Genakkreditering. Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede. Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genakkreditering. Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede. Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune"

Transkript

1 Genakkreditering Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune 4. november 2014

2 Indhold 1. Indledning 4 2. Præsentation af behandlingskonceptet Det teoretiske og metodiske fundament Motivational Interviewing Kognitiv adfærdsterapi Det teoretiske fundament siden akkreditering Kognitiv adfærdsterapi Det teoretiske fundament fremadrettet 6 3. Behandlingskonceptet Beskrivelse af behandlingsindholdet Gruppe behandling Aktivitetsgruppen Gruppen på vej mod stoffrihed Individuelle samtaler Social færdighedstræning Almindelig daglig livsførelse Fysisk aktivitet Udvikling af behandlingskonceptet siden akkreditering Gruppe moduler Målsætningsskema Udvidelse af behandlingstilbuddet Kost & Motion Fordeling af personalet Årligt tværfagligt seminar Uddannelse og udvikling af personalegruppen Psykiater tilknyttet afdelingen Øvrig udvikling af behandlingskonceptet Onsdagsmøder Husmøder Fremadrettet udvikling af behandlingstilbuddet Mestring Trepartssamtaler Kost & Motion Oplæg/undervisning Kulturudgange Husmøder Behandlingsplaner Rammer Behandlingens mål og succeskriterier 14 2

3 8. Dokumentation for de opstillede mål Resultatmål Resultatmål Resultatmål Procesmål Procesmål Procesmål Procesmål Gennemførelses og frafaldsanalyse Afbrudte forløb Opsummering 20 Litteraturliste 21 3

4 1. Indledning Hermed fremsendes besvarelse på Direktoratets henvendelse af 21. august 2013 til Statsfængslet Midtjylland, Nr. Snede om genakkreditering af behandlingen ved Mælkebøtten. Genakkrediteringsrapporten er udarbejdet efter Direktoratets vejledning fra januar Overskrifterne i rapporten afviger fra kronologien i vejledningens 5 punkter (s.5) efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Den ændrede disponering er valgt at hensyn til den faglige præsentation og læsevenligheden. Der henvises løbende til relevante bilag i rapporten. 2. Præsentation af behandlingskonceptet Mælkebøtten er en omsorgs- og motivationsafdeling 1, som er placeret i det lukkede afsnit ved Statsfængslet Midtjylland, Nørre Snede. Behandlingen varetages af Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune (CSU). Mælkebøtten er en skærmet afdeling, der tilbyder omsorgs- og motivations behandling til de 20 mest socialt udsatte og belastede stofmisbrugere i Kriminalforsorgens regi. Behandlingen henvender sig til mandlige afsonere over 18 år. Der stilles ingen krav om dommens længde eller kriminalitetens art for at kunne afsone på Mælkebøtten. Forud for visitation til Mælkebøtten udfylder klienten et ansøgningsskema, som kvalificerer ansøgnings- og visitationsprocessen (Bilag 1). Hvis visitationspanelet vurderer, der er behov for afholdelse af en forsamtale, forestår en behandler og en fængselsbetjent denne (Bilag 2). Efterfølgende vurderes klienten ud fra en visitationsgraf (Bilag 3), og der udfærdiges en forsamtale vurdering (Bilag 4). Vurderingen danner grundlag for, om klienten indstilles til afsoning på Mælkebøtten. 2.1 Det teoretiske og metodiske fundament Grundlaget for behandlingsarbejdet er en forandringsmodel bestående af flere teoretiske, metodiske praksisbaserede elementer. Modellen er tilpasset de konkrete forhold i fængslet og Mælkebøttens målgruppe. Der lægges vægt på, at behandlingen tilrettelægges målrettet, struktureret og metodebevidst. Faktorer såsom motivation, anerkendelse, respekt, empati, positive relationer og etik er centrale i arbejdet med at reducere skader af misbrug og forbedre funktionsniveauet og livskvaliteten hos målgruppen. Der er generelt fokus på de små skridts tilgang i forhold til målgruppens forudsætninger og muligheder for at kunne opnå udbytte af behandlingen. De bærende teoretiske kræfter i behandlingen udgøres af Motivational Interviewing (MI) / Motivationssamtalen (Miller og Rollnick, 2004) samt kognitiv adfærdsterapi (Mørch 2005:19f). Motivationssamtalen er en virkningsfuld metode til at fremkalde indre motivation for adfærdsændring (Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen og T, Christensen B. 2005) 2. I kognitiv adfærdsterapi antaget, at komplekse psykosociale problemer som fx misbrug kommer til udtryk i vores adfærd og følelser i bestemte situationer, men at løsningen skal findes i vores tanker. (Beck,

5 2006). Såvel Motivationssamtalen som kognitiv adfærdsterapi er evidensbaserede 3 og CSUs personale er uddannet i og har erfaring med at anvende metoderne. De bærende teoretiske kræfter på Mælkebøtten suppleres af elementer fra Per Revstedts Motivationsarbejde, som benyttes til forståelse af dilemmaer og relationer i motivationsarbejdet. Værdierne i de bærende teoretiske kræfter er karakteriseret ved et positivt og humanistisk menneskesyn. Mennesket forstås som grundlæggende godt. Mennesket fødes med positive egenskaber, hvorfor destruktiv /selvdestruktiv adfærd er noget, der bl.a. læres i miljøet og menneskelige relationer. Mælkebøttens målgruppe bliver ofte opfattet som afvisende, modstandspræget samt umotiverede uden noget ønske om forandring. Det er derfor vigtigt, at behandleren er åben, nysgerrig, undersøgende og vedholdende med at etablere en meningsfuld relation med fokus på ressourcer og potentialer. CSU lægger vægt på, at fængslets personale får den nødvendige indsigt i den anvendte behandlingsmodel, metoder og konkrete samarbejdsmuligheder for at kunne sikre et gensidigt samarbejde om opgaven (Kolind, T., Dahl, H.V., Nielsen, L. & Frank, V.A., 2010) Motivational Interviewing MI (Miller & Rollnick). Motivationssamtalen, er en klientcentreret, styrende metode til at fremme indre motivation for forandring, ved at udforske og afklare ambivalens. Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med fokus på løsninger og tager udgangspunkt i personens positive forestillinger om en løsning. Samtalen orienteres omkring klientens ressourcer og selvoplevede succeser og holder fokus på, hvad personen tidligere er lykkedes med. Dermed får klienten synliggjort egne ressourcer og kompetencer samt styrkes i troen på egne evner og ressourcer. Hovedprincipperne i brugen af MI er: Behandleren er facilitator. Motivation til ændring skal komme fra klienten selv, ikke fra behandleren. Klientens ambivalens skal afklares. Empati og accept udtrykkes af behandleren. Uoverensstemmelse i klientens fremstilling af problemet og løsninger tydeliggøres. Parathed til ændring er en proces i bevægelse. Der tages afsæt i klientens forventning til egen evne. I arbejdet med MI gøres der brug af forandringshjulet (Prochaska og DiClemente) (Bilag 5), for at afdække hvor klienten befinder sig i forhold til en vedvarende forandring. I MI er der fokus på forandringsudsagn, og her kan behandleren sammen med klienten undersøge, hvad der er vigtigt i klientens liv. Metoden giver retning for udviklingsarbejdet. I denne form for arbejde skabes motivation ved at arbejde hen imod noget værdifuldt, i modsætning til at arbejde væk fra (f.eks. misbrug og kriminalitet). 3 Mads Uffe Pedersen, 2010 (s.71): _servicestyrelsen-udkast1.pdf 4 file:///c:/users/lks/downloads/rapport_fra_center_for_rudmiddelforskning_aarhus_u%255b1%255d.pdf 5

6 2.1.2 Kognitiv adfærdsterapi har et konstruktivistisk udgangspunkt. Det antages, at der er en specifik sammenhæng mellem emotioner og tænkning. Heri ligger at menneskets opfattelse af sig selv og dets omgivelser konstrueres gennem menneskets kognition (læringsproces). Verden forstås gennem perception og fortolkning, der kontinuerligt foregår under indflydelse af erfaringer og dermed forudindtagelser. En central del af den kognitive metode består i kognitiv omstrukturering : Opdage og erkende uhensigtsmæssige negative tanker. Forstå negative tankers uheldige indflydelse på problemerne. Ændre eller erstatte problemområderne med mere hensigtsmæssige og realitetstilpassede tankemønstre. Støtte klienten i at øge de tanker, der vedligeholder fokus på et liv med stabiliseret, nedsat eller intet forbrug af rusmidler. Samlet set er målet, at den kognitive teori anvendes som en afdækkende og indsigtsgivende behandling, der har til hensigt at støtte klienten i at opdage og identificere eventuelle personlige og interpersonelle konfliktforhold. Gennem ny selvindsigt samt undersøgelse og afprøvning af alternative måder at forholde sig til sig selv og andre på, tilegnes nye funktionelle måder at håndtere vigtige livssituationer for den enkelte. 2.2 Teoretiske fundament siden akkrediteringen 2009 For at vedligeholde, videreudvikle og kvalitetssikre behandlingstilbuddet har personalet løbende deltaget i temadage, kurser og efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi ved behandling af misbrug samt misbrugsproblematikker Kognitiv adfærdsterapi. Nedenfor er beskrevet den nyeste tilegnede viden indenfor kognitive adfærdsterapi. ACT (Acceptance & Commitment Therapy). ACT handler grundlæggende om at hjælpe klienterne med at gøre tre ting: at kunne acceptere sig selv og andre, vælge værdibaserede livsretninger og engagere sig i handlinger der fører til større livskvalitet. ACT styrker borgerens psykologiske fleksibilitet gennem seks nøgleprocesser, Russ Harris (2010), Hayes, et al., (2004): 1. Accept af personlige oplevelser, eksempelvis anderledes tanker og følelser. 2. Accept af egne anderledes tanker og følelser uden automatisk at konkluder negativt eller uhensigtsmæssigt og handle på baggrund af disse. 3. Træning i at være nærværende i nuet, frem for automatisk hovedsagelig at fokusere på fortid eller fremtid. 4. Træning i at fastholde en vedblivende opmærksomhed i nuet. 5. En proces med at identificere klientens personlige værdier. 6. Evnen til handlinger med det formål at, leve et liv i retningen af personlige værdier. 6

7 CFT (Compassion Focused Therapy) (Gilbert, 2009). FCT læner sig tæt op ad ACT, men med tilføjelse af en yderligere dimension med at klienten øver sig i at være omsorgsfuld og tilgivende over for sig selv. Det vil sige, at få selvindsigt og ikke mindst selvforståelse og accept i forhold til de valg, der træffes i livet. Der er særlig fokus på at kunne berolige sig selv, og være selv-støttende. Der arbejdes med færdigheder i forhold til opmærksomhed, tænkning, adfærd og følelser, her anvendes en model for de 3 følelsesregulerende systemer (Bilag 6). Mindfulness bygger på kognitiv psykologi og relationspsykologisk teori. Antagelsen er, at tanker påvirker os, men kun når vi identificerer os med dem. Kan vi se tankerne som blot tanker - og ikke virkelighed - har de ikke samme magt over os. Det er netop denne iagttagelse af tankerne, der kan sætte os fri af konsekvenserne af dem. Mindfulness er med til at skabe ro og nærvær (inddrages både i ACT og CFT). Det at kunne være i nuet, bringer klienten i kontakt med det, der er vigtigt lige nu og her på en omsorgsfuld og ikke-dømmende måde. 2.3 Teoretisk fundament fremadrettet CSU vil fortsat have fokus på at efteruddanne behandlingspersonalet, således at der sikres en faglig velkvalificeret behandlergruppe, der benytter de beskrevne teorier og metoder på et højt fagligt niveau. Et fremadrettet fokus er at tilføje og implementere øget viden om psykiske belastninger, personlighedsforstyrrelser og udfordringer ved ændringer i målgruppen med henblik på at forebygge dropout af behandlingen. Der vil endvidere være fokus på at videreudvikle personalets teoretiske og metodiske færdigheder i ACT-metoden, en overbygning til det nuværende kompetenceniveau, som medarbejderne har gennemgået. Det kunne fx være temaer som øget indsigt i egne værdier i behandlingsprocessen, overvindelse at typiske barrierer i anvendelse af ACT og træning i anvendelse af metaforer og arbejdet med den krævende og svære klient. Behandlingsopgaven er at imødese hver klient, således at alle oplever optimale udviklingsmuligheder. Dette kan beskrives som at komme i Flow (Bilag 7). At komme i Flow opnås ved at der skabes en passende balance, hvor den enkelte hverken oplever stress eller kedsomhed i forhold til den stillede opgave eller aktivitet. Overskrides disse ydrepunkter, forringes klienternes deltagelse / engagement, og derved etableres dårlige betingelser for trivsel, læring og udvikling. 3. Behandlingskonceptet På Mælkebøtten arbejdes der med skadesreduktion og forbedring af klientens funktionsniveau. Skadesreduktion sigter mod at reducere de sundhedsmæssige, psykiske, sociale og økonomiske skader som følge af stofmisbrug uden nødvendigvis at insistere på stoffrihed 5 Der arbejdes med mål og delmål med henblik på at forbedre klienternes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. I 5 file:///c:/users/lks/downloads/0919-stofmisbrugsbehandling-hovedrapport.pdf 7

8 behandlingskonceptet er der mulighed for at arbejde hen i mod stoffrihed med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov. Stoffrihed er ikke et mål for behandlingen på Mælkebøtten. Det accepteres, som en del af behandlingen, at substitutionsbehandling kan være en del af mange af klienternes liv efter afsluttet behandling. Det drejer sig således om at højne livskvaliteten og forbedret funktionsniveau for den enkelte bl.a. gennem tilegnelse af værktøjer til at håndtere og mestre hverdagen på den bedst mulige måde. For at tydeliggøre kerneopgaven i behandlingen beskrives nedenfor de opstillede mål og delmål, der arbejdes ud fra: Mål: At klienten reducerer fysiske, psykiske og sociale skader som følge af stofmisbrug (skadesreduktion). At klienten via substitutions og/eller medicinskbehandling, opnår et stabilt funktionsniveau. At klienterne forbedrer deres fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. At skabe grundlag for, ophør med eller reduktion af sidemisbrug og misbrugsrelateret kriminalitet. Delmål: At klienten opnår større indsigt i ernæringsrigtige kostvaner, samt at de bliver bekendt med redskaber, der gør dem i stand til at efterleve disse. At klienten får indsigt i og redskaber til at opbygge kroppen, samt ved hjælp af fysisk aktivitet at vedligeholde den. At klienten får forbedret deres fysiske helbred samt at de opnår en sund livsstil. At klienten får indsigt i og redskaber til at forbedre håndtering af egne psykiske problemstillinger / begrænsninger. At klienten udvikler personlige ressourcer og færdigheder At klienten kan identificerer egne problemstillinger om sociale forhold herunder adfærd, relationer, netværk, familie, personlig trivsel, forandring og opbygning af tillidsbaserede relationer. 3.1 Beskrivelse af behandlingsindhold Behandlingsrammen for målgruppen er et struktureret miljøterapeutisk program (Bilag 8). Programmet indeholder individuelle samtaler, gruppebehandling, social færdighedstræning, fysiske aktiviteter og almindelig daglig livsførelse. Der arbejdes ud fra en kognitiv tilgang (adfærdsterapi). Indholdet, intensiteten og niveauet tilpasses så vidt muligt den enkeltes situation og forudsætninger. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af behandlingsindholdet. 8

9 3.1.1 Gruppebehandlingen I gruppebehandlingen findes to sideløbende indsatser: Aktivitetetsgruppen og gruppen på vej mod stoffrihed. Gruppebehandlingen er tilrettelagt ud fra 7 moduler (Bilag 9). Modulernes overskrifter bruges i begge gruppetilbud, men tilpasses gruppens forskelle i ressourcer, kognitive færdigheder og målsætninger Aktivitetsgruppen. Den aktivitetsbaserede del af behandlingen er startstedet for alle nyankomne klienter. Aktiviteten er samtidig for den del af målgruppen der er mest ressourcesvage og socialt belastede i et fysisk, psykisk og socialt henseende. Behandlingen har skadesreduktion, stabilisering og forbedring af funktionsniveauet som primært mål. I aktivitetsgruppen anlægges der en kreativ indgangsvinkel til de emner, der arbejdes med. Selve aktiviteten er et centralt omdrejningspunkt for samarbejdet og relationen mellem klienten og behandleren. Aktiviteten danner grundlag for den primære kontakt, da målgruppen ofte finder det vanskeligt at tale om sig selv. Den fælles aktivitet er med til at åbne op for den motiverende samtale som indgangsvinkel til det videre behandlingsarbejde. Aktiviteter kan eksempelvis være collager, malerier, glas, tegning, ler osv. Formålet med de kreative opgaver er at give klienterne et alternativt sprog at udtrykke sig med. Der skabes mulighed for, at klienterne kan opnå indsigt egen identitet, værdier, følelser, kompetencer og fremtid. Aktiviteten giver klienterne succesoplevelser i forhold til egne færdigheder og troen på sig selv. Fordelen ved en aktivitetsgruppe er, at indhold og arbejdsprocesserne kan tage højde for, at mange i målgruppen har vanskeligt ved at holde fokus og koncentration samt at være sammen med andre mennesker. Med aktiviteter i fokus skabes der rammer for samvær og samtale, uden at samtalen og gruppedynamikken bliver for intensiv jf. Flowmodellen Gruppen på vej mod stoffrihed. Gruppen på vej mod stoffrihed, henvender sig til den del af målgruppen, som er i stand til at deltage i og modtage undervisning. Her arbejdes der med de 7 førnævnte moduler (Bilag 9) med tilhørende skriftlige opgaver, der efterfølgende fremlægges i plenum. Ved at deltage i gruppen på vej mod stoffrihed, er målet ikke nødvendigvis stoffrihed. Det forventes som et minimum, at klienten har et ønske om ændringer i eget liv efter løsladelse, og at han kan i talesætte dette. De ønskede ændringer kan være stoffrihed, men det kan også være at forblive i substitutionsbehandling, med eller uden sidemisbrug efter endt afsoning. Der vil altid blive taget udgangspunkt i den enkeltes situation, ressourcer og mål. Vores erfaringer viser, at den enkeltes mål ændre sig i løbet af opholdet. Når nogle af klienterne viser evne og lyst til at arbejde mere målrettet mod stoffrihed, er det ofte hensigtsmæssigt at overflytte dem til et andet behandlingstilbud, der har stoffrihed som mål Individuelle samtaler. Hver klient deltager i mindst én individuel samtale hver uge af ca. 45 minutters varighed i de indrettede samtalerum. I samtalen udformer klienten i samarbejde med kontaktbehandleren målsætningen, der skal arbejdes ud fra under opholdet. Målsætningen 9

10 indeholder tre områder; psykisk, fysisk og socialt (Bilag 10), og målsætningen journalføres i CSUs klientsystem. De tre områder følger Mælkebøttens ansøgnings-, opfølgnings- og udskrivningsskemaer, som anvendes til dokumentation for målopfyldelse. Målsætningen revideres løbende i takt med klientens udvikling og/eller ændret fokus Social Færdigheds Træning (SFT). Social færdigheds træning har til formål at udvikle de sociale kompetencer, der kan hjælpe klienterne med klare sig i forskellige situationer, hvor der ikke er misbrug. Der arbejdes blandt andet med, at: Sætte personlige grænser, sige til og fra. Sætte ord på egne oplevelser og behov. Lytte til og interessere sig for andre. Bede om hjælp og støtte fra andre klienter og det tværfaglige personale i forskellige situationer, uden at blive påvirket uforholdsmæssigt af afslag og svigt. Håndterer andres aggression, både verbal og nonverbal. Færdighedstræningen er at sætte klienterne i stand til at kommunikere mere effektivt med andre, og blive i stand til at reflektere over sig selv i relation til andre mennesker. På Mælkebøtten handler det også om at lære at indgå kompromisser, således at kulturen på afdelingen giver plads til alle Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Almindelig daglig livsførelse har til formål at afdække klientens formåen og eventuelt behov for støtte, både under og efter afsoning. Her er der fokus på eksempelvis: Egenomsorg, herunder hygiejne, tøjvask, oprydning mm. Daglige fælles pligter herunder rengøring, madlavning mm. Fritidsaktiviteter. Træning af koncentration og opmærksomhed. Træning af overblik og planlægning. Læring af nye mestringsstrategier. ADL bruges af personalet til en vurdering omkring særlige behov for hjælp, støtte og eventuelt et individuelt behandlingsstruktur ved behandlingens opstart, med henblik på fuld deltagelse i det daglige program Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har til formål at styrke klienternes fysiske og psykiske helbred. Sundhedsstyrelsen 6 anviser, at fysisk aktivitet ikke behøver at være anstrengende for at opnå sundhedsmæssige og psykologiske effekter. I behandlingen er der fastlagt 2 daglige walk & talk af 30 minutters varighed, og det er obligatorisk at deltage. Formålet er først og fremmest motion, men samtidig også en lejlighed til samtale. I behandlingsprogrammet er onsdagen dedikeret til spilledag. I vinterhalvåret er der tilbud om at komme i hallen i 70 minutter med forskellige aktiviteter. Dette tilbud er baseret på frivillighed og klienterne skal melde sig til om morgenen. De øvrige klienter opholder sig i behandlingsafsnittet, 6 10

11 hvor der findes forskellige brætspil, wii, bordtennis mm. I sommerhalvåret er vi så vidt muligt udenfor på boldbanen i 90 minutter. Her er der tilbud om forskellige fysiske aktiviteter. Alle skal deltage i disse, men som minimum gå rundt. 4. Udvikling af behandlingstilbuddet siden Akkrediteringen. Siden Akkreditering af 2009 er der arbejdet med udvikling af behandlingen, som beskrives i det følgende: 4.1 Gruppe moduler Der er siden akkrediteringen af 2009, i takt med erfaringer og uddannelse af personalet, udviklet på modulerne (Bilag 11). Bilag 9 viser det oprindelige indhold. Ny viden inkluderer ny viden for at kvalitetssikre behandlingsindsatsen. For begge gruppetilbud er der tilført mindfulness øvelser hver morgen kl Årsagen hertil er at vi ønsker at fremme mere nærvær i nuet hos klienterne ved behandlingens start. Efter øvelsen scorer den enkelte sig selv på en skala fra 1-10 i forhold til hvordan har jeg det i dag. 4.2 Målsætningsskema. Klienten udarbejder i samarbejde med behandleren et målsætningsskema (Bilag 10) inden for den første uge. Tidligere blev de placeret i en mappe. Nu bliver klientens målsætning hængt op på tavlen på betjentkontoret, således at det er et synligt arbejdsredskab på tværs af faggrupperne. Det er et dynamisk redskab, der ændres i takt med klientens udvikling, og indeholder en beskrivelse af hvad klienten gerne vil arbejde med samt, hvordan der arbejdes med det i det daglige. 4.3 Udvidelse af behandlingstilbuddet. Kriminalforsorgen har besluttet, at behandlingstilbuddet i Mælkebøtten pr. 1. april 2014 udvides enkelte dage om eftermiddagen og aftenen. Det betyder, at én behandler er til stede mandag - torsdag til kl Da der ikke er tilført ekstra personalemæssige ressourcer til løsning af denne opgave, er der udarbejdet en rulleplan for personalet. Det har givet udfordringer for personalet at motivere klienterne til at deltage. Det er en rodfæstet opfattelse, at tiden efter kl er klienternes fritid. 4.4 Kost og Motion. Der har siden akkreditering i 2009 været fokus på kost og motion. I de årlige opfølgninger er udfordringerne beskrevet med klienternes overvægt som følge af afsoning på Mælkebøtten. Data viser, at deltagerne ikke er undervægtige ved udskrivning, men hos en del af klienterne fører overspisning, indtagelse af sukkerholdige produkter og visse former for medicin til overvægt (BMI-måling). Erfaringen er, at misbrugsadfærden erstattes af en ny og usund adfærd med overspisning og overdreven sukkerforbrug. I juli 2014 er der gennemført et intensivt program, hvor det eneste behandlingsmæssige fokus var kost og motion. Formålet med projektet var at tilføre fælles erfaringer og viden. Personalet påtog sig en styrende rolle med dagligt at udpegede motions- og madhold. Ved afslutning blev der gennemfør en evaluering sammen med klienterne. Klienterne havde en oplevelse af større velvære fysisk og psykisk fx bedre søvn og mere energi. Personalet havde samme oplevelse som af klienterne. Der blev samtidig set en effekt på både det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. 11

12 Siden gennemførelse af ovenstående program er der taget initiativ til nye tiltag om kost og motion. Dette beskrives under punkt Fordeling af personalet. I modsætning til tidligere praksis, besluttede Kriminalforsorgen i 2012, at der skulle være 2 behandlere fast tilknyttet til afd. H og 2 på afd. I. Ligeledes skulle fængselsfunktionærerne primært tilknyttes een afd. Formålet med dette tiltag var, at der skulle etableres endnu tættere tværfagligt samarbejdet omkring klienterne og styrke den fælles kultur på afdelingen. 4.6 Årligt tværfagligt seminar. Der afholdes et årligt 2-dages seminar for det tværfaglige personale. Seminaret indeholder faglige oplæg fx i forhold til at arbejde med målgruppen, fordybelse i dagligdagens behandlingsindsats, bearbejdning af dokumentation til udvikling af behandlingstilbuddet, teambuilding og socialt samvær. Erfaringer viser, at denne indsats styrker samarbejdet på tværs af faggrænserne i dagligdagen, og er med til at styrke og kvalitetssikre behandlingsindsatsen. 4.7 Uddannelse og udvikling af personalegruppen. CSU har meget fokus på uddannelse og efteruddannelse af behandlerpersonalet. Der er siden akkrediteringen fra 2009, tilført følgende faglige viden til behandlergruppen. - Misbrugsbehandling af personlighedsforstyrrede klienter. - Mestring af rusmiddel og psykiske problemer (På vej til et bedre liv - Team for Misbrugspsykiatri) - Benægtelse. Arbejde med begrebet i forhold til misbrug og kriminalitet. - ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - CFT (Compassion Focused Therapy) 4.8 Psykiater tilknyttet afdelingen. Fængslet fik i januar 2013 en psykiater tilknyttet Mælkebøtten og frekvensen er 5 timer hver 14. dag. Dette har haft en gavnlig påvirkning på flere områder: Mere konkret viden omkring den enkeltes besværligheder/begrænsninger/lidelser, til gavn for det daglige behandlingsarbejde, men også en større selvindsigt for klienterne. Mulighed for udredninger / beskrivelser af klienten til brug i arbejdet med at sikrer den rette støtte og hjælp, under og efter afsoning. Der afholdes et tværfagligt koordinerende møde, hvor psykiateren gennemgår de klienter, han har haft i konsultation. Tiltaget styrker det tværfaglige samarbejde og medvirker til at kvalitetssikre behandlingstilbuddet. Samarbejdet er i højere grad præget af en ensartet tilgang til den enkelte klient og målgruppen som helhed. 5. Øvrig udvikling af behandlingstilbuddet 5.1 Onsdagsmøder. Onsdagsmøderne blev tilført med henblik på at vedligeholde og udvikle en helhedsorienteret behandlingsindsats på tværs af faggrupperne, omkring den enkelte klient. 12

13 Kontaktbehandleren levere en statusopdatering i forhold til målsætningen samt ved brug af relevant data. På tværs af faggrupperne bestemmes de fremadrettet tiltag for den enkelte klient. 5.2 Husmøder. Det ugentlige husmøde afholdes på hver afdeling. De har været en fast del af behandlingskonceptet siden opstart. Alle klienter, behandlerne og en fængselsfunktionær deltager. Formålet er at styrke kulturen på afdelingen, at klienterne bliver bedre til at deltage i møder, samt i styrke grundlagt for at indgå kompromisser og gensidige aftaler. Personalet formidler relevante oplysninger og den kommende uges program for klienterne. 6. Fremadrettet udvikling af behandlingstilbuddet. Med udgangspunkt i de sidste tre års dokumentation samt de tilhørende erfaringer beskrives de fremadrettede tiltag nedenfor. 6.1 Mestring: Det er besluttet, at der fremadrettet skal rettes fokus på begrebet mestring og mestringsstrategier (KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik) 7 som en del af den daglige behandlingsindsats. Årsagen er, at de naturlige begrænsninger ved fængselsrammerne giver udfordringer i forhold til at indøve hensigtsmæssige strategier og adfærd i frihed. Et øget fokus på mestring vil give større fokus og bevidsthed fra behandlernes side i at støtte klienterne i at mestre livssituationer. Det indholdsmæssige i mestring er at støtte klienten i: At forholde sig til de betingelser omgivelserne byder. At tolerere og tilpasse sig negative begivenheder og realiteter. At opretholde et positivt selvbillede. At bevare en følelsesmæssig balance og livskvalitet. At bevare et tilfredsstillende forhold til andre mennesker Mestring er påkrævet i en række situationer, såsom: Ukendte situationer. Belastende situationer. Kravsituationer. Vanskelige sociale situationer. Misforståelser i sociale sammenhænge. Højrisikosituationer (tilbagefald) Der vil blive arbejdet med at understøtte selvindsigt, afklaring af ressourcer med henblik på at udvikle adfærden hos klienten på områderne følelsesregulering og problemløsning. 6.2 Trepartssamtaler (møde mellem behandleren, kontaktbetjenten og klienten) har været en del af behandlingsindsatsen siden akkrediteringen af Mælkebøtten. Det har været en udfordring at få 7 KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer samt hentet inspiration hos bl.a. systemisk teori, adfærdspsykologien og Aron Antonovsky. Lene Metner og Peter Storgård (2008) hos 13

14 afholdt samtalerne planmæssigt, blandt andet på grund af de to faggruppers forskellige arbejdstider. Fremadrettet vil der blive fastlagt en klar struktur og fokus på mødeafholdelsen. 6.3 Kost og motion Som nævnt tidligere i 4.4 er der blevet arbejdet løbende med kost og motion, uden at udfordringerne med deltagernes overspisning og overvægt er løst. Personalet vil fremadrettet være mere styrende i forhold til kosten og motionen. Det vil blive iværksat som en tværfaglig indsats med mere struktur på husmøderne i forhold til madplaner og etablering af madhold. Personalet vil i fællesskab være mere synlige og deltagende i forhold til indkøbshjælp, tilberedning af maden samt tilføre et større udvalg af fysiske aktiviteter. 6.4 Oplæg/undervisning. Der vil blive indført temadage, workshops, oplæg og undervisning om relevante og specifikke emner for klienterne som samlet gruppe. Der er positive erfaringer fra tidligere afholdte temadage, faglige oplæg, kursus i førstehjælp, hygiejnekursus og en kokkedag med fokus på nemme sunde retter. Fremadrettet vil der blive arbejdet målrettet og struktureret med at afholde disse indsatser og integrere den nye viden i daglig praksis. 6.5 Kulturudgange. Fremadrettet vil kulturudgange blive en del af behandlingsindsatsen. Det er tanken, at der laves en liste over planlagte kulturudgange, hvor klienterne kan deltage, såfremt de opfylder de fængselsmæssige betingelser. Dette skal ses som en motiverende faktor i behandlingen blandt andet til ophør med sidemisbrug under afsoningen. Det er ligeledes tiltænkt, at en behandler skal deltage i kulturudgangene. 6.6 Husmøder. Behandlerne vil fremadrettet være styrende og tilføre en klar struktur for at styrke deltagernes deltagelse i og engagement på møderne. Faste punkter skal tilgodese udfordringerne om sund kost. 6.7 Behandlingsplaner. Behandlingsplaner vil fremadrettet blive udarbejdet sideløbende med målsætningsbladet, og de vil være tilgængelige for alle personalegrupper. Behandlingsplanerne erstatter statusopdateringerne. Planerne er en uddybning og konkretisering af de områder, klienten ønsker at arbejde med og de tilhørende metodiske overvejelser af behandleren. Formålet er at bidrage til den fælles forståelse af mål, udfordringer og indsatser personalegrupperne imellem. Behandlingsplanen vil blive benyttet til onsdagsmøderne. 6.8 Rammer. Indretning af gruppe og samtalerum. Det er besluttet, at de rum der står til rådighed til samtaler og gruppeundervisning, istandgøres og indrettes, så de fremtræder mere rolige og imødekommende for hermed at understøtte behandlingskulturen. 7. Behandlingens mål og succeskriterier Behandlingens mål for Mælkebøttens er opdelt på henholdsvis 2 resultatmål og 3 procesmål (Bilag 14). Resultatmålene er at: 70 % gennemfører behandlingen på Mælkebøtten. 14

15 70 % er tilknyttet videre behandling. Ved gennemført behandling forstås, at klienten er på Mælkebøtten til løsladelse eller overføres til anden godkendt behandling, som en del af afsoningen. Resultatmål 2 tilknyttet videre behandling defineres ved, at klienten som minimum er tilknyttet et misbrugscenter eller anden godkendt behandling. Procesmål, proces-delmål samt målepunkter for disse er, at forbedrer klienternes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau (Bilag 14). Der måles løbende på procesmålene under opholdet på Mælkebøtten. Denne opgave løses ved hjælp af spørgeskemaer, som besvares af målgruppen på Mælkebøtten. Ansøgningsskema (Bilag 1) Opfølgningsskema (udfyldes efter 4 uger og derefter hver 10. uge). (Bilag 15) Udskrivningsskema (Bilag 16). Skemaerne indtastes i analyseværktøjet Defgo-net. Data udtrækkes til dokumentation og opfølgning på behandlingsarbejdet. 8. Dokumentation for de opstillede mål I dette afsnit redegøres for opnåelse af resultat- og procesmål. Data for årene 2011 til 2013 anvendes. 8.1 Resultatmål Resultatmål1: Gennemført behandling Det første resultatmål for Mælkebøtten er, at 70 % gennemfører behandlingen. Definitionen på gennemført behandling er, at klienterne er på Mælkebøtten til endt straf, prøveløsladelse eller at de sluses videre til anden godkendt behandling som et led i afsoningen. 15

16 % % % Antal udskrevne Antal gennemført behandling % gennemført i forhold til udskrevne Tabel 1. Gennemført behandling I tabel 1 ses, at resultatmål 1 er opnået i I 2011 til 2013 er der en stigning i gennemførte forløb på 24 %. Stigningen i gennemført behandling tilskrives en målrettet indsats for at fastholde den udsatte og belastede klientgruppe. Den løbende opfølgning på målene og daglige observationer har betydet, at fokus er blevet rettet på de klienter med særlig høj belastningsgrad og lavt funktionsniveau, som har begrænset dem i at følge behandlingsprogrammet. Der er tilrettelagt øget individuel støtte for disse klienter med henblik på at kunne deltage i det daglige program på lige fod med de andre klienter. Der vil i den fremtidige indsats være opmærksomhed rettet mod denne målgruppe, og fortsat blive tilrettelagt særlige forløb for at fastholde dem i behandlingen Resultatmål 2: Gennemført behandling m/videre forløb Resultatmål 2 er, at 70 % er tilknyttet videre forløb ved gennemført behandling. Definitionen på videre forløb er, at klienten som minimum er tilknyttet et misbrugscenter eller anden godkendt behandling. 16

17 % 89% 88% Antal gennemført behandling Antal gennemført m/videre forløb % i videre behandling i forhold til antal udskrevne Tabel 2: Gennemført behandling med videre forløb. I tabel 2 ses, at resultatet er nået de sidste tre år. Der ses et fald på 7 % over de sidste 3 år, fra 95 % i 2011 til 88 % i Forklaringen på dette skal findes i, at et antal klienter ikke modtager substitutionsbehandling ved udskrivning, og derfor ikke ønsker tilknytning til et misbrugscenter. Målgruppen har generelt den forståelse, at tilknytning til et misbrugscenter kun er nødvendig ved substitutionsbehandling og ikke til fx tilbagefaldsforebyggende samtaler. Indsatsen vil fremover fokusere på målrettet at motivere klienter, der ikke er i substitutionsbehandling ved løsladelse, til at blive tilknyttet et misbrugscenter. Dette vil vi gøre ved at have fokus på emnet i enesamtaler i forbindelse med løsladelsesarbejdet. Her vil enesamtalernes omdrejningspunkt være løsladelsessituationen, herunder daglige struktur såsom, indhold i hverdagen, støttende kontakt til familie/netværk, misbrugscenter, væresteder mm. 8.2 Procesmål Under procesmålene gennemgås målingerne for 2011 til 2013 samlet. Begge tabeller er vedlagt med mere detaljeret målinger, uden at blive gennemgå i rapporten. Der vil løbende blive henvist til bilagene Procesmål 1: Psykisk selvoplevede psykiske belastninger Målet er, at de selvoplevede psykiske belastninger mindskes under opholdet. For at anskueliggøre udviklingen over tid, sammenlignes de selvoplevede psykiske belastninger ud fra de valgte målepunkter ved indskrivning og udskrivning. Målingen af de selvoplevede psykiske belastninger for årerne udgør i alt 117 udskrevne klienter uanset indskrivningstidspunktet. Tabellen i Bilag 15 viser, at målet er nået. Det største fald 17

18 ses på depression, angst og svære koncentrationsproblemer, med et fald på henholdsvis 33 %, 30 % og 23 % fra indskrivning til udskrivning. De øvrige tabeller for de selvoplevede belastninger viser fordelingen på udskrivnings år i bilag 16-17, og fordelt på aldersgrupper i bilag Procesmål 2: Fysisk tilstand Målet er, at klienterne dyrker mere motion. Med motion forstås de indlagte walk & talk i behandlingstilbuddet og de øvrige motionstilbud i ugens løb. Under fysisk tilstand måles også klienternes BMI. Målet her er, at så mange klienter som muligt ligger indenfor normal BMI (måles ved udskrivning med brug af Målingen på dyrket motion for årerne udgør 117 klienter udskrevet uanset indskrivningstidspunkt. Dyrket motion for årene i bilag 24 viser, at målet er nået. Den største stigning på 48 % ses ved dyrket motion mellem dage. Årsagen til at stigningen ikke er højere skal findes i, at nogle klienter i perioder er så dårlige, at de ikke kan deltage i den indlagte motion. Det største fald på 78 % er på 0-10 dage, og dette forklares med de indlagte walk & talk. Med udgangspunkt i målgruppens belastningsgrad er resultatet tilfredsstillende. Fremadrettet vil der blive arbejdet på at få flere til at dyrke motion mellem dage. Det vil vi blandt andet gøre gennem det øgede fokus på kost og motion. I tabellen for måling af BMI i bilag 25 ses et fald på11 % i gruppen af undervægtige, 9 % indenfor normal BMI, samt en stigning på henholdsvis 11 % og 9 % ved overvægtig og fedme. Tallene viser at målet ikke er nået. Det forventes, at en øget indsats og fokus på kost og motion vil blive synligt i resultatmålingen fremadrettet Procesmål 3: Socialt. I procesmål 3 måles på, at klienterne er mere sociale ved udskrivning end ved indskrivning. Dette måles i forhold til indtaget måltider, samt måltider indtaget sammen med andre. Det antages, at klienterne øger deres sociale kompetencer ved at deltage i måltider sammen med andre. Ligeledes antages, at de mest socialt sårbare klienter på afdelingen øger deres psykiske og fysiske sundhed ved at øge antallet af måltider alene, såvel som sammen med andre. Der arbejdes kollektivt såvel som individuelt med dette. Der måles på 117 klinter udskrevet i årerne Tabellen viser antal måltider spist per dag Bilag 26 viser, målet er nået. Tallene viser et positivt resultat fra indskrivning til udskrivning med en stigning på 41 % ved 3 måltider per dag. Ved antal måltider spist per dag sammen med andre ses i bilag 27 det største fald ved 0 måltider på 30 % og den største stigning ved 3 måltider sammen med andre på 37 %. Det forventes, som tidligere nævnt, at disse tal vil ændre sig i takt med den øgede indsats omkring kost og motion. 18

19 9. Gennemførelses - og frafaldsanalyse Under dette punkt præsenteres de samlede tal for for at give et overordnet billede af målgruppen (se bilag 28). Direktoratets halvautomatiserede tabel er anvendt. I alt 117 klienter er udskrevet i perioden uanset indskrivningstidspunkt. Tallene i bilag 28 viser, at: Gennemførelsesprocenten for hele målgruppen er 74 %, resultatmålet ligger på 70 %. Frafaldsprocenten på hele målgruppen er 26 %, det største frafald ses procentmæssigt i aldersgruppen under 25 år. Den gennemsnitlige behandlingstid er på 25,1 uge. For de gennemførte forløb er det 28 uger i gennemsnit og 19 uger for de afbrudte forløb. Der ses en overvægt af klienter i aldersgruppen og over 35. Præferencestof for den samlede målgruppe er størst ved opioider og hash. Præferencestof for afbrudte forløb har en overvægt ved opioider. Der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem ikke dansk oprindelse og gennemført / afbrudt behandling. Køn har ingen indflydelse på resultatet, alle klienter er mænd. Gennemførelsesresultatet er tilfredsstillende i forhold til resultatmål 1. Der vil løbende være fokus på, at så mange som muligt gennemfører behandlingen. En særlig indsats vil blive rettet mod at gå i dybden med at analysere årsagen til at et forløb bliver afbrudt, uanfægtet om det er af disciplinære årsager eller eget ønske. 9.1 Afbrudte forløb I tabellen over afbrudte forløb i bilag 29 ses en oversigt over de afbrudte forløb for årene Tallene er opdelt og baseret på antal afbrudte forløb i forhold til antal udskrevne i det enkelte år. De er opdelt i afbrudt efter eget ønske og afbrudt på grund af disciplinære forhold. Tallene ved afbrudt behandling efter eget ønske viser et positivt fald på 14 % i perioden 2011 til Denne positive udvikling tilskrives det øgede fokus på de klienter, der har behov for særlige forløb og hensyn, i forhold til den enkeltes belastningsgrad på det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. De afbrudte behandlingsforløb grundet disciplinære forhold viser et fald på 10 % i samme periode. En del af forklaringen er klienternes manglende evne til at løse konflikter og uenigheder på anden vis. Der vil i tråd med de øvrige tiltag blive rettet fokus på konflikthåndtering for herved at styrke behandlingskulturen. 19

20 11. Sammenfatning I genakkrediteringsrapporten er der redegjort for kravene i Direktoratets vejledning punkter 1-6. Rapporten er baseret på den oprindelige akkrediteringsansøgning fra Der er beskrevet ændringer i behandlingskonceptet siden den endelige akkreditering samt planlagte fremadrettede tiltag. Genakkrediteringsrapporten kan således læses som et selvstændigt dokument, der også gør rede for resultat og procesmål for perioden , samt frafalds /- gennemførelsesanalyse hvor Direktoratets halvautomatiserede tabel er benyttet. Mælkebøtten er en omsorgs- og motivationsafdeling i det lukkede afsnit i Statsfængslet Midtjylland, Nørre Snede. Behandlingsarbejdet er baseret på flere teoretiske, metodiske og praksisbaserede elementer. De bærende kræfter udgøres af Motivational Interviewing (MI) samt kognitiv adfærdsterapi, der har til hensigt at støtte klienten i opdagelse og identificering af personlige og interpersonelle problematikker. Der er siden 2009 implementeret ny viden indenfor den kognitive adfærdsterapi, ACT, CFT og Mindfullness. Formålet er at styrke klientens psykologiske fleksibilitet. Metoderne hjælper bl.a. klienten med at acceptere personlige oplevelser, anderledes tanker og være tilgivende overfor sig selv. På Mælkebøtten arbejdes der med skadesreduktion og forbedring af klientens funktionsniveau. Sigtet er at reducere de sundhedsmæssige, psykiske, fysiske og sociale belastninger, samt at klienten forbedrer sin livskvalitet, uden at målet nødvendigvis er stoffrihed. Behandlingsrammen er et struktureret miljøterapeutisk behandlingsmiljø, der bl.a. indeholder individuelle samtaler, gruppebehandling, social færdighedstræning, fysiske aktiviteter og Almindelig Dagligdags Livsførelse (ADL). Analysen af behandlingens resultat- og procesmål viser, at indsatsen har en positiv effekt på klienterne. Overordnet kan behandlingskonceptet siges at virke på den udsatte og belastede målgruppes problemstillinger inden for rammerne af et fængselsmiljø. Specifikt er der udfordringer med at nedbringe klienternes vægt efter en generel undervægt øges til overvægt under afsoningen. Siden akkrediteringen i 2009 er der arbejdet med udvikling af behandlingstilbuddet med specielt fokus på kost og motion. Behandlingstiden er fra udvidet til også at omfatte aftener til kl. 20 fire aftener om ugen. Udfordringerne ligger fortsat på kost og motion. Der er indført en strammere styring af fx indkøb, tilberedning af mad og indtagelse af måltider. De naturlige begrænsninger i fængselsmiljøet for indøvelse af hensigtsmæssige strategier og adfærd i frihed har givet anledning til fremover at rette fokus på begrebet mestring og mestringsstrategier med henblik på at imødegå recidivrisikoen i forhold til misbrug og kriminalitet. Oversigt over det aktuelt tilknyttede behandlingspersonale er vedlagt som bilag

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Web-udgave. Center for Socialt Udsatte. www.csuhorsens.dk. 27. juni, 2014. Reference: Journalnr. 09-64-0009

Web-udgave. Center for Socialt Udsatte. www.csuhorsens.dk. 27. juni, 2014. Reference: Journalnr. 09-64-0009 Web-udgave Behandling til indsatte med hash- og kokainmisbrug, indsatte i substitutionsbehandling og afgiftningstilbud (HASK) til indsatte i Statsfængslet Møgelkær. Reference: Journalnr. 09-64-0009 Center

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

BEHANDLINGSPLANER. Systematisk og målrettet behandlingsplansarbejde. Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling

BEHANDLINGSPLANER. Systematisk og målrettet behandlingsplansarbejde. Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling BEHANDLINGSPLANER Systematisk og målrettet behandlingsplansarbejde Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012, Helene Bygholm Risager Dagsorden Introduktion til behandlingsplaner

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Motivationssamtaler om rygestop

Motivationssamtaler om rygestop Motivationssamtaler om rygestop Et E-learningprogram til konsultationssygeplejersker Forandringsspiralen Forandringsspiralen, eller forandringshjulet, er en teori om hvordan vi mennesker beslutter os for

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen Ergoterapeut Kognitiv uddannelse grund+udvidet Dobbeltdiagnose uddannelse Kursusleder uddannelse i på vej til et bedre liv Motiverende interview Personer med alvorlige psykiske lidelser med funktionssvigt

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere