EUROPA-PARLAMENTET DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING JULI-31. DECEMBER

2 FORORD Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (bilag I til Europa -Parlamentets forretningsorden) fastsætter, at "det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter". På grund af valget til Europa-Parlamentet i 2014 blev den halvårlige beretning for perioden 1. januar 30. juni 2014 vedtaget den 30. juni Denne halvårlige beretning om arbejdet i det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd dækker perioden 1. juli 31. december 2014 og blev vedtaget af udvalget den 24. februar Indhold 1. Baggrund 2. Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd 2.1 Sammensætning og opgaver 2.2 Formandskab 2.3 Møder i 2014 og Arbejde i det forgangne år 3. Arbejde vedrørende adfærdskodeksen 3.1 Tilsynsproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser 3.2 Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser 4. Administrationsudgifter 2

3 Resumé Nærværende beretning omhandler andet halvår af 2014, således efter at Europa- Parlamentets formand oven på EP-valget i maj 2014 udpegede medlemmerne af det rådgivende udvalg og omfattende begyndelsen på den ottende valgperiode den 1. juli Den nyudnævnte rådgivende afsatte naturligvis det meste af sin tid og indsats til sine to kerneopgaver, nemlig at rådgive formanden og vejlede medlemmerne i fortolkning og gennemførelse af adfærdskodeksen, i form af fortrolige henvendelser fra medlemmerne med svartid på højst 30 dage. Det rådgivende udvalg har også bestræbt sig på at forbedre sin service til medlemmerne og dermed lette arbejdsbyrden for administrationen så meget som muligt. Den lagde også særlig vægt på at højne bevidstheden om adfærdskodeksen både inden og uden for EP's vægge. Den stadig mere internationale dimension af disse bestræbelser bør i denne forbindelse fremhæves. Desuden er alle erklæringer om finansielle interesser, som medlemmerne har indleveret siden den første dag i ottende valgperiode, blevet underkastet et overordnet sandsynlighedstjek. Dette tilsyn, der foretages i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen, der trådte i kraft for et år siden, har ført til, at ikke mindre end 58 medlemmer er blevet anmodet om at tydeliggøre uklare erklæringer. Desuden blev der indgivet 89 ajourførte erklæringer af 85 medlemmer som led i de almindelige ajourføringsforpligtelser. Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 150 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring. 3

4 1 BAGGRUND Adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 1. januar Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenvellets interesse og udføre deres arbejde under udvisning af upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for institutionens omdømme. Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal håndtere disse, og omfatter f.eks. regler vedrørende tidligere medlemmers erhvervsaktiviteter. Adfærdskodeksen forpligter medlemmerne til at afgive en detaljeret erklæring om deres økonomiske interesser. Medlemmerne skal også afgive erklæring om deres deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter. Disse indberetningsforpligtelser afspejler adfærdskodeksens strenge regler og normer for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres erklæringer, kan findes på medlemmernes personlige profilsider på Parlamentets websted. Medlemmerne skal ligeledes indberette gaver, de modtager, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med betingelserne i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Sådanne gaver indføres i gaveregisteret. Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og vil være offentliggjort på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden. 2 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD 2.1 Sammensætning og opgaver Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd blev nedsat i henhold til adfærdskodeksens artikel 7, stk.1. I henhold til artikel 7, stk. 2, "består [udvalget] af fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af dennes embedsperiode blandt medlemmerne af formandskaberne for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget og disse to udvalgs koordinatorer under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt". 4

5 Medlemmerne af det rådgivende udvalg er: Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polen) Mady DELVAUX (S&D, Luxembourg) Sajjad KARIM (ECR, Det Forenede Kongerige) Jean-Marie CAVADA (ALDE, Frankrig) samt Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Den Tjekkiske Republik) Adfærdskodeksens artikel 7, stk. 3, fastsætter følgende: Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg". Reservemedlemmerne af det rådgivende udvalg er: Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finland) samt Laura FERRARA (EFDD, Italien) Det oplyses for en god ordens skyld, at Francisco SOSA WAGNER (Spanien) oprindeligt var medlem for ALDE-Gruppen. SOSA WAGNER nedlagde imidlertid sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet pr. 19. oktober 2014, hvorpå formanden udpegede Jean-Maria CAVADA til medlem af udvalget. Det rådgivende udvalg har til opgave at undersøge påståede overtrædelser, som det får forelagt af formanden, og give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af kodeksen. Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og medlemmerne har ret til at forlade sig på disse retningslinjer, der gives inden for 30 dage. Flere medlemmer gav ved begyndelsen af valgperioden udtryk for bekymring over sikkerheden omkring fortroligheden af Udvalgets arbejdsprocedurer. Dette anliggende blev øjeblikkeligt taget op af udvalgsformanden, der drøftede det med Parlamentets formand. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive indfør formelle procedurer til at sikre, at fortroligheden hele tiden nøje overholdes. Således vil alle medlemmer, assistenter og medlemmer af personalet, der deltager i Udvalgets møder, skulle underskrive en tavshedserklæring; medlemmerne skal udpege en parlamentarisk assistent, der bemyndiges til at deltage i møderne; og dokumenter omdeles til udvalgsmedlemmerne i forseglet konvolut i stedet for via Formandskab I adfærdskodeksens artikel 7, stk. 2, fastsættes, at "Medlemmerne af det rådgivende udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen". På 5

6 sit konstituerende møde den 7. marts 2012 vedtog det rådgivende udvalg, at "Rækkefølgen fastlægges som udgangspunkt på grundlag af størrelsen af den politiske gruppe, som medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg tilhører" 1. Formanden anmodede dog for kontinuitetens skyld Sajjad KARIM (ECR) om at fungere som formand i det første halvår. Sajjad KARIM er nemlig det eneste medlem af det nuværende udvalg, som også var medlem i den forgangne valgperiode. Rotationsrækkefølgen vil derefter foregå i faldende orden efter størrelsen af den politiske gruppe, som medlemmerne af udvalget tilhører. Således vil Sajjad KARIM have formandskabet for udvalget fra september 2014 til februar Danuta Maria HÜBNER vil derefter være formand fra marts til august Mady DELVAUX vil være formand indtil februar Jean-Marie CAVADA (ALDE) vil overtage det roterende formandskab fra marts Jiří MAŠTÁLKA (GUE) vil være formand fra september Møder i 2014 og 2015 Det rådgivende udvalg mødtes fire gange i det første halvår af den ottende valgperiode. Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2014 (andet halvår begyndelsen på den ottende valgperiode) Tirsdag den 23. september Tirsdag den 14. oktober Tirsdag den 11. november Tirsdag den 9. december På mødet den 23. september 2014 vedtog det rådgivende udvalg også følgende mødekalender for 2015: Det rådgivende udvalgs mødekalender for 2015 Tirsdag den 20. januar Tirsdag den 24. februar Tirsdag den 24. marts 2 Tirsdag den 14. april Tirsdag den 26. maj Tirsdag den 23. juni 1 Det rådgivende udvalgs forretningsorden, artikel 3. 2 Formandsrotation: Danuta Maria Hübner (PPE) vil tage over fra Sajjad Karim (ECR). 6

7 Tirsdag den 14. juli Tirsdag den 22. september 3 Tirsdag den 13. oktober Tirsdag den 10. november Tirsdag den 8. december 2.4 Arbejde i det forgangne år 2.4(i) Påståede overtrædelser af adfærdskodeksen Det rådgivende udvalg fik i første halvår af den ottende valgperiode ikke forelagt nogen sager af formanden, jf. proceduren i adfærdskodeksens artikel 8, stk. 1, om påståede overtrædelse af kodeksen. Denne situation kan nemt forklares ved den proaktive tilgang, som er blevet anlagt i forhold til de 751 ny- eller genvalgte medlemmer, navnlig for så vidt angår indgivelsen af deres respektive erklæringer om finansielle interesser (se afsnit 3.2). Det skal i denne forbindelse understreges, at det rådgivende udvalgs primære mål er at bistå medlemmerne med at opfylde deres indberetningsforpligtelser snarere end at finde grunde til at pålægge sanktioner. 2.4(ii) Vejledning i fortolkning og implementering af adfærdskodeksen Det rådgivende udvalg og dets sekretariat har i årets løb også rettet sine bestræbelser mod at bistå medlemmerne med at fortolke og anvende adfærdskodeksen korrekt og samtidig så vidt muligt lette den administrative byrde. Det har udstukket retningslinjer til medlemmerne i al fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage i overensstemmelse med kodeksens art. 7, stk. 4. Den har herved videreført arbejdet med at afklare fortolkningen af reglerne. Eksempelvis har udvalget foretaget en yderligere afklaring af, hvordan man skal modtage officielle gaver, selv om gavens værdi er på under tærsklen på 150 EUR, idet det pågældende medlem rådgives om, hvordan vedkommende kan opfylde sine indberetningsforpligtelser på fyldestgørende og gennemsigtig vis. Endvidere har udvalget forklaret de gældende indberetningsforpligtelser for de medlemmer, der er eksternt beskæftiget sideløbende med deres parlamentariske arbejde. 2.4(iii) Forbedring af servicen til medlemmerne og højnelse af bevidstheden om adfærdskodeksen 3 Formandsrotation: Mady Delvaux (S&D) vil tage over fra Danuta Maria Hübner (PPE). 7

8 Kravene om åbenhed i adfærdskodeksen er strenge, men det rådgivende udvalg har bestræbt sig på at sikre, at den administrative byrde for medlemmerne er så let som muligt. Siden udvalget blev nedsat i marts 2012, er dets praktiske retningslinjer til medlemmerne blevet samlet i en brugervejledning, som er tilgængelig på Parlamentets websted 4 på alle de officielle sprog. På sit indledende møde den 23. september pålagde udvalget sit sekretariat at omdele en håndbog indeholdende både brugervejledningen og en kort præsentation af, hvad udvalget er og arbejder med samt alle relevante dokumenter og formularer til samtlige nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. Desuden har medlemmer af sekretariatet efter instruks fra udvalget i årets løb afholdt en række præsentationer for medlemmer, parlamentariske assistenter og de politiske gruppers personale. Gennem denne proaktive tilgang er bevidstheden om adfærdskodeksen blevet højnet og risikoen for manglende overholdelse heraf reduceret. Hertil kommer, at udvalgets bestræbelser på at styrke sin service og højne bevidstheden også har fået en international dimension. Fungerende formand Sajjid Karim mødtes sidst i september med en delegation af chilenske og mexicanske parlamentarikere og højtstående embedsmænd, der ønskede at blive orienteret om udvalgets arbejde om åbenhed og etik. 3 ARBEJDE VEDRØRENDE ADFÆRDSKODEKSEN Tilsynsproceduren for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser Den 15. april 2013 vedtog Præsidiet gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. De trådte i kraft den 1. juli 2013 uden tilbagevirkende kraft og præciserer anvendelsesområdet for kodeksens artikel 5 om Gaver eller tilsvarende begunstigelser. Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter, at medlemmerne skal underrette formanden om enhver gave, de modtager i en officiel egenskab som repræsentant for Parlamentet, og skal indberette deres deltagelse i arrangementer afholdt af tredjepart, hvis rejse-, indkvarterings- eller opholdsudgifter, eller direkte betaling af sådanne udgifter, afholdes af tredjepart. Ved gennemførelsesbestemmelsernes artikel 9 er der endvidere fastlagt en kontrolprocedure for medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser: Når der er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte, useriøse, ulæselige eller uforståelige oplysninger, skal den kompetente tjenestegren på 4 8

9 vegne af formanden inden for en rimelig frist foretage en generel sandsynlighedskontrol med henblik på afklaringer og derved give medlemmet mulighed for at reagere. Hvis en sådan kontrol ikke afklarer og derved løser spørgsmålet, træffer formanden afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 8. Ved Parlamentets generalsekretærs beslutning af 22. april 2013 er Enheden for Medlemsadministration under Generaldirektoratet for Ledelsestjenester blevet udpeget til den kompetente tjenestegren til at foretage denne generelle sandsynlighedskontrol på vegne af formanden. Efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 og de indvalgte medlemmers afgivelse af deres erklæringer om økonomiske interesser, tog Enheden for Medlemsadministration i efteråret 2014 uformelt kontakt til ikke mindre end 58 medlemmer i forbindelse med dette generelle sandsynlighedstjek. 41 genvalgte medlemmer der havde afgivet en blank erklæring eller en erklæring hvor afsnit A var ufuldstændigt udfyldt 11 nye medlemmer der havde afgivet en erklæring, hvor afsnit A ikke var udfyldt samt 6 nye medlemmer, der havde afgivet en blank erklæring. Som følge af denne opsøgende kontakt blev 53 sager øjeblikkeligt løst, dvs. at medlemmerne enten indsendte en revideret erklæring eller afgav redegørelser, der behørigt begrundede, hvorfor der ikke skulle foretages ændringer i den oprindeligt afgivne erklæring. De resterende fem medlemmer blev på ny kontaktet i oktober via official skrivelse fra formanden og foretog efterfølgende justeringer af deres respektive erklæringer, der ansås for tilfredsstillende. 3.2 Indsendelse af medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser Det hedder i adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1: "Af hensyn til gennemsigtigheden afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet [ ]". Ved afslutningen på første mødeperiode i ottende valgperiode (1. 3. juli) efter EPvalget havde 750 medlemmer afgivet deres oprindelige erklæring. Det resterende ene medlem modtog en påmindelse fra formanden og afgav øjeblikkeligt erklæring. I henhold til artikel 4, stk. 1, er medlemmerne desuden forpligtet til at indsende deres erklæringer "[ ] i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet". I andet halvår af 2014 blev der afgivet 13 nye erklæringer til formanden af de 13 nytilkomne medlemmer, alle sammen inden for de foreskrevne tidsfrister. 9

10 Endelig gælder ifølge adfærdskodeksens artikel 4, stk. 1, at medlemmerne "underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, inden for 30 dage efter denne ændring". Der blev i løbet af halvåret afgivet 89 ajourførte erklæringer til formanden af 85 medlemmer. Forskellen i tal forklares med, at fire af medlemmerne ajourførte deres erklæringer to gange. Disse ajourførte erklæringer affødte samlet set 150 ændringer, dvs. at der i nogle tilfælde blev foretaget mere end én ændring pr. ajourføring. For så vidt angår indholdet blev der foretaget langt flest ændringer i afsnit A, D og I, nemlig hhv. 44, 42 og 18 ændringer. Nedenstående diagram viser afsnit for afsnit fordelingen af alle de ændringer, der blev foretaget i løbet af året. Repartition by Section of the Modifications Made by MEPs A B C D E F G H I Number of modifications Afsnit A): Erhvervsaktiviteter i løbet af denne treårige periode inden medlemmets indtræden i Parlamentet og deltagelse i denne periode i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller andre organer med status som juridisk person. Afsnit B): Modtagelse af vederlag for udøvelsen af et mandat i et andet parlament. Afsnit C): Enhver form for lønnet aktivitet, som medlemmet har udført sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig. Afsnit D): Deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller andre organer med status som juridisk person eller ethvert andet relevant bierhverv, hvad enten det er lønnet eller ulønnet. Afsnit E): Lejlighedsvist lønnet bierhverv (herunder forfatter -, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag overstiger EUR pr. kalenderår. Afsnit F): Enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender. 10

11 Afsnit G): Enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet har modtaget ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter med angivelse af disses identitet. Afsnit H): Enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat. Afsnit I): Enhver anden form for supplerende oplysninger, som medlemmet ønsker at indgive. 4 ADMINISTRATIONSUDGIFTER Enheden for Medlemsadministration (kontorer i Bruxelles og Luxembourg) under Generaldirektoratet for Ledelsestjenester fungerer som sekretariat for det rådgivende udvalg og er den kompetente tjenestegren i henhold til artikel 2, 3, 4 og 9 i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Europa-Parlamentet Sekretariatet, Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 PHS 07B022 B-1047 Bruxelles Belgien 11

DET RÅDGIVENDE UDVALG

DET RÅDGIVENDE UDVALG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD ÅRSRAPPORT FOR 2015 1 FORORD Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER Juli 2013 Formålet med denne brugervejledning er at bistå medlemmerne ved anvendelsen af adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD

DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD ÅRSRAPPORT FOR 2012 FORORD Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser

Læs mere

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTES FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Bekendtgørelse om projektkonkurrence Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017

GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN. En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 GENEREL REVISION AF FORRETNINGSORDENEN En kort oversigt over de vigtigste ændringer Januar 2017 1 DA Europa-Parlamentet GD Ledelsestjenesterne Europa-Parlamentet GD Interne Politikker GENEREL REVISION

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING Navn 1. Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening ("Foreningen"). Hjemsted 2. Københavns Kommune. Formål 3. Foreningens formål er: at

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 ' E. KROMANN THOMSEN LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 tr i. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER 3. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere