Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv"

Transkript

1 Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv Reinhard Stelter Afdeling for Humaniora og Samfundvidenskab, Institut for Idræt, Københavns Universitet Publicerad på Internet, (ISSN ), Copyright Reinhard Stelter All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Österländsk filosofi och religion, eller levnadsvisdom, gör efterhand allt tydligare insteg i västerlandets föregivet vetenskapliga läkekonst; beprövad erfarenhet inom modern somatisk och psykisk behandlingspraxis har vidgats markant, och omfattar nu i stigande grad alternativa tekniker som i Sverige på senare tid dessutom givits beteckningen komplementära i amerikansk efterföljd där talar man om complementary and alternative medicine. Från Buddhismens åttafaldiga väg till Nirvana har västerländsk psykologi och psykiatri lånat in den sjunde dygden, eller elementet, på svenska rätt eller skicklig medvetenhet, på engelska right mindfulness. Bakom denna utveckling står framför allt professorn vid University of Massachusetts Medical School, Jon Kabat-Zinn, vars behandlingsprogram Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för närvarande är föremål för ett antal utvärderande forskningsprojekt vid amerikanska National Center for Complementary and Alternative Medicine. Reinhard Stelter har behållit beteckningen mindfulness i sin artikel, men erbjuder en rad danska begrepp som vart och ett fångar en bit av det som mindfulness innefattar. Artikeln är en avgränsad rapportering från ett forskningsprojekt inom ramen för KUFAB, Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling, där man vid sidan av akupunktur och zonterapi studerar effekterna av mindfulness-meditation i Kabat-Zinns efterföljd. Stelter är i det här sammanhanget särskilt intresserad av de kroppsliga aspekterna av behandling av lättare neuroser och stressymptom med den här specifika formen av meditation. Utifrån ett case med en kvinna med panikångestsymptom, som i dagboksanteckningar och intervjuer berättar om mindfulness-behandlingen och dess följder för henne, sluter sig artikelförfattaren till att mindfulness mer än väl torde lämpa sig som teknik för mental träning inom ramen för idrottspsykologisk konsultation.

2 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv I det følgende vil jeg belyse et fænomen, der vinder stigende interesse inden for sundhed, uddannelse og personlighedsudvikling: Det er fænomenet mindfulness som kan oversættes til dansk med begreber som åndsnærvær, nærvær, tilstedeværelse, årvågenhed, opmærksomhed eller en væren i nuet (se fx oversætterkommentar i Thich Nhat Hanh, 2006). Årsager til en stigende interesse kan anses for at være mangfoldige: 1. Den hurtige samfundsmæssige forandring stiller stigende krav til den enkeltes selvdannelse (Gergen, 2006; Giddens, 1996) og dermed vokser behovet for strategier til selvudvikling. 2. Det voksende pres på arbejdsmarkedet og informationssamfundets udfordringer forbindes ofte med et individuelt ønske om stressregulering og oplevelse af selv-kontrol (fx Cox, Griffiths & Rial-González, 2000; Langer, 1991). Dette ønske kan i vis forstand tilfredsstilles gennem mindfulness træning. selvom mindfulness bestemt ikke drejer sig om kontroloplevelser (mere om dette senere i artiklen). 3. Inden for sundheds- og behandlingssektoren accepteres i stigende grad andre terapiformer, som er mindre omkostningskrævende, mere helhedsorienteret og muligvis lige så virkningsfulde (fx Kabat-Zinn, 2005; Germer, Siegel, & Fulton, 2005; Lake & Spiegel, 2007; Madsen, 2001; Søvik, 2005). Der er et antal studier, som viser mindfulness meditationens positive indvirkning på forskellige sundhedsmæssige og psykiske udfordringer (fx Baer, 2003). 4. Tiden kan også anses for moden i højere grad at integrere østlige og vestlige teoritraditioner. Inden for psykologien viser der sig en stigende interesse for buddhistisk tænkning, som blandt andet fokuserer på mindfulness (fx Kwee, Gergen, & Koshikawa, 2006). Desuden kan man blandt lægerne og patienterne observere en stigende accept af alternative behandlingsformer (fx Astin, Marie, Pelletier, Hansen & Haskell, 1998; Caspi, 2004). 5. Inden for præstationsforbedring, idrættens mentale træning og læring generelt vokser ligeledes en interesse til at inddrage mindfulness i arbejde med eliteidrætsudøvere eller deltagere i andre læringskontekster (fx Gardner & Moore, 2004 a + b, 2006; Kabat-Zinn, Beall, & Rippe, 1985; Langer 1993). Formålet med denne artikel er at undersøge og forstå, hvilken betydning kroppen har og spiller i mindfulness. Spørgsmålet er: Hvilken rolle har kropslig årvågenhed for oplevelse og udvikling af mindfulness? Svaret skal blandt andet gives ved at præsentere resultater fra en enkelt case studie fra et forskningsprojekt om deltagernes oplevelser i mindfulness undervisning i grupper. Afslutningsvis skal resultaterne perspektiveres i forhold til krop, bevægelse og idræt, både i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Hvad er mindfulness? Mindfulness kan defineres som specifik intentionel orientering, som består i at være opmærksom på en bestemt måde, med et bestemt formål og uden vurdering, hvor fokusset er

3 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv på en kultivering af bevidst opmærksomhed og årvågenhed fra et øjeblik til det næste i en åben, nysgerrig og accepterende måde (Germer, 2005a; Kabat-Zinn, 1994). På baggrund af Germer (2005a) vil jeg give et kort overblik over hvad mindful moments bygger på og indeholder: Mindfulness er uden begreber (nonconceptual) og involverer ingen tænkning eller forestillingsdannelse. Mindfulness er en nuets oplevelse og finder sted i et nuværende øjeblik (se også Stern, 2004). Mindfulness er ikke-vurderende. Et nærvær kan ikke finde sted, når man begynder at vurdere, hvad der sker og reflektere over betydningerne. Mindfulness er intentionel og bygger altid på en orientering og umiddelbar opmærksomhed på noget konkret (fx ens vejrtrækning eller et bestemt indre billede). Når tanker begynder at trænge sig på, er det altid denne tilbagevenden til den intentionelt orienterede årvågenhed i nuet, som skaber kontinuitet i mindfulness oplevelsen. Mindfulness er nonverbal. Oplevelsen er dermed sprogligt ikke umiddelbart tilgængelig. Bestemte spørgeteknikker som fx bygger på fokusering kan hjælpe til at transformere oplevelserne til sprog vel vidende, at der går noget tabt i denne proces (se Gendlin, 1981, 1996, 1997; Stelter, 2000; I mindfulness går man på opdagelse. Her søger personen at udforske dybere niveauer i sine sansninger og oplevelser. Dette kræver åbenhed og nysgerrighed i forhold til at involvere sig i en proces, som ikke har et andet formål end årvågenhed, tilstedeværelse og opmærksomhed og alt det, der følger med oplevelsen. Mindfulness kan virke frigørende i den forstand, at man reducerer eller fjerner bekymringer, lidelser, smerte, angst, sorg og andre besværligheder ved kun at rette sin opmærksomhed på nuets oplevelse. Forskning i mindfulness Mindfulness er velundersøgt i forhold til sin positive indvirkning på forskellige psykiske og fysiske lidelser (fx Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004), men der findes ikke nogle undersøgelser om oplevelser af mindfulness. Det følgende studie et delprojekt under Københavns Universitets Forskning i Alternativ Behandling (www.kufab. dk) er et forsøg på at præsentere resultater, der beskriver disse oplevelser i mindfulness, når træningen bidrager til en forbedring af den mentale tilstand. Undersøgelsen bygger på forskerens ikke-deltagende involvering i tilsammen fire forskellige seks til otte ugers kurser i mindfulness meditation. Kursuslærerne er uddannede psykologer med særlig træning i mindfulness. De bygger deres praksis på arbejder af John Kabat-Zinn (1990, 1994, 2005), Ferris Urbanowsk (www.ferrisurb.org), Mark Williams og samarbejdspartner (Williams, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn, 2007) og den danske psykolog Antonia Sumbundu. Ialt 16 deltagere (10 kvinder og 6 mænd) i alderen mellem 22 og

4 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv år var inkluderet i undersøgelsen. I denne artikel præsenteres dog kun en enkelt case, hvor resultaterne særligt tydeliggør de kropslige oplevelsers betydning i mindfulness. Alle deltagere blev opmuntrede til at meditere dagligt og samtidig vælge en hverdagsaktivitet, som de skulle bruge til at være nærværende (mindful) i. I starten af kurset fik deltagerne udleveret en dobbelt-cd med i alt 4 forskellige mindfulness meditationsøvelser: 1. En vejrtrækningsøvelse (10 minutter) 2. En kropsscanning hvor deltageren guides til at være opmærksom på de forskellige kropsdele fra fødderne til ansigtet (30 minutter) 3. En visualiseringsøvelse, hvor deltageren skal forestille sig at være et bjerg, solid placeret i landskabet (12 minutter) 4. En siddende meditation hvor deltageren guides til at være opmærksom på sin vejrtrækning, sine tanker, følelser, kropslige oplevelser og omgivelsernes lyd (30 minutter). Casestudiet baggrund og fremgangsmåde Casestudiematerialet bestod af tre dybdeinterviews, hvor samtalen særligt fokuserede på specifikke mindfulness-situationer og de dermed forbundne oplevelser. Det første interview (60 min.) fandt sted i starten af kurset, andet interview (41 min.) efter fjerde undervisningsgang og sidste interview (47 min.) efter ottende og sidste undervisningsgang. Desuden skrev case personen i alt tyve håndskrevne siders dagbog, som blev afleveret fra uge til uge og som ligeledes blev inddraget i undersøgelsen. Case personen, som vi her kalder Jane, er en kvinde på 47 år, gift og med børn, fuldtidsarbejdende med mellemlang uddannelse. Hun beskriver sine psykiske udfordringer i følgende fortælling 1 : Jeg har kæmpet meget med oplevelser af at være meget bange, være meget angst i mange, mange år. Jeg har haft det sådan i større og mindre grad siden jeg har været nogenogtyve, og nu bliver jeg 48. Der var mange hændelser, og efterhånden har jeg mine forklaringer på, hvorfor det er opstået. Jeg har vedligeholdt det ved at arrangere mig sådan, at jeg ligesom bare ikke var alene, så kunne jeg klare det. Da det startede, var det meget mere omfattende end i dag, og det betød også, at jeg i hvert fald i en periode ikke kom uden for en dør på et tidspunkt ikke engang med ledsager, men så ret hurtigt med ledsager vil jeg sige. Jeg syntes alting, bus og tog og alt, hvor jeg ligesom var låst fast og ikke kunne komme væk hurtigt det gjorde jeg nødigt. Efterhånden og meget hurtigt, så har jeg kunnet gøre det meste, bare der var en ledsager med. Men det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe planlægningsarbejde, en logistik. Jeg har formået at have mig et bredt netværk, jeg har mine nærmeste. Altså, min mand er blevet misbrugt 1 Denne fortælling er ligesom den senere følgende forskerens analyse af anes Janes biografiske materiale. Hvordan fortællingen fremkommer gennem denne analyseform, beskrives i følgende analyseafsnit.

5 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv meget, og min anden familie, min mor og min bror og veninder og venner. Jeg har gjort det bredt, også for at de skulle blive ved med at kunne holde til det. Analyseproceduren Alle tre interviews er blevet transskriberet på basis af en manual. Derefter lyttes alle interviews igennem for at sammenligne det verbale med det skriftlige og tilpasse mulige uoverensstemmelser vel vidende at transskriptionen allerede er det første niveau i analyseproceduren (jf. Kvale, 1999). Derefter kodes interviews og dagbøger i en åben form, dvs. bestemte tekstpassager indfanges under et bestemt begreb (fx oplevelser under kropsskanning ). Som næste analyseniveau opbygges en matrix, der samler forskellige citater og dagbogsnotater under nogle overbegreber (oplevelser af bestemte mindfulness-situationer) og relaterer dem til hinanden (aksial og selektiv kodning). I den tredje analysefase udformes en storyline, hvor bestemte emner og citater samles i en form, så at en bestemt fortællelinie og plot udformer sig (jf. Polkinghorn, 1988), som casepersonen lægger op til i sine interviewfortællinger. Samtidigt har jeg som forsker et bestemt forskningsspørgsmål, som danner et pejlemærke og perspektiv for historiens emne, fortællelinie og plot. Den sidste analysefase består i udformning af selve fortællingen, der næsten udelukkende består af citatpassager fra interviewpersonen, som er sammenskrevet under et bestemt fortælleperspektiv. At fortælle er altid et intentionelt projekt (jf. Sparkes, 2005). Janes fortælling Janes overordnede mål med mindfulness kurset har hun klart formuleret: at kunne håndtere psykiske udfordringer på en måde så hun vil være i stand til at være hjemme alene og færdes uden for uden hjælp. 2 Dette formål forfølger hun samtidigt med nogle psykoterapeutiske samtaler, som hun har med den samme psykolog, som også er hendes kursusleder. Udformningen af fortællingen bygger i ca. 98% på Janes egne ord fra de tre interviews og hendes dagbogsnoter. Som analysant og (gen)fortæller af historien forsøger jeg i denne artikel at skærpe et fokus på de betydninger, Jane tillægger kroppen i mindfulness processen. Denne fortælleintention fremhæves derfor også i historiens fremlæggelse: Første gang var betydeligt mere anstrengt, og jeg var meget mere opmærksom på, at jeg skulle opnå noget bestemt. Men i forbindelse med en kropsskanning begyndte jeg at opdage, at det ikke drejer sig om at blive meget afslappet. Det er sådan set ikke det, der er formål her det kan godt være, det er en bivirkning, men det er egentlig ikke det, der er målet. Der er ikke noget bestemt mål ud over opmærksomhed, opmærksomhed, opmærksomhed, altså at kunne flytte rundt på sin opmærksomhed. Det synes 2 Historiens behandlingsmæssige oplevelser gengives i en sammenhængende form i en engelsk artikel Historiens behandlingsmæssige oplevelser gengives i en sammenhængende form i en engelsk artikel med titlen Experiential changes in and through mindfulness meditation (under udarbejdelse; maj 2007).

6 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv jeg er rigtig interessant. Jeg tror, det er rigtig vigtigt det er rigtig godt for mig, at det er sådan. Meget af det andet, jeg beskæftiger mig med, der er jeg meget optaget af, hvad er målet, og gør jeg tingene rigtigt. Selvom det ikke er målet at blive afspændt, oplever jeg mig enormt rolig oven på de sessioner. Jeg har sådan en meget, meget speciel, meget anderledes fornemmelse i mig selv, i kroppen, efter specielt de to sidste gange, som jeg synes er meget anderledes end andet, jeg har prøvet. Det er ligesom at have valium i kroppen, men samtidigt at være klar i hovedet en meget, meget behagelig og meget speciel oplevelse, som jeg ikke rigtigt kender fra andet. Hvis jeg skal sammenligne det med andet, hvor jeg kan have noget lignende, så er det efter meget hård fysisk træning. Midt på kurset oplevede jeg, hvad kan man sige, en aha-oplevelse eller et gennembrud i forhold til, hvordan tanker og følelser og kropsfornemmelser påvirker hinanden. Vi lavede en øvelse, hvor vi skulle tænke på noget ubehageligt, altså på en konflikt eller noget, der har fremkaldt noget ubehag. Konkret tog jeg en morgen, hvor jeg går på vejen der hvor jeg bor, og hvor jeg bliver bange. På holdet blev vi guidet af instruktøren. Vi skulle så blive ved med at vende tilbage til tankerne omkring situationen altså den veksel mellem at gå ned i ubehaget og trække vejret der, hvor det føles ubehageligt. Vi skulle gå ind i den og finde ud af, hvor den har sat sig i kroppen, hvor den manifesterede sig i kroppen, og så bruge åndedrættet der, trække vejret på det sted, hvor man kunne mærke ubehag. Den manifesterede sig i mellemgulvet. Jeg oplever sådan et pres, ja, det kan være svært at trække vejret ordentligt, og det var så det, jeg skulle koncentrere mig om. Jeg skulle blive i ubehag, den blokering i mellemgulvet skulle jeg blive i, og så skal man være opmærksom på det, udelukkende, og trække vejret. Så trak jeg vejret, først var det vanskeligt, og så blev det nemmere, og så blev vi bedt om igen at vende tilbage til de tanker eller de situationer, og så igen tilbage. Ved at blive guidet til at blive der og trække vejret, så oplever jeg, at det bliver mindre. Jeg får jo tanken væk fra ubehaget, jeg fokuserer på åndedrættet i stedet for på tanken. Mindfulness er træning af opmærksomhedsmusklen. Ved at fokusere på én ting, så bremses en tankerække. Den kommer igen, altså, men det bliver nemmere, hvis jeg først har fået det stoppet en gang, så kan det godt komme igen, men det bliver nemmere at bremse. Jeg synes, i forhold til at tøjle min angst det er nogle af de mest virksomme værktøjer, jeg er blevet præsenteret for gennem årene. Bare at vide, at man kan gøre noget, altså vide at, hvis jeg får det ubehageligt, så kan jeg tænke på en måde, som gør det mindre, eller jeg kan gøre noget, som gør det mindre ubehageligt, det er jo rart. Generelt har jeg fået dels en større ro, som jeg har talt om før, og så en større accept af mig selv og alle mine fornemmelser og impulser. Diskussion af resultater I fremlagte kursussammenhæng bliver mindfulness koblet til en kognitiv adfærdspsykologisk tilgang. Jane har succes med at skærpe opmærksomhed på kroppens fornemmelser

7 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv på den valgte situation, selv om tanker om begivenheden er ubehagelige. Ved at være opmærksom på selve fornemmelsen i nuet er hun ved at skabe et grundlag for forandring af bagvedliggende angstoplevelsen, som hun oprindeligt har knyttet til situationen. Teknikken bygger på den forståelse, at tankerne (metakognitioner) forandrer sig og med sandsynlighed forsvinder, når man skifter sin opmærksomhed væk fra tanker og vurderinger hen imod den umiddelbare opmærksomhed på kropslige oplevelser i nuet, fx sin vejrtrækning (Germer, 2005b; Teasdale, 1999). I mindfulness er blandt andet vejrtrækning det centrale udgangspunkt og anker i forhold til en oplevelsesmæssig fordybelse. Det er en årvågenhed på selve oplevelsen af situation, den kropslige fornemmelse i forbindelse med den (i vores case) ubehagelige begivenhed, som er i fokus i stedet for tankerne over begivenheden. På denne måde identificerer deltageren sig mindre med tankerne og opnår større accept af sig selv og sine følelser. Denne accept oplever Jane som ro, som samtidigt fører til en stigende accept af sig selv og sine følelser, som hun er i kontakt med på en ny og ikke-vurderende måde. Det er den umiddelbare kropslige opmærksomhed træningen af opmærksomhedsmuskelen som skaber mental forandring gennem en mere umiddelbar måde at forholde sig til sig selv og sine tanker. I denne henseende bygges bro til den fænomenologiske kropsteori som anser kroppen som anker i verden (Merleau-Ponty, 1962, 144). Gennem denne kropslige forankring skaber personen en ny og umiddelbar kropsligt intentionel relation til sin omverden og sig selv. Vi forandrer relationsmodaliteten til vores omverden ved at skifte fra uhensigtsmæssige tanker, som domineres af en bestemt vurderende holdning, til en umiddelbar kropslig og sanselig oplevelse i nuet (jf. Tamboer, 1991). Hvis denne forandring kan forankres i personens livskontekst, kan den have en vedvarende og positiv indvirkning på personens velvære og positiv livsindstilling. Perspektivering Det afsluttende spørgsmål som jeg ønsker at besvare er følgende: Hvordan kan den fremlagte kliniske forståelse overføres til en idrætspædagogisk og psykologisk kontekst? I en læringsmæssig sammenhæng er det især inner game tilgangen (Gallwey 1976; Gallwey & Kriegel, 1977; Stelter & Eiberg, 2002), som inddrager en mindfulness tænkning, uden dog eksplicit at henvise til den. Modelforestillingen ved inner game er, at man flytter sig væk fra de kritiske og dermed blokerende tanker i forbindelse med en bestemt bevægelsessituation (fx grundslag i tennis) ved at være opmærksom eller mindful på små elementer i bevægelsessekvensen (fx ved at kombinere udånding med svingbevægelsen af ketsjeren efter man har ramt bolden). Denne opmærksomhed medfører en frigørelse af ressourcer og dermed også større ubesværethed i spillet. Inden for den anvendte idrætspsykologi kan den fremlagte mindfulness tilgang øge forståelsen for samspillet mellem tanker og emotioner og være et grundlæggende erkendelsesteoretisk ramme til både en forbedring af mental træning og idrætspsykologisk konsultation.

8 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv Referencer Astin, J. A., Marie, A., Pelletier, K. R., Hansen, E. & Haskell, W. L. (1998). A Review of the Incorporation of Complementary and Alternative Medicine by Mainstream Physicians. Internal Medicine, 158, Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, Caspi, O. (2004). Alternative medicine or alternative patients: A qualitative study of patient-oriented decision-making processes with respect to complementary and alternative medicine. Medical Decision Making, 24, 1, Cox, T., Griffiths, A. & Rial-González, E. (2000). Research on work-related stress. Report for European Agency for Safety and Health at Work. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. Gallwey, W.T. (1976). Inner tennis. Playing the game. New York: Random House. Gallwey, W.T., & Kriegel, B. (1977). Inner Skiing. New York: Random House. Gardner, F. L. & Moore. Z. E. (2004 a). A Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) based approach to performance enhancement: Theoretical considerations. Behavior Therapy, 35, Gardner, F. L. & Moore. Z. E. (2004 b). The Psychology of enhancing human performance The Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) Approach. New York: Springer. Gardner, F. L. & Moore, Z. E. (2006). Clinical sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics (chapter 6 on Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) for Performance Development). Gendlin, E.T. (1981). Focusing. New York: Bantam Books. Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy. New York/London: The Guildford Press. Gendlin, E.T. (1997). Experiencing and the creation of meaning. Evanston: Northwestern University Press (original from 1962). Gergen, K. J. (2006). Det mættede selv Identifikationsdilemmaer i nutiden. Virum: Dansk psykologisk Forlag. Germer, C. K., Siegel, R. D. & Fulton, P. R. (eds.) (2005). Mindfulness and psychotherapy. New York/ London: The Guilford Press. Germer, C. K. (2005a). What is mindfulness? I C. K. Germer, R. D. Siegel & P. R. Fulton (eds.), Mindfulness and psychotherapy (s. 3-27)New York/London: The Guilford Press. Germer, C. K. (2005b). Anxiety disorders Befriending fear. I C. K. Germer, R. D. Siegel & P. R. Fulton (eds.), Mindfulness and psychotherapy (s ). New York/London: The Guilford Press. Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet selvet og samfundet under sen-moderniteten. København: Hans Reitzel. Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S. & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57, Hanh, T. N. (2006). Åndsnærværets mirakel en introduktion til meditation. Virum: Dansk psykologisk Forlag. Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York: Dell. Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion. Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion. Kabat-Zinn, J., Beall, B. and Rippe, J. (1985). A systematic mental training program based on mindfulness meditation to optimize performance in collegiate and olympic rowers. Poster presented at VI World Congress in Sport Psychology, Copenhagen, Denmark, June, Kvale, S. (1999). Interview : en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel. Kwee, G.T., Gergen, K. J., & Koshikawa, F. (Eds.) (2006). Horizons in Buddist Psychology Practice, research & theory. Chargin Falls, Ohio: Taos Institute Publications. Lake, J. & Spiegel, D. (eds.) (2007). Complementary and alternative treatments in mental health care. Washington, DC: American Psychiatric Publisher. Langer, E. J.(1991). Mindfulness choise and control in everday life. London: Harvill. Langer, E. J. (1993). A mindful education. Educational Psychologist, 28, 1, Madsen, J. (2001). Alternativ behandling: Lægekunst under forandring. København: Nyt Nordisk Forlag. Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge & Kegan Paul. Polkinghorne, D. P. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, NY: SUNY Press. Stelter, R. (2000). The transformation of body experience into language. Journal of Phenomenological Psychology 31, 1,

9 stelter mindfulness i et kropsårvågenhedts perspektiv Stelter, R. & Eiberg Hansen, S. (2002). Coaching af individer. I R. Stelter (red.), Coaching læring og udvikling (s ). København: Psykologisk Forlag. Stern, D. N. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: W.W. Norton. Sparkes, A. C. (2005). Narrative analysis: exploring the whats and hows of personal stories. In M. Holloway (Ed.), Qualitative research in health care (s ). Milton Keynes: Open University Press. Søvik, O. (2005). Behandling og helbredelse modernitet, rasjonalitet, etikk. Bergen: Sigma. Tamboer, J.W.I. (1991). Relationsmodalitäten statt Leib-Seele-Verhältnisse. Ein relationales Menschenbild als Grundlage der Bewegungstherapie. Integrative Therapie 1-2, Teasdale, J. D. (1999). Metacognition, mindfulness and the modification of mood disorders. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z & Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. New York: Guilford Press.

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Mindfulness Pauline Voss Romme Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Den nærværende samtale Den professionelle samtale: kommunikation som er egnet til varetagelse af brugere

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Der er dokumenteret effekt for MBSR, hvad kan vi som behandlere bruge denne viden til? 1. Indledning Mindfulness-baserede programmer generelt og Mindfulness Baseret

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Mindfulness ADHD og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Baggrund Inspireret af Østlig filosofi fx buddhistisk filosofi. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Mindfulness. Af Sabrina Justesen

Mindfulness. Af Sabrina Justesen modelfotos: bam/scanpix Mindfulness Af Sabrina Justesen Mindfulness-begrebet stammer fra buddhistisk filosofi. Mindfulness benyttes både bredt som en måde at være i verden på og mere smalt som en meditativ

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken Af Dorte Kappelgaard, Troels B. Carlander og

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

LEADING YOURSELF & Mindfulness

LEADING YOURSELF & Mindfulness LEADING YOURSELF & Mindfulness - Kunsten at lede dig selv 1 25. maj 2010 LEADING YOURSELF Mental spændstighed frihed og fleksibilitet i din tænkning H - et metakognitivt perspektiv 2 h h 3 Leading others

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter lige efter interventionens afslutning Thomas Henriksen, Louis Emil Clausen, Lene Gilkrog, Thomas Behrens & Reinhard

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Mindfulness og mentalt helbred Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Lille kom-til-stede-øvelse Hvor er du lige nu? Hvor er din krop? Hvor er dine tanker? Ann Ostenfeld-Rosenthal Mindfulness

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II KOGNITIV TERAPI 919 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til tilbagevendende depres

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Analyse Kvalitativ Forskning

Analyse Kvalitativ Forskning Analyse Kvalitativ Forskning 2. semester * Marts 2017 Dr. Ole Michael Spaten Aalborg Universitet Dagens Program 2. Efter frokost (arbejdstider) Analysetrin 4. introduceres og foretages i grupper Analysetrin

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 MINDFULNESS OG HEARTFULNESS Opmærksomhed på, hvad der foregår i vores hjerner, hvad den opfanger omkring os,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere