Borgertilfredshedsundersøgelse test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test"

Transkript

1 Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen: 14 Borgerbetjening: 16 Kommunalpolitik i Solrød Kommune: 20 2

3 Om undersøgelsen Solrød Kommune anvender borgertilfredsundersøgelser som et redskab i den løbende dialog med borgerne. For byrådet såvel som administrationen bruges undersøgelserne til at få en pejling af borgernes syn på kvalitet og service i de kommunale tilbud. Kommunen har tidligere gennemført undersøgelser af borgernes tilfredshed i 2002, 2005, 2008 samt undersøgelsen er således den femte af sin slags, hvilket gør det muligt at undersøge udviklingen i borgernes tilfredshed over tid. Borgertilfredshedsundersøgelsen indeholder spørgsmål om overordnede områder som trafik, miljø, kultur, fritid, information fra kommunen og borgerbetjening, som alle borgere i større eller mindre grad forventes at have berøring med. Spørgsmål om konkrete serviceområder som skole, dagtilbud og ældrepleje indgår ikke i undersøgelsen. På disse områder gennemfører Solrød Kommune i stedet selvstændige tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne af tilbuddene. Borgertilfredshedsundersøgelsen er i 2014 foregået ved, at der er blevet udsendt breve til en repræsentativ stikprøve på tilfældigt udvalgte borgere over 18 år, hvoraf ca. 25 % afgav svar. Dette svarer til, at ca. 5 % af alle myndige borgere i Solrød Kommune har deltaget i undersøgelsen. Indsamlingen af svar foregik i perioden 25. april til 31. maj Undersøgelsens statistiske usikkerhed er på 3,5 procentpoint. Resultaterne vil derfor med overvejende sandsynlighed befinde sig maksimalt +/- 3,5 procentpoint fra det resultat, man ville få, hvis alle myndige borgere i kommunen besvarede undersøgelsen. Dele af spørgeskemaet er kun besvaret af nogle af respondenterne fx er spørgsmål om borgerbetjening kun besvaret af personer, der har angivet, at de har været i kontakt med kommunen i løbet af det sidste år. Usikkerheden vil derfor være større for disse resultater. En nærmere gennemgang af de metodiske forhold vedrørende undersøgelsen findes i bilagshæftet til denne rapport, hvoraf det fulde spørgeskema også fremgår. Besvarelserne af spørgsmålene vedrørende tilfredshed præsenteres i rapporten i form af søjlestakke, der viser tilfredsheden fordelt på besvarelserne meget tilfreds, ret tilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, ret utilfredshed og meget utilfreds (eller meget enig osv. i spørgsmål om enighed). Respondenterne har ligeledes haft mulighed for at svare ved ikke. Ved ikke -besvarelser er sorteret fra i analysen. Hvor tilfredsheden sammenlignes med resultaterne i tidligere undersøgelser, er denne angivet som summen af ret tilfreds og meget tilfreds. På langt de fleste områder er der ikke været nævneværdige ændringer i tilfredshedsniveauet i forhold til Den overordnede tilfredshed har dog været faldende, ligesom der er lavere tilfredshed med bl.a. borgerbetjeningen og synet på byrådets arbejde i forhold til tidligere undersøgelser. Hvor der er konstateret markante stigninger eller fald, bliver dette behandlet nærmere i denne rapport. Det samme gælder områder, hvor der er konstateret betydelige forskelle i tilfredsheden mellem forskellige respondentgrupper. Deltagerne i borgertilfredshedsundersøgelsen har haft mulighed for at komme med kommentarer, forslag og lignende til Solrød Kommune via et kommentarfelt til sidst i spørgeskemaet. Disse kommentarer er samlet i anonymiseret form i bilagshæftet. Rapporterne fra de tidligere borgertilfredshedsundersøgelser er i lighed med denne rapport tilgængelige på Solrød Kommunes hjemmeside Byråd og demokrati Få indflydelse Borgerundersøgelser. 3

4 Økonomi og overordnet tilfredshed Første del af borgertilfredshedsundersøgelsen omhandler borgernes overordnede tilfredshed med at bo i kommunen samt deres tilfredshed med den service, de modtager fra kommunen, set i forhold til skatteniveauet. Den overordnede tilfredshed er høj, men faldende i forhold til tidligere undersøgelser. 81 % af undersøgelsens deltagere giver således udtryk for, at de er ret tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød Kommune, mens det tilsvarende tal i 2005 var 91 %. Der er således tale om et fald på 10 procentpoint i løbet af perioden. Ligeledes giver en faldende andel af borgerne udtryk for, at de er tilfredse med serviceniveauet set i forhold til kommuneskatten. Undersøgelsen viser, at der er forskel på borgernes tilfredshed alt efter hvor i kommunen de bor. Den største overordnede tilfredshed findes blandt borgerne i Strandområdet (85 % tilfredse), efterfulgt af landsbyerne (80 %) og Havdrup samt Gl. Havdrup (75 %). Forskellen i tilfredsheden mellem de geografiske områder i kommunen er dog blevet mindre i forhold til 2011-undersøgelsen. Aldersmæssigt skiller den yngste gruppe på år sig ud som den mindst tilfredse, mens der ikke er nogen af de øvrige aldersgrupper, der adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. Der er ikke konstateret nogen forskelle i den overordnede tilfredshed mellem mænd og kvinder. 4

5 Overordnet tilfredshed 2014 Hvor tilfreds er du samlet set med at bo i Solrød Kommune? 2 54% 13% 4% 1% 757 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager i Solrød Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler? 9% 46% 32% 10% 4% 722 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds Sådan læses figurerne: Søjlestakkene er inddelt i farvede felter i henhold til, hvor mange procent af respondenterne, der har svaret meget tilfreds, tilfreds osv. (NB: grundet afrunding giver summen af procenterne ikke nødvendigvis 100). Tallet til højre for hver søjlestak angiver, hvor mange respondenter, der i alt har svaret på spørgsmålet (frasorteret ved ikke -svar). I den øverste figur fremgår det således, at 757 personer i alt har besvaret spørgsmålet, og at 27 % af disse har erklæret sig meget tilfredse. 5

6 Udvikling i den overordnede tilfredshed Udvikling i overordnet tilfredshed % 91% 8 84% 81% 75% 50% 6 56% 59% 54% 25% 0% Hvor tilfreds er du samlet set med at bo i Solrød Kommune? Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager i Solrød Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler? Den overordnede tilfredshed har været svagt, men konstant, faldende i undersøgelserne gennemført Sammenlignet med 2005 er der således i procentpoint færre borgere, der giver udtryk for, at de er ret tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød Kommune. Tendensen er mindre konsekvent på spørgsmålet om tilfredsheden med service set i forhold til kommuneskatten dog er der også her sket et fald i tilfredsheden set på perioden som helhed. 6

7 Foretrukne løsning hvis stigende udgifter 100% 80% 60% 40% 20% 0% Foretrukne løsning hvis stigende udgifter og % 19% 13% 11% 16% 29% 24% 26% 26% 1 19% 19% 9% 6% 5% 19% 22% 2 42% 30% 35% 42% 5 45% 54% 42% % 3 34% 26% 24% 1 23% 14% Folkeskole Børnepasning Ældreområdet Fritid og kultur (inkl. bibliotek) Miljø og affald Skattestigning Mere brugerbetaling Lavere serviceniveau på området Lavere serviceniveau på andre områder Borgerne er blevet spurgt om, hvilken løsning de vil foretrække, hvis udgifterne ser ud til at stige på områderne folkeskole, børnepasning, ældreområdet, fritid og kultur samt miljø og affald. De fire valgmuligheder i undersøgelsen var stigende skatter, øget brugerbetaling, lavere serviceniveau på området eller lavere serviceniveau på andre områder. Den gennemgående tendens på alle fem områder er, at en mindre andel af borgerne i 2014 har skattestigninger som deres foretrukne løsning samt at flere foretrækker lavere serviceniveau på andre områder sammenlignet med

8 Fritid og kultur Undersøgelsen har indeholdt en række spørgsmål om kultur- og fritidstilbuddene i kommunen såsom bibliotek, idrætsfaciliteter og udendørsområder. Tilfredshedsniveauet er stabilt på alle områder i forhold til 2011, bortset fra rensningen af stranden, som har en markant højere tilfredshed i år. Tilfredsheden med strandrensningen er således gået fra 21 % i 2008 til 39 % i 2011 og 50 % i år. Dette stemmer overens med, at indsatsen på området er blevet opprioriteret gennem de seneste år. I undersøgelsen er borgerne desuden blevet spurgt om, hvor ofte de anvender forskellige kultur- og fritidstilbud. Svarene fremgår af nedenstående tabel. 32 % bruger biblioteket hver måned, for idrætsfaciliteter såsom haller og svømmehallen er tallet 34 %, mens 77 % af borgerne bruger grønne områder, strand og lignende på månedlig basis. Brugen af idrætsfaciliteter ser ud til at være faldet noget i forhold til 2011 (41 % i 2011-undersøgelsen gav udtryk for, at de brugte disse på månedlig basis), mens tallene er tæt på uændrede med hensyn til brugen af biblioteket og udendørsområder. Borgernes brug af kultur- og fritidstilbud Solrød Bibliotek Idrætsanlæg / haller / svømmehal m.v. Grønne områder, strand og lignende Dagligt 1 % 1 % 16 % Flere gange om ugen 1-4 gange pr. måned 4 % 15 % 30 % 27 % 18 % 31 % Sjældent 44 % 37 % 18 % Slet ikke 25 % 29 % 4 % 8

9 Tilfredshed med fritids- og kulturtilbud Mulighederne for at dyrke idræt og motion i idrætshaller, svømmehal, boldbaner osv. 22% 49% 22% 5% 2% 612 Mulighederne for at dyrke selvorganiseret motion på motionsstier, grønne områder, støjvolden osv. 23% 49% 22% 5% 2% 613 Vedligeholdelsen af indendørs og udendørs idrætsanlæg 45% 36% 3% 545 Vedligeholdelsen af grønne områder 45% 2 15% 6% 718 Rensning af stranden 10% 40% 2 15% 662 Solrød Kommunes kultur-kalender Det sker i Solrød, som findes på kommunens hjemmeside 9% 39% 46% 4% 1% 375 Bibliotekets service 32% 41% 23% 2% 1% 494 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds 9

10 Trafik og affald Borgerne er blevet spurgt om deres tilfredshed med forskellige forhold vedrørende veje, trafik og affaldshåndtering. I lighed med tidligere år er der generelt en meget høj tilfredshed med affaldshåndteringen således erklærer 86 % sig tilfredse med kommunens affaldsordning som helhed. For spørgsmålene omkring trafik og veje er tilfredsheden generelt lavere. Især er der lav tilfredshed med den kollektive bustrafik (37 % erklærer sig utilfredse), ligesom undersøgelsen også peger på lav tilfredshed med vedligeholdelsen af gader og veje. For den kollektive bustrafik gælder det desuden, at der er betydelige forskelle i tilfredshedsniveauet, når man ser på de forskellige geografiske områder i kommunen. 10

11 Tilfredshed med affaldshåndtering Affaldsordningen som helhed 32% 54% 10% 3% 2% 734 Afhentning af husholdningsaffald 41% 50% 6% 2% 1% 727 Afhentning af haveaffald 40% 4 2% 1% 672 Afhentning af glas og papir 39% 49% 2% 1% 707 Afhentning af storskrald 40% 4 2% 2% 706 Genbrugspladsen MiljøCenter Greve 39% 43% 12% 4% 2% 597 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds 11

12 Tilfredshed med trafik og veje Trafiksikkerheden for cyklister 16% 61% 14% 6% 3% 704 Trafiksikkerheden til og fra skolerne 15% 54% 20% 3% 579 Den kollektive bustrafik 3% 26% 33% 21% 16% 524 Den kollektive togtrafik 16% 55% 19% 6% 3% 685 Vedligeholdelse af gader og veje 5% 36% 30% 22% 739 Renholdelse af gader og veje 46% 2 13% 6% 738 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds 12

13 Tilfredshed med den kollektive bustrafik - geografisk 100% Tilfredshed med den kollektive bustrafik 80% 60% 40% Meget utilfreds Ret utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 20% Ret tilfreds 0% Havdrup/Gl. Havdrup Landsbyerne Strandområdet Meget tilfreds Tilfredsheden med den kollektive bustrafik er generelt lav (29 % for kommunen som helhed), men der er væsentlige forskellige mellem de forskellige områder i kommunen Beboerne i Havdrup/Gl. Havdrup er således markant mindre tilfredse med bustrafikken end beboerne i den øvrige del af kommunen. Beboerne i landsbyerne (Kr. Skensved, Naurbjerg, Jersie, Solrød landsby og Karlstrup) er ligeledes mindre tilfredse med bustrafikken end beboerne i Strandområdet. Samme overordnede mønster kunne konstateres i borgertilfredshedsundersøgelsen

14 Information fra kommunen Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt svare på spørgsmål om deres tilfredshed med den information, de modtager fra Solrød Kommune gennem bl.a. kommunens hjemmeside og annoncer i lokalavisen. På spørgsmålet om, hvor borgerne primært søger information om deres kommune, svarer den klart største andel, at de primært bruger kommunens hjemmeside. Hvor søger du primært information om din kommune? (sæt evt. flere krydser) Solrød Kommunes 72 % hjemmeside Solrød Kommunes 35 % annoncer i Solrød Avis Andet sted 9 % Ved ikke / søger ikke information om min kommune 12 % via kommunens hjemmeside, mens det i år er 63 %. På forsiden af kommunens hjemmeside findes en funktion med navnet Find svar, der kan give borgerne svar på spørgsmål om alt fra pas og kørekort til byggetilladelser og vielser. Imidlertid er det kun en lille del (29 %) af borgerne, der kender funktionen. Kender du Find svar -funktionen, der findes på forsiden af kommunens hjemmeside? Ja: 29 % Nej: 71 % Dette års undersøgelse har indeholdt flere nye spørgsmål vedrørende kommunens hjemmeside, som skal anvendes i forbindelse med implementeringen af en ny hjemmeside omkring årsskiftet. Det er således ikke muligt at sammenligne disse spørgsmål med tidligere års undersøgelser. I forhold til 2011 kan det dog konstateres, at færre respondenter mener, at hjemmesiden er let at finde rundt i (52 % i år mod 57 % i 2011), mens en uændret andel af borgerne (64 %) mener, at hjemmesiden har et godt sprog. Tendensen til, at hjemmesiden udgør den primære kilde til information om kommunen går igen for samtlige aldersgrupper undtagen borgere over 75 år, hvor kommunens annoncer i Solrød Avis er den væsentligste kilde. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden har været nedadgående fra 2008 til i dag. I 2008 var 78 % af borgerne således tilfredse med den information, de fik 14

15 Tilfredshed med information og hjemmeside Solrød Kommunes hjemmeside 9% 54% 31% 4% 2% 613 Solrød Kommunes annoncer i Solrød Avis 9% 46% 42% 3% 1% 508 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds Hjemmesiden indeholder den information, jeg har brug for 12% 60% 22% 4% 2% 602 Hjemmesiden er let at finde rundt i 10% 42% 29% 13% 6% 608 Hjemmesiden har et godt sprog 15% 49% 31% 3% 2% 590 Den digitale selvbetjening er brugervenlig 11% 45% 31% 5% 539 Når jeg bruger hjemmesidens søgefunktion, får jeg det søgeresultat, som jeg forventer % 5% 525 Hjemmesiden giver et godt overblik over, hvilke selvbetjeningsmuligheder kommunen tilbyder borgerne 11% 43% 33% 5% 558 0% 25% 50% 75% 100% Meget enig Overvejede enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig 15

16 Borgerbetjening 68 % af deltagerne i undersøgelsen har angivet, at de har henvendt sig til Solrød Kommune i løbet af det sidste år. Disse er blevet stillet spørgsmål vedrørende deres tilfredshed med forskellige aspekter af borgerbetjeningen. Alle deltagere i undersøgelsen er desuden blevet spurgt om, hvordan de foretrækker at henvende sig, og hvordan de ser på kommunens prioritering af digital selvbetjening. På en del af spørgsmålene omkring borgerbetjeningen er der konstateret en lavere tilfredshed sammenlignet med de tidligere undersøgelser. Den laveste tilfredshed findes i forhold til kommunens åbningstider til personlig og telefonisk kontakt. Kun 39 % er tilfredse med denne. 37 % svarer hverken/eller, mens 24 % er decideret utilfredse. Til gengæld peger besvarelserne i retning af en lidt større tilfredshed med mulighederne for digital selvbetjening. 63 % erklærer sig således tilfredse med mulighederne for digital selvbetjening, mens det i 2011 var 60 %. Mens 60 % af de adspurgte i 2011 gav udtryk for, at deres seneste henvendelse til Solrød Kommune var foregået ved personligt fremmøde, er det faldet til 50 % i dette års undersøgelse. Tilsvarende er brugen af digital selvbetjening steget fra 10 % til 15 %. Den største andel 49 % angiver i undersøgelsen, at de foretrækker digital selvbetjening som henvendelsesform, når de skal i kontakt med kommunen. Forskellen mellem de fire henvendelsesformer er dog ikke særlig stor. Blandt borgere mellem 25 og 64 år er digital selvbetjening den foretrukne henvendelsesform, mens borgerne over 65 år generelt foretrækker at henvende sig personligt. Blandt borgere, der har benyttet kommunens selvbetjeningsløsninger, giver 69 % udtryk for, at den digitale selvbetjening er brugervenlig. Der ser derfor ud til, at være potentiale for også fremadrettet at flytte flere henvendelser over på denne platform. Dette underbygges ligeledes af, at 75 % af respondenterne erklærer sig desuden enige i byrådets prioritering om at fremme digital selvbetjening fremfor personligt fremmøde og papirpost (med mulighed for personlig betjening til de borgere, der har brug for det). Digital selvbetjening Hvordan foregik din Hvordan foretrækker du seneste henvendelse til generelt at henvende dig? Solrød Kommune? (sæt evt. flere krydser) 15 % 49 % Telefonisk 19 % 45 % /brev 16 % 38 % Personligt fremmøde 50 % 45 % 16

17 Tilfredshed med borgerbetjening Mulighederne for digital selvbetjening 14% 49% 26% 5% 352 Den information du fik om sagsbehandlingen 14% 42% 23% 13% 431 Personalets imødekommenhed 22% 41% 19% 11% 6% 463 Personalets dygtighed % 434 Åbningstiderne til personlig og telefonisk kontakt 9% 30% 3 16% 436 Den tid det har taget at behandle henvendelsen 12% 39% 24% 11% 13% 446 Resultatet af sagsbehandlingen 1 42% 26% 391 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds 17

18 Udvikling i tilfredshed med borgerbetjening Udvikling i tilfredshed med borgerbetjening % 70% 60% 50% 40% 74% 71% 63% 6 64% 55% 61% 46% 39% 59% 61% 60% 51% 63% 66% 5 56% 72% 64% 59% 30% 20% 10% 0% Personalets imødekommenhed Personalets dygtighed Åbningstiderne til personlig og telefonisk kontakt Den tid det har taget at behandle henvendelsen Mulighederne for digital selvbetjening Den information du fik om sagsbehandlingen Resultatet af sagsbehandlingen På de fleste områder er der tale om fald i tilfredsheden med borgerbetjeningen sammenlignet med resultaterne for undersøgelserne i 2008 og Det største fald er sket i tilfredsheden med åbningstiderne, hvor man er gået fra 61 % tilfredshed i 2008 til 39 % i år. Undersøgelsen peger i retning af en lidt større tilfredshed med mulighederne for digital selvbetjening sammenlignet med

19 Tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger Jeg bliver informeret om, hvordan selvbetjeningen vil foregå (fx information om hvilke dokumenter jeg skal have parat, længden af løsningen m.m.) 2 42% 24% 3% 2% 286 Jeg bliver informeret om, hvad der sker med min ansøgning / henvendelse, efter at jeg har anvendt en selvbetjeningsløsning (fx sagsbehandlingstid, hvordan du modtager svar m.m.) % 3% 262 Den digitale selvbetjening er brugervenlig 24% 45% 20% 6% 4% 304 Enighed i byrådets prioritering af digital selvbetjening* 41% 34% 10% 9% 730 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig * Respondenterne er blevet bedt forholde sig til udsagnet: Der er stor forskel på, hvor meget det koster at betjene borgerne afhængig af, hvordan de henvender sig. Personligt fremmøde koster væsentligt mere end digital selvbetjening. Byrådet arbejder på at fremme digital selvbetjening fremfor især personligt fremmøde og papirpost (dog med mulighed for personlig betjening til borgere, som har behov for dette). Hvor enig er du i den prioritering? 19

20 Kommunalpolitik i Solrød Kommune Sidste del af borgertilfredshedsundersøgelsen har omhandlet borgernes syn på kommunalpolitik i Solrød Kommune. Deltagerne i undersøgelsen er bl.a. blevet spurgt, hvad der betød mest for, hvor de satte deres kryds ved kommunalvalget sidste efterår. Den mest udbredte form for politisk deltagelse er at kontakte medlemmer af Byrådet for at give sin mening til kende. Det angiver 14 %, at de har gjort indenfor det seneste år, hvilket er stabilt i forhold til resultaterne af undersøgelserne i 2008 og Hvad betød mest for dit valg af parti eller liste ved kommunalvalget i november 2013? Lokalpolitiske spørgsmål 35 % Partiet 32 % Personer på den liste, du stemte på 23 % Landspolitiske spørgsmål 3 % Andet 3 % Stemte ikke ved kommunalvalget / var ikke stemmeberettiget Lokalpolitiske spørgsmål har været afgørende for den største andel, efterfulgt af partiet, ligesom personer på den pågældende liste også har været afgørende for en del. Derimod svarer kun 3 %, at landspolitiske spørgsmål har været afgørende for deres stemme. Borgerne er også blevet spurgt, om de har deltaget i forskellige kommunalpolitiske aktiviteter såsom høringsprocesser, underskriftsindsamling m.v. 5 % Deltagelse i kommunalpolitiske aktiviteter: Har du indenfor det sidste år - Deltaget i høringsprocesser vedrørende lokalplaner, nye politikker, strukturændringer m.m. (f.eks. deltaget i et borgermøde, lavet et høringssvar el. l.)? Deltaget i underskriftsindsamlinger, aktioner eller demonstrationer vedrørende kommunale forhold? Kontaktet medlemmer af Byrådet for at give dine synspunkter til kende? Kontaktet pressen, skrevet læserbreve eller lignende om forhold i Solrød Kommune? 13 % 11 % 14 % 5 % Endelig har der været en række spørgsmål omkring Byrådets rolle og synet på kommunalpolitik generelt, hvilket i nogen grad har ændret sig i negativ retning. Især erklærer en mindre andel af borgerne sig enige i, at man kan stole på, at byrådets beslutninger er truffet på et sagligt grundlag, samt at der er åbenhed i byrådets arbejde. 20

21 Borgernes syn på kommunalpolitik Man kan stole på, at Byrådets beslutninger er truffet på et sagligt grundlag 10% 34% 35% 14% 566 Der er åbenhed i Byrådets arbejde 10% 34% 3 12% 6% 522 Byrådet lytter gennemgående til de meninger, borgene har 6% 29% 34% 20% 11% 547 Byrådet gør deres bedste for at træffe beslutninger, der afvejer hensynet til borgernes ønsker i forhold til lovgivningen og helheden for Solrød 10% 36% 35% 12% 561 Byrådspolitikere bestræber sig på at gennemføre det program, de er gået til valg på 6% 32% 42% 13% 539 Byrådspolitikere lover gennemgående mere end de kan holde 22% 34% 34% 3% 547 Det betyder ikke noget, hvad Byrådet siger. Det er alligevel Folketinget og regeringen, der bestemmer 5% 24% 2 25% Det har stor betydning for Solrød Kommunes politik, hvilke partier og lister, der har flertal i Byrådet 31% 39% 21% 3% 606 Kommunalpolitik er så indviklet, at det er vanskeligt at finde ud af, hvad det drejer sig om 22% 32% 19% 20% 631 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 21

22 Udvikling i borgernes syn på kommunalpolitik Der er i forhold til de sidste undersøgelser især konstateret ændringer i spørgsmålene omkring, hvorvidt Byrådets beslutninger er truffet på et sagligt grundlag samt hvorvidt der er åbenhed i Byrådets arbejde. Til begge disse udsagn erklærer 8 procentpoint færre sig enige sammenlignet med undersøgelsen. Et forholdsvis stort antal respondenter (mellem 15 % og 30 %) har svaret ved ikke på spørgsmålene. 22

23 Interesse for og kendskab til kommunalpolitik Hvor interesseret er du i kommunalpolitiske emner? 10% 46% 36% 734 Meget interesseret Noget interesseret Kun lidt interesseret Slet ikke interesseret Hvor meget kendskab har du til de emner, Byrådet arbejder med? 3% 39% 42% 16% 729 Meget Noget Lidt Intet Andelen af borgere, der erklærer sig noget eller meget interesserede i kommunalpolitiske emner er 56 %. 8 % er slet ikke interesserede, mens 36 % giver udtryk for, at de kun er lidt interesserede. Andelen af borgere, der erklærer, at de har noget kendskab eller meget kendskab til de emner, Byrådet arbejder med, er 42 %. Tilsvarende siger 42 %, at de kun har lidt kendskab, mens 16 % giver udtryk for, at de intet kendskab har til de emner, Byrådet arbejder med. Resultaterne adskiller sig ikke væsentligt fra 2011-undersøgelsen. 23

24 Kilder til viden om kommunalpolitik Kilder til viden om kommunalpolitik og deres betydning 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16% 1 50% 56% 34% 2 Regionale og lokale nyhedsmedier (654) Samtaler med andre borgere i Solrød Kommune (657) 40% 43% 53% 35% 1 11% Solrød Kommunes hjemmeside (595) Solrød Kommunes elektroniske nyhedsbrev (515) Stor betydning Vis betydning Ringe eller ingen betydning Respondenterne har forholdt sig til spørgsmålet: Hvilken betydning har følgende kilder for din viden om kommunalpolitiske spørgsmål? Regionale og lokale medier samt samtaler med andre borgere i kommunen udgør de to væsentligste kilder til borgernes viden om kommunalpolitik, mens kommunens hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve har relativt mindre betydning. Samme mønster gjorde sig gældende i Der er forskel på, hvor stor en del af respondenterne, der har svaret ved ikke ved hver af de fire kilder: 11 % for både regionale/lokale medier og samtaler med andre borgere, 19 % for kommunens hjemmeside og 30 % for nyhedsbreve fra kommunen. Dette kan være en indikation af, at en del af borgerne ikke kender til muligheden for at modtage elektroniske nyhedsbreve fra Solrød Kommune. 24

25 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011 Til: Dato: 22-08-2011/16-09-2011 Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 1. Indledning

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 Februar 2012 Tilgængelig på www.solrod.dk 0 1 Forord... 5 Sammenfatning... 6 Områder med størst tilfredshed... 6 Områder med mindst

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Datamateriale > I alt 290 klienters forløb er blevet undersøgt, hvoraf de 40 er fra Næstved kommune > Ud af 290 har vi e-mailadresser på 225. De 225 har modtaget et spørgeskema,

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere