport H1 30. juni 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2008 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af halvårsrapporten Kontaktpersoner 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere