14dvokatrådei ADVOKATfl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14dvokatrådei ADVOKATfl"

Transkript

1 / -hring - I ) 4 nu 2G 3 Ii).\ik 235Sl SAMFUNDET Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale. 14dvokatrådei ADVOKATfl heiturkninger til uvennævnie udkast. Ved e-rnaii af har Kulturministeriet anmodet om Advokatrdcts Kultursivrelsen KR\PR)NSFSSI-L\fl[ Kohenhavn V F H.C. Andersens Bouk nrd 2 I3O( K()Rf \H-\V K over forslag til lov om inedicstotte Med venlii hilsen i (ra kultursivrelsen s (;s\ 2rI3 - noksifunktdk Torb Jensen 1\\ 33 37

2 enten Rejsetips København, den 30. maj 2012 Kulturstyrelsen Att.: Inger Frydendahi Aller Medias høringssvar til Forslag til lov om mediestøtte Indledning Aller Media glæder sig over, at den lange proces med overvejelser om en reform af mediestøtten nu har materialiseret sig i et konkret lovforslag, som alt andet lige bevæger sig i retning af at afhænge mere af indhold end at platform. Det er imidlertid skuffende, at bevægelsen er meget begrænset, og at lovforslaget hverken adresserer den nuværende konkurrenceforvridning blandt printmedierne eller for alvor tager konsekvensen af den forven tede digitale udvikling af mediemarkedet. Dermed vil dagbladshusene også med dette lovforslag nu og fremover nyde en række privilegier, som deres direkte konkurrenter ikke har selv på stofområder som livsstil, mode, mad, bolig og rejser, som ligger langt fra, hvad mediestøtten oprindeligt er tiltænkt. To muligheder for at skabe lige konkurrencevilkår Udover mediestøtten, som dette lovforslag vedrører, har dagbladene bl.a. fordel af momsfritagelse. Det er udtryk for en urimelig konkurrenceforvridning, som ikke giver den fri og lige konkurrence mellem aktører på samme marked, som vi ellers anser for at være et naturligt udgangspunkt i Danmark. Aller Medias principielle holdning er, at der skal være lige konkurrencevil kår på mediemarkedet. Det kan opnås på to måder ved at alle udgi vere får samme adgang til støtte som dagbladene, eller ved at støtten til dagbladene målrettes, så den ikke længere er konkurrenceforvridende. Da der allerede er politisk enighed om den Økonomiske ramme for lovforsla get, beskriver vi i dette høringssvar et forslag til, hvordan der skabes mere lige konkurrencevilkår gennem en mere målrettet mediestøtte. Princi pielt er det dog ikke afgørende for os, hvordan konkurrencevilkårene ud- Det vil mediestøtten også gå til med det nye lovforslag Jyllands-Postens VIVA, der beskrives som ips livsstilsmagasin mest for kvinder Ekstra-Bladet flash!, der dækker kendisstof på print og digitalt Livsstilsmagasiriet Pleasure i Børsen, der trykkes på magasinpa pir, redigeres af en tidligere chefredaktør fra en magasinudgi ver, og udelukkende indeholder mode, bolig, fritid, rejser mv. Artikler på BT5 hjemmeside, derjf. titlen indeholder meget an det end politik og samfund: BTnyheder kendte, sport, krimi, kongelige og politik Mode- og livsstilstillæg til Berlingske Nyhedsmediers indkøb af livsstilsartikler fra eksempelvis Aller Media, som i præcis samme udformning i eksempelvis Femina ikke er berettiget til mediestøtte Artikler om rejser på Berlingskes site rejseliv.dk, der i titlen be skrives som: Find billige rejse(, charter rejser, afbudsrejser, flybille tter og hoteller - og rejsenyheder

3 bladene og dagbladshusene, som ikke vedrører hverken politik eller samfundsforhold. langt ud over denne ambition og yder reelt skatteyderfinansieret støtte til en lang række aktiviteter i dag hold, og at det kan være nødvendigt at yde en direkte økonomisk støtte til den. Lovforslaget rækker dog Aller Media er enig i, at det er en vigtig demokratisk opgave at dække politiske og samfundsrelevante for Lovforslaget bør målrettes sin brand. hele mediet støtteberettiget eller også er det ikke. Det betyder, at medier i samme familie (f.eks. under Jyllands-Posten brandet) kan opnå mediestøtte Problemet bliver kun forværret af, at dagbiadenes digitale aktiviteter behandles på samme måde. Enten er Ulige konkurrencevilkår digitalt Lovforslaget giver ikke lige konkurrencevilkår, fordi dagbladene fortsat vil modtage støtte til præcis de stofområder, som magasinerne allerede tilbyder produkter indenfor på almindelige markedsvilkår. modsat magasinerne, tillige O-mom5. sine typiske stofom råder konkurrence fra dagblade (og også tv-stationer), som, i kraft af at de med deres øvrige stofområder opfylder kravene til mediestøtte, modtager distributionstilskud mv. Dagbladene har, både og andre emner, som er centrale for mange magasinudgivere. Magasinpressen mçzder derfor på beskrevet i rapporten Demokratistøtte gasiner og dækker mange andre stof- og forretningsområder, end de har gjort traditionelt. Det blev også På print har udviklingen længe bevæget sig i retning af, at dagbladene udgiver stadigt flere deciderede ma Ulige konkurrencevilkår på print Problemet er gældende både på print og digitalt, som det fremgår af nedenstående og af boksen ovenfor. te og for det andet skævvrider markedet uden for dækningen af politiske og samfundsrelaterede emner. Det betyder, at lovforslaget for det første yder støtte til aktiviteter, som ikke er ambitionen med mediestøt Begge dele er kritisable og bør give anledning til at ændre lovforslaget. Dansk Magasinpresses Udgiverforening, jævnes at det sker. Derfor er vi også medunderskriver på et høringssvar på vegne af Danske Medier - kun Fremtiden... dagbladene bringer meget stol herunder magasinlignende tillæg, om fritid, boligindretning, mad, biler, selv vil være støtteberettiget på et dagblads site, mens det ikke er tilfældet, hvis det publiceres under et maga ryggen kan drive et nichesite med højere redaktionel aktivitet, fordi en 100 pct. enslydende rejsebeskrivelse get stor andel af brugerne finder således direkte frem til f.eks. rejsebeskrivelser på undersites via en søg Det er skadeligt for den frie konkurrence, og det harmonerer ikke med brugernes adfærd på nettet. En me ning på Google eller andre søgemaskiner. Her får dagbladsudgiverne en fordel, fordi de med mediestøtten i eksempelvis bolig, have, mode, biler, rejser eller lignende. til sites, der omhandler specifikke emneområder som offentlige mediestøtte, hvori det hedder:

4 Foronio- Kendt. gnna.p - Nyrorder og lioddo- nr. mio k.ndt. <km K.n,oI a Mor, SIÇlihy Oq.o kan. 0.04mw. 09Wfl KENDTE- St cmg l1l)r I t.on 0 14mddo.K.nfll.L(Wo. BT Kondi. Hdlney Spion. Fod. Hillon Lindony Lohon Hollywood..åd.komdl. I, I.,,.I-... 1A.nn,1-.,, Londo.,.1k London r...gwld. ond loll.ge London,o godnn,o sowln.o.. on ono.onrg lind London Oonnnonn& GlIlde Ill London Turen G*, Til London O.ude og Ig., ii one oq -fiw.sjlsi. O,..k.m.o.t.,t...,lon600 S 0 i I - Sm red. fl(o.ooio. London r0000, norolio London llian..n,nl.l L000o. i i di ià. R.j..goid. London,- ootoeio.n.db tilføjet. [desuden] skal behandle politiske og samfundsrelevante emner. I lovforslaget er kulturelle temaer dog opgave i at dække politiske og samfundsrelaterede temaer. Samtidig subsidierer det produktion af artikler inden for områder, hvor der ellers eksisterer en lang række tilbud på almindelige markedsvilkår print og digitalt. baggrund af de samlede redaktionelle omkostninger sempelvis sport, livsstil, mode, bolig, fritid, kendisstof, rejser mm.. Forslagene skyldes, at lovforslaget i sin nuværende formulering, som beskrevet ovenfor, reelt åbner mulig hed for, at nyhedsmedierne får støtte til redaktionelle medarbejdere, som dækker helt andre områder end de temaer, som det ellers er målet med den politiske stemmeaftale at støtte dækningen af. te temaer Løsningsforslag: Målret mediestøtten politik og samfundsforhold formål, den er tiltænkt oprindeligt samt til at sikre en mere ligelig konkurrence i mediemarkedet. De to forslag er:,it k...,v 9. llarew%pui.n - Kondi. Blind BL,dol M.. tondle *n,4fl... IS3%*., V.0,n. - Ek.l,a Bladol - Kondi..!alOk,I.ki.ksn.dW Aller Media foreslår to ændringer til lovforslaget, som begge har til formål at målrette mediestøtten til det 1. Fokus på politiske og samfundsrelevante temaer ikke kultur 2. Udmål støtten baseret på de redaktionelle omkostninger til at dække politiske og samfundsrelevan Det skyldes, at så snart et nyhedsmedie er vurderet til at være støtteberettiget, modtager det støtte på altså Det strider mod den overordnede hensigt med mediestøtten nemlig at støtte den demokratisk vigtige både Forslag 1: Fokus på politiske og samfundsrelevante temaer ikke kultur I den politiske stemmeaftale om mediestøtten hedder det, at mindst halvdelen af det redaktionelle stof på inklusive de medarbejdere, som dækker ek London Bain - Domonremlw tondol. London e.à..gold. lnhog,. Conlnmie.do -- i co 3I c.;i) gle

5 Det forklares ikke, hvorfor de kulturelle temaer er tilføjet, men de beskrives i bemærkningerne som artikler om sport, musik, litteratur, teater, biblioteker og arkitektur, ligesom det bemærkes, at temaerne skal for tolkes bredt. Det er Aller Medias holdning, at lovforslagets formulering er for vidtgående i forhold til det demokratiske formål med mediestøtten. Bestemmelsen åbner således for, at mediestøtten gives til en lang række medier, som reelt ikke leverer den nyhedsdækning, der efterspørges med støtten. Aller Media foreslår derfor, at lovforslaget i stedet fokuserer indholdskravet til at vedrøre politiske og sam fundsrelevante emner. Det er da også nærmere formuleringen i den politiske stemmeaftale, som ikke næv ner dækning af kulturelle temaer som et krav. Helt konkret betyder det, at 5, stk. 2, nr. 7 skal lyde i det redaktionelle stof primært behandler politiske og samfundsrelaterede temaer. Forslag 2: Udmål støtten efter redaktionelle omkostninger til politiske og samfundsrelevante temaer De støtteberettigede medier vil sikkert ikke alene indeholde redaktionelt stof inden for politiske og sam fundsrelaterede emner. Det er dog præcis den dækning, man ønsker at støtte, og det skal udmålingen af støtten afspejle. Ellers sker der det, at to nyhedsmedier med lige store redaktionelle omkostninger, men hvor det ene udelukkende dækker politiske og samfundsrelaterede emner, og det andet har 1/3 kendisstof, får præcis den samme mediestøtte. Derfor foreslår Aller Media, at det i 5, stk. 3 præciseres, at der ydes tilskud i forhold til et nyhedsmedies redaktionelle omkostninger til at dække politiske og samfundsrelaterede emner. Loftet på 35 pct. bevares. Samme logik skal desuden være gældende i forhold til udmålingen af støtte via supplementsordningen, som beskrives i 6. Behov for flere ændringer Som beskrevet ovenfor er mediemarkedet præget af meget ulige konkurrencevilkår, hvilket i sidste ende går ud over forbrugerne. Samtidig spildes en stor mængde skattekroner på at støtte dækning af temaer, som der allerede eksisterer mange tilbud indenfor på normale markedsvilkår. Aller Media har beskrevet, hvordan to konkrete skævheder i lovforslaget kan rettes op, men de lige konkur rencevilkår er ikke sikret alene med dette. Aller Media opfordrer derfor til, at der udarbejdes forslag til en generel udjævning af konkurrencevilkårene, herunder i forhold til momsfritagelsen at dagbladene. Aller Media står naturligvis til disposition med yderligere information. Med venlig hilsen Pål Thore Krosby Adm. direktør Per Ingdal Udgiverdirektør

6 (m a + post) 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 ifr kulturstyrelser.dk /2 statslige DR. samt researchere m.fl., hvorved vi er den største redaktion p Christiansborg efter Altinget.dk blev oprettet i januar 2000 som en uvildig, journalistisk netavis om dansk professionel interesse i dansk demokrati og politik. Vi beskæftiger i dag 15 journalister politik og Danmark i EU, rettet bredt mod de samfundsinteresserede borgere og alle med overtaget en vigtig del af de private mediers bidrag til demokratioplysningen. omlagt, nu hvor avisernes oplag virkelig er faldet, og de fritstående netmedier har Rock & online musikverdenens mest udbredte. Vi oplever mediestøtten lidt i samme rille. Den bliver først Det siges, at rockmusikken først opnåede betaling for sin ophavsret, da genren var blevet På sigt skal værdien af nu/moms konverteres til produktionsstøtte. omfattede medier vokser og/eller nye medier omfattes. overgangsordning fra 1. januar A Supplementspuljen til fritstående netmedier skal årligt udvides i takt med, at A Omfattede medier skal udgives på et officielt EU-sprog. kommercielt underholdningsstof som rejse, bolig, mad, sport mv. ) Kun redaktion elle omkostninger til samfund, politik og kultur bør støttes, ikke Å Altin get. dk skal ses om ét, bredt, demokratioplysende medium. Å Hvis EU-notif/kation trækker ud, skal fritstående netmedier omfattes af en Information mv), og vil i øvrigt gerne tilføje nedenstående, først i stikord, s uddybende forklaret: konkurrenter p omkring 50-60% (noget mindre i forhold til Kristeligt Dagblad og Vi har beregnet det til en delvis statsstøtte-ligestiling mellem os og vores trykte uanset publicistens tekniske platform og størrelse. Vi hilser forslaget velkomment. Det udtrykker vilje til at støtte original kvalitetsjournalistik omlægning af den statslige mediestøtte til delvis platformsneutralitet. Tak for muligheden for at afgive høringssvar vedr, det længe ventede lovforslag for Høringssvar vedr, udkast til lov om fremtidens mediestptte København, 29. maj 2013 att. Inger Frydendahi Kulturstyrelsen

7 og I alt udgives henved 20 portaler, hvoraf nogle er tværgående, gratis og meget brede, og Altinget.dk skal derfor ses som ét, samlet demokratioplysende medium. Vi yder med glæde et økonomisk bidrag til det danske samfund i form af nettomoms og person- og selskabsskat p årligt omkring 6-7 mio. kr. (tal i vækst). Vi har aldrig modtaget statslig mediestøtte i de 14 vi vil have eksisteret, nr den nye mediestøtteordning 1. januar 2014 endelig ventes iværksat. I denne periode har vores privatudgivne konkurrenter til gengæld modtaget løseligt anslået godt 20 milliarder kroner i, hvad man kan opfatte som konkurrenceforvridende statsstøtte. Hvis de statslige licensmedier medtages, taler vi i alt omkring 70 mia. over grene. Hvad har vi udover millionerne i moms og skat til statskassen ydet i de forgangne r uden erhvervsstøtte: En række varige arbejdspladser hvoraf de journalistiske er overenskomstdækket i tredje aftaleperiode med Dansk Journalistforbund. Vi har publiceret omfattende, uvildig demokratioplysning p rent privat, public service grundlag. En stor del af den er udgivet til almindelige danskere, der i et femcifret oplag modtager vores daglige, gratis nyhedsbrev med vores originale indhold samt link til udvalgt stof andetsteds. [ lodtagergruppen er i kraftig vækst. Hvis der slet ikke havde eksisteret erhvervsstøtte til medier, ville vores virksomhed derfor selvsagt have vokset hurtigere og indtaget en større del af markedet med bedre indtjening ifølge. Derfor har vi som bekendt længe ønsket, at erhvervsstøtten til vores marked enten skulle bortfalde eller fordeles retfærdigt/ligeligt. Beslægtede virksomheder som analyseinstitutter og kommunikationsbureauer, der virker i brancher uden statsstøtte, er i perioden blev oprettet, drevet og nogle gange solgt til benefice langt ud over, hvad der ses i med iebranchen. Lovforslaget og dets enkeltheder Vi hilser altså p den baggrund lovforslaget velkomment. Det er rigtigt at lade støtten til papir og avisbude (distributionsstøtte) erstatte af en produktionsstøtte, og hvor de særligt demokratioplysende, fritstående netmedier ydes en kompensation for aviskonkurrenternes nulmoms i form af en supplementspulje. Supplementspuljen bør ses i en helhed, s visse, mindre dagblade og fritstående netmedier behandles ens og inden for rammen af en fælles supplementspulje. Ifølge forslaget skal disse, omfattede dagblade have uændret mediestøtte uanset eventuelt oplagsfald og kunne refunderes op til 100 af deres journalist-lønninger, mens der lægges op til et puljeloft p 6 mio. kr. til et ukendt antal fritstående netmedier. % Senest har LO sikret sig støtte til det i øvrigt vægtige - magasinet A4 ved at ændre ejerskabskonstruktionen (sælge ejerandel til den private virksomhed Freeway). Alene med Altinget.dks vækst kan vi forudse, at de 6 millioner kroner i puljen til fritstående netmedier snart vil være for lille, nr ønsket om at ligestille os i forhold til nulmomsmedier skal opfyldes. Derfor opfordres kulturministeren og Folketingets partier til fra 2014 ved de årlige finanslovsforhandlinger at vurdere p og om nødvendigt at øge supplementspuljen til fritstående netmedier i takt med, at vi bliver større måske også flere. Det fremgår af udkastet til lovforslag 5, at støtte-omfattende medier nu også skal publicere kulturelt stof. Altinget.dk forstår godt bevæggrundene herfor og vil endnu i 2013, som kulturministeren blev orienteret om, før udkastet til lovforslag blev offentliggjort, styrke vores kulturpolitiske dækning. /3

8 Såfremt regeringen mod forventning - fr problemer hermed, og ikrafttrædelses notifikation i EU-Kommissionen, og som regeringen i øvrigt allerede er i færd med at opnå. Det anføres, at lovens ønskede og forventede ikrafttrædelse 1. januar 2014 afhænger af EU-notifikation og fritstående netmedier statsstøttes, men overlades til den ædle, frie konkurrence mellem dagblade og mens kommercielt indhold som f.eks. sport, bolig-, rejse- og madstof vel ikke bør magasin pressen? Mediestøtte bør kun gives til medier, der udgives p dansk eller et andet officielt EU-sprog. Ansvh. chefredaktør; adm, direktør Rasmus Nielsen Med venlig hilsen, Og s... tilbage til arbejdet! Vi ser frem til en smidig og hurtig Tovbehandling og star naturligvis til rådighed. Interessenetværket Danske Interaktive Medier. I øvrigt henvises til høringssvaret fra Interessenetværket Specialmedierne og af dagbladsstøtten til produktionsstøtteordningen. politisk flertal tilbagekalde Danmarks nulmoms-dispensation i EU og konvertere resterne træghed i beslutningsprocessen sker det vel først om måske fire-seks r. Til den tid m et medier bør omfattes af, s privat/offentlig ses i sammenhæng - men med den sædvanlige Det burde ske i forbindelse med den mulige lovrevision om tre som også de statslige organisation Danske Medier, selv beder kulturministeren konvertere nulmomsen til aktiv demokratioplysning - uanset platform. produktionsstøtte, der ydes til journalistisk beskæftigelse med henblik p Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før de danske dagblade, maske i regi af den nye kr. - hvert hvorved den faktiske mediestøtte til de private medier sænkes med omkring mio. distributionsform for demokratioplysning er under udfasning. Den tilbageskuende, innovations- og teknologifjendske såkaldte nulmoms for dagblade udfases hvert r, r. Til sidst et par ord om, hvordan vi ser p fremtiden. Det er evident, at papiret som Fremtiden: Nulmoms konverteres til produktionsstøtte at den øvrige mediebranche vil se med forståelse herpå. puljer; der i forvejen er tiltænkt at hjælpe med overgangsordn ingen. Vi er overbeviste om, moderniserede mediestøtte-ordning, vil uden tvivl kunne godkendes i EU, ligesom i provenuet venteret vil være overkommeligt og kunne hentes fra eksisterende, kendte medieformer. En sådan ad hoc løsning for de nye medier; der skal omfattes af den vil i værste fald betyde en fortsat konkurrenceforvridende forskelsbehandling mellem En udsættelse af omfordelingen vil jo ikke ændre det store for langt de fleste medier; men bilaget til stemmeaftalen fra januar 2013 med anslået ny støtte fordelt p medier. i tidspunktet hænger en tynd tråd. m der drages omsorg for; at i hvert fald de fritstående netmedier fr andel i mediestøtten fra 1. januar 2014 p det niveau, der fremgår af Mediestøtte bør efter vores opfattelse kun gives til den del af de redaktionelle omkostninger; der gr til at behandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer,

9 l553københavnv H.C. Andersens Boulevard 2 Til I(ulturstyrelsen Sidc i f 3 Offl fcd1(støtt( Fhn SSVdt til lov O Arbejderen blev udbetalt i distributionsstøtte i Dog vil vi anbefale, at den efterfølgende regulering af pointværdien, som skete ii. kvartal 2013, indarbejdes i beregningsgrundlaget for den fremtidige støtte. udgør differencen mellem det beløb, man kan modtage igennem hovedordningen, og det beløb, der Tilsvarende er vi tilfredse med, at forslaget i 6 stk. 3 understreger, at tilskuddet til de små dagblade nelle stof og omfanget af dette, er vi tilfredse med lovforslaget. Også når det gælder kravene til tre journalistiske årsværk og en chefredaktør, kravene til det redaktio at ordningen omfatter små trykte landsdækkende nyhedsmedier med et samlet oplag under I den forbindelse vil vi gerne udtrykke vores tilfredshed med, at forslaget om, at partiejede nyheds I forhold til supplementsordningen, som den ersammenfattet i lovforslagets 6, ervi tilfredse med, Et særligt spørgsmål af stor interesse for Arbejderen er den såkaldte supplementsordning. andre typeraf nyhedsmedier. fordel for pluralismen og mangfoldigheden, at politisk ejede medier kan eksistere side om side med medier ikke skal kunne modtage støtte, er frafaldet. Vi tilslutter os overvejelserne om, at det er en kritiske og uafhængige funktion under hensyntagen til ytrings og informationsfriheden, Og at medie opretholdes et alsidigt og mangfoldigt mediemarked, der kan understøtte mediernes demokratiske, støtten primært skal understøtte informationsspredning og debatskabelse. Vi er enig betragtningerne om, at det er af almindelig samfundsmæssig interesse, at der i Danmark for invitationen til at deltage i høringen om det fremlagt forslag. Arbejderen hilser velkommen, at der nu er blevet fremlagt et forslag til lov om mediestøtte, og takker Horingssvar fra Arbejderen vedr, udkast til lov om mediestotte 30.maj2Ol3 att: Inger Frydendahl,

10 dvs. på 0 Arbejderen F lv) 11 SVI til h)v OfTi ITTCQKSOftC Side2af3 I bemærkningerne til lovforslaget understreges det, at: Ændringerne afden nuværende støtte til dagblade og dagblodslignendepublikotioner sker for at tilpasse støtten til udviklingen på mediemarkedet, herunder tilforbrugeradfærd og teknologien, for på den måde at understøtte den nødvendige fornyelse og rationali sering i branchen og tage højde for den øgede konvergens mellem forskellige medieplatforme.. (..) ansvaret for på hvilken platform indholdet bedst når ud til borgerne, overlades til medierne selv På den måde bliver mediestøtten i videst mulig omfang uafhængig afden teknologiske udvikling. Vi er meget enige i disse bemærkninger. For dagblade, som kan modtage støtte efter særordningen, foreslås det i bemærkningerne til lovfor slaget, at loftet for udbetalingen bliver de samlede redaktionelle udgifter. På grund af Arbejderens lave lønudgifter vil det betyde at vi vil kunne modtage langt mindre, end vi idag modtager i distributi onsstøtte. Derfor foreslår vi, at der udarbejdes et simpelt og nemt administrerbart regelsæt, som kort og godt dækker differencen mellem disse landsdækkende dagblades nuværende støtteniveau og deres fremtidige produktionsstøtte, som det formuleres i afsnit 6 i bemærkningerne til lovforslaget. En støtteordning, som defineres omkring bladkredse, skaber særlige problemer for et lille dagblad som Arbejderen. Det blev allerede drøftet i forbindelse med udarbejdelsen at den nuværende lovgivning, uden at der blev fundet en dybtgående løsning. Nu er problemet blevet større i kraft af netmediernes hastige vækst. Vi påpeger dette, fordi det at Bemærkningertil lovforslagets enkelte bestemmelser, fremgår, at man påtænker at videreføre en del af bestemmelserne bag den nuværende distributionsstøtte: Ved landsdækkende forstås, at nyhedsmediet i mindst 6 af 11 bladkredse,.. (..) haren dækningsgrad - oplag iforhold til antal husstande - mindst 0,1 pct. En sådan ordning fastholder efter vores opfattelse fokus mod distribution og ikke mod den journali stiske produktion, sådan som det er hensigten med lovforslagets øvrige bestemmelser. Som det mindste dagblad i Danmark vil et sådant krav ramme Arbejderen hårdt. Arbejderens webavis fik i 2012 guld i Danske Mediers designkonkurrence efter en relancering at både avisen og hjemmesiden 1. september Som andre dagblade arbejdervi også med at skabe et kommercielt fundament for Arbejderens webavis.

11 Imidlertid må vi konstatere, at hvis de nuværende kriterier i distributionsstøtten om dækningsgrad S1de33f IllëdiOstøttC irigssvu lov O Arbejderen ansvarshavende redaktør driftsleder Birthe Sørensen, Jørgen Petersen, Med venlig hilsen 60% af det samlede abonnementstal. landsdækkende, hvis bladet har abonnenter i alle 11 bladkredse og ingen bladkreds udgør mere end for dagblade med under abonnenter. Konkret foreslår vi, at et sådant dagblad betegnes som På den baggrund foreslår Arbejderen derfor, at landsdækkende dagblad defineres anderledes samspil mellem flere platforme. Det mener vi er i modstrid med lovens erklærede formål. vil ikke kunne benytte den tekniske udvikling til at udvikle dagbladet i et journalistisk og økonomisk Arbejderen vil reelt ikke kunne vælge frit mellem brugen af forskellige medieplatforme. Arbejderen Det vil stille Arbejderen konkurrencemæssigt dårligere end andre dagblade. melser. se, hvor det allerede i dag er en stor udfordring for Arbejderen at leve op til lovgivningens bestem Netabonnementer vil uundgåeligt svække abonnementsgrundlaget for papiravisen i visse bladkred udnytte de kommercielle muligheder for en netavis. i bladkredse videreføres til den kommende lovgivning, vil det reelt forhindre, at Arbejderen kan

12 Horing vedrørende forslag til lov om mediestøtte Kulturstyrelsen Inge Frydendal Chefkonsulent 5, stk 2, pkt. 4: Ejerskabskriterium Her fremgår det, at et medie skal henvende sig til en bred kreds af brugere for at f adgang til mediestøtten. Fonnuleringen lægger sig op af en formulering i den nuværende distributionsordning kreds af danskere, fordi nyhederne videreformidles i andre medier. mangfoldigt mediemarked. Det er derfor vigtigt, at dette krav ikke afskærer nichemedier med færre læsere fra støtte, samt at der i vurderingen tages højde for, om et medies nyheder når ud til en bred og risikerer at arbejde imod en af lovforslagets overordnede intentioner om et alsidigt og 5, stk 2, pkt. 3: Bred kreds af brugere Det er blandt andet med dette udgangspunkt, at Avisen.dk ApS har fig. bemærkninger til lovforslaget: Fokus flyttes fra distribution til indhold, og der tages vigtige skridt i retning af en ligestilling af både en række bestemmelser i lovteksten samt formuleringer i bemærkningerne ikke tages der dermed ikke sker en tilstrækkelig ligestilling mellem nichemedier og omnibusmedier. medier uanset, hvilken plartform de udkommer på. Dog er det vores opfattelse, at der i forhold til tilstrækkeligt højde for, at original kvalitetsjournalistik i stigende grad leveres afnichemedier, og at i retning af atjustere mediestøtten til en medievirkelighed, der for længst har overhalet den den del afmediestøtten, der i dag udgøres af primært distributionsstotten. Det er et væsentligt skridt Derfor er vi overordnet tilfredse med, at der med lovforslaget langt om længe lægges et nyt snit på nuværende støtte. Avisen.dk ApS er ligeligt ejet af internetkoncernen Freeway og A-pressen og driver de to selvstændige medier, Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Der er tale om to fritstående netmedier, der dagligt er med til at sætte dagsordenen for sarnfundsdebatten med væsentlige nyheder om især arbejdsmarked og politik. I overensstemmelse med udviklingen i danskernes medieforbrug udkommer både Ugebrevet A4 og Avisen.dk kun på nettet og har derfor i stigende grad oplevet en mediestøtte, der er både utidssvarende og konkurrenceforvridende. forslaget til lov om mediestøtte. På vegne af Avisen.dk ApS takker jeg for invitationen til at deltage i den skriftlige høring om København, den 29. maj, 2013

13 afgøre, om et medie er berettiget til mediestøtte. Hverken forretningsmodel eller ejerskab synes indhold. støtte. Det er indholdet, der er afgørende for medierries demokratiske funktion, og som derfor også bør Ejerskabskriteriet betyder, at der ikke kan gives støtte til medier, hvor en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation ejer to tredjedele eller mere. Også denne bestemmelse strider mod ønsket om et alsidigt og mangfoldigt mediernarked. Dermed er bestemmelsen hverken med til at skabe indhold af høj kvalitet eller til at understøtte og fremme mangfoldigheden af publikationer og alsidigheden i deres indhold. Mediestøtteudvalget, om at et medie skal behandle et eller flere emner ud fra en politisk og samfundsrelateret vinkel for at få adgang til støtte. journalistik. I den forbindelse er det dog afgørende, at der tages hensyn til, at mange nyhedssites har nyhedsrullen kommer til at udgøre en stor andel af det redaktionelle stof hvilket betyder, at det relevant for en vurdering af, om et medie udgiver støtteberettiget indhold. I stedet kan ejerskabskriteriet føre til ulige konkurrence, idet kommercielle medier udgivet af en branche- eller Det er positivt, at mediestøtten målrettes medier, der investerer ressourcer i egenproduceret Mediestøtteudvalgets rapport (side 42) er dette er med til at skabe dynamik og trafik på sitet Da der samtidig åbnes for støtte til medier, der er ejede af politiske partier, savner lovforslaget enkelte nyhedssite i en snæver forstand kan have svært ved at opfylde kravet til egenproduceret giver dermed også flere læsere til mediets egenproducercde nyheder. Men det betyder også, at en form for nyhedsrulle fra et nyhedsbureau, som løbende opdateres. Som beskrevet i merværdi i samfundsdebatten, på bekostning af den journalistisk, som et medie har specialiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at få mest mulig publicistisk kvalitet ud afmediestotten at stille krav kvalitet med høj demokratisk værdi i stigende grad leveres af nichernedier. i, og som derfor som udgangspunkt har en højere kvalitet. faglig organisation ikke kan få støtte, mens tilsvarende medier med en anden udgiver får adgang til sammenhæng og konsekvens på dette punkt. Hvis kravet fastholdes, kan det føre til ændrede koncepter og uhensigtsmæssige prioriteringer, der om, at et medie skal have en løbende dækning af kultur. 5, stk. 2, pkt. 8: Egenproduceret indhold vil udvande et medies profil og medføre, at flere ressourcer går til journalistik, der ikke giver Omend det er positivt, at der anlægges en bred fortolkning af kulturelt stof er det ikke Bestemmelsen strider mod de oprindelige intentioner, blandt andet i betænkningen fra samflindsrelaterede og kulturelle temaer. Dermed tages ikke tilstrækkeligt højde for, at publicistisk Det er en forudsætning for at få mediestøtte, at et nyhedsmedie behandler politiske, 5, stk 2, pkt. 7: Politik, samfund og kultur og

14 6, stk. 2: Supplenientspulje til internetbaserede nyhedsmedier oplevelse på sitet. nyheder, som tilfører demokratisk værdi. i strid med mediestøttens formål dette krav tvinger og hvis i Adm. direktør, Avisen.dk ApS Det vil være uhcnsigtsmæssigt Med venlig hilsen Rasmus Emborg medier fremover vil være berettiget til at søge om støtte fia supplementspuljen, anbefales det derfor nyhedsmedier er sat et konkret loft på supplernentspuljen til skrevne, internetbaserede Det bemærkes, at der i modsætning til supplernentspuljen til trykte, små landsdækkende medier til at bruger kræfter på at omskrive nyhedstelegrammer frem for at prioritere egne, originale Jeg står naturligvis gerne til rådighed med uddybende bemærkninger. supplementspuljen. henvises til bemærkningerne til 5. stk.2, pkt. 8. plads på et nyhedssite, der optages af annoncer. Det gælder særligt de såkaldte pop-up reklamer, Som det også fremgår af bemærkningerne, er der ligeledes en udfordring i at måle. hvor meget nyhedsmedier. Som beskrevet i bemærkningerne skal denne ekstra støtte blandt andet ses som en at give mulighed for at øge loftet. hvis areal typisk er tilpasset den mængde browscrarcal, der er til rådighed for brugeren form for kompensation for, at konkurrerende netmedier fra mediehuse, der udgiver printmedier, modsætning til det redaktionelle indhold, der typisk har et mere fast areal. Samtidig er det vigtigt at nyder godt afnulmonsen. Da det i takt med medieudviklingen må forventes, at et stigende antal I forhold til de udvidede krav til egenproduktion for fritstående netmedier, som søger støtte fra have øje for, at disse annoncer typisk er frekvensstyrede og dermed ikke altid er en del afbrugerens

15 Forslag til fly lovgivning om mediestøtte med virkning fra i. januar Hans Biilow det internet. Som der står i omtalen på ministeriets pressemeddelelse: Indlæg i 1iøringsdebat fra Batavia Media ApS. Valby, i8. maj skaber liv på nettet fituulfliedlfi forkert vej. Der lægges med andre ord op til, at nu skal der nytænkes og nu skal skabes rum for både et alsidigt og mangfoldigt udbud og med nye former for journalistik og nye blandt andet op til at understøtte rzyeformerforjournalistik og nye medieplatforme. fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud afnyhedsmedier. Med lovforslaget lægges Forslaget til lovgivning på området er tænkt som en støtte til journalistiske medier bl.a. på Det er ikke mediefagligt logisk kun at villefremme én bestemt type internet kommunikationsform. Mediestøtten skal medvirke til at styrke den demokratiske debat i Danmark ved at levende billeder, lyd eller faste billeder. Man må gå ud fra, at det er et politisk mål for regeringen, at alle medier har de samme medieplatforme. (vores fremhævelser i kursiv). mediets kommunikationsformer. medier. Det er ikke en mediestøtte grundlæggende udfoldelsesmuligheder på internettet. Uanset om de er baseret på tekst, betrængte dagbladsbranehe. Men der sker præcis det modsatte: Ved påforhånd at udelukke internetmedier spørgsmålet: hvordan har man tænkt sig, at de andre typer af internet medier skal støttes? i januar Der blev på ingen måde lagt begrænsninger for typen af internet baseret Hvis man vil lave en mediestøtte lovgivning, så udelukker man ikke på forhånd nogle af Hvis det er meningen, at alle typer af internetmedier skal have samme vilkår så stiller det Det var heller ikke intentionen i den stemmeaftale, som regeringen og Enhedslisten indgik baseret på levende billeder,faste billeder, lyd m.v. har man valgt at gå en Batavla Media ApS. GI. Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby. Danmark Tlf På vegne af Batavia Media ApS Cand.mag., filmproducent. er en erhvervspolitisk støtte til den

16 Haringssvar - Lov om mediestotte Kulturstyrelsen 1553 København V Att. Chefkonsulent Inger Frydendahl HO. Andersens Boulevard 2 Den 27. maj 2013 IVI. 01?\ og 13 - Udbetaling af tilskud 2.1 Uklare bestemmelser 1. Indledning 2. Kommentarer råder, både for at hindre utilsigtet brug samt sikre at branchens aktører kan handle i tryg hed til reglerne. uklare, vage i formuleringen, og savner præcisering. Det fremgår således, at det er op til Kulturministeren at fastsætte de nærmere regler for bestemmelserne 7,9, 10, 11, l2og 21. for udbetalingen af tilskud, herunder tidspunktet herfor, fremgår imidlertid ikke klart at lov forslaget. Af 3, stk. 4, fremgår at: væsentligt afgørende for den likviditetsmæssige påvirkning. På baggrund heraf finder vi, at Tildelingen af tilskud er af økonomisk betydning for branchens aktører og vilkårene herfor sigtsmæssigt smagsdommeri. Så meget desto mere er det vigtigt, at loven og den tilhøren fuld klarhed omkring reguleringen og vilkårene for efterlevelse at lovforslagets bestemmel de bekendtgørelse i størst muligt omfang får meget klare og entydige regler. appellable skøn i forhold til administrationen at loven rummer i sig selv en risiko for uhen ser. På den baggrund opfordrer vi til en præcisering og uddybning at reglerne på disse om slag til lov om mediestøtte. Vores bemærkninger fremgår i det følgende. Ifølge lovforslagets 13 og bemærkningerne hertil nedsætter Kulturministeren et Medie nævn som på baggrund at en ansøgning yder tilskud til nyhedsmedier. De nærmere vilkår Indførelsen al et Medienævn på syv medlemmer, som får magt til at foretage en række in Vi anser det overordnet for at være af afgørende betydning tor branchens aktører, at der er Berlingske Media AIS takker for at have fået mulighed for at kommentere udkastet til for Det skal indledningsvist bemærkes at enkelte bestemmelser i lovforslaget forekommer Tilskud kan udbetales forskudsvist. BERLiNGSKE

17 tema. hedsmediet er et e1vstændigt medie og henvender sig til en bred kreds af brugere Tilskud heraf i lovteksten. nu r i. )t/\ BERLiNGSkE Redaktionelle omkostninger Vi savner imidlertid en klar præcisering al begrebet selvstændigt nyhedsmedie. Af be om de enkelte ansøgere kan betragtes som selvstændige nyhedsmedier, og at vurderingen sempelvis ikke opstilles specifikke krav til, at et nyhecismedie skal have abonnenter for at der savnes klarhed omkring vilkårene for udbetaling at thskud og ser gerne en præcisering mærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser fremgår, at Medienævnet vurderer, Det følger at 5, stk. 2, nr.1 og 3, at det er en forudsætning for opnåelse at tilskud, at ny Nyhedsmedie og brugere mulighed for, at allerede etablerede medier kan etablere nye mediestøtteberettigede medi kunne komme i betragtning til mediestøtte. Efter vores vurdering vil dette umiddelbart åbne I forlængelse heraf bemærkes, at lovforslaget som fremsat, må læses således, at der ek er med få læsere, ingen abonnenter, lille annonceandel, men med relativt store redaktionel er et skøn baseret på en samlet afvejning af en nærmere række parametre. ledningsvist i den endelig Jov tilføjes en klar definition at begrebet selvstændigt nyheds Med henblik på at skabe klarhed omkring vilkårene for mediestøtte, anbefaler vi, at der ind medie. le omkostninger, eksempelvis som et nyt internetbaseret nyhedsmedie indenfor et givent Ifølge lovforslaget anvendes de redaktionelle omkostninger som udmålingsgrundlag for tildeling at mediestøtte, og det fremgår at lovforslagets 5, stk. 3 at: og videre at de almindelige bemærkninger, punkt 6 at: sen heraf. Det er vores vurdering, at lovforslaget mangler præcisering at redaktionelle om det afgørende for branchens aktører, at der fuld klarhed over, hvad der indgår ved opgørel vens bemærkninger. det i en efterfølgende bekendtgørelse opfordrer vi til, at disse definitioner findes direkte i lo kostninger, herunder hvad der må anses for henholdsvis almindelige personaleomkostnin ger og redaktionelle omkostninger. Selv om sådanne oplysninger måske tænkes indarbej Med anvendelse at der redaktionelle omkostninger som det centrale udmålingsgrundlag, er omkostninger... Det er hensigten, at der vil blive fastsat nærmere regler om opgørelsen af de redaktioneile Der ydes tilskud i forhold til et nyhedsmedies redaktioneile omkostninger

18 teksten. BERLiNGSKE l\/l ;;)L?\ At lovforslagets 5, stk. 5 fremgår endvidere, at: Ved opgørelsen at antallet at redaktionelle årsværlç, jf. stk. 2 nr. 2, kan der, hvis særlige t Nærmere regler Suppiementsordning hovedordning og en supplementsordning. Vi skal i den forbindelse bemærke, at indretnin gen af de to ordninger synes uhensigtsmæssig, og at betingelserne for at opnå tilskud her selvstændigt beregn!ngsgrundlaget for de redaktionelle omkostninger og udformning af de at et nyhedsmedie: har en ansvarshavende redaktør, og at de lønnede redaktionelle medarbejdere på redak 7 fremgår at: tilskud, regnskabsaflæggelse samt revision m. v.. net medarbejdere i den endelige Iovtekst. Det følger at lovforslagets 5, stk. 2, nr. 2, at det er en forudsætning for opnåelse af tilskud, I forlængelse af ovenstående bemærkes, at bestemmelserne omkring muligheden for medregning at ulønnede medarbejdere i opgørelsen at redaktionelle årsværk synes uklare. tionen udgør minimum tre årsværk inklusive den ansvarshavende redaktør tilskudsordninger, der er nævnt i 4-6 ansøgningers indhold og tidsfrister, udbetaling af hed om reglerne for tildeling af redaktionel produktionsstøtte og tilskud. Af bestemmelsen i Det er vores vurdering at bestemmelsen i lovforslagets 7 i særligt omfang skaber uklar- fra virker konkurrenceforvridende og tilgodeser visse medier frem for andre. periode, og at midlerne fra puljen herefter indgår i hovedordningen. At lovforslaget fremgår, at den redaktionelle produktionsstøtte ydes i form at tilskud fra en Det er vores vurdering at den permanente suppiementsorcfning bør udfases over en 3-årig Kulturministeren fastsælter nærmere regler om, hvornår et nyhedsmedie betragtes som Såfremt dispensation til medregning at ulønnet medarbejdere videreføres i den endelige tre årsværk. Dette vil efter vores vurdering udgøre et tyndt grundlag for støtte. På den bag gør en del af den faste redaktion, i årsværksopgørelsen. grund finder vi det rimeligt, at der opstilles et specifikt minimumskrav til antallet al lønnede medarbejdere, ligesom vi finder det rimeligt at udelade dispensation til medregning at uløn nyhedsmedie har én redaktør samt et ukendt antal ulønnede, der samlet svarer til minimum hensyn taler for det, gives dispensation til at medregne ulønnede medarbejdere, som ud Bestemmelserne må forstås således, at det reelt vil være muligt, at opnå tilskud såfremt et ovtekst, vil vi opfordre til, at de specifikke betingelser for dispensation direkte indføjes i lov

19 BERUNGSKE Vi finder at bestemmelsen levner væsentlige usikkerhed om centrale dele at elementerne i lovforslaget og skal opfordre til, at der skabes klarhed om de enkelte elementer inden en evt, vedtagelse Overgangsordn ing Vi finder det positivt, at der foreslås etableret en overgangsordning i relation til den redakti onelle produktionsstøtte, men finder ikke at vilkårene for overgangsordningen er tilstrække ligt beskrevet. Af lovforslagets 21, stk. 2 fremgår: Der etableres I relation til den redaktionelle produktionsstøtte, jf. 4-7, en tre-årig over gangsordning En sådan overgangsordning vil være af væsentlig betydning for branchens aktører. I den forbindelse vurderes det uhensigtsmæssigt, at de nærmere fordelingskriterier for over gangspuljen udelukkende er beskrevet i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestem melser, ligesom bemærkningernes formulering om at det er hensigten at etablere en pul uklarhed om den reelle indførelse af ordningen. Vi ser derfor gerne, at over gangsordningen og de nærmere vilkår herfor præciseres i den endelige lovtekst. Berlingske Media henviser i bladene. øvrigt for yderligere bemærkninger til haringssvar fra Netværket Dag Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for uddybning at vores synspunkter, og ser frem til snarlig afklaring vedrørende den endelige udformning af en fremtidsorienteret mediestøtte. Lisbeth Knudsen Koncernchef /Chefredaktør BERLINGSKE MEDIE/BERLINGSKE

20 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V København, den 31. maj 2013 Høring udkast til forslag til lov om mediestøtte Boxer TV AIS takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende høring over udkast tilforslag til lov om mediestøtte. Boxer har ingen egentlige knmrnentarer eller ændringsrorslag til det fremlagte udkast, men ønsker blot at fremsætte en bemærkning i tilknytning til selve formålet med ændringen af mediestøtten. Det har i arbejdet med at omstrukturere og modernisere mediestøtten været fremført som et væsentligt argument, at de hidtidige ordninger ikke tager højde for den accelererende mediekonvergens, teknologiudviklingen og ændringerne i brugeradfærden. Det foreliggende forslag bygger imidlertid på en fortsat opdeling af forskellige kategorier af medier, således at dette forslag sigter imod at støtte trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, hvorimod lovforslaget ikke vedrører medievirksomheder, der er omfattet af radio- og ernsyns1oven. Ø BOXER TV A/S. LANGEBROGADE GE 1.. POSTBOX KØBENHAVN K 72 IB 1812 NFO EBOXERTV.DK VRNWBOXERTV.DN CVR.NR BOXER

14dvokatrådei ADVOKATfl

14dvokatrådei ADVOKATfl noksifunktdk / Med venlii hilsen -hring - I ) 4 nu 2G 3 1\\ 33 37 SAMFUNDET Kulturudvalget 2013-14 L 20 Bilag 1 Offentligt Ii).\ik 235Sl Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale.

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte 22 dec 11 Notat Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte Dansk Journalistforbund (DJ) har været repræsenteret direkte med forbundets formand Mogens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013.

Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013. NOTAT 20. juni 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag om lov om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-015513 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Staten finansierer eller delfinansierer public service-radio og fjernsyn og dagblade gennem forskellige ordninger.

Staten finansierer eller delfinansierer public service-radio og fjernsyn og dagblade gennem forskellige ordninger. Danske Dagblades Forening DDF synspunkter på dagbladenes 0-moms Ebbe Dal, 14. maj 2008 En vigtig forudsætning for at opretholde og udvikle den samfundsprofil, som kendetegner Danmark, er bl.a. at skabe

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør

KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør Avisen.dk ApS A-Pressen A/S (Aktuelt, MetroXpress, reklamebureau, nyhedsbureau m.m.) Freeway A/S (Dating.dk, Lejebolig.dk,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om mediestøtte

Forslag. Lov om mediestøtte Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om mediestøtte Kapitel 1 Tilskudsordninger 1. Tilskud til trykte nyhedsmedier og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår.

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår. UDKAST 24. oktober 2013 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov om mediestøtte af xx. december 2013 omhandler tilskud til trykte

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere