SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørregade Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. juni 2015 Til den 8. juni Energimærkningsnummer

2 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energisforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C Hvis de energir, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B t varmeforbrug 3.823,6 m³ naturgas kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 8,58 ton Energimærkningsnummer

3 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft LOFT Skråvægge i tagetagen er uisolerede. Lodrette skunkvægge og loft mod vandret skunk er uisolerede. Loftslem er isoleret med 100 mm mineraluld. Isolering af lodrette skunkvægge og loft mod vandret skunk med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet kr kr. 1,24 ton CO₂ VED RENOVERING Udvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler kr. 0,84 ton CO₂ FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionsog isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Det flade tag på kvist skønnes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. VED RENOVERING Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet 700 kr. 0,20 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen oprindelig del er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skønnes uisoleret, men der skønnes påforet 50 mm isolering indvendigt. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Gavltrekanter (tagetage) er udført som ca. 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Ydervægge i stueetagen er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skønnes uisoleret, men der skønnes påforet 50 mm isolering indvendigt. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Gavltrekanter (tagetage) er udført som ca. 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skønnes uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Isolering af hulmure af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden kr kr. 0,55 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i tilbygning mod sydøst er udført som ca. 24 cm massive og uisolerede letbetonvægge. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 0,39 ton CO₂ Energimærkningsnummer

5 LETTE YDERVÆGGE Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER De nyere vinduer er monteret med 2 lags energiruder. De ældre vinduer er monteret med kun 1 lag glas. De ældre vinduer med 1 lag glas udskiftes til nye med 3 lags energiruder med varm kant og kryptongas kr. 400 kr. 0,11 ton CO₂ YDERDØRE Yderdøre er monteret med 2 lags energiruder. Gulve TERRÆNDÆK MED GULVVARME Terrændæk i tilbygning er udført af beton. Gulvet skønnes isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker skønnes med lerindskud som eneste isolerende lag. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm Det påregnes at tagrum er tilgængeligt, hvorved overslagsprisen alene omfatter oplægning af den nye isolering kr. 400 kr. 0,12 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg KEDLER Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i uopvarmet rum ved garage. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende Viessmann Vitodens 300 solokedel fra VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der monteres en luft/luft anlæg af mærket IVT Nordic 12 LR-N i stue. Varmepumpen består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen placeres kr kr. 0,44 ton CO₂ SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. VED RENOVERING Montering af solfanger på det flade tag som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas. Solvarmebeholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed kr. 0,37 ton CO₂ Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 2-strengs anlæg. Der er desuden vandbåren gulvvarme i tilbygningen. VARMERØR Varmefordelingsrør i uopvarmet rum skønnes uisolerede. Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 1,11 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget skønnes monteret en automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 75 W. AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er uisolerede. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 0,29 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre Grundfos UPS pumpe med trinregulering med en effekt på 60 W. Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 18 W kr kr. 0,41 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 ltr. præisoleret Viessmann vandvarmer fra Energimærkningsnummer

10 EL El SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Montering af solceller på det flade tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 17,5 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi kr kr. 1,91 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Bygningens energimæssige stand er generelt set mindre god. Det er rentabelt at gennemføre en lang række rentable energibesparende foranstaltninger på i bygningen. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter. Udførelse af energispareforslag er altid en god forretning for boligens ejer, uanset om pengene til forbedringerne skal lånes eller ej. Hvis alle de angivne forslag gennemføres vil energimærket kunne forbedres. Energimærkningsnummer

11 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Isolering af lod- og vandret skunk med 300 mm isolering kr. 541,8 m³ Naturgas 30 kwh Elektricitet kr. Hule ydervægge Isolering af hule ydervægge af tegl ved indblæsning af mineraluldsgranulat kr. 239,1 m³ Naturgas 13 kwh Elektricitet kr. Vinduer Udskiftning af ældre vinduer kr. 50,0 m³ Naturgas 400 kr. 3 kwh Elektricitet Etageadskillelse Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 200 mm isolering kr. 52,7 m³ Naturgas 3 kwh Elektricitet 400 kr. Varmeanlæg Varmepumper Installation af ny luft/luft anlæg, IVT Nordic 12 LR-N kr. 600,0 m³ Naturgas kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

12 Varmerør Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm kr. 486,4 m³ Naturgas 27 kwh Elektricitet kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 50 mm kr. 129,1 m³ Naturgas 7 kwh Elektricitet kr. Varmtvandspum per Ny cirkulationspumpe, som Alpha N, 18 W kr. 76,4 m³ Naturgas 361 kwh Elektricitet kr. El Solceller Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 2,8 kw kr kwh Elektricitet kwh Elektricitet overskud fra solceller kr. Energimærkningsnummer

13 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Udvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm. 370,0 m³ Naturgas 20 kwh Elektricitet kr. Fladt tag Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm. 87,3 m³ Naturgas 5 kwh Elektricitet 700 kr. Massive ydervægge Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 170,0 m³ Naturgas 9 kwh Elektricitet kr. Varmeanlæg Solvarme Montering af solfanger, vakumrør til brugsvand. 195,5 m³ Naturgas -103 kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

14 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Nørregade 24, 4534 Hørve Adresse... Nørregade 24 BBR nr Bygningens anvendelse... Fritliggende enfamilieshus (120) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Kedel Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... F Energimærke efter rentable sforslag... C Energimærke efter alle sforslag... B OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er større end arealet angivet i BBRejermeddelelsen. KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Tidligere forbrugstal er ikke oplyst. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Naturgas... 7,40 kr. per m³ Elektricitet til andet end opvarmning... 2,05 kr. per kwh Afhængig af leverandører vil de anvendte energipriser kunne variere. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energimærkningsnummer

15 Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Husingeniøren ApS Sct. Jørgensgade 11, 4200 Slagelse tlf Ved energikonsulent Anders Bruun Madsen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

16 Nørregade Hørve Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 8. juni 2015 til den 8. juni 2022 Energimærkningsnummer