KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET"

Transkript

1 KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET

2 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen mere digital indgik regeringen og KL i 2014 en aftale om at realisere en fælleskommunal brugerportal for folkeskolen. Dette initiativ, der har fået navnet Brugerportalsinitiativet, består af flere sammenhængende løsninger. Målet er at bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen og understøtte målene i folkeskoleformen. Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne: Samarbejdsplatformen og læringsplatformen. Det tilstræbes, at Samarbejdsplatformen bliver en landsdækkende løsning, hvor alle væsentlige informationer om barnets trivsel og læring samles på tværs af lærer, klasse og evt. folkeskoler, hvis eleven skifter skole. En af bevæggrundene for en fælles, landsdækkende Samarbejdsplatform er et ønske om at få en fælles løsning til skoleområdet, så der kan skabes mulighed for en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner. Det vil især gavne de mange familier med børn, der går på forskellige skoler. Endvidere vil en fælles løsning samlet set blive den mest omkostningseffektive set i forhold til, hvad kommunernes omkostninger ville være, hvis de hver især skulle investere i en ny løsning for at imødekomme aftalen. Kommunerne vil også på længere sigt få mulighed for at anvende løsningen på dagtilbudsområdet og derved skabe en endnu mere sammenhængende brugeroplevelse for børnefamilierne. Læringsplatformen skal den enkelte kommune selv anskaffe. Det indebærer at sikre, at den læringsplatform, den enkelte kommune vælger, efterlever en række fællesoffentlige standarder, hvor bl.a. mulighed for dataudveksling bliver opfyldt. Der er allerede nu en lang række leverandører, der leverer en del at den funktionalitet, som skal anvendes. Hvordan kommer Brugerportalsinitiativet til at forandre hverdagen på skolerne? Brugerportalsinitiativet skal understøtte folkeskolereformen og medvirke til at give skolerne et digitalt løft. Aftaler om brugerportalsinitiativet: I Juni 2013 indgik regeringen sammen med Venstre og Dansk Folke- parti den første aftale om udvikling af en fælles brugerportal som et led i at give folkeskolen et fagligt løft. I juni 2014 aftalte regeringen og KL at realisere initiativet om en brugerportal for folkeskolen som følge af aftalen om kommunernes økonomi i I oktober 2014 indgik regeringen og KL en mere uddybende aftale om, hvorledes brugerportalsinitiativet skulle realiseres. På det brugernære konkrete plan vil Brugerportalsinitiativet betyde, at elever kan arbejde digitalt med deres læringsproces, ligesom de kan kommunikere med det pædagogiske personale og dele materiale med gruppekammerater. Endvidere får eleven digital adgang til læringsforløb, mål og opgaver. Forældrene kan få overblik over elevens skoledag, understøtte eleven i læringsprocesserne og følge elevens faglige og trivselsmæssige udvikling. Derudover kan det pædagogiske personale arbejde digitalt med at tilrettelægge, gennemføre og følge op på læringsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål, ligesom de kan videndele med deres kollegaer og kommunikere med elever og forældre om faglig udvikling og trivsel.

3 Fremtidens digitale løsninger 3 Hvad kan Samarbejdsplatformen? I dag har alle kommuner SkoleIntra, der i store træk fungerer som en samarbejdsplatform. Den nye løsning bliver fundet gennem et fælles udbud, som bl.a. skal understøtte arbejdet med læringsplatformene og gøre det nemt for bl.a. det pædagogiske personale, forældre og elever at kommunikere og finde information. På Samarbejdsplatformen vil relevante informationer blive udstillet for brugerne via forskellige dashboards/brugergrænseflader, der er skræddersyet den enkelte målgruppes behov. Endvidere vil det blive muligt at tilgå informationer om den enkelte elev fra andre systemer. Det kan f.eks. være elevens læringsproces eller trivselsmålinger. Fakta om samarbejds platformen: Har fokus på kommunika- tion og videndeling mellem alle målgrupper i folkeskole og dagtilbud. Fakta om læringsplatformen: Har fokus på elevens læringsproces. Har fokus på undervisning og læring herunder mål, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Skal kunne interagere med digitale læremidler og nationale kompo- nenter fx test og trivselsmåling. Der udarbejdes fælles kravspecifikation, som kommunerne kan anvende eller tage udgangspunkt i ved egne udbud. at præsentere brugerne for relevant og lettilgængelig information, skræddersyet den enkelte målgruppe og tilknytning til den enkelte folkeskole. Hvad kan læringsplatformen? Læringsplatformen udgør den digitale understøttelse af elevens læring. Gennem denne platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til bl.a. elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer og læremidler samt andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og pædagogisk personale skal endvidere kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb, ligesom ledelsen skal have adgang til relevante områder. De digitale læremidler skal ligesom læringsplatformen anskaffes lokalt og er dermed ikke en del af det fælles udbud. Skal afløse det nuværende SkoleIntra og alle målgrupper får en samlet indgang. Kommunernes IT fællesskab KOMBIT vil stå for udbud af en fælleskommunal samarbejdsplatform. Dashboards Kommunerne vil i forbindelse med Samarbejdsplatformen få mulighed for at få forskellige dashboards. Et dashboard er en brugergrænseflade, der er sat sammen af en række mindre elementer såkaldte widgets. Tilsammen giver de valgte widgets en bruger de rette informationer i forhold til dennes behov og afstemt efter den enhed, brugeren benytter. Dashboardets visuelle og funktionelle udformning vil således være afhængigt af, om brugeren er elev, underviser, forælder eller leder, og vil derfor opleves forskelligt, alt efter hvilken brugergruppe der benytter det Dashboardets formål er dermed

4 4 Fremtidens digitale løsninger Fremtidigt systemlandskab Fremtidigt systemlandskab BRUGERPORTALSINITIATIVET Fælleskommunal samarbejdsplatform med UNI-Login (bl.a. via NemID) Dashboards med rollestyret adgang til Hjemmeside Intranet Søgning indhold i brugerportalen Besked Digitale læremidler Danmarks Digitale Bibliotek Kommunens læringsplatform Elevplan Progression og trivsel Trivselmåling Licensstyring Arkivfunktion Portfolio styring Administrator værktøjer Administration og konfiguration Samarbejds- og kommunikations værktøjer Fildeling (1) Gruppe-rum (2) Chat Mail og SMS Video/ lyd Billeder/ tegning Blog og wiki Nye komponenter Nationale it-services Videns-portal Fælles mål Materialeplatformen Optagelsesvejledning Eksterne itservices Læringsforløb Prøver (FAP) Test (DNT) Data-varehus Kommunale administrative systemer på børne- og ungeområdet Registrering komme/gå og fravær Registrering stamdata Planlægning (plan for dagen) Rapporter og udtræk Fælles program skal understøtte, at kommunerne sammen med KL når sikkert i mål Der er tale om ambitiøse mål og stramme tidsfrister for initiativet, og i denne forbindelse har Kommunernes Landsforening (KL) ansvaret for, at der bliver etableret et fælleskommunalt program, som skal støtte kommunernes anskaffelse og implementering af de nye løsninger til folkeskolen frem mod udgangen af KL s bestyrelse har fastlagt en række anbefalinger til kommunerne samt rammerne for det fælles kommunale anskaffelsesprogram. Det fælleskommunale program: Brugerportalsinitiativet har fokus på kommunal inddragelse. Derfor er kommunerne til stede i både styregruppe og referencegruppe og medvirker ved bl.a. reviews af materiale. Kommunerne har indtil videre bl.a. medvirket ved udarbejdelse af standarder og kravspecifikationer. I relation til Samarbejdsplatformen anbefaler KL, at alle kommuner tilslutter sig ét fælles udbud af en ny løsning, da den samlet set vil være mest omkostningseffektiv, og opgaven, som Samarbejdsplatformen skal løse, vurderes at være ensartet fra kommune til kommune. I tråd med mange kommuners tilkendegivelser anbefaler KL, at Samarbejdsplatformen skal kunne anvendes i sammenhæng med dagtilbud og kommunale fritidstilbud. KL har anmodet kommunernes it-fællesskab KOMBIT om at varetage opgaven med et fælles udbud af en fælles Samarbejdsplatform på vegne af kommunerne, og i efteråret 2015 gennemføres en tilslutningsproces. Det er muligt at tilslutte sig skoleområdet alene eller at tilslutte sig på både skole- og dagtilbudsområdet. På skoleområdet skal 90 procent af kommunerne tilslutte sig, for at et fælles udbud kan blive en realitet. På dagtilbudsområdet skal tilslutningen være minimum 25 procent af de 90 pro- cent, der har tilsluttet sig udbuddet for folkeskolen. Når man som kommune tilslutter sig det fælles udbud, forpligter man sig samtidig til at aftage den løsning, der indkøbes gennem udbuddet. For læringsplatformen vurderes det, at kommunerne på nuværende tidspunkt har ret forskellige udgangspunkter, hvilket ikke taler for én fælles løsning. Digitale læringsplatforme er endnu relativt nye i folkeskolen, og mange kommuner afprøver forskellige løsninger. KL arbejder med to leverancer omkring læringsplatformen: En vejledning til brug for kommunerne i forbindelse med anskaffelse af en læringsplatform blev udsendt i sommeren 2015, og en egentlig kravspecifikation som er klar ved udgangen af 2015.

5 Fremtidens digitale løsninger 5 Programorganisationen Programorganisationen Styregruppe IT i folkeskolen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring (STIL) Kommunernes Landsforening (KL) BPI Programstyregruppe Ralf Klitgaard, formand (Afdelingschef, KL) Hanne Lumholt (Afdelingschef Børn og Folkeskole, KL) Pia Færch (Kontorchef Digitalisering og borgerbetj. KL) Thomas Christiansen (Adm. Direktør, KOMBIT) Poul D. Christiansen (Vicedirektør, KOMBIT) Programleder: Kit Roesen (KL) Gennemgående referencegruppe for IT i folkeskolen SPOR 1: LÆRINGSPLATFORM Styregruppe: Projektejer: KL - Hanne Lumholt 4 kommuner repræsenteret SPOR 2: SAMARBEJDSPLATFORM Styregruppe: Projektejer: KOMBIT - Poul D. Christiansen 4 kommuner repræsenteret SPOR 3: KOMMUNAL RAMMEARKITEKTUR Ingen styregruppe Projektejer: KL - Pia Færch Referencegruppe vedr. IT-arkitektur og governance Aftalte leverancer Aftalte for leverancer fællesoffentlig for fællesoffentlig og KL/kommuner: og KL/kommuner: FÆLLESOFFENTLIGT SAMARBEJDE Fællesoffentlig aftale (STIL) Integrationsplatform Dataudvekslingsservices Udbygget UNI-login (omfatter også forældre mv.) KOMMUNALT PROGRAM Spor 1: Læringsplatform KL/Kommuner KL: Basis - Kravspecificering KL: Transitionsvejledning Hver kommune: Kommunale anskaffelser Hver kommune: Idriftsættelse og organisering Hver kommune: Lokale implementeringer Spor 2: Samarbejdsplatform KL/KOMBIT KL: Organisering og afklaring af tilslutninger fra kommuner KL: Transitionsvejledning Kravspecificering Udbud og anskaffelse Idriftsættelse og organisering KOMBIT: Teknisk implementering Hver kommune: Lokale implementeringer Spor 3: Kommunal rammearkitektur KL Formulering af minimumskrav 2017 og standardkatalog (koordineres fællesoffentligt) Kommunal referencearkitektur på skoleområdet Kommunale standarder

6 6 Fremtidens digitale løsninger Ansvar og organisering For at realisere Brugerportalsinitiativet er der aftalt en arbejdsdeling, hvor der skelnes mellem det fællesoffentlige, kommunale og statslige ansvar. Der er nedsat en styregruppe, som varetager porteføljeledelse af initiativer under projektporteføljen It i folkeskolen og prioritering af initiativets udvikling og efterfølgende drift af den fælles infrastruktur og standardiseringsindsats. Det er endvidere styregruppens opgave at bidrage til at sikre sammenhæng mellem Brugerportalsinitiativet og de øvrige initiativer vedrørende digitalisering af folkeskolen. Styregruppen består af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for It og Læring (STIL) og KL. Styregruppen ledes af et formandskab bestående af STIL (formand) og KL (næstformand), som løbende overvåger projektet. Styregruppen har ansvar for at sikre styring og fremdrift for så vidt angår de fællesoffentlige dele af initiativet. Styregruppen skal endvidere sikre overblik og koordination med det fælleskommunale program, der understøtter kommunernes anskaffelsesproces. I det følgende vises, hvordan arbejdsdelingen mere konkret er blevet organiseret: Arbejdsfordeling KOMBIT vil stå for anskaffelse af en fælleskommunal, landsdækkende Samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud. KOMBIT bliver ansvarlig for udbud, generelle krav, indkøb og etablering af løsningen på Samarbejdsplatformen samt leverandørstyring efter idriftsættelse. Kommunerne skal selv stå for anskaffelse og implementering af læringsplatform samt den organisatoriske implementering af Samarbejdsplatformen. Herudover skal kommunerne selv anskaffe relevante digitale læremidler. STIL leverer nationale komponenter til f.eks. test og trivselsmåling samt læringsportalen EMU. Det fællesoffentlige samarbejde etablerer forbedret UNI-login, fælles standarder og en integrationsplatform, som skal sikre kobling til nationale komponenter (f.eks. nationale test).

7 Fremtidens digitale løsninger 7 Styring af brugerportalsinitiativet IT i Folkeskolen Fællesoffentlig Styregruppe for infrastrukturprojektet Programstyregruppe KL og KOMBIT KL programleder FÆLLESKOMMUNALE LEVERANCER KL BPI-program for kommunale anskaffelser Læringsplatform Ansvar: KL Formand: STIL - Næstformand: KL Ansvar for fremdrift på infrastruktur og standard (fællesoffentlig del) Følger og koordinerer sammenhæng til fælleskommunale leverancer. Afrapporterer til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og KL s bestyrelse to gange årligt. STIL og KL samarbejde FÆLLES LEVERANCER Intern styregruppe STIL STIL projektleder FÆLLESOFFENTLIGE LEVERANCER Udvidelse af UNI login Ansvar: STIL Samarbejdsplatform Ansvar: KL/KOMBIT Fælles standarder Ansvar: STIL/KL Integrationsplatform Ansvar: STIL Kommunal rammearkitektur Ansvar: KL Snitflader til Fælles Mål, Materialeplatformen. EMU m.v. Ansvar: STIL Projektets økonomi Som led i økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en finansieringsmodel for udvikling og drift af den skitserede løsning til folkeskolen. Initiativet finansieres ud fra følgende finansieringsprincipper: Etableringsomkostninger til fællesoffentlig it-infrastruktur finansieres af staten, heraf er 35,7 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi og 11,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriet og 0,3 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Udgifter til driften af fællesoffentlig infrastruktur til folkeskolen på 10,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet og kommunerne. Kommunernes andel finansieres via en reduktion i bloktilskuddet. (Kommunernes andel er hhv. 3,6 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019, 5,35 mio. kr. i 2020, 4,55 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022, 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,4 mio. kr. i 2024.) Kommuner, der ønsker at tilknytte kom- munikationsløsninger for dagtilbudsområdet til infrastrukturen (den videreudviklede del af UNI-login), finansierer driften af de nyudviklede funktioner. Kommunerne afholder selv udgifter til indkøb af læringsplatform og samarbejdsplatform. Dernæst skal der afsættes midler til den organisatoriske implementering samt projektledelsen på de forskellige digitale løsninger. Overordnet tidsplan for projektet Den overordnede tidsplan lyder, at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af I forhold til Samarbejdsplatformen imødekommes tidsplanen ved, at der indgås en transitionsaftale med leverandøren (itslearning) af det nuværende Skole- Intra, og at den endelige udbredelse af Samarbejdsplatformen først sker i løbet af KOMBIT har som led i konkurrenceudsættelsen indgået en udfasningsaftale med leverandøren itslearning for at sikre, at SkoleIntra fortsat er til rådighed for kommunerne på rimelige vilkår og priser, indtil en ny løsning er fuldt implementeret. SkoleIntra er i dag omfattet af en aftale, der blandt andet indeholder en prisregulering, frem til 1. august 2016, som blev indgået mellem Styrelsen for It og Læring (STIL) og itslearning, da sidstnævnte overtog forhandlingen af SkoleIntra fra styrelsen. Tilslutning til det fælles udbud af Samarbejdsplatformen indebærer, at kommunen også omfattes af den aftale om vilkår og priser, som er indgået mellem KOMBIT og itslearning. Den nødvendige fællesoffentlige infrastruktur skal være klar til ibrugtagning af skolerne og eventuelt dagtilbud ved starten af skoleåret 2016/2017, og de tekniske specifikationer for infrastrukturen skal være klar, så kommunerne kan bruge dem i kravspecifikationer senest i slutningen af 2015.

8 Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade København S Tlf

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen mere digital indgik regeringen og KL i 2014 en aftale

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform d. 23. april 2015 Afdelingschef Ralf Klitgaard og projektchef Kit Roesen Agenda 1. Brugerportalinitiativet den politiske

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

ARKITEKTURARBEJDET FOR BRUGERPORTALINITIATIVET

ARKITEKTURARBEJDET FOR BRUGERPORTALINITIATIVET ARKITEKTURARBEJDET FOR BRUGERPORTALINITIATIVET ARKITEKTURARBEJDET FOR BRUGERPORTALINITIATIVET Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt ARKITEKTURARBEJDET FOR BRUGERPORTALINITIATIVET Status

Læs mere

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen PowerPoint Plenum KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen De to højest prioriterede temaer er Målstyret undervisning Ledelsen tættere på den faglige praksis Kommunerne fastholder høj grad af fokus

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Brugerportalinitiativet for folkeskolen

Brugerportalinitiativet for folkeskolen Brugerportalinitiativet for folkeskolen Velfærdens Innovationsdag den 22. jan. 2015 Vicedirektør Aino Olsen Projektleder Katja Lundbech Side 1 Aftale om brugerportalinitiativ I Økonomiaftalen for 2015

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog 04. november 2015 Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog KOMBIT gennemfører det fælleskommunale projekt om anskaffelse af en Samarbejdsplatform i samarbejde med KL forventeligt på vegne af landets

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN Leverandørmøde 23. oktober 2015 Dagsorden Samarbejdsplatformen Velkomst v/leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz Intro til Samarbejdsplatformen v/projektleder Dorthe Andersen

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse 28. september 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1 Baggrunden for Brugerportalsinitiativet... 2 2 Brugerportalsinitiativet... 3 2.1 Brugerportalsinitiativets hovedelementer...

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Tilslutning til det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatform

Tilslutning til det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatform Punkt 8. Tilslutning til det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatform 2015-058796 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 3.1: Den digitale skole digitale

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform

Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform Én indgang til dagtilbud og skole Martin Hovbakke Sørensen Side 1 UNI Login 1.2 mio. personer loggede ind i 2013 120.000 UNI-Login (web-sso

Læs mere

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder:

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Samarbejdsplatformen De overordnede resultater fra Rambøll og PWC rapporterne

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU 20.03.2018 Forslag fra Per Clausen at Aalborg Kommune følger eksemplet fra Aarhus Kommune og gør anvendelsen af læringsplatformene

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Økonomien i projektet

Økonomien i projektet 25. september 2015 BILAG 2 Økonomien i projektet Indholdsfortegnelse: 1. KOMBITs forretningsmodel... 1 2. Afgrænsning... 2 3. Kommunens afregning for Samarbejdsplatformen... 2 3.1 Afregningsmodel... 3

Læs mere

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge R E SULTATKONTRAKT DUBU digitalisering af udsatte børn og unge Projekt 3.6 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fra den 19. december 2011 har første fase af DUBU kunne tages

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

juni 2019 Allokering af ressourcer i kommune, på skolerne og i dagtilbud

juni 2019 Allokering af ressourcer i kommune, på skolerne og i dagtilbud juni 2019 Allokering af ressourcer i kommune, på skolerne og i dagtilbud Baggrund I tilrettelæggelse og planlægning af implementeringen af Aula deltager en række nøglepersoner i din kommune. Disse bidrager

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne Punkt 5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne 2018-015332 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, efter anmodning fra Per Clausen, brugen af

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016 Aula Chefkonsulent Dorthe Andersen Kommunedage november 2016 Aula Grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI) baseret på aftale mellem KL og regeringen Skoledel og dagtilbudsdel Alle kommuner tilsluttet skoledelen

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

ERFARINGER MED BRUGERPORTALS- INITIATIVET OG AULA

ERFARINGER MED BRUGERPORTALS- INITIATIVET OG AULA 23 APRIL 2018 ERFARINGER MED BRUGERPORTALS- INITIATIVET OG AULA v. Chefkonsulent/arkitekt Erling Hansen, KOMBIT og Chefkonsulent/arkitekt Gerner Zinglersen, KL Agenda Brugerportalsinitiativet formål og

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT A f s lutningsnotat Den digitale skole Baggrund og formål I 2011 udgjorde bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Samtidig færdedes mange børn og

Læs mere

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område -- Klik på - du sendes til Indholdsfortegnelsen -- Der findes andre links i klikguiden for AULA -- Med venlig hilsen Projektgruppen

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Implementeringshåndbog

Implementeringshåndbog Version 2.5 (Januar 2019) aula.implementering@netcompany.com Dokumenthistorik Version Dato Forfatter Bemærkninger 1.0 11.08.2017 KOMBIT Første udgave med del 1 lanceret til kommunerne 2.0 09.01.2018 Netcompany

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015.

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015. U D K A S T T I L R E SULTATKONTRAKT Den 23. august 2013 Ref XX Weidekampsgade 10 Implementering af FMK i kommunerne Projekt 4.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er

Læs mere

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING BPI-ARRANGEMENTER MARTS 2016 KOMMUNERNES IMPLEMENTERING TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder Forbedret læring (qua

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Implementeringshåndbog

Implementeringshåndbog Version 2.2 aula.implementering@netcompany.com Dokumenthistorik Version Dato Forfatter Bemærkninger 1.0 11.08.2017 KOMBIT Første udgave med del 1 lanceret til kommunerne 2.0 09.01.2018 Netcompany Anden

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland KMD Education DIAS 1 Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland Bring digitaliseringen i spil i forberedelsen, i undervisningen og i læringen og giv skole- og forvaltningsledelsen et solidt udgangspunkt

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå).

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå). Hvilken læringsplatform har din kommune valgt? (1) EasyIQ Skoleportal (2) ItsLearning (som læringsplatform - ikke SkoleIntra) (3) KMD Educa (4) Meebook (5) MinUddannelse (6) MoMo (7) Teach (8) Kommunen

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere