BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen DA DA

2 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen DA 2 DA

3 AFSNIT II DA 3 DA

4 FAKTORER, PÅ GRUNDLAG AF HVILKE IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER OG ANDRE FORANSTALTNINGER, DER ER FASTSAT SOM LED I VAREHANDELEN, FINDER ANVENDELSE DA 4 DA

5 BILAG DA INDLEDENDE NOTER OG LISTE OVER VÆSENTLIGE BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, DER BEGRUNDER VARERS IKKE-PRÆFERENCEOPRINDELSE INDLEDENDE NOTER 1) Definitioner 1.1 Henvisninger til "fremstilling", "produktion" "forarbejdning" af varer omfatter enhver form for bearbejdning, samling forarbejdning. Metoder til fremstilling af varer omfatter fremstilling, produktion, forarbejdning, opdræt, dyrkning, avl, minedrift, udgravning, høst, fiskeri, fangst, indsamling, jagt og indfangning. 1.2 "Materiale" omfatter ingredienser, bestanddele, komponenter, delkomponenter og varer, som fysisk indgår i en anden vare, som indgår i fremstillingen af en anden vare. "Materiale med oprindelsesstatus" er materiale, hvis oprindelsesland, i medfør af disse bestemmelser, er det samme land som det land, hvor materialet anvendes i fremstillingen af varer. "Materiale uden oprindelsesstatus" er materiale, hvis oprindelsesland, i medfør af disse bestemmelser, ikke er det samme land som det land, hvor materialet anvendes i fremstillingen af varer. "Produkt" er det produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse i en anden fremstillingsproces. 1.3 Regel om værditilvækst a) "Regel om værditilvækst på X %" betyder, at fremstilling, hvor værdiforøgelsen som følge af bearbejdning forarbejdning og eventuelt montering af dele med oprindelse i fremstillingslandet udgør mindst X % af produktets pris ab. "X" er den procentdel, der er angivet for hver position. b) "Værdi fremkommet ved bearbejdning, forarbejdning og montering af dele med oprindelse i fremstillingslandet" findes ved sammenlægning af værdien af de egentlige monteringsprocesser, herunder enhver form for færdiggørelsesproces og kontrol samt eventuelt indsættelse af dele med oprindelse i det land, hvor disse processer udføres, tillige med en rimelig fortjenstmargen og de generalomkostninger, der påløber i dette land som følge af de nævnte processer. c) "Pris ab " er den pris, der betales er betalt for produktet, som er klar til afhentning hos producenten, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning forarbejdning har fundet sted. Denne pris skal afspejle værdien af alle omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet (herunder værdien af alle anvendte ), minus alle interne afgifter, der tilbagebetales kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres reeksporteres. Hvis den faktiske pris ikke afspejler værdien af alle omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, som faktisk er påløbet, forstås ved pris ab summen af alle disse omkostninger, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres reeksporteres. 1.4 Fuldstændig konfektionering DA 5 DA

6 Ved "fuldstændig konfektionering" forstås, at alle de processer, der følger efter tilskæring af vævede stoffer direkte formtilvirkning på basis af stoffer af trikotage, skal være gennemført. Selv om en flere færdiggørelsesprocesser ikke gennemføres, bevirker det ikke nødvendigvis, at konfektioneringen mister sin karakter af fuldstændig. 1.5 I dette bilag forstås der ved "land" et land et territorium. 2) Anvendelse af bestemmelserne i dette bilag 2.1 De i dette bilag fastsatte regler finder anvendelse på varer baseret på deres tarifering i det harmoniserede system såvel som på yderligere kriterier, som kan opstilles ud over de positioner og underpositioner i det harmoniserede system, som er oprettet specifikt med henblik på dette bilag. Ved "delposition" "delt underposition" forstås i dette bilag en position underposition i det harmoniserede system, som er underopdelt efter sådanne kriterier. Ved "det harmoniserede system" forstås Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem (også benævnt "HS") som ændret i henhold til Toldsamarbejdsrådets henstillinger af 26. juni 2009 og 26. juni Tarifering af varer under det harmoniserede systems positioner og underpositioner er underlagt de almindelige tariferingsbestemmelser til HS og alle tilknyttede afsnit, kapitler og underpositionsbestemmelser i dette system. Disse bestemmelser er en del af den kombinerede nomenklatur som fastsat i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Med henblik på fastsættelse af den rigtige delposition underposition for visse varer i dette bilag finder de almindelige tariferingsbestemmelser til HS og alle tilknyttede afsnit, kapitler og underpositionsbestemmelser i dette system tilsvarende anvendelse, medmindre andet er fastsat i bilaget. 2.2 Henvisninger til en ændring af tariferingen i de primære regler som fastsat nedenfor finder kun anvendelse på uden oprindelsesstatus. 2.3 Materialer, som har opnået oprindelsesstatus i et land, betragtes som med oprindelsesstatus i dette land, når det drejer sig om bestemmelse af oprindelsen for en vare, som indeholder sådanne, en vare, som er fremstillet ved videre bearbejdning forarbejdning i dette land. 2.4 I tilfælde, hvor det kommercielt set ikke er praktisk muligt at have separate lagre af ombyttelige varer med oprindelse i forskellige lande, kan oprindelseslandet for blandede varer, som er ombyttelige, fastslås på baggrund af en lagerstyringsmetode, der anerkendes i det land, hvor ne varerne blev blandet. 2.5 For så vidt angår anvendelsen af primære regler, der er baseret på ændring af tariferingen, skal der, medmindre andet er fastsat i et bestemt kapitel, ses bort fra uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder den primære regel, forudsat at den samlede værdi af sådanne ikke overstiger 10 % af produktets pris ab. 2.6 Primære regler til kapitlet har samme værdi som de primære regler for underopdelingerne og kan anvendes som alternativ hertil. 3) Ordliste Hvad angår de primære regler på underpositionsniveau, kan disse, når de er baseret på en ændring af tariferingen, udtrykkes ved hjælp af nedenstående forkortelser. ÆK - ændring til det pågældende kapitel fra ethvert andet kapitel ÆP - ændring til den pågældende position fra enhver anden position DA 6 DA

7 ÆUP - ændring til den pågældende underposition fra enhver anden underposition enhver anden position ÆDP - ændring til den pågældende delposition fra enhver anden delposition enhver anden position ÆDUP - ændring til den pågældende delte underposition fra enhver anden delt underposition enhver anden underposition position. DA 7 DA

8 Afdeling I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITEL 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter Residualregel til kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Bestemmelse til kapitlet: Såfremt primærreglen for position ikke er opfyldt, anses kødet (slagteaffaldet) for at have oprindelse i det land, hvor de dyr, det stammer fra, er opfedet opdrættet i den længste periode. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. DA 8 DA

9 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 0201 Kød af hornkvæg, fersk kølet Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor dyret er opfedet i en periode på mindst tre måneder forud for slagtning Kød af hornkvæg, frosset Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor dyret er opfedet i en periode på mindst tre måneder forud for slagtning Svinekød, fersk, kølet frosset 0204 Kød af får geder, fersk, kølet frosset 0205 Hestekød samt kød af æsler, muldyr mulæsler, fersk, kølet frosset Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor dyret er opfedet i en periode på mindst to måneder forud for slagtning. Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor dyret er opfedet i en periode på mindst to måneder forud for slagtning. Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor dyret er opfedet i en periode på mindst tre måneder forud for slagtning. DA 9 DA

10 KAPITEL 4 Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet Residualregel til kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af varer henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen; oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under position er dog oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingens tørstof. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode ex 0408 Varebeskrivelse - Fugleæg; uden skal, samt æggeblommer, tørrede Primære regler Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor tørringen fandt sted (eventuelt efter afskalning og deling) af: - fugleæg, med skal, friske konserverede, henhørende under HSposition ex fugleæg, uden skal, bortset fra tørrede, henhørende under HS-position ex 0408, - æggeblommer, bortset fra tørrede, henhørende under HS-position ex 0408 DA 10 DA

11 AFSNIT II VEGETABILSKE PRODUKTER KAPITEL 9 Kaffe, te, maté og krydderier Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode - Rå kaffe: Varebeskrivelse Primære regler Med koffeinindhold Oprindelseslandet for varer henhørende under denne underposition er det land, hvor de er fremstillet i deres naturlige uforarbejdede stand Koffeinfri Oprindelseslandet for varer henhørende under denne underposition er det land, hvor de er fremstillet i deres naturlige uforarbejdede stand. - Brændt kaffe Med koffeinindhold ÆUP Koffeinfri ÆUP DA 11 DA

12 KAPITEL 14 Vegetabilske flette; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 1404 Bomuldslinters, blegede Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor varen er fremstillet af uforarbejdet bomuld, hvis værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab DA 12 DA

13 AFSNIT IV PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER KAPITEL 17 Sukker og sukkervarer Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af produkter henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel ex 1702 a) - Kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose ÆK Som fastsat for delpositioner ÆDP DA 13 DA

14 ex 1702 b) - I andre tilfælde ÆK 1703 Melasse hidrørende fra udvinding raffinering af sukker 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) ÆK ÆP DA 14 DA

15 KAPITEL 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder andre planter og plantedele Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af varer henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen; imidlertid skal oprindelseslandet for blandinger af varer henhørende under position 2009 (Frugt og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker andre sødemidler) være oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingens tørstof. Vægten af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 2009 Druesaft I andre tilfælde ÆP, undtagen druemost henhørende under position 2204 DA 15 DA

16 KAPITEL 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Residualregel for kapitlet gældende for blandinger: 1) Med henblik på denne residualregel forstås der ved "blanding" den bevidste og proportionelt kontrollerede handling det er at blande to flere fungible. 2) Oprindelseslandet for blandinger af varer henhørende under dette kapitel er oprindelseslandet for de, som udgør mere end 50 vægtprocent af blandingen; imidlertid er oprindelseslandet for blandinger af vin (position 2204), vermouth (position 2205), spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer (position 2208) oprindelseslandet for de, som udgør mere end 85 vægtprocent af blandingen. Vægten mængden af med samme oprindelse skal lægges sammen. 3) Hvis ingen af de anvendte når den fastsatte procentsats, skal blandingens oprindelse være det land, hvor blandingen er foretaget. Residualregel til kapitlet: For varer henhørende under dette kapitel, undtagen position 2208, gælder det, at hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. For varer henhørende under position 2208, gælder det, at hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler og andre residualregler til et kapitel, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 2204 Vin af friske druer, til fremstilling af vermouth, tilsat druemost, også koncentreret alkohol Oprindelseslandet for varer henhørende under denne position er det land, hvor druerne er fremstillet i deres naturlige uforarbejdede stand. ex 2205 Vermouth Fremstilling på basis af vin af friske druer tilsat druemost, også koncentreret, alkohol, henhørende under KN-kode 2204 DA 16 DA

17 AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRTSTÅENDE INDUSTRIER KAPITEL 34 Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modmasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode ex 3401 ex 3405 Varebeskrivelse Filt og fiberdug, imprægneret overtrukket med sæbe rensemidler Filt og fiberdug, imprægneret overtrukket med pudse- og polermidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer metalvarer, skurepasta, skurepulver og lignende varer Primære regler Fremstilling på basis af filt- fiberdug Fremstilling på basis af filt- fiberdug DA 17 DA

18 KAPITEL 35 Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes vægt. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 3502 Ægalbumin, tørret: Tørring (eventuelt efter afskalning og deling) af fugleæg, med skal, friske konserverede, henhørende under HSposition ex fugleæg, uden skal, bortset fra tørrede, henhørende under HSposition ex 04 08, æggeblommer, bortset fra tørrede, henhørende under HS-position ex DA 18 DA

19 AFSNIT VIII HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME, UNDTAGEN FISHGUT KAPITEL 42 Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode ex 4203 Varebeskrivelse Beklædningsgenstande af læder kunstlæder Primære regler Fuldstændig konfektionering DA 19 DA

20 AFSNIT X PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF KAPITEL 49 Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne maskinskrevne arbejder samt tegninger Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 4910 Keramiske kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke, dekorerede ÆP DA 20 DA

21 Afsnit XI TEKSTILVARER KAPITEL 50 Silke Bestemmelse til kapitlet: For at give oprindelsesstatus skal termotrykning være forbundet med trykning af overføringspapiret. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5001 Kokoner, anvendelige til afhaspning 5002 Natursilke, usnoet kun svagt snoet ÆP ÆP DA 21 DA

22 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5003 Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale) 5004 Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger ÆP Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 22 DA

23 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5005 Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger 5006 Garn af natursilke affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller ex 5006 a) Fishgut ÆP Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Som fastsat for delpositioner DA 23 DA

24 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 5006 b) I andre tilfælde Fremstilling på basis af: 5007 Vævet stof af natursilke af affald af natursilke - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af ubleget for-bleget stof, ledsaget af for efterbehandlinger. DA 24 DA

25 KAPITEL 51 Uld samt fine grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår Bestemmelse til kapitlet: For at give oprindelsesstatus skal termotrykning være forbundet med trykning af overføringspapiret. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5101 Uld, ikke kartet kæmmet Som fastsat for delpositioner ex 5101 a) - Uvasket uld, herunder skindvasket uld ex 5101 b) - Affedtet, ikke karboniseret Fremstilling på basis af uvasket uld, herunder affald af uld, hvis værdi ikke overstiger 50 % af den færdige vares pris ab ex 5101 c) - Karboniseret Fremstilling på basis af affedtet uld, ikke karboniseret, forudsat at deres værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab 5102 Fine grove dyrehår, ikke kartet kæmmet ÆP ÆP 5103 Affald af uld samt af fine grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale Som fastsat for delpositioner ex 5103 a) Affald af uld samt af fine grove dyrehår, Karboniseret ex 5103 b) Andre varer ÆP 5104 Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine grove dyrehår Fremstilling på basis af affald af uld, ikke-karboniseret, hvis værdi ikke overstiger 50 % af den færdige vares pris ab ÆP DA 25 DA

26 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5105 Uld samt fine grove dyrehår, kartet kæmmet (herunder kæmmet uld i småstykker) 5106 Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger ÆP Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 26 DA

27 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5107 Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger 5108 Garn af fine dyrehår, kartet kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 27 DA

28 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5109 Garn af uld fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger 5110 Garn af grove dyrehår af hestehår (herunder overspundet garn af hestehår), også i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 28 DA

29 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5111 Vævet stof af kartet uld kartede fine dyrehår 5112 Vævet stof af kæmmet uld kæmmede fine dyrehår 5113 Vævet stof af grove dyrehår hestehår Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 29 DA

30 KAPITEL 52 Bomuld Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. DA 30 DA

31 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5201 Bomuld, ikke kartet kæmmet Som fastsat for delpositioner ex 5201 a) Bomuld, ikke kartet kæmmet Bleget ex 5201 b) I andre tilfælde ÆP Fremstilling på basis af rå bomuld, hvis værdi ikke overstiger 50 % af den færdige vares pris ab 5202 Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) ÆP 5203 Bomuld, kartet kæmmet ÆP 5204 Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 31 DA

32 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5205 Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85 vægtprocent derover, ikke i detailsalgsoplægninger 5206 Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85 vægtprocent derover, ikke i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 32 DA

33 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5207 Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger 5208 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent derover, af vægt 200 g derunder pr. m Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent derover, af vægt over 200 g pr. m Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig udelukkende med kemofibre, af vægt 200 g derunder pr. m 2. Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 33 DA

34 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5211 Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig udelukkende med kemofibre, af vægt over 200 g pr. m 2 Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger 5212 Andet vævet stof af bomuld Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 34 DA

35 KAPITEL 53 Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse 5301 Hør, rå beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale 5302 Hamp (Cannabis sativa L.), rå beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale 5303 Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) [5304] 5305 Kokos, abaca (Manilahamp Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rå beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) ÆP ÆP ÆP ÆP Primære regler DA 35 DA

36 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5306 Garn af hør Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 36 DA

37 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5307 Garn af jute andre bastfibre henhørende under pos Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Som fastsat for delpositioner DA 37 DA

38 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 5308 a) - Garn af andre vegetabilske tekstilfibre Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller ex 5308 b) - papirgarn ÆP Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab 5309 Vævet stof af hør Fremstilling på basis af garn 5310 Vævet stof af jute andre bastfibre henhørende under pos Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Som fastsat for delpositioner DA 38 DA

39 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 5311 a) Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre Fremstilling på basis af garn Eller ex 5311 b) vævet stof af papirgarn ÆP Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 39 DA

40 KAPITEL 54 Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5401 Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 40 DA

41 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5402 Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex 5403 Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67 decitex Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 41 DA

42 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5404 Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm 5405 Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex derover, med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 42 DA

43 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5406 Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger 5407 Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 43 DA

44 KAPITEL 55 Korte kemofibre Bestemmelse til kapitlet: For at give oprindelsesstatus skal termotrykning være forbundet med trykning af overføringspapiret. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5501 Bånd (tow) af syntetiske filamenter Fremstillet af kemikalier spindeopløsninger 5502 Bånd (tow) af regenererede filamenter Fremstillet af kemikalier spindeopløsninger 5503 Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding 5504 Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding 5505 Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) 5506 Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding 5507 Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Fremstillet af kemikalier spindeopløsninger Fremstillet af kemikalier spindeopløsninger Fremstillet af kemikalier spindeopløsninger Fremstillet af kemikalier, spindeopløsninger affald henhørende under position 5505 Fremstillet af kemikalier, spindeopløsninger affald henhørende under position 5505 DA 44 DA

45 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5508 Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger 5509 Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 45 DA

46 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5510 Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger 5511 Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab Fremstilling på basis af: - naturlige fibre, ikke kartede kæmmede på anden måde gjort klar til spinding - natursilke affald af råsilke - kemikalier spindeopløsninger, - korte kemofibre, ikke kartede, kæmmede på anden måde beredte til spinding Eller Trykning farvning af garn monofilamenter, ubleget forbleget-, ledsaget af for- efterbehandlinger, bortset fra snoning og teksturering, idet værdien af de anvendte med oprindelsesstatus (herunder garn) ikke overstiger 48 % af varens pris ab DA 46 DA

47 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5512 Vævet stof med indhold på 85 vægtprocent derover af korte syntetiske fibre 5513 Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig udelukkende med bomuld, af vægt 170 g derunder pr. m² 5514 Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig udelukkende med bomuld, af vægt 170 g over pr. m² 5515 Andet vævet stof af korte syntetiske fibre 5516 Vævet stof af korte regenererede fibre Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Fremstilling på basis af garn Eller Trykning farvning af trikotagestof, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 47 DA

48 KAPITEL 56 Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf Bestemmelse til kapitlet: For at give oprindelsesstatus skal termotrykning være forbundet med trykning af overføringspapiret. Residualregel til kapitlet: Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5601 Vat af tekstil samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstil 5602 Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt lamineret Fremstilling på basis af fibre Som fastsat for delpositioner ex 5602 a) - Filt trykt, farvet (herunder farvet hvidt) ex 5602 b) Imprægneret, overtrukket, belagt lamineret Fremstilling på basis af fibre Eller Trykning farvning af filt, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger Imprægnering, overtrækning, belægning laminering af filt, ubleget ex 5602 c) - Andre varer Fremstilling på basis af fibre 5603 Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt lamineret Som fastsat for delpositioner ex 5603 a) - Af fiberdug trykt, farvet (herunder farvet hvidt) Fremstilling på basis af fibre Eller Trykning farvning af fiberdug, ubleget forbleget, ledsaget af for- efterbehandlinger DA 48 DA

49 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler ex 5603 b) Imprægneret, overtrukket, belagt lamineret Imprægnering, overtrækning, belægning laminering af fiberdug, ubleget ex 5603 c) - I andre tilfælde Fremstilling på basis af fibre 5604 Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende henhørende under pos , imprægneret, overtrukket, belagt beklædt med gummi plast ex 5604 a) Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil Som fastsat for delpositioner Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk ex 5604 b) - Andre varer Imprægnering, overtrækning, overtrækning af tekstilgarn, strimler og lignende, ublegede 5605 Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn strimler og lignende som nævnt i pos , i forbindelse med metal i form af tråd, bånd pulver overtrukket med metal 5606 Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos (bortset fra garn henhørende under pos og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn ("chaînettegarn") 5607 Sejlgarn, reb og tovværk, flettet ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt beklædt med gummi plast 5608 Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstil ÆP ÆP Fremstilling på basis af fibre, kokosgarn, garn af filamenter monofilamenter, syntetiske regenererede ÆP DA 49 DA

50 HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5609 Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet Fremstilling på basis af fibre, kokosgarn, garn af filamenter monofilamenter, syntetiske regenererede DA 50 DA

51 KAPITEL 57 Residualregel til kapitlet: Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil Hvis oprindelseslandet ikke kan fastslås ved anvendelse af de primære regler, er oprindelseslandet for varerne det land, hvor størstedelen af ne har oprindelse, hvilket fastsættes ud fra nes værdi. HS 2012 kode Varebeskrivelse Primære regler 5701 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil, knyttede, også konfektionerede 5702 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil, vævede, ikke tuftede fremstillet ved "flocking", også konfektionerede; kelim, sumach og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper 5703 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil, tuftede, også konfektionerede 5704 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede fremstillet ved "flocking", også konfektionerede 5705 Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstil, også konfektionerede ÆP ÆP ÆP Fremstilling på basis af fibre ÆP DA 51 DA

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0006 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 41 Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) afklip og lignende affald af rå huder og skind (pos. 0511) b) fugleskind og dele af fugleskind

Læs mere

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0029 (COD) 5427/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE EU/KR/P1/da 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFDELING A OPRINDELSESREGLER AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

UDENRIGSHANDEL. Detaljeret varehandel. External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods

UDENRIGSHANDEL. Detaljeret varehandel. External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods UDENRIGSHANDEL Detaljeret varehandel 2006 External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods UDENRIGSHANDEL Detaljeret varehandel 2006 Udsendt november 2007 Oplag: 225 Printet hos ParitasDigital

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

V A R E F A K T A. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter. Ellen ter Haar Hansen. Laboratorietekniker.

V A R E F A K T A. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter. Ellen ter Haar Hansen. Laboratorietekniker. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter Ellen ter Haar Hansen Laboratorietekniker. KEMIKALIER: Dem der forventes at være der. Dem ingen ved hvor kommer fra??? Juridiske krav: Bromerede flammehæmmere

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.8.2002 KOM(2002) 466 endelig 2002/0207 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabet holdning i Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende bilag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Udenrigshandel 2003:8 Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) Sammenfatning Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Varehandlen med udlandet gav i 2002 et underskud på 668 mio. kr. Underskuddet på

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.22 KOM(22) 618 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 255/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle (Normativer Teil) 1 von 242 BILAG 1 LISTE OVER LANDBRUGSPRODUKTER OG FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 25-97 I

Læs mere