tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF"

Transkript

1 22 tr, rn e VNDEN DRVER DRABANTER DEJLGT DERUDAF

2 Drabant 22-l'lyt udgives af Drabant 22 Klubben og er denne gang trykt på Redaktørvikar: SPEED T?.YK ODDER. Finn Kjedahl. Be stvrelsen Formand ( l<onstitueret ) Må1er Kasserer Best. mdl. Best. mdl. Henry T1f. Mette tf. Hanne Finn tlf. Peter tlf.l Larsen, Store GråbrøCrestræde, 4ooo Roskilc: o2 36 i 9o Sadolin, Elmevej L4, )4oo tllerød o Rasnussen, Lodden Høj 62, 4ooo Roskilde o K,ieJ-dahl,.r.lrøve; 12, SJoo Odder o J2 Mtll1er, Bådstræde 13, 339o Hundested o2 34 o5 o3 t ndhold sforteane 1 s e : Redaktørens side(r),,...1 Udskiftning bestyrelsen Fhv. gamle redacteur....6 ifterlysning......,..7 Rapport fra Hov....8 Gastebørs..,...8 Sommerstævne Pyn Rundt....1o D-22 undersøgese...11 Målebrev - sådan gør du! Beretning fra d

3 Redaktørens side: Det er ikke nogen nem opgave, at vikariere for vore glimrende redaktør Peter,lUl1er, som har fået bevilge-" orlov indtil- efteråret. 'ten jeg skal gøre mit bedste. Stofmængden er enorm, vel nok et af de mest omfattende blade, der er udsendt fra Klubben. Jeg mangler desværue b11ledstof, som kunne give lidt afveksling på de tekstfyldte slder. Redaktionen er meget interesseret i at 1åne skarpe srltr Uitteder, iom har noget med d-zzere at gøre. En væsenlig del af dette nummer drejer sig om den store undersøge1se, som Otto og i{enry har 1avet. -lt meget fornemt stykke arbe jde, som giver stof _ tilleftertanke, og som forhåbentlig vil b11ve diskuteret og krmmenteret i d-22 kredse - gerne meget gerne i form af indl-æg her i bladet. Vi prøver med dette nummer at sende mange informationer til d-22 sejlerne, b1.a. med det håb, at endnu flere får lyst til at blive medl-em a:f vores klub. Vi ha:r i de sidste par månu'der drevet meget opsøgende virksomhed. Fartøjsfortegnelsen skal væså komplet som muligt. Vi har fundet mi:rnge uregistrerede b:'de frem ved lat ringe rundt. Gamle fertøtsfortegnel_ser fra begyndel-sen af 8Oerne har været nøglen ti1 at udfylde den nye. Vi håber, åt alle d-22 sejlere vil gennemgå fortegnelsen omhyggelig og give oplysninger ti1 Henry Larsen el1er undertegned,-, hvis f finder fe j1 eller mangler. Lad fortegnelsen ligge i båden til sommer så er du al-lerede på fornavn rned den drabant, der kryctser di-n verj -----hvis haii9reagerer giv ham TVELKCvEN OlviBOP.Dtt og indberet ham. Kun ved fæles hjælp kan vi holde samm'en på 22erne. Nornalt sender vi kun Drabant 22-Nyt ti1 medlemmer, med dette nummer + bilag sætter vi alle sejl til og satser (Aet koster xr5ner) i håb offir at ået giver bonus på 1ængere sigt. ALLE som er på fartøjsfortegnelsen får denne pakke, hvad enten de'er medlemmer e11er ej. Vi hå-

4 ber på den måde at Øge medl-emsskaren og dermed skabe endnu bedre sammenhold blandt d-22 sejlere. Der er i øjs.blikket mange d-22ere til salg (vi har d.d. kendskab ti1 15 stk.). ; som er sæl-- Cere --: giv os et praj om den nye ejer giv ham/hende evt. et års medlemsskab af klubben.!'at straks girokortet og besøg post-huset. Go' vind R.ed. P.S. liæste nilmmer u,lkomrner uitimo maj sarnmen med indbydelse ti1 sommerstævne i Hov (rrg" 3o) Sendes til a1le bet',1ende medleminer. Sidste indbetaling 30. aprd.1 L987.

5 UDSKFTNTNG BESTYRELSEN. Vores hidtidige formand for d-22 klubben, Henrik Sadolin meddelte bestyrelsen nidt i marts, at han ville qå af på grund af tidsroangel Hans arbejdsnæssige situation er for tiden sådan, at han mener det rigtigst at overlade det fritidsarbejde, son dette arbejde jo er, til andre. Vi vi1 benytte lejligheden til at takke Henrik for det arbejde, han har udført for klubben, som jo blandt andet omfatter de snukke ord, som vores båd og ktubben er orntalt ned i Dansk Sejlunions pjece rrvalg' af kølbådtt. Da flere oplagte emner ti1 ny fonnand kateqorisk sagde nej til denne post accepterede jeg at blive konstitueret i posten frem til greneralforsamlingen ti1 sornmer i Hov, Det er ilke rned udelt begejstring, jeq gør dette, idet arbejdet lige nu er ret stort med adressej.isten, rnålebreve og b1ad, hvis vores stævne til sonrmer skal lykkes. vores redaktør har sarntidig meddelt, at han også er ved at drukne i arbejde fren tif sommerferien. hidlertid er både Otto Herreborg fra D 140 og Henrik Wansler fra D 50 indstillet på at qøre et stykke arbejde, og Finn Kjeldahl knokler på i det jyske både rned adresseliste og stævne og har desuden påtog sig at redigere dette blad,

6 Det er stævnet, der trækker. vi er stærkt interesseret i, at det lykkes. Bak os op. Betal dit kontingent, få dit nålebrev bragt i orden og kon tijstævnet. Lykkes det ikke at blive tyve både tror jeg, at det bliver svært at samle en bestyrelse på generalforsanlingen i Hov. Henry Larsen, D 25. Fra Cen fhv. ganle Redacteur: - jeg bor nu i Tande4 i Sønderjylland - har fået fast arbejde, som det kaldes. Om jeg får r4c til,en ny garnmej. D-22 ved jeg ikke, nen såfrernt nogen i onrådet sku11e få brug for en gast - evt. bare for hyggens skyld - ja, så er jeg til at nsamle.'opn på Jernbanegade 4 i Tønder - nærmeste havn er i Åbenrå. Mange hilsner Pinn Bo tius 1l

7 annonce: L,, 'EJLERE SøGES 20 deltagere i Hov t0 del tagere Sjæ'l and Rundt 5 de1 tagere Fyn Rundt Bri ng di t mål ebrev i orden. VÆR HED TL AT BEVARE EN AKTV, SJOV OG SPÆNDENDE KLASSE. d - 22 kl ubben EFT:RLYSNNG Få de't sidste bestyrelsesrnøde blev det nævnt' at der vistnok engang var blevet lavet en film om en Drabant 22 el-let et stævne. Denne filrn kunne måske anvendes i forbindelse me vores sommerstævne. ivis nogen kender noget t11 filment er vi- meget interesserede i at høre om det'' Finn Kjeldahl D-70

8 0 o Rapport fra Hov.,\ Hov Bådelaug (He) arbejdes der med stor energi på sommerens D-22 stævne. Det er første gang, åt fi i Hov skal arrangere et klzssemes erskab. HB er en li1le klub ca. l-oo medlemmerr og vorese materielsamiing og erfaring er meget begrænset.&erfor er vi nødt til at være meget tidligt ude for at sarnie det fornøcne grej og personale. Vores første store problem var at skaffe en dommer. Det viste sig at være en me.get vanskelig opgave, for kombinatlonen rrdommer/datorr passede ikke med vores planer. len efter rigtig mange telefonsantal-er lyl.lkeries det for vores kapsejladsudval6sformand at få en aftal-e med Børge Dammand ; fra Arhus. Børge er en særdeles kompetent og ruti-neret dommer, som lkke overlader noget til tilfældigheder. Vi har haft et møde med ham i februåf, hvor vi fik meget detaillerece lister over grej, som er r'.øcrrerrdigt, og det er ikke snåting. Vi har aftalt møce med Bør'ge den Jo. april, hvor han holder instruktionsaften for de, som har indvilget i at være officials. Hov Havn er ik-ke nogen sær1ig stor havn, men havnefogeden har lovet at gøre sit bedste for, at vi kan komme til at ligge samlet. Der vil endvidere blive mulighed for at slå telte op på havnens område. Gastebørs. Som omtalt i sidste r1r. zf D-22 'lyt, vil vi gøre, hvad vi kan for at stille kv3lificerede gaster ti1 rådighed for skippere, som er i. gastenød. \li har på nuværende tidspunkt aftale med en de1 unge mennesker, som er' interesserede i at sejle trekant bane til sommer., Vi vil gerne høre fra rt;asteøserr skippere så tidligt scm muli-gt. Skriv eller ring ti1 undertegnede, så vi kan danne os et indtryk af behovet. Vi har også mulighed for at still-e skippere /rorsmænd til rådighed. Skriv e11er ring, hvis du mang- er en sådan. Hvis du selv ønsker at deltage som rorsmand e1ler

9 gast uden at tilmelde din egen båd. Skrlv e11er ring. Kort sagt: man kan deltage på mange forskellige nnåder. Det vigtigste er, at du kommer. Vi er fra D-22 Klubbens og Fiov Bådelaugs side interesserede 1 at lave et stævne med rekorddeltagelse. SÆT X KALENDEREN UGF: JO. Den endelig invitation og tilmelding vi1 blive udsendt sammen med næste nr. af D 22-liyt u1- timo maj. Tilmeldingsfristen bl-iver sat til 15. juni 9BT D_To Finn Kjeldahl A1røvej 12 SJoo OdCer t1f.o SO}iMER.STÆVNE T987 Sted : Hov 55o5t'17'N, 1Oo15r4'E. Tidspunkt: Mandag d.2o. juli 1987 til ørda.g de26. juli sarnme år. l4anda6 : Ankomst. Tirsdeg : Distancesejlads. (t5-zo sm. ) Onsdag : FamilieCag sejlmåing (obligatorisk) Generalforsamlitq. Torsdag, : DS-Klassemesterskab på olymplsk Fredag, trekantbane. 2' s"jladser pr. dag. Lørd,ag Lørdag aften er der præmieoverrækkelse og fest. Søndag : R.eservedag i tilfælde af vindstil- e e1ler orkan.

10 /o D O M tttla's TUR OMKRNG FYN Fyen Rmd.t er for os i Donitil-a en af årets store begivenheder. 86 var det to af bådens ejere - Henrik 0g Yvonne - og to udefra kommende gutter - Jesper og Morten - d.er skulle stå distancen. Da vi al-e er rimeligt voksne, håbed.e vi på at få godt med bl-æsevejr. Et håb som langtfra blev indfriet, men det gik d.a alligevel. vlorten og und.ertegnede skull-e torsdag aften sejle båden fra Bogense til- Korshavnr rr tur på 5-5 timer,,og med.ens v1 1å der og drev afsted. for spiler, sagde Morten pludselig:rrje tror då komner et voldsont stort sklv ba uurrr og lnden vi havde nået at spise de leverpostejmad.der v1 lige var begynd.t på, 1å vi side om side med. Vitesse 52, superbåden fra Koldlng. Som om at d.et lkke var nok, Satte d.e en kmpestor, næsten gennemsigtig spiler ( tor at kornme forbi os tror vi ) og var en l-i1l-e prik i løbet af 15 minutter. Vi blev enige om at det er et alt for stort arbejd.e at bundsmøre sådan et sklb, så vi nøjes ned en ZZer. Tilneldt tit trlren Rund.t 86 var der kun 5 d å. skyldtes det vist nok noget sejlunlon_ kl-ud.der ned nålerbrevener og d.et var lidt ærger_ ligt ( nen forøged.e vind.erchancerne ). Heldigvis var vl nok til at få vores eget løb. De tilneld._

11 te var Makker fra Hou, Kvik fra Vejle, Rotten Skælskør, Violly fra Holbæ}c; Vip fra Fåborg og os. // fra så VecL vores start fredag k1. ca. 18, og de ncste 6-7 timer, var der rimeligt med luft. Det var nået at blive bælgravende mørkt lnden v1 kom forbi Æbel,ø, så d.et var med spænd.ing, dt vi gik så tæt på. øen som vi gjorde. Omkrlng frøjlek1int sl-ap luften op, santldlg med at d.et blev meget koj-dt. Vj- forsøgte på at komme over til jyllandssiden, men blev llggende bonstil-le mldt i bæltet, hvis vi d,a ikke d.rev baglæns. På et tidspunkt l_å vl allerbagest i hele trven Rundt feltet. Det tærer på moralen, og hvls vi havd.e haft en motor, -ja så havde vl nok startetog kørt 1nd tll Middelfart. f Løbet qf lørd.agen f1k vi os kæmpet om f orbi Fænø, hvor strømnen stod. meget stærkt imod.. Vi forsøgte med korte ben op langs fynssiden, men hvergangt vj_ vendte væk fra kysten, bl_ev vi blev vi nærnest snidt ind i Fænø Sund. Vi band.ede fæ1t og det hjalp åbenbart, for i fente forsøgr ned ultrakorte ben og mel1em bunilgarrrspæle og ruser lykjred.es d.et os at sllppe fr1, stort set sa.ntidig med d.e andre Drabanter + Makker, som vist nok opgav på det tidspr.rnkt. Så gik det langsomt men gikkert mod Assens på kryds. vi var første Drabant der nrndeile ved rotø ( vi vid.ste dog lkke at Malcker var udgået, men vl

12 tz. kunne ikke se den) r og med.ene Skipper sail på spanden på ford.ækket, kom spi:leren op ( ae kunne ikke vente til j eg var færilig ) oe det glk på skæring i aftensol og -bri-se mod Helnæs. Efter Helnæs lr fik vi medvind og med.strøm, så d et var en herlig nat. sær i Svend.borg Sund Løb strømmen stærkt, Faktisk så stærkt, at vi lkke kunne styre. Det var så snåt begynd.t at lus- D r og vl kunne ikke se nogle d.. 22 i d.et snoede Svend.borg Swrd. Så d.et var spænd.end.e, d.a vi nåed.e til Thurø Rev. ngen at se foran os, nen bagved. d.ajo efter ca 2o mlnutter kom d.e - Z - t på stribe. Vip fra fåborg nanglede" Ja Ja hvis vl havd.e haf t hj enhavn 1 fåborg, så var vi nok også stået af. Der er engt fra Thurø Rev til Korshavn i l_et vind. og på kryd.s. MoJ-ly var oppe at have kontakt med os, men ved ilyborg Færgehavn var vl heldj-ge og snutte llge forbi, mens Molly stak ud og åben_ bart blev sat noget tilbage. Vi gik i nå i Korshavn efter ca. 5o ti-merg sejlads. Tldsfrlsten er på 52 timer, så det var helt godt ra"mt. Hvls man tænker på at deltage i $ren Rrndt g?, skal- man være ret tldllgt ude. Der er deltagerbegrænsnlng på looo både. år foregår det d. Zg -11 naj. så allered.e u'rder foråreklargøringen ekar nan rlnge tll Odense SeJlklub ( o9 l4o5].,2 ) for at få en tllmelding. Henrlk fflvardeon tl 45

13 /3 UNDERSøGE,SEN VEDRøRENDE NTERESSEN FOR KAPSEJÅDS. Det har været meget opmuntrende at læse de mange besvarelser, vi har fået på spørgeskenaundersøgelsen. En kold januar er blevet forvandtet tit drønme on en lang sonmer med nasser af, sejlads. Derfor en stor tak til al1e, som har svaret, og det er faktisk ikke så få. Ud af 88 nulige er vi, efter at have rylijcet nogle stykker for svar, kommet op på 30 besvarelser fra ejere med målebrev og 29 besvarelser fra ejere uden. 15 har besvaret henvendelsen på anden måde, typisk med at båden er sogt, heldigvis har de fleste henvist til den nye ejer. Nogle få er kornmet igen rned rradressaten ubekendtrt, og nogle fl-inke forældre beklager at de ikke kan svare på vegne af sønnen, som ertpå New Zealand p.t. Det kan klart konkluderes, at vi er de lykkelige ejere af en smuk, velsejlende og tilned billig båd. Uange er interesseret i at sejle kapsejlads, nen også inkarnerede tursejlere takker for initiativet - liqe son der uddeles adskillige roser til klubben og i særdeleshed til bladet, nteressen for kapsejlads er næsten stor nok tij-, at vi rned ro i sjælen kan sige, at der kan sdnles de krævede tyve både i Hov til sonmer. 18 svarer uden forbehold, at de konmer.men Lad os se nærnere på

14 q, besvarelserne. Anskaffelse oq udskiftnincr. Anskaffelsen af båden fordeler sig hovedsageligt på to forskellige tidsrum (se fig. 1). Nogle har anskaffet den før Det er nest folk, som har købt den som ny eller bygget selv - og som det benærkes af en rtden skat ikke udskiftes før den er slidt opn. Den anden gruppe har købt drabanten i Hertil konner gruppen, hvor båden er solgt fornyligt. Disse er desværre ikke ned, da det er de tidligere ejere, som har fået spørgeskemaerne. t F ig. 1 år'stå f ar an=vaffe lse af k'åd' trl J_l c rlt, ttc tebrerr i r lt å nstå ll Nl kke må le. is lt 26 Drabanten er oftest den første kølbåd. Hovedparten har sejlererfaringer, enten som gaster eller som jollesejlere, Den der er flere, son købte den helt uden sejlererfaringer. de sidste par år ser det iøvrigt uct til, at sejlerskolerne er bl-evet Dere anvendte af nye bådejere. 1 i

15 Står vi over for en ny top i udskiftning.er? Næste figur viser hvor mange, der overvejer at skifte båd. Det ser ud som om ejere med nål-ebrev er nere tilfredse end ejere uden. Behovet for flwepap og lange cigarer er ikke stort blandt kapsejlere, eller også sætter økonomien grænser? Begrundelsen for udskiftning er iøvrigt næsten udelukkende størrelsen. Kommentarerne hertil strækker sig fra forventet familieforøgelse i det konmende år tijat båden rstrahmer over skuldrener. øvrigt skriver flere, at de overvejer at sælge båden fordi de har for lidt tid til at sejle i den. E rnålehhr. m0 kbr6t. skiftø

16 nteressen for kapse'ilads. Forrnået med undersøgelsen var at belyse interessen for kapsejlads. Sejlere med 09 uden nålebrev fik sanme svarmuligheder på spørgsrnålene 'rhvad afholder dig fra at sejle mere kapsejlads" og rrhvorfor sejler du ikke kapsejladsrr. Her tegner sig tydelige tendenser (fig.3). Blandt dem med målebrev er Lysten der. Det er især tid og pålidelige gaster, det skorter på. (Vi beklager, at spørgsrnålet om gasterne er uklart. Det frengår ikke, om det er gasterne eller påideligheden, der er rnangel på. Mon ikke casternes Fagforening har en kommentar til dette?). Kun en med målebrev sætter kryds ud for "ikke lyst'r. Dårlige sejl, rnangel på weekender og at det koster hver ltang er andre begrundetser. nteressen for kapsejj.ads kommer af lysten tif konkurrence med andre eller med sig selv, "boathandling'r og trin. rrmin far gjorde det, min farfar, gjorde detrr svarer en, en anden svarer blot rrdet ved jeg ikke, det har jeg altid gjorttt De fleste med måebrev deltager iøvrigt jævntligt i lokale aftenkapsej).adser, sjædnere i lokale stævner. Blandt ikke-målebrevseiere er der tre, som alligevel sejler aftenkapsejladser vil anskaffe sig målebrev i 87. For en større gruppe er der inidlertid tale on en klar beslutning. tvi sejler hellere turrr. rrvi sejler for at slappe af fra dagligdagens ræsrr. 'Kapsejleres opførsel er egocentreretrr. "Kapsejlere skal altid hive og justere

17 /? i et eller andrerr. andet, hvorved de ødelægger sejladsen for alle F i e. f, H,...r-,r.f rrr' re_il e= der i l'l:.e Lalc.e-_jl ztj5 15 :! 1rr t: ' r,r å eh r ell El i hlle nrå eh reu a. ikke tid. b. mangel på på1ide1ige gaster. c. bzrn der passes. d. er selv gast på en a^nden kapsejiadsbåd. e. konen g-tder ikke. f. fø7-er sig for uerf?ren som sejler. g. kender ingen der kapsejler. h. dårlige erfaringer med kapsejlads. i. ikke lyst. sdste %fftaltng

18 Nogle årsager er lige hyppige i de to grupper. Som komnrentar til rrbørn, der skal passesrr skal det iøvrigt bemærkes, at hos flere er det børnene, der sejler i båden. En svarer son komnentar til trkonen gider ikkerr- ther er det nu nig - konen, der sejlerrr' 10 fø1er sig son uerfarne sejlere. Vi har desværre ikke fået formuleret spørgsnået såedes, at det frengår, hvorvidt det er rnanglende erfaring i bådhåndtering el1er nanglende kendskab til kapsejladsregler, der afholder folk. Er lysten tit stede skal vi irnidlertid kraftigt opfordre disse både ti at konme til Hov. Vi er en klasse af nybegyndere, Flere af os har gjort de første kapsejl.adserfaringer i 22erer,, som vi købte i Læs iøvrigt Astas indlæg i sidste blad. Flere svarer sponlant rrsom det plejer at værerr- Som det ses af fig. 4, ønsker nåebrevsejere indhold af såvel distance- som trekagtbanesejlads. kke-rnålebrevsejernes besvarelser er sværere at tolke. Enkelte svarer trnejr i de to rubrikker, nen mange svarer slet ikke. 12 ønsker at sejle kapsejlads under den ene eller anden forn, og det er rnåske et meget godt billede af forholdene. En farnilie uden rnålebrev skriver, at de egentlig godt ville sejle kapsejlads for at 1ære båden at kende, men børnene skal kunne være med, for rrderes fritid er vores fritidtr.

19 tq 3trJ 23 2l:) Fie.4 H'tad gkal et -E3vrta indeh.olde'/ it +J tr al 1= 1E d i gtarrce. i nrå let,r=,., N it<t+e må lebne,.r føvrigt er der et væld af gode forslag til, hvad et stævne ellers kan indeholde. Et forslag går ud på i en sejlads at bytte båd el-er blande rnandskaberne. Dette vil give erfaringer om trirn, rutiner og indretning. Eksperirnenter med startrækkeføge foreslås. codt sømandsskab skal- vises,t det kan være nanøvreprøver med sejj-, navigationssejlads, stafet hvor man - som det bemærkes- i det mindste kan vise, at man kan samle ting op af vandet. Børneskippere foreslås også. Nogle foreslår en køn tursejlads eller familietræf son i Kitnæs sidste sonmer. Det er et stærkt ønske, at bådene skal ligge sanmen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Qwiz, jogging ned indbyggede opgaver (pas på, det er en båd fra Hov, der foreslår dette), og børnekonkurrencer er forslag til

20 2.0 andlige aktiviteter. Fællesspisning, gri11, dans og drikke med muntert samvær, rnen også familiearrangernent rned få bajere foreslås. Flere ønsker bådens røgt og pj.eje behandlet, det samme gælder trirn og indretning. tan kunne jo J.ade ganle bådejere fortælle orn erfaringer og gode tips en aften. En gør opmærksorn på, at rnan gang på gang skal så på disse emner for at tiltrække nye 22-ejere, kapsejlerne skal nok komrne. Prærnj.er er ikke det, 22-ejere går nest op i. Flere skriver, at prænier er ligegyldige. En enkelt ønsker rrnoget, der kan bruges til skivetrr. Ved blandede sejlstævner, vi bør kræve præmier til som de Lokale stævner mener en omvendt, at hver tredje startende båd. Dette vil nemlig gøre det.nligt at lave selvstændige 1øb for drabanter rned blot tre startende både. Konrner folk til stævne i år? En lover at kornme til stævne, on det så placeres på Bornholm.For de fleste er placeringen dog en afgørende faktor, nogle vil endog kun konme, hvis det foregår på Sjælland. Flere foreslår at nødes i Lynæs for at følges til Hov. Det er næsten lige så vigtigt, at stavnet ligger i industriferien, mens det for de fleste ikke er afgørende, hvor længe, det varer. Et gennengående tema er

21 2/ mangelen på qaster, her er der gjort det nødvendige arbejde i Hov ti1 at skaffe sådanne. Blandt arg"lrmenter, som har betydning er at kende datoen i god tid, at stævnet foreqår i roligt farvand, men også for nogle, at det er et klassemesterskab. En ville konne, hvis han var tyve år yngre, han er 70. På fig. 5 ses, hvor mange, der overvejer at kornne til Hov. Skal vi blive de tyve både er de, som har svaret rrmåskeil overordentligt interessante. Vi nå heer ikke glernrne, at der er adskillige nye bådejere, sorn ikke har fået spørgeskemaet, men som absolut skal opfordres til at komrne. Fig.=. Hve.n kommer til sl*vne? ilj L- 'T målebre,.r N it+*e må lebreu En konklusion på undersøgelsen er, at der øjensynlig er en fast kærne af ejere, som er interesseret i kapsejlads og soll ikke er ved at udskifte båden. Antallet

22 er blot 1i9e i underkanten tit at det går af sig se1v. Der må derfor til stadighed agiteres og motj.veres blandt de øvrige og især blandt de nytilkornne bådejere, hvis vi vi bevare 22-ere som en aktiv klassebåd. forbindelse ned stævnet i Hov er det nødvendigt at få interesserede nye bådejere til at dukke op, også selv om de føer sig urutinerede. øvrigt nå det benærkes, at spørgeskenaerne for de flestes vedkommende lyser af levende interesse for båden- Der er heller ingen tvivl om, at der er interesse for, at kl-ubben fortsat skal bestå og have det godt. nange d-22 ejere, som ikke er j.nteresseret i kapsejlads giver udtryk for dette. Det er derfor væsentligt, at også ikkekapsejladsaktiviteter skal dyrkes, for eksempel i bladet. Her rnå vi inidlertid opfordre kraftigt til aktivitet fra inkarnerede tursejlere) for eksempel i forrn at artikler ti1 bladet eller forslag til arrangernenter. rnå være rned til at sørge for, at det hele ikke kornrner til at dreje sig orn kapsejlads. forbindelse ned dette spørgeskema er det gået op for os, at det er et kolossalt arbejde at holde styr på rnedlemsskaren. 22-klubben er ikke lige der, man husker at melde adresseændring, når man flytter. Det er ligeledes et problen at holde styr på, hven bådene sælges til. denne spørgeskemaundlersøgelse var sendt ud, blev det Da

23 23 krart for os, at den eksisterbnde adresseliste ikke var up to date, idet der son nævnt tidligere kon en del svar tilbage fra tidligere ejere. Finn Kjeldahl, som har gjort et stort arbejde for at opspore bådejere, var ude for at finde den nuværende ejer til en båd efter to salg, hvor han blev henvist ti1 videre. Da han endetig fandt den nuværende ejer blev denne umådeligt glad. Han kendte ikke eksistensen af 22-kl-ubben og ville neldes ind ongående. cøres der ikke en stor indsats fra alle her bliver vi neget hurtigt en meget rirre krub. Dette er inidlertid et andet spørgsrnå, du kan læse nere on bag på den nye adresseliste, som er sendt ud ned dette blad. D5 OFFSETTRYK A3. A4 FOTOKOPERNG Køb og salg al koplmasltlner. SPEEDTHYK HOLSTENSGADE OO ODDER

24 Hvad er det? Klasning. Xt DH-nålebrev forsynet med DS-årslabe1, som er Påtegnet af D22-klubben. Hvad kan det bruges tj-1? tr'or at deltage i rene D22-Løb båd'en være kl-asset. ]ivordan får jeg min båd klasset? 1) - Ulige årsta1 (det ganle nåfebrev gælder endiu et år)-. Havde du DH-målebrev og årslabel siclste år vil tlu gerrnem rnedlemskab af D22-klubben få tilsendt årslabel til- påsætning på nålebrevet. (Oven på den gamle ) 2) ' Lige årstal (der udstedes nye lh-n{f.9- breve tll a]le)- Beta /dokumenter d'it DH-rnålebrev ti Dansk Sejlunion' D22 kl-ubben tilsend'er automatisk en årslabclt hvis clin båd er stand'aril, og d'i-t D22 kontlngent er betalt. l) Uden rnålebrev ell-er vecl e jerskil-t/t9rand.ring af båden- Henvend di-g tj-l din lokale måler, han kan få foranlediget nålebrev udstedt af Dansk Sejlunion. - Rlng ti-j- D22-klubbens nåler og rekvirer en årslabel. ) Et nålebrev hoster 1ooKr. ti-l DS + et mind.re beløb til dj.n egen nåler.

25 2si;å n å { { å $! E å E 3 9 F + a /1 0 { F,: J + 9 a 3 8i -E.5 ; E e F + g o 5 + E e E 3 å 3 E c J + c 'j a ie å ri * c c q g n ;Å g i' F Jl r ø E d d = b 'l! c ; E =.E : A 'E- F J E rli 5E; 6aå z;e r å. ViE ø-3! z ;s Ew2 sf,$ A å.!r a a d> l { N E ;c a tt n S l a a å g H! a & t; =U F il,i -a.å +l a ^ a a g ^.A A l A ;1: t 't A

26 ,/,<a, DBAANT 22 mar 12 cm l5-25 cm EE oo OO EE t- \ \ \ \ SKALA. 1 ]50

27 2? Beretnincr fra D 55. Vi var tre rnand, der købte Pjask i vinteren 1985, vi blev forelsket i hende ved første øjekast. Hun havde et par skønhedsfejl, men dem skulle vi nok få rettet. vi byggede et telt til hende, og så gik vi i gang. Vi sleb hende helt i bund på fribord og bund. Og da der korn noget varne i luften gik vi i gang rned at sprøjternale, og vi fik et pænt stykke arbejde ud af det ( synes vi selv). Vi kom først i vandet i naj. Vi fik nogle gode sommerture alle tre, nen så blev den tredje forelsket i en dame, og så så vi ikke nere til ham, så vi andre måtte købe ham ud. Men vi, Thornas og Jackie vil prøve at være med i så nange kapsejj.adser sorn vi overhovedet får tid ti]. Vi vil gerne høre fra nogen, som ved noget om hurtigreb. Ring til Jackie Vogter el1er send et par ord og en skitse til (brug den nye adresseliste, red. ) Her til sidst,vil vi ønske alle 22'ere et godt nytår. D 41 opfordrer os fra den østlige del af Danmark til at mødes, når vi skal til Hov. Det synes vi er en glimrende ide. og hør nu lige her alle 22tere. vi nå kornme til Hov, hvis vi skal bevare os som klassebåd. Thomas og Jackie D-65.

28 22 t o o rn e KLSTER'æRKER kan stadig købes for 5 krlstk Kan besti l l es hos kassereren Hanne Rasmussen Låddenhøj Ros ki de Send en frankerel svarkuvert i A 5 format sammen med frimærker eller check svarende til antallet. form - ogfa HAilNLET SF.L

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere