LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares."

Transkript

1

2

3 LOKALPLANENS FORMÅL Det er byrådets hensigt at sikre det eksisterende købstadsmiljø i det centrale byområde samtidig med/ at områdets funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter fastholdes. Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser/ som sikrer/ at den eksisterende/ karakteristiske købstadsbebyggelse med sin særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdi bevares/ samt at ny bebyggelse far en placering/ udformning og materialevalg/ som er i overensstemmelse med den lokale byggetradition/ eller på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at opretholde det eksisterende købstadsmiljø. Lokalplanen er udformet således/ at den vil blive efterfulgt af mere detaljerede lokalplaner for de enkelte karréer. Rammerne for disse detaljerede karréplaner er fastsat i kommuneplanen Lokalplanen skal først og fremmest sørge for/ at der ikke sker større ændringer i området/ som kan foregribe de detaljerede karrélokalplaner/ hvor den fremtidige udformning og anvendelse af de enkelte karréer vil blive fastlagt. Dette sker ved/ at lokalplanen muliggør/ at mindre ændringer og ombygninger kan ske/ samtidig med at helheden i det eksisterende købstadsmiljø bevares. LOKALPLANENS INDHOLD Hovedparten af bebyggelsen i det centrale byområde består af en sluttet facadebebyggelse. Mod strøggaderne udgøres denne typisk af 2 1/2 etages bygninger/ der dog enkelte steder når 3 1/2 etage. Uden for strøggaderne i den øvrige del af det centrale byområde består bebyggelsen af en sluttet facadebebyggelse i l 1/2-2 1/2 etages højde. De steder/ hvor bebyggelsen er i 3 1/2 etage/ er der normalt tale om nyere bebyggelse/ som er opført fra begyndelsen af århundredeskiftet og frem til i dag.

4 Hensigten med lokalplanen er/ at det historiske miljø fastholdes ved, at det oprindelige bebyggelsesprincip med den sluttede facadebebyggelse langs med de gamle købstadsgader skal fastholdes. Det vil sige/ at facadebebyggelsen skal retableres. I enkelte tilfælde vil facadebebyggelsen også kunne nyopføres/ f.eks. ved huludfyldning de steder/ hvor der i dag mangler huse i facadebebyggelsen. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse/ som har en større højde end 2 1/2 etage. Ligeledes skal bevaringsværdige side- og baghusbebyggelser bevares eller retableres efter de oprindelige byhistoriske bygningsprincipper/ det vil sige med relativt smalle bygninger/ opført vinkelret på facadebebyggelsen og med enten symmetrisk sadeltag eller med tage med ensidigt fald og med forholdsvis høj rejsning. Lokalplanen giver mulighed for umiddelbart at anvende bebyggelsen til offentlige formål/ beboelse/ liberale erhverv og detailhandel (udvalgsvarer og dagligvarer) samt mindre håndværksogserviceenheder (frisør/ skomager/ renseri/ guldsmed m. v. ) i tilknytning til detailhandelen. Nye butikker må ikke opføres eller indrettes med et større salgsareal end 300 m^. Det er ikke tilladt at opføre eller indrette bebyggelse til eller udøve større fabrikations-/ vognmands- eller udendørs oplags- virksomhed. Nedrivning af bebyggelse samt alle udvendige bygningsforandringer/ herunder udskiftning af tage/ døre og vinduer må kun ske med særlig tilladelse. F.eks. skal tage/ der udskiftes/ fremover dækkes med rød vingetegl eller skifer. Ligeledes må ingen træer fældes uden særlig tilladelse. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse. Det er hensigten/ at skiltning med hensyn til typografi/ farver og udstrækning skal tilpasses bygningerne og naboskiltningen således/ at gademiljøet fremtræder som et helstøbt miljø. Byrådet har udarbejdet en vejledning om facader og skiltning.

5 Lokalplanen indeholder krav om etablering af parkeringspladser i forbindelse med ændringer i de eksisterende forhold. På enkelte ejendomme vil det ikke være muligt at opfylde kravet om parkeringspladser. Såfremt parkeringskravet ikke kan opfyldes/ har byrådet mulighed for at dispensere for manglende parkeringspladser, mod at der betales bidrag til en kommunal parkeringsfond efter herom gældende regler. FREMTIDIG LOKALPLANLÆGNING Før der kan ske større ændringer inden for de enkelte karréer/ er det hensigten/ at der skal udarbejdes detaljerede lokalplaner for den enkelte karré/ hvor den fremtidige bebyggelse med friarealer og parkeringsarealer detaljeret fastlægges. Det vil sige/ at denne lokalplan vil fungere som en lokalplan/ hvor hovedtrækkene for de fremtidige karrélokalplaner er fastlagt samtidig med/ at det vil være muligt at foretage mindre ændringer og byggerier/ før karrélokalplanerne foreligger/ og uden at helheden i det historiske købstadsmiljø ødelægges. Som grundlag for en fremtidig bevaringsplan er der foretaget en registrering og vurdering af de enkelte bygninger i det historiske købstadsområde: "Huse i Haderslev, bind l" (1982) og bind 2. Bind l og bind 2 vil være det fremtidige vurderingsgrundlag for byggesagsbehandlingen. Bebyggelsesprocenten er fastlagt for den enkelte ejendom inden for hver enkelt karré og må ikke overstige 110, 70 og 50/ som angivet i lokalplanens tekst 4/ stk. 3. Specielt for karréen/ som grænser ned til Møllestrømmen/ er den fastsat til 50/ fordi det grønne præg med de lange haver mod Møllestrømmen ønskes bevaret. Bebyggelsesprocenterne/ som er fastsat i denne lokalplan/ er fastsat ud fra hensigten om at søge at fastholde og bevare den eksisterende bygningsmasse ved at

6 istandsætte og udbedre denne og ikke ved egentlige nedrivninger med efterfølgende nybyggeri. Uanset fastsættelsen af bebyggelsesprocenten for den enkelte karré/ vil det være muligt at bevare/ retablere eller genopføre den sluttede facadebebyggelse langs med de eksisterende gader. Først ved de detaljerede karrélokalplaner kan der tages stilling til egentligt nybyggeri. Ved de enkelte karrélokalplaner vil det senere - især på grundlag af kommuneplanens præcisering og detaljering af udformningen og anvendelsen i de enkelte karréer - blive muligt at fastsætte andre bebyggelsesprocenter. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN I regionplanen er Haderslev by udpeget som kommuneby og egnscenter/ hvor den overordnede service for egnen og kommunen skal lokaliseres. I regionplanens retningslinier er der ikke detaljeret taget stilling til det centrale byområdes fremtidige situation. Dette skal ske gennem et samspil mellem den igangværende kommuneplanlægning og den fortsatte regionplanlægning.

7 KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN I forbindelse med den igangværende kommuneplanlægning vil centerområdets specielle forhold blive behandlet i en mere detaljeret centerplanlægning/ som er et af kommuneplanens vigtige emner. Den endelige centerplan forventes at foreligge i HOVEDSTRUKTUR #!"T "m *\i : - r::: E ::? s^

8 VEJPLÅN Området er omfattet af "Vejplan 1976/ Haderslev kommune", som engiver de strøgområder, som vil blive fredeliggjorte og med fremtiden vil blive bycentrets gågadesystem. ilffi ^f^^wt^^^^^.få^^^lpif II ' : TIDLIGERE LOKALPLANER En mindre del af det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ØST, er allerede omfattet af en lokalplan. Bebyggelsen er i dag opført, og der er derfor ingen baggrund for at opretholde lokalplan nr. C Lokalplan C for "Boligbebyggelse på hjørnet af Allégade-Naffet". Det var formålet med denne lokalplan at tilvejebringe et plangrundlag for opførelse af en boligbebyggelse på hjørnet af Allégade-Naffet. Med den endelige vedtagelse af lokalplan ØST ophæves lokalplan C 00-04, og lokalplan ØST udgør lokalplangrundlaget for området.

9 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen/ må ejendomme/ der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes/ bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v./ der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område/ der søges skabt/fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter/ der er uforenelige med lokalplanen/ fortrænges af planen. 8

10 HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR , DET CENTRALE BYOMRÅDE - ØST Lokalplanen omfatter den østligste del af det centrale byområde/ afgrænset af Jomfrustien 38 - Østergade 9 - Toldbodgade - Hertug Hansgade - Møllestrømmen - Naffet 16 - Slotsgrunden - Slotsgade 33. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. l. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre/ at det eksisterende og historiske købstadsmiljø bevares ved at områdets anvendelse sikres til detailhandelsbutikker/ boliger/ erhverv og sådanne private og offentlige servicefunktioner/ som naturligt hører sammen med det centrale byområdes funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter/ at eksisterende, karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares/ at ny bebyggelse får en placering/ udformning og et materialevalg/ som er i overensstemmelse med den lokale byggetradition og afstemt efter omgivelserne.

11 2, Lokalplanens område Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter følgende Adresse Allegade 1 A - C Allegade 3-3 A Allegade 4 A - C Allegade 5 Allegade 6 Allegade 7 Allegade 8 A. - C Allegade 9 A - 9 B Allegade 10 Allegade 12 Allegade 14 Jomfrustien 20 B Jomfrustien 22 A - 22 B Jomfrustien 24 Jomfrustien 26 Jomfrustien 26\ Slotsgrunden 7 Jomfrustien 28 Jomfrustien 36 Jomfrustien 38 Jomfrustien 38 A Landsenervej 1 Landsenervej 1 A Landsenervej 3 A-B Landsenervej 4 Landsenervej 7-9 Landsenervej 11 Naffet 15 Naffet 16 Naffet 17 Naffet 18 Naffet 19 Naffet 20 Naffet 21 Naffet 23 Naffet 24 Naffet 25 Naffet 26 Naffet 27 Naffet 27 A Naffet 28 Naffet 29 Naffet 30 Naffet 31 Naffet Naffet 33 A-D Naffet 36 Naffet 38 Naffet 39 A 4- Allegade 2 + Østergade 4 Naffet Matr.nr Haderslev 489 Haderslev 1222 Haderslev 55 Haderslev 803 Haderslev 795 Haderslev 814 Haderslev 796 Haderslev 819 Haderslev 800 Haderslev 787 Haderslev 4406 Haderslev 812 Haderslev 852 Haderslev 1212 Haderslev 2573 Haderslev 5 Haderslev 1211 Haderslev 1022 Haderslev 490 Haderslev Haderslev 39 Haderslev 2371 Haderslev 693 Haderslev 384 Haderslev 298 Haderslev 1196 Haderslev 41 Haderslev 1206 Haderslev 300 Haderslev 1207 Haderslev 29 Haderslev 809 Haderslev 302 Haderslev 40 Haderslev 487 Haderslev 142 Haderslev 2 Haderslev 4402 Haderslev 674 Haderslev 303 Haderslev 2209 Haderslev 656 Haderslev 100 Haderslev 679 Haderslev 14 Haderslev 497 Haderslev 704 Haderslev 665 Haderslev Haderslev

12 Adresse Naffet 43 Naffet 44 A Naffet 46 Sejlstensgyde 4 Sejlstensgyde 5 Sejlstensgyde 7 Skibbrogade 1 Skibbrogade 2 Skibbrogade 3 Skibbrogade 5 Skibbrogade 6A-6B-6C-6D Skibbrogade 7 Skibbrogade 9 Skibbrogade A Skibbrogade 13 Skibbrogade 17 Skibbrogade 19 Skibbrogade 21 Skibbrogade 23 Skibbrogade 25 Skibbrogade 27 Skibbrogade 29 Skibbrogade 31 Skibbrogade 33 Skibbrogade 35 Skibbrogade 37 Slotsgade 33 Slotsgrunden 5 Slotsgrunden 6 Toldbodgade 2A-2B-Østergade 42 Ved Havnen Ved Havnen 2 Ved Havnen 4 A-C Ved Havnen 6 Østergade 1 Østergade 3 Østergade 5 Østergade 6 Østergade 12 A Østergade 14 A-B Østergade 16 Østergade 18 Østergade 20 Østergade 22 Østergade 24 Østergade 26 Østergade 28 Østergade 30 Østergade 32 Østergade 34 Østergade 36 Østergade 38 Østergade 40 Matr.nr. 312 Haderslev 516 Haderslev 179 Haderslev 485 Haderslev 13 Haderslev 3462 Haderslev 443 Haderslev 4323 Haderslev 627 Haderslev 449 Haderslev 1200 Haderslev 520 Haderslev Haderslev 657 Haderslev 57 Haderslev 444 Haderslev 313 Haderslev 305 Haderslev 58 Haderslev 547 Haderslev 745 Haderslev 847 Haderslev 850 Haderslev 1023 Haderslev 1198 Haderslev 548 Haderslev 53 Haderslev 54 Haderslev 181 Haderslev 706 Haderslev 2950 Haderslev 3918 Haderslev 3447 Haderslev 690 Haderslev Haderslev 1239 Haderslev Haderslev 182 Haderslev 31 Haderslev 187 Haderslev 545 Haderslev 544 Haderslev 105 Haderslev 56 Haderslev 377 Haderselv 378 Haderslev 1210 Haderslev 3395 Haderslev 441 Haderslev 448 Haderslev 849 Haderslev 102 Haderslev 442 'Haderslev 11 samt alle parceller, der efter den 2. maj 1987 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

13 x) Byrådet har til hensigt at udarbejde en registrant over belægninger/ udsmykning, offentlig skiltning og belysning/ der kan danne grundlag for en vejledning og eventuelle lokalplaner for udformning af gaderummene. 3, Områdets anvendelse 3.1. Bebyggelse på ejendommene må anvendes til offentlige formål, beboelse/ liberale erhverv og detailhandel (udvalgsvarer og dagligvarer) samt mindre håndværks- og serviceenheder (frisør, skomager, renseri, guldsmed m.v.) i tilknytning til detailhandelen, x) 3.2. Der må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves større fabrikations-, vognmands- eller u- dendørs oplågsvirksomhed Der må ikke opføres eller indrettes butiksenheder, der har et større salgsareal end 300 m^ Eksisterende erhvervsbebyggelse kan med byrådets tilladelse anvendes til mindre, ikke generende fabrikations- eller håndværksvirksomhed. 4. Bebyggelsens omfang og placering 4.1. Facadebebyggelsen skal opføres som sluttet bebyggelse i l 1/2-2 1/2 etage, som vist på vedhæftede kortbilag, og med facade eller gavl i vejskel. Husdybden målt vinkelret på facaden skal være mellem 7 og 10 meter Mindre slip i facadebebyggelsen kan tillades, såfremt indtrykket af sluttet facadebebyggelse ikke ændres. 12

14 4.3. På den enkelte ejendom kan der - foruden facadebebyggelsen - opføres sidehus- og baghusbebyggelse/ såfremt denne ikke gives en større hushøjde end facadebebyggelsen og en større husdybde end 7 meter/ og såfremt den samlede bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom ikke overstiger 110 i karréerne 23, 24 og 25, ikke overstiger 70 i karréen 21, og ikke overstiger 50 i karréerne 20 og 22, som vist på vedhæftede kortbilag. Bebyggelsens placering og etageareal skal godkendes af byrådet. Bebyggelsen kan tillades opført i skel Tage skal være symmetriske sadeltage, og vinklen med det vandrette plan skal være mellem 45 og Sidehusbebyggelsens tage kan tillades udført med ensidigt fald, og tagfladens vinkel med det vandrette plan skal da være mellem 30 og 50, 4.6. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter for l etage og l 1/2 etage, og 13 meter for 2 etager og 2 1/2 etager, målt efter reglerne i bygningsreglementet eller ud fra et af byrådet fastsat niveauplan Bebyggelsens højde målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset 13

15 fra gavltrekanter ) / må ikke overstige 4 meter for bygninger i l etage og l 1/2 etage/ og 7,5 meter for bygninger i 2 etager og 2 1/2 etager. 5, Parkerings- og opholdsarealer 5.1. Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for områdets beboere og virksomhedernes ansatte/ som svarer til mindst 50% af boligetagearealet og 20% af erhvervsetagearealet. Opholdsarealet skal tilvejebringes t inden for de enkelte karréer. x) Såfremt parkeringskravet ikke kan opfyldes/ har byrådet mulighed for at dispensere for manglende parkeringspladser/ mod at der betales bidrag til en kommunal parkeringsfond efter herom gældende regler Der skal indrettes parkeringspladser svarende til mindst én parkeringsplads pr. 120 m 2 boligetageareal eller to parkeringspladser pr. tre boliger/ én parkeringsplads pr. 20 m 2 butiksareal ved større butiksenheder og én parkeringsplads pr. 50 m 2 butiks- og erhvervsetageareal i øvrigt.x) xx) Byrådet har udarbejdet en vejledning om facader og skiltning. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde, xx) 6.2. På forhusbebyggelsen mod vejskel må der ikke anbringes faste baldakiner/ udhængstage o.lign. overdækninger. Overdækninger må kun udføres som markiser af lettere og sammenklappelig konstruktion og skal 14

16 have underkanten mindst 2,2 meter over fortov; fremspringet må ikke være nærmere kantstens- eller rendestenslinien end 0,5 meter og må højst være 2 meter. Byrådet kan forlange, at markiser og skilte tilpasses eventuelle markiser og skilte på naboejendommene Ydervægge skal udføres som muret byggeri og fremstå som blank mur eller med pudsede murflader Bygningers facader skal udføres med en fast fagdeling, hvor vinduer og døre fremtræder med murpiller og murhuller og skal udføres med sokkel, gesims og synlig tagrende Tage skal dækkes med rød vingetegl eller skifer, og facadebebyggelsens tage skal afsluttes med synlig gesims og synlig tagrende. Tage på mindre bygningsdele som kviste og lignende kan tillades dækket med andre materialer som tagpap, zink eller lignende. Tage på mindre bygninger som udhuse, carporte og lignende kan med byrådets særlige tilladelse dækkes med sort tagpap eller andet sort gennemfarvet tagmateriale, og ydervægge udføres af imprægnerede brædder Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende Medmindre andet godkendes af byrådet, må udvendige bygningssider, 15

17 herunder tage/ døre/ vinduesrammer og lign. mindre bygningsdele/ kun fremtræde i materialernes naturf arve eller farver dannet af hvidt/ sort eller jordfarverne (okker/ terra de sienna, umbra, engelsk rødt/ dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt eller sort* 6.8. Ved anvendelse af flere ejendomme til samme formål og ved udvidelser gennem inddragelse af naboejendomme til samme formål/ skal de enkelte ejendommes facader markere sig som enkeltejendomme. x) Byrådet har til hensigt ved kommende ombygnings- og ændringstilladelser at følge de anvisninger/ som findes i pjecerne "Vedligeholdelse af gamle huse i Haderslev" og "Vinduer". xx) Byrådet har til hensigt at udarbejde en registrant over bevaringsværdig beplantning. 7. Bevaring af bebyggelse og træer 7.1. Ingen bygning må nedrives/ ombygges eller på anden måde ændres/ herunder udskiftning af tage/ døre og vinduer/ medmindre byrådet giver tilladelse hertil, x) 7.2. Ingen bevaringsværdige beplantninger og træer må fældes uden byrådets særlige tilladelse, xx) 8, Ubebyggede arealer 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning/ befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted/ ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 16

18 8.3. For hver 3. parkeringsplads/ der etableres inden for området, skal der plantes og vedligeholdes mindst ét træ i området. 9, Senere lokalplaner 9.1. Bestemmelser om områdets nærmere anvendelse og om bebyggelsens placering og udformning og bevaring af det eksisterende miljø samt om placering af parkerings- og opholdsarealer vil blive nærmere fastlagt i senere lokalplaner for de enkelte karréer. 10. Ophævelse af tidligere lokalplaner Lokalplan C for "Boligbebyggelse på hjørnet af Allégade-Naffet" ophæves med den offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr ØST. Således endeligt vedtaget af Haderslev byråd/ den 25. august Kurt Dø borgmester kommunal direktør 17

19

20 Om lokalplaner Hvem laver lokalplaner? Bestemmelserne om lokalplaner står i lov om kommuneplanlægning fra Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt. Der skal laves en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. Offentlig fremlæggelse Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal forslaget fremlægges offentligt, ligesom der skal sendes besked herom til alle ejere, lejere og brugere inden for det område, der berøres af planen. Interesserede lokale foreninger og lignende kan bede om at få skriftlig underretning om de lokalplanforslag, som kommunen fremlægger. Kommunen holder undertiden et borgermøde om lokalplansagen, men har ikke pligt til det. Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget til øvrige myndigheder, som kan have særlige interesser i planen. Amtsrådet får forslaget tilsendt og skal påse, at det overholder de retningslinjer, der er i 15-rammerne, kommuneplanen, regionplanen og andre forskrifter. Borgerne kan være med til at påvirke indholdet og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser og ændringsforslag, der fremkommer inden fristens udløb. Indsigelser og ændringsforslag medfører, at den endelige vedtagelse skal udsættes mindst en måned. Når der er opnået enighed mellem byrådet og amtsrådet om eventuelle ændringer, og der kun er tale om mindre ændringer, skal kun de, som berøres af disse ændringer, have underretning og mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden den endelige vedtagelse. Efter vedtagelsen skal byrådet bekendtgøre lokalplanen offentligt, samtidig med, at de foreninger, myndigheder og ejere, der har fremsendt indsigelser, får skriftlig underretning om vedtagelsen. Hvad skal en lokalplan indeholde? En lokalplan skal indeholde alle emner af byplanmæssig betydning. Derimod er der ingen lovmæssige bestemmelser for hvordan de enkelte emner skal behandles. Loven nævner nogle emner, der kan beskrives i en lokalplan, f.eks. overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, områdets anvendelse, ejendommens størrelse og afgrænsning, vej- og stiforhold, bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse og beplantning, fællesanlæg m.m. Sammen med den egentlige lokalplans tekst og kortbilag skal der være en beskrivelse af, hvad byrådet vil opnå med forslaget, hvordan forslaget hænger sammen med de overordnede planer for området, samt en beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. Hvilke retsvirkninger har lokalplanen? Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør eventuelle forslag til lokalplaner, må der ikke foretages udstykning eller bebyggelse i området, der foregriber den endelige plan. Den endelige lokalplan tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må herefter ikke foretages ændringer, som er i strid med planen. Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer, som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestemmelse findes i kommuneplanlovens 17. Forbudet kan gælde et år. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse. Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende lempelser i forhold til lokalplanen og kommuneplanlovens bestemmelser om regulering af bebyggelsen. Haderslev kommune, teknisk forvaltning, bygnings- & byplanafdelingen, Gåskærgade 28, 6100 Haderslev, tlf , lokal 569. GRØN GRAFISK

INDLEDNING OG FORMÅL. Haderslev byråd har besluttet at udarbejde dette lokalplanforslag,

INDLEDNING OG FORMÅL. Haderslev byråd har besluttet at udarbejde dette lokalplanforslag, Lokalplanområdets afgrænsning. INDLEDNING OG FORMÅL Haderslev byråd har besluttet at udarbejde dette lokalplanforslag, som omfatter området afgrænset ved Møllepladsen/Badstuegade til og med Naffet 14 og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden Juni 2005 Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden 1 LOKALPLAN 10.63.1-1, DET CENTRALE BYOMRÅDE, HOTEL NORDEN Storegade Østerbro Indre Dam Haderslev Dam Indhold Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

må boligerne dog kun udgøre en mindre del af arealet. Området er afgrænset af Teaterstien

må boligerne dog kun udgøre en mindre del af arealet. Området er afgrænset af Teaterstien LOKALPLANOMRADET LOKALPLANOMRÅDET Området er afgrænset af Teaterstien mod vest, Bygnaf mod nord, Ny Allégade mod øst og Jomfrustien mod syd. Teaterstien og Jomfrustien er en del af centerringen. De udgør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979

LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 LOKALPLAN NR. 3.1 FOR LÄNGÅ BY ØRBÆK KOMMUNE DECEMBER 1979 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 3.1 LANGÅ (ERHVERVSOMRÅDE) I henhold til kommuneplanloven (Lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 018-707 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan 2005-2017 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni ROSKILDE KOMMUNE SANKT HANS HOSPITAL Vestervany Havekoloni LOKALPLAN NR. 131 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 131 for et område ved Vestergade REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 1064 Lokalplan for et område til blandet bolig-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ

Parkvej. - et område til boligog institutionsformål. Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ. Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Parkvej - et område til boligog institutionsformål Lokalplan F52 ERGVEJ PANDEBJERGVEJ Amtsgården FJORDVEJ KIRSTINEBERGPARKEN PARKVEJ Hvad er en lokalplan? Tilvejebringelse Byrådet står for tilvejebringelse

Læs mere

Det er byrådets hensigt/ at der opføres. som et kvalitetsbyggeri/ tilpasset den omkringliggende bebyggelse.

Det er byrådets hensigt/ at der opføres. som et kvalitetsbyggeri/ tilpasset den omkringliggende bebyggelse. LOKALPLANENS FORMÅL OG NDHOLD 1 LLUSTRATONSPLAN Det er byrådets hensigt/ at der opføres en ny tæt-lav og aben-lav boligbebyggelse på arealerne øst for og langs med Havvejen mellem Vilstrup Bysving og Herregårdsgyden.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Gundsø kommune LOKALPLAN NR. 5.01 Herringløse landsby INDHOLD Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne...... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Kortbilag til

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere