tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF"

Transkript

1 22 tr, rn e VNDEN DRVER DRABANTER DEJLGT DERUDAF

2 Drabant 22-l'lyt udgives af Drabant 22 Klubben og er denne gang trykt på Redaktørvikar: SPEED T?.YK ODDER. Finn Kjedahl. Be stvrelsen Formand ( l<onstitueret ) Må1er Kasserer Best. mdl. Best. mdl. Henry T1f. Mette tf. Hanne Finn tlf. Peter tlf.l Larsen, Store GråbrøCrestræde, 4ooo Roskilc: o2 36 i 9o Sadolin, Elmevej L4, )4oo tllerød o Rasnussen, Lodden Høj 62, 4ooo Roskilde o K,ieJ-dahl,.r.lrøve; 12, SJoo Odder o J2 Mtll1er, Bådstræde 13, 339o Hundested o2 34 o5 o3 t ndhold sforteane 1 s e : Redaktørens side(r),,...1 Udskiftning bestyrelsen Fhv. gamle redacteur....6 ifterlysning......,..7 Rapport fra Hov....8 Gastebørs..,...8 Sommerstævne Pyn Rundt....1o D-22 undersøgese...11 Målebrev - sådan gør du! Beretning fra d

3 Redaktørens side: Det er ikke nogen nem opgave, at vikariere for vore glimrende redaktør Peter,lUl1er, som har fået bevilge-" orlov indtil- efteråret. 'ten jeg skal gøre mit bedste. Stofmængden er enorm, vel nok et af de mest omfattende blade, der er udsendt fra Klubben. Jeg mangler desværue b11ledstof, som kunne give lidt afveksling på de tekstfyldte slder. Redaktionen er meget interesseret i at 1åne skarpe srltr Uitteder, iom har noget med d-zzere at gøre. En væsenlig del af dette nummer drejer sig om den store undersøge1se, som Otto og i{enry har 1avet. -lt meget fornemt stykke arbe jde, som giver stof _ tilleftertanke, og som forhåbentlig vil b11ve diskuteret og krmmenteret i d-22 kredse - gerne meget gerne i form af indl-æg her i bladet. Vi prøver med dette nummer at sende mange informationer til d-22 sejlerne, b1.a. med det håb, at endnu flere får lyst til at blive medl-em a:f vores klub. Vi ha:r i de sidste par månu'der drevet meget opsøgende virksomhed. Fartøjsfortegnelsen skal væså komplet som muligt. Vi har fundet mi:rnge uregistrerede b:'de frem ved lat ringe rundt. Gamle fertøtsfortegnel_ser fra begyndel-sen af 8Oerne har været nøglen ti1 at udfylde den nye. Vi håber, åt alle d-22 sejlere vil gennemgå fortegnelsen omhyggelig og give oplysninger ti1 Henry Larsen el1er undertegned,-, hvis f finder fe j1 eller mangler. Lad fortegnelsen ligge i båden til sommer så er du al-lerede på fornavn rned den drabant, der kryctser di-n verj -----hvis haii9reagerer giv ham TVELKCvEN OlviBOP.Dtt og indberet ham. Kun ved fæles hjælp kan vi holde samm'en på 22erne. Nornalt sender vi kun Drabant 22-Nyt ti1 medlemmer, med dette nummer + bilag sætter vi alle sejl til og satser (Aet koster xr5ner) i håb offir at ået giver bonus på 1ængere sigt. ALLE som er på fartøjsfortegnelsen får denne pakke, hvad enten de'er medlemmer e11er ej. Vi hå-

4 ber på den måde at Øge medl-emsskaren og dermed skabe endnu bedre sammenhold blandt d-22 sejlere. Der er i øjs.blikket mange d-22ere til salg (vi har d.d. kendskab ti1 15 stk.). ; som er sæl-- Cere --: giv os et praj om den nye ejer giv ham/hende evt. et års medlemsskab af klubben.!'at straks girokortet og besøg post-huset. Go' vind R.ed. P.S. liæste nilmmer u,lkomrner uitimo maj sarnmen med indbydelse ti1 sommerstævne i Hov (rrg" 3o) Sendes til a1le bet',1ende medleminer. Sidste indbetaling 30. aprd.1 L987.

5 UDSKFTNTNG BESTYRELSEN. Vores hidtidige formand for d-22 klubben, Henrik Sadolin meddelte bestyrelsen nidt i marts, at han ville qå af på grund af tidsroangel Hans arbejdsnæssige situation er for tiden sådan, at han mener det rigtigst at overlade det fritidsarbejde, son dette arbejde jo er, til andre. Vi vi1 benytte lejligheden til at takke Henrik for det arbejde, han har udført for klubben, som jo blandt andet omfatter de snukke ord, som vores båd og ktubben er orntalt ned i Dansk Sejlunions pjece rrvalg' af kølbådtt. Da flere oplagte emner ti1 ny fonnand kateqorisk sagde nej til denne post accepterede jeg at blive konstitueret i posten frem til greneralforsamlingen ti1 sornmer i Hov, Det er ilke rned udelt begejstring, jeq gør dette, idet arbejdet lige nu er ret stort med adressej.isten, rnålebreve og b1ad, hvis vores stævne til sonrmer skal lykkes. vores redaktør har sarntidig meddelt, at han også er ved at drukne i arbejde fren tif sommerferien. hidlertid er både Otto Herreborg fra D 140 og Henrik Wansler fra D 50 indstillet på at qøre et stykke arbejde, og Finn Kjeldahl knokler på i det jyske både rned adresseliste og stævne og har desuden påtog sig at redigere dette blad,

6 Det er stævnet, der trækker. vi er stærkt interesseret i, at det lykkes. Bak os op. Betal dit kontingent, få dit nålebrev bragt i orden og kon tijstævnet. Lykkes det ikke at blive tyve både tror jeg, at det bliver svært at samle en bestyrelse på generalforsanlingen i Hov. Henry Larsen, D 25. Fra Cen fhv. ganle Redacteur: - jeg bor nu i Tande4 i Sønderjylland - har fået fast arbejde, som det kaldes. Om jeg får r4c til,en ny garnmej. D-22 ved jeg ikke, nen såfrernt nogen i onrådet sku11e få brug for en gast - evt. bare for hyggens skyld - ja, så er jeg til at nsamle.'opn på Jernbanegade 4 i Tønder - nærmeste havn er i Åbenrå. Mange hilsner Pinn Bo tius 1l

7 annonce: L,, 'EJLERE SøGES 20 deltagere i Hov t0 del tagere Sjæ'l and Rundt 5 de1 tagere Fyn Rundt Bri ng di t mål ebrev i orden. VÆR HED TL AT BEVARE EN AKTV, SJOV OG SPÆNDENDE KLASSE. d - 22 kl ubben EFT:RLYSNNG Få de't sidste bestyrelsesrnøde blev det nævnt' at der vistnok engang var blevet lavet en film om en Drabant 22 el-let et stævne. Denne filrn kunne måske anvendes i forbindelse me vores sommerstævne. ivis nogen kender noget t11 filment er vi- meget interesserede i at høre om det'' Finn Kjeldahl D-70

8 0 o Rapport fra Hov.,\ Hov Bådelaug (He) arbejdes der med stor energi på sommerens D-22 stævne. Det er første gang, åt fi i Hov skal arrangere et klzssemes erskab. HB er en li1le klub ca. l-oo medlemmerr og vorese materielsamiing og erfaring er meget begrænset.&erfor er vi nødt til at være meget tidligt ude for at sarnie det fornøcne grej og personale. Vores første store problem var at skaffe en dommer. Det viste sig at være en me.get vanskelig opgave, for kombinatlonen rrdommer/datorr passede ikke med vores planer. len efter rigtig mange telefonsantal-er lyl.lkeries det for vores kapsejladsudval6sformand at få en aftal-e med Børge Dammand ; fra Arhus. Børge er en særdeles kompetent og ruti-neret dommer, som lkke overlader noget til tilfældigheder. Vi har haft et møde med ham i februåf, hvor vi fik meget detaillerece lister over grej, som er r'.øcrrerrdigt, og det er ikke snåting. Vi har aftalt møce med Bør'ge den Jo. april, hvor han holder instruktionsaften for de, som har indvilget i at være officials. Hov Havn er ik-ke nogen sær1ig stor havn, men havnefogeden har lovet at gøre sit bedste for, at vi kan komme til at ligge samlet. Der vil endvidere blive mulighed for at slå telte op på havnens område. Gastebørs. Som omtalt i sidste r1r. zf D-22 'lyt, vil vi gøre, hvad vi kan for at stille kv3lificerede gaster ti1 rådighed for skippere, som er i. gastenød. \li har på nuværende tidspunkt aftale med en de1 unge mennesker, som er' interesserede i at sejle trekant bane til sommer., Vi vil gerne høre fra rt;asteøserr skippere så tidligt scm muli-gt. Skriv eller ring ti1 undertegnede, så vi kan danne os et indtryk af behovet. Vi har også mulighed for at still-e skippere /rorsmænd til rådighed. Skriv e11er ring, hvis du mang- er en sådan. Hvis du selv ønsker at deltage som rorsmand e1ler

9 gast uden at tilmelde din egen båd. Skrlv e11er ring. Kort sagt: man kan deltage på mange forskellige nnåder. Det vigtigste er, at du kommer. Vi er fra D-22 Klubbens og Fiov Bådelaugs side interesserede 1 at lave et stævne med rekorddeltagelse. SÆT X KALENDEREN UGF: JO. Den endelig invitation og tilmelding vi1 blive udsendt sammen med næste nr. af D 22-liyt u1- timo maj. Tilmeldingsfristen bl-iver sat til 15. juni 9BT D_To Finn Kjeldahl A1røvej 12 SJoo OdCer t1f.o SO}iMER.STÆVNE T987 Sted : Hov 55o5t'17'N, 1Oo15r4'E. Tidspunkt: Mandag d.2o. juli 1987 til ørda.g de26. juli sarnme år. l4anda6 : Ankomst. Tirsdeg : Distancesejlads. (t5-zo sm. ) Onsdag : FamilieCag sejlmåing (obligatorisk) Generalforsamlitq. Torsdag, : DS-Klassemesterskab på olymplsk Fredag, trekantbane. 2' s"jladser pr. dag. Lørd,ag Lørdag aften er der præmieoverrækkelse og fest. Søndag : R.eservedag i tilfælde af vindstil- e e1ler orkan.

10 /o D O M tttla's TUR OMKRNG FYN Fyen Rmd.t er for os i Donitil-a en af årets store begivenheder. 86 var det to af bådens ejere - Henrik 0g Yvonne - og to udefra kommende gutter - Jesper og Morten - d.er skulle stå distancen. Da vi al-e er rimeligt voksne, håbed.e vi på at få godt med bl-æsevejr. Et håb som langtfra blev indfriet, men det gik d.a alligevel. vlorten og und.ertegnede skull-e torsdag aften sejle båden fra Bogense til- Korshavnr rr tur på 5-5 timer,,og med.ens v1 1å der og drev afsted. for spiler, sagde Morten pludselig:rrje tror då komner et voldsont stort sklv ba uurrr og lnden vi havde nået at spise de leverpostejmad.der v1 lige var begynd.t på, 1å vi side om side med. Vitesse 52, superbåden fra Koldlng. Som om at d.et lkke var nok, Satte d.e en kmpestor, næsten gennemsigtig spiler ( tor at kornme forbi os tror vi ) og var en l-i1l-e prik i løbet af 15 minutter. Vi blev enige om at det er et alt for stort arbejd.e at bundsmøre sådan et sklb, så vi nøjes ned en ZZer. Tilneldt tit trlren Rund.t 86 var der kun 5 d å. skyldtes det vist nok noget sejlunlon_ kl-ud.der ned nålerbrevener og d.et var lidt ærger_ ligt ( nen forøged.e vind.erchancerne ). Heldigvis var vl nok til at få vores eget løb. De tilneld._

11 te var Makker fra Hou, Kvik fra Vejle, Rotten Skælskør, Violly fra Holbæ}c; Vip fra Fåborg og os. // fra så VecL vores start fredag k1. ca. 18, og de ncste 6-7 timer, var der rimeligt med luft. Det var nået at blive bælgravende mørkt lnden v1 kom forbi Æbel,ø, så d.et var med spænd.ing, dt vi gik så tæt på. øen som vi gjorde. Omkrlng frøjlek1int sl-ap luften op, santldlg med at d.et blev meget koj-dt. Vj- forsøgte på at komme over til jyllandssiden, men blev llggende bonstil-le mldt i bæltet, hvis vi d,a ikke d.rev baglæns. På et tidspunkt l_å vl allerbagest i hele trven Rundt feltet. Det tærer på moralen, og hvls vi havd.e haft en motor, -ja så havde vl nok startetog kørt 1nd tll Middelfart. f Løbet qf lørd.agen f1k vi os kæmpet om f orbi Fænø, hvor strømnen stod. meget stærkt imod.. Vi forsøgte med korte ben op langs fynssiden, men hvergangt vj_ vendte væk fra kysten, bl_ev vi blev vi nærnest snidt ind i Fænø Sund. Vi band.ede fæ1t og det hjalp åbenbart, for i fente forsøgr ned ultrakorte ben og mel1em bunilgarrrspæle og ruser lykjred.es d.et os at sllppe fr1, stort set sa.ntidig med d.e andre Drabanter + Makker, som vist nok opgav på det tidspr.rnkt. Så gik det langsomt men gikkert mod Assens på kryds. vi var første Drabant der nrndeile ved rotø ( vi vid.ste dog lkke at Malcker var udgået, men vl

12 tz. kunne ikke se den) r og med.ene Skipper sail på spanden på ford.ækket, kom spi:leren op ( ae kunne ikke vente til j eg var færilig ) oe det glk på skæring i aftensol og -bri-se mod Helnæs. Efter Helnæs lr fik vi medvind og med.strøm, så d et var en herlig nat. sær i Svend.borg Sund Løb strømmen stærkt, Faktisk så stærkt, at vi lkke kunne styre. Det var så snåt begynd.t at lus- D r og vl kunne ikke se nogle d.. 22 i d.et snoede Svend.borg Swrd. Så d.et var spænd.end.e, d.a vi nåed.e til Thurø Rev. ngen at se foran os, nen bagved. d.ajo efter ca 2o mlnutter kom d.e - Z - t på stribe. Vip fra fåborg nanglede" Ja Ja hvis vl havd.e haf t hj enhavn 1 fåborg, så var vi nok også stået af. Der er engt fra Thurø Rev til Korshavn i l_et vind. og på kryd.s. MoJ-ly var oppe at have kontakt med os, men ved ilyborg Færgehavn var vl heldj-ge og snutte llge forbi, mens Molly stak ud og åben_ bart blev sat noget tilbage. Vi gik i nå i Korshavn efter ca. 5o ti-merg sejlads. Tldsfrlsten er på 52 timer, så det var helt godt ra"mt. Hvls man tænker på at deltage i $ren Rrndt g?, skal- man være ret tldllgt ude. Der er deltagerbegrænsnlng på looo både. år foregår det d. Zg -11 naj. så allered.e u'rder foråreklargøringen ekar nan rlnge tll Odense SeJlklub ( o9 l4o5].,2 ) for at få en tllmelding. Henrlk fflvardeon tl 45

13 /3 UNDERSøGE,SEN VEDRøRENDE NTERESSEN FOR KAPSEJÅDS. Det har været meget opmuntrende at læse de mange besvarelser, vi har fået på spørgeskenaundersøgelsen. En kold januar er blevet forvandtet tit drønme on en lang sonmer med nasser af, sejlads. Derfor en stor tak til al1e, som har svaret, og det er faktisk ikke så få. Ud af 88 nulige er vi, efter at have rylijcet nogle stykker for svar, kommet op på 30 besvarelser fra ejere med målebrev og 29 besvarelser fra ejere uden. 15 har besvaret henvendelsen på anden måde, typisk med at båden er sogt, heldigvis har de fleste henvist til den nye ejer. Nogle få er kornmet igen rned rradressaten ubekendtrt, og nogle fl-inke forældre beklager at de ikke kan svare på vegne af sønnen, som ertpå New Zealand p.t. Det kan klart konkluderes, at vi er de lykkelige ejere af en smuk, velsejlende og tilned billig båd. Uange er interesseret i at sejle kapsejlads, nen også inkarnerede tursejlere takker for initiativet - liqe son der uddeles adskillige roser til klubben og i særdeleshed til bladet, nteressen for kapsejlads er næsten stor nok tij-, at vi rned ro i sjælen kan sige, at der kan sdnles de krævede tyve både i Hov til sonmer. 18 svarer uden forbehold, at de konmer.men Lad os se nærnere på

14 q, besvarelserne. Anskaffelse oq udskiftnincr. Anskaffelsen af båden fordeler sig hovedsageligt på to forskellige tidsrum (se fig. 1). Nogle har anskaffet den før Det er nest folk, som har købt den som ny eller bygget selv - og som det benærkes af en rtden skat ikke udskiftes før den er slidt opn. Den anden gruppe har købt drabanten i Hertil konner gruppen, hvor båden er solgt fornyligt. Disse er desværre ikke ned, da det er de tidligere ejere, som har fået spørgeskemaerne. t F ig. 1 år'stå f ar an=vaffe lse af k'åd' trl J_l c rlt, ttc tebrerr i r lt å nstå ll Nl kke må le. is lt 26 Drabanten er oftest den første kølbåd. Hovedparten har sejlererfaringer, enten som gaster eller som jollesejlere, Den der er flere, son købte den helt uden sejlererfaringer. de sidste par år ser det iøvrigt uct til, at sejlerskolerne er bl-evet Dere anvendte af nye bådejere. 1 i

15 Står vi over for en ny top i udskiftning.er? Næste figur viser hvor mange, der overvejer at skifte båd. Det ser ud som om ejere med nål-ebrev er nere tilfredse end ejere uden. Behovet for flwepap og lange cigarer er ikke stort blandt kapsejlere, eller også sætter økonomien grænser? Begrundelsen for udskiftning er iøvrigt næsten udelukkende størrelsen. Kommentarerne hertil strækker sig fra forventet familieforøgelse i det konmende år tijat båden rstrahmer over skuldrener. øvrigt skriver flere, at de overvejer at sælge båden fordi de har for lidt tid til at sejle i den. E rnålehhr. m0 kbr6t. skiftø

16 nteressen for kapse'ilads. Forrnået med undersøgelsen var at belyse interessen for kapsejlads. Sejlere med 09 uden nålebrev fik sanme svarmuligheder på spørgsrnålene 'rhvad afholder dig fra at sejle mere kapsejlads" og rrhvorfor sejler du ikke kapsejladsrr. Her tegner sig tydelige tendenser (fig.3). Blandt dem med målebrev er Lysten der. Det er især tid og pålidelige gaster, det skorter på. (Vi beklager, at spørgsrnålet om gasterne er uklart. Det frengår ikke, om det er gasterne eller påideligheden, der er rnangel på. Mon ikke casternes Fagforening har en kommentar til dette?). Kun en med målebrev sætter kryds ud for "ikke lyst'r. Dårlige sejl, rnangel på weekender og at det koster hver ltang er andre begrundetser. nteressen for kapsejj.ads kommer af lysten tif konkurrence med andre eller med sig selv, "boathandling'r og trin. rrmin far gjorde det, min farfar, gjorde detrr svarer en, en anden svarer blot rrdet ved jeg ikke, det har jeg altid gjorttt De fleste med måebrev deltager iøvrigt jævntligt i lokale aftenkapsej).adser, sjædnere i lokale stævner. Blandt ikke-målebrevseiere er der tre, som alligevel sejler aftenkapsejladser vil anskaffe sig målebrev i 87. For en større gruppe er der inidlertid tale on en klar beslutning. tvi sejler hellere turrr. rrvi sejler for at slappe af fra dagligdagens ræsrr. 'Kapsejleres opførsel er egocentreretrr. "Kapsejlere skal altid hive og justere

17 /? i et eller andrerr. andet, hvorved de ødelægger sejladsen for alle F i e. f, H,...r-,r.f rrr' re_il e= der i l'l:.e Lalc.e-_jl ztj5 15 :! 1rr t: ' r,r å eh r ell El i hlle nrå eh reu a. ikke tid. b. mangel på på1ide1ige gaster. c. bzrn der passes. d. er selv gast på en a^nden kapsejiadsbåd. e. konen g-tder ikke. f. fø7-er sig for uerf?ren som sejler. g. kender ingen der kapsejler. h. dårlige erfaringer med kapsejlads. i. ikke lyst. sdste %fftaltng

18 Nogle årsager er lige hyppige i de to grupper. Som komnrentar til rrbørn, der skal passesrr skal det iøvrigt bemærkes, at hos flere er det børnene, der sejler i båden. En svarer son komnentar til trkonen gider ikkerr- ther er det nu nig - konen, der sejlerrr' 10 fø1er sig son uerfarne sejlere. Vi har desværre ikke fået formuleret spørgsnået såedes, at det frengår, hvorvidt det er rnanglende erfaring i bådhåndtering el1er nanglende kendskab til kapsejladsregler, der afholder folk. Er lysten tit stede skal vi irnidlertid kraftigt opfordre disse både ti at konme til Hov. Vi er en klasse af nybegyndere, Flere af os har gjort de første kapsejl.adserfaringer i 22erer,, som vi købte i Læs iøvrigt Astas indlæg i sidste blad. Flere svarer sponlant rrsom det plejer at værerr- Som det ses af fig. 4, ønsker nåebrevsejere indhold af såvel distance- som trekagtbanesejlads. kke-rnålebrevsejernes besvarelser er sværere at tolke. Enkelte svarer trnejr i de to rubrikker, nen mange svarer slet ikke. 12 ønsker at sejle kapsejlads under den ene eller anden forn, og det er rnåske et meget godt billede af forholdene. En farnilie uden rnålebrev skriver, at de egentlig godt ville sejle kapsejlads for at 1ære båden at kende, men børnene skal kunne være med, for rrderes fritid er vores fritidtr.

19 tq 3trJ 23 2l:) Fie.4 H'tad gkal et -E3vrta indeh.olde'/ it +J tr al 1= 1E d i gtarrce. i nrå let,r=,., N it<t+e må lebne,.r føvrigt er der et væld af gode forslag til, hvad et stævne ellers kan indeholde. Et forslag går ud på i en sejlads at bytte båd el-er blande rnandskaberne. Dette vil give erfaringer om trirn, rutiner og indretning. Eksperirnenter med startrækkeføge foreslås. codt sømandsskab skal- vises,t det kan være nanøvreprøver med sejj-, navigationssejlads, stafet hvor man - som det bemærkes- i det mindste kan vise, at man kan samle ting op af vandet. Børneskippere foreslås også. Nogle foreslår en køn tursejlads eller familietræf son i Kitnæs sidste sonmer. Det er et stærkt ønske, at bådene skal ligge sanmen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Qwiz, jogging ned indbyggede opgaver (pas på, det er en båd fra Hov, der foreslår dette), og børnekonkurrencer er forslag til

20 2.0 andlige aktiviteter. Fællesspisning, gri11, dans og drikke med muntert samvær, rnen også familiearrangernent rned få bajere foreslås. Flere ønsker bådens røgt og pj.eje behandlet, det samme gælder trirn og indretning. tan kunne jo J.ade ganle bådejere fortælle orn erfaringer og gode tips en aften. En gør opmærksorn på, at rnan gang på gang skal så på disse emner for at tiltrække nye 22-ejere, kapsejlerne skal nok komrne. Prærnj.er er ikke det, 22-ejere går nest op i. Flere skriver, at prænier er ligegyldige. En enkelt ønsker rrnoget, der kan bruges til skivetrr. Ved blandede sejlstævner, vi bør kræve præmier til som de Lokale stævner mener en omvendt, at hver tredje startende båd. Dette vil nemlig gøre det.nligt at lave selvstændige 1øb for drabanter rned blot tre startende både. Konrner folk til stævne i år? En lover at kornme til stævne, on det så placeres på Bornholm.For de fleste er placeringen dog en afgørende faktor, nogle vil endog kun konme, hvis det foregår på Sjælland. Flere foreslår at nødes i Lynæs for at følges til Hov. Det er næsten lige så vigtigt, at stavnet ligger i industriferien, mens det for de fleste ikke er afgørende, hvor længe, det varer. Et gennengående tema er

21 2/ mangelen på qaster, her er der gjort det nødvendige arbejde i Hov ti1 at skaffe sådanne. Blandt arg"lrmenter, som har betydning er at kende datoen i god tid, at stævnet foreqår i roligt farvand, men også for nogle, at det er et klassemesterskab. En ville konne, hvis han var tyve år yngre, han er 70. På fig. 5 ses, hvor mange, der overvejer at kornne til Hov. Skal vi blive de tyve både er de, som har svaret rrmåskeil overordentligt interessante. Vi nå heer ikke glernrne, at der er adskillige nye bådejere, sorn ikke har fået spørgeskemaet, men som absolut skal opfordres til at komrne. Fig.=. Hve.n kommer til sl*vne? ilj L- 'T målebre,.r N it+*e må lebreu En konklusion på undersøgelsen er, at der øjensynlig er en fast kærne af ejere, som er interesseret i kapsejlads og soll ikke er ved at udskifte båden. Antallet

22 er blot 1i9e i underkanten tit at det går af sig se1v. Der må derfor til stadighed agiteres og motj.veres blandt de øvrige og især blandt de nytilkornne bådejere, hvis vi vi bevare 22-ere som en aktiv klassebåd. forbindelse ned stævnet i Hov er det nødvendigt at få interesserede nye bådejere til at dukke op, også selv om de føer sig urutinerede. øvrigt nå det benærkes, at spørgeskenaerne for de flestes vedkommende lyser af levende interesse for båden- Der er heller ingen tvivl om, at der er interesse for, at kl-ubben fortsat skal bestå og have det godt. nange d-22 ejere, som ikke er j.nteresseret i kapsejlads giver udtryk for dette. Det er derfor væsentligt, at også ikkekapsejladsaktiviteter skal dyrkes, for eksempel i bladet. Her rnå vi inidlertid opfordre kraftigt til aktivitet fra inkarnerede tursejlere) for eksempel i forrn at artikler ti1 bladet eller forslag til arrangernenter. rnå være rned til at sørge for, at det hele ikke kornrner til at dreje sig orn kapsejlads. forbindelse ned dette spørgeskema er det gået op for os, at det er et kolossalt arbejde at holde styr på rnedlemsskaren. 22-klubben er ikke lige der, man husker at melde adresseændring, når man flytter. Det er ligeledes et problen at holde styr på, hven bådene sælges til. denne spørgeskemaundlersøgelse var sendt ud, blev det Da

23 23 krart for os, at den eksisterbnde adresseliste ikke var up to date, idet der son nævnt tidligere kon en del svar tilbage fra tidligere ejere. Finn Kjeldahl, som har gjort et stort arbejde for at opspore bådejere, var ude for at finde den nuværende ejer til en båd efter to salg, hvor han blev henvist ti1 videre. Da han endetig fandt den nuværende ejer blev denne umådeligt glad. Han kendte ikke eksistensen af 22-kl-ubben og ville neldes ind ongående. cøres der ikke en stor indsats fra alle her bliver vi neget hurtigt en meget rirre krub. Dette er inidlertid et andet spørgsrnå, du kan læse nere on bag på den nye adresseliste, som er sendt ud ned dette blad. D5 OFFSETTRYK A3. A4 FOTOKOPERNG Køb og salg al koplmasltlner. SPEEDTHYK HOLSTENSGADE OO ODDER

24 Hvad er det? Klasning. Xt DH-nålebrev forsynet med DS-årslabe1, som er Påtegnet af D22-klubben. Hvad kan det bruges tj-1? tr'or at deltage i rene D22-Løb båd'en være kl-asset. ]ivordan får jeg min båd klasset? 1) - Ulige årsta1 (det ganle nåfebrev gælder endiu et år)-. Havde du DH-målebrev og årslabel siclste år vil tlu gerrnem rnedlemskab af D22-klubben få tilsendt årslabel til- påsætning på nålebrevet. (Oven på den gamle ) 2) ' Lige årstal (der udstedes nye lh-n{f.9- breve tll a]le)- Beta /dokumenter d'it DH-rnålebrev ti Dansk Sejlunion' D22 kl-ubben tilsend'er automatisk en årslabclt hvis clin båd er stand'aril, og d'i-t D22 kontlngent er betalt. l) Uden rnålebrev ell-er vecl e jerskil-t/t9rand.ring af båden- Henvend di-g tj-l din lokale måler, han kan få foranlediget nålebrev udstedt af Dansk Sejlunion. - Rlng ti-j- D22-klubbens nåler og rekvirer en årslabel. ) Et nålebrev hoster 1ooKr. ti-l DS + et mind.re beløb til dj.n egen nåler.

25 2si;å n å { { å $! E å E 3 9 F + a /1 0 { F,: J + 9 a 3 8i -E.5 ; E e F + g o 5 + E e E 3 å 3 E c J + c 'j a ie å ri * c c q g n ;Å g i' F Jl r ø E d d = b 'l! c ; E =.E : A 'E- F J E rli 5E; 6aå z;e r å. ViE ø-3! z ;s Ew2 sf,$ A å.!r a a d> l { N E ;c a tt n S l a a å g H! a & t; =U F il,i -a.å +l a ^ a a g ^.A A l A ;1: t 't A

26 ,/,<a, DBAANT 22 mar 12 cm l5-25 cm EE oo OO EE t- \ \ \ \ SKALA. 1 ]50

27 2? Beretnincr fra D 55. Vi var tre rnand, der købte Pjask i vinteren 1985, vi blev forelsket i hende ved første øjekast. Hun havde et par skønhedsfejl, men dem skulle vi nok få rettet. vi byggede et telt til hende, og så gik vi i gang. Vi sleb hende helt i bund på fribord og bund. Og da der korn noget varne i luften gik vi i gang rned at sprøjternale, og vi fik et pænt stykke arbejde ud af det ( synes vi selv). Vi kom først i vandet i naj. Vi fik nogle gode sommerture alle tre, nen så blev den tredje forelsket i en dame, og så så vi ikke nere til ham, så vi andre måtte købe ham ud. Men vi, Thornas og Jackie vil prøve at være med i så nange kapsejj.adser sorn vi overhovedet får tid ti]. Vi vil gerne høre fra nogen, som ved noget om hurtigreb. Ring til Jackie Vogter el1er send et par ord og en skitse til (brug den nye adresseliste, red. ) Her til sidst,vil vi ønske alle 22'ere et godt nytår. D 41 opfordrer os fra den østlige del af Danmark til at mødes, når vi skal til Hov. Det synes vi er en glimrende ide. og hør nu lige her alle 22tere. vi nå kornme til Hov, hvis vi skal bevare os som klassebåd. Thomas og Jackie D-65.

28 22 t o o rn e KLSTER'æRKER kan stadig købes for 5 krlstk Kan besti l l es hos kassereren Hanne Rasmussen Låddenhøj Ros ki de Send en frankerel svarkuvert i A 5 format sammen med frimærker eller check svarende til antallet. form - ogfa HAilNLET SF.L

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Info fra kapsejladsudvalget, via mail og hjemmeside 1. Der er taget initiativ til at vi kan se tilmeldte både løbende på hjemmesiden fra næste sæson.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

6. årgang nr. 6 august 2002 Informationsblad for Århus 1900 Orientering

6. årgang nr. 6 august 2002 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 05"98 () Informationsblad for Århus 1900 Orientering Tilmeld dig straks til Henning: mai,a; Formanden har ordet!!! CUP-matchen den 22. september Datoen er forhåbentligt for længst noteret, men ellers gør

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Generalforsamlingen 2011 Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Regel gennemgang ved Jon Andersen Der blev gennemgået kapsejladsregler hvor mange fik genopfrisket situationer fra det virkelige liv

Læs mere

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2014 Dato: Lørdag den 20. september 2013 Skippermøde: I Jyllinge klubhus kl. 8.00 (Hvor der vil være en lille en, så husk gasterne). Løb: Bådene deles ind i løb

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDELSE

Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDELSE Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDLS 1 RGLR 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Invitation Luffe DM DS 2010 Juelsminde Sejlklub

Invitation Luffe DM DS 2010 Juelsminde Sejlklub Invitation Luffe DM DS 2010 arrangerer i samarbejde med Luffe 37 Klubben Dansk Sejlunions Danmarksmesterskaber 2010 for Luffe 37 fredag den 13.. - søndag den 15. august. Sted:, Juelsminde Havn & Marina

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2013

Nyhedsbrev juni 2013 Nyhedsbrev juni 2013 Fra formanden for De Berejstes Klub, Søren Fodgaard dbkformand@live.dk DBK Weekend på Hven Årets DBK-Weekend blev afholdt d. 7.-9. juni. Hvor de to foregående weekender har været præget

Læs mere