Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger"

Transkript

1 Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger

2 Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg

3 Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt 6 Vedligeholdelses- og istandsættelsesordninger 8 A-ordning 9 B-ordning 10 Almindeligt slid og ælde 11 Misligholdelse 12 En fraflytning i korte træk 14 Lov og henvisninger 15 Ind- og fraflytning 3

4 Ind- og fraflytning Når man flytter ind i en almen bolig, har man en forventning om, at boligen er lige til at flytte ind i. Medmindre boligen er nybygget, vil der have boet lejere før, og boligen vil bære præg af almindelig slitage afhængig af bebyggelsens alder. Boligerne kan desuden fremtræde meget forskellige, afhængigt af hvilket vedligeholdelsesniveau og hvilken vedligeholdelsesordning der er valgt i bebyggelsen/ afdelingen. I boperioden er det enten lejer eller boligorganisation, der har ansvaret for og pligten til den indvendige vedligeholdelse. Det afhænger af, hvilken vedligeholdelsesordning afdelingen har besluttet. I forbindelse med fraflytningen vil boligorganisationen så objektivt som muligt vurdere, hvordan udgiften til istandsættelse skal fordeles imellem fraflytter og afdelingen. Arkivfoto 4 Ind- og fraflytning

5 Bebyggelse/afdeling Bolig-/lejemålsnr. Lejers navn(e) Overtagelsesdag.rnredlæk.tvE Udbedres ikke, men noteres og lejeren hæfter ikke Indflytning Lejeren kan forvente, at boligen er i god og forsvarlig stand ved indflytningen. I forbindelse med indflytningen skal udlejer indkalde lejer til et indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport. I rapporten skal boligorganisationen beskrive boligens stand og notere eventuelle fejl og mangler, både dem som skal udbedres, og dem som lejeren må acceptere, men ikke skal hæfte for ved fraflytning. Lejeren har altid ret til selv at henvende sig til boligorganisationen og gøre opmærksom på fejl og mangler. Det skal ske senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse. Oftest er det småting, lejer vil gøre boligorganisationen opmærksom på, men hvis der er så alvorlige mangler ved boligen, at lejer ikke kan bo i lejemålet, kan lejer få nedslag i huslejen, for den tid lejemålet er ubeboeligt. INDFLYTNINGSRAPPORT Opførelsesår/ibrugtagn.år Adresse :gnindrosesledlohegildev bøleb-in dem gnindro-a A-ordning B-ordning.rnegarag.tvE Lejemålets tilstand og standard svarer til den sædvanlige, fastlagte standard og til bestemmelserne i det vedligeholdelsesreglement, som gælder for lejemålet. Lejeren har modtaget reglementet i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Der henvises endvidere til nedenfor nævnte, evt. specificerede skader, fejl og mangler samt til de evt. særlige bemærkninger. Lejemålet er dags dato gennemgået af underskrevne parter, og det er fundet i god og forsvarlig stand. Specifikation af skader, fejl og mangler: mur relgnam go ljef,redaks Udbedres snarest Udbedres Udbedres eller noteres af boligorganisationen (udfyldes af boligorganisationen) senere Dato for udbedring Bedømmelsesskala for trægulve og trapper: GULVSKALA Køkken Stue Stue Værelse 1 Værelse 2 Værelse 3 Entre Trappe Ind- og fraflytning 5 Bedømmelsesskala for trægulve/trapper. 4: Gives for det helt nye eller nyafhøvlede gulv, og kun hvis o På gulvet findes ingen nuanceforskelle efter br 3: Gives for det næsten nye gulv. Der 2: Gives for gamle gulve, h 1: Gives for gu 0: A

6 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt Boligorganisationen skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Det betyder, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af de installationer, som er i lejemålet ved indflytningen som fx: ruder vand- og gashaner el-afbrydere wc-kummer cisterner vaskekummer badekar køleskabe komfurer vaskemaskiner og lignende installationer i boligen Der er ingen grund til, at lejeren anskaffer en særlig glas- og kummeforsikring tilknyttet egen indboforsikring. Vedligeholdelsen af glas og sanitet er boligorganisationens pligt. Det anbefales imidlertid, at lejer tegner en indboforsikring/ familieforsikring, fordi den kan sikre lejeren en erstatning af møbler, tøj mv., som bliver beskadiget i forbindelse med brand, vandskade eller lignende. Indboet dækkes nemlig ikke af afdelingens forsikringer. 6 Ind- og fraflytning

7 Boligorganisationen har også pligt til at vedligeholde og renholde afdelingens udenomsarealer. Lejeren har mulighed for at overtage dele af denne pligt som fx maling af træværk, trappevask, klipning af hæk eller andre vedligeholdelsesopgaver, der ligger i umiddelbar tilknytning til boligen. Muligheden forudsætter, at afdelingen har truffet beslutning om det i vedligeholdelsesreglementet, eller at lejeren indgår en individuel aftale med boligorganisationen. Begge muligheder medfører huslejebesparelser. Lejeren skal selv vedligeholde og forny låse og nøgler, men det kan aftales, at udlejer overtager denne pligt. Foto: Colourbox Ind- og fraflytning 7

8 Vedligeholdelses- og istandsættelsesordninger Der findes to vedligeholdelsesordninger: en A-ordning og en B-ordning. I afdelingens vedligeholdelsesreglement kan lejeren se, hvilken ordning og hvilke regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er besluttet i afdelingen. Der kan blandt andet være stillet krav til materialekvalitet og særlige farver på lofter, vægge og inventar ved fraflytning. Boligen præges med tiden af slid og ælde, og det kan derfor ikke kræves, at boligen afleveres i en bedre stand end ved indflytningen. Det er fejlagtig vedligeholdelse at male trælåger, medmindre det fremgår af vedligeholdelsesreglementet, at det er tilladt. Trælågerne skal som udgangspunkt ved ligeholdes med olie. Afdelingsmødet beslutter, hvilken vedligeholdelsesordning der skal gælde i afdelingen. Vedligeholdelsesreglementet bør løbende tilpasses udviklingen og forholdene i af delingen. 8 Ind- og fraflytning

9 A-ordning Under A-ordningen flytter lejeren ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling. Ved fraflytning deler lejer/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen. Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte»gratis«bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren. Normalistandsættelsen omfatter nødvendig maling af lofter maling/tapetsering af vægge rengøring Der sker ikke nogen normalistandsættelse, der hvor boligen fremtræder nyistandsat. Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet. Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) En variant af A-ordningen er A-ordning med NI-beløb. Under denne ordning skal indflytter selv sørge for boligens normalistandsættelse efter de samme regler som A-ordningen. Boligorganisationen godtgør indflytters udgift til normalistandsættelse. Afdelingen og den fraflyttende lejer deles om udgifterne til dette NI-beløb på samme måde som under den almindelige A-ordning. Ind- og fraflytning 9

10 B-ordning Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme dag. I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen. I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde. Boligorganisationen kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales penge til lejeren. Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse. Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. Lejer kan altid henvende sig til boligorganisationen og få et overblik over forbrug på vedligeholdelseskontoen og høre om muligheden for vedligeholdelse. 10 Ind- og fraflytning

11 Almindeligt slid og ælde Boligen skal vedligeholdes i boperioden, så den ikke forringes ud over den slitage, der fremkommer ved almindelig brug af lejemålet. Eksempler på slid og ælde: Slid og ælde hænger desuden sammen med afdelingens vedligeholdelsesniveau og alder, ligesom boligens udstyr og kvalitet har betydning. Standarden for boligens vedligeholdelse vil fremgå af afdelingens vedligeholdelsesreglement. Lejeren hæfter ikke for slid og ælde i forbindelse med fraflytning. Borehuller i fliser på badeværrelse. Farveforskel på vægge efter nikotin eller sterinlys. Gulvet er falmet pga. løst tæppe. Ind- og fraflytning 11

12 Misligholdelse Misligholdelse er defineret som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af fejlagtig brug fejlagtig vedligeholdelse uforsvarlig adfærd uanset om skaden eller forringelsen skyldes lejeren selv, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. 1 Fejlagtig brug. Fejlagtig brug (1) Fejlagtig brug opstår, når bygningsdelen ikke bruges som tiltænkt, fx når der er klistermærker på væggen, en dør bruges som opslagstavle, et tapetseret hjørne bliver brugt som hvæssebræt af en kat m.v. 2 Fejlagtig vedligeholdelse (2) Fejlagtig vedligeholdelse opstår, når forskrifter for vedligeholdelse ikke følges som fx vægmaling på træfodpaneler, ufærdigt malerarbejde, ødelagte gulve m.v. Fejlagtig vedligeholdelse. 12 Ind- og fraflytning

13 Uforsvarlig adfærd (3) Uforsvarlig adfærd kan være egentligt hærværk, men også mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning. Fx en dør brugt som tegnebræt, ulovligt udført el-arbejde, dybe ridser i gulvet m.v. Manglende rengøring (4) Manglende rengøring, der kræver ekstraordinær afrensning, kan desuden betragtes som misligholdelse fx beskidte hårde hvide varer, fedtet inventar, kalk på sanitetsgenstande m.v. 3 Uforsvarlig adfærd. 4 Misligholdelse betales fuldt ud af den fraflyttende lejer, uanset hvilken vedligeholdelsesordning afdelingen har. Manglende rengøring. Ind- og fraflytning 13

14 En fraflytning i korte træk Lejer opsiger sin bolig med mindst 3 måneders varsel. Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel. Fraflytter tømmer boligen for indbo og efterlader boligen i rengjort stand. En repræsentant fra boligorganisationen syner boligen og udarbejder en synsrapport. Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender boligorganisationen senest 14 dage efter kopien til fraflytteren. Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelse kan fremgå af synsrapporten. Hvis ikke overslaget fremgår, skal det sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen. Fraflytterens anslåede andel skal fremgå, og her under skal evt. udgifter til misligholdelse være tydeligt præciseret. Med sin underskrift på synsrapporten skriver lejeren blot under på, at han har været til stede ved synet og modtaget en kopi af rapporten Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet. I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige oplysningerne fra over slaget med mere end 10 procent. Tvister Opstår der uenighed imellem fraflytter og boligorganisation, kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet. 14 Ind- og fraflytning

15 Lov og henvisninger Lov om leje af almene boliger. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istand sættelse af almene boliger. Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v. juli Beboerklagenævnet afgør uenighed imellem lejer og boligorganisation om lejers vedligeholdelsespligt og om boligorganisationens pligt til den indvendige vedligeholdelse af boligen. Der er et beboerklagenævn i alle kommuner. Billedmaterialet er eksempler og bør derfor ikke opfattes som en facitliste til syn af boliger. BL Danmarks Almene Boliger September 2012 Ind- og fraflytning 15

16 BL Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon: , Fax: , Tryk: TrykTeam Svendborg A/S, September 2012.

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere