Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller"

Transkript

1 Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2014 for AURIGA INDUSTRIES A/S Auriga Industries A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig T: E: CVR no. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre T: E: CVR no. DK

2 Side 2 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Auriga-koncernen har tilrettelagt en række interne kontroller for at beskytte virksomheden mod tab og misbrug af virksomhedens værdier samt sikre en korrekt rapportering. I henhold til forretningsordenen, revisionsudvalgets kommissorium samt Årsregnskabslovens 107b redegøres her for de interne kontroller og risikostyring generelt i relation til selskabets regnskabsmæssige rapportering. Kontrolmiljø Formålet med et effektivt kontrolmiljø er at sikre, at både interne og eksterne retningslinjer, love og regler mv. efterleves. Kontrolmiljøet udgør de overordnede rammer for etablering af velfungerende interne kontroller. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge de overordnede interne retningslinjer og anvisninger på baggrund af de lovgivningsmæssige rammer. I overensstemmelse med EU-direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (8. direktiv), den danske revisorlov ( 31, stk. 2) og gældende anbefalinger om god selskabsledelse har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg til bl.a. at overvåge processen omkring regnskabsaflæggelse. Revisionsudvalget er et ledelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, der træffes af den samlede bestyrelse. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige ledelse inden for bestyrelsens fastlagte retningslinjer og anvisninger. Direktionen fastlægger retningslinjerne for den operationelle ledelse gennem en række politikker, procedurer og instrukser, og overholdelsen heraf indskærpes løbende, ligesom der løbende foretages stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen har ansvaret for den løbende risikostyring i form af halvårlige risikorapporter, der sigter mod at belyse og imødegå koncernens risikoforhold, hvilket bidrager til at sikre robust drift og kontrolleret vækst. Desuden har direktionen ansvaret for regnskabsaflæggelse i form af interne regnskaber på måneds- og kvartalsbasis samt udarbejdelsen af eksterne delårs- og årsrapporter. Risikostyringen i relation til regnskabsaflæggelsen er udformet for at begrænse risikoen for væsentlige fejl og kan alene skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at væsentlige fejl og uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Det operationelle ansvar er forankret decentralt i koncernens matrix-organisation. Denne organisatoriske struktur bidrager til et effektivt kontrolmiljø, hvor interne kontroller forankres. Koncernøkonomifunktionen, Corporate Finance, har ansvaret for at overvåge selskabets interne kontroller samt udføre koncernrelaterede kontrolaktiviteter med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig regnskabsmæssig rapportering. De daglige regnskabs- og økonomiopgaver varetages af lokale økonomifunktioner i henhold til interne retningslinjer og politikker samt lokale krav. Risk Management-funktionen har det operationelle ansvar for den generelle overvågning af og rapportering om risikoforhold.

3 Side 3 af 5 Forretningsgangene og de finansielle rutiner, herunder præcisering af ansvarsområder for de enkelte ledelseslag samt den finansielle organisation, er således reguleret af governance-strukturen, der tilsikrer en ensartet og struktureret styring af hele den globale koncern. Risikovurdering Bestyrelsen og direktionen foretager løbende en vurdering af risikoen for tab og misbrug af virksomhedens værdier samt risici og interne kontroller forbundet med regnskabsaflæggelsesprocessen. Arbejdet omfatter løbende kortlægning af risici, vurdering af sandsynligheder og potentielle konsekvenser samt iværksættelse af risikobegrænsende tiltag. I den regnskabsmæssige rapportering er visse poster baseret delvist på skøn eller dannes på baggrund af komplekse processer. Disse poster kan indeholde en relativt større risiko for fejl end andre poster. Koncernledelsen foretager løbende vurderinger af disse forhold for at identificere særlige risici og iværksætte supplerende handlinger. Bestyrelsen foretager en årlig vurdering af koncernens organisationsstruktur og bemanding i nøglepositioner, herunder arbejdsområder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inkl. IT, Risk Management, Treasury, Tax og Controlling. Den generalforsamlingsvalgte revision, pt. Deloitte, rapporterer eventuelle væsentlige svagheder i koncernens interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen i revisionsprotokollen til bestyrelsen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i et Management Letter til direktionen. Alle væsentlige selskaber i Auriga-koncernen anvender for regnskabsåret 2014 Deloitte som ekstern revisor. Den eksterne revision udarbejder en årlig revisionsstrategi og -plan, hvori der indgår en risikovurdering. Aurigas risikovurdering afstemmes med denne og inkluderer bl.a. følgende områder: Genindvindingsværdi for goodwill vurdering af nedskrivningsbehov. Varelager. Skat. Udviklingsprojekter. Tilgodehavender. Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Besvigelser. Revisionsudvalget overvåger, at direktionen reagerer effektivt på eventuelle svagheder og/eller mangler, og at aftalte tiltag i relation til styrkelse af risikostyring og interne kontroller implementeres som planlagt. Det er direktionens opgave at følge op på implementeringen af konstaterede svagheder i koncernens selskaber og på forhold, der er omtalt i Management Letters mv. Kontrolaktiviteter Formålet med kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder, herunder besvigelser. Kontrolaktiviteter er integreret i koncernens regnskabs- og rapporteringssystemer samt procedurer forbundet med regnskabsaflæggelse.

4 Side 4 af 5 Afslutning af delårsregnskaberne sker i henhold til en detaljeret plan og indeholder bl.a. afstemning af væsentlige regnskabsposter, som eksempelvis lønafstemning, bankafstemning, afstemning af debitorer, kreditorer og lagerbeholdninger. Alle koncernens selskaber globalt rapporterer hver måned regnskabsdata og - kommentarer til et centralt konsolideringssystem, som bidrager til korrekt og fuldstændig regnskabsmæssig rapportering til koncernledelsen. I den forbindelse bliver der gennemført finansiel controlling af de rapporterede regnskabsinformationer med henblik på forebyggende og opdagende kontroller for at beskytte virksomhedens værdier mod tab og misbrug. Til imødegåelse af besvigelser, såsom tab eller misbrug af likvide beholdninger og øvrige aktiver, er der etableret følgende kontroller: Forebyggende IT-baserede kontroller, inkl. dobbeltgodkendelse i forbindelse med udbetalinger i elektroniske bankoverførelser. Opdagende kontroller inkluderer eksempelvis bank- og lønafstemninger, lageroptællinger samt øvrige afstemninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Funktionsadskillelse mellem uforenelige funktioner bidrager til forebyggende kontrolaktiviteter. I mindre datterselskaber, hvor funktionsadskillelse vanskeliggøres pga. økonomifunktionens begrænsede størrelse, foretages supplerende handlinger som kompensation. De enkelte selskabers og afdelingers performance vurderes løbende i forhold til opfyldelsen af vedtagne Key Performance Indicators (KPI er). Regnskabsaflæggelse Auriga anvender en ensartet regnskabspraksis i overensstemmelse med IFRS, som er beskrevet i virksomhedens regnskabsmanual. Regnskabsmanualen omfatter regnskabs- og vurderingsprincipper samt rapporteringsinstruktioner og skal efterleves af alle selskaber i koncernen. Manualen opdateres og gennemgås løbende, ligesom efterlevelse af manualen overvåges på koncernniveau. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen rapporterer alle datterselskaber baseret på en af Corporate Finance defineret rapporteringspakke. Rapporteringspakken, der danner grundlag for årsrapporten, revideres eller reviewes tillige af Deloitte og underskrives af den lokale ledelse. Rapporteringspakkerne danner grundlaget for konsolidering af regnskab og noter til den eksterne regnskabsrapportering. Flere gange årligt i forbindelse med udarbejdelse af delårs- og årsregnskab aflægger koncernens controllere besøg hos hovedparten af koncernens datterselskaber, hvor rapporteringspakken gennemgås, og controlleren deltager i det afsluttende revisionsmøde med Deloitte. Revision Rammerne for revisionens arbejde aftales i samarbejde med den eksterne revision, revisionsudvalget og direktionen. Den eksterne revision indberetter væsentlige forhold direkte til bestyrelsen i revisionsprotokollen og på møder i revisionsudvalget forud for godkendelse af halvårsregnskabet og årsregnskabet, hvor revisionens observationer drøftes. En gang årligt mødes formandskabet og revisionsudvalget med den eks-

5 Side 5 af 5 terne revision uden deltagelse fra direktionen. En egentlig intern revision er ikke etableret, idet det skønnes mere værdiskabende for koncernen at fokusere på operationel finansiel og business controlling. Årligt foretager revisionsudvalget en kritisk vurdering af revisionens kompetencer, uafhængighed mv., hvorefter det er bestyrelsens opgave at indstille en uafhængig revision til generalforsamlingens godkendelse. Den uafhængige revision skal varetage aktionærernes og offentlighedens interesser. Whistleblower-system Igennem flere år har koncernen haft et whistleblower-system, der giver mulighed for anonymt at indberette brud på koncernens kodeks for forretningsprincipper. En uafhængig, anonym hotline tilbydes som et webbaseret system i samarbejde med en ekstern leverandør. Whistleblower-ordningen er formelt godkendt af datatilsynet. Whistleblower-ordningen er kommunikeret til alle medarbejdere globalt og er omtalt på hjemmesiden og det globale intranet, hvor der er link til ordningen. En Whistleblower-komité har det operationelle ansvar for at iværksætte sagsbehandling og i anonymiseret form at rapportere kvartalsvist til revisionsudvalget på et overordnet niveau, med mindre særlige forhold nødvendiggør en direkte involvering af bestyrelsen.

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere