Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Den organiske vækst i vaccinesalget i årets første tre måneder blev 14 % Nettoomsætningen i første kvartal blev 493 mio. DKK (445) Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 96 mio. DKK (66) Det primære driftsresultat (EBIT) for første kvartal steg organisk med 72 % til 77 mio. DKK (45) Periodens resultat blev 55 mio. DKK (25) Uændrede forventninger til For regnskabsåret forventer ALK fortsat en organisk vækst i salget af allergivacciner på minimum 10 % og en markant fremgang i driftsindtjeningen. Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) forventes fortsat at blive minimum 230 mio. DKK, og det primære driftsresultat (EBIT) forventes ligeledes fortsat at blive minimum 140 mio. DKK i. Hørsholm, den 1. maj ALK-Abelló A/S Kontaktperson: Jens Bager, adm. direktør, telefon ALK afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor Jens Bager (adm. direktør) og Jutta af Rosenborg (finansdirektør) gennemgår resultaterne. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Side 1 af 15

2 HOVED- OG NØGLETAL (urevideret) Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto 12 (3) 38 Resultat før skat (EBT) Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer (83) (50) (397) - heraf til investering i materielle aktiver (59) (49) (364) Fri pengestrøm 23 (23) (208) Aktiedata Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs, ultimo DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal Bruttomargin % 72,8 74,4 70,5 EBIT-margin % 15,6 10,1 6,7 Resultat pr. aktie (EPS) DKK 5,5 2,5 9,5 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 5,5 2,5 9,5 Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 10,6 2,7 18,9 Børskurs/Indre værdi 1,5 2,9 2,8 Definitioner: se sidste side Side 2 af 15

3 RESULTATOPGØRELSE % % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger 9 2 (3) (1) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) PERIODENS ØKONOMISKE RESULTATER Nettoomsætningen i første kvartal udviklede sig tilfredsstillende og steg organisk med 11 % til 493 mio. DKK (445). Den organiske vækst i selskabets kerneområde, salg af allergivacciner, blev i første kvartal 14 %. Den robuste og positive salgsudvikling i ALKs kerneforretning er dermed fortsat i årets første måneder på trods af den globale økonomiske lavkonjunktur. Nettoomsætning produktlinjer I de første tre måneder af steg salget af injektionsbaserede allergivacciner (SCIT) til 241 mio. DKK (209) med en organisk vækst på 14 %. Salget er tilfredsstillende og som ventet. Udviklingen er positivt påvirket af prisstigninger, blandt andet som følge af en ændring pr. 1. april i det tyske obligatoriske rabatsystem. Dertil kommer en positiv effekt af visse periodeforskydninger i salget mellem første og andet kvartal sammenlignet med sidste år. Salget af injektionsbaserede vacciner udgør 49 % (47) af selskabets samlede omsætning. Mio. DKK Nettoomsætning fordelt på produktlinjer (% = organisk vækst) +14 % +9 % SCIT SLIT - dråber GRAZAX Øvrige produkter +40 % -5 % Salget af sublinguale, dråbebaserede vacciner (SLIT) steg organisk med 9 % til 158 mio. DKK (144). Udviklingen i salget har været meget tilfredsstillende i Spanien og Frankrig. I Italien og den mellemeuropæiske region stagnerede salget, og i Holland oplevede ALK en vigende tendens. I Holland er markedet for allergivacciner præget af usikkerhed om den fremtidige tilskudsmæssige situation, hvilket har påvirket salget negativt. Samlet set ud- Side 3 af 15

4 gør de dråbebaserede SLIT-produkter uændret 32 % (32) af selskabets samlede omsætning. Salget af GRAZAX udviklede sig tilfredsstillende og steg organisk med 40 % til 33 mio. DKK (24). Introduktionen af GRAZAX til børn og unge forløber positivt i de fem lande, hvor tabletten indtil videre er lanceret til denne patientgruppe. Tabletsalget udgør 7 % (5) af selskabets samlede omsætning. Som forventet faldt salget af øvrige produkter organisk med 5 % til 61 mio. DKK (68). Udviklingen er især påvirket af en velkendt variation i salget af adrenalinprodukter. I første kvartal var der færre adrenalinpenne, der udløb og som dermed skulle fornyes sammenlignet med tilsvarende periode i. Mio. DKK Nettoomsætning fordelt på markeder (% = organisk vækst) -3 % +14 % Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder +17 % +10 % Nettoomsætning markeder I den nordeuropæiske region faldt salget organisk med 3 % til 85 mio. DKK (95). Som før nævnt er udviklingen negativt påvirket af en variation i adrenalinsalget samt af den negative markedsudvikling i Holland. I Norge og Sverige oplevede ALK derimod en positiv udvikling, især i tabletsalget. I Mellemeuropa steg salget organisk med 14 % til 197 mio. DKK (173) som følge af det forøgede tabletsalg og et stigende salg af injektionsbaserede vacciner. I den sydeuropæiske region steg salget organisk med 17 % til 157 mio. DKK (135). Salget af SLITprodukter alene steg organisk med 18 % i Sydeuropa. Det er især Frankrig og Spanien, der bidrager til væksten. På trods af at det samlede allergivaccinemarked i Italien kom under kraftigt pres som følge af den økonomiske krise, oplevede ALK i første kvartal en moderat vækst i salget i forhold til året før. Omsætningen på øvrige markeder steg organisk med 10 % til 54 mio. DKK (42). Det er især salget af injektionsbaserede præparater i Nordamerika og Kina, der bidrager til væksten. Der henvises til note 2 for detaljer om valutakurseffekter. Vareforbrug og produktionsomkostninger udgjorde 134 mio. DKK (114), og bruttoresultatet steg med 8 % til 359 mio. DKK (331). Den rapporterede bruttomargin blev 73 % (74), og samlet set har påvirkningen fra valutakurser (USD og GBP) reduceret bruttomarginen med mere end 1 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Kapacitetsomkostningerne er kun steget 3 %. Periodens udgifter til forskning og udvikling udgjorde 81 mio. DKK (77), svarende til 16 % af periodens omsætning, og vedrører blandt andet den videre udvikling af de tabletbaserede vacciner. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger blev 210 mio. DKK (206). Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 96 mio. DKK (66). Det primære driftsresultat (EBIT) steg organisk med 72 % til 77 mio. DKK (45), svarende til en EBIT-margin på 16 %. I resultatet indgår en nettodriftsindtægt på 8 mio. DKK fra selskabets amerikanske samarbejdspartner, Schering-Plough. Betalingen relaterer sig til den farmaceutiske udviklingsaktivitet vedrørende den nye tabletbaserede vaccine mod ragweedallergi. For hele vil betalingen samlet udgøre 33 mio. DKK. Valutakurser har netto reduceret væksten i EBIT med 1 procentpoint. Det underliggende driftsresultat udvikler sig tilfredsstillende og i overensstemmelse med ALKs langsigtede ambitioner. Finansielle poster bidrog med netto 12 mio. DKK (-3) og er i særlig grad positivt påvirket af urealiserede kursgevinster på koncerninterne mellemværender i USD og valutabeholdninger. Side 4 af 15

5 Skat af periodens resultat udgør 34 mio. DKK (17), svarende til en effektiv skattesats på 38 %. Periodens resultat blev 55 mio. DKK (25). Pengestrøm fra driften blev 106 mio. DKK (27) og er positivt påvirket af en efterregulering af en acontobetaling af selskabsskat, som blev modsvaret af ændringer i arbejdskapitalen. Pengestrøm fra investeringer blev -83 mio. DKK (-50) og vedrører planlagte investeringer i produktionsfaciliteter samt løbende vedligehold. Periodens fri pengestrøm udgjorde 23 mio. DKK (-23). Ved udgangen af kvartalet var de likvide beholdninger 469 mio. DKK (1.003). Forventninger til regnskabsåret Selskabet er velkonsolideret og godt rustet til at modstå en økonomisk lavkonjunktur. For regnskabsåret forventer ALK fortsat en organisk vækst i salget af allergivacciner på minimum 10 %. Med udgangspunkt i den forventede salgsvækst, en bruttomargin på niveau med, en moderat udvikling i kapacitetsomkostningerne samt en betaling fra Schering-Plough på 33 mio. DKK forventer ALK en fortsat fremgang i driftsindtjeningen i. Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) forventes at blive minimum 230 mio. DKK. Det primære driftsresultat (EBIT) forventes at blive minimum 140 mio. DKK. ALK forventer et mindre, positivt bidrag fra finansielle poster. Selskabets samlede resultat forventes dermed igen i at blive forbedret. Som i tidligere år vil der også i være variation i salg og indtjening mellem kvartalerne. FORRETNINGSMÆSSIGE BEGIVENHEDER GRAZAX til børn Lanceringsaktiviteterne vedrørende GRAZAX til børn forløber planmæssigt. Børn og unge udgør en betydelig del af potentialet for tabletbaseret allergivaccination, og den nye mulighed for at behandle børn med GRAZAX er blevet positivt modtaget af lægerne i de foreløbig fem lande, hvor der også er adgang til offentligt tilskud for denne patientgruppe. Regulatoriske ændringer for named patient produkter ALKs dråbebaserede allergivacciner er siden introduktionen tidligt i 1990 erne blevet leveret på named patient (NP) basis i hovedsagelig Tyskland, Holland, Frankrig, Italien og Spanien. Det vil sige, at produkterne ikke er registrerede lægemidler, men anvendes under den ordinerende læges ansvar og produceres og leveres direkte til en navngiven patient. Sundhedsmyndighederne i disse lande har i en årrække arbejdet på en modernisering af reglerne for NP-produkter med henblik på at sikre størst mulig kvalitet og dokumentation i behandlingen. I Frankrig har sundhedsmyndighederne (AFSSAPS) allerede i 2004 etableret et godkendelsessystem (APSI) for allergivaccineprodukter, som ALKs franske vacciner allerede overholder. I Tyskland, Spanien og Italien har myndighederne varslet fremtidige krav om klinisk dokumentation og følgende registrering af produkterne. I Holland overvejer myndighederne at justere på tilskudsordningerne for allergivaccinerne. Initiativerne indeholder også et ønske om at opretholde relevante behandlingstilbud også for de mindre udbredte allergiformer. Myndighederne opererer derfor med lange overgangsordninger og diskuterer både kravene til dokumentation og mulighederne for undtagelser for visse allergiformer, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre omfattende kliniske studieprogrammer. ALK byder myndighedernes initiativer velkommen. ALK har gennem hele sin historie arbejdet for størst mulig dokumentation i anvendelsen af allergivacciner og har langt den største portefølje af registrerede allergivacciner i branchen. I forbindelse med udvikling og registrering af de nye tabletvacciner har ALK gennemført de hidtil mest omfattende kliniske studier inden for allergivaccination. Det er ALKs vurdering, at det samlet set vil være en fordel for patienterne og branchen som helhed at sætte en høj standard. Side 5 af 15

6 ALK deltager aktivt i dialogen med myndighederne om udarbejdelsen og implementeringen af de fremtidige dokumentationskrav. Aftale med Novozymes ALK og Novozymes indgik i februar en aftale om produktion af industrielt fremstillede allergener, også kaldet rekombinante allergener, til brug i ALKs fremtidige tabletbaserede allergivacciner. I henhold til aftalen skal Novozymes i første omgang udvikle processer til rekombinant produktion af katteallergen i industriel skala. Omkring 50 millioner mennesker i Europa og USA menes at lide af katteallergi, der er den mest udbredte indendørs allergiform næst efter husstøvmideallergi. ALK har de eksklusive produktrettigheder og vil stå for klinisk udvikling, registrering og efterfølgende markedsføring og salg af de fremtidige tabletbaserede vacciner. Novozymes leverer knowhow og forestår produktionen af rekombinante allergener. Investering i DBV Technologies ALK har i første kvartal investeret 15 mio. DKK i den franske biotekvirksomhed DBV Technologies som en del af en opfølgende egenkapitalfinansiering af virksomheden. Investeringen giver ALK mulighed for at indgå i et samarbejde om udvikling af en ny lovende vaccine mod peanutallergi. Samarbejdet med Schering-Plough ALKs samarbejde med Schering-Plough fortsætter som planlagt, upåvirket af Schering-Ploughs annoncerede fusion med Merck. Schering-Plough gennemfører i øjeblikket to kliniske fase III studier med GRAZAX til henholdsvis børn og voksne. ALK har modtaget en betaling på 33 mio. DKK fra Schering-Plough i relation til fortsatte farmaceutiske udviklingsaktiviteter vedrørende den tabletbaserede vaccine mod ragweedallergi. Betalingen indtægtsføres løbende gennem året. Konsekvenser af økonomisk afmatning ALK vurderer løbende konsekvenserne af den globale økonomiske recession. Det står klart, at selskabet ikke undgår en vis negativ påvirkning, særligt i Italien og Spanien. Her er samfundsøkonomierne under betydeligt pres, samtidig med at patienternes egenbetaling udgør en væsentlig del af medicinudgifterne. Udviklingen er indregnet i ALKs økonomiske forventninger til. Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ALK Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder retslige spørgsmål, usikkerhed om prisfastsættelse, tilskudsregler og markedspenetration af GRAZAX, ændringer i valutakurser, efterspørgsel, leverandørafhængighed og konkurrencefaktorer, men også faktorer som bivirkninger ved brugen af selskabets eksisterende og fremtidige produkter, da allergivaccination kan være associeret med allergiske reaktioner af forskelligt omfang, varighed og sværhedsgrad. ALK kan ligeledes ikke udelukke, at en udbredt økonomisk afmatning kan have en negativ effekt på anvendelsen af allergivacciner. Finanskalender Stilleperiode 21. juli Delårsrapport første halvår (Q2) 18. august Stilleperiode 22. oktober Delårsrapport 9 måneder (Q3) 19. november Side 6 af 15

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar marts. Endvidere er det vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Hørsholm, den 1. maj Direktion Jens Bager (adm. direktør) Jørgen Damsbo Andersen Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Jutta af Rosenborg Bestyrelse Jørgen Worning (formand) Thorleif Krarup (næstformand) Nils Axelsen Jesper Fromberg Nielsen Anders Gersel Pedersen Brian Petersen Ingelise Saunders Lars Simonsen Peter Adler Würtzen Side 7 af 15

8 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Note 2 Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 1 4 Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 2 14 Resultat før skat (EBT) Skat af resultat Resultat Resultat pr. aktie (EPS) DKK 5,5 2,5 Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 5,5 2,5 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST (urevideret) ALK Gruppen Resultat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder 10 (8) Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse 1 (5) Skat relateret til øvrig totalindkomst - 1 Øvrig totalindkomst 11 (12) Totalindkomst Side 8 af 15

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Resultat Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger (12) 3 Aktiebaseret vederlæggelse 2 2 Af- og nedskrivninger Ændring i andre forpligtelser - (1) Betalte finansielle poster, netto 5 1 Betalte skatter 27 (9) Pengestrøm før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger 7 (7) Ændring i tilgodehavender (38) (2) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 7 (23) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle aktiver (6) (1) Investeringer i materielle aktiver (59) (49) Ændring i andre finansielle aktiver (18) - Pengestrøm fra investeringer (83) (50) Fri pengestrøm 23 (23) Ændring i finansielle forpligtelser (4) - Pengestrøm fra finansiering (4) - Nettopengestrøm 19 (23) Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/tab på valuta, som indgår i likvide beholdninger 1 (4) Nettopengestrøm 19 (23) Likvide beholdninger 31. marts Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke direkte kan udledes af resultatopgørelsen og balancen. Side 9 af 15

10 BALANCE (urevideret) Aktiver ALK Gruppen 31. mar. 31. dec. 31. mar. Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 15

11 BALANCE (urevideret) Egenkapital og forpligtelser ALK Gruppen 31. mar. 31. dec. 31. mar. Egenkapital Selskabskapital Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 11 af 15

12 EGENKAPITALOPGØRELSE (urevideret) ALK Gruppen Andre reserver Selskabskapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Andre reserver i alt Reserve for kursreguleringer Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (28) Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital 31. marts (18) Egenkapital 1. januar 101 (3) (22) Periodens totalindkomst - (5) (8) Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital 31. marts 101 (8) (30) Side 12 af 15

13 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar marts aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven. I første kvartal har ALK implementeret ændring til IAS 1: Præsentation af regnskaber - Totalindkomst mv., IFRS 8: Driftssegmenter og IAS 23: Låneomkostninger. Ændring til IAS 1 har medført, at præsentation af periodens totalindkomst er placeret efter resultatopgørelsen mod tidligere i opgørelsen af egenkapitalen. Implementeringen af IFRS 8 har ikke medført ændringer, idet ALK Gruppens aktiviteter fortsat udelukkende er inden for driftssegment "Allergibehandling". Implementeringen af IAS 23 har i første kvartal ikke påvirket indregning og måling af egenopførte aktiver. Derudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den i årsrapporten for anvendte. Der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 2 NETTOOMSÆTNING Nettoomsætning fordelt på produktlinjer SCIT SLIT - dråber SLIT - tabletter (GRAZAX ) Øvrige produkter I alt Nettoomsætning fordelt på markeder Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder I alt Vækst organisk Vækst rapporteret SCIT 14% 15% SLIT - dråber 9% 10% SLIT - tabletter (GRAZAX ) 40% 38% Øvrige produkter -5% -10% I alt 11% 11% Nordeuropa -3% -11% Mellemeuropa 14% 14% Sydeuropa 17% 16% Øvrige markeder 10% 29% I alt 11% 11% Side 13 af 15

14 NOTER (urevideret) 3 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger vedrører indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til ALKs hovedaktiviteter. Posten inkluderer indtægter og omkostninger på netto 8 mio. DKK (: 0 mio. DKK) i forbindelse med aftale med Schering-Plough om et strategisk samarbejde om udvikling og kommercialisering af ALKs tabletbaserede allergivacciner mod græspollenallergi (GRAZAX ), husstøvmideallergi og ragweedallergi til det nordamerikanske marked. 4 NØGLEVALUTAER OG VALUTAFØLSOMHED Gennemsnitlige valutakurser USD 5,77 4,88 GBP 8,22 9,69 Følsomhed ved en 10 % stigning i valutakurser (helårsbasis) Nettoomsætning EBIT USD ca. +15 ca. -15 GBP ca. +15 ca. +10 Følsomhederne er estimeret på baggrund af aktuelle valutakurser. Side 14 af 15

15 DEFINITIONER Investeret kapital Immaterielle og materielle aktiver, varebeholdninger og kortfristede tilgodehavender med fradrag af forpligtelser, bortset fra bank- og finanslån samt prioritetsgæld Bruttomargin % EBIT-margin % Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning Primært driftsresultat x 100 / Nettoomsætning Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo Resultat / Gennemsnitligt antal udestående aktier Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) Resultat / Udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Cash flow pr. aktie (CFPS) Pengestrøm fra driften / Gennemsnitligt antal udestående aktier Markeder Geografiske markeder (baseret på kundernes lokation): o Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland o Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig, Schweiz og Polen o Sydeuropa omfatter Spanien, Italien og Frankrig o Øvrige markeder omfatter USA, Canada, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005". Side 15 af 15

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere