Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst"

Transkript

1 1 af :45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2: /pr Rådsmødet den 26. maj Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin overenskomst med de tilhørende forretningsbetingelser for forhandling af dagblade, ugeblade og magasiner. Rådet skal tage stilling til, om overenskomsten kan opnå erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9, eller subsidiært om overenskomsten opfylder betingelserne for at opnå fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Overenskomsten er indgået mellem på den ene side Københavnske Dagblades Samråd (KDS) og på den anden side Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU). Det var i anmeldelsen oplyst, at aftalen var indgået mellem Danske Dagblades Forening(DDF) og DMU, men anmelder har senere præciseret, at overenskomsten er indgået af medlemmerne i KDS og DMU. KDS' medlemmer er alle medlemmer af DDF. Forretningsbetingelserne indeholder bestemmelser om levering ( 2), salgsdag ( 3), bindende videresalgspriser ( 4) og forbud mod udleje/udlån af blade ( 5). Ansøgningen omfatter ikke bestemmelsen om bindende videresalgspriser, og rådet skal således ikke tage stilling til denne bestemmelse. Styrelsen finder, at der ikke kan meddeles en 9-erklæring. Overenskomsten er eksklusiv, idet medlemmerne forpligter sig til at organisere løssalget således, at bladene kun forhandles hos forhandlere, der har underskrevet de fælles forretningsbetingelser over for Forhandlernævnet. Desuden indeholder de fælles forretningsbetingelser bestemmelse om, at Forhandlernævnet ved overtrædelse af forretningsbetingelserne kan standse al levering til den pågældende. Bestemmelsen giver således Forhandlernævnet mulighed for at iværksætte kollektive sanktioner over for forhandlerne. Derimod er der belæg for en fritagelse af overenskomsten, dog kan der ikke gives fritagelse for eksklusivbestemmelsen, ligesom der må udstedes påbud om indskrænkelse og præcisering af sanktionsbestemmelserne. 2. Afgørelse Bladudgivernes Forhandlernævns overenskomst med tilhørende forretningsbetingelser er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, idet udgiverne forpligtes til eksklusivt at organisere al deres løssalg gennem forhandlere, som har underskrevet Forhandlernævnets forretningsbetingelser. Der kan derfor ikke gives erklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Bladudgivernes Forhandlernævns overenskomst med tilhørende forretningsbetingelser kan i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, fritages fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Dog fritages ikke: overenskomstens eksklusivitetsbestemmelse om, at udgiverne forpligtes til at organisere al deres løssalg gennem forhandlere, som har underskrevet Forhandlernævnets forretningsbetingelser. overenskomstens eksklusivitetsbestemmelse, hvorefter bladudgiverne forpligtes til udelukkende at benytte distributionsfirmaer, der har underskrevet Forhandlernævnets forretningsbetingelser. sanktionsbestemmelsen i overenskomstens 9, som giver Bladudgivernes Forhandlernævn adgang til at iværksætte kollektive leveringsstandsninger over for forhandlerne. Bladudgivernes Forhandlernævn skal i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1,

2 2 af :45 ophæve overenskomstens eksklusivitetsbestemmelser, der pålægger bladudgiverne udelukkende at organisere deres løssalg gennem forhandlere og distributører, der har underskrevet de fælles forretningsbetingelser. ændre sanktionsbestemmelsen i forretningsbetingelsernes 9, således at en eventuel leveringsstandsning kun kommer til at omfatte de udgivelser, som en given overtrædelse af forretningsbetingelserne vedrører. Påbudene skal være efterkommet senest den 27. august Fritagelsen er gældende fra 1. januar 1998 indtil den 1. januar Sagsfremstilling 3.1 Baggrund og procedure Bladudgivernes Forhandlernævn har den 30. juni 1998 anmeldt overenskomst med tilhørende forretningsbetingelser for forhandling af dagblade og magasiner med anmodning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, eller subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Forretningsbetingelserne indeholder i 4 bestemmelser om bindende videresalgspriser. Denne bestemmelse har Konkurrencerådet ved afgørelse af 30. maj 1990 godkendt. Afgørelsen er omtalt i Dokumentation 1990 s Konkurrencerådet begrundede sin beslutning om at tillade bindende videresalgspriser for aviser og magasiner med, at der er tale om produkter med kort levetid, branchens særlige distributions-/retursystem samt for dagbladenes vedkommende hensynet til den politiske meningsdannelse og kulturelle hensyn. Den nuværende konkurrencelov indeholder et udtrykkeligt forbud mod bindende videresalgspriser, men godkendelsen er i henhold til den nuværende konkurrencelovs 27, stk. 2, 2. pkt., opretholdt, indtil Konkurrencerådet måtte træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen. Anmeldelsen af BFN's overenskomst betyder derfor ikke, at rådet skal tage stilling til de bindende videresalgspriser nu. Spørgsmålet om håndhævelsen af bindende videresalgspriser vil formentlig også blive aktuelt for bøger inden for den nærmeste fremtid, og styrelsen finder, at en eventuel vurdering af fastprissystemet også for aviser og magasiner bør afvente vurderingen på bogområdet. 3.2 Parterne Overenskomsten er indgået mellem på den ene side Københavnske Dagblades Samråd (KDS) og på den anden side Dansk Magasin Presses Udgiverforening (DMU). KDS' medlemskreds omfatter Berlingske Tidende, Politiken, Information, Aktuelt, Kristeligt Dagblad og Dagbladet Børsen. Dansk Magasinpresses Udgiverforenings medlemskreds omfatte Aller Press A/S (herunder IN A/S samt g&s international) Det Bedste fra Readers Digest A/S Bladforlaget af første Oktober 1987 A/S Bonniers Specialmagasiner A/S Egmont Magasiner A/S Den samlede omsætning for medlemmerne af Københavnske Dagblades Samråd udgjorde i 1997 kr. 4,7 mia. Medlemmerne af Dansk Magasinpresses Udgiverforening havde i 1997 en samlet omsætning på kr. 19,1 mia. DMU's medlemskreds skønnes at have en samlet omsætning af magasiner og ugeblade på kr. 2 mia. 3.3 Den anmeldte aftale Aftalen (overenskomsten), der er indgået mellem KDS og DMU, regulerer nedsættelsen af Bladudgivernes Forhandlernævn, bestemmelser om udtrædelse af nævnet, Forhandlernævnets

3 3 af :45 virksomhed m.v. Forhandlernævnet beskæftiger sig med vilkårene for løssalg af dag- og ugeblade (herunder 14-dagesblade og månedsblade). Forhandlere skal underskrive de i aftalen fastsatte forretningsbetingelser, som bl.a. indeholder bestemmelser om leveringer, herunder oplag af nye publikationer og om returnering af ikke solgte eksemplarer. Desuden indeholder forretningsbetingelserne bestemmelser om sanktioner over for forhandlere, der ikke overholder bestemmelserne, herunder bestemmelse om kollektiv leveringsstandsning over for forhandlere samt regler for hvilken procedure, der skal følges ved overtrædelse af forretningsbetingelserne. Der er således tale om, at indbyrdes konkurrerende virksomheder har indgået en samarbejdsaftale, der nøje regulerer løssalget af aviser og ugeblade, samtidig indeholder aftalen et element af eksklusivitet, idet udgiverne er forpligtet til at organisere deres løssalg således, at der kun antages forhandlere og benyttes distributører, som har underskrevet de fælles forretningsbetingelser. Overenskomsten som sådan er horisontal, men da alle forhandlere af dag- og ugeblade skal underskrive forretningsbetingelserne for at blive optaget som forhandler, er der samtidig tale om en lang række vertikale aftaler. Dagbladene distribueres via Bladkompagniet A/S. Ekstra Bladet og B.T. har indgået en distributionsaftale om fælles distribution via Bladkompagniet A/S. Overenskomsten forpligter udgiverne til udelukkende at benytte distributionsfirmaer, der har underskrevet forretningsbetingelserne, og udgivere (uden for KDS's medlemskreds), som benytter Bladkompagniet A/S (som afregningsfirma og/eller som distributionsfirma), har over for dette tiltrådt de fælles forretningsbetingelser. Samtlige ugeblade fra Aller Press og Egmonts Magasiner distribueres til forhandlerne gennem Ugebladsdistributionen I/S, der er et fælles distributionssystem med fælles paknings-, udbringnings- og returneringssystem. Aller Press og Egmont Magasiner A/S ejer Ugebladsdistributionen med hver 50 %. De øvrige udgivere af magasiner benytter sig primært af fritstående leverandører, herunder Bladkompagniet A/S, Dansk Centralagentur A/S, Distributionsselskabet Forhandler Service ApS samt postvæsenet. 3.4 Det relevante marked Produktmarkedet Aftalerne vedrører både magasiner, ugeblade og dagblade. Overenskomsten regulerer løssalget af alle tre produkter, men det er styrelsens opfattelse, at der reelt er tale om i hvert fald 3 forskellige ikke-substituerbare produkter: dagblade, magasiner og ugeblade. Danske aviser udgør et selvstændigt produkt, idet aviserne ikke kan substitueres med udenlandske aviser eller med andre danske tidsskrifter. Aviserne er kendetegnet ved deres indhold af dagsaktuelt stof og ved at være mere forgængelige end både magasiner og ugeblade bl.a. p.g.a indholdet. Danske ugeblade udgør også et selvstændigt produktmarked, som består af billedreportageblade, familieblade og kvinde/modeblade. Disse ugeblade adskiller sig fra aviserne ved at være mere holdbare, trykt på glittet papir og desuden er prisen for et ugeblad ca. det dobbelte af prisen for et dagblad i løssalg. Ugeblade adskiller sig fra magasiner fortrinsvis ved indholdet - artikler og reportager inden for en meget bred vifte af emner, hvorfor de også henvender sig til en bred kreds af læsere - samt udgivelseshyppigheden. Danske magasiner, der også må betragtes som et selvstændigt produkt både i forhold til aviser

4 4 af :45 og i forhold til ugeblade, behandler et mere snævert stofområde såsom bil, båd, bolig, have eller mad og henvender sig for de fleste magasiners vedkommende til en snæver kreds af læsere. Desuden er der betydelige prisforskelle mellem ugeblade og magasiner, idet magasiner koster 40 kr. eller mere. Magasinerne udkommer én gang om måneden eller sjældnere. Inden for dele af magasinmarkedet må det antages, at produktet ikke er begrænset til dansksprogede udgivelser. Især inden for IT-området udgives der en lang række engelsksprogede magasiner, som i stort omfang kan substituere dansksprogede magasiner, f.eks. PC-magasiner. Samtidig er det styrelsens opfattelse, at løssalget af disse tre produkter adskiller sig fra abonnementssalget, især fordi forhandlere ikke er involveret i abonnementssalget. De relevante markeder kan herefter afgrænses til 1) forhandling af aviser i løssalg, 2) forhandling af ugeblade i løssalg og 3) forhandling af magasiner i løssalg. Alle disse produkter, der befinder sig på hver sit produktmarked, forhandles både i løssalg og som abonnement, men for magasinernes og ugebladenes vedkommende og for de såkaldte formiddagsavisers vedkommende ligger den største omsætning i løssalget Det geografiske marked Forretningsbetingelserne underskrives kun af forhandlere bosat i DK, og da der er tale om danske blade m.v., afgrænses det geografiske marked til Danmark KDS's, DMU's og Forhandlernævnets stilling på det relevante marked På produktmarkedet for aviser er samtlige københavnske dagblade medlem af KDS. KDS's andel af de danske dagblade skønnes at udgøre %. På produktmarkedet for ugeblade udgives efter det oplyste ikke danske ugeblade af virksomheder uden for DMU's medlemskreds. På markedet for magasiner har anmelder skønnet, at medlemmerne af DMU står for % af salget. Sammenfattende kan det således konkluderes, at på markedet for forhandling af ugeblade i løssalg har medlemmerne af BFN et monopol. På markedet for forhandling af aviser i løssalg og på markedet for forhandling af magasiner i løssalg anslås markedsandelen at befinde sig i størrelsesordenen %. Af magasiner, der udgives uden for DMU's medlemskreds kan bl.a. nævnes "Chili", "Press" og "Motor" samt en lang række amerikanske og britiske magasiner. 4. Vurdering Anmelder har mere generelt anført, at overenskomsten som helhed er omfattet af den fastprisdispensation, som Konkurrencerådet meddelte efter den tidligere konkurrencelovs 14, stk. 1, i afgørelse truffet den 30. maj Det er på denne baggrund anmelders vurdering, at overenskomsten i sin helhed var omfattet af denne afgørelse, eller at overenskomstens øvrige bestemmelser er accessoirer eller gennemførselsforanstaltninger til de faste priser og dermed også er omfattet af konkurrencelovens 27, stk. 2, 2. pkt. - og følgelig ikke omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6. Konkurrencestyrelsen er ikke enig i denne vurdering. Afgørelsen af 30. maj 1990 og hjemmelen i den tidligere konkurrencelovs 14, stk. 1, vedrører udtrykkeligt bindende videresalgspriser, og det er styrelsens opfattelse, at de øvrige konkurrencebegrænsninger, som er indeholdt i aftalen (straks nedenfor) ikke er accessoriske i forhold til bestemmelsen om bindende videresalgspriser, idet bestemmelsen om bindende videresalgspriser udmærket kan eksistere uden disse andre bestemmelser. 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1-3 Der er tale om erhvervsvirksomhed og der er også tale om en aftale mellem erhvervsvirksomheder m.v., hvorfor aftalerne vil være omfattet af konkurrenceloven jf. konkurrencelovens 2. Da omsætningen for medlemmerne i Dansk Magasinpresses Udgiverforening i 1998 tilsammen udgjorde 19,1 mia. kr. og for medlemmerne i Københavnske Dagblades Samråd 4,7 mia. kr.,

5 5 af :45 finder bagatelreglerne i konkurrencelovens 7 ikke anvendelse. Omsætningen (der alene dækker administrationsomkostninger) i BFN lå i 1997 på under 1 mio. kr. Omsætningen i DMU var 1997 på kr. 1,4 mio., mens omsætningen i KDS ikke er oplyst. Aftalerne er ikke anmeldt til EU-Kommissionen, ligesom aftalerne heller ikke er omfattet af nogen her i landet gældende gruppefritagelse a. Når hele aftalekomplekset vurderes samlet, er der tale om, at man ved nedsættelsen af BFN lader konkurrenter (medlemmerne af DMU er indbyrdes konkurrenter, ligesom medlemmerne af KDS også indbyrdes er konkurrenter) indgå aftaler om afsætning, hvorfor aftalen som helhed er egnet til at begrænse konkurrencen. Ligeledes indeholder forretningsbetingelserne en bestemmelse, hvorefter det er muligt for udgiverne at iværksætte en kollektiv leveringsstandsning over for en forhandler, der i princippet måske kun overtræder forretningsbetingelserne i forhold til en enkelt udgiver. Det understreges af, at aftalen indeholder et element af eksklusivitet, idet udgiverne afskæres fra at organisere deres løssalg gennem forhandlere og distributionsfirmaer, som ikke underskriver Forhandlernævnets forretningsbetingelser. Set fra forhandlernes side hindrer aftalen forhandlerne i selv at opsøge enkelte leverandører og træffe individuelle aftaler med dem. Hvis en forhandler har en tvist med en bladudgiver om vilkår, der er omfattet af BFN's forretningsbetingelser, indeholder forretningsbetingelserne mulighed for, at BFN standser levering af samtlige udgivelser. Anmelder har om formålet med nedsættelsen af BFN forklaret, at der alene er tale om et forretnings- og administrationsorgan. Styrelsen finder, at aftalen som helhed - uanset hvor praktisk den er for både udgivere og forhandlere - må betragtes som en konkurrencebegrænsning, som kunne minde om fælles salg eller fælles distribution. Udgiverne koordinerer en del af deres salg og forpligtes til udelukkende at organisere deres salg på de betingelser, der er fastsat i de fælles forretningsbetingelser, og forhandlerne har omvendt kun en indgang til at opnå forhandling af dagblade, ugeblade og de fleste af de udbudte magasiner. De enkelte bestemmelser b. Forretningsbetingelsernes 2, der giver udgiver eller disses distributionsfirmaer ret til at ændre de løbende leveringer og til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer. Anmelder har om den del af bestemmelsen, der vedrører udgiverens ret til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer, forklaret, at formålet er at sikre, at nye publikationer sikres et bredt salgsnet fra første dag, samt at sikre udgiverne mulighed for uden varsel eller bestilling at sende nye publikationer på markedet eller iværksætte kampagner m.v. uden at dette kommer til konkurrenternes forudgående kendskab. Styrelsen finder, at den del af bestemmelsen, der vedrører udgiverens ret til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer, giver medlemmer af BFN et fortrin ved markedsføringen af nye publikationer, idet virksomheder, der ikke er medlem, ikke på samme måde har mulighed for massiv markedsføring af nye aviser, ugeblade og magasiner. Da bestemmelsen imidlertid ikke indeholder nogen form for eksklusivitet, har andre virksomheder mulighed for at indgå tilsvarende aftaler med forhandlerne, og der er derfor ikke grundlag for at antage, at bestemmelsen udøver en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af 6, stk. 1. Bestemmelsen kan ikke antages at have den store betydning for de enkelte forhandlere,

6 6 af :45 især når henses til, at der er fri retur på ikke bestilte leveringer. Det vil dog forudsætte, at udgivere ikke i omfang eller i varighed påtvinger den enkelte forhandler omkostninger ved at modtage og returnere bladene. Risikoen for dette vil imidlertid være minimal, da en sådan fremgangsmåde også er omkostningskrævende for udgiver. Styrelsen lægger hermed til grund, at bestemmelsen ikke - således som det også er præciseret af BFN - kan danne grundlag for et krav om bestemt sortiment. Anmelder har om den del af bestemmelsen, der vedrører udgivers ret til at bestemme oplaget, forklaret, at formålet er at opnå økonomisk effektivitet ved at sikre levering af et så præcist oplag som muligt i forhold til det faktiske salg og dermed reducere forbruget af papir, transport, energi m.v. Anmelder finder, at denne ret for udgiver ikke har til følge at konkurrencen begrænses, da forhandleren kan bestille supplement efter behov, og forhandlerne har fri returret på ikke bestilte leveringer. I praksis imødekommes forhandlernes leveringsønsker. Det er styrelsens vurdering, at udgivernes ret til at ændre de løbende leveringer kunne udgøre en konkurrencebegrænsning - især hvis bestemmelsen blev håndhævet restriktivt over for udvalgte forhandlere, som måske ikke ville kunne få oplag, der er store nok. Men da forhandlere frit kan bestille supplement efter behov og i øvrigt har fri retur på ikke bestilte leveringer, må det lægges til grund, at denne bestemmelse ikke begrænser konkurrencen. c. d. Forretningsbetingelsernes 5, hvorefter forhandlere afskæres fra at udleje blade eller sælge blade til udlejning, kunne muligvis opfattes som en konkurrencebegrænsning, men da det er helt i overensstemmelse med bestemmelsen i ophavsretslovens 19, stk. 2, hvorefter en erhverver af et ophavsretligt beskyttet værk ikke umiddelbart har lov til at udleje dette værk, finder Konkurrencestyrelsen ikke at denne bestemmelse skal gøres til genstand for videre behandling i denne anmeldelsessag. Forretningsbetingelsernes 9, hvorefter BFN har adgang til at iværksætte kollektiv sanktion over for en forhandler i form af leveringsstandsning. Denne bestemmelse kan virke konkurrencebegrænsende både over for den forhandler, som ikke kan få leveret og i forhold til de udgivere, hvis udgivelser ikke har været berørt af forhandlerens overtrædelse af forretningsbetingelserne. Der kunne f.eks. være tale om, at en forhandler havde udlejet et magasin. BFN kunne i et sådan tilfælde standse leveringen af samtlige aviser, dagblade og magasiner. Anmelder har om sanktionsbestemmelsen i forretningsbetingelsernes 9 forklaret, at DMU og KDS i praksis ikke gennemfører krydssanktioner. En forhandler, der misligholder sine forpligtelser over for et dagblad, udsættes ikke for sanktioner fra udgivere af ugeblade/magasiner, ligesom anmelder ikke har oplysninger om, at medlemmerne af KDS iværksætter fælles sanktioner. For DMUs vedkommende iværksættes der i praksis fælles sanktioner (blandt medlemmer af DMU), såfremt en forhandler gør sig skyldig i overtrædelse af bestemmelser i forretningsbetingelserne. Ved manglende betaling for leverancer af dagblade, magasiner eller ugeblade indstiller udgiverne kollektivt leverancerne, men ikke via proceduren i forretningsbetingelsernes 9. Dette sker for at undgå debitortab. 4.2 Konkurrencelovens 8, stk. 1 Anmelder har generelt om overenskomsten og dens formål forklaret, at forretningsbetingelserne igennem mange år har fungeret tilfredsstillende for de omfattede parter. Anmelder vurderer, at der, siden Konkurrencerådet i 1990 meddelte dispensation og godkendte systemet med bindende videresalgspriser, ikke er sket ændringer i de faktiske forhold eller det retlige grundlag, som kan begrunde en ændret konkurrenceretlig vurdering af reglernes betydning for opretholdelsen af et effektivt system i Danmark.

7 7 af :45 Anmelder har om formålet med nedsættelsen af BFN forklaret, at der alene er tale om et forretnings- og administrationsorgan, som har til formål at registrere forhandlerne samt at informere udgiverne om det totale antal forhandlere herunder deres kategori, butikstype m.v. til brug i administrativ sammenhæng. Desuden har BFN til formål at sikre eksisterende og nye forhandlere et centralt sted, hvor de kan henvende sig vedrørende leverancer af dagblade og magasiner/ugeblade. BFN registrerer forhandlerne under et fælles kontonummer, som er til gavn for kommunikationen mellem forhandlerne og de enkelte udgivere vedrørende ejerskifte, ferielukning m.v. BFN sikrer endvidere, at forhandlere og udgivere overholder de fælles forretningsbetingelser, som er vedtaget for at gøre det praktisk muligt for BFN at fungere som centralt styringsorgan. Anmelder har oplyst, at hverken overenskomsten eller forretningsbetingelserne i praksis har eksklusivvirkning. Uanset overenskomstens tekst kan dagbladene i praksis godt foretage deres løssalg gennem forhandlere, som ikke har tiltrådt forretningsbetingelserne, men det sker kun i stærkt begrænset omfang. Magasinpressen praktiserer bestemmelsen efter sin ordlyd. Anmelder finder, at forretningsbetingelserne ikke er mere vidtgående end formålet tilsiger. Bestemmelsen om, at samtlige udgivere er forpligtet til at håndhæve forretningsbetingelserne er nødvendig for at sikre, at forretningsbetingelserne ikke bliver illusoriske. Anmelder har endvidere forklaret, at bestemmelsen i forretningsbetingelsernes punkt 9 for dagbladenes vedkommende udelukkende gøres gældende, hvis betaling til Bladkompagniet udebliver. I dette tilfælde er dagblade, der benytter Bladkompagniet som afregningsfirma, forpligtet til at standse leveringen på samme dato. Dette er efter det oplyste den eneste kollektive sanktion, som udøves af dagbladene. Udgivere af ugeblade og magasiner gennemfører fælles sanktioner over for forhandlerne, men ikke i fællesskab med dagbladene. 8, stk. 1, nr. 1 Det er styrelsens opfattelse, at BFN bidrager til at styrke effektiviteten i distributionen af dag- og ugeblade og magasiner. Effektivitetsgevinsten høstes af forhandlere, men også i et vist omfang af udgiverne. Forhandleren kan nøjes med at henvende sig ét sted. Udgiverne - herunder nye udgivere - kan gøre brug af BFN's forhandlerfortegnelser og på denne måde få kontakt til forhandlere i hele landet. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, er derfor opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 Det er styrelsens opfattelse, at forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved den virksomhed, der forgår i BFN. BFN sikrer, at der er et meget tæt net af forhandlere - eller at produkterne kan forhandles i et stort antal butikker. Effekten på forbrugerpriserne er usikker. Forbrugerpriserne bestemmes af udgiverne, da det jo er et fastprissystem. Konkurrencebetingelserne er forskellige for dagblade, ugeblade og magasiner. For ugebladenes vedkommende er konkurrenceforholdene præget af ganske få, store virksomheder. Dette kan have ført til høje priser, men med den seneste udvikling (dvs. efter lanceringen af "Her og Nu" og "Kig Ind") er der ikke grund til at antage, at der ikke er effektiv priskonkurrence.

8 8 af :45 Samlet vurderer styrelsen, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 Det er styrelsens opfattelse, at overenskomstens eksklusivitetsbestemmelse pålægger udgiverne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, idet udgiverne forpligtes til at organisere deres løssalg på de betingelser, som fremgår Forhandlernævnets forretningsbetingelser. Der kan næppe være hensyn til kapacitetsudnyttelse. Driftsomkostningerne for BFN ligger på lidt over en halv mio. årligt, og må således udgøre et absolut minimum af de omkostninger udgiverne har. At eksklusivreglerne ikke er nødvendige fremgår også af, at dagbladene ikke anser sig for bundet heraf og ikke følger dem. Ligeledes er styrelsen ikke enig i, at bestemmelserne i forretningsbetingelserne gøres illusoriske, hvis ikke alle udgivere følger dem. Det ville ikke ødelægge fordelene i systemet (og heller ikke fastprissystemet), at en udgiver besluttede, at udsende en speciel publikation til nogle forhandlere uden om BFN. Det er derfor styrelsens opfattelse, at eksklusivitetsbestemmelsen i overenskomsten ikke opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Ligeledes er det styrelsens opfattelse, at sanktionsbestemmelsen i forretningsbetingelsernes 9 vedrørende muligheden for kollektiv leveringsstandning går videre end det er nødvendigt. Især når henses til, at forretningsbetingelserne regulerer forhandling af varer fra tre forskellige produktmarkeder. Dette bekræftes også af oplysningerne om, at der i praksis ikke iværksættes leveringsstandsninger af dagblade for overtrædelser af forretningsbetingelserne vedrørende ugeblade og omvendt. Styrelsen finder, at bestemmelserne om håndhævelse ved fx leveringsstandsning som udgangspunkt må begrænses til de produkter, en overtrædelse vedrører. Det er derfor ikke nødvendigt, at en udgiver tvinges til at standse leverancerne til en forhandler, fordi denne har en tvist løbende med en anden udgiver. Når bortses fra eksklusivitetsbestemmelserne og sanktionsbestemmelsen om kollektiv leveringsstandsning, finder styrelsen, at aftalen i øvrigt ikke pålægger udgiverne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål. 8, stk. 1, nr. 4 Konkurrencen på markedet for løssalg af dagblade, ugeblade og magasiner udspilles primært på parametre som bladenes indhold, præsentation, pris, holdning m.v. Den enkelte forhandler spiller en rolle ved sin beliggenhed, øvrige vareudvalg præsentation af bladene og service. Under hensyn hertil er det styrelsens vurdering, at overenskomsten ikke giver udgiverne mulighed for at udelukke konkurrencen på de relevante markeder. Da betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldt, kan aftalen som helhed ikke fritages.

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Annonceaftalen. Journal nr.2:8032-916

Annonceaftalen. Journal nr.2:8032-916 1 af 14 08-08-2012 13:25 Annonceaftalen Journal nr.2:8032-916 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Aftalekomplekset om annonceringsvilkår er indgået mellem Danske Dagblades Forening (DDF) og Danske

Læs mere

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du 1. udfylde

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET > Solidt samarbejde mellem

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere

Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Almindelige vilkår for Aftaler mellem biografer og filmudlejere Journal nr.sag 3:1120-0388-123/che/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet)

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) 2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. januar

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

PRICING - det ses på bundlinien

PRICING - det ses på bundlinien PRICING - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Hvordan fastsætter du prisen? Hvordan kan du få bedre priser? det vil jeg nå? Den rigtige pris? Prisen er den overhovedet vigtig?

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud?

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? IKA Indkøbsjura 2013 Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? Tema 2: Hvordan modvirker man en dominerende stilling på byder siden? Sune Troels Poulsen København den 19. juni 2013 Dias 1 Udbudsreglernes

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Kammeradvokaten v/adv. Jacob Pinborg Vester Farimagsgade 23 1606 København V J. nr. 14-3901 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 12. afdeling Vestre Landsret holdt den 27. november 2006 kl. 9.00 møde

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV 1 af 8 18-06-2012 11:25 Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV Journal nr.2:8032-2, 2:8032-110 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Den 12. januar 1998 anmeldte UBOD, der

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter 1 af 10 Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter Journal nr. 3/1120-0301-266/ISA/tph Rådets møde den 29. oktober 2003 Resumé 1. Med skrivelser af 24. februar og 3. marts 2003 har

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere