Pædagogisk Læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Læreplan 2012-2014"

Transkript

1 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud. Med loven og bekendtgørelsen om de pædagogiske læreplaner er der endelig langt om længe - kommet en klar markering af, at dagtilbud for børn skal have et defineret pædagogisk indhold. Vi har så at sige fået en officiel anerkendelse af, at dagtilbud er andet og mere end pasning og omsorg. Dagtilbud har et klart pædagogisk sigte og bliver sammen med forældre, skole og senere uddannelser og job - medspiller i forhold til en livslang læring. En anden fordel ved de pædagogiske læreplaner er, at alle dagtilbud får en større bredde i det pædagogiske arbejde. Det er ikke tilstrækkeligt at specialisere sig i udvalgte emner. Noget der bare for få år siden var ret moderne. Vi har set vuggestuer og især børnehaver, hvor der overvejende satses på natur, idræt, billedkunst eller andet. Som den tredje fordel vil jeg fremhæve, at det med den nye lov er et krav, at børn med forskellige udviklingsbetingelser og særlige behov skrives med ind i de nye pædagogiske læreplaner. Indsatsen i forhold til disse børn synes nemlig at være noget sporadisk. Kirsten Poulsgaard

2 Rammerne for vores arbejde Dagtilbudsloven NR. 501 Formål 1. Formålet med denne lov er at 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling, leg og læring Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædaogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden for temaerne i 8, stk. 2 og 3. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. 9, stk. 2, og skal på baggrund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.

3 Børn og Ungepolitikken i Gentofte Kommune VENSKABER Børn i Gentofte skal fra fødslen sikres et trygt fundament i en verden, hvor de medvirker til forandring og mangfoldighed. Børneområdet i Gentofte er udviklingsrum for trivsel, nærvær, leg, læring, kreativitet og dannelse. Det handler om at blive til nogen og til noget. Visionen for Børn, unge og fritid Visionen er: Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden. Udgangspunktet for at forandre er: levende nærvær omsorgsgivende relationer som fundament; legende læring legen er gennemgående i al læring; lyttende samspil fokus på relationer og netværk mellem familier, professionelle og lokalsamfund. Børnehaven Højgårdens egne værdier og målsætninger Venskaber. I Højgården lægger vi vægt på at alle børn knytter mindst ét tæt venskab. Venskaber danner grundlag for tillid, glæde, personlig udvikling og sociale kompetencer. Uden venskaber ingen trivsel. Glæde. Glade børn lærer og leger bedst. I Højgården lægger vi vægt på at skabe et rum, hvor spontanitet og livsglæde kan blomstre. Vi sætter humoren højt; børn og voksne kan lave sjov og fis med hinanden, uden at overskride hinandens grænser. Ro og nærvær. Det er vigtigt at der skabes rolige stunder i en ellers travl hverdag. Ved bevidst at dele børnene op i mindre grupper, skaber vi plads til ro og fordybelse. Ro og nærvær giver plads til udvikling i barnets eget tempo. Udfoldelse. Dagligt at lade børnenes liv komme til udfoldelse. Vi ser begrebet som et centralt og vigtigt grundelement, der placerer sig som en daglig ledetråd for vores navigation. I HØJGÅRDEN LÆGGER VI VÆGT PÅ AT ALLE BØRN KNYTTER MINDST ÉT TÆT VENSKAB. VENSKABER DANNER GRUNDLAG FOR TILLID, GLÆDE, PERSONLIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER. UDEN VENSKABER INGEN TRIVSEL. GLÆDE GLADE BØRN LÆRER OG LEGER BEDST! I HØJGÅRDEN LÆGGER VI VÆGT PÅ AT SKABE ET RUM, HVOR SPONTANITET OG LIVSGLÆDE KAN BLOMSTRE. VI SÆTTER HUMOREN HØJT; BØRN OG VOKSNE KAN LAVE SJOV OG FIS MED HINANDEN, UDEN AT OVERSKRIDE HINANDENS GRÆNSER. RO & NÆRVÆR DET ER VIGTIGT AT DER SKABES ROLIGE STUNDER I EN ELLERS TRAVL HVERDAG. VED BEVIDST AT DELE BØRNENE OP I MINDRE GRUPPER, SKABER VI PLADS TIL RO OG FORDYBELSE. RO OG NÆRVÆR GIVER PLADS TIL UDVIKLING I BARNETS EGET TEMPO. UDFOLDELSE DAGLIGT AT LADE BØRNENES LIV KOMME TIL UDFOLDELSE. VI SER BEGREBET SOM ET CENTRALT OG VIGTIGT GRUNDELEMENT, DER PLACERER SIG SOM EN DAGLIG LEDETRÅD FOR VORES NAVIGATION.

4 DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANSTEMAER TEMAER 1. DEN ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING 2. DE SOCIALE KOMPETENCER 3. DEN SPROGLIG UDVIKLING 4. KROP OG BEVÆGELSE 5. NATUR OG NATURFÆNOMENER 6. KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 7. FOREBYGGENDE ARBEJDE BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Den pædagogiske udfordring er professionelt og omsorgsfuldt at sikre, at der både skabes plads til det enkelte barns individuelle udvikling og til udviklingen af det sociale fællesskab. Temaer Temaerne, der udgør indholdet i de pædagogiske læreplaner, bygger videre på det pædagogiske grundsyn og traditioner. Mens alle temaerne skal indgå i planen, er det op til det enkelte dagtilbud selv at beslutte hvordan og finde farbare veje, der passer lokalt. Indsatsen må nødvendigvis tage hensyn til fysiske rammer, udfoldelsesmuligheder, den kulturelle mangfoldighed, de enkelte børns særlige behov, forældre og personale etc. I den virkelige verden kan mål ikke opstilles og opfyldes i rad og række. Kunsten er at få dem flettet sammen, så alle aspekter tilgodeses samtidig med, at planen både er realistisk og passer til det enkelte dagtilbud, dets børn, forældre og personale. Tematiseringen udelukker selvfølgelig heller ikke, at man selv tilføjer nye temaer eller områder, man gerne vil arbejde med. Leg og lær en guide om pædagogiske læreplaner

5 Den alsidige personlige udvikling At børnene udvikler deres selvværd, selvtillid og psykisk styrke At de kende til egne styrker og svagheder At de kan sætte grænser, sige til og fra At de kan mestre udfordringer og tør stå frem At de kan give udtrykke for egne følelser og behov At de udvikler anerkendende relationer til andre børn og voksne At børnene skal være selvstændige og selvhjulpene At de har redskaber til at løse konflikter Vi har jævnligt Fri For Mobberi, hvor børnene lære at sætte ord på egne følelser og at læse andres følelser. Vi har Mindfulness hvor vi laver øvelser, som hjælper børnene med at få en bedre kropskontakt, som giver dem en mental ro og en sanselig fordybelse. Dette er med til at styrker deres selvværd. I dagligdagen anerkender vi børnene i deres styrker og svagheder og støtter dem i at sige til og fra f.eks. at det er ok at sige nej til en legehenvendelse og selv at få et afslag. I sidstnævnte tilfælde foreslår vi dem alternative legerelationer. Vi har Slåskultur, hvor børnene lærer at anerkende deres egne styrker, svagheder og grænser. Øvelserne tager ofte udgangspunkt i oplevede konflikter. Vi har samling hver dag, hvor børnene på skift er på i sanglege mm. Børnene har ansvar for praktiske opgaver i hverdagene. De er på skift med til at anrette madvognen, dække bord og deler madkasser ud. De får lov til at bestemme hvem der skal sidde hvor, og dermed hvem de selv skal sidde ved siden af. Vi har små kander, så børnene selv hælder drikkevarer op i deres glas. De rydder op efter sig selv. Vi har en struktur, hvor børnene bliver opdelt i mindre aktivitetsgrupper, som tilgodeser deres udviklingsniveau. I dagligdagen tilskynder vi børnene til at være selvhjulpene i forhold til af og påklædning. Vi støtter børnene i selv at kunne klare toiletbesøg og vaske hænder. Vi giver i dagligdagen børnene ansvar i forhold til deres alder og formåen f.eks. ved at de selv skal pakke deres turrygsæk, de skal dagligt selv holde orden i deres garderobe mm. De ældste børn maler Selvportrætter, herigennem bliver de opmærksomme på, hvordan de ser ud og opnår en selverkendelse. Vi voksne er opmærksomme på, at have en anerkendende og omsorgsfuld tone i vores omgang med børn, kollegaer og forældre. Vi er opmærksomme på at vi i denne henseende er forbilleder for børnene. PERSONLIG UDVIKLING

6 De Sociale kompetencer At de børn der har svært ved at komme ind i en leg finder ud af hvordan man gør det på en hensigtsmæssig måde Børnene skal kunne respektere hinandens forskelligheder Børnene skal kunne læse hinandens kropsprog så de kan relatere sig til hinanden De skal tilsidesætte egne behov samt vente på tur i større fælles aktiviteter som f.eks. samling Børnene skal kunne færdes i børnehavens nærmiljø, hvor de skal kunne overholder de gældende spilleregler. Barnet skal kunne lære at håndtere et Nej Barnet skal kunne danne nære venskaber uden det udelukker det større fællesskab Slåskultur Børnene bliver givet øvelser hvor de skal lære at løse konflikter i fællesskab uden voksen kontrol, samt øvelser der styrker deres samarbejde. Fri for mobberi Her skaber vi et forum hvor der tages diverse konflikter op. Vi snakker om hvordan de situationer ville kunne blive løst på den mest hensigtsmæssige måde. Spisesituationer Her lærer vi børnene at selvom man er mange i et lokale, behøver man ikke at forholde sig til alle de andre. I stedet forholder man sig kun til sit eget bord og sin mad. Børnene skal kunne sidde forholdsvis stille på stolen. De skal her også lære at kunne bede om hjælp af et større barn eller af en voksen, hvis der er noget mad de f.eks. ikke selv kunne åbne. De større børn skal lære at hjælpe de mindre børn i disse sammenhænge. Samlinger Børnene skal i dette forum lære at kunne tilsidesætte egne behov og vente på tur, ved evt. at række hånden op når man vil sige noget. Det skal også være et trygt miljø for alle, så børnene tør sige hvad de mener. De skal have respekt for hvad de andre siger og ikke sidde og fjolle eller snakke med sidemanden. Som rollemodeller gå vi forrest, viser anerkendelse, nærhed, omsorg og interesse. De nye værksteder Det vil give børnene et mere overskueligt socialt rum, hvor de ville få mulighed for at udfolde sig sammen med andre børn i huset i mindre grupper. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser ved at være til stede sammen med børnene og være engageret i vores daglige arbejde. Vi har stor fokus på de sårbare børn og hjælpe dem med at få de rigtige værktøjer til at kunne begå sig i børnehaven. I og med at værkstederne danner tydelige sociale rum, er der større mulighed for at lave aktiviteter for de sårbare børn. De kan derved nemmere tilegne sig værktøjer. Dermed kan vi sikre os, at alle børn bliver inkluderet i børnehaven. Vores fokuspunkt det komne ½ år vil være at arbejde med børns sociale kompetencer med fokus på leg og venskaber. SOCIALE KOMPETENCER

7 Den sproglige udvikling Alle børn tilegner sig et aldersvarende sprog. Barnet får sprogforståelse, et tilstrækkeligt ordforråd, en forståelig udtale og er i stand til korrekt sætningsopbygning. Vi har sprogstimulering for børn på forskellige niveauer i små og store grupper. I de små grupper: Her er der mulighed for mere specifikke sproglige stimulerende aktiviteter. Aktiviteterne vil være: Temaer der handler om over-/ underbegreber. Vi kategoriser frugt, grønt, mad, stue/værelse ect. Dialogisk læsning, borddækning (Vi tæller glas og tallerkner og benævner dem, når vi dækker bord), sanglege og fagtesange, vendespil, huskespil osv. Vi bruger sprogstimulerende computerlæringsspil. I de større grupper: Her er der fælles sprogstimulering. Aktiviteterne vil være: Samlinger med Kimslege Sanglege Fri For Mobberi Højtlæsning Rim og remser De sprogstimulerende aktiviteter bliver mere tekniske/specifikke og vil indeholde: Sprogforståelse Ordforråd Udtale Sætningsopbygning Korte sætninger (3-4 ord). Sætninger med 2-3 informationer. Dialog Over/under begreber. Begrebsdybde. Navneord. Udsagnsord. Tillægsord. Forholdsord. Stedord. Sproglyde. Accent. Sætningslængde. Nutid/datid/førnutid. Ental/flertal. Brug af småord. Ordstilling. SPROGLIG UDVIKLING

8 Krop og bevægelse GROVMOTORIK At børnene får fysisk styrke, udholdenhed og smidighed. At børnene får en alderssvarende grovmotorik. At de udvikler en glæde ved at bevæge sig. At de får kropbevidsthed. Vi har maddage, hvor børnene selv på skift er i køkkenet, for at snitte og skrælle. Børnene hælder selv mælk op i deres glas. Børnene tager selv tøj af og på. De ældste børn har adgang til computere med forskellige læringsspil. I skolegruppen lærer vi børnene pincetgrebet, når de skal skrive bogstaver. KROP & BEVÆGELSE Børnene bliver tilbudt Capoeira, Mindfulness, Slåskultur, rytmik og ture ud af huset. Vi har et fast ugentligt skovprojekt (Luftskibet) og et årligt OL projekt for hele huset. Vi har en motorisk udfordrende legeplads, hvor børnene leger i minimum 2 timer hver dag. FINMOTORIK At børnene får en alderssvarende finmotorik. Vi klipper, klistre, syr, lægger puslespil, laver perler, leger med LEGO, tegner og maler. SUNDHED OG HYGIEJNE At børnene lærer vigtigheden af god hygiejne. At børnene skal have en viden om sunde vaner, både kropsligt og fødevaremæssigt. Vi har et årligt projekt, hvor børnene lærer at vaske hænder. De få et vaskehænder diplom. I de efterfølgende uger følger vi op på deres vasken hænder. Børnene vasker hænder før alle måltider og efter toiletbesøg. Vi har for nyligt indført, at børn skal vaske hænder, når de møder ind i børnehaven. Børnene er med til at vaske borde af og feje gulvene. Vi har maddage, hvor børnene får serveret sund og nærende mad (gerne økologisk.)

9 Natur og naturfænomener Børn skal lære respekt og glæde ved naturen samt blive mere fortrolige med den. Udelivet skal være en del af vores børnehavemiljø og vi ønsker at børnene skal have mulighed for at: opleve at der i naturen er højt til loftet møde andre motoriske udfordringer deres sanser skærpes mærke årstidernes skifte på egen krop opleve sig selv og andre som en del af naturen opleve, at naturen aldrig er i stilstand, og alting hele tiden vokser og er i udvikling Udover det sejler luftskibet nu hver uge og hele året rundt, samt inddrager alle voksne. Miljøuge Hele børnehaven bruger en uge til at sætte fokus på miljø og energi. Zoologisk Have Vi besøger jævnligt det biologiske værksted i zoologisk have, her kan børnene holde og opleve dyr på tæt hold. Urtehaven Vi sår og vander urter og grøntsager, som vi efterfølgende spiser sammen med børnene. Haletudser - fra æg til frø Haletudse æg bliver indsamlet hvert år, hvis det er muligt, så vi i fællesskab kan se dem vokse og blive til frøer. NATUR & NATUR- FÆNOMENER Luftskibet Luftskibet er i vores nye struktur blevet udvidet så det både gælder hajer og pingviner.

10 Kulturelle udtryksformer og værdier et er at øge æstetiske og formgivende kompetencer og skabe en bevidsthed om egen kulturelle baggrund. Gennem aktiviteter gennemgår vi kulturelle værdier, kunstneriske og menneskelige værdier (formgivende og æstetiske). Gennem legende processer præsenter vi børnene for: Teater- og danseforestillinger Vi tager på udstillinger og museumsbesøg, værkstedsbesøg. Vi benytter os flittigt af Kulturskolens kulturpakker, hvor forskellige kunstnere kommer i institutionen og laver små projekter med børnene Vi præsenterer børnene for forskellige fremmede kulturer og madkulturer via projekter som f.eks. Indianerprojektet og Capoeira. Vi vil lave forskellige kunstneriske projekter så som selvportrætter, akvarelmaling, skulpturer i ostevoks og byggeprojekter med forskellige materialer Læser forskelligt litteratur fra andre kulturer og laver rim remser med børnene I løbet af året har vi traditionsrelaterede projekter så som fastelavn, påske og jul KULTURELLE UDTRYKS- FORMER

11 Forebyggende arbejde børn med særlige behov Institutionen skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov At børn med særlige behov styrker deres sociale kompetencer i samværet med andre jævnaldrene børn - gennem leg og i større fællesskaber At barnet føler sig værdifuldt og er en del af en gruppe At de har venner, som de både leger med i og udenfor børnehaven At de sårbare børn kan være med i en stor del af dagligdagen. Metoder Inklusion Observationer Handleplaner Tværfagligt samarbejde Anerkendende tilgang til det sårbare barn At give barnet rum og mulighed for at trække sig fra gruppen Vi har lavet en kontaktbog, så forældrene for indsigt i deres barns dagligdag Aktiviteter I den udstrækning barnet magter det, deltager det ligeværdigt i børnehavens dagligdag Observationer og handleplaner bliver udarbejdet i samarbejde med forældrene, foreningens psykolog og nogle gange PPR Vi laver kontaktbøger for at fremme forældresamarbejdet, samt ugentlige samtaler med forældrene Vi inddrager vores kollegaer i hvordan vi kan have fokus på det sårbare barns behov i dagligdagen Vi tilrettelægger dagen efter barnets behov Vi er anerkendende i vores daglige tilgang til det sårbare barn Vi har indrettet stuen så den indbyder til mindre grupper SÆRLIGE BEHOV

12 Dokumentation og evaluering DOKUMENTATION OG EVALUERING Over for forældrene dokumenterer vi, via månedsplaner og ugeskemaer for aktiviteter indenfor læreplanstemaerne. Disse månedsplaner og ugeskemaer bliver sendt ud til alle forældre elektronisk en gang om måneden. Hver gang vi har et længerevarende projekt, bliver mål og proces i forhold til projektet sendt ud. Derudover dokumenterer vi med opslag, plancher og billeder i institutionen. Hver stue har en tv skærm, hvor billeder fra dagligdagen bliver vist i slideshows. Den Pædagogiske Læreplan bliver ligeledes sendt ud til alle forældre elektronisk. Alle børn har en barnets bog hvor billeder og tegninger fra hverdagen og fra projekter bliver sat ind. Vi har i 2012 lavet en ny struktur i huset. Strukturen indebærer, at vi to dage om ugen har fælles projekter for hele huset. Når vi skriver disse aktiviteter ind i ugeskemaerne krydser vi samtidig af i et af felterne for de 6 læreplanstemaer. På den måde sørger vi for, at vi når gennem alle temaerne. Vi har udarbejdet et ugeskema, hvor aktiviteter, Læreplanstemaerne og hvem der er ansvarlige for aktiviteterne indgår. Vi har et evalueringsskema, som de ansvarlige udfylder, efter hvert projekt. Børnene samt forældrene bliver inddraget i evalueringerne via et Børnespørgeskema som de får med hjem efter projekterne. Den pædagogiske læreplan evalueres på den årlige personaleweekend af alle medarbejdere, med udgangspunkt i de projektevalueringer, der er udarbejdet i løbet af året. Her bliver der også evalueret på om vi har været igennem alle Læreplanstemaerne. DOKUMEN- TATION & EVALUERING

13 FOKUSOMRÅDE FOR DET KOMMENDE ÅR Børnehaven Højgårdens fokusområde er: Leg og venskaber Status Vi oplever at legen er vigtig for hvordan børnene udvikler deres sociale kompetencer i hverdagen. Nogle børn kan have svært ved at forstå de lege der leges. Det er almindelig udbredt at den der har fundet på legen alene bestemmer hvad der skal ske i legen og hvem der må være med. Vi oplever at nogle børn har svært ved at komme ind i en leg, så de ødelægger legen i stedet for. Nogle har svært ved at inkludere andre børn i deres lege og får derfor givet et afslag på en uhensigtsmæssig måde. Derfor ser vi ind i mellem børn som kan have svært ved at komme i gang med legene eller som føler sig ekskluderede af legene og derfor har brug for redskaber til at blive en del af legefælleskabet. og formål At styrke og udvikle børns sociale kompetencer med fokus på deres leg. At børnene bliver mere inkluderende og at de socialt ressourcestærke børn, får øjnene op for at inkludere de andre børn i legen og at de mindre socialt ressourcestærke børns muligheder for at blive en del af kammerat- og fælleskabsgrupper udvikles. Observationer - de voksnes placering i forhold til børnene Vi skal som voksne blive bedre til at observere og være nysgerrige på børnenes leg. Vore observationer vil vi bruge til at fokusere på børnenes kompetencer frem for deres negative handlemønstre i legen. Vi voksne skal være villige til at bevæge os rundt, opsøge børnene og være nærværende så det ikke hver gang er når legen er gået i hårknude at børnene henvender sig til de voksne. De voksnes placering både inde og ude har betydning for vores muligheder for at lave gode observationer. Vidensindsamling Vi voksne skal være gode til at nedskrive deres observationer for derved bedre at kunne huske detaljerne. Kollegaer skal være villige til at give tid og plads til at man lige går fra et øjeblik og får skrevet observationen i frisk erindring. Det kan være en god idé at vi en gang i mellem tager nogle af de nedskrevne observationer med til stuemøde. Hvis der er mulighed for det kan det være en god hjælp lige at sætte ord på observationen til en kollega. På denne måde går observationen ikke tabt. Voksnes deltagelse i leg Vi voksne skal have den mulighed for øje at vi kan være aktive legere i børnehøjde og derved forsøge at få inkluderet flere børn i legene. De voksnes introduktion af leg og legetemaer kan ofte vise sig i børnenes egen leg i flere dage eller uger efter. Den ro, struktur, overblik og indsigt en voksen kan tilføre en leg, er uvurderlig for de børn, der af forskellige grunde har svært ved at komme med i fællesskabet og kan gøre forskellen på, om de får lært det der skal til eller ej. (Martin Zuwalski, Børns inklusion i leg og fællesskab ). Vi vil hjælpe og opfordre børnene til at observere den pågældende leg inden de forsøger at komme ind i legen. Mislykkes barnet i at træde ind i legen vil vi voksne træde til og forsøge at hjælpe barnet f.eks. ved at observere legen sammen med barnet og evt. samtale med barnet om hvad vi sammen ser der sker i legen. Man kan hjælpe med at give børnene en idé til hvad deres rolle skal være i legen. Man kan evt. sammen med børnene udvikle endnu en rolle i legen. De sociale udfordringer, som børnene møder i enhver sammenhæng med lege og kammeratskabsgrupper, handler derudover om hvordan de kan blive en del af legen, hvordan de bedst kan bruge deres ressourcer og færdigheder til at vedligeholde og udvikle legen, og hvordan de kan løse de konflikter, der opstår. (Liv Vedeler, Social mestring i børnegrupper ). Rollespil De voksne kan visualisere for børnene hvordan man kommer ind i en leg. Lave små rollespil hvor man viser dem en god måde at komme ind i en leg eller hvordan man kan invitere andre børn ind i en leg. Her kan det være en fordel at tage en af børnene med i rollespillet for at højne interessen fra de andre børn. Man kan spille de følelser man kan opleve når man bliver afvist og på denne måde kan man hjælpe børnene til bedre at forstå hinandens følelser og afkode hinandens signaler (empati). Udfordringer Tid og mandskab til at vi kan føre alle vores gode intentioner ud i livet. Hvis børnene ikke vil tage andre med i legen selvom man bruger alle sine smarte tricks. Hvis barnet der er udenfor legen ikke vil tage imod de tilbud der bliver givet. Det er en succes når Vi får brugt de observationer vi laver og at de bliver en integreret del i vores hverdag. Vi oplever at børn der har haft svært ved at komme ind i legene, finder ud af det. De socialt ressourcestærke børn får øjnene op for og er villige til at tage andre børn end deres bedste kammerater med som legekammerater.

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

De pædagogiske Læreplaner for. Børnehuset Egegården. i Gentofte Kommune

De pædagogiske Læreplaner for. Børnehuset Egegården. i Gentofte Kommune De pædagogiske Læreplaner for Børnehuset Egegården i Gentofte Kommune 2010 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014-2016

Pædagogisk læreplan 2014-2016 Pædagogisk læreplan 2014-2016 Møllehaven 0-2 årige Møllehaven Aalsrodevej 3 8500 Grenaa T: 89592740-29656071 http://www.moelleskolen.dk Fra forvaltningen Fra januar 2014 og 3 måneder frem skal alle dagtilbud

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere