Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt"

Transkript

1 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt Socialministeriet 5. kontor - Handicappede og boliger J.nr juni Indledning Notat om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Socialministeriet har foretaget en gennemgang af den private lejelovgivning med henblik på at fremkomme med forslag til forenkling og modernisering. De forslag, som er medtaget i dette notat, er fremkommet på grundlag af denne gennemgang samt på grundlag af ønsker, som er indmeldt fra anden side. Udgangspunktet for vurderingen af mulighederne for at gennemføre forenklinger og moderniseringer har været, at der med forslagene opnås en lovgivning, som i juridisk, teknisk henseende er enklere og mere tidssvarende for parterne. Der er således set bort fra forslag, som samtidig vil kunne medføre lejeforhøjelser. Forslagene kan overordnet set inddeles i følgende temaer: Forenkling af lejelovgivningens struktur, forenkling af de administrative procedurer, præcisering af reglerne vedrørende beboerrepræsentation, herunder øget overskuelighed i regelsættet, samt øvrige forslag, herunder ophævelse af regler, som ikke har reel virkning, med det formål, at nedbringe lovgivningens omfang. Et væsentligt formål med forenklingsbestræbelserne er at betone lejelovgivningens karakter af forbrugerbeskyttelseslovgivning. 2. Lejelovgivningens struktur Lejelovgivningen består i dag af 3 regelsæt: et for private lejeboliger, et for almene lejeboliger og et for erhvervslejemål. Erhvervslejeloven, som trådte i kraft 1. januar 2000, henhører under Økonomiog Erhvervsministeriet og indgår ikke umiddelbart i nærværende forenklingsarbejde. Den almene lejelov, som trådte i kraft 1. juli 1998, er i vidt omfang identisk med den private lejelov, idet den som udmøntning af Lejelovskommissionens arbejde blev udskilt fra lejeloven. Den almene lejelov vil, når de endelige forslag på det private område vurderes, blive inddraget i forenklings- og moderniseringsarbejdet på de områder, hvor det findes relevant. Side 1 af 18

2 Udgangspunktet for forenklingsarbejdet vil herefter være den private lejelovgivning, som i dag består af lejeloven og boligreguleringsloven. Forholdet imellem lejeloven og boligreguleringsloven er, at boligreguleringslovens særlige regler går forud for de tilsvarende generelle regler i lejeloven. Som eksempel kan således nævnes, at boligreguleringslovens regler om lejefastsættelse og lejeregulering erstatter lejelovens regler herom. I de kommuner, hvor boligreguleringsloven er gældende, udgør lejeloven således et supplement til boligreguleringsloven på de områder, hvor boligreguleringsloven ikke indeholder regler. Denne struktur i lejelovgivningen for private lejeboliger vurderes at medvirke til at gøre lovgivningen kompliceret, idet det især for lejere og udlejere, som ikke har juridisk baggrund, men også for mere øvede brugere er vanskeligt at overskue samspillet imellem to komplicerede regelsæt. På denne baggrund foreslås det at ændre lovgivningens struktur således, at der alene gælder én lov (sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven) for privat boligudlejning, mens boligreguleringslovens kapitel 7 og andre regler af offentligretlig karakter udskilles i en selvstændig lov. Boligreguleringslovens særlige regler vil kunne indarbejdes som et selvstændigt kapitel i loven, idet valgfriheden for kommunerne bevares således, at det fortsat er op til den enkelte kommune, om de mere restriktive regler om huslejeregulering (omkostningsbestemt husleje m.v.) skal være gældende eller, om lejelovens almindelige, mere lempelige regler herom skal gælde. Endvidere vil en række af reglerne kunne indarbejdes i lejeloven i de kapitler, hvor de er relevante. Dette system vil give en mere overskuelig lejelovgivning, idet lejeloven herefter gælder overalt med den modifikation, at et bestemt kapitel dog kun gælder i de kommuner, som har besluttet det. I bilag 1 er medtaget forslag til kapitelinddeling for en sammenskreven lejelov. 2. Forslag til forenklinger på boligreguleringslovens område Nedennævnte paragrafhenvisninger vedrører gældende bestemmelser i boligreguleringsloven. I 3 indsættes et varsel på f.eks. 3 måneder for kommunernes indførelse eller ophævelse af reglerne om huslejeregulering med henblik på at give udlejere mulighed for at indrette sig på ændringen. 5, stk. 2, fastsætter, at lejen for gennemgribende forbedrede lejemål kan fastsættes med det lejedes værdi som overgrænse, når forbedringsudgifterne overstiger bestemte beløbsgrænser. Bestemmelsen overføres uændret, idet perioden for arbejdernes udførelse dog foreslås forlænget fra 2 til 5 år. 5, stk. 3, trådte i kraft 1. januar 2001 og fastsætter, at udlejeren skal orientere lejerne om nye udlejninger efter stk. 2, hvorefter lejerne inden 14 dage kan indbringe sag om vedligeholdelse for huslejenævnet. Såfremt nævnet giver udlejeren påbud om udførelse af vedligeholdelsesarbejder, kan der ikke udlejes Side 2 af 18

3 efter stk. 2, før vedligeholdelsen er udført. Bestemmelsen foreslås ophævet, da den modvirker udlejerens mulighed for at anvende stk. 2. Bestemmelsen giver ikke lejerne yderligere rettigheder, idet lejerne i alle tilfælde kan kræve vedligeholdelse udført. Reglen indebærer blot, at udlejeren forpligtes til at afvente udførelsen af evt. vedligeholdelsesarbejder, før stk. 2 kan anvendes. 5, stk. 8 og 9, udgør den såkaldte lighedsregel, som har til hensigt at sikre, at der samlet set gælder lige byrdefulde lejevilkår for lejere i samme ejendom. Reglen knytter sig i vidt omfang til den omkostningsbestemte husleje, hvor den enkelte lejers husleje fastsættes som en bestemt andel af ejendommens samlede driftsudgifter og afkast. Efterfølgende er der indført regler, som indebærer, at lejen for forskellige lejemål i samme ejendom kan fastsættes efter forskellige principper. En sammenligning af sådanne lejemål er derfor ofte meningsløs. Det foreslås derfor at begrænse reglen til kun at gælde for lejemål med omkostningsbestemt leje. 7 giver udlejeren mulighed for at forhøje lejen, hvis ejendommens samlede leje ikke kan dække ejendommens driftsudgifter og afkast. Det bør indarbejdes i bestemmelsen, at der ved opgørelse af lejen for ejendommen ses bort fra den del af lejen for lejemål, hvor lejen ikke er omkostningsbestemt, som overstiger disse lejemåls andel af den samlede omkostningsbestemte husleje og eventuelle forbedringstillæg. Herved undgås den uklarhed, der har været vedrørende sådanne lejemåls relation til den omkostningsbestemte husleje. Endvidere præciseres, at lejeregulering, som alene vedrører ændring af skatter og afgifter, kan varsles efter de almindelige regler herom. 8 indeholder en fastlæggelse af de driftsudgifter, som udlejeren kan medtage i det omkostningsbestemte huslejebudget, der er grundlaget for lejeberegningen. Udgangspunktet er, at nødvendige og rimelige udgifter, som knytter sig til ejendommens drift som udlejningsejendom, kan medtages i budgettet. I bestemmelsen er der opregnet en række af sådanne typiske udgifter. Det foreslås præciseret, at bestemmelsen ikke er udtømmende, idet der alene er tale om eksempler. Det afgørende er, at der er tale om nødvendige og rimelige udgifter. I stk. 3 er der hjemmel for huslejenævnet til på beboerrepræsentanternes foranledning at pålægge udlejeren at antage indhentede tilbud på bestemte driftsudgifter, såfremt nævnet vurderer, at tilbudene med hensyn til pris og kvalitet er bedre end de af udlejeren valgte. Bestemmelsen foreslås ophævet, idet det ikke er hensigtsmæssigt, at udlejeren kan pålægges at antage bestemte tilbud vedrørende ejendommens driftsmæssige ydelser. Ophævelsen stiller ikke lejerne ringere, idet lejerne under alle omstændigheder kan forlange en driftsudgift sat ned, hvis der ikke er tilstrækkelig overensstemmelse imellem ydelsens pris og kvalitet, ud fra princippet om, at kun rimelige og nødvendige driftsudgifter kan medtages. 12 vedrører varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse i ejendomme uden beboerrepræsentation. Bestemmelsen fastsætter som gyldighedskrav, at varslingen skal være skriftlig, indeholde oplysning om forhøjelsens størrelse og beregning, vedlægges vedligeholdelsesregnskab samt seneste saldomeddelelse Side 3 af 18

4 fra Grundejernes Investeringsfond og indeholde oplysning om lejernes adgang til at gøre indsigelse. For at mindske den administrative byrde bør gyldighedskrav generelt begrænses mest muligt. Det foreslås derfor at ophæve kravet om fremsendelse af vedligeholdelsesregnskab og saldomeddelelse. De øvrige krav anses at være relevante. 13 vedrører varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse i ejendomme med beboerrepræsentation. Også her bør gyldighedskrav begrænses mest muligt. Bestemmelsen indeholder udover de krav, som er nævnt i 12, en række supplerende forpligtelser i forhold til beboerrepræsentanterne. Bestemmelsen bør af hensyn til forenkling formuleres, så det præcist fremgår, hvilke særlige krav, der gælder for ejendomme med beboerrepræsentation. Stk. 2 indeholder regler om fremsendelse af budget og regnskab for ejendommens driftsudgifter samt indkaldelse af beboerrepræsentanterne til budgetmøde. Reglerne er usanktionerede og ikke tilstrækkeligt koordinerede med andre bestemmelser. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, at pålægge udlejere at afholde budgetmøde med beboerrepræsentanterne, idet sådanne møder kan afholdes, hvis parterne enes derom. Reglen foreslås derfor ophævet. Stk. 3 indeholder regler om fremsendelse af varslingsskrivelse samt redegørelse for budgetteringen med specifikation af budgetposterne, vedligeholdelsesregnskab og saldomeddelelse fra Grundejernes Investeringsfond. Endvidere gælder en frist på 3 uger for fremsendelse af supplerende redegørelse for nærmere angivne oplysninger samt dokumentation. Reglerne er gyldighedskrav til varslingen. Reglen foreslås ændret således, at det ikke er et gyldighedskrav, at der med varslingen medsendes forskelligt oplysningsmateriale. I stedet foreslås, at beboerrepræsentanternes krav på at få forelagt oplysningsmateriale om ejendommen samles i lejelovens kapitel om beboerrepræsentation. Der henvises til de foreslåede ændringer i lovens kapitel 20. Stk. 4-6 tilpasses de foreslåede ændringer. 12 og 13 sammenskrives med ovennævnte ændringer. 15 a indeholder regler om fravigelse af reglerne om omkostningsbestemt husleje for ejendomme, som er taget i brug efter 1991, og for boliger, som efter nærmere regler er omdannet fra erhverv. Der gælder tilsvarende regler for ejendomme i uregulerede kommuner. Det foreslås derfor at samle disse regler. 18, stk. 5, om udlejerens pligt til halvårligt at fremsende regnskab for vedligeholdelseskontoen med kopi af bilag er usanktioneret og udgør en administrativ byrde for udlejeren, foreslås ophævet. Lejerens krav på udlevering af vedligeholdelsesregnskabet overvejes. 18 b, stk. 2, er en overgangsbestemmelse fra en tidligere lovændring. Bestemmelsen kan ophæves, da den ikke længere er aktuel. Side 4 af 18

5 18 b, stk. 3, omformuleres, da det ikke er en pligt, at hensættelserne fortrinsvis anvendes til brandsikring og energibesparende foranstaltninger. 18 b, stk. 4, foreslås ophævet, da lejernes eller beboerrepræsentanternes forslag til anvendelse af bundne midler ikke forudsætter lovhjemmel. I 20 om årsregnskab for vedligeholdelseskontoen præciseres, at bestemmelsen omfatter regnskab for kontoen efter både 18 og 18 b. 22, stk. 2, kan indebære, at udlejeren stilles bedre ved ikke at fremlægge regnskabet. Det foreslås derfor, at beløbet skal ansættes til 5 års afsætning medmindre, det findes godtgjort, at beløbet er større. 25 a og 25 c om forhåndsgodkendelse indarbejdes i de almindelige regler om forhåndsgodkendelse i det generelle kapitel om forbedringer. 29 b fastsætter, at mindre ejendomme er ejendomme, som 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. Datorelateringen er upraktisk, da det med tiden bliver vanskeligt at dokumentere antallet pr. 1. januar Reglen indebærer endvidere, at ejendomme, som på dette tidspunkt havde flere end 6 beboelseslejligheder, uanset senere reduktioner i antallet vil vedblive med at være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje m.v. Dette er ikke i overensstemmelse med hensynene bag ordningen, som er at lempe administrationen i små ejendomme. Bestemmelsen foreslås derfor ændret, så det er det aktuelle antal beboelseslejligheder, der er afgørende for ejendommens status. Det kunne endvidere overvejes at sætte grænsen op til f.eks. 12 beboelseslejligheder. Dette vil imidlertid medføre, at der i mange kommuner med boligregulering alene vil være mindre ejendomme, hvilket vil umuliggøre hovedreglen om lejefastsættelse efter sammenligning med lejemål i store ejendomme. Lejefastsættelse vil derfor kun kunne ske efter undtagelsen om fastsættelse af lejen i forhold til oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.v., det vil sige efter principperne om omkostningsbestemt husleje. Det foreslås på denne baggrund, at der i bestemmelsen gives kommunerne mulighed for at beslutte om grænsen skal være 6 eller 12 beboelseslejligheder. En beslutning foreslås at være gældende for mindst 4 år ad gangen. Hermed gives kommunen mulighed for at vurdere, om der er et tilstrækkeligt antal boliger i store ejendomme i kommunen til at sikre, at ordningen kan fungere efter hensigten om huslejefastsættelse og regulering for enkeltværelser, der er en del af udlejerens bolig eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor, overføres til lejelovens almindelige regler om lejeregulering efter det lejedes værdi. De særlige regler om huslejenævnets kompetence i forhold til opsigelse ophæves, da de ikke ses at have betydning i praksis. Reglerne Kap. VII om benyttelse af boliger overføres til en særskilt lov om regulering af boligforholdene. 3. Forslag til forenklinger på lejelovens område Side 5 af 18

6 I dette afsnit gennemgås forenklingsforslagene vedrørende lejeloven på grundlag af den kapitelinddeling, som er foreslået i bilag 1. Kap. 2. Lejeaftalen 5 indeholder regler om udformning af lejekontrakter. Det følger heraf, at blanketter, der anvendes til indgåelse af lejeaftaler, skal være autoriserede af Socialministeriet efter forhandling med udlejer- og lejerforeninger. Det kunne overvejes at ophæve autorisationskravet. Da det imidlertid må antages, at sådanne autoriserede standardformularer, hvori der er mulighed for at tilføje individuelle vilkår, generelt vil være mere dækkende for vilkårene i lejeforholdet end individuelt udarbejdede kontrakter, vil det næppe i praksis være en forenkling at ophæve kravet, idet det kan forventes, at der vil opstå flere tvister om fortolkning af kontraktsvilkår i individuelt udarbejdede kontrakter. Hertil kommer, at de autoriserede formularer kan anvendes af personer uden nærmere kendskab til lejelovgivningen. Efter en eventuel lovrevision vil det være hensigtsmæssigt at revidere den autoriserede standardformular. Det foreslås, at revisionen af formularen tager udgangspunkt i at forenkle formularen, herunder gøre den væsentligt kortere og opdele den i hhv. egentlige kontraktsvilkår og forbrugeroplysninger. Dusørbestemmelsen i 6 foreslås præciseret, så det fremgå, at formidling via IT så som internetsider imod betaling også er dusør. 7 omformuleres i overensstemmelse med den gældende erhvervslejelovs 6. Kap. 3. Lejefastsættelse og lejeregulering Dette kapitel indeholder reglerne om ændring af lejevilkår i lejelovens kapitel VIII og vedrører det lejedes værdi, skatte- og afgiftsstigninger, lejefastsættelse for indeksfinansieret byggeri og fri husleje omhandler regulering af lejen i forhold til det lejedes værdi, som findes ved en sammenligning med lejen for sammenlignelige lejemål i området. Lejen kan ikke reguleres oftere end hvert andet år, og kan fastsættes til et beløb, som ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi. Overstiger lejen væsentlig det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat. Reglerne har med tiden udviklet sig til at udgøre et meget kompliceret regelsæt, hvor der i forbindelse med anvendelsen af reglerne skal ses bort fra nærmere bestemte lejemål samt fra bestemte elementer i huslejen og de forhold ved lejemålet, som disse elementer relaterer sig til. Baggrunden herfor er, at der igennem tiden er indført regler, som fraviger de almindelige regler om lejefastsættelse så som fri lejefastsættelse i bestemte lejemål samt om fastsættelse af elementer i huslejen så som forbedringsforhøjelser. Disse fravigelser har typisk medført, at lejen efter disse regler ville kunne fastsættes til et højere beløb end efter de almindelige regler. For at undgå, at fravigelserne får afsmittende virkning på den almindelige lejefastsættelse, er der til reglerne om det lejedes værdi føjet regler, som fastsætter, at der ved sammenligningen skal ses bort fra lejemål, hvor lejen er fastsat i henhold til Side 6 af 18

7 lempeligere regler. Det tilsvarende gælder for forbedringsforhøjelser og forbedringer, hvor forhøjelsen er fastsat efter andre regler end de almindelige regler om forbedringsforhøjelser. Disse forhold medfører, at der ved vurdering af lejen i forhold til det lejedes værdi, for det første skal ses bort lejemål, hvor lejen i sin helhed er fastsat efter særlige regler. For det andet skal der ses bort fra dele af huslejen, hvis disse relaterer sig til forhold i det lejede som f.eks. forbedringer, hvor denne del af lejen er fastsat efter særlige regler. Samtidig skal der ses bort fra det forhold f.eks. forbedringen, som er grundlag for dette lejeelement. Som eksempel kan nævnes lejemål, som er forbedret efter byfornyelsesloven. For sådanne lejeforhold vil der i lejen indgå en andel, som hidrører fra byfornyelsesarbejderne. I sådanne tilfælde vil der ved sammenligning med andre lejemål skulle ses bort fra sådanne forbedringer og disses andel af huslejen både i det pågældende lejemål og i sammenligningslejemålene. Reglerne forudsætter således, at lejemålet vurderes i forhold til den tilstand, som ville have været i lejemålet uden forbedringerne i forhold til en husleje uden den til forbedringerne knyttede lejeforhøjelse. Reglerne kompliceres yderligere af, at forbedringerne kan være udført for adskillige år siden. Reglerne finder anvendelse i forbindelse med udlejerens vurdering af muligheden for at regulere lejen samt ved efterfølgende behandling af lejeforhøjelsen i huslejenævnet og ved domstolene. Af praksis fremgår da også, at afgørelser, som træffes efter disse regler, indeholder et betydeligt element af skøn uanset, at reglerne nærmest lægger op til, at abstraktionen kan gennemføres minutiøst. Det foreslås på denne baggrund, at omformulere bestemmelserne således, at de i højere grad fremstår som rammerne for skønnet. Bestemmelsen kunne hermed formuleres som en generel angivelse af, hvad der kan sammenlignes med, og hvad der skal ses bort fra. Herved vil bestemmelserne i højere grad afspejle det skønsmæssige element, som i praksis indgår i bestemmelsernes anvendelse vedrører lejeregulering i forhold til udviklingen i de skatter og afgifter, som påhviler ejendommen. Blandt sådanne afgifter indgår bl.a. forbrugsafgifter vedrørende f.eks. vand og renovation. Med hensyn til især vandafgifter er der usikkerhed om, hvorvidt bestemmelserne giver adgang til lejeregulering i forbindelse med ændringer i selve forbruget eller, om det alene er ændringer i afgiftens (takstens) størrelse, som kan medføre lejeregulering. Problemet har i sagens natur fået større bevågenhed i takt med de stigende afgifter på vand. Retspraksis er ikke entydigt afklaret. Med hensyn til renovationsafgifter, som udlejeren afregner efter mængde, er der i dag ikke mulighed for at videreføre denne afregning til de enkelte lejere, idet den samlede renovationsafgift indgår i lejeberegningen og fordeles efter de almindelige regler herom. På denne baggrund foreslås det, at bestemmelsen gøres til en refusionsbestemmelse, hvor udlejeren kan få den faktiske årlige udgift refunderet, herunder fordeling af renovationsudgifter efter mængde. Side 7 af 18

8 53 vedrører undtagelser til hovedreglen om fastsættelse af lejen i henhold til reglerne om det lejedes værdi. Den i stk. 2 omhandlede trappeleje forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter - kunne evt. erstattes af nettoprisindeksering, som en mere tidssvarende lejereguleringsfaktor. Lejen vil fortsat ikke væsentligt kunne overstige det lejedes værdi. Undtagelserne vedrørende fri lejefastsættelse efter 53, stk. 3-5, i ejendomme taget i brug efter 1991 og tidligere erhvervslejemål sammenskrives med de tilsvarende regler i boligreguleringslovens 15 a. Det bør i stk. 5 præciseres, at der ikke samtidig kan opkræves lejeforhøjelse som følge af skatte- og afgiftsstigninger, idet aftale om trappeleje eller regulering efter nettoprisindeks erstatter andre reguleringsmuligheder. Ligeledes bør det præciseres, at fravigelsen fra de almindelige regler i alle situationer skal fremgå af lejeaftalen. 53 a-53 e vedrører lejefastsættelse for lejemål i indeksfinansierede ejendomme samt for lejemål i ejendomme, der er taget i brug efter 1. januar 1989 og er opført og udlejes af realrenteafgiftspligtige investorer. Reglerne skal sikre, at udlejeren fortsat får dækning for prioritetsudgifter og driftsudgifter. Det bør undersøges, om der fortsat er behov for disse særregler. Kap. 5. Lejerens indflytning Kapitel 4 i den almene lejelov omhandler lejerens indflytning og kapitel 5 indeholder regler om mangler ved boligen. Den private lejelov har alene et kapitel (III) om mangler ved det lejede og har således ikke et selvstændigt kapitel om lejerens indflytning. Da det vil være hensigtsmæssigt, foreslås det, at der indføres et tilsvarende kapitel i den private lejelov om lejerens indflytning, og at der i den forbindelse overføres bestemmelser fra lejelovens kapitel III om mangler ved det lejede for så vidt angår det bestemmelser, der relaterer sig til lejerens indflytning. De regler fra lejelovens kapitel III om mangler ved det lejede, der foreslås overført til et nyt kapitel i lejeloven om lejerens indflytning er: 10, der omhandler forsinkelse fra udlejers side med hensyn at stille det lejede til disposition for lejeren. 9, der omhandler det lejedes tilstand ved lejeforholdets begyndelse samt indflytningsrapporter. 9 om det lejedes tilstand ved indflytning foreslås i den forbindelse ændret, så bestemmelsen bliver mindre konkret og mere generel, hvorefter det lejede vil skulle være i almindelig god stand på indflytningstidspunktet. Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med reglen i 9, stk. 2, om udlejerens pligt til - i forbindelse med et eventuelt indflytningssyn - at indkalde og tilsende kopi af en udarbejdet indflytningsrapport til beboerrepræsentanterne samt til lejeren, at reglen ændres således, at lejeren selv må tage stilling til og evt. sørge for, at beboerrepræsentanterne bliver indkaldt. Dermed vil reglen Side 8 af 18

9 lette udlejeren i denne sammenhæng og overlade initiativet med beboerrepræsentanternes deltagelse til lejeren. Kap. 6. Mangler ved det lejede Lejelovens kapitel III om mangler ved det lejede omhandler både oprindelige mangler, dvs. mangler som forefandtes ved lejeforholdets begyndelse og efterfølgende mangler, dvs. mangler, som opstår i lejeperioden. Mangler ved det lejede er, hver enten der er tale om oprindelige eller efterfølgende mangler (vedligeholdelsesmangler), forhold, der gør, at lejemålet ikke samlet set kan siges at have en almindelig god stand, medmindre andet er aftalt ved lejemålets indgåelse. Hvis der foreligger en mangel, kan udlejers ydelse således siges ikke at være hel. 11 omhandler lejerens egen afhjælpningsmuligheder ved mangler ved det lejede. Reglen i lejelovens 11, stk. 1, 2. pkt., foreslås præciseret således, at situationen, hvor udlejeren selv har afbrudt forsyningen med lys, gas, varme, kulde el. lign. tillige fremgår af bestemmelsen. Kap. 7. Vedligeholdelse Kapitlet (IV) omhandler vedligeholdelsespligtens fordeling. Udgangspunktet er, at udlejeren har den løbende vedligeholdelsespligt af det lejede, medmindre parterne har aftalt, at lejeren helt eller delvist har overtaget vedligeholdelsespligten. For så vidt angår lejelovens kapitel IV om vedligeholdelse foreslås det, at den indvendige vedligeholdelseskonto, der i dag kun omfatter rene beboelseslejligheder, også kommer til at omfatte blandede lejemål samt værelser. Hvis f.eks. lejemålet er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, hvor der i lejefastsættelsen er beregnet hensættelser til udvendig vedligeholdelse, synes det i dette tilfælde hensigtsmæssigt, at reglerne om indvendig vedligeholdelseskonto også finder anvendelse herfor. Kap. 9. Forbedringer I dette kapitel skrives boligreguleringslovens kapitel IV om forbedringer sammen med den gældende lejelovs kapitel X, der ligeledes omhandler forbedringer. Bortset fra det nedenfor anførte overføres reglerne uændret. Det foreslås først at have fællesbestemmelser, herefter bestemmelser der alene gælder for ejendomme under regulering. Dette kapitel indeholder regler om, hvilken huslejestigning en udlejer kan varsle, når der foretages forbedringer i det lejede. Kapitlet indeholder tillige regler om, hvordan varslingen foretages. Ligeledes indeholder kapitlet regler, der giver huslejenævnene kompetence til at forhåndsgodkende i nærmere bestemte tilfælde af forbedringer, samt at afgøre tvister mellem lejer og udlejer. Lejelovens 58 Stk. 1, 2. pkt., sidste led, ophæves, fordi det foreslås at ophæve 63 a. Bestemmelsen foreskriver, at der ved vurdering af det lejedes værdi Side 9 af 18

10 skal ses bort fra forbedringer foretaget for midler fra konto for forbedringer i Grundejernes Investeringsfond. Stk. 4 omhandler mulighederne for at beregne forbedringer foretaget som led i byfornyelse på en anden måde. Bestemmelsen foreslås ophævet, idet den blot henviser til gældende ret. Stk. 5 bestemmer, at beløb udbetalt fra Grundejernes Investeringsfond til forbedringer, skal gå fra i den rimelige anlægsudgift, som en passende forrentning m.v. beregnes på baggrund af. Som konsekvens af at 63 a foreslås ophævet vil det blive nødvendigt med ændring i denne bestemmelse. Ændringernes nærmere indhold afhænger af, hvordan 63 a afvikles. Reglerne om forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet i 59 a og 59 c samles i en bestemmelse, som omfatter alle former for forbedringer, herunder præciseres, at forbedringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, er omfattet. Den manglende tilstedeværelse af en bestemmelse om fravigelighed i kapitlet kan give anledning til tvivl om, hvilke bestemmelser, der ved aftale kan fraviges ved aftale til skade for lejeren. Lejeloven er som udgangspunkt fravigelig, hvorfor de fleste af kapitlets bestemmelser kan fraviges. Det vil være hensigtsmæssigt at indføje en klar bestemmelse om fravigelighed, hvorved systematikken fra flere af lovens øvrige kapitler videreføres. Efter lejelovens kapitel X A gælder en ordning om binding af midler til forbedring af ejendommens beboelseslejligheder for ejendomme beliggende i uregulerede kommuner. Ordningen blev indført i 1982 som en parallel til ordningen for ejendomme beliggende i regulerede kommuner, hvorefter der skal bindes beløb til ejendommens vedligeholdelse. Bindingsbeløbet udgør pt. 18 kr. pr. m². Ordningen foreslås ophævet, da der ikke ses at være behov for at opretholde bindingspligten til forbedringsarbejder. Det er under alle omstændigheder frivilligt for udlejeren, om denne ønsker at gennemføre forbedringer. Efter de gældende bestemmelser kan udlejeren efter gennemførelse af forbedringer varsle en forbedringsforhøjelse. Bindingsordningen indeholder ingen særlige incitamenter for udlejere til at foretage forbedringer. Ordningen vurderes således at udgøre en administrativ belastning for udlejeren. Der skal i forbindelse med ophævelsen fastsættes overgangsregler for afvikling af indestående, herunder negative saldi. Kap. 10. Lejerens ret til at foretage installationer og forbedringer i det lejede I dette kapitel skrives visse af reglerne fra den gældende lejelovs kapitel V om lejerens brug af det lejede sammen med visse af reglerne fra kapitel IX om forbedringer. Dette kapitel samler på den ene side de regler, der giver lejer mulighed for at foretage sædvanlige installationer. Det kan dreje sig om installation af telefon, hårde hvidevarer, materiel, der muliggør modtagelse af radioog TV-programmer, hjælpemidler, der skal afhjælpe fysisk handicap, eller opsætte skilte m.v, der er sædvanlige for lejerens forretning. På den anden side Side 10 af 18

11 kommer kapitlet til at indeholde regler, der giver lejer ret til (råderetten) eller mulighed (efter aftalte) for at fortage forbedringer af det lejede. Med nedenstående undtagelser overføres lejelovens 29, 30, 31, 62 a og 63. Der foreslås endvidere at overføre og præcisere bestemmelsen i 29, stk. 8, hvorefter lejeren af en beboelseslejlighed eller et værelse til helårsbeboelse har ret til at installere hjælpemidler m.v. efter bestemmelserne i 102 i lov om social service, hvis kommunalbestyrelsen garanterer for betaling af retableringsudgifter ved lejerens fraflytning. Lejeren skal i tilknytning hertil underrette udlejeren, før indretningen finder sted. Det foreslås, at bestemmelsen præciseres, således at det entydigt fremgår, at omfanget af denne ret både består i en ret til boligindretninger i selve boligen og i en ret til ændringer/ forbedringer af adgangsforholdene til boligen (boligen som helhed). Selve boligindretningen vil nemlig i sig selv ikke kunne virke som tilsigtet, så den pågældende vil kunne blive boende, hvis adgangsforholdene til det lejede ikke må ændres/ forbedres, og den pågældende ikke selv vil kunne komme til og fra boligen uden en ændring/ forbedring af adgangsforholdene. 62 a omhandler lejers ret til at råde over det lejede ved at foretage forbedringer (råderetten). Råderetten giver mulighed for efter forudgående anmeldelse til udlejer at fortage rimelige og hensigtsmæssige ændringer i det lejede, som ligger ud over de muligheder installationsretten indeholder. Ved fraflytning har lejeren mulighed for at få godtgørelse for sine udgifter til forbedringer, dog maksimalt kr. Godtgørelsen nedskrives. Stk. 5 omhandler de beløbsmæssige grænser for den godtgørelse, som lejeren kan få. Der kan udbetales godtgørelse for udgifter over kr. Der udbetales dog ikke godtgørelser under kr. og ikke over kr. For at gøre det mere attraktivt for lejerne at udnytte råderetten foreslås det at ændre beløbsgrænserne til kr. Stk. 7 fastsætter en deklaratorisk afskrivningsperiode på 12 år for godtgørelser vedrørende alle typer forbedringer. Mange forbedringer har en længere levetid, hvorfor det foreslås at ændre bestemmelsen med henblik på at indføre en længere afskrivningsperiode på 20 år. Det foreslås, at ovenstående ændringer i forhold til de gældende regler om råderet overføres til den nuværende bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer. Bestemmelsen bliver således en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om råderet. Kap. 12. Betaling for varme og vand m.v. Kapitel 12 indeholder regler om lejerens betaling for varme og varmt vand m.v. og er en sammenskrivning af to kapitler i lejeloven. Hidtil har der været et særskilt kapitel for hhv. varmebetaling m.v. og udgifter til vand m.v. Som hovedregel kan varmeudgiften ikke indeholdes i lejen, og udlejer skal udarbejde et årligt varmeregnskab herfor, hvor lejerens andel af ejendommens varmeforbrug opgøres. Udgiften til vand er som hovedregel indeholdt i lejen, men beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kan kræve, at vandudgif- Side 11 af 18

12 ten fordeles mellem lejerne efter forbrugsmålere. Reglerne indebærer, at udlejeren af ejendomme, hvor vandudgiften fordeles efter forbrugsmålere, skal udarbejde to forbrugsregnskaber, nemlig ét for varmeudgiften og ét for vandudgiften. I den almene lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 1998, er der foretaget en sammenskrivning af reglerne, sådan at der udarbejdes ét fælles forbrugsregnskab for varme og vand. Det foreslås, at kapitel XII i lejeloven omskrives, så bestemmelserne kommer til at lægge tæt op ad bestemmelserne i kapitel 10 i almenboligloven. Desuden vil der skulle ske en ajourføring. For at lette udlejers administration af opkrævningen af de forbrugsrelaterende udgifter foreslås, at der foretages en sammenskrivning af kapitel VII og VII B, dog sådan at de to udgiftstyper ikke behøver at have sammenfaldende regnskabsår. Samtidig kan udlejer vælge om der skal laves ét eller to regnskaber. Lejelovens 36, stk. 2, 3. pkt., indeholder regler om, hvilke udgifter udlejer kan medtage over varmeregnskabet ud over brændselsudgiften. Det foreslås at foretage en sproglig ajourføring af bestemmelsen. Det foreslås endvidere, at udgiften til udfærdigelse af kontrolmanualer til varmefordelingsmålere skal kunne medtages over varmeregnskabet med den udgift udlejer med rimelighed har afholdt hertil, dvs. med den dokumenterede udgift. Kap. 13. Lejerens betaling til fællesantenne m.v. Det foreslås, at udlejeren uden aftale med lejerne kan gennemføre de forbedringer af signalleverancen, det påhviler udlejeren efter anden lovgivning at udføre. Kap. 15. Lejerens brug af det lejede Det er hensigten, at der i kapitlet indføres regler om husordensovertrædelser, når udvalget vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler fremkommer med en indstilling herom. Et tilsvarende regelsæt om husordens overtrædelser findes i den almene lejelovs kapitel om lejerens brug af det lejede. Kap. 16. Opsigelse 82, litra b, giver udlejere af lejligheder i tofamilieshuse en lempeligere adgang til at opsige lejeforholdet med 1 års varsel. I forbindelse med en tidligere lovændring fik bestemmelsen utilsigtet en formulering, som har medført, at det nu er et vilkår, at udlejeren beboede ejendommen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Dette foreslås ændret, så det er på tidspunktet for opsigelsen, at udlejeren skal bebo ejendommen. Forholdene omkring opsigelse af ejerlejligheder er yderst komplicerede og indebærer i vidt omfang, at ejerlejligheder i praksis er uopsigelige. Reglerne foreslås forenklet således, at det gøre mere overskueligt, hvornår en ejer af en ejerlejlighed kan opsige lejeforholdet samtidig med, at opsigelse kun er udelukket, hvor reale grunde taler derfor. Der er efter de gældende regler uklarhed om fraflytningstidspunkter ved forskellige opsigelsessituationer. Reglerne herom foreslås samordnet, så uklarhe- Side 12 af 18

13 den undgås ved, at der fastsættes samme fraflytningstidspunkt (inden den 1. i en måned) uanset varslets længde. 98, stk. 2, 3-5 pkt., begrænses til at give lejeren ret til at indkalde beboerrepræsentanten til et evt. flyttesyn. Kap. 19. Tilbudspligt Lejerne har i dag en frist på 10 uger til at acceptere udlejers tilbud, fraregnet juli måned. Det foreslås, at fristen forkortes til 8 uger, fortsat fraregnet juli måned, samtidig med indførelse af en regel om, at lejerne bindende kan give afkald på at købe ejendommen før udløbet af en 8 ugers frist. Det foreslås, at tilbudspligten ikke skal finde anvendelse, hvis ejendommen overdrages til et aktie- eller anpartsselskab, hvor ejerens familie har aktie- eller anpartsmajoriteten. Det foreslås endvidere, at det præciseres i loven, at tilbudspligten kommer til anvendelse ved spaltning af aktie- eller anpartsselskaber (fission). Dog vil der være behov for, at det undersøges med eksterne parter, om visse overdragelser mellem selskaber kan undtages fra tilbudspligten, uden at tilbudspligten gøres illusorisk. I nogle tilfælde sker overdragelser alene af praktiske selskabsretlige grunde. Et moderselskab kan have fx have en praktisk interesse i at samle sin ejendomsportefølje i et datterselskab. Spørgsmålet er, om disse overdragelser kan adskilles fra overdragelser, hvor udlejer ønsker at komme udenom tilbudspligten. Endelig foreslås det, at det præciseres i loven, at tilbudspligten ikke finder anvendelse ved overdragelse på tvangsauktion. Det antages allerede i praksis, men en lovændring vil præcisere dette. Kap. 20. Beboerrepræsentation Det foreslås, at samle alle kompetenceregler for beboerrepræsentation og regler, der indeholder rettigheder for beboerrepræsentation. Fsv. angår rettigheder for beboerrepræsentationen, der er mere vidtgående end den enkelte lejers rettigheder, kunne det overvejes, at omformulere dem, så de skal gøres gældende af beboerrepræsentanterne, og ikke som i dag er en gyldighedsbetingelse. Fordelen ved at samle reglerne et sted er, at man kan slå op et sted i loven og være sikker på at finde relevante regler om beboerrepræsentation. Ulempen er, at hvis man alene er opmærksom på de umiddelbart relevante regler i det kapitel, som ens opgave/problem vedrører, så kan bliver man ikke ligesom i dag, gjort opmærksom på beboerrepræsentationsreglerne. Dette gælder i særdeleshed de mange tilfælde, hvor beboerrepræsentationens kompetence står side om side med lejernes individuelle rettigheder eller rettigheder, der tilkommer et flertal af lejerne i forening (fx 37, stk. 2, 40, stk. 3, 46 a, stk. 2 og 3, 46 j, stk. 1, 46 l, stk. 3, 50, stk. 5, 59, stk. 5, 61, stk. 2, 63 a, stk. 4, 63 c, stk. 2, 63 e, stk. 2 og 3). Denne ulempe kan evt. mindskes ved at lave en henvisning til kompetencereglerne i kapitlet om beboerrepræsentation. Side 13 af 18

14 Det foreslås, at skrive boligreguleringslovens regler om kompetencer og rettigheder for beboerrepræsentationen ind i kap. 20. Se hertil bemærkninger til boligreguleringslovens 13. I det følgende gennemgås lejeloven systematisk. I kapitlerne I til X og XII - XIX fremhæves de bestemmelser vedrørende beboerrepræsentation, der enten overvejes overført til det ny kapitel 20 eller ophævet. Ved gennemgangen af reglerne i kapitel XI om beboerrepræsentation fremhæves de regler, der foreslås ændret eller ikke foreslås overført til det ny kapitel 20. Kapitlerne I-X og XII-XIX: 9, stk. 2, om mangler ved det lejede bestemmer, at når der foretages indflytningssyn skal beboerrepræsentation med rimelig frist indkaldes skriftligt. 37, stk. 2, om varmebetaling bestemmer, at når udgifter til varme fordeles efter bruttoetageareal eller rumfang, kan beboerrepræsentation bestemme, at fordelingen for fremtiden skal ske efter varmefordelingsmålere. 40, stk. 3, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod varmeregnskab. 46 a stk. 2, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan foreslå gennemførelse af arbejder, der er angivet i en energiplan, når der samtidig anvises muligheder for finansiering m.v. Det foreslås at ophæve bestemmelsen, idet det altid må stå beboerrepræsentationen frit for at komme med forslag til gennemførelse af arbejder. Tilsvarende overvejelser som anført under 65, stk. 1, 1. pkt. 46 a, stk. 3, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan forlange, at der udføres arbejder angivet i en energiplan, når udgifterne til udlejerens leverance af varme og varmt vand overstiger halvdelen af den leje, der skal betales, og der samtidig gives tilslutning til lejeforhøjelse til dækning af arbejdsudgifterne. 46 j, stk. 1, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan kræve at fordelingen af udgiften til vand fremover skal ske på grundlag af forbrugsmålere. 46 l, stk. 3, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod vandregnskabet. 49, stk. 5, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan kræve nedsættelse af lejen med henvisning til, at lejen overstiger det lejedes værdi. 50, stk. 5, 2. pkt., bestemmer, at beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod varslet lejeforhøjelse. Tilsvarende gælder for huslejestigninger til dækning af øgede afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning samt andre takster godkendt af det offentlige, jf. 51, stk. 1. Tilsvarende gælder for huslejestigninger til dækning af øgede vej-, kloak- eller lignende bidrag til de offentlige, jf. 50, stk. 2. Tilsvarende gælder for huslejestigninger til dækning af ud- Side 14 af 18

15 gifter til projektmateriale udarbejdet af byggesagsrådgiver, såfremt der ikke på baggrund af projektmaterialet indgås aftale om privat byfornyelse, jf. 50, stk , stk. 5, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod udlejers varslede huslejestigninger som følge af forbedringer. 61, stk. 2, jf. 50, stk. 5, bestemmer, at beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod udlejers varslede huslejestigninger som følge af udgifter i forbindelse med tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg. 63 a stk. 4, 63 c, stk. 2, 63 e, stk. 2 og 3, giver beboerrepræsentationen visse kompetencer i forhold til udlejers midler afsat i henhold til bindingspligten. Bestemmelserne foreslås ophævet jf. kapitel 9. 98, stk. 2, bestemmer, at såfremt der i forbindelse med lejers fraflytning foretages gennemgang af lejligheden, skal lejer orienteres om muligheden for at lade beboerrepræsentanter deltage. Udlejer skal indkalde disse, såfremt lejer måtte ønske det. Såfremt der udarbejdes rapport på baggrund af gennemgangen, skal beboerrepræsentanterne have tilsendt kopi heraf. Kapitel XI: 64 Stk. 1 bestemmer, at der kan vælges beboerrepræsentation i ejendomme med mindst 6 beboelseslejemål. Det foreslås, at begrebet beboelseslejemål erstattes med beboelseslejligheder, idet førstnævnte begreb lægger op til en forståelse af, at klubværelser evt. er omfattet. Stk. 4 6 bestemmer, at en beboerrepræsentation fortsætter indtil den ophæves, indtil den ikke har afholdt møde i 2 år, eller indtil det ikke længere med sikkerhed kan konstateres, om de valgte beboerrepræsentanter stadig bor i ejendommen. Disse regler foreslås erstattet af en regel om, at beboerrepræsentationen vælges for f.eks. et år ad gangen. 65 Stk pkt., bestemmer, at beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte et hvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren. Det foreslås at ophæve bestemmelsen, idet en ret til drøftelse i sig selv er meningsløs, medmindre begge parter er indstillet på dialog. Den giver umiddelbart indtryk af at give en egentlig rettighed med en deraf følgende pligt for udlejeren dette er imidlertid ikke tilfældet. Stk. 1 litra a, 2. del, bestemmer, at beboerrepræsentationen har ret til at drøfte ejendomsbudget og spørgsmål om lejeforhøjelser med udlejeren. Foreslås ophævet jf. tilsvarende overvejelser som anført under stk. 1, 1. pkt. Stk. 1, litra c, bestemmer, at beboerrepræsentationen har ret til at være rådgivende med hensyn til anvendelse af midler, der er afsat til vedligeholdelse m.v. Bestemmelsen foreslås ophævet jf. tilsvarende overvejelser som anført under stk. 1, 1. pkt. Side 15 af 18

16 Stk. 1, litra d, bestemmer, at beboerrepræsentationen har ret til at foreslå gennemførelse af forbedringer. Bestemmelsen foreslås ophævet jf. tilsvarende overvejelser som anført under 65, stk. 1, 1. pkt. Se tillige 46 a, stk. 2. Stk. 1, litra e, bestemmer, at beboerrepræsentationen har ret til at føre tilsyn med planlægningen af gennemførelsen af alle større arbejder i ejendommen. Der er ingen særlige tilsynsinstrumenter knyttet til denne ret, hvorfor bestemmelsen foreslås ophævet jf. tilsvarende overvejelser som anført under stk. 1, 1. pkt. Stk. 2 bestemmer, at udlejer skal holde beboerrepræsentationen orienteret om gensidige lejerklager. Såfremt huslejenævnet i fremtiden på baggrund af indstillinger fra udvalget vedrørende huslejenævnets sagsbehandlingsregler få kompetence til at behandle husordensovertrædelser, ses der ikke at være behov for beboerrepræsentationen som konfliktforebyggende instans. Bestemmelsen foreslås derfor ophævet. 66 Stk. 1 bestemmer, at udlejer ikke kan varsle lejeforhøjelse på baggrund af det lejedes værdi, og ikke kan iværksætte forbedringer, der vil medføre lejeforhøjelser, før beboerrepræsentationen har haft 3 uger til at udtale sig. Se stk. 4. Stk. 2 bestemmer, at udlejer skal indkalde beboerrepræsentanterne til orienteringsmøde om vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, der udgør mere end 20 kr. pr. m² bruttoetageareal. Til brug for orienteringsmødet skal der fremsendes materiale. Se stk. 4. Stk. 3 bestemmer, at i tilfælde hvor vedligeholdelses- og forbedringsarbejder udbydes i bunden licitation, skal beboerrepræsentationen indkaldes til licitationsforretningen og have mulighed for at udpege mindst en bydende. Se stk. 4. Stk. 4 bestemmer, at ved gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder skal beboerrepræsentationen i byggeperioden indkaldes til samtlige byggemøder. Efter arbejdets gennemførelse skal beboerrepræsentationen indkaldes til afleveringsforretning og kontroleftersyn. Fsv. angår stk. 1 4 er det uklart, om manglende overholdelse heraf medfører ugyldighed. Disse rettigheder er mere vidtgående end lejernes. Det foreslås at formulere bestemmelsen så disse rettigheder skal gøres gældende af beboerrepræsentanterne, således at de ikke - som i dag - er en gyldighedsbetingelse for udlejers mulighed for at kræve huslejeforhøjelse. Kap. 21. Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme Ordningen indeholder regler om, at retten til at administrere udlejningsejendomme i nærmere bestemte tilfælde kan frakendes ejere af udlejningsejendomme. Ordningen anvendes ikke i praksis. I de tilfælde, hvor der er sket rettighedsfrakendelse i relation til boligudlejning, er dette sket efter straffelovens regler herom. Side 16 af 18

17 Det bør drøftes med Justitsministeriet om ordningen kan ophæves. Kap. 22. Huslejenævn og boligret I dette kapitel samles boligreguleringslovens regler om huslejenævn og lejelovens regler om boligretten. Det foreslås at udvide huslejenævnes kompetence til også at omfatte oprindelige mangler tilsvarende nævnets kompetence til efter lejelovens 106, litra 3, at behandle tvister vedrørende vedligeholdelsesmangler. Efter den almene lejelov har beboerklagenævnet således kompetence til at tage stilling til oprindelige mangler. Det vurderes, at være hensigtsmæssigt, at huslejenævnet ligesom beboerklagenævnet kan tage stilling til begge typer af mangler, idet stillingtagen til de oprindelige mangler ellers som i dag vil skulle behandles ved domstolene, hvis der ikke kan opnås enighed herom. Alle huslejenævnenes kompetencer samles i en bestemmelse som den gældende 106. Kap. 24. Satser I dette kapitel samles reglerne om regulering af lovgivningens forskellige satser og beløb. Side 17 af 18

18 BILAG 1 Forslag til en sammenskreven lejelov (LL+BRL) for private lejeforhold Indhold: Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Kap. 13 Kap. 14 Kap. 15 Kap. 16 Kap. 17 Kap. 18 Kap. 19 Kap. 20 Kap. 21 Kap. 22 Kap. 23 Kap. 24 Kap. 25 Lovens anvendelsesområde Lejeaftalen Lejefastsættelse og lejeregulering Det lejedes værdi Skatter og afgifter Indeksfinansieret byggeri Fri leje Midlertidige regler om huslejeregulering Anvendelsesområde Omkostningsbestemt husleje Vedligeholdelse Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond Småejendomme Lejerens indflytning Mangler ved det lejede Vedligeholdelse Udlejerens adgang til det lejede Forbedring Lejerens ret til at foretage installationer og forbedringer i det lejede Betaling af leje Betaling for varme og vand m.v. Lejerens betaling til fællesantenne m.v. Radio- og tvsignaler IT-ydelser Brugsrettens overgang til andre Lejerens brug af det lejede Opsigelse Udlejerens adgang til at hæve lejeaftalen Lejerens fraflytning Tilbudspligt Beboerrepræsentation Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme (ophæves evt.) Huslejenævn og boligret Grundejernes Investeringsfond Satser Lovens ikrafttræden m.v. Side 18 af 18

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere

Aftalt boligforbedring. vejledning til lejere og udlejere Aftalt boligforbedring vejledning til lejere og udlejere AFTALT BOLIGFORBEDRING BY- OG BOLIGMINISTERIET, SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TLF. 33 92 61 00 FAX 33 92 61 64 WWW.BM.DK DTP/GRAFISK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen.

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen. NOTAT Dato: 14. november 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbehandler:LAG/MPK/NYH/PSH/NH Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialministeriet Handicapenheden J.nr. 222-1794 BILAG Rettigheder fra den almene lejelov, der meningsfuldt kan overføres til længerevarende

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2015 INDFLYTNINGSRAPPORT INDFLYTNINGSRAPPORT Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Århus Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål a) Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere