DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Pris 20 kr.

3 Nærværende udgave er afsluttet D. 31. december BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KBHVN.

4 Indholdsfortegnelse. Index. Side Indledend e bemærkninge r V Key to the list. I. Fortegnels e ove r kendingssignale r (radiokaldesignaler) for danske skibe 1 List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. Registe r ove r d e søværne t tilhørend e skib e 31 List of Danish warships. III. Registe r ove r dansk e skib e med undtagelse af søværnets skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne 34 List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. Registe r ove r rederiern e for d e i afsni t II I optagn e dansk e skibe, rederier for fiskeskibe undtaget 278 List of Danish shipowners contained in section II I excluding owners of fishing vessels. Tillæg. Supplement. a. Registe r ove r skibe, hjemmehørend e p å Færøern e 308 List of ships belonging to the Faroe Islands. B. Fortegnels e ove r registrered e skorstensmærke r o g kontorfla g 328 Specification of registered funnel characteristics and house flags. C. Statistiske tabelle r vedrørende handelsflådens størrelse M. M 342 Summary of the mercantile marine.

5 Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbstaver som registreret. et, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bstaver indenfor de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bstavgrupper OUA A - OZZ Z o g XPA A - XPZZ. Der e r endvidere tillagt Danmark en serie kendingssignaler, bestående af et tal tre bstaver, indenfor grupperne 5PA A - 5PZ Z 5QA A - 5QZZ. Endelig tildeles der i medfør af det internationale radioreglements 766 mindre skibe, der ikke kan forventes at blive udstyret med radiotelegrafanlæg, kendingssignaler, bestående af 2 bstaver fire tal, inden for serien XP XP9999. I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter således såvel registrerede skibe af 20 tons brutto derover som skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokaldesignal indenfor ovennævnte bstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, finde s ikke opført i listerne over skibe rederier (afsnit II I IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identificere skibet, idet bstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. et OXX O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, kendingssignalet OYD R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- vagervæsenet lodsvæsenet, Andes opført under afsnit II I IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 20 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 20 tons. Skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehørende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte 1., se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-nummeret består af et bstav et løbenummer for skibet. Bstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. G. Uklassede dampskibe. B. Uklassede passagerskibe. H.» motorskibe. C. Klassede dampskibe. J.» sejlskibe med hjælpemaskine. D.» motorskibe. K.» sejlskibe. E.» sejlskibe med hjælpemaskine. M. Lægtere andet materiel uden fremdriv- F.» sejlskibe. ningsmiddel**). P. Passagerfartøjer af under 20 tons brutto. Spalte 2. Det anførte hjemsted er det for skibet valgte hjemsted. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 20 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med íartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret. **) Der tillægges lægtere lignende af 20 tons brutto derover, registreret efter 1. januar 1958, et kontrol-, bestående af bstaverne XM, efterfulgt af en brøk, hvor tælleren betegner skibets løbenummer nævneren, hvilket af skibsinspektoraterne skibet henhører under.

6 VI skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalt e 3 giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. = dampskib. Pa. = skib, der er indrettet til at M. = motorskib. medtage flere end passa- S. = sejlskib. gerer. SD. = sejlskib med hjælpedamp- Patr. = patruljefartøj. maskine. Pont. = ponton. SM. = sejlskib med hjælpemotor. Sdp. = sandpumper. Lgt. = lægter. Tk. = tankskib. A. = alm (elm). Ud. = uddybningsfartøj. B. = bøg. BH. = bulkheads = vandtætte E. = eg. skodder. F. = fyr. Awng. D. = awningdækket = skib med et J. = jern. gennemgående overbygnings- L. = lærk. dæk, hvor mellemdæksrum- Oregp. = Oregon pine. met under dette er indbefattet Pitchp. = pitchpine. i bruttotonnagen (»lukket«). Stl. = stål. Pt. Awng. D. = partielt awningdækket. T. = teak. Shelter D. Bgs. = bugserskib. Bj. = bjergningsskib. Bjkr. = bjergningskran. Bjlgt. = bjergningslægter. Ff. = fiskefartøj. Fg. = færge. Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. Fy. = fyrskib. Hvalf. = hvalfanger. Olf. = oliefyring. Is. = isbryder. (Olf.) Kr. = kran. Lf. = lystfartøj. Lst. = lastskib. = radiotelefoni. = shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er indbefattet i bruttotonnagen (»åbent«). Well D. = well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udækket rum) mellem overbygningerne. = indrettet til såvel kul- som oliefyring. = radiotelegrafl. Spalt e 4 udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den»indicerede«hestekraft eller»bremsehestekraften«. Spalt e 5. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalt e 6. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassiflkationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, tidspunktet (måned år) for. F. eks. betyder 11-48: november Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship. betyder:»american Bureau of Shipping«, British Corporation:»The British Corporation Register«, :»Bureau Veritas«, Germ. Lloyd:»Germanischer Lloyd«, :»Lloyd's Register of Shipping«Norske Veritas:»Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. America n Burea u o f Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord med ubegrænset fartsområde, betegnes: A. 1. Skibe, bygget net lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»a. 1. with freeboard«.

7 VI I For skibe, bygget til særiige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»oil carrier«,»fuel oil carrier«eller»fishing service*, etc., for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.:»great lake service*,»short coastwise service«,»towing service«eller»river service», etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilføjes bemærkningen:»ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. Burea u Veritas. Stålskibe optages i registret med angivelse af division I eller II (division I er den højeste) efterfulgt af en brøk, der betegner skibets tilstand, hvor 3 / 3 betegner god tilstand 5 / 6 ringere tilstand. eller om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet kan flyde med henholdsvis 1 eller 2 vandtætte hovedrum i fri forbindelse med søen. For skibe bygget efter ikrafttræden af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 10. juni 1948, benyttes disse symboler kun for skibe, der ikke skal opfylde denne konvention, men hvor ejeren har ønsket en kontrol af skibets vandtætte inddeling. om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet, for så vidt angår vandtæt inddeling, opfylder reglerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 31. maj om divisionstallet betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit B, i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 10. juni F betyder, at klassifikationsselskabet har kontrolleret, at skibet opfylder bestemmelserne i kap. II, afsnit D F i samme konvention.»pr«eller»ice«under divisionstallet betyder, at skibet er forstærket efter selskabets bestemmelser af hensyn til sejlads i is. For træskibe angives i stedet for divisionsbetegnelsen 2 tal, hvoraf det første betegner skibets type det andet klassens varighed, f. eks. -4 betegner, at skibet hører til års typen er klasset for 4 år, regnet fra den dag, certifikatet er udstedt. Klassebetegnelsen efterfølges af et bstav, der enten angiver de farvande, som skibet er egnet til at besejle (Navigation Letters): L (Deep Sea Navigation), P (Small Coasting Trade), R (Road Stead) eller et bstav, der betegner det særlige formål, hvortil skibet skal anvendes:»f«(fishing) anvendes for stålfiskefartøjer med tilføjelse»deep Sea«eller»Coasting Service*,»Peche«eller»Petite Peche«anvendes for fiskefartøjer af træ, der er bygget til henholdsvis»deep Sea«eller»Coasting Service*,»S«(Towing Service) med tilføjelse»deep Sea«,»Coasting Service«eller»Harbour Service*,»D«(Dredgers Pontoons etc.),»y«(pleasure Sailing). Skibe, der bygges til formål, hvortil selskabets regler ikke indeholder særlig typebetegnelse (Service Letters), optages i registret med særlig tilføjelse:»petroleum in Bulk*,»Liquidfied gas«el. lign. Ovennævnte brøk type- eller farvandsbetegnelse efterfølges af 2 tal, hvoraf det første angiver tilstanden af trædele i skibets skr, den anden angiver tilstanden af rigning, ankre kæder, således at tallet 1 angiver en fuldt tilfredsstillende tilstand, tallet 2 angiver en ringere tilstand eller utilstrækkeligt udstyr.»with Freeboard«føjes til klassebetegnelsen for skibe, der er bygget til en mindre dybgang end svarende til bestemmelserne i den internationale konvention om lastelinier for skibe af 5. juli Germanische r Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 100 eller 90 ; tallet 100 eller 90 betegner skibets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet 4 eller 3 angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 100 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets byggeregler, medens 90 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes indenfor visse bestemte områder, tilføjes der et bstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), F. eks.: K, K,»NordseeOstsee«; K K betyder henholdsvis»grosse Küstenfahrtkleine Küstentegnelsen»100 mit Freibord«kan gives skibe, der er bygget net lettere end svarende til fahrt«.»nordsee«er fart i Nordsøen indtil 61 N. B.,»Ostsee«fart i Østersøen Kattegat. Beminimums-fribord. Tegnet E betyder, at skibet er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is. Tegnet E+ betyder, at skibet er ekstra forstærket efter selskabets rcgler for sejlads i is.

8 VIII Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 100 A 1, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre»tør letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før 1950 med et fribord, der er større end det mindst tilladte, tilføjes:»with freeboard*. For skibe af særlig art tilføjes:»oiltanker«,»tug«,»trawler«etc. Skibe, som ikke helt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. For skibe, der forstærkes efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Ice class, 1, 2 eller 3. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register 1949). Skibe, der er optaget i klassen fortsat opfylder klassens krav, bibeholder klassebetegnelsen, men nyregistreringer finder ikke sted. Skibe, der opfylder klassens krav for gunstigste fribord ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S.«Skibe bygget med reducerede materialdimensioner, svarende til et forøget fribord, men med ubegrænset fartsområde, betegnes:»b. S. with freeboard«. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkninger herom, F. eks.:»river Service«. Skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, får tilføjelsen:»ice strengthning«eller»ice class A«,»B«eller»C«, hvor»a«er den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Der tildeles efter besigtigelse stålskibe af den styrke, som forudsættes i reglerne, klasse 1 A 1. Hvis det på grund af skibets generelle tilstand alder anses nødvendigt med kortere besigtigelsestermin end 4 år, kan der tildeles skibet klasse 1 A 2 (3-årig besigtigelsestermin). Hvis skibets styrke ikke er i overensstemmelse med sædvanlig standard, kan der tildeles skibet klasse 2 A 2 med farvandsindskrænkning. For træskibe er betegnelsen: For højeste klasse A 1. Lavere klasser er A 2 +, A 2 B 1. For skibe, der er forstærket efter selskabets regler for sejlads i is, tilføjes: Is-A, Is-B eller Is-C. For lastskibe, der opfylder selskabets særlige regler for brandsikring, tilføjes efter klassebetegnelsen»f«. For skibe, bygget til særligt brug, tilføjes F. eks.»bilferje«,»jernbaneferje«,»tankskib for olielast«,»for havflske«etc. For skibe, bygget til anvendelse i visse områder, tilføjes et bstav, som angiver fartsområdet, F. eks. N (Nord- Østersøen), K (kystfart) I (søer floder). Der kan gives bstavet K tilføjelse om udvidet eller indskrænket kystfart. Specificering af fartsområde under disse bstaver findes i klassecertifikatet. Spalte 7, 8 9. Kendingsmålene i»feet«(en engelsk fod = 0,305 meter) decimaler heraf optages således: Længde fra forkant af forstævnens øverste ende til den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der ikke findes rorstævn, tages længden til det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til oversiden af inderbunden eller bundstokkene. Spalte 10*). Rummålet 1 registerton (= 100 engelske kubikfod) svarer til 2,83 kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: 1) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller brændselsolie til skibets drift, efter omstændighederne 2) overdæksrum, der er indrettet til beskyttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte 11*). Nettoregistertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: 1) rum for fører mandskab samt rum for navigering skibets drift, 2) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er pct. eller derover, men under 20 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 32 pct. af bruttotonnagen. *) I henhold til bestemmelserne i lov 364 af 22. december 1954 om måling af skibe skal danske skibe efter 30. december 1954 måles efter internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den 10. juni 1947 afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, forsynes med internationalt målebrev; d er et målebrev, udstedt før nævnte dato i henhold til den hidtidige skibsmålingslovgivning, vedblivende gyldigt, iudtil der foretages sådanne forandringer i skibets registreringsforhold, at nyt nationalitets- registreringscertifikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

9 IX B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end pct. af bruttotonnagen, er fradraget 32 pet. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 20 pct. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 75 pct. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 20 pet. eller derover, men under 30 pet. af bruttotonnagen, er fradraget 37 pet. af bruttotonnagen. B) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 20 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 37 pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. C) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 30 pet. eller derover af bruttotonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 50 pet. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) skibe, der er indrettet til udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige 55 pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. De to decimaler, hvormed brutto- nettotonnagen beregnes af målingsmyndighederne, er ikke medtaget i spalte Hvis decimalerne udgør 50 eller derover, er tonnagetallet forhøjet til det nærmeste højere, hele tal. Når der foran tonnagen er anført et»c.«(circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte angiver antallet af tons vand (á 2240 lbs. = 1016 kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. APT = agterpeaktank. DBT = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). FPT = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte angiver antallet af tons DW (tons deadweight á 2240 lbs. = 1016 kg) af ladning + brændsel (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning brændsel til skibets drift -, som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement skibets egenvægt (skr + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsa t fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på 150 mm. Spalte angiver skibets rederi dettes hjemsted. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som»partrederi«med angivelse af den valgte bestyrende reder i parentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet i nen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets hjemsted, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene:»best. reder«udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene:»best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene:»best. reder«anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige flskeskibe, der permanent er udrustet til anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige flskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

10 X Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 20 tons brutto eller derover, hjemmehørende på Færøerne O: med hjemsted i færøsk havn, uanset om rederiet er hjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte 3 anført ordet»radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte. Betegnelsen»P/F«er forkortelse af»partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen L/F er forkortelse af»lutafelag«, som er den færøske betegnelse for interessentskab. Betegnelsen»A. M. B. a.«er forkortelse af»andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit B. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov 93 af 29. marts 1937, 15, jfr. bekendtgørelse af 23. december 1957, registrerede skorstensmærker kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan d det for rederiet registrerede skorstensmærke kontorflag forblive henstående i registret i indtil 3 år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

11 1 I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokalde signaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUA A OUC M OUE Y B N Z C O OUF A D P B E C F D G S E H T F I U G J V H K W I L X J M Y K N Z L O P S T OUD A B C D E F Dannebr Hollænderdybet Kongedybet Sleipner M N O P U G S V H T W I U X J V Y K W Z L X OUB A M Y B N Z C O OUG A D P B H. V. Ravn Faros E Tyr C F Uller D G Vale S E H Vidar T F Ægir I Balder U G Odin J Brage V H Thor K Hermod W I L Loke X J M Y K SKA 5 N Z L SKA 3 O OUE A E8bern Snare M SKA 4 P B Rolf Krake N SKA 1 Hjælperen C Valdemar Sejr O SKA 2 D Bellona P SKA 6 S E Freja T F Diana U G Flora S V H Triton T Fremad II W I U X J Argus V Y K W Mallemukken Z L Hvidbjørnen X Maagen OUC A Delfinen M Vædderen Y Skarven B N Ingolf Z Teisten C O Fylla OUH A Herman Aaen D P B E Spækhuggeren C Sigrid S F Tumleren D G S E Bob H T F Hvidbjerg I U G J V H Langli K W I Argentina L X J Glenten * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under 20 torn brutto, der er forsynet med radioanlæg. 1

12 OUH K til OUP X 2 OUH K L M N Skibets navn Pacific Hanne Wejse Lemons OUK G H I J Skibets navn Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild Mærsk Karl Akselsen Nordvest OUN C D E F Skibets navn Dixi Grethe Lyng Jan Mayen O K G Ballen P Faaborg L H Ellen Krusborg Andreas Boye M I Ann Betty Elly Jensen N Anne Kirstine J Effie Mærsk S Silver Star O Bolivia K Drot T Himmerland P Rolf L Kate Mærsk U Inga Riis Jane Mærsk M Rikke Skou V Lise Abrona N Titan W Kay S Merkur O Lone Bres X Marie Viking T Erik Rom P A. L. B. Y Bota U Sonny Aage Z Lolland V Helga Mette Kege OUI A Melos W Jesper Mærsk S Martin Bøgelund B Francine Mærsk X Carl F. Christensen T Venelika C D E F G H I J K L M N O P S T U V W Minerva Kronborg Ane Johansen Insula Afrika Blenda Methea Muff Carsten Østerby Santos Nordpol To Anita Dan Irene Etly Danielsen Lica Mærsk Thorsminde Pandion Windy Luck Frisco Ansgar Mesita Stella Rask Y Z OUL A B C D E F G H I J K L M N O P S Mizpa Thea Danielsen Koldinghus Klitjyden Tavana Michael Jebsen Smut Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Balou Rønland Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Athos Vesterø Nr. 5 U V W X Y Z OUO A B C D E F G H I J K L M N O Aggersund Indiana Elinor Agnete Lise Jørg Minoris Mette Bjergboen Tobias Mærsk Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Juliane Marie Andrea X T Uruguay P Inge-Rose Y U Elsa Tholstrup Z V Niels Aaen Olga Mærsk OUJ A Pauline W Goliath Gøl S Jane Bonne B Mester X Svanen T Johnny Bødker C La Mer Y Palermo U Løjbjerg D Ninna Lindinger Z Kronprinsesse Ingrid V Meta Jan E Helene Clausen OUMA Laurits Kruse W Umanak F Munkebjerg B Maria-Regina X Skibladner G Frithiof C Lilleheden Y Anna Mærsk H Alice D Savik Z Arresø I J K L M N O P Misigssut Phyllis Skive K. T. Holm Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Karen Bodil E F G H I J K L Hansine Knopper Tycho Brahe Vi-Bo Trio Nian Esperance Rutha Dan Oluf Mærsk Kirselly Toto Nordia F. Boberg Tranekjær Frode OUP A B C D E F G H Anna Marie Anna Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Lise-Espe Rebis Magda Bruun M I Vendia Lizzi Thomsen N J Saima Dan S Dgerbank O K Ingrid Bro T Thilte Rønn P L Frankrig U Odin M Avance V Kr. Heerup N Oklahoma W Pan S O Bien X Boreas T Jens Chr. Nordfisk P Lene Marie Y Z OUK A B C D E Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. Bertelsen Sønderjylland Claus Anita U V W X Y Z OUN A Bachelor III Klausholm Rita Mærsk Uffe Cornelíussen Urd Blåside Thomas S T U V W Peder Wessel Høgen Carl Magna Th. Jacobsen F Farsund B Ove X Jonna Spangsberg

13 3 OUP Y til OUY L Skibets navn Skibets navn Skibets navn OUP Y Z OUQ A _ B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z OUR A B C D E F G H I Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Helle Skou Hammerslet Chr. Roust Hammerodde Lau-Erik Christian Anne-Mette Birgit Thygesen Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebr Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle Gudrun Mærsk Eduard Hammeren Margot Tertia Siri II Østa Hervig Avoq Elbima Møllenæs OUS U V W X Y Z OUT A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z Ane Knak Krista Jensine Rubjergklit Freia Frida Dan Nanny Bredahl Elisabeth Vinga Fremad Lotte Fremad Astrid Bres Fylla Karin Gabriel Hjørdis Amalienborg Elsebeth Vestkysten Laila Hørby Boe Ohio Thora Dan Anna-Bella Tonna Elin Rom Nordglimt Limona Skjoldnæs OUV Q S T U V W X Y Z OUWA B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z OUX A Marianne Plet Fie Welle Gedser Josefine Jytte Rom Jylland Judith Martha Milton Kapella Karen Dick Inger Hvidemose Maarup Sølyst Thurøklint Ellen Mærsk Kongsøre Korshage Jacob Nord-Als Janus Kristian Quest Sandvik Lilli Abelone Bris Laura Fri Lyra Melingsvaag Anne Birthe Jan OUU A Svanen Leda B Haabet Merlan C Finnlith Jean Sømand D Brynhild Kirk Karen Kirk E Hafnia Inna J Ole F Zanto B Linnea K Erni G Rositta C Lis Frellsen L Karvan H Nestor D Luna M Uller I Ulla Christ E N O P Karvald Renita Finn Freddy Jens Rand J K L M N Linda-Marie Jonna Wang Test Harald Hans Peter F G H I J Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne S Navi O Mobil K Florida T Burgundia P Paraguay L U Christa Helgenæs M V Kristine Mærsk Jerrig N W Emma S Henry O X Christella T Erantis P Stensø Y Z OUS A B C D E F G H I J K L M N O P S T Deget Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Tina Fuurø Hanne Wedell Lillebælt Elsborg Ingrid U V W X Y Z OUV A B C D E F G H I J K L M N O P Oda-Hil Lora Helgoland Hilda Hvalpsund Edith Bente Houborg Jane Nymann Jørna Inger Bodil Tornby Ingrid Jørgen Ole Asta Tove-Lisa Vestklit Loa Else Mærsk Johanne Morten R S T U V W X Y Z OUY A B C D E F G H I J K L Jesanna Conni Margrethe Margrethe Mariane Anne Linda Marie Tine Annette Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend Mærsk Vigen 1*

14 OUYM til OVGZ 4 Skibets navn Kendings signal Skibets navn Skibets navn OUY M Neptunus OVB I OVE E N Artemis J F O Trein Mærsk K G P Ellona L H Nordlyset M I Eva Thinnesen N J S Svenla O K T Zamora P L U Oranje M V J. N. Fibiger N W Jørgen S O X Taifun T P Y Ursula U Z Palme V Asvig Mosvig Sandvig Sælvig Ulvsund OUZ A Horisont W S Aarøsund B Pax X T Alssund C Ellida Y U D Freyapaket Z V E Dora Rønn OVC A W F B Willemoes X Egernsund Grønsund Guldborgsund G Pearl C Y Omøsund H Toledo D Huitfeldt Z Vilsund I Alfred Chrlstensen E OVF A Flyvefi8ken J Rørvik F Rimfaxe B Hajen K Nordjyden G Skinfaxe C Havkatten L Chr. Tudborg H D Laxen M Joan Merete I E Makrelen N Hanne Junker J F Sværdfisken O Bradsted K G Glenten P Rita L H Gribben S T U V W X Y Z Spurn Jacobine Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus M N O P S T U V Daphne Dryaden Havmanden Havfruen Najaden Nymfen Neptun I J K L M N O P Høgen OVA A W S B X T C Y U Falken D Z V Hejren E OVD A W F B X Viben G C Y H D Z I E OVG A MHV 70 J F B MHV 60 K G C MHV 56 L H D Y334 M I E MHV 51 N J F Y336 O K G Y337 P L H Y338 M I Y339 N J MHV 55 S O K MHV 67 T P L Y342 U M Y343 V N Y344 W S O X T P MHV 53 Y U Y347 Z V MHV 57 OVB A W S MHV 61 B X T MHV 71 C Y U MHV 62 D Z V MHV 63 E OVE A W MHV 68 F B X Y354 G C Y MHV 58 H D Z MHV 54

15 5 OVHA til OVP N Kendings signal Skibets navn Kendings signal Skibets navn Kendings signal Skibets navn OVH A MHV 64 OVJ W OVMS B MHV 65 X T C Y359 Y U D Y360 Z V E MHV 66 OVK A W F MHV 52 B X G MHV 72 C Y H MHV 73 D Z I E Lougen OVN A Alholm J F Laaland B Birkholm K G Langeland C Ertholm L MHV 74 H Beskytteren D Fyrholm M Y 361 I Vindhunden E Græsholm N Svanen J GLM 1 F Lindholm O Thyra K GLM 2 G P L Lindormen H M I N J S O K T P L U M Klørdyb V N Vejdyb W S O X T P Y U Z V OVI A W S B X T C Y U D Z V E OVL A W F B X G C Askø Y H D Baagø Z I E OVO A J F Enø B K G MHV 69 (Fænø) C L H Hjortø D M I Lyø E N J Manø F O K G P L H Q M I N Falster J S O Fyen K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVJ A W S B X T C Y U D Z V E OVMA W F B X G C Y H D Z I E OVP A J F B K G C L H D M I E N J F O K G P L H Q M I N J S O K T P L U M V N

16 OVP O til OVX X 6 Skibets navn Skibets navn OVP O OVS K OVV G P L H M I N J S O K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVQ A W S B X T C Y U D Z V E OVT A W F B X G C Y H D Z I E OVW A J F B K G C L H D M I E N J F O K G P L H M I N J S O K T P L U M V N W S O X T P Y U Z V OVR A W S B X T C Y U D Z V E OVU A W F B X G C Y H D Z I E OVX A J F B K G C L H D M I E*) N J F*) O K P L G*) M N H*) S O T P I*) U V J W S K X T L Y U M Z V N OVS A W O B X P C Y D Z E OVV A S F B T G C U H D V I E W J F X *) Skib af under 20 tons brutto. Skibets navn (rednlngsbåd) Hirtshals (redningsbåd) Hvide Sande (redningsbåd) Thyborøn (redningsbåd) Skagen Havn (redningsbåd)

17 7 OVX Y til OWGL Skibets navn Skibets navn Skibets navn OV X Y Z OVY A OWAU V W Taasinge Svend Degn Laila OWDQ S Gardenia Clausens Minde B X T Arsenal C Y Capri U Corona D Z Ullalis V John Thode E OWBA Feggesund W Bounty F B Beira X Blue Bell G C Hildur Y Hanne Marianne H D Lone Z Dakota I E Danholm OWEA Stanne J K L M N F G H I J Jørgen Peter B C Neptun D Juno E Vera F Dagmar Aaen Leda Mærsk Ulf Dagny O K C. Herup G Gitte Gaj P L Vesta H Erika M Thyholm I Jette Saxberg N Viking J Danmark S O Barsø K Eva Tholstrup T P J. P. Nielsen L Dannebr U M Tiki V Hanne Carsten N Delfinen W S H. Børsmose O Krista Rud X T Marie Nordfisk P Thyra Christensen Y U Ærø Skott Z V Borneo Jesper Schack OVZ A W Zephyr S Duen B X Karla Enevoldsen T Lars-Is C D E F G H I J K L M N O P S T U V Y Z OWCA B C D E F G H I J K L M N O P Q Agnes Lars Mohr Kly Sylvia L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Gitte Høj Sandy Anna Jyll Holmi Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Keldsnor U V W X Y Z OWFA B C D E F G H I J K L M N Søren Flyvholm Omøsund Agnete Mærsk Bettann Ebba Aaen Lerin Piscator Engly Judy Edith Buch Dagmar Inga Margrethe Eda Thyra Birgitte Bruun Aase Nielsen Helle Bjerrum Erna Mariane Nordhval Sigrid Henriette W S Trudie O X T Jens Peder P Pamela Y U Søster Eli Z V Viru Miami OWAA Saturn W Rowan S Eline B Merete Banke X Kvik III T Astarte C Sinne Nordfisk Y Bukefalos U Ane-Lise D Emma Lis Z V E Kalle OWDA Camilla W F Passaten B Nirvana X Ella G Selvig C Girdle Ness Y H Amigo D Sanna Z I E Rapid OWGA J Tikerak F Nico B K L M N O P S T Anna Wulff Vesta Fjord Jenny Kruse Gitmar Lisbet Tholstrup Lisan-Hil Sylvia Ærøklint Luna Mærsk Elin S G H I J K L M N O P Cathrine Kama Nadir Bo Hansa Roxy Diana Tyr Jytte Engholm Norseman C D E F G H I J K L Dan-Harding A. E. S. Caledonia Libanon Ellen Casanova Susanne Tholstrup Inger Margrethe Limfjordslejet Chr. Kynde Busuanga Ellen Margrethe Johanne Elise Ann Jukon Ulla

18 OWGM til OWOZ 8 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWGM Elna OWJ I Robert Schou OWME Hermann N Savana J Niels Peter F Doris O Ingø K Helle G Hilda P Elsa Margrethe L Esther Knudsen H Lisse Ruby Q Keld M Werner I Linda Edel N Fylla J Nina-Mona S Else O Lauta K Hvitfeldt T Gitte Frank P Søs L Nina Normann U Annette S. M I. P. Thorsøe V Emanuei Ruth Madsen N Akvila W Lexa Mærsk S Gerda O Gertrud Kathrine X Peter Andreasen T Chr. Smed P Ulla-Vita Y Ngina U Bahia Immanuel Z Edca V Sydfolk Bølgen OWHA Marie Engbjerg W Aula S Tamari B Inger Højen X T Silverland C C. F. Jensen Y Sunna U Hjortø D Helle Munch Z Saigon V Ayland E Ena OWKA Stena W Pia Henriette F Top B Jens Emil X Tosca G Energi C Grethe Y Inge H Kongsholm D Anemone Z Skipper I Lidove E Strandholm OWNA Djursland J Bjørn F B Sofie Transø K Monsunen G Aldebaran C Sysser L Bikea H Gudrun D Westeraa M Osric I Gudrun Aaen E Morten Jensen N O P Erna Yi Bente Rønne J K L Angela Else Rud Henriette Mærsk F G H Jens Bang Vivian Ulina Q Morild M Aase I Havfruen Hansine III N L. P. Corneliussen J Peder Nees S Nelwi O Cilota K Martin P. Mortensen T Vestboen P Havmaagen L Ras Mærsk U Atlantic Meretha M Christian Berg V Esther Tasmania N Jens Heide W Esther S Haabet O X Monaco T Haabet P Jensine Evelyn U Grete Thybo Volo V Haabet Lathyrus W Emma Kjeld S Iben X Alva Mærsk T Y Z OWI A B C Jette Steen Y U Line D Falken Z Kitte Tholstrup V E Ærøsund OWL A Lasse W F Falken B Helga Dan X G Amager C Elly Rønn Y H Emmy D Kis Z I Falken E Cassiopeia OWOA J Hou F Jens Mærsk B K L M N O P S T X Y Z OWJ A B Anna Peter Ty Silpha Knæk Bræk Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Prress Flora G H I J K L M N O P Rex Kapi Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest C D E F G H I J K L Vinny Cyrano Kristine Holm Ørnen Inge-Grethe Marstal Vind Mens S. Rigel Carl Istrup Karl-Susan Marlin Ina Plet Jona Sailing Niels- Isak Jylland Damgaard Normark Lena Mariane Helle Dorrit U Arabian Reefer Helene M V Klintholm Helene N W Fortuna S Svitzer O Kiss-Ina Stinne Vang T Elva Knudsen P Leise Mærsk U Karin Lodberg Langholm V Helge Silpann W Henny S Frem X Hulda Mærsk T Maine Kamma Vibeke Degn Kirsten Mærsk Mombasa C Fremad Y Julie U Jan Wiktor D Spigerborg Z Henrik Bødker V Rexona E Gniben OWMA Hera W Chr. Munk F B Jenny X Montana G Lilleholm C Nyland Y Else Priess H Vensholm D Z Karen Rønn

19 9 OWP A til OWX N Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWPA Silvano OWR W K. Heiselberg OWUS Nordcaperen B X Thala Dan T Norden C Karoline Svane Y Marie U Ventefjord D Dorte Z Sonja Jensen V Limfjorden E N. Hjorth OWS A Johanne W Via Viola F Ida Baagø B Jane Jørgensen X Nordland G Ulla Rask C Rodney Y Clee H Sylvana D Ellen Z H. Mathiasen I Kedron E Marie OWVA Yrsland J F Marie B Adolf Jensen K Kama G Marie C Thorbjørn L Kirstine H Birgit Rønn D Nordstjernen M Jytka I Dormy E Jane Bruun N Klara J F Nordstrand O Klara Marie K Jens-Is G Nordsøen P Klitboen L Olan H Susanne Baun Q M Vestholm I Uno Malacca N Martha J Anette Degn S O Torben Wewer K Norma T U V Kometen Ene Jette W X Käte Y Z OWQA B C D E F G H I J K Sprø Lars A. Kruse Ebba Otto Priess Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Larion Perla Dan Pansy Hekva P S T U V W X Y Z OWTA B C D E F G Kirsten Jepsen Leif Stærke Martha Thyland Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vestvind Mary C. A. Rønn Korsholm N. P. Winding Signe Winkel Ole Kynde Atlas Albin Rønklit L M N O P S T U V W X Y Z OWWA B C Eli Mærsk Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Clausen Lola Kirsten Klitgaard Guile Menja Græsholm Oline Stella Maris Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Preben L Lodsen H Niels Erik D P. Jerup M Emi I Halvor E Niels Kirk N Jedi Lundholm J Midway F Kaisa Dan O Ketty Marie K Tovika G Apollo P L Anne Dorthe H Patria Bjarne Knopper M Wiota I Patria Ronni N Denich J Ruth S Slettestrand O Falstria K Signe Tholstrup T Admar P Haabet L U Sterna Hartvig Mærsk M V Vagn Berg Nordklit N Kondor W Ole Skærpe S M. Røntved O Pandalus X Maagen T Isefjord P Knud Erik Y Luise U Mira Piscator Z Maagen V Gefion Kurt Ivan OWRA Maagen W Mirosa S Mona B H. P. Rejnert X Hering T Polarstjernen C Paula Holm Y Moa U Helios D Magda Z Jens T. V Iholm E Benefactor OWUA Centrum W Peterna F Birthe B Adriana X Kaluna G Puk H Lillian I Themis Mygind C Nanny Y Najaden D Nautik Z E Boma OWXA Carl Fridolf J Hunter F Lehnskov B Sortside K Stima G Adi C Else Priva L Anders Mærsk H Ran D Agnete M Maran Atha I Hjorten E Henny Schmidt N Janne Lindinger J Lisbeth F Jóvian O Maren Kathrine K Sirpa Dan G Reseda P Margrethe L Karen Helene H Bjarnov Mongolia M Anna-Ester I Jason Manchuria N Henny J Rigmor S Use Hytting O Martha K Rosvig T Orion P Nordboen L Anne Marie Bøgelum U Alabama Nordboen M Peter K. V Ejvind Suma N Virginia

20 OWX O til OXG B 10 Skibets navn Skibets navn Skibets navn OWXO Mette Mærsk OXA K Kimik OXD G Belgian Reefer P Marie Mærsk L Emma Moes H Daniel Ruth M Urda I Elite Lis Bak N Valdemar J Blaavand S Havlitten O K Danmark T Kenta P Britna L U Selandia Whitehaven M Bente V Ruth Høyer Vega N Skern W Putte Pan S Alma Ruby O Texel X T Vega P Gerth Kristian Y U Verona Nord Z Lion V Lux De to Søstre OWYA B C D E F G Ebba Pedersen Vesterhavet Hornsnæs Tommy Jensen Bruus Begonia W X Y Z OXB A B C Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Tenzing Zion S T U V W X Y Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan H Rønboen D Aulis Z Kalis I Nico Bro E OXE A Hanne Hansen J Tine Andersen F Merci B Buccaneer K L M N O P S T U V W X Y Z OWZA Posolan Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Else Thuesen Carol-Ann Skødshoved Pesoco Benedikte Jens Mollerup Haka Ditte Sylvia Viola Anka Gitte G*) H I J K L M N O P S T U V W W. A. Graah Knud Mærsk Anna Zaar Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Conny Anker Victory Karl Thygesen II Mee Tholstrup van Dyke Kalundborg Krabholm Søglimt Gurli Vrist C D E F G H I J K L M N O P S Laila Holm Ray Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter D. O. S. Oke Bella Dan Arbo Rall Chr. Engbjerg Ryvingen Bente Bro B X W. Klitgaard T Evelyn Mærsk C Y Riberhus U Christen Harbo D Z Shepard V Axelhus E OXC A Rosenvold W F Mona Lis B Klitrosen X Vera Lau G Petrea Lilleøre C Cremona Y Mira H Sundia D Grusa Z C. Hjørnet I Bulbjerg E H. P. Brink OXF A Hanne Skou J Nordsjælland F Tyfon B Bunker Esso K Ternen G*) I. P. Koch C Lantana L Kingston H Minie D Anna Bruun M I Manila E N. Chr. Christensen N J Nilaus F Tutte O Gert Hansen K Glory G P N. P. Jensen L Finisterre H Haina M Yrsa I Evani N Alnor J S Thyborøn O Clara Clausen K T Steffen Møller P Henning Mathiesen L U Søbypaket M V Vejle Cyanea N W Stinne Weber S Christian IX O X Alice Torm T P Elo Y Z OXA A B Gunhild Torm Hanne Mary Locarno Prinsesse Benedikte U V W X Klitten Betty Nordgas Activ S T Nordholm Ujuat Viben Shanty Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Sine Boye Venus Karmor Hans Mærsk C Mathilde Mærsk Y Strib U Vesta D Vestjysk Pioner Z Norma Sørensen V E Milano OXD A Primo W Wiwa F Karen Kjeldsen B Ourø X Twea G*) C. C. G. Andræ C Bastholm Y H Georg Perle D Inger Clausen Z Use Clausen I Trafik E*) Floto OXG A J Pollux F Holmsland B Petunia *) Skib af under 20 tons brutto.

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere