ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY"

Transkript

1 ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY Side 1

2 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER 6.0 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Byggepladsindretning Byggestrøm og vand Adgangsforhold Afdækninger Arbejdstid Bekæmpelse af støjgener Parkering Oprydning Aflevering af byggeplads Sikkerhedsforanstaltninger 7.0 STILLADSARBEJDE Arbejdets omfang Opstilling af stillads Nedtagning af stillads Side 2

3 8.0 TØMRERARBEJDET Arbejdets omfang Afmontering af tag Vejmyndigheder Afdækning Arbejdets udførelse Imprægning mod råd og svamp Tagfod Udbedring af undertag Lægter Afstandslister Fugebånd omkring vinduer 9.0 MURERARBEJDET Arbejdets omfang Udbedring af gesimser og trappetårne 10.0 BLIKKENSLAGERARBEJDET Arbejdets omfang Arbejdets udførelse Materialer, loddetin og zinkplader m.v Lodninger Korrosionsbeskyttelse Opbevaring Inddækninger Side 3

4 Zinkbeklædninger på tagterrasser Zinkdækning på kviste Tagfod Tagrender Tagpapdækning af kviste 11.0 MALERARBEJDET Arbejdets omfang Malerbehandling af ubeskyttet træ på kviste Side 4

5 Bygherre: EF Trekroner v/ Formand Sune Kaur-Pedersen Trekronergade 1A, 4.tv 2500 Valby Ingeniør og Bygherretilsyn: V-Consult v/ Ole Vigel Brombærvej Roskilde Side 5

6 2.0 Almen orientering af samtlige arbejder Projektgrundlag og omfang Ejendommen har i årene fået indrettet lejligheder i tagetagen og i samme periode er ejendommen forsynet med ny tagdækning, og tilhørende isolering samt kviste og tagterrasser. Imidlertid er de udførte arbejder behæftet med adskillige byggetekniske fejl, som bygherren ønsker rettet. Arbejderne omfattes af nærværende udbud. Projektet omfatter omlægning af tagdækningen med tilhørende lægter, ændring af kvisttage, inddækninger, tagrender og zinkarbejder samt de murede gesimser. Malerbehandling af ubeskyttet træ. Beliggenhed Ejendommen er beliggende fra Vigerslev Allé 19, Trekronergade 1 9 og frem til og med Bryggerivej 6. Tilbud Den bydende skal vedstå sit tilbud i 8 uger regnet fra tidspunktet fra afgivelse af tilbud. Almene forskrifter Arbejdet udføres i hovedentreprise, så beskrivelsens opdeling i de enkelte delarbejder er kun af vejledende art. Det er hovedentreprenørens eget ansvar, at alle de beskrevne ydelser er med i tilbuddet. Arbejdet udføres i henhold til denne beskrivelse og tilbudslister Side 6

7 Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde i henhold til danske standarder. Alle materialer skal være gode og sunde, og kunne henføres til normale gode handelsvarer. Alle entreprenører skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger på byggepladsen. Entreprenørens udgifter i medfør af dette samarbejde, skal være indeholdt i tilbuddet. Hovedentreprenør og underentreprenører har det fulde ansvar for sikkerhedstjenesten indenfor sit eget fag, idet de også har pligt til at udføre og vedligeholde samt føre tilsyn med det arbejde, som de har udført, eller med det materiel og de materialer, de har tilført byggepladsen. På bygherrens vegne optræder bygherretilsynet som koordinator, såfremt de forskellige fags sikkerhedsrepræsentanter ikke selv kan løse fælles problemer. Produktionsplanlægning Etablering af alt grej som stillads, affaldsskakt, materialehejs og affaldscontainer medregnes af hovedentreprenøren. Entreprenøren er pligtig til ved selvsyn at vurdere de forhold, der kan have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og byggeriets gennemførelse. Arbejdet skal påregnes udført i etaper, således at hele fortov/parkering langs Trekronergade ikke skal afspærres i hele byggeperioden. Byggeplads Eventuel toiletvogn må opstilles i ejendommens gårdareal efter aftale med ejendommens gårdmand. Skurvogne må opstilles langs fortov på Trekronergade. I ejendommens gård og kælder vil der være vand og el til fri rådighed for entreprenørerne. Såfremt entreprenøren anvender el-opvarmning i skurvogne skal vognene forsynes over egen el-måler hvor forbruget afregnes til samme pris som ejendommen afregner med forsyningsselskabet. Hovedentreprenøren er pligtig til at påse, at forbruget af el og vand begrænses mest muligt. Det påhviler hovedentreprenøren selv at søge om og etablere afspærring langs de dele af ejendommen der arbejdes på, og bliver etableret stillads på Vigerslev Alle, Trekronergade og Bryggerivej Side 7

8 Det overlades til entreprenørerne selv at finde nødvendige parkeringspladser til varevogne og egne vogne. Skader Skader og reparationer på øvrige bygningsdele, anlæg, gårdareal, vej eller fortov skal afhjælpes af hovedentreprenøren, uden udgift for bygherren. Såfremt der er uenighed om sådanne udgifter, er hovedentreprenøren pligtig til at acceptere tilsynets afgørelse. Risiko og ansvaret for skader på bygherrens eller 3. mands ejendom, som direkte eller indirekte kan henføres til handlinger eller undladelser fra hovedentreprenøren eller hans folks side, eller som skyldes forkert eller uregelmæssig brug, påhviler hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren har ansvaret for, at taget løbende er korrekt afdækket mod storm og vand, således at der ikke opstår vandskader og lignende på bygherrens ejendom. Kontrol- og efterprøvning Hovedentreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende de enkelte arbejder nøje overholdes. Hovedentreprenøren må derefter kontrollere alle mål vedrørende andre arbejder, som kan påvirke hans eget arbejde, og hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddele til tilsynet. Før arbejdets påbegyndelse skal hovedentreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand på alle måder er i en sådan stand, at han kan tage ansvaret for sin entreprises konditionsmæssige udførelse og produktets holdbarhed. Tilsyn med konstruktioner/installationer eller dele heraf, som i henhold til gældende lov eller vedtægter skal ske ved offentlig myndighed, skal rekvireres af hovedentreprenøren. Kvalitetssikring Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets gennemførelse udføre kvalificeret kvalitetskontrol for egne arbejder. Kvalitetssikringsmappen samt kvalitetssikringsmodtagerkontrolmappen for samtlige fag skal forefindes i mødeskuret og vil løbende blive gennemgået på byggemøderne. Tilsynet vil løbende foretage en stikprøvemæssig kontrol. Som dokumentation for udført korrekt arbejde skal entreprenøren sørge for fotodokumentation som bilag til kvalitetsmappen Side 8

9 Råd og svamp Såfremt der under arbejdets udførelse konstateres tegn på råd- eller svampeangreb, skal dette straks meddele byggeledelsen. Det er hovedentreprenørens ansvar, at forvitrings- råd- eller svampeangreb, som han har eller burde have opdaget, ikke skjules bag nye konstruktioner og overfladebehandlinger. Oplagring Intet rum i bygningen må anvendes til ophold eller materialeoplagring uden byggeledelsens tilladelse. Hovedentreprenøren er ansvarlig for alle materialers forsvarlige oplagring. Materialerne skal opbevares og beskyttes mod nedbør og forurening samt tyveri og hærværk. Transport og aflæsning Aflæsning og transport af materialer skal ske under størst mulig hensyntagen for at undgå beskadigelse og deformationer på selve byggematerialerne, på andre materialer og bygninger. Montering, fastgørelse og anbringelse Hvor intet specielt er angivet om anbringelsesoperationer, skal disse være i overensstemmelse med materialefabrikantens forskrift. Reparation og efterhjælp Reparationer skal udføres, således at den i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring Entreprenøren skal sørge for renholdelse af bygningen og byggepladsen. Adgangsveje skal rengøres mindst hver fredag, dog skal byggeledelsens krav i denne forbindelse straks efterkommes Side 9

10 3.0 AB 92 med ændringer og tilføjelser AB 92 er gældende for denne entreprise, og det forudsættes, at entreprenøren er bekendt med indholdet heraf. Hele AB 92 gentages derfor ikke her i sin helhed, kun de afsnit hvortil der er ændringer eller tilføjelser som betingelser for denne entreprise. Ad 2 stk. 1 Arbejdet gennemføres i henhold til Boligministeriets cirkulære af 10. oktober 1991 om fast pris og tid, med tilhørende og senere ændringer. Prisen skal være fast i 8 uger. Bygherren kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Ad 2 stk. 2 Ved afgivelse af tilbud godkender entreprenøren det modtagne materiale som værende entydigt og fyldestgørende. Nedenstående cirkulærer, bekendtgørelser m.v. skal anses som en integreret del af udbuddet, hvorfor entreprenøren er forpligtiget til at følge disse (med eventuelle ændringer og tilføjelser): Bekendtgørelse nr. 169 af 15/ om 5 års eftersyn i byggeri med senere ændringer. Eventuelle retsforskrifter om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Bekendtgørelse nr. 169 af 15/ for By- og Boligministeriet om kvalitetssikring af byggearbejder. Cirkulære nr. 174 af 10/ om pris og tid på anlægsarbejder m.v. med tilhørende vejledning. Ovenstående oversigt er ikke udtømmende. Nye love m.v. som træder i kraft senere eller ændringer af ovenstående regler, skal sagens parter selv sørge for at holde sig orienteret om. Ad 2 stk. 6 Alle punkterne i tilbudslisterne skal være fuldstændig udfyldt og tilbudslisterne skal afleveres til tiden i underskrevet stand Der betales ikke udregningsvederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud Side 10

11 Ad 3 stk. 2 Bygherren betragter tilbuddets delydelser som selvstændige tilbud. Ad 3 stk. 4 Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser, leverancer og naturlige følgearbejder til entreprisens fulde og konditionsmæssige færdiggørelse. Tilbuddet skal også omfatte ydelser som er nævnt i de generelle afsnit. Entreprenøren skal forinden afgivelse af tilbud gøre sig bekendt med ejendommen og de forhold, der kan have betydning for entreprisen. Krav som følge af manglende kendskab til nævnte forhold vil ikke blive anerkendt. I tilfælde af eventuel modstrid mellem projektdokumenterne gælder største ydelse. Ad 3 stk. 5 Den bydende skal vedstå sit tilbud i 8 uger, regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbud. Standardforbehold fra håndværker- og entreprenørorganisationer accepteres kun, såfremt forbeholdene ikke er i strid med betingelserne i udbuddet. Ad 5 stk. 2 Entreprenøren må kun give samlet transport på entreprisesummen eller restentreprisesummen og kun til anerkendt pengeinstitut. Transporten skal anmeldes for og noteres af bygherren eller dennes forretningsfører. Ad 5 stk. 4 Såfremt entreprenøren ønsker at benytte underentreprenører, skal navne og adresser samt arbejdsområder oplyses ved undertegnelsen af aftalen. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle underentreprenørers arbejde. Bygherren kan udskyde underentreprenører, hvis bygherren har en saglig indsigelse mod underentreprenøren. Sådan udskydelse medfører ingen ret for entreprenøren til at annullere sit tilbud eller at få tidsfristforlængelse Side 11

12 Ad 6 stk. 1 Omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelse afholdes af entreprenøren. Sikkerhedsstillelsen skal formuleres i overensstemmelse med den af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte aftaleformular til brug ved sikkerhedsstillelser/garantier efter AB 92. Ad 6 stk. 2 pkt. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udregnes af entreprisesummen incl. moms. Ved entreprisesummen forstås summen af kontraktarbejder. Såfremt bygherren anmoder om det, har entreprenøren pligt til at forhøje sin garantistillelse, så den beregnes af entreprisesummen incl. Ekstraarbejder. Bygherre afholder omkostningerne ved denne opskrivning af garantien. Nedskrivning kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 4 Sikkerheden nedskrives først, når påtalte mangler er udbedret. Nedskrivning kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 5 Sikkerheden ophører først, når påtalte mangler er udbedret. Ophør kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 6 Udgår. Ad 7 Udgår i sin helhed, da bygherren ikke stiller sikkerhed Side 12

13 Ad 8 stk. 1 Bygherren har tegnet brand- og stormskadeforsikring. Såfremt entreprenøren gør brug af forsikringen, betaler entreprenøren selvrisikoen. Selvrisiko pr. skade udgør maks. Kr ,00. Selvrisiko modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Særlig bemærkes, at forsikringen ikke omfatter entreprenørens maskiner, materiel, redskaber, anlæg, udstyr og midlertidige bygninger. Det juridiske grundlag for forsikringsdækningen er forsikringsaftalen mellem bygherren og forsikringsselskabet, hvilken aftale går forud for nærværende bestemmelse. Ad 8 stk. 3 Entreprenøren skal have sædvanlig ansvarsforsikring med dækningssummer på minimum kr for personskader og minimum kr for tingskader. Forsikringen skal tillige dække følgeskader. Forsikringspolicen skal kunne forevises på forlangende. Ad 9 stk. 2 Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende hans entreprise overholdes og skal kontrollere alle mål, som kan påvirke eget arbejde. Hvis tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddeles til bygherren. Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse er foretaget i samråd med bygherren. Ad 10 stk. 1 Hvis navngivne materialer eller færdigvarer er foreskrevet skal disse anvendes. Ad 10 stk. 2 Materialer skal leveres i nødvendigt omfang, eksempelvis hvis de er nævnt et andet sted i beskrivelsen, vist på tegninger eller er nødvendige for færdiggørelse af en beskreven konstruktion, selvom de ikke er nævnt i materialeoversigten Side 13

14 Ad 10 stk. 3 Opbevaring af materialer m.v. skal ske så de beskyttes mod blandt tyveri, beskadigelse, tilsmudsning og nedbør. Bygherren overtager først ansvaret for genstandene, når de er indbygget, og entreprisen er afleveret. Værktøj og maskiner opbevares for den enkelte entreprenørs regning og risiko indtil afleveringsforretning er afholdt. Ad 10 stk. 4 Leverandøren ændres til leverandøren og eventuelle underleverandører. Entreprenøren dokumenteret skal efter påkrav dokumentere, at de pågældende leverandører har underskrevet følgende eller tilsvarende erklæring: Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Og Underleverandøren anerkender, at mangelkrav under de i AB 92, 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod underentreprenøren, dels at tvister vedrørende mangler skal behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Ad 11 stk. 1 Det forudsættes at entreprenøren og underentreprenører deltager i projektgennemgang uden omkostninger for bygherren, uanset om projektgennemgangen sker før eller efter entrepriseaftalens indgåelse Side 14

15 Entreprenøren skal udarbejde kvalitetssikringsmateriale (KS), som redegør for og styrer følgende: Hvem der overfor virksomheden er ansvarlig for sikringen af den konkrete opgave. Kommunikationslinier mellem dem, der er ansvarlige for sikringen og bygherrens rådgiver. Styring af dokumenter, herunder arkivering og rettelse. Informationsmøder for og instruktion af håndværkere på pladsen om blandt andet nye eller vanskelige arbejdsgange. Modtagekontrol vedrørende leverancer. Proceskontrol vedrørende leverancer. Proceskontrol af, at arbejdsgange fører til de krævede resultater. Denne indsats er af afgørende betydning i entreprenørens kvalitetssikring. Kontrollen kan planlægges og dokumenteres ved hjælp af checklister, procesdiagrammer og kontrolkort. Der skal fastlægges kontrolniveau og kontrolfrekvenser. Ad 11 stk. 4 Kassation giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Ad 11 stk. 5 Gældende regulativ for den pågældende kommune, for fjernelse af affald, herunder eventuelt krav om sortering skal følges, og modtagesedler fra kontrolleret losseplads, skal afleveres til miljøkontrollen. Da ejendommen er i brug skærpes kravet til oprydning, det vil sige undlader entreprenøren daglig oprydning og rengøring, eller undlader han at fjerne kasserede eller overflødige materialer fra arealer, hvor ejendommens brugere færdes, således at der opstår gener for beboerne, kan bygherren uden varsel lade oprydning eller rengøring foretage af andre, og modregne betaling herfor i entreprenørens tilgodehavende. Ad 12 stk. 4 Ved tilbygning eller istandsættelse af en ejendom under anvendelse, betragtes bygherrens fortsatte brug af ejendommen ikke som ibrugtagning Side 15

16 Ad 14 Bygherren forbeholder sig ret til at lade arbejdet udføre af anden entreprenør, såfremt der ikke kan opnås enighed om pris og udførelsesmetode. Ad 14 stk. 2 Ekstraarbejder og ændringer må kun udføres efter at der foreligger underskrift på aftaleseddel fra bygherren herom. Påbegyndes de før en sådan foreligger, er bygherren ikke forpligtet til at honorere dem. Eventuelle afvigelser fra projektmaterialet i udførelse eller materiale må kun ske efter forudgående godkendelse af bygherren. I modsat fald kan ændringerne kræves omgjort i henhold til projektmaterialet uden honorering. Ad 14 stk. 4 Entreprenøren skal dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelse samt fakturaer og lignende. Ad 14 stk. 5 Bygherren godskrives, uanset der måtte gælde enhedspriser og uanset om entreprisesummen formindskes med mere eller mindre end 15%. Ad 15 stk. 1 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegningssæt, skal største ydelse eller mængde leveres uden regulering af entreprisesummen. Ad 15 stk. 2 Underretningen skal være skriftlig Side 16

17 Ad 17 stk. 3 Entreprenøren skal varetage sikkerhedsarbejdet og være sikkerhedskoordinator i hele byggeperioden, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse, herunder valg af sikkerhedsrepræsentant samt afholdelse af koordineringsmøder. Ad 17 stk. 4 Tilsyn fra bygherre fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for entreprisens konditionsmæssige udførelse. Ad 19 stk. 1 Indsigelse mod byggemødereferaterne skal fremføres umiddelbart efter modtagelse af referatet. Ad 20 Hvis entreprisen bygger på andre entreprenørers arbejde har entreprenøren pligt til straks at påtale synlige fejl og mangler som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Ad 22 stk. 1 Bygherren forbeholder sig 20 arbejdsdage til betaling for modtagelse af anmodningen. Anmodninger anses først for modtaget når følgekrav er overholdt: Tilbudsarbejde og ekstraarbejde er anført på separate anmodninger. For hver anmodning er det udførte arbejde opgjort ved procentvis udførelse for hvert punkt i tilbudslisten. For hver anmodning fremgår den totale tilbudssum, det aktuelle fakturerede beløb og summen af tidligere fakturerede beløb. Stk. 4 Udgår Ad 22 stk. 6 Eventuel regulering sker i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af med tilhørende og senere ændringer, om pris og tid på grundlag af totalindekset Side 17

18 Ad 22 stk. 8 Slutopgørelse skal være fremsendt senest 15 dage efter aflevering. Ad 22 stk. 10 Slutopgørelsen betales senest 20 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. Ad 22 stk. 11 Løbedage udgår og erstattes af arbejdsdage, det vil sige, at entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 21. arbejdsdag. Ad 24 stk. 1, nr. 3 Arbejdskonflikter af lokal karakter mellem en entreprenør og hans personale godkendes ikke som tidsfristforlængende. Ad 24 stk. 4 Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse på grund af usædvanligt vejrlig, skal han dokumentere dette ved en udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste målestation. Ad 25 stk. 1 Dette gælder også, hvis der sker sanktionsgivende forsinkelse i forhold til aftalte mellemterminer. Ad 25 stk. 2 Forsinkelser i forhold til gældende tidsplan medfører, at entreprenøren må betale en dagbod, som pr. arbejdsdag udgør 2 0 / 00 af entreprisesummen incl. moms, dog mindst kr ,- pr arbejdsdag. Bygherren er berettiget til at vente med dagbodsopgørelsen indtil aflevering er sket, uden herved at fortabe nogen rettigheder. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod i entreprenørens tilgodehavende Side 18

19 Opgørelsen af de efter tidsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. Ad 26 stk. 1 Bygherren er berettiget til tidsfristforlængelse ved forsinkelse af arbejdet, som skyldtes registrering og udbedring af hidtil ukendte råd- og svampeskader. Forholdet gælder også andre ukendte forhold. Ad 27 stk. 1 og 2 Entreprenøren skal dog omgående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav over for bygherren. Ad 28 stk. 1 Bygherren anerkender først færdigmelding når: Samtlige arbejder er færdiggjorte. Ejendommen er i alt væsentligt ryddet og rengjort, samt i brugbar stand, og med alle funktioner funktionsduelige. Bygherren har fået overgivet alle nødvendige eller hensigtsmæssige betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger i 2 eksemplarer. Bygherren har modtaget kvalitetssikringsplanen ajourført med dokumentation af og opfyldelse af alle ydeevner og funktionskrav, samt for eventuelle driftsprøvninger. Bygherren har modtaget samtlige nødvendige attester og godkendelser, som kræves for bygnings ibrugtagning og drift, og som entreprenøren er ansvarlig for at indhente. Ad 28 stk. 4 Afsnitsvis aflevering kan ikke finde sted. Ad 31 stk Side 19

20 Ved afleveringen kan bygherren foretage tilbagehold i slutopgørelsen med et beløb, som svarer til, hvad han kunne kræve i udbedringsgodtgørelse eller afslag, hvis entreprenøren senere skulle misligholde sin mangelafhjælpningsforpligtelse. Ad 36 stk. 1 Bygherren forbeholder sig ret til løbende i garantiperioden at få mangler udbedret af entreprenøren Med henvisning til 38 bortfalder bygherrens mulighed for at fremsætte krav først når protokol fra 5 års eftersyn er underskrevet af bygherre og entreprenør. 4.0 Tegningsliste Samtlige tegninger er fra udførelsen af lejligheder i tagetagen Oversigtstegning Vigerslev Alle Trekronergade Oversigtsplan (spærplan) Trekronergade Bryggerivej Oversigtsplan hems Trekronergade Bryggerivej Facadetegning af Trekronergade Facadetegning mod gård Tværsnit tagetage Tværsnit af trapper Plan af lejlighederne nr Fotos af nuværende forhold Side 20

21 5.0 Entreprisebeskrivelse Arbejdets omfang generelt Arbejdet omfatter samtlige arbejder i forbindelse med tagrenovering, udbedring af zinkarbejder og tagrender m.v. til arbejdernes fulde færdiggørelse, alt incl. i 1. klasses kvalitet. Arbejdet angivet i hovedpunkter er som følger: Byggepladsbestemmelser Byggepladsindretning Byggestrøm og vand Adgangsforhold Afspærring / afdækninger Bortskaffelse af affald Oprydning og aflevering Stilladsarbejder Opstilling, nedtagning og leje af stillads mod vej- og gårdside. Levering og montering af materialehejs (el) og affaldsskakte efter behov. Levering og montering af nedstyrtningsrør. Nedbrydningsarbejder Alle tagsten og lægter afmonteres. Tagsten lægges i depot for senere genanvendelse. Leje af containere. Zinktage over kviste nedbrydes og fjernes. Defekte tagrender nedbrydes og fjernes Side 21

22 Tømrerarbejdet Undertag m.m. Etablering af tagfod Lægter Isolering Fugebånd omkring vinduer i kviste Murerarbejdet Udbedring af gesimser både mod gård og vej. Udbedring af revnede trappetårne. Udbedring af stilladshuller i gårdfacade og facader mod gader. Også fra tidligere stilladsmontage. Blikkenslagerarbejdet Udskiftning / udbedring af defekte zinkbeklædninger på terrasser m.v. Udskiftning af defekte tagrender. Etablering af ny tagpapdækning på kviste. Montering af snefang. Malerarbejdet Eksisterende ubeskyttet træ på kviste malerbehandles Side 22

23 6.0 Byggepladsbestemmelser Byggepladsindretning Byggeplads indrettes med materialeplads og evt. toiletvogn i gården efter nærmere aftale med viceværten og tilsynet. Porten til gården levner ikke plads til at skurvogne kan komme igennem, hvorfor entreprenøren henvises til, at opstille skurvogne langs Trekronergade. Byggeledelsen skal i forbindelse med byggemøder kunne disponere over skurvogn til afholdelse af byggemøder med plads til deltagelse af alle entreprenører og byggeledelsen. Der leveres og opstilles toiletskurvogn med min 1 stk. vandkloset og 1 stk. baderumsinstallation med kapacitet og udstyr svarende til pladsens bemanding. Stillads skal afskærmes på en sådan måde, at andre personer ikke kan klatre op i det. Det påhviler entreprenøren at indhente nødvendige tilladelser fra myndigheder og betale for eventuel leje. Udgifter i forbindelse med byggeplads skal være indregnet i tilbud. Oplagte materialer henligger for entreprenørens regning og risiko. Der må ikke oplagres materialer udenfor den af tilsynet anviste plads. Bygherren etablerer ikke hegn m.v Byggestrøm og vand Entreprenøren etablerer byggestrøm og vand til eget forbrug. Der er vand og el til fri rådighed i ejendommens gård og kælder, men entreprenøren er forpligtet til at tilslutte skur- og mandskabsvogne over egen bimåler. Udgiften til strømforbrug afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på første byggemøde oplyse målerstanden Adgangsforhold Adgang til gården kan alene ske gennem en port mod Trekronergade. Det præciseres, at entreprenøren må sørge for, at adgangsforholdene for ejendommens brugere altid er i orden, således at beboerne kan færdes uhindret i bebyggelsen Side 23

24 Trafik til og fra tag skal foregå via stillads. Ejendommens trapper må ikke benyttes Til transport af materialer og værktøjer. Hovedentreprenøren skal sikre, at port til gården bliver lukke hver dag ved arbejdstids ophør Afspærringer Der opsættes og vedligeholdes nødvendigt lovhjemlet afspærring af fortovsarealer mod offentlige veje efter aftale med de respektive myndigheder, tilsynet og bygherrens repræsentant Afdækninger Under arbejdet skal entreprenøren til enhver tid sørge for, at der i nødvendigt omfang foretages afdækninger, så beskadigelser, herunder også vandskader samt forurening, undgås. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at afdækningerne udføres og er effektive og hæfter for enhver udgift til udbedringer af skader på bygning, indbo m.v. ligesom for eventuelle evakueringsudgifter for ejendommens beboere. Dette gælder også for eventuelle ekstraarbejder Arbejdstid Der må arbejdes alle hverdage fra kl Bekæmpelse af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj, dels af hensyn til brugerne af materiellet, dels af hensyn til omgivelserne. Entreprenøren skal udføre sine aktiviteter på en sådan måde, at miljøbelastningen minimeres. Såfremt støjende aktiviteter er nødvendige, må disse kun udføres efter aftale med byggeledelsen, således at beboere og bygherre kan blive adviseret før arbejdet igangsættes. Af hensyn til beboerne skal anvendelse af støjende udstyr overholde reglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 63 af 3. februar Det er kun tilladt, at benytte let håndværktøj fra kl Ved særligt støjende arbejder uden for tidsrummet kl til skal der ske varsling af eventuelle beboere i de omgivende områder samt til byggeledelsen Side 24

25 6.1.8 Parkering Der kan ikke anvises særlige parkerings pladser til arbejds- og privatvogne. Parkering må foregå langs fortove ved offentlig vej Oprydning Det påhviler entreprenøren at rydde op efter sig, således at arealerne omkring bebyggelsen dagligt forlades fejede og ryddede for affald. Oprydning og renholdelse af byggepladsen skal ske så ofte tilsynet skønner det påkrævet. Såfremt tilsynets henstillinger om oprydning og rengøring ikke efterkommes, vil oprydning blive rekvireret af tilsynet for entreprenørens regning. Såfremt entreprenøren beskadiger eller forurener bygninger ind- eller udvendigt, beskadiger eller forurener indbo eller inventar, beskadiger eller forurener have-, gård-, vej- eller stianlæg, skal skaden uopholdeligt udbedres af entreprenøren og for dennes regning. Hovedentreprenøren leverer og opstiller affaldscontainere efter behov, så affald kan sorteres og deponeres i overensstemmelse med Kommunens bestemmelser. Ved placering af containere, affald, byggematerialer m.v. på fortov/gade/gård, skal der foretages de nødvendige afdækninger af terræn m.v., så der ikke opstår skader. Alle udgifter til tømning, bortkørsel og deponering skal være indeholdt i tilbuddet. Stilladser skal holdes ryddelige og der skal dagligt foretages indsamling og oprydning af byggeaffald Aflevering af byggeplads Entreprenøren skal som beskrevet udvise det allerstørste hensyn, således at ødelæggelse/beskadigelse af belægninger og lignende undgås. Byggepladsen skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Alle beskadigelser af belægninger, befæstninger etc. Skal omgående udbedres til samme standard som ved byggepladsens overtagelse og tilfredsstille Kommunens vejtilsyn. Eventuelle skader skal udbedres straks, afhjælpning foretages efter aftale med tilsynet Sikkerhedsforanstaltninger Side 25

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908 I N D H O L D: Afsnit Side 1. Kort opgavebeskrivelse...2 2. Oversigt over kontaktpersoner...2 3. Forudsætninger vedrørende udbudsmateriale mv....3 3.1 Bygherrens Udbudsmateriale...3 3.1.1 Udbudsmaterialets

Læs mere

Syn og skøn Trekronergade m.fl. E/F Trekroner og A/B Trekroner Ctr. RIOS A/S, advokatfirmaet Nicolai Giødesen og de tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Syn og skøn Trekronergade m.fl. E/F Trekroner og A/B Trekroner Ctr. RIOS A/S, advokatfirmaet Nicolai Giødesen og de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K Sagsnr. 31119 BS 16B-452/2012 BS 16B-1974/2012 BS 16B-2168/2012 Ole Vigel Brombærvej 4 DK-4000 Roskilde Tlf.: 6269 1424 Fax.: 6269 1424 E-post: ole@vigel.dk

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Torvegade København K Tlf

Torvegade København K Tlf BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk København, september 2014 Sag 12024 JRP Byggemøde # 05 A/B Salvatorgården

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere