tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tr, VINDEN DRIVER DRABANTER DEJLIGT DERUDAF"

Transkript

1 22 tr, rn e VNDEN DRVER DRABANTER DEJLGT DERUDAF

2 Drabant 22-l'lyt udgives af Drabant 22 Klubben og er denne gang trykt på Redaktørvikar: SPEED T?.YK ODDER. Finn Kjedahl. Be stvrelsen Formand ( l<onstitueret ) Må1er Kasserer Best. mdl. Best. mdl. Henry T1f. Mette tf. Hanne Finn tlf. Peter tlf.l Larsen, Store GråbrøCrestræde, 4ooo Roskilc: o2 36 i 9o Sadolin, Elmevej L4, )4oo tllerød o Rasnussen, Lodden Høj 62, 4ooo Roskilde o K,ieJ-dahl,.r.lrøve; 12, SJoo Odder o J2 Mtll1er, Bådstræde 13, 339o Hundested o2 34 o5 o3 t ndhold sforteane 1 s e : Redaktørens side(r),,...1 Udskiftning bestyrelsen Fhv. gamle redacteur....6 ifterlysning......,..7 Rapport fra Hov....8 Gastebørs..,...8 Sommerstævne Pyn Rundt....1o D-22 undersøgese...11 Målebrev - sådan gør du! Beretning fra d

3 Redaktørens side: Det er ikke nogen nem opgave, at vikariere for vore glimrende redaktør Peter,lUl1er, som har fået bevilge-" orlov indtil- efteråret. 'ten jeg skal gøre mit bedste. Stofmængden er enorm, vel nok et af de mest omfattende blade, der er udsendt fra Klubben. Jeg mangler desværue b11ledstof, som kunne give lidt afveksling på de tekstfyldte slder. Redaktionen er meget interesseret i at 1åne skarpe srltr Uitteder, iom har noget med d-zzere at gøre. En væsenlig del af dette nummer drejer sig om den store undersøge1se, som Otto og i{enry har 1avet. -lt meget fornemt stykke arbe jde, som giver stof _ tilleftertanke, og som forhåbentlig vil b11ve diskuteret og krmmenteret i d-22 kredse - gerne meget gerne i form af indl-æg her i bladet. Vi prøver med dette nummer at sende mange informationer til d-22 sejlerne, b1.a. med det håb, at endnu flere får lyst til at blive medl-em a:f vores klub. Vi ha:r i de sidste par månu'der drevet meget opsøgende virksomhed. Fartøjsfortegnelsen skal væså komplet som muligt. Vi har fundet mi:rnge uregistrerede b:'de frem ved lat ringe rundt. Gamle fertøtsfortegnel_ser fra begyndel-sen af 8Oerne har været nøglen ti1 at udfylde den nye. Vi håber, åt alle d-22 sejlere vil gennemgå fortegnelsen omhyggelig og give oplysninger ti1 Henry Larsen el1er undertegned,-, hvis f finder fe j1 eller mangler. Lad fortegnelsen ligge i båden til sommer så er du al-lerede på fornavn rned den drabant, der kryctser di-n verj -----hvis haii9reagerer giv ham TVELKCvEN OlviBOP.Dtt og indberet ham. Kun ved fæles hjælp kan vi holde samm'en på 22erne. Nornalt sender vi kun Drabant 22-Nyt ti1 medlemmer, med dette nummer + bilag sætter vi alle sejl til og satser (Aet koster xr5ner) i håb offir at ået giver bonus på 1ængere sigt. ALLE som er på fartøjsfortegnelsen får denne pakke, hvad enten de'er medlemmer e11er ej. Vi hå-

4 ber på den måde at Øge medl-emsskaren og dermed skabe endnu bedre sammenhold blandt d-22 sejlere. Der er i øjs.blikket mange d-22ere til salg (vi har d.d. kendskab ti1 15 stk.). ; som er sæl-- Cere --: giv os et praj om den nye ejer giv ham/hende evt. et års medlemsskab af klubben.!'at straks girokortet og besøg post-huset. Go' vind R.ed. P.S. liæste nilmmer u,lkomrner uitimo maj sarnmen med indbydelse ti1 sommerstævne i Hov (rrg" 3o) Sendes til a1le bet',1ende medleminer. Sidste indbetaling 30. aprd.1 L987.

5 UDSKFTNTNG BESTYRELSEN. Vores hidtidige formand for d-22 klubben, Henrik Sadolin meddelte bestyrelsen nidt i marts, at han ville qå af på grund af tidsroangel Hans arbejdsnæssige situation er for tiden sådan, at han mener det rigtigst at overlade det fritidsarbejde, son dette arbejde jo er, til andre. Vi vi1 benytte lejligheden til at takke Henrik for det arbejde, han har udført for klubben, som jo blandt andet omfatter de snukke ord, som vores båd og ktubben er orntalt ned i Dansk Sejlunions pjece rrvalg' af kølbådtt. Da flere oplagte emner ti1 ny fonnand kateqorisk sagde nej til denne post accepterede jeg at blive konstitueret i posten frem til greneralforsamlingen ti1 sornmer i Hov, Det er ilke rned udelt begejstring, jeq gør dette, idet arbejdet lige nu er ret stort med adressej.isten, rnålebreve og b1ad, hvis vores stævne til sonrmer skal lykkes. vores redaktør har sarntidig meddelt, at han også er ved at drukne i arbejde fren tif sommerferien. hidlertid er både Otto Herreborg fra D 140 og Henrik Wansler fra D 50 indstillet på at qøre et stykke arbejde, og Finn Kjeldahl knokler på i det jyske både rned adresseliste og stævne og har desuden påtog sig at redigere dette blad,

6 Det er stævnet, der trækker. vi er stærkt interesseret i, at det lykkes. Bak os op. Betal dit kontingent, få dit nålebrev bragt i orden og kon tijstævnet. Lykkes det ikke at blive tyve både tror jeg, at det bliver svært at samle en bestyrelse på generalforsanlingen i Hov. Henry Larsen, D 25. Fra Cen fhv. ganle Redacteur: - jeg bor nu i Tande4 i Sønderjylland - har fået fast arbejde, som det kaldes. Om jeg får r4c til,en ny garnmej. D-22 ved jeg ikke, nen såfrernt nogen i onrådet sku11e få brug for en gast - evt. bare for hyggens skyld - ja, så er jeg til at nsamle.'opn på Jernbanegade 4 i Tønder - nærmeste havn er i Åbenrå. Mange hilsner Pinn Bo tius 1l

7 annonce: L,, 'EJLERE SøGES 20 deltagere i Hov t0 del tagere Sjæ'l and Rundt 5 de1 tagere Fyn Rundt Bri ng di t mål ebrev i orden. VÆR HED TL AT BEVARE EN AKTV, SJOV OG SPÆNDENDE KLASSE. d - 22 kl ubben EFT:RLYSNNG Få de't sidste bestyrelsesrnøde blev det nævnt' at der vistnok engang var blevet lavet en film om en Drabant 22 el-let et stævne. Denne filrn kunne måske anvendes i forbindelse me vores sommerstævne. ivis nogen kender noget t11 filment er vi- meget interesserede i at høre om det'' Finn Kjeldahl D-70

8 0 o Rapport fra Hov.,\ Hov Bådelaug (He) arbejdes der med stor energi på sommerens D-22 stævne. Det er første gang, åt fi i Hov skal arrangere et klzssemes erskab. HB er en li1le klub ca. l-oo medlemmerr og vorese materielsamiing og erfaring er meget begrænset.&erfor er vi nødt til at være meget tidligt ude for at sarnie det fornøcne grej og personale. Vores første store problem var at skaffe en dommer. Det viste sig at være en me.get vanskelig opgave, for kombinatlonen rrdommer/datorr passede ikke med vores planer. len efter rigtig mange telefonsantal-er lyl.lkeries det for vores kapsejladsudval6sformand at få en aftal-e med Børge Dammand ; fra Arhus. Børge er en særdeles kompetent og ruti-neret dommer, som lkke overlader noget til tilfældigheder. Vi har haft et møde med ham i februåf, hvor vi fik meget detaillerece lister over grej, som er r'.øcrrerrdigt, og det er ikke snåting. Vi har aftalt møce med Bør'ge den Jo. april, hvor han holder instruktionsaften for de, som har indvilget i at være officials. Hov Havn er ik-ke nogen sær1ig stor havn, men havnefogeden har lovet at gøre sit bedste for, at vi kan komme til at ligge samlet. Der vil endvidere blive mulighed for at slå telte op på havnens område. Gastebørs. Som omtalt i sidste r1r. zf D-22 'lyt, vil vi gøre, hvad vi kan for at stille kv3lificerede gaster ti1 rådighed for skippere, som er i. gastenød. \li har på nuværende tidspunkt aftale med en de1 unge mennesker, som er' interesserede i at sejle trekant bane til sommer., Vi vil gerne høre fra rt;asteøserr skippere så tidligt scm muli-gt. Skriv eller ring ti1 undertegnede, så vi kan danne os et indtryk af behovet. Vi har også mulighed for at still-e skippere /rorsmænd til rådighed. Skriv e11er ring, hvis du mang- er en sådan. Hvis du selv ønsker at deltage som rorsmand e1ler

9 gast uden at tilmelde din egen båd. Skrlv e11er ring. Kort sagt: man kan deltage på mange forskellige nnåder. Det vigtigste er, at du kommer. Vi er fra D-22 Klubbens og Fiov Bådelaugs side interesserede 1 at lave et stævne med rekorddeltagelse. SÆT X KALENDEREN UGF: JO. Den endelig invitation og tilmelding vi1 blive udsendt sammen med næste nr. af D 22-liyt u1- timo maj. Tilmeldingsfristen bl-iver sat til 15. juni 9BT D_To Finn Kjeldahl A1røvej 12 SJoo OdCer t1f.o SO}iMER.STÆVNE T987 Sted : Hov 55o5t'17'N, 1Oo15r4'E. Tidspunkt: Mandag d.2o. juli 1987 til ørda.g de26. juli sarnme år. l4anda6 : Ankomst. Tirsdeg : Distancesejlads. (t5-zo sm. ) Onsdag : FamilieCag sejlmåing (obligatorisk) Generalforsamlitq. Torsdag, : DS-Klassemesterskab på olymplsk Fredag, trekantbane. 2' s"jladser pr. dag. Lørd,ag Lørdag aften er der præmieoverrækkelse og fest. Søndag : R.eservedag i tilfælde af vindstil- e e1ler orkan.

10 /o D O M tttla's TUR OMKRNG FYN Fyen Rmd.t er for os i Donitil-a en af årets store begivenheder. 86 var det to af bådens ejere - Henrik 0g Yvonne - og to udefra kommende gutter - Jesper og Morten - d.er skulle stå distancen. Da vi al-e er rimeligt voksne, håbed.e vi på at få godt med bl-æsevejr. Et håb som langtfra blev indfriet, men det gik d.a alligevel. vlorten og und.ertegnede skull-e torsdag aften sejle båden fra Bogense til- Korshavnr rr tur på 5-5 timer,,og med.ens v1 1å der og drev afsted. for spiler, sagde Morten pludselig:rrje tror då komner et voldsont stort sklv ba uurrr og lnden vi havde nået at spise de leverpostejmad.der v1 lige var begynd.t på, 1å vi side om side med. Vitesse 52, superbåden fra Koldlng. Som om at d.et lkke var nok, Satte d.e en kmpestor, næsten gennemsigtig spiler ( tor at kornme forbi os tror vi ) og var en l-i1l-e prik i løbet af 15 minutter. Vi blev enige om at det er et alt for stort arbejd.e at bundsmøre sådan et sklb, så vi nøjes ned en ZZer. Tilneldt tit trlren Rund.t 86 var der kun 5 d å. skyldtes det vist nok noget sejlunlon_ kl-ud.der ned nålerbrevener og d.et var lidt ærger_ ligt ( nen forøged.e vind.erchancerne ). Heldigvis var vl nok til at få vores eget løb. De tilneld._

11 te var Makker fra Hou, Kvik fra Vejle, Rotten Skælskør, Violly fra Holbæ}c; Vip fra Fåborg og os. // fra så VecL vores start fredag k1. ca. 18, og de ncste 6-7 timer, var der rimeligt med luft. Det var nået at blive bælgravende mørkt lnden v1 kom forbi Æbel,ø, så d.et var med spænd.ing, dt vi gik så tæt på. øen som vi gjorde. Omkrlng frøjlek1int sl-ap luften op, santldlg med at d.et blev meget koj-dt. Vj- forsøgte på at komme over til jyllandssiden, men blev llggende bonstil-le mldt i bæltet, hvis vi d,a ikke d.rev baglæns. På et tidspunkt l_å vl allerbagest i hele trven Rundt feltet. Det tærer på moralen, og hvls vi havd.e haft en motor, -ja så havde vl nok startetog kørt 1nd tll Middelfart. f Løbet qf lørd.agen f1k vi os kæmpet om f orbi Fænø, hvor strømnen stod. meget stærkt imod.. Vi forsøgte med korte ben op langs fynssiden, men hvergangt vj_ vendte væk fra kysten, bl_ev vi blev vi nærnest snidt ind i Fænø Sund. Vi band.ede fæ1t og det hjalp åbenbart, for i fente forsøgr ned ultrakorte ben og mel1em bunilgarrrspæle og ruser lykjred.es d.et os at sllppe fr1, stort set sa.ntidig med d.e andre Drabanter + Makker, som vist nok opgav på det tidspr.rnkt. Så gik det langsomt men gikkert mod Assens på kryds. vi var første Drabant der nrndeile ved rotø ( vi vid.ste dog lkke at Malcker var udgået, men vl

12 tz. kunne ikke se den) r og med.ene Skipper sail på spanden på ford.ækket, kom spi:leren op ( ae kunne ikke vente til j eg var færilig ) oe det glk på skæring i aftensol og -bri-se mod Helnæs. Efter Helnæs lr fik vi medvind og med.strøm, så d et var en herlig nat. sær i Svend.borg Sund Løb strømmen stærkt, Faktisk så stærkt, at vi lkke kunne styre. Det var så snåt begynd.t at lus- D r og vl kunne ikke se nogle d.. 22 i d.et snoede Svend.borg Swrd. Så d.et var spænd.end.e, d.a vi nåed.e til Thurø Rev. ngen at se foran os, nen bagved. d.ajo efter ca 2o mlnutter kom d.e - Z - t på stribe. Vip fra fåborg nanglede" Ja Ja hvis vl havd.e haf t hj enhavn 1 fåborg, så var vi nok også stået af. Der er engt fra Thurø Rev til Korshavn i l_et vind. og på kryd.s. MoJ-ly var oppe at have kontakt med os, men ved ilyborg Færgehavn var vl heldj-ge og snutte llge forbi, mens Molly stak ud og åben_ bart blev sat noget tilbage. Vi gik i nå i Korshavn efter ca. 5o ti-merg sejlads. Tldsfrlsten er på 52 timer, så det var helt godt ra"mt. Hvls man tænker på at deltage i $ren Rrndt g?, skal- man være ret tldllgt ude. Der er deltagerbegrænsnlng på looo både. år foregår det d. Zg -11 naj. så allered.e u'rder foråreklargøringen ekar nan rlnge tll Odense SeJlklub ( o9 l4o5].,2 ) for at få en tllmelding. Henrlk fflvardeon tl 45

13 /3 UNDERSøGE,SEN VEDRøRENDE NTERESSEN FOR KAPSEJÅDS. Det har været meget opmuntrende at læse de mange besvarelser, vi har fået på spørgeskenaundersøgelsen. En kold januar er blevet forvandtet tit drønme on en lang sonmer med nasser af, sejlads. Derfor en stor tak til al1e, som har svaret, og det er faktisk ikke så få. Ud af 88 nulige er vi, efter at have rylijcet nogle stykker for svar, kommet op på 30 besvarelser fra ejere med målebrev og 29 besvarelser fra ejere uden. 15 har besvaret henvendelsen på anden måde, typisk med at båden er sogt, heldigvis har de fleste henvist til den nye ejer. Nogle få er kornmet igen rned rradressaten ubekendtrt, og nogle fl-inke forældre beklager at de ikke kan svare på vegne af sønnen, som ertpå New Zealand p.t. Det kan klart konkluderes, at vi er de lykkelige ejere af en smuk, velsejlende og tilned billig båd. Uange er interesseret i at sejle kapsejlads, nen også inkarnerede tursejlere takker for initiativet - liqe son der uddeles adskillige roser til klubben og i særdeleshed til bladet, nteressen for kapsejlads er næsten stor nok tij-, at vi rned ro i sjælen kan sige, at der kan sdnles de krævede tyve både i Hov til sonmer. 18 svarer uden forbehold, at de konmer.men Lad os se nærnere på

14 q, besvarelserne. Anskaffelse oq udskiftnincr. Anskaffelsen af båden fordeler sig hovedsageligt på to forskellige tidsrum (se fig. 1). Nogle har anskaffet den før Det er nest folk, som har købt den som ny eller bygget selv - og som det benærkes af en rtden skat ikke udskiftes før den er slidt opn. Den anden gruppe har købt drabanten i Hertil konner gruppen, hvor båden er solgt fornyligt. Disse er desværre ikke ned, da det er de tidligere ejere, som har fået spørgeskemaerne. t F ig. 1 år'stå f ar an=vaffe lse af k'åd' trl J_l c rlt, ttc tebrerr i r lt å nstå ll Nl kke må le. is lt 26 Drabanten er oftest den første kølbåd. Hovedparten har sejlererfaringer, enten som gaster eller som jollesejlere, Den der er flere, son købte den helt uden sejlererfaringer. de sidste par år ser det iøvrigt uct til, at sejlerskolerne er bl-evet Dere anvendte af nye bådejere. 1 i

15 Står vi over for en ny top i udskiftning.er? Næste figur viser hvor mange, der overvejer at skifte båd. Det ser ud som om ejere med nål-ebrev er nere tilfredse end ejere uden. Behovet for flwepap og lange cigarer er ikke stort blandt kapsejlere, eller også sætter økonomien grænser? Begrundelsen for udskiftning er iøvrigt næsten udelukkende størrelsen. Kommentarerne hertil strækker sig fra forventet familieforøgelse i det konmende år tijat båden rstrahmer over skuldrener. øvrigt skriver flere, at de overvejer at sælge båden fordi de har for lidt tid til at sejle i den. E rnålehhr. m0 kbr6t. skiftø

16 nteressen for kapse'ilads. Forrnået med undersøgelsen var at belyse interessen for kapsejlads. Sejlere med 09 uden nålebrev fik sanme svarmuligheder på spørgsrnålene 'rhvad afholder dig fra at sejle mere kapsejlads" og rrhvorfor sejler du ikke kapsejladsrr. Her tegner sig tydelige tendenser (fig.3). Blandt dem med målebrev er Lysten der. Det er især tid og pålidelige gaster, det skorter på. (Vi beklager, at spørgsrnålet om gasterne er uklart. Det frengår ikke, om det er gasterne eller påideligheden, der er rnangel på. Mon ikke casternes Fagforening har en kommentar til dette?). Kun en med målebrev sætter kryds ud for "ikke lyst'r. Dårlige sejl, rnangel på weekender og at det koster hver ltang er andre begrundetser. nteressen for kapsejj.ads kommer af lysten tif konkurrence med andre eller med sig selv, "boathandling'r og trin. rrmin far gjorde det, min farfar, gjorde detrr svarer en, en anden svarer blot rrdet ved jeg ikke, det har jeg altid gjorttt De fleste med måebrev deltager iøvrigt jævntligt i lokale aftenkapsej).adser, sjædnere i lokale stævner. Blandt ikke-målebrevseiere er der tre, som alligevel sejler aftenkapsejladser vil anskaffe sig målebrev i 87. For en større gruppe er der inidlertid tale on en klar beslutning. tvi sejler hellere turrr. rrvi sejler for at slappe af fra dagligdagens ræsrr. 'Kapsejleres opførsel er egocentreretrr. "Kapsejlere skal altid hive og justere

17 /? i et eller andrerr. andet, hvorved de ødelægger sejladsen for alle F i e. f, H,...r-,r.f rrr' re_il e= der i l'l:.e Lalc.e-_jl ztj5 15 :! 1rr t: ' r,r å eh r ell El i hlle nrå eh reu a. ikke tid. b. mangel på på1ide1ige gaster. c. bzrn der passes. d. er selv gast på en a^nden kapsejiadsbåd. e. konen g-tder ikke. f. fø7-er sig for uerf?ren som sejler. g. kender ingen der kapsejler. h. dårlige erfaringer med kapsejlads. i. ikke lyst. sdste %fftaltng

18 Nogle årsager er lige hyppige i de to grupper. Som komnrentar til rrbørn, der skal passesrr skal det iøvrigt bemærkes, at hos flere er det børnene, der sejler i båden. En svarer son komnentar til trkonen gider ikkerr- ther er det nu nig - konen, der sejlerrr' 10 fø1er sig son uerfarne sejlere. Vi har desværre ikke fået formuleret spørgsnået såedes, at det frengår, hvorvidt det er rnanglende erfaring i bådhåndtering el1er nanglende kendskab til kapsejladsregler, der afholder folk. Er lysten tit stede skal vi irnidlertid kraftigt opfordre disse både ti at konme til Hov. Vi er en klasse af nybegyndere, Flere af os har gjort de første kapsejl.adserfaringer i 22erer,, som vi købte i Læs iøvrigt Astas indlæg i sidste blad. Flere svarer sponlant rrsom det plejer at værerr- Som det ses af fig. 4, ønsker nåebrevsejere indhold af såvel distance- som trekagtbanesejlads. kke-rnålebrevsejernes besvarelser er sværere at tolke. Enkelte svarer trnejr i de to rubrikker, nen mange svarer slet ikke. 12 ønsker at sejle kapsejlads under den ene eller anden forn, og det er rnåske et meget godt billede af forholdene. En farnilie uden rnålebrev skriver, at de egentlig godt ville sejle kapsejlads for at 1ære båden at kende, men børnene skal kunne være med, for rrderes fritid er vores fritidtr.

19 tq 3trJ 23 2l:) Fie.4 H'tad gkal et -E3vrta indeh.olde'/ it +J tr al 1= 1E d i gtarrce. i nrå let,r=,., N it<t+e må lebne,.r føvrigt er der et væld af gode forslag til, hvad et stævne ellers kan indeholde. Et forslag går ud på i en sejlads at bytte båd el-er blande rnandskaberne. Dette vil give erfaringer om trirn, rutiner og indretning. Eksperirnenter med startrækkeføge foreslås. codt sømandsskab skal- vises,t det kan være nanøvreprøver med sejj-, navigationssejlads, stafet hvor man - som det bemærkes- i det mindste kan vise, at man kan samle ting op af vandet. Børneskippere foreslås også. Nogle foreslår en køn tursejlads eller familietræf son i Kitnæs sidste sonmer. Det er et stærkt ønske, at bådene skal ligge sanmen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Qwiz, jogging ned indbyggede opgaver (pas på, det er en båd fra Hov, der foreslår dette), og børnekonkurrencer er forslag til

20 2.0 andlige aktiviteter. Fællesspisning, gri11, dans og drikke med muntert samvær, rnen også familiearrangernent rned få bajere foreslås. Flere ønsker bådens røgt og pj.eje behandlet, det samme gælder trirn og indretning. tan kunne jo J.ade ganle bådejere fortælle orn erfaringer og gode tips en aften. En gør opmærksorn på, at rnan gang på gang skal så på disse emner for at tiltrække nye 22-ejere, kapsejlerne skal nok komrne. Prærnj.er er ikke det, 22-ejere går nest op i. Flere skriver, at prænier er ligegyldige. En enkelt ønsker rrnoget, der kan bruges til skivetrr. Ved blandede sejlstævner, vi bør kræve præmier til som de Lokale stævner mener en omvendt, at hver tredje startende båd. Dette vil nemlig gøre det.nligt at lave selvstændige 1øb for drabanter rned blot tre startende både. Konrner folk til stævne i år? En lover at kornme til stævne, on det så placeres på Bornholm.For de fleste er placeringen dog en afgørende faktor, nogle vil endog kun konme, hvis det foregår på Sjælland. Flere foreslår at nødes i Lynæs for at følges til Hov. Det er næsten lige så vigtigt, at stavnet ligger i industriferien, mens det for de fleste ikke er afgørende, hvor længe, det varer. Et gennengående tema er

21 2/ mangelen på qaster, her er der gjort det nødvendige arbejde i Hov ti1 at skaffe sådanne. Blandt arg"lrmenter, som har betydning er at kende datoen i god tid, at stævnet foreqår i roligt farvand, men også for nogle, at det er et klassemesterskab. En ville konne, hvis han var tyve år yngre, han er 70. På fig. 5 ses, hvor mange, der overvejer at kornne til Hov. Skal vi blive de tyve både er de, som har svaret rrmåskeil overordentligt interessante. Vi nå heer ikke glernrne, at der er adskillige nye bådejere, sorn ikke har fået spørgeskemaet, men som absolut skal opfordres til at komrne. Fig.=. Hve.n kommer til sl*vne? ilj L- 'T målebre,.r N it+*e må lebreu En konklusion på undersøgelsen er, at der øjensynlig er en fast kærne af ejere, som er interesseret i kapsejlads og soll ikke er ved at udskifte båden. Antallet

22 er blot 1i9e i underkanten tit at det går af sig se1v. Der må derfor til stadighed agiteres og motj.veres blandt de øvrige og især blandt de nytilkornne bådejere, hvis vi vi bevare 22-ere som en aktiv klassebåd. forbindelse ned stævnet i Hov er det nødvendigt at få interesserede nye bådejere til at dukke op, også selv om de føer sig urutinerede. øvrigt nå det benærkes, at spørgeskenaerne for de flestes vedkommende lyser af levende interesse for båden- Der er heller ingen tvivl om, at der er interesse for, at kl-ubben fortsat skal bestå og have det godt. nange d-22 ejere, som ikke er j.nteresseret i kapsejlads giver udtryk for dette. Det er derfor væsentligt, at også ikkekapsejladsaktiviteter skal dyrkes, for eksempel i bladet. Her rnå vi inidlertid opfordre kraftigt til aktivitet fra inkarnerede tursejlere) for eksempel i forrn at artikler ti1 bladet eller forslag til arrangernenter. rnå være rned til at sørge for, at det hele ikke kornrner til at dreje sig orn kapsejlads. forbindelse ned dette spørgeskema er det gået op for os, at det er et kolossalt arbejde at holde styr på rnedlemsskaren. 22-klubben er ikke lige der, man husker at melde adresseændring, når man flytter. Det er ligeledes et problen at holde styr på, hven bådene sælges til. denne spørgeskemaundlersøgelse var sendt ud, blev det Da

23 23 krart for os, at den eksisterbnde adresseliste ikke var up to date, idet der son nævnt tidligere kon en del svar tilbage fra tidligere ejere. Finn Kjeldahl, som har gjort et stort arbejde for at opspore bådejere, var ude for at finde den nuværende ejer til en båd efter to salg, hvor han blev henvist ti1 videre. Da han endetig fandt den nuværende ejer blev denne umådeligt glad. Han kendte ikke eksistensen af 22-kl-ubben og ville neldes ind ongående. cøres der ikke en stor indsats fra alle her bliver vi neget hurtigt en meget rirre krub. Dette er inidlertid et andet spørgsrnå, du kan læse nere on bag på den nye adresseliste, som er sendt ud ned dette blad. D5 OFFSETTRYK A3. A4 FOTOKOPERNG Køb og salg al koplmasltlner. SPEEDTHYK HOLSTENSGADE OO ODDER

24 Hvad er det? Klasning. Xt DH-nålebrev forsynet med DS-årslabe1, som er Påtegnet af D22-klubben. Hvad kan det bruges tj-1? tr'or at deltage i rene D22-Løb båd'en være kl-asset. ]ivordan får jeg min båd klasset? 1) - Ulige årsta1 (det ganle nåfebrev gælder endiu et år)-. Havde du DH-målebrev og årslabel siclste år vil tlu gerrnem rnedlemskab af D22-klubben få tilsendt årslabel til- påsætning på nålebrevet. (Oven på den gamle ) 2) ' Lige årstal (der udstedes nye lh-n{f.9- breve tll a]le)- Beta /dokumenter d'it DH-rnålebrev ti Dansk Sejlunion' D22 kl-ubben tilsend'er automatisk en årslabclt hvis clin båd er stand'aril, og d'i-t D22 kontlngent er betalt. l) Uden rnålebrev ell-er vecl e jerskil-t/t9rand.ring af båden- Henvend di-g tj-l din lokale måler, han kan få foranlediget nålebrev udstedt af Dansk Sejlunion. - Rlng ti-j- D22-klubbens nåler og rekvirer en årslabel. ) Et nålebrev hoster 1ooKr. ti-l DS + et mind.re beløb til dj.n egen nåler.

25 2si;å n å { { å $! E å E 3 9 F + a /1 0 { F,: J + 9 a 3 8i -E.5 ; E e F + g o 5 + E e E 3 å 3 E c J + c 'j a ie å ri * c c q g n ;Å g i' F Jl r ø E d d = b 'l! c ; E =.E : A 'E- F J E rli 5E; 6aå z;e r å. ViE ø-3! z ;s Ew2 sf,$ A å.!r a a d> l { N E ;c a tt n S l a a å g H! a & t; =U F il,i -a.å +l a ^ a a g ^.A A l A ;1: t 't A

26 ,/,<a, DBAANT 22 mar 12 cm l5-25 cm EE oo OO EE t- \ \ \ \ SKALA. 1 ]50

27 2? Beretnincr fra D 55. Vi var tre rnand, der købte Pjask i vinteren 1985, vi blev forelsket i hende ved første øjekast. Hun havde et par skønhedsfejl, men dem skulle vi nok få rettet. vi byggede et telt til hende, og så gik vi i gang. Vi sleb hende helt i bund på fribord og bund. Og da der korn noget varne i luften gik vi i gang rned at sprøjternale, og vi fik et pænt stykke arbejde ud af det ( synes vi selv). Vi kom først i vandet i naj. Vi fik nogle gode sommerture alle tre, nen så blev den tredje forelsket i en dame, og så så vi ikke nere til ham, så vi andre måtte købe ham ud. Men vi, Thornas og Jackie vil prøve at være med i så nange kapsejj.adser sorn vi overhovedet får tid ti]. Vi vil gerne høre fra nogen, som ved noget om hurtigreb. Ring til Jackie Vogter el1er send et par ord og en skitse til (brug den nye adresseliste, red. ) Her til sidst,vil vi ønske alle 22'ere et godt nytår. D 41 opfordrer os fra den østlige del af Danmark til at mødes, når vi skal til Hov. Det synes vi er en glimrende ide. og hør nu lige her alle 22tere. vi nå kornme til Hov, hvis vi skal bevare os som klassebåd. Thomas og Jackie D-65.

28 22 t o o rn e KLSTER'æRKER kan stadig købes for 5 krlstk Kan besti l l es hos kassereren Hanne Rasmussen Låddenhøj Ros ki de Send en frankerel svarkuvert i A 5 format sammen med frimærker eller check svarende til antallet. form - ogfa HAilNLET SF.L

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Værdifuldt partnerskab med sejlsport

Værdifuldt partnerskab med sejlsport Værdifuldt partnerskab med sejlsport HVORFOR SEJLSPORTSLIGAEN Attraktiv konkurrence Personlig udvikling Klubfølelse Fællesskab for puls og action Skabe vækst, energi og ressourcer Synliggøre sejlsporten

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng.

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere