Lokalplan Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19"

Transkript

1 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009

2 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold, beplantning og bebyggelse... 4 Veje... 4 Stier... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 6 Lov om Planlægning... 6 Fingerplan 2007 og Regionplan Kommuneplanlægning... 7 Kommuneplantillæg nr Lokalplan... 8 Jordbund og forurening... 8 Byggelinier... 8 Servitutter... 9 Miljøvurdering... 9 Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej, sti og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag Nyt Rammeområde Kommuneplantilæg nr Udarbejdet af Ishøj Kommune, Plan-, Bygge- og Miljøcentret i samarbejde med Tvilum Landinspektørfirma A/S.

3 REDEGØRELSE Redegørelse Baggrund for lokalplan nr I forbindelse med byggeriet af en stor butik på Industridalen (matr. nr. 9hn og 9gs Ishøj By, Ishøj Industridalen 7 9) i Ishøj Erhvervsområde (lokalplan nr. 1.55) og den stigende trafik i øvrigt i det pågældende erhvervsområde gennemføres en ombygning af krydsene Ishøj Stationsvej/Industribuen og Industribuen/Industridalen. Heri indgår bl.a. en lukning af eksisterende indkørsel til nærværende lokalplanområde (Matr nr. 9ek og 9hk Ishøj By, Ishøj, Industribuen 1) og etablering af ny vejadgang sydøst om ejendommene Industribuen 1 og Industridalen 1 (matr. nr. 9 ho Ishøj By, Ishøj). De nye indkørselsforhold til lokalplanområdet betyder, at Industribuen 1 kan omdisponeres og udnyttes bedre. Ishøj byråd har på møde d. 4. november 2008 besluttet, at indstille ombygningen af krydsene Industribuen/Ishøj Stationsvej og Industribuen/Industridalen og at anbefale etablering af en enkeltstående dagligvarebutik på ejendommen til lokalområdets daglige forsyning. Ejendommen Industribuen 1 skal, jf. lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 14, vejbetjenes fra Industribuen og må anvendes til erhvervsformål som industri, værksted og detailhandel med butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Der skal udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør etablering af en mindre dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning. Oversigtskort med lokalplanområdets placering 3

4 Lokalplanområdet Lokalplanområdet, der har et grundareal på ca m², omfatter ejendommen Industribuen 1, matr. nr. 9ek og 9hk Ishøj By, Ishøj samt ca. 80 m² på matr.nr. 9f Ishøj By, Ishøj, som overføres til matr.nr. 9hk Ishøj By, Ishøj i forbindelse med ekspropriationen af den nye vej. Ejendommen er beliggende i Ishøj Industrikvarter og omgives mod vest af vejen Industribuen, mod syd og øst af andre erhvervsejendomme og mod nord af Ishøj Stationsvej. Terrænforhold, beplantning og bebyggelse Terrænet er stort set fladt og mod Industribuen og Ishøj Stationsvej er der en randbeplantning bestående af buske og mindre træer. Ejendommen Industribuen 1 er bebygget med en stor bygning på i alt m² samt med varegårde og andre mindre bygninger. Den sydøstlige del af lokalplanområdet, matrikel nr. 9 hk og 9f Ishøj By, Ishøj, er ubebygget, idet der ligger en større vandledning, Københavns Energi hovedvandledning, som der ikke må bygges henover, men godt køres på. Veje Ejendommen Industribuen 1 har vejadgang direkte fra Industribuen. Som følge af ombygningen af krydsene Ishøj Stationsvej/Industribuen og Industribuen/Industridalen lukkes eksisterende indkørsel til lokalplanområdet (Industribuen 1) og der etableres en ny vejadgang syd-øst om ejendommene Industribuen 1 og Industridalen 1. Der kan etableres en sivevej ind til matr.nr. 9gs Ishøj By, Ishøj. Stier Adgang for gående og cyklende sker fra fortov langs Industribuen. 4

5 REDEGØRELSE Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at ejendommen kan anvendes til detailhandel med særligt pladskævende varer samt andre lette erhvervsformål. Lokalplanen sikrer, at der desuden kan etableres én enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning på m² plus op til 200 m² til personalefacilliter. Butikkerne skal placeres på den nordlige og vestlige del af ejendommen med kundeindgange ud mod det fælles parkeringsareal. Den nye bygning til dagligvarebutik skal placeres så der minimum er 5 m til den eksisterende bygning på matr.nr. 9ho Ishøj By, Ishøj. Bebyggelsen kan opføres som halbygninger i maksimalt 2 etager med en facadehøjde på maksimalt 10 m og en samlet højde til tagryg på maksimalt 15 m. Der kan opsættes fire facadeskilte mod Ishøj Stationsvej i en højde af maksimalt 10 m over terræn og med et skilteareal på maksimalt 30 m² efter byrådets nærmere godkendelse. Der kan opsættes to skilte på dagligvarebutikkens facade mod Ishøj Stationsvej med et skilteareal på maksimalt 15 m² pr. skilt. På facaden mod Industribuen kan opsættes tre skilte med et skilteareal på maksimalt 15 m² pr skilt Endelig kan der på ejendommen maksimalt opstilles 2 grupper af flagstænger, som hver maksimalt må omfatte 4 flagstænger. Flagstængerne må maksimalt være 12 m høje og skal være ens. Flag og flagning skal være ens for hver gruppe af flagstænger. Flagstængerne skal i hver gruppe opstilles i et letopfatteligt geometrisk mønster og må ikke opstilles nærmere vejskel end 2 m. Øvrig skiltning må kun ske efter byrådets godkendelse. Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. Parkering etableres dels langs butikkernes indgangsside og dels langs syd- og østskel samt i det nordøstlige nordlige, hvor parkeringspladserne må placeres inden for byggelinien. 5

6 Varetilkørsel sker via den nye vej direkte ind til de respektive butikkers varelagere. Eksisterende overdækkede affalds- / varegård på ca. 200 m² midt i rækken af bygninger kan bibeholdes. Det eksisterende åbne udstillingsområde på ca. 200 m² i det nordvestlige hjørne kan ligeledes bibeholdes. Derudover kan der etableres to åbne varegårde, én på ca. 25 m² øst for dagligvarebutikken og én på ca. 20 m² i det sydøstlige hjørne af ejendommen. Forhold til anden planlægning Lov om Planlægning Planlovens kapitel 2b foreskriver, at der uden for bymidter og bydelscentre kan placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning ( 5n, stk. 1, nr. 2) og udlægges arealer til butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer ( 5n, stk. 1, nr. 3). Ved den sidste revision af loven er disse butikker defineret som butikker der forhandler: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Kommunen fastsætter selv butiksstørrelsen for butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer ( 5q, stk. 4), mens butiksstørrelsen for enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning maksimalt må have et bruttoetageareal på m² ( 5q, stk. 3) plus op til 200 m² til personalefaciliteter ( 5t, stk. 2). Ishøj Kommune vurderer, at en dagligvarebutik på m² plus 200 m² til personalefaciliteter med sædvanligt sortiment er nødvendig for at sikre lokalområdets daglige forsyning af dagligvarer. Fingerplan 2007 og Regionplan 2005 Ishøj Kommune er beliggende i det ydre storby område. Regionplanens bestemmelser om butiksstørrelser og placeringer er bortfaldet og erstattet af bestemmelserne i Planloven som beskrevet ovenfor. 6

7 REDEGØRELSE Kommuneplanlægning I Kommuneplan er der i hovedstrukturen udlagt et centerområde Ishøj Bycenter samt 6 lokalcentre i boligområderne. I kommuneplantillæg nr. 11 er der i 2005 udlagt yderligere et lokalcenter ved Industriskellet. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 1E7. I kommuneplantillæg 14 fra 2005 fastlægges områdets anvendelse til erhvervsformål som industri og værksted og detailhandel med butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 75, dog eventuelt højere ved parkering i konstruktion. Det maksimale antal etager er fastsat til 2 og den maksimale bygningshøjde til 15 m. Kravet til parkering ved detailhandel er minimum 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal. Der må maksimalt etableres m² bruttoetageareal for hver butik. I alt må der maksimalt ombygges eller nybygges m² bruttoetageareal til butiksformål. Etablering af en dagligvarebutik på ejendommen er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplan og der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen som fremlægges sammen med lokalplanen. Kommuneplantillæg nr Anvendelse: Erhvervsformål som industri og værksted og detailhandel med butikker for særligt pladskrævende varegrupper samt én enkeltstående dagligvarebutik på maksimalt m² til lokalområdets daglige forsyning. - Bebyggelsens art: Butiksbygninger samt industri-, værksteds-, og lagerbygninger. - Butiksareal: Der må maksimalt etableres m² bruttoetageareal for hver butik, dog må der kun etable res én dagligvarebutik og denne må maksimalt have et bruttoetageareal på m² til personalefaciliteter. I alt må der maksimalt ombygges eller nybygges m² bruttoetageareal til butiksformål. - Bebyggelsesprocent: 75 - Antal etager: Maksimalt 2 etager - Højde: Maksimalt 15 m - Parkering: 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal. 7

8 Lokalplan Ejendommen Industribuen 1 (matr.nr. 9ek og 9hk Ishøj By, Ishøj) er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan 1.51 fra Lokalplanen foreskriver, at området skal anvendes til detailhandel med særligt pladskævende varer samt andre lette erhvervsformål. Ejendommen må maksimalt have en bebyggelsesprocent på 75. Bebyggelsen må maksimalt være i 2 etager og have en højde på 15 m. Lokalplan nr vil blive aflyst i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan. Jordbund og forurening Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i om-rådet, som gør det nødvendigt med særlig ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Ishøj Kommune har ikke kendskab til jordforurening inden for området. Byggelinier Der er d tinglyst byggelinie langs Køge Bugt Motorvejen og Motorring M 4. Byggelinien har ikke indvirkning på matr.nr. 9ek og 9hk Ishøj By, Ishøj og vil derfor søges aflyst. Langs Ishøj Stationsvej er der tinglyst en byggelinie på 25 m fra vejmidte, dog mindst 10 m fra vejgrænse og med et højdetillæg på 1,5 m gange højdeforskellen mellem vejmidte og terræn + 1 m. Denne aflyses og erstattes af lokalplanens byggelinie på 10 meter fra vejskel. Langs Industribuen er der pålagt en byggelinie på 5 m fra vejgrænse. I forbindelse med at Industribuen udvides gennem ekspropriation er det i ekspropriationsprotokollen bestemt, at den hidtidige byggelinie bevares, således at nærværende byggeprojekt kan gennemføres. Efter den matrikulære sag er gennemført vil byggelinie hvor Industribuen er udvidet, således være reduceret til 0,5 m. Uden for byggefelterne kan der kun efter byrådets nærmere godkendelse opføres enkelte mindre bygninger, cykelskure, overdækninger og mindre indgangspartier under forudsætning af, at bebyggelsens totale højde ikke overstiger 4 meter og holdes 2,5 meter fra skel. 8

9 REDEGØRELSE Langs skellet mellem matr.nr. 9ek/9hk og 9ho/9f Ishøj By, Ishøj er tinglyst et byggeretligt skel 5 m nord for eksisterende skel. Servitutter Der er den 1. august 1962 tinglyst placering af en trykledning. Påtaleberettiget er København Energi. Der er den 20. december 1973 tinglyst placering af hovedspildevandsledninger på matr.nr. 9ek Ishøj By, Ishøj. Ledningen er placeret ud mod skellet ved Industribuen. Der er d tinglyst placering af naturgasledning. Ledningen er placeret ved skel mod Ishøj Stationsvej med et 4 m bredt deklarationsbælte. Påtaleberettiget er Hovedstadens Naturgas. Der er den 3. januar 2007 tinglyst byggeretligt skel mellem 9ek/9hk og 9ho/9f Ishøj By, Ishøj. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 9f og 9ho Ishøj By, Ishøj samt Ishøj Kommune. Nærmere oplysninger om samtlige servitutter kan findes på tinglysningskontoret. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der gennemføres en screening bl.a. af lovpligtige planer, såsom lokalplaner, med henblik på at beslutte, om der skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold, såfremt disse ændringer forventes at have væsentlige konsekvenser for miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.51 i 2005 for lokalplanområdet blev der gennemført en miljøscreening. Her blev det vurderet, at lokalplan 1.51 ikke ville have væsentlig betydning for miljøet, hvorfor der ikke blev udarbejdet en miljøvurdering. Nærværende lokalplan følger de samme principper og bestemmelser som i lokalplan 1.51, blot ændres vejadgangen til området og der tillades etablering af en mindre dagligvarebutik. 9

10 Det er kommunens vurdering, at trafikomlægningen vil medvirke til en optimering af trafikafviklingen for nærområdets kunder og ansatte. Ishøj Kommune vurderer sammenfattende, at denne lokalplan, der kun omfatter én enkelt ejendom, ikke vil have væsentlig betydning for miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Denne afgørelse bekendtgøres med fremlæggelse af dette lokalplanforslag. Afgørelsen kan påklages efter reglerne i planloven, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage over denne afgørelse skal være indgivet skriftligt til Ishøj Kommune inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Bestemmelser I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at muliggøre anvendelse af området til detailhandel med henholdsvis dagligvarer og særligt pladskrævende varer samt erhvervsformål som industri og værksted. at sikre, at der kan opføres en dagligvarebutik på m² til lokalområdets daglige forsyning og op til 200 m² til personalefaciliteter. at fastlægge omfang og udformning af ny bebyggelse. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Det omfatter matr.nr. 9ek og 9hk Ishøj By, Ishøj og del af matr.nr. 9f Ishøj By, Ishøj samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra ejendommen. 10

11 BESTEMMELSER 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til detailhandel med henholdsvis dagligvarer og særligt pladskrævende varer samt erhvervsformål som industri og værksted. 3.2 Den enkelte butik der alene forhandler særlig pladskrævende varer må højst have et bruttoetageareal på m² og dagligvarebutikken højst have et bruttoetageareal på m² + op til 200 m² til personalefaciliteter. I alt kan der opføres m² til butiksformål. 3.3 Der må inden for lokalplanområdet kun udøves virksomhed, som efter byrådets skøn ikke, eller kun i ubetydelig grad, medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra den offentlige vej Industridalen via ny offentlig vej på matr.nr. 9hm og 9f Ishøj By, Ishøj som vist på kortbilag Der kan etableres en sivevej ind til matr.nr. 9gs Ishøj by, Ishøj, som vist på kortbilag 2. Såfremt sivevejen ikke anlægges kan arealet benyttes til parkering. 5.3 Der kan anlægges en maksimalt 2,5 meter bred sti nord om bygningerne i princippet som vist på kortbilag 2. Stien kan placeres tættere på Ishøj Stationsvej end 10 m. 11

12 5.4 Arealet vist med særlig markering på kortbilag 2 udlægges til kundeparkering. Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. Parkeringspladser kan placeres direkte i skel. 5.5 Langs Industribuen pålægges en reduceret byggelinie på 0,5 m fra vejskel. Langs Ishøj Stationsvej pålægges en byggelinie på 10 m fra vejskel. Der pålægges ikke en vejbyggelinie ved den nye vej fra Industridalen. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 På matr.nr. 9hk Ishøj By, Ishøj en 1200 trykledning liggende i jorden. Der henvises til tinglyst deklaration. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 75 og det bebyggede areal må ikke udgøre mere end 60 % af grundarealet 7.2 Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, som vist på kortbilag Uden for byggefelterne kan der kun efter byrådets nærmere godkendelse opføres enkelte mindre bygninger, cykelskure, overdækninger og mindre indgangspartier under forudsætning af, at bebyggelsens totale højde ikke overstiger 4 meter og holdes 2,5 meter fra skel. 7.4 Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager. Bygningernes facadehøjde til skæring mellem ydervæg og tagflade må ikke overstige 10 m, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 15 m. 12

13 BESTEMMELSER 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse, og der må i øvrigt ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Der kan opsættes fire facadeskilte mod Ishøj Stationsvej i en højde af maksimalt 10 m over terræn og med et skilteareal på maksimalt 30 m² efter byrådets nærmere godkendelse. 8.3 På dagligvarebutikkens gavl mod Ishøj Stationsvej kan opsættes to skilte med et skilteareal på 15 m² pr skilt. 8.4 På dagligvarebutikkens facade mod Industribuen kan opsættes tre skilte med et skilteareal på 15 m² pr skilt. 8.5 På ejendommen må der maksimalt opstilles 2 grupper af flagstænger, som hver maks. må omfatte 4 flagstænger. Flagstængerne må maks. være 12 m høje og skal være ens. Flag og flagning skal være ens for hver gruppe af flagstænger. Flagstængerne skal i hver gruppe opstilles i et letopfatteligt geometrisk mønster og må ikke opstilles nærmere vejskel end 2 m. 8.6 Skiltning og reklamering må i øvrigt kun finde sted efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.7 Belysning af skilte og facader må kun ske med diskrete og velafskærmede lyskilder og under forudsætning af, at belysningen ikke er til gene for trafikken. 9 Ubebyggede arealer 9.1 De med særlig markering viste arealer på kortbilag 2 udlægges til beplantningsbælter. 13

14 9.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9.3 Hegn højere end 1 m må ikke opsættes nærmere vejskel end byggelinien. Der må opsættes støttemur med en maksimal højde på 2 m direkte i sydskellet. 9.4 Udendørs oplag i større omfang må kun indrettes med byrådets særlige tilladelse. 9.5 Udendørs varegårde og affaldsgårde uden for byggefelterne skal omgives af et tæt hegn eller mur i en højde af maksimalt 2,5 meter, og oplag i varegårdene må ikke være højere end dette hegn. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den nye vej, jf. 5.1, er anlagt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning. 11 Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Lokalplan 1.51 vedtaget den 5. september 2006 søges aflyst i forbindelse med endelig vedtagelse af denne lokalplan. 12 Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 14

15 BESTEMMELSER Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Forslaget er i henhold til 27 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj byråd den 1. september På byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk Direktør 15

16 Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 I henhold til Planloven, (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på tilhørende kortbilag viste område. Området er begrænset af Ishøj Stationsvej mod nord og Industribuen mod vest. Nedennævnte optages i kommuneplanens rammebestemmelser: Område 3.E.8 Fremtidig anvendelse Erhvervsformål Bebyggelsens art Lager, industri, værksted og detailhandel Max. bebyggelsesprocent 75 Max. antal etager 2 Max. højde i meter Facadehøjde 10 m, max højde 15 m Andet. Butikker til pladskrævende varer max. 1500m², dagligvarer max m² til personalefaciliteter Vedtagelsespåtegning Forslag til Tillæg nr. 19 til Kommuneplan for Ishøj Kommune er i henhold til 11 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd den 1. september På Byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk Direktør 16

17 KORTBILAG Kortbilag 1 17

18 18 Kortbilag 2

19 KORTBILAG Nyt Rammeområde Kommuneplantilæg nr 19 19

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen

Forslag til Lokalplan nr Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen Forslag til Lokalplan nr. 1.48 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen Ishøj Stationsvej Vejleåvej Motorring 4 Lokalplan nr. 1.48 Køge Bugt Motorvejen Industribuen Ishøj Parkvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 36 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Kantatevej/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes til

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 88 for Center Nord

Lokalplan nr. 88 for Center Nord Lokalplan nr. 88 for Center Nord INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelse

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 52. For erhvervsområdet ved Firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 52. For erhvervsområdet ved Firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 52 For erhvervsområdet ved Firskovvej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 8 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 37 vedrører et område mellem Herlev Torv og Herlev Ringvej, nord for Herlev Hovedgade. Lokalplanen fastlægger en udvidelse af butiksbebyggelsen

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 For et boligområde på Kingovej MARTS 2001

LOKALPLAN NR. 52 For et boligområde på Kingovej MARTS 2001 LOKALPLAN NR. 52 For et boligområde på Kingovej MARTS 2001 Kongensgade Kingovej Rådhuset Udarbejdet af Slangerup Kommune Teknisk Forvaltning Kongensgade 18 3550 Slangerup tlf. 4733 4569 Dybbro & Haastrup,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 Lokalplan for et eksisterende erhvervsområde i Grenaa by, Nærværende lokalplan er udarbejdet

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 STØVRING KMMUNE HBRVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 INDHLDSFRTEGNELSE RedeqØrelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Side 2-3 - 4 Lokalplanens bestemmelser: $ 1 - $ 2 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20. LOKALPLAN NR. 20-273 FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.02) I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål.........

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 1064 Lokalplan for et område til blandet bolig-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere