DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Pris 20 kr.

3 Nærværende udgave er afsluttet D. 31. december BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Side Indledend e bemærkninge r V Key to the list. I. Fortegnels e ove r kendingssignale r (radiokaldesignaler) for danske skibe 1 List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Registe r ove r d e søværne t tilhørend e skib e 31 List of Danish warships. III. Registe r ove r dansk e skib e med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne 34 List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. Registe r ove r rederiern e for d e i afsni t II I optagn e dansk e skibe, rederier for fiskeskibe undtaget 278 List of Danish shipowners contained in section II I excluding owners of fishing vessels. Tillæg. Supplement. a. Registe r ove r skibe, hjemmehørend e p å Færøern e 308 List of ships belonging to the Faroe Islands. B. Fortegnels e ove r registrered e skorstensmærke r o g kontorfla g 328 Specification of registered funnel characteristics and house flags. C. Statistiske tabelle r vedrørende handelsflådens størrelse M. M 342 Summary of the mercantile marine.

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbstaver som registreret. et, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bstavgrupper OUA A - OZZ Z o g XPA A - XPZZ. Der e r endvidere tillagt Danmark en serie kendingssignaler, bestående af et tal tre bstaver, indenfor grupperne 5PA A - 5PZ Z 5QA A - 5QZZ. Endelig tildeles der i medfør af det internationale radioreglements 766 mindre skibe, der ikke kan forventes at blive udstyret med radiotelegrafanlæg, kendingssignaler, bestående af 2 bstaver fire tal, inden for serien XP XP9999. I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 20 tons brutto derover som skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte bstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, finde s ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit II I IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et OXX O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet OYD R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- vagervæsenet lodsvæsenet, Andes opført under afsnit II I IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 20 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 20 tons. Skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehørende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte 1., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-nummeret består af et bstav et løbenummer for skibet. Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. G. Uklassede dampskibe. B. Uklassede passagerskibe. H.» motorskibe. C. Klassede dampskibe. J.» sejlskibe med hjælpemaskine. D.» motorskibe. K.» sejlskibe. E.» sejlskibe med hjælpemaskine. M. Lægtere andet materiel uden fremdriv- F.» sejlskibe. ningsmiddel**). P. Passagerfartøjer af under 20 tons brutto. Spalte 2. Det anførte hjemsted er det for skibet valgte hjemsted. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 20 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med íartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Der tillægges lægtere lignende af 20 tons brutto derover, registreret efter 1. januar 1958, et kontrol-, bestående af bstaverne XM, efterfulgt af en brøk, hvor tælleren betegner skibets løbenummer nævneren, hvilket af skibsinspektoraterne skibet henhører under.

6 VI skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalt e 3 giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. = dampskib. Pa. = skib, der er indrettet til at M. = motorskib. medtage flere end passa- S. = sejlskib. gerer. SD. = sejlskib med hjælpedamp- Patr. = patruljefartøj. maskine. Pont. = ponton. SM. = sejlskib med hjælpemotor. Sdp. = sandpumper. Lgt. = lægter. Tk. = tankskib. A. = alm (elm). Ud. = uddybningsfartøj. B. = bøg. BH. = bulkheads = vandtætte E. = eg. skodder. F. = fyr. Awng. D. = awningdækket = skib med et J. = jern. gennemgående overbygnings- L. = lærk. dæk, hvor mellemdæksrum- Oregp. = Oregon pine. met under dette er indbefattet Pitchp. = pitchpine. i bruttotonnagen (»lukket«). Stl. = stål. Pt. Awng. D. = partielt awningdækket. T. = teak. Shelter D. Bgs. = bugserskib. Bj. = bjergningsskib. Bjkr. = bjergningskran. Bjlgt. = bjergningslægter. Ff. = fiskefartøj. Fg. = færge. Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. Fy. = fyrskib. Hvalf. = hvalfanger. Olf. = oliefyring. Is. = isbryder. (Olf.) Kr. = kran. Lf. = lystfartøj. Lst. = lastskib. = radiotelefoni. = shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er indbefattet i bruttotonnagen (»åbent«). Well D. = well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udækket rum) mellem overbygningerne. = indrettet til såvel kul- som oliefyring. = radiotelegrafl. Spalt e 4 udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalt e 5. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalt e 6. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassiflkationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, tidspunktet (måned år) for. F. eks. betyder 11-48: november Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship. betyder:»american Bureau of Shipping«, British Corporation:»The British Corporation Register«, :»Bureau Veritas«, Germ. Lloyd:»Germanischer Lloyd«, :»Lloyd's Register of Shipping«Norske Veritas:»Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. America n Burea u o f Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord med ubegrænset fartsområde, betegnes: A. 1. Skibe, bygget net lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»a. 1. with freeboard«.

7 VI I For skibe, bygget til særiige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»oil carrier«,»fuel oil carrier«eller»fishing service*, etc., for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»great lake service*,»short coastwise service«,»towing service«eller»river service», etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilføjes bemærkningen:»ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. Burea u Veritas. Stålskibe optages i registret med angivelse af division I eller II (division I er den højeste) efterfulgt af en brøk, der betegner skibets tilstand, hvor 3 / 3 betegner god tilstand 5 / 6 ringere tilstand. eller om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet kan flyde med henholdsvis 1 eller 2 vandtætte hovedrum i fri forbindelse med søen. For skibe bygget efter ikrafttræden af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 10. juni 1948, benyttes disse symboler kun for skibe, der ikke skal opfylde denne konvention, men hvor ejeren har ønsket en kontrol af skibets vandtætte inddeling. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet, for så vidt angår vandtæt inddeling, opfylder reglerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 31. maj om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit B, i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 10. juni F betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit D F i samme konvention.»pr«eller»ice«under divisionstallet betyder, at skibet er forstærket efter selskabets bestemmelser af hensyn til sejlads i is. For træskibe angives i stedet for divisionsbetegnelsen 2 tal, hvoraf det første betegner skibets type det andet klassens varighed, f. eks. -4 betegner, at skibet hører til års typen er klasset for 4 år, regnet fra den dag, certifikatet er udstedt. Klassebetegnelsen efterfølges af et bstav, der enten angiver de farvande, som skibet er egnet til at besejle (Navigation Letters): L (Deep Sea Navigation), P (Small Coasting Trade), R (Road Stead) eller et bstav, der betegner det særlige formål, hvortil skibet skal anvendes:»f«(fishing) anvendes for stålfiskefartøjer med tilføjelse»deep Sea«eller»Coasting Service*,»Peche«eller»Petite Peche«anvendes for fiskefartøjer af træ, der er bygget til henholdsvis»deep Sea«eller»Coasting Service*,»S«(Towing Service) med tilføjelse»deep Sea«,»Coasting Service«eller»Harbour Service*,»D«(Dredgers Pontoons etc.),»y«(pleasure Sailing). Skibe, der bygges til formål, hvortil selskabets regler ikke indeholder særlig typebetegnelse (Service Letters), optages i registret med særlig tilføjelse:»petroleum in Bulk*,»Liquidfied gas«el. lign. Ovennævnte brøk type- eller farvandsbetegnelse efterfølges af 2 tal, hvoraf det første angiver tilstanden af trædele i skibets skr, den anden angiver tilstanden af rigning, ankre kæder, således at tallet 1 angiver en fuldt tilfredsstillende tilstand, tallet 2 angiver en ringere tilstand eller utilstrækkeligt udstyr.»with Freeboard«føjes til klassebetegnelsen for skibe, der er bygget til en mindre dybgang end svarende til bestemmelserne i den internationale konvention om lastelinier for skibe af 5. juli Germanische r Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 100 eller 90 ; tallet 100 eller 90 betegner skibets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet 4 eller 3 angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 100 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets byggeregler, medens 90 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte områder, tilføjes der et bstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), F. eks.: K, K,»NordseeOstsee«; K K betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrtkleine Küstentegnelsen»100 mit Freibord«kan gives skibe, der er bygget net lettere end svarende til fahrt«.»nordsee«er fart i Nordsøen indtil 61 N. B.,»Ostsee«fart i Østersøen Kattegat. Beminimums-fribord. Tegnet E betyder, at skibet er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is. Tegnet E+ betyder, at skibet er ekstra forstærket efter selskabets rcgler for sejlads i is.

8 VIII Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 100 A 1, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre»tør letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før 1950 med et fribord, der er større end det mindst tilladte, tilføjes:»with freeboard*. For skibe af særlig art tilføjes:»oiltanker«,»tug«,»trawler«etc. Skibe, som ikke helt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. For skibe, der forstærkes efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Ice class, 1, 2 eller 3. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register 1949). Skibe, der er optaget i klassen fortsat opfylder klassens krav, bibeholder klassebetegnelsen, men nyregistreringer finder ikke sted. Skibe, der opfylder klassens krav for gunstigste fribord ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S.«Skibe bygget med reducerede materialdimensioner, svarende til et forøget fribord, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S. with freeboard«. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkninger herom, F. eks.:»river Service«. Skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, får tilføjelsen:»ice strengthning«eller»ice class A«,»B«eller»C«, hvor»a«er den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Der tildeles efter besigtigelse stålskibe af den styrke, som forudsættes i reglerne, klasse 1 A 1. Hvis det på grund af skibets generelle tilstand alder anses nødvendigt med kortere besigtigelsestermin end 4 år, kan der tildeles skibet klasse 1 A 2 (3-årig besigtigelsestermin). Hvis skibets styrke ikke er i overensstemmelse med sædvanlig standard, kan der tildeles skibet klasse 2 A 2 med farvandsindskrænkning. For træskibe er betegnelsen: For højeste klasse A 1. Lavere klasser er A 2 +, A 2 B 1. For skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Is-A, Is-B eller Is-C. For lastskibe, der opfylder selskabets særlige regler for brandsikring, tilføjes efter klassebetegnelsen»f«. For skibe, bygget til særligt brug, tilføjes F. eks.»bilferje«,»jernbaneferje«,»tankskib for olielast«,»for havflske«etc. For skibe, bygget til anvendelse i visse områder, tilføjes et bstav, som angiver fartsområdet, F. eks. N (Nord- Østersøen), K (kystfart) I (søer floder). Der kan gives bstavet K tilføjelse om udvidet eller indskrænket kystfart. Specificering af fartsområde under disse bstaver findes i klassecertifikatet. Spalte 7, 8 9. Kendingsmålene i»feet«(en engelsk fod = 0,305 meter) decimaler heraf optages således: Længde fra forkant af forstævnens øverste ende til den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der ikke findes rorstævn, tages længden til det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til oversiden af inderbunden eller bundstokkene. Spalte 10*). Rummålet 1 registerton (= 100 engelske kubikfod) svarer til 2,83 kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: 1) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller brændselsolie til skibets drift, efter omstændighederne 2) overdæksrum, der er indrettet til beskyttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte 11*). Nettoregistertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: 1) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, 2) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er pct. eller derover, men under 20 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 32 pct. af bruttotonnagen. *) I henhold til bestemmelserne i lov 364 af 22. december 1954 om måling af skibe skal danske skibe efter 30. december 1954 måles efter internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den 10. juni 1947 afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, forsynes med internationalt målebrev; d er et målebrev, udstedt før nævnte dato i henhold til den hidtidige skibsmålingslovgivning, vedblivende gyldigt, iudtil der foretages sådanne forandringer i skibets registreringsforhold, at nyt nationalitets- registreringscertifikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

9 IX B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end pct. af bruttotonnagen, er fradraget 32 pet. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 20 pct. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 75 pct. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 20 pet. eller derover, men under 30 pet. af bruttotonnagen, er fradraget 37 pet. af bruttotonnagen. B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 20 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 37 pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 30 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 50 pet. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) skibe, der er indrettet til udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige 55 pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. De to decimaler, hvormed brutto- nettotonnagen beregnes af målingsmyndighederne, er ikke medtaget i spalte Hvis decimalerne udgør 50 eller derover, er tonnagetallet forhøjet til det nærmeste højere, hele tal. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver antallet af tons vand (á 2240 lbs. = 1016 kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. APT = agterpeaktank. DBT = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). FPT = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte angiver antallet af tons DW (tons deadweight á 2240 lbs. = 1016 kg) af ladning + brændsel (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning brændsel til skibets drift -, som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement skibets egenvægt (skr + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsa t fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på 150 mm. Spalte angiver skibets rederi dettes hjemsted. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som»partrederi«med angivelse af den valgte bestyrende reder i parentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets hjemsted, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene:»best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige flskeskibe, der permanent er udrustet til anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige flskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

10 X Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 20 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne O: med hjemsted i færøsk havn, uanset om rederiet er hjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte 3 anført ordet»radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte. Betegnelsen»P/F«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen L/F er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for interessentskab. Betegnelsen»A. M. B. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit B. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov 93 af 29. marts 1937, 15, jfr. bekendtgørelse af 23. december 1957, registrerede skorstensmærker kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan d det for rederiet registrerede skorstensmærke kontorflag forblive henstående i registret i indtil 3 år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

11 1 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokalde signaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUA A OUC M OUE Y B N Z C O OUF A D P B E C F D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O P S T OUD A B C D E F Dannebr Hollænderdybet Kongedybet Sleipner M N O P U G S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUB A M Y B N Z C O OUG A D P B H. V. Ravn Faros E Tyr C F Uller D G Vale S E H Vidar T F Ægir I Balder U G Odin J Brage V H Thor K Hermod W I L Loke X J M Y K SKA 5 N Z L SKA 3 O OUE A E8bern Snare M SKA 4 P B Rolf Krake N SKA 1 Hjælperen C Valdemar Sejr O SKA 2 D Bellona P SKA 6 S E Freja T F Diana U G Flora S V H Triton T Fremad II W I U X J Argus V Y K W Mallemukken Z L Hvidbjørnen X Maagen OUC A Delfinen M Vædderen Y Skarven B N Ingolf Z Teisten C O Fylla OUH A Herman Aaen D P B E Spækhuggeren C Sigrid S F Tumleren D G S E Bob H T F Hvidbjerg I U G J V H Langli K W I Argentina L X J Glenten * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under 20 torn brutto, der er forsynet med radioanlæg. 1

12 OUH K til OUP X 2 OUH K L M N Skibets navn Pacific Hanne Wejse Lemons OUK G H I J Skibets navn Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild Mærsk Karl Akselsen Nordvest OUN C D E F Skibets navn Dixi Grethe Lyng Jan Mayen O K G Ballen P Faaborg L H Ellen Krusborg Andreas Boye M I Ann Betty Elly Jensen N Anne Kirstine J Effie Mærsk S Silver Star O Bolivia K Drot T Himmerland P Rolf L Kate Mærsk U Inga Riis Jane Mærsk M Rikke Skou V Lise Abrona N Titan W Kay S Merkur O Lone Bres X Marie Viking T Erik Rom P A. L. B. Y Bota U Sonny Aage Z Lolland V Helga Mette Kege OUI A Melos W Jesper Mærsk S Martin Bøgelund B Francine Mærsk X Carl F. Christensen T Venelika C D E F G H I J K L M N O P S T U V W Minerva Kronborg Ane Johansen Insula Afrika Blenda Methea Muff Carsten Østerby Santos Nordpol To Anita Dan Irene Etly Danielsen Lica Mærsk Thorsminde Pandion Windy Luck Frisco Ansgar Mesita Stella Rask Y Z OUL A B C D E F G H I J K L M N O P S Mizpa Thea Danielsen Koldinghus Klitjyden Tavana Michael Jebsen Smut Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Balou Rønland Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Athos Vesterø Nr. 5 U V W X Y Z OUO A B C D E F G H I J K L M N O Aggersund Indiana Elinor Agnete Lise Jørg Minoris Mette Bjergboen Tobias Mærsk Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Juliane Marie Andrea X T Uruguay P Inge-Rose Y U Elsa Tholstrup Z V Niels Aaen Olga Mærsk OUJ A Pauline W Goliath Gøl S Jane Bonne B Mester X Svanen T Johnny Bødker C La Mer Y Palermo U Løjbjerg D Ninna Lindinger Z Kronprinsesse Ingrid V Meta Jan E Helene Clausen OUMA Laurits Kruse W Umanak F Munkebjerg B Maria-Regina X Skibladner G Frithiof C Lilleheden Y Anna Mærsk H Alice D Savik Z Arresø I J K L M N O P Misigssut Phyllis Skive K. T. Holm Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Karen Bodil E F G H I J K L Hansine Knopper Tycho Brahe Vi-Bo Trio Nian Esperance Rutha Dan Oluf Mærsk Kirselly Toto Nordia F. Boberg Tranekjær Frode OUP A B C D E F G H Anna Marie Anna Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Lise-Espe Rebis Magda Bruun M I Vendia Lizzi Thomsen N J Saima Dan S Dgerbank O K Ingrid Bro T Thilte Rønn P L Frankrig U Odin M Avance V Kr. Heerup N Oklahoma W Pan S O Bien X Boreas T Jens Chr. Nordfisk P Lene Marie Y Z OUK A B C D E Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. Bertelsen Sønderjylland Claus Anita U V W X Y Z OUN A Bachelor III Klausholm Rita Mærsk Uffe Cornelíussen Urd Blåside Thomas S T U V W Peder Wessel Høgen Carl Magna Th. Jacobsen F Farsund B Ove X Jonna Spangsberg

13 3 OUP Y til OUY L Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUP Y Z OUQ A _ B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z OUR A B C D E F G H I Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Helle Skou Hammerslet Chr. Roust Hammerodde Lau-Erik Christian Anne-Mette Birgit Thygesen Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebr Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle Gudrun Mærsk Eduard Hammeren Margot Tertia Siri II Østa Hervig Avoq Elbima Møllenæs OUS U V W X Y Z OUT A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z Ane Knak Krista Jensine Rubjergklit Freia Frida Dan Nanny Bredahl Elisabeth Vinga Fremad Lotte Fremad Astrid Bres Fylla Karin Gabriel Hjørdis Amalienborg Elsebeth Vestkysten Laila Hørby Boe Ohio Thora Dan Anna-Bella Tonna Elin Rom Nordglimt Limona Skjoldnæs OUV Q S T U V W X Y Z OUWA B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z OUX A Marianne Plet Fie Welle Gedser Josefine Jytte Rom Jylland Judith Martha Milton Kapella Karen Dick Inger Hvidemose Maarup Sølyst Thurøklint Ellen Mærsk Kongsøre Korshage Jacob Nord-Als Janus Kristian Quest Sandvik Lilli Abelone Bris Laura Fri Lyra Melingsvaag Anne Birthe Jan OUU A Svanen Leda B Haabet Merlan C Finnlith Jean Sømand D Brynhild Kirk Karen Kirk E Hafnia Inna J Ole F Zanto B Linnea K Erni G Rositta C Lis Frellsen L Karvan H Nestor D Luna M Uller I Ulla Christ E N O P Karvald Renita Finn Freddy Jens Rand J K L M N Linda-Marie Jonna Wang Test Harald Hans Peter F G H I J Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne S Navi O Mobil K Florida T Burgundia P Paraguay L U Christa Helgenæs M V Kristine Mærsk Jerrig N W Emma S Henry O X Christella T Erantis P Stensø Y Z OUS A B C D E F G H I J K L M N O P S T Deget Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Tina Fuurø Hanne Wedell Lillebælt Elsborg Ingrid U V W X Y Z OUV A B C D E F G H I J K L M N O P Oda-Hil Lora Helgoland Hilda Hvalpsund Edith Bente Houborg Jane Nymann Jørna Inger Bodil Tornby Ingrid Jørgen Ole Asta Tove-Lisa Vestklit Loa Else Mærsk Johanne Morten R S T U V W X Y Z OUY A B C D E F G H I J K L Jesanna Conni Margrethe Margrethe Mariane Anne Linda Marie Tine Annette Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend Mærsk Vigen 1*

14 OUYM til OVGZ 4 Skibets navn Kendings signal Skibets navn Skibets navn OUY M Neptunus OVB I OVE E N Artemis J F O Trein Mærsk K G P Ellona L H Nordlyset M I Eva Thinnesen N J S Svenla O K T Zamora P L U Oranje M V J. N. Fibiger N W Jørgen S O X Taifun T P Y Ursula U Z Palme V Asvig Mosvig Sandvig Sælvig Ulvsund OUZ A Horisont W S Aarøsund B Pax X T Alssund C Ellida Y U D Freyapaket Z V E Dora Rønn OVC A W F B Willemoes X Egernsund Grønsund Guldborgsund G Pearl C Y Omøsund H Toledo D Huitfeldt Z Vilsund I Alfred Chrlstensen E OVF A Flyvefi8ken J Rørvik F Rimfaxe B Hajen K Nordjyden G Skinfaxe C Havkatten L Chr. Tudborg H D Laxen M Joan Merete I E Makrelen N Hanne Junker J F Sværdfisken O Bradsted K G Glenten P Rita L H Gribben S T U V W X Y Z Spurn Jacobine Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus M N O P S T U V Daphne Dryaden Havmanden Havfruen Najaden Nymfen Neptun I J K L M N O P Høgen OVA A W S B X T C Y U Falken D Z V Hejren E OVD A W F B X Viben G C Y H D Z I E OVG A MHV 70 J F B MHV 60 K G C MHV 56 L H D Y334 M I E MHV 51 N J F Y336 O K G Y337 P L H Y338 M I Y339 N J MHV 55 S O K MHV 67 T P L Y342 U M Y343 V N Y344 W S O X T P MHV 53 Y U Y347 Z V MHV 57 OVB A W S MHV 61 B X T MHV 71 C Y U MHV 62 D Z V MHV 63 E OVE A W MHV 68 F B X Y354 G C Y MHV 58 H D Z MHV 54

15 5 OVHA til OVP N Kendings signal Skibets navn Kendings signal Skibets navn Kendings signal Skibets navn OVH A MHV 64 OVJ W OVMS B MHV 65 X T C Y359 Y U D Y360 Z V E MHV 66 OVK A W F MHV 52 B X G MHV 72 C Y H MHV 73 D Z I E Lougen OVN A Alholm J F Laaland B Birkholm K G Langeland C Ertholm L MHV 74 H Beskytteren D Fyrholm M Y 361 I Vindhunden E Græsholm N Svanen J GLM 1 F Lindholm O Thyra K GLM 2 G P L Lindormen H M I N J S O K T P L U M Klørdyb V N Vejdyb W S O X T P Y U Z V OVI A W S B X T C Y U D Z V E OVL A W F B X G C Askø Y H D Baagø Z I E OVO A J F Enø B K G MHV 69 (Fænø) C L H Hjortø D M I Lyø E N J Manø F O K G P L H Q M I N Falster J S O Fyen K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVJ A W S B X T C Y U D Z V E OVMA W F B X G C Y H D Z I E OVP A J F B K G C L H D M I E N J F O K G P L H Q M I N J S O K T P L U M V N

16 OVP O til OVX X 6 Skibets navn Skibets navn OVP O OVS K OVV G P L H M I N J S O K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVQ A W S B X T C Y U D Z V E OVT A W F B X G C Y H D Z I E OVW A J F B K G C L H D M I E N J F O K G P L H M I N J S O K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVR A W S B X T C Y U D Z V E OVU A W F B X G C Y H D Z I E OVX A J F B K G C L H D M I E*) N J F*) O K P L G*) M N H*) S O T P I*) U V J W S K X T L Y U M Z V N OVS A W O B X P C Y D Z E OVV A S F B T G C U H D V I E W J F X *) Skib af under 20 tons brutto. Skibets navn (rednlngsbåd) Hirtshals (redningsbåd) Hvide Sande (redningsbåd) Thyborøn (redningsbåd) Skagen Havn (redningsbåd)

17 7 OVX Y til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OV X Y Z OVY A OWAU V W Taasinge Svend Degn Laila OWDQ S Gardenia Clausens Minde B X T Arsenal C Y Capri U Corona D Z Ullalis V John Thode E OWBA Feggesund W Bounty F B Beira X Blue Bell G C Hildur Y Hanne Marianne H D Lone Z Dakota I E Danholm OWEA Stanne J K L M N F G H I J Jørgen Peter B C Neptun D Juno E Vera F Dagmar Aaen Leda Mærsk Ulf Dagny O K C. Herup G Gitte Gaj P L Vesta H Erika M Thyholm I Jette Saxberg N Viking J Danmark S O Barsø K Eva Tholstrup T P J. P. Nielsen L Dannebr U M Tiki V Hanne Carsten N Delfinen W S H. Børsmose O Krista Rud X T Marie Nordfisk P Thyra Christensen Y U Ærø Skott Z V Borneo Jesper Schack OVZ A W Zephyr S Duen B X Karla Enevoldsen T Lars-Is C D E F G H I J K L M N O P S T U V Y Z OWCA B C D E F G H I J K L M N O P Q Agnes Lars Mohr Kly Sylvia L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Gitte Høj Sandy Anna Jyll Holmi Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Keldsnor U V W X Y Z OWFA B C D E F G H I J K L M N Søren Flyvholm Omøsund Agnete Mærsk Bettann Ebba Aaen Lerin Piscator Engly Judy Edith Buch Dagmar Inga Margrethe Eda Thyra Birgitte Bruun Aase Nielsen Helle Bjerrum Erna Mariane Nordhval Sigrid Henriette W S Trudie O X T Jens Peder P Pamela Y U Søster Eli Z V Viru Miami OWAA Saturn W Rowan S Eline B Merete Banke X Kvik III T Astarte C Sinne Nordfisk Y Bukefalos U Ane-Lise D Emma Lis Z V E Kalle OWDA Camilla W F Passaten B Nirvana X Ella G Selvig C Girdle Ness Y H Amigo D Sanna Z I E Rapid OWGA J Tikerak F Nico B K L M N O P S T Anna Wulff Vesta Fjord Jenny Kruse Gitmar Lisbet Tholstrup Lisan-Hil Sylvia Ærøklint Luna Mærsk Elin S G H I J K L M N O P Cathrine Kama Nadir Bo Hansa Roxy Diana Tyr Jytte Engholm Norseman C D E F G H I J K L Dan-Harding A. E. S. Caledonia Libanon Ellen Casanova Susanne Tholstrup Inger Margrethe Limfjordslejet Chr. Kynde Busuanga Ellen Margrethe Johanne Elise Ann Jukon Ulla

18 OWGM til OWOZ 8 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM Elna OWJ I Robert Schou OWME Hermann N Savana J Niels Peter F Doris O Ingø K Helle G Hilda P Elsa Margrethe L Esther Knudsen H Lisse Ruby Q Keld M Werner I Linda Edel N Fylla J Nina-Mona S Else O Lauta K Hvitfeldt T Gitte Frank P Søs L Nina Normann U Annette S. M I. P. Thorsøe V Emanuei Ruth Madsen N Akvila W Lexa Mærsk S Gerda O Gertrud Kathrine X Peter Andreasen T Chr. Smed P Ulla-Vita Y Ngina U Bahia Immanuel Z Edca V Sydfolk Bølgen OWHA Marie Engbjerg W Aula S Tamari B Inger Højen X T Silverland C C. F. Jensen Y Sunna U Hjortø D Helle Munch Z Saigon V Ayland E Ena OWKA Stena W Pia Henriette F Top B Jens Emil X Tosca G Energi C Grethe Y Inge H Kongsholm D Anemone Z Skipper I Lidove E Strandholm OWNA Djursland J Bjørn F B Sofie Transø K Monsunen G Aldebaran C Sysser L Bikea H Gudrun D Westeraa M Osric I Gudrun Aaen E Morten Jensen N O P Erna Yi Bente Rønne J K L Angela Else Rud Henriette Mærsk F G H Jens Bang Vivian Ulina Q Morild M Aase I Havfruen Hansine III N L. P. Corneliussen J Peder Nees S Nelwi O Cilota K Martin P. Mortensen T Vestboen P Havmaagen L Ras Mærsk U Atlantic Meretha M Christian Berg V Esther Tasmania N Jens Heide W Esther S Haabet O X Monaco T Haabet P Jensine Evelyn U Grete Thybo Volo V Haabet Lathyrus W Emma Kjeld S Iben X Alva Mærsk T Y Z OWI A B C Jette Steen Y U Line D Falken Z Kitte Tholstrup V E Ærøsund OWL A Lasse W F Falken B Helga Dan X G Amager C Elly Rønn Y H Emmy D Kis Z I Falken E Cassiopeia OWOA J Hou F Jens Mærsk B K L M N O P S T X Y Z OWJ A B Anna Peter Ty Silpha Knæk Bræk Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Prress Flora G H I J K L M N O P Rex Kapi Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest C D E F G H I J K L Vinny Cyrano Kristine Holm Ørnen Inge-Grethe Marstal Vind Mens S. Rigel Carl Istrup Karl-Susan Marlin Ina Plet Jona Sailing Niels- Isak Jylland Damgaard Normark Lena Mariane Helle Dorrit U Arabian Reefer Helene M V Klintholm Helene N W Fortuna S Svitzer O Kiss-Ina Stinne Vang T Elva Knudsen P Leise Mærsk U Karin Lodberg Langholm V Helge Silpann W Henny S Frem X Hulda Mærsk T Maine Kamma Vibeke Degn Kirsten Mærsk Mombasa C Fremad Y Julie U Jan Wiktor D Spigerborg Z Henrik Bødker V Rexona E Gniben OWMA Hera W Chr. Munk F B Jenny X Montana G Lilleholm C Nyland Y Else Priess H Vensholm D Z Karen Rønn

19 9 OWP A til OWX N Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWPA Silvano OWR W K. Heiselberg OWUS Nordcaperen B X Thala Dan T Norden C Karoline Svane Y Marie U Ventefjord D Dorte Z Sonja Jensen V Limfjorden E N. Hjorth OWS A Johanne W Via Viola F Ida Baagø B Jane Jørgensen X Nordland G Ulla Rask C Rodney Y Clee H Sylvana D Ellen Z H. Mathiasen I Kedron E Marie OWVA Yrsland J F Marie B Adolf Jensen K Kama G Marie C Thorbjørn L Kirstine H Birgit Rønn D Nordstjernen M Jytka I Dormy E Jane Bruun N Klara J F Nordstrand O Klara Marie K Jens-Is G Nordsøen P Klitboen L Olan H Susanne Baun Q M Vestholm I Uno Malacca N Martha J Anette Degn S O Torben Wewer K Norma T U V Kometen Ene Jette W X Käte Y Z OWQA B C D E F G H I J K Sprø Lars A. Kruse Ebba Otto Priess Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Larion Perla Dan Pansy Hekva P S T U V W X Y Z OWTA B C D E F G Kirsten Jepsen Leif Stærke Martha Thyland Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vestvind Mary C. A. Rønn Korsholm N. P. Winding Signe Winkel Ole Kynde Atlas Albin Rønklit L M N O P S T U V W X Y Z OWWA B C Eli Mærsk Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Clausen Lola Kirsten Klitgaard Guile Menja Græsholm Oline Stella Maris Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Preben L Lodsen H Niels Erik D P. Jerup M Emi I Halvor E Niels Kirk N Jedi Lundholm J Midway F Kaisa Dan O Ketty Marie K Tovika G Apollo P L Anne Dorthe H Patria Bjarne Knopper M Wiota I Patria Ronni N Denich J Ruth S Slettestrand O Falstria K Signe Tholstrup T Admar P Haabet L U Sterna Hartvig Mærsk M V Vagn Berg Nordklit N Kondor W Ole Skærpe S M. Røntved O Pandalus X Maagen T Isefjord P Knud Erik Y Luise U Mira Piscator Z Maagen V Gefion Kurt Ivan OWRA Maagen W Mirosa S Mona B H. P. Rejnert X Hering T Polarstjernen C Paula Holm Y Moa U Helios D Magda Z Jens T. V Iholm E Benefactor OWUA Centrum W Peterna F Birthe B Adriana X Kaluna G Puk H Lillian I Themis Mygind C Nanny Y Najaden D Nautik Z E Boma OWXA Carl Fridolf J Hunter F Lehnskov B Sortside K Stima G Adi C Else Priva L Anders Mærsk H Ran D Agnete M Maran Atha I Hjorten E Henny Schmidt N Janne Lindinger J Lisbeth F Jóvian O Maren Kathrine K Sirpa Dan G Reseda P Margrethe L Karen Helene H Bjarnov Mongolia M Anna-Ester I Jason Manchuria N Henny J Rigmor S Use Hytting O Martha K Rosvig T Orion P Nordboen L Anne Marie Bøgelum U Alabama Nordboen M Peter K. V Ejvind Suma N Virginia

20 OWX O til OXG B 10 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWXO Mette Mærsk OXA K Kimik OXD G Belgian Reefer P Marie Mærsk L Emma Moes H Daniel Ruth M Urda I Elite Lis Bak N Valdemar J Blaavand S Havlitten O K Danmark T Kenta P Britna L U Selandia Whitehaven M Bente V Ruth Høyer Vega N Skern W Putte Pan S Alma Ruby O Texel X T Vega P Gerth Kristian Y U Verona Nord Z Lion V Lux De to Søstre OWYA B C D E F G Ebba Pedersen Vesterhavet Hornsnæs Tommy Jensen Bruus Begonia W X Y Z OXB A B C Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Tenzing Zion S T U V W X Y Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan H Rønboen D Aulis Z Kalis I Nico Bro E OXE A Hanne Hansen J Tine Andersen F Merci B Buccaneer K L M N O P S T U V W X Y Z OWZA Posolan Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Else Thuesen Carol-Ann Skødshoved Pesoco Benedikte Jens Mollerup Haka Ditte Sylvia Viola Anka Gitte G*) H I J K L M N O P S T U V W W. A. Graah Knud Mærsk Anna Zaar Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Conny Anker Victory Karl Thygesen II Mee Tholstrup van Dyke Kalundborg Krabholm Søglimt Gurli Vrist C D E F G H I J K L M N O P S Laila Holm Ray Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter D. O. S. Oke Bella Dan Arbo Rall Chr. Engbjerg Ryvingen Bente Bro B X W. Klitgaard T Evelyn Mærsk C Y Riberhus U Christen Harbo D Z Shepard V Axelhus E OXC A Rosenvold W F Mona Lis B Klitrosen X Vera Lau G Petrea Lilleøre C Cremona Y Mira H Sundia D Grusa Z C. Hjørnet I Bulbjerg E H. P. Brink OXF A Hanne Skou J Nordsjælland F Tyfon B Bunker Esso K Ternen G*) I. P. Koch C Lantana L Kingston H Minie D Anna Bruun M I Manila E N. Chr. Christensen N J Nilaus F Tutte O Gert Hansen K Glory G P N. P. Jensen L Finisterre H Haina M Yrsa I Evani N Alnor J S Thyborøn O Clara Clausen K T Steffen Møller P Henning Mathiesen L U Søbypaket M V Vejle Cyanea N W Stinne Weber S Christian IX O X Alice Torm T P Elo Y Z OXA A B Gunhild Torm Hanne Mary Locarno Prinsesse Benedikte U V W X Klitten Betty Nordgas Activ S T Nordholm Ujuat Viben Shanty Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Sine Boye Venus Karmor Hans Mærsk C Mathilde Mærsk Y Strib U Vesta D Vestjysk Pioner Z Norma Sørensen V E Milano OXD A Primo W Wiwa F Karen Kjeldsen B Ourø X Twea G*) C. C. G. Andræ C Bastholm Y H Georg Perle D Inger Clausen Z Use Clausen I Trafik E*) Floto OXG A J Pollux F Holmsland B Petunia *) Skib af under 20 tons brutto.