WEB Registrering - Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB Registrering - Manual"

Transkript

1 Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de enkelte ugedage, samt om kostpris skal hentes fra medarbejderkartoteket. Afhængig af parameteropsætningen, kan Normtiderne kan også hentes fra den enkelte medarbejder. Normtiderne benyttes til visning i den grafiske oversigt i WebReg. De generelle normtider kan indtastes her alternativt skal normtiderne indtastes på hver enkelt medarbejder. Normtiderne benyttes til den grafiske visning i WebReg. Overtid benyttes pt. ikke. KostPris Er dette felt markeret, vil indlæsningsrutinen tjekke for medarbejder specifikke kostpriser. Findes et match, vil denne kostpris blive stemplet i projektkladden alternativt tages kostprisen fra lagerkortet. Opdateret

2 Web Parametre: I parameter skærmbilledet opsættes virkemåden for synkroniseringen mellem C5 og WebReg. Kladdenavn Her angives den projektkladde, hvortil registreringer fra WebReg skal indlæses. FilProKladde Dette er et system felt her angives filnavn på datafiler fra C5. Sidst indlæst Feltet bliver opdateret ved hver indlæsning af data til C5. Drev Drevbetegnelse på drev, der benyttes ved synkronisering af data. Import Sti Mappen på Drev, hvor fra der skal læses data fra WebReg til C5. Eksport Sti Hovedlokation PW længde Mappe på Drev, hvortil data fra C5 skal placeres. Såfremt der benyttes lokationer (Bestillinger fra WebReg), børl hovedlokationen angives her. Længde på password ved automatisk generering. Prisgruppe Standard salgsprisgruppe, der anvendes på salgspriser i WebReg såfremt priser vises. Hent salgspris Ved indlæsning af data fra WebReg til C5, kan der her markeres hvorvidt salgspris skal hentes ved indlæsning af poster fra WebReg. Dette felt bør være markeret, således at salgspriser kontrolleres ved indlæsningen. Opdateret

3 Der vil blive søgt i medarbejderbestemte salgspriser og findes et match her, vil denne salgspris blive benyttet alternativt salgsprisen fra projektets prisgruppe. Kostprisen styres jf. ovenfor beskrevet. Der kan være kundespecifikke tilretninger i forbindelse med håndtering af priser. Ovenstående (salgs- og kostpris) er udtryk for standard synkroniseringen. Download Normtid Dette felt benyttes udelukkende ved den serverbaserede FTP service. Her angives den mappe, hvor der skal placeres Download.now til aktivering af FTP download. Er dette felt markeret, vil normtider blive hentet fra Medarbejder tabellen ved synkronisering. Lokalmenu Projektsaldi Kald til Projektsaldi skærmbilledet samme som ovenfor beskrevet. Opdateret

4 Medarbejder I medarbejderkartoteket er der indlagt funktionalitet til oprettelse af medarbejder-login, medarbejder specifikke salgs- og kostpriser og normtider. Der skal altid være oprettet en medarbejder admin, som benyttes til den administrative del i WebReg (Værkfører/Tilsynsførende) - (admin skal altid skrives med små bogstaver) Via lokalmenuen aktiveres login- og pris funktionaliteten. Opdateret

5 WebReg login Password kan enten generes automatisk via lokalmenuen eller indtastes manuelt. Fanen WebReg Kostpris samt normtid for den enkelte medarbejder kan indtastes på WebReg fanen i toppen. Såfremt der under Projekttime parametrene er angivet, at kostprisen skal hentes fra medarbejderen, vil der ved time-arter (se Projektarter) automatisk blive hentet medarbejderens standard kostpris. Er der desuden indtastet varenummer specifikke kostpriser, vil disse overstyre standard kostprisen. Opdateret

6 Salgspriser (kostpriser): Der kan oprettes et vilkårligt antal medarbejder specifikke priser (salg/kost). Typisk er der tale om salgspriser. Der søges i kombinationer, hvor Varenummer, Art, Prisgruppe er første (øverste) kombination, findes denne ikke, søges derefter på Varenummer og Art, findes denne heller ikke søges på Varenummer. Findes et match, tages prisen - alternativt tages prisen fra lagerkortet og projektets prisgruppe. Salgsprisen vil altid tage udgangspunkt i det tilknyttede projekts prisgruppe. Opdateret

7 Synkronisering Under WebReg/Dagligt ligger rutiner til dels download og import af data fra WebReg til projektkladde, og dels upload af data til WebReg systemet. Synkroniser C5 data til Webreg: Der kan være kundespecifikke forhold, der gør sig gældende mht. filtrering af projekter m.v. ved udlæsning. Inden indlæsning af poster fra Web en, skal disse downloades først. Indlæs WebReg data til C5: Efter indlæsning ligger de indlæste poster i den valgte projektkladde. Opdateret

8 Kartotek Såfremt der benyttes PDF udskrifter i WebReg Projektopgørelse og Totaloversigt, kan der i C5 opsættes sammentællinger m.v. Under WebReg/Kartotek ligger oversigt over Art subtotaler, Sumart totaler, samt beregning af Projektsaldi. Art subtotaler: Beskrivelse Fra Til Tekst Rapport Teksten er ledetekst på rapporten Art fra angives Art til angives Der kan her vælges mellem Medarbejdernavn og posteringstekst der kan vælges mellem Projektoversigt og Totalopgørelse Opdateret

9 SumArt totaler: I øverste blok angives Ledetekst samt hvilken rapport, der er tale om. I nederste blok tilknyttes de ønskede SumArter, der skal summeres på ledeteksten. ProjektSaldi: Projektsaldi benyttes til opsamling af f.eks. saldi for Ferie, Ferie-Fridage og Afspadsering. Der oprettes projekter til dette formål, og projekterne indsættes i ovenstående skærmbillede. Inden udlæsning vil der altid foregå en beregning, så de tal, der sendes til WebReg er opdaterede. Opdateret

10 Projekt kladde Under Projekt/Dagligt/ Projektkladde/Vælg kladde. Her ligger de data, der er indlæst fra WebReg. Kladden kan nu behandles på vanlig vis og bogføres, så projekterne hele tiden er ajourført. Efter bogføring bør C5 s data synkroniseres til WebReg, så denne tillige er opdateret. Eksempel: Opdateret

11 Projekt Arter I projekt Arter er der tilføjet 3 nye kolonner: Ti K W Her markeres såfremt der er tale om timearter. Benyttes bl.a. til opsummering af timer i WebReg samt til detektering af om der er tale om timer i forbindelse med hentning af medarbejderspecifikke priser. Markeres hvis der er tale om befordring (kilometer). Menyttes udelukkende i WebReg til summering af kilometer. Skal arten indgå i WebReg rapporter, skal feltet markeres. Opdateret

12 Lagerkartotek For at synkronisere lagerdata varenumre til WebReg, skal der markeres i feltet Udlæs (U). Eksempel: Opdateret

13 WebReg Bruger login Brugeren logger ind vha. oprettede login oplysninger i C5. Brugernavne oprettes og vedligeholdes i C5 s medarbejderkartotek. Indtast brugernavn og password efterfulgt af klik på login. Efter login vises registrer siden for medarbejderen. Såfremt der ligger nye projekter, hvor medarbejderen er tilknyttet, vises projekterne som afventende projekter i bunden af skærmbilledet. Ligledes vises godkendte og bøgførte poster for den valgte dato. Dags dato er som standard valgt, ved login. Der vises udelukkende projekter for den valgte dato, uanset status. Opdateret

14 Menu Øverst findes menu linien til systemet: Oversigt, Registrer, Projekter samt Godkend. Der skiftes mellem de forskellige sider ved at klikke på de respektive ikoner. Detaljerede beskrivelser af sider samt funktionalitet følger herunder: Registrer Siden åbner med dags dato. Såfremt man ønsker at ændre datoen, skrives datoen enten direkte i dato feltet, eller der klikkes på kalender ikonet, hvorefter dato kan vælges på en kalender. Ideen er at der skal indtastes timer og materialer efter hver dag. Derfor vil det i det daglige ikke være nødvendigt at ændre datoen. Opdateret

15 Navigering Der kan navigeres på siden vha. musen, tabulator (TAB) tasten, samt på langt de fleste felter på registrer siden, med ENTER tasten. Feltbeskrivelser Datofelt: (Obligatorisk) Manuel dato indtastning eller valg af dato fra kalender symbol. Projekt: (Obligatorisk) Her vælges det aktuelle projekt der arbejdes på. Feltet understøtter direkte indtastning, med indbygget søgefunktion. Findes det indtastede projektnummer i databasen, vil projektnavnet blive vist i feltet. På den måde kan man kontrollere, om det indtastede projektnummer er korrekt. Hvis der indtastes et projekt nummer som ikke findes, kan projektet oprettes i WebReg, ved at trykke ENTER, efter endt udfyldning af feltet. Den indtastede værdi tilføjes til projekt listen, og vælges automatisk til videre udfyldning. De indtastede oplysninger på det manuelt oprettede projekt, gemmes ikke i WebReg, før der trykkes på Gem knappen. Ydelse: (Obligatorisk) Her vælges hvilken ydelse der er udført i forbindelse med det valgte projekt. Ydelse vil som oftest være relateret til timer (typisk arbejdsløn) Feltet understøtter direkte indtastning, med indbygget søgefunktion. Art: (Valgfri men præudfyldes som standard, efter valgte indstillinger) Art giver mulighed for yderligere at specificere hvad der er udført i forbindelse med den valgte ydelse. Dette er eksempelvis typisk brugt når der er specificeret en bestemt type arbejdsopgave, hvor den samme type ydelse, kan afregnes forskelligt, afhængig af opgavens omfang eller indhold. Feltet understøtter direkte indtastning Beskrivelse: (Valgfri) En kort beskrivelse af den valgte ydelse. WebReg indsætter automatisk beskrivelsen af ydelsen, men denne kan også manuelt udfyldes. Timer/Antal: (afhængig af ydelsen - Obligatorisk) Angiv antal/timer forbrugt i forbindelse med den valgte ydelse. Der SKAL angives et antal, ellers kan indtastningen ikke gemmes. Beløb: (Valgfri men præudfyldes hvis der findes en værdi i databasen) Her udfyldes beløbet for den valgte ydelse. WebReg indsætter Opdateret

16 automatisk beløbet for ydelsen, hvis beløbet findes i C5. Denne kan også udfyldes manuelt. Reference: (Valgfri) Frit tekst felt til angivelse af reference for ydelsen. Ryd felter: Denne knap rydder den aktuelle indtastning for alle felter. Gem: Denne knap gemmer de indtastede oplysninger på det valgte projekt. Søgefelter - generelt: Hvis der udfyldes en værdi i et felt med søgefunktion, som ikke findes, vises Ingen match i feltet. I projekt feltet kan søgeudtrykket tilføjes, som beskrevet under Projektet feltet, ovenfor. Hvis man kender en del af et projekt eller varenummer/beskrivelse kan man indtaste dette i feltet, hvorefter søgefeltet vil vise resultater på en liste under søgningen, med resultater der matcher ens indtastning. Totaler: Under indtastningsfelterne, vises dagens totaler, for timer, kilometer samt produkter. Her er der også mulighed for den enkelte medarbejder at få vist medarbejdersaldi, ved at klikke på Vis medarbejdersaldi, eller skjule medarbejdersaldi efterfølgende, ved at klikke på skjul medarbejdersaldi. Eksempler: Opdateret

17 Poster: Under totaler, vises dagens afventende, godkendte samt bogførte poster. Afventende poster har man mulighed for at redigerer, eller slette, hvis der er fejl i indtastningen, eller indtastningen ikke er relevant. Dette gøres under Vælg, på rediger/slet ikonerne. Derudover, er der også mulighed for at slette flere valgte poster på en gang, ved at markerer de ønskede poster, og trykke på Slet valgte poster knappen. Eksempel: Afventende poster, er poster der endnu ikke er sendt til C5, og ej heller godkendt i WebReg. Administrator brugeren godkender posterne, og sørger for at de overføres til C5. Godkendte poster figurere for den dato de er godkendte. Godkendte poster kan ikke redigeres i WebReg. Eksempel: Opdateret

18 Bogførte poster vises for den dato de er registeret som bogført i WebReg. Bogførte poster kan ikke redigeres i WebReg. Eksempel: Opdateret

19 Oversigt I oversigten vises som standard, den pågældende medarbejders time-statistik på ugebasis, samt medarbejderens godkendte poster. Time-statistikken vises i graf form, hvor blå søjler angiver medarbejders normtid, som den er defineret i C5, samt afventende timer, som grøn søjle, godkendte timer, som gul søjle, samt bogførte timer som rød søjle. Til højre for grafen, vises totaler for timer, kilometer samt produkter for den valgte uge. Uge valg foretages i kalenderen, hvor den valgte uge er markeret med grå. Opdateret

20 Projekter Under projekter i menuen, kan der søges efter alle projekter der er udlæst til WebReg fra C5. Man kan også vælge at få alle projekter vist på én gang. Indtast det ønskede søgeudtryk i søgefeltet og tryk på Søg, for at få returneret alle resultater fra projekt kartoteket. Ved udført søgning, skrives der i søgefeltet, hvor mange resultater der er fundet i databasen, som matcher ens søgeudtryk. (Se eksempler nedenfor.) Derudover vises der også det samlede antal projekter i databasen, på knappen Vis alle projekter. Ved at vælge et projekt nummer fra resultat listen, bringes man til et skærmbillede, hvor projektets stamoplysninger vises. Projektvisningen her, giver også mulighed for at hente en totalopgørelse eller en projekt oversigt i PDF format. Projekt oversigten genererer en liste over alle posteringer på det valgte projekt. Totalopgørelsen genererer en liste over alle posteringer på det valgte projekt, sorteret på arten af den registrerede ydelse. Vinges der af i feltet fakturaspecifikation, inkluderes en udspecificeret fakturaspecifikation i rapporten. Opdateret

21 Eksempel: Eksempel: Opdateret

22 Godkend Godkend siden i menuen er for den enkelte medarbejder udelukkende en oversigt over godkendte poster, på de enkelte projekter. Eksempel: Log ud Der kan til enhver tid logges ud af systemet ved at trykke på Log ud knappen Hvis man er logget på systemet, uden at foretage sig noget i 20 minutter, logges man automatisk af systemet igen. Man sendes automatisk til login siden, så man kan logge ind igen. Opdateret

23 Administrator Administrator login giver adgang til at konfigurere og tilpasse WebReg systemet, under Opsætning, administrerer rettigheder for de oprettede medarbejdere, i WebReg systemet, under Medarbejder, samt at sende godkendte poster til C5, under Godkend. Når der logges ind som administrator starter man på Godkend siden. Eksempel: Opdateret

24 Under Medarbejder, kan der angives rettigheder og startside for den enkelte medarbejder Eksempel: Her kan vælges om den enkelte medarbejder skal registrerer dagligt, eller ugentligt, samt om medarbejderen har rettigheder til at lave registreringer, eller kun læse rettigheder på eksisterende poster, og ikke oprette nye. Der kan også vælges hvilken side man ønsker at starte på når der logges ind. Registrer siden vælges som standard for alle oprettede medarbejdere. Under opsætning, er der mulighed for at indstille visning for den inkluderede funktionalitet WebReg systemet. Eksempel: Funktionsbeskrivelse - opsætning Opdateret

25 Farver: Grønne felter er funktionalitet der er aktiveret i WebReg. Røde felter er funktionalitet der er slået fra i WebReg. Nogle indstillinger kan ikke være aktiv på samme tid med andre f.eks. Søg ydelser på nummer, kan ikke være aktiv samtidig med Søg ydelser på tekst. Skiftes denne funktionalitet fra at søge på nummer, til tekst, vil søg på nummer automatisk blive slået fra, og knappen bliver derfor rød. Vis ydelsesliste ved registrering (standard: slået til) Vælg om feltet ydelser skal vises ved registrering. Vis art ved registrering (standard: slået til) Vælg om feltet art skal vises ved registrering. Brug tidsregistrering i forbindelse med art (standard: slået fra) Vælg om registreringen skal foretages på art frem for ydelse. Aktivering af denne giver mulighed for at definere til og fra tid på ydelsen (hvis der er tale om en tidsbaseret ydelse/art) Vis beløbsfelt (standard: slået til) Vælg om beløbsfeltet skal vises ved registrering. Vis referencefelt (standard: slået til) Vælg om referencefeltet skal vises ved registrering. Vis notatfelt (standard: slået fra) Vis som notatfeltet skal vises ved registrering. Vis projektnavn i projektlisten (standard: slået fra) Vælg om der skal vises projektnavn i projektlisten, frem for søgenavn. Vis søgenavn i projektlisten (standard: slået til) Vælg om der skal vises søgenavn i projektlisten, frem for projektnavn. Ekskluder projekter Vælg projekter der er udlæst til WebReg, som der ikke skal kunne registreres på/vises i projektlisten. Søg ydelser på nummer (standard: slået til) Vælg om der skal søges på ydelsesnummer frem for ydelsestekst. Søg ydelser på tekst (standard: slået fra) Vælg om der skal søges på ydelsestekst frem for ydelsesnummer. Eksempel på kvitteringsmail: Kvittering fra XX A/S Opdateret

26 DANSK SUPERMARKED A/S BJØDSTRUPVEJ HØJBJERG Tlf.: Projekt nummer: 1352 Klar meldte Poster Dato Varenr Tekst Antal C5 Poster Dato Varenr Tekst Antal Faktura: 68 0, Akkordoverskud 0, Akkordløn 46, Alu-rør firk. 40x20x2,0 mm 14, Kørselsløn 10, x25 mm Stålsætskrue El-z 20, Strip 360 x 4,8 mm SORT 15, Terylinesnor ø4,0 mm hvid 22, Trækbøsfors.plast 25 mm 1, x110 mm Stålbolt El-z 1, mm Møtrik El-z 1, Overføringslim 19mm 3, Wirelåse 1/8" galvaniseret 11, ,9 x 13 mm Selvbor Panh. El-z 9, Strip 200x4,8mm SORT UV-stabil 25, x40 mm Franske skrue El-z 6, x60 mm Franske skrue El-z 6, x50 mm Franske skrue El-z 20, x90 mm Stålbolt El-z 5, mm Møtrik El-z 45, Afstandsbøsn.f.vendehjul 16,0 6, Afstandsbøsn.f.vendehjul 20,5 2, x80 mm Unbraco , mm Møtrik El-z 2, mm Nylon Ravplugs 8, mm Nylon Ravplugs 6,00 Opdateret

27 Eksempel på Færdigmeldingsmail: Færdigmeld Projekt 1352 DANSK SUPERMARKED A/S BJØDSTRUPVEJ HØJBJERG Tlf.: Projekt nummer: 1352 Klar meldte Poster Dato Varenr Tekst Antal C5 Poster Dato Varenr Tekst Antal Faktura: 68 0, Akkordoverskud 0, Akkordløn 46, Alu-rør firk. 40x20x2,0 mm 14, Kørselsløn 10, x25 mm Stålsætskrue El-z 20, Strip 360 x 4,8 mm SORT 15, Terylinesnor ø4,0 mm hvid 22, Trækbøsfors.plast 25 mm 1, x110 mm Stålbolt El-z 1, mm Møtrik El-z 1, Overføringslim 19mm 3, Wirelåse 1/8" galvaniseret 11, ,9 x 13 mm Selvbor Panh. El-z 9, Strip 200x4,8mm SORT UV-stabil 25, x40 mm Franske skrue El-z 6, x60 mm Franske skrue El-z 6, x50 mm Franske skrue El-z 20, x90 mm Stålbolt El-z 5, mm Møtrik El-z 45, Afstandsbøsn.f.vendehjul 16,0 6, Afstandsbøsn.f.vendehjul 20,5 2, x80 mm Unbraco , mm Møtrik El-z 2, mm Nylon Ravplugs 8, mm Nylon Ravplugs 6,00 Opdateret

28 Tilkøbsmuligheder: Lager Bestilling Lager bestilling siden, giver den enkelte medarbejder mulighed for at bestille/registrere materialer til aktuelle projekter, fra lokationer, defineret i C5. Dette kunne f.eks. være hovedlager, sekundært lager på anden adresse, eller biler. Ved valg af lager bestilling i menuen, vises de bestillinger, som medarbejderen har foretaget på åbne projekter. Hvis medarbejderen ikke har foretaget nogen bestillinger, vil listen være tom. Sidens funktionsknapper er placeret i bunden af siden, hvor man har mulighed for at oprette nye bestillinger, redigere eksisterende bestillinger, slette eksisterende bestillinger, samt sende indtastede bestillinger. Eksempel: Opdateret

29 Funktionsbeskrivelse Ny bestilling Under ny bestilling, udfyldes hvilken lokation materialerne tages fra, hvilket projekt de skal knyttes til, materialernes varenummer, antal, samt hvilken modtager der er på bestillingen. Dialogen udfyldes, og der trykkes Gem i bunden, for at gemme bestillingen, eller Fortryd, for at annullere bestillingen, hvorefter dialogen lukkes automatisk. Eksempel: Opdateret

30 Rediger Ved at markere en bestilling på listen, aktiveres knapperne Rediger samt Slet. Ved Rediger, åbnes bestillingsdialogen, med præudfyldte felter, efter det projekt man har markeret, hvorefter man har mulighed for at redigere den eksisterende bestilling. Vælg Gem i bunden for at gemme eventuelle ændringer, eller Fortryd for at annullere ændringen, og vende tilbage til oversigten over lager bestillinger. Eksempel: Opdateret

31 Slet Ved at markere en bestilling på listen, aktiveres knapperne Rediger samt Slet. Ved Slet, åbnes bestillingsdialogen, med præudfyldte felter, efter det projekt man har markeret, hvorefter man har mulighed for at slette den eksisterende bestilling. Vælg Ja i bunden for at slette bestillingen, eller Nej for at annullere sletning, og vende tilbage til oversigten over lager bestillinger. Eksempel: Opdateret

32 Send bestilling Ved at vælge send bestilling, kan man sende alle indtastede bestillinger tilbage til C5 evt. sammen med en besked til bestillingen. Tryk på Send, for at sende bestillingen, eller tryk Fortryd, for at vende tilbage til oversigten. Eksempel: Opdateret

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Håndterminal CipherLab 8200

Håndterminal CipherLab 8200 Håndterminal CipherLab 8200 Med CipherLab 8200 følger programmet LagerBasis, der er et enkelt scannerprogram, der kan anvendes til scanninger ind- og ud på lageret samt scanning i forbindelse med lageroptælling.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes. Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Juni 2012. Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen

Juni 2012. Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen Alle rettigheder forbeholdes / Copyright 2012 Via-Musen Juni 2012 Side 2 af 25 Indhold... 2 Start... 3 Tjek jeres forretnings oplysninger... 5 Forretningens placering på kortet... 7 Opret dine ansatte

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Gymtech Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN I SYSTEMET...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

eshop C5 eshop eshoppen fra PentaCon A/S er udviklet ud fra devisen om mest mulig fleksibilitet uden ekstern IT bistand.

eshop C5 eshop eshoppen fra PentaCon A/S er udviklet ud fra devisen om mest mulig fleksibilitet uden ekstern IT bistand. eshop eshoppen fra PentaCon A/S er udviklet ud fra devisen om mest mulig fleksibilitet uden ekstern IT bistand. Det betyder bl.a. at stort set alt indhold på eshoppen vedligeholdes i C5 det være sig menuer,

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere