ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY"

Transkript

1 ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY Side 1

2 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER 6.0 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Byggepladsindretning Byggestrøm og vand Adgangsforhold Afdækninger Arbejdstid Bekæmpelse af støjgener Parkering Oprydning Aflevering af byggeplads Sikkerhedsforanstaltninger 7.0 STILLADSARBEJDE Arbejdets omfang Opstilling af stillads Nedtagning af stillads Side 2

3 8.0 TØMRERARBEJDET Arbejdets omfang Afmontering af tag Vejmyndigheder Afdækning Arbejdets udførelse Imprægning mod råd og svamp Tagfod Udbedring af undertag Lægter Afstandslister Fugebånd omkring vinduer 9.0 MURERARBEJDET Arbejdets omfang Udbedring af gesimser og trappetårne 10.0 BLIKKENSLAGERARBEJDET Arbejdets omfang Arbejdets udførelse Materialer, loddetin og zinkplader m.v Lodninger Korrosionsbeskyttelse Opbevaring Inddækninger Side 3

4 Zinkbeklædninger på tagterrasser Zinkdækning på kviste Tagfod Tagrender Tagpapdækning af kviste 11.0 MALERARBEJDET Arbejdets omfang Malerbehandling af ubeskyttet træ på kviste Side 4

5 Bygherre: EF Trekroner v/ Formand Sune Kaur-Pedersen Trekronergade 1A, 4.tv 2500 Valby Ingeniør og Bygherretilsyn: V-Consult v/ Ole Vigel Brombærvej Roskilde Side 5

6 2.0 Almen orientering af samtlige arbejder Projektgrundlag og omfang Ejendommen har i årene fået indrettet lejligheder i tagetagen og i samme periode er ejendommen forsynet med ny tagdækning, og tilhørende isolering samt kviste og tagterrasser. Imidlertid er de udførte arbejder behæftet med adskillige byggetekniske fejl, som bygherren ønsker rettet. Arbejderne omfattes af nærværende udbud. Projektet omfatter omlægning af tagdækningen med tilhørende lægter, ændring af kvisttage, inddækninger, tagrender og zinkarbejder samt de murede gesimser. Malerbehandling af ubeskyttet træ. Beliggenhed Ejendommen er beliggende fra Vigerslev Allé 19, Trekronergade 1 9 og frem til og med Bryggerivej 6. Tilbud Den bydende skal vedstå sit tilbud i 8 uger regnet fra tidspunktet fra afgivelse af tilbud. Almene forskrifter Arbejdet udføres i hovedentreprise, så beskrivelsens opdeling i de enkelte delarbejder er kun af vejledende art. Det er hovedentreprenørens eget ansvar, at alle de beskrevne ydelser er med i tilbuddet. Arbejdet udføres i henhold til denne beskrivelse og tilbudslister Side 6

7 Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde i henhold til danske standarder. Alle materialer skal være gode og sunde, og kunne henføres til normale gode handelsvarer. Alle entreprenører skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger på byggepladsen. Entreprenørens udgifter i medfør af dette samarbejde, skal være indeholdt i tilbuddet. Hovedentreprenør og underentreprenører har det fulde ansvar for sikkerhedstjenesten indenfor sit eget fag, idet de også har pligt til at udføre og vedligeholde samt føre tilsyn med det arbejde, som de har udført, eller med det materiel og de materialer, de har tilført byggepladsen. På bygherrens vegne optræder bygherretilsynet som koordinator, såfremt de forskellige fags sikkerhedsrepræsentanter ikke selv kan løse fælles problemer. Produktionsplanlægning Etablering af alt grej som stillads, affaldsskakt, materialehejs og affaldscontainer medregnes af hovedentreprenøren. Entreprenøren er pligtig til ved selvsyn at vurdere de forhold, der kan have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og byggeriets gennemførelse. Arbejdet skal påregnes udført i etaper, således at hele fortov/parkering langs Trekronergade ikke skal afspærres i hele byggeperioden. Byggeplads Eventuel toiletvogn må opstilles i ejendommens gårdareal efter aftale med ejendommens gårdmand. Skurvogne må opstilles langs fortov på Trekronergade. I ejendommens gård og kælder vil der være vand og el til fri rådighed for entreprenørerne. Såfremt entreprenøren anvender el-opvarmning i skurvogne skal vognene forsynes over egen el-måler hvor forbruget afregnes til samme pris som ejendommen afregner med forsyningsselskabet. Hovedentreprenøren er pligtig til at påse, at forbruget af el og vand begrænses mest muligt. Det påhviler hovedentreprenøren selv at søge om og etablere afspærring langs de dele af ejendommen der arbejdes på, og bliver etableret stillads på Vigerslev Alle, Trekronergade og Bryggerivej Side 7

8 Det overlades til entreprenørerne selv at finde nødvendige parkeringspladser til varevogne og egne vogne. Skader Skader og reparationer på øvrige bygningsdele, anlæg, gårdareal, vej eller fortov skal afhjælpes af hovedentreprenøren, uden udgift for bygherren. Såfremt der er uenighed om sådanne udgifter, er hovedentreprenøren pligtig til at acceptere tilsynets afgørelse. Risiko og ansvaret for skader på bygherrens eller 3. mands ejendom, som direkte eller indirekte kan henføres til handlinger eller undladelser fra hovedentreprenøren eller hans folks side, eller som skyldes forkert eller uregelmæssig brug, påhviler hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren har ansvaret for, at taget løbende er korrekt afdækket mod storm og vand, således at der ikke opstår vandskader og lignende på bygherrens ejendom. Kontrol- og efterprøvning Hovedentreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende de enkelte arbejder nøje overholdes. Hovedentreprenøren må derefter kontrollere alle mål vedrørende andre arbejder, som kan påvirke hans eget arbejde, og hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddele til tilsynet. Før arbejdets påbegyndelse skal hovedentreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand på alle måder er i en sådan stand, at han kan tage ansvaret for sin entreprises konditionsmæssige udførelse og produktets holdbarhed. Tilsyn med konstruktioner/installationer eller dele heraf, som i henhold til gældende lov eller vedtægter skal ske ved offentlig myndighed, skal rekvireres af hovedentreprenøren. Kvalitetssikring Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets gennemførelse udføre kvalificeret kvalitetskontrol for egne arbejder. Kvalitetssikringsmappen samt kvalitetssikringsmodtagerkontrolmappen for samtlige fag skal forefindes i mødeskuret og vil løbende blive gennemgået på byggemøderne. Tilsynet vil løbende foretage en stikprøvemæssig kontrol. Som dokumentation for udført korrekt arbejde skal entreprenøren sørge for fotodokumentation som bilag til kvalitetsmappen Side 8

9 Råd og svamp Såfremt der under arbejdets udførelse konstateres tegn på råd- eller svampeangreb, skal dette straks meddele byggeledelsen. Det er hovedentreprenørens ansvar, at forvitrings- råd- eller svampeangreb, som han har eller burde have opdaget, ikke skjules bag nye konstruktioner og overfladebehandlinger. Oplagring Intet rum i bygningen må anvendes til ophold eller materialeoplagring uden byggeledelsens tilladelse. Hovedentreprenøren er ansvarlig for alle materialers forsvarlige oplagring. Materialerne skal opbevares og beskyttes mod nedbør og forurening samt tyveri og hærværk. Transport og aflæsning Aflæsning og transport af materialer skal ske under størst mulig hensyntagen for at undgå beskadigelse og deformationer på selve byggematerialerne, på andre materialer og bygninger. Montering, fastgørelse og anbringelse Hvor intet specielt er angivet om anbringelsesoperationer, skal disse være i overensstemmelse med materialefabrikantens forskrift. Reparation og efterhjælp Reparationer skal udføres, således at den i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring Entreprenøren skal sørge for renholdelse af bygningen og byggepladsen. Adgangsveje skal rengøres mindst hver fredag, dog skal byggeledelsens krav i denne forbindelse straks efterkommes Side 9

10 3.0 AB 92 med ændringer og tilføjelser AB 92 er gældende for denne entreprise, og det forudsættes, at entreprenøren er bekendt med indholdet heraf. Hele AB 92 gentages derfor ikke her i sin helhed, kun de afsnit hvortil der er ændringer eller tilføjelser som betingelser for denne entreprise. Ad 2 stk. 1 Arbejdet gennemføres i henhold til Boligministeriets cirkulære af 10. oktober 1991 om fast pris og tid, med tilhørende og senere ændringer. Prisen skal være fast i 8 uger. Bygherren kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Ad 2 stk. 2 Ved afgivelse af tilbud godkender entreprenøren det modtagne materiale som værende entydigt og fyldestgørende. Nedenstående cirkulærer, bekendtgørelser m.v. skal anses som en integreret del af udbuddet, hvorfor entreprenøren er forpligtiget til at følge disse (med eventuelle ændringer og tilføjelser): Bekendtgørelse nr. 169 af 15/ om 5 års eftersyn i byggeri med senere ændringer. Eventuelle retsforskrifter om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Bekendtgørelse nr. 169 af 15/ for By- og Boligministeriet om kvalitetssikring af byggearbejder. Cirkulære nr. 174 af 10/ om pris og tid på anlægsarbejder m.v. med tilhørende vejledning. Ovenstående oversigt er ikke udtømmende. Nye love m.v. som træder i kraft senere eller ændringer af ovenstående regler, skal sagens parter selv sørge for at holde sig orienteret om. Ad 2 stk. 6 Alle punkterne i tilbudslisterne skal være fuldstændig udfyldt og tilbudslisterne skal afleveres til tiden i underskrevet stand Der betales ikke udregningsvederlag i forbindelse med afgivelse af tilbud Side 10

11 Ad 3 stk. 2 Bygherren betragter tilbuddets delydelser som selvstændige tilbud. Ad 3 stk. 4 Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser, leverancer og naturlige følgearbejder til entreprisens fulde og konditionsmæssige færdiggørelse. Tilbuddet skal også omfatte ydelser som er nævnt i de generelle afsnit. Entreprenøren skal forinden afgivelse af tilbud gøre sig bekendt med ejendommen og de forhold, der kan have betydning for entreprisen. Krav som følge af manglende kendskab til nævnte forhold vil ikke blive anerkendt. I tilfælde af eventuel modstrid mellem projektdokumenterne gælder største ydelse. Ad 3 stk. 5 Den bydende skal vedstå sit tilbud i 8 uger, regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbud. Standardforbehold fra håndværker- og entreprenørorganisationer accepteres kun, såfremt forbeholdene ikke er i strid med betingelserne i udbuddet. Ad 5 stk. 2 Entreprenøren må kun give samlet transport på entreprisesummen eller restentreprisesummen og kun til anerkendt pengeinstitut. Transporten skal anmeldes for og noteres af bygherren eller dennes forretningsfører. Ad 5 stk. 4 Såfremt entreprenøren ønsker at benytte underentreprenører, skal navne og adresser samt arbejdsområder oplyses ved undertegnelsen af aftalen. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle underentreprenørers arbejde. Bygherren kan udskyde underentreprenører, hvis bygherren har en saglig indsigelse mod underentreprenøren. Sådan udskydelse medfører ingen ret for entreprenøren til at annullere sit tilbud eller at få tidsfristforlængelse Side 11

12 Ad 6 stk. 1 Omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelse afholdes af entreprenøren. Sikkerhedsstillelsen skal formuleres i overensstemmelse med den af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte aftaleformular til brug ved sikkerhedsstillelser/garantier efter AB 92. Ad 6 stk. 2 pkt. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udregnes af entreprisesummen incl. moms. Ved entreprisesummen forstås summen af kontraktarbejder. Såfremt bygherren anmoder om det, har entreprenøren pligt til at forhøje sin garantistillelse, så den beregnes af entreprisesummen incl. Ekstraarbejder. Bygherre afholder omkostningerne ved denne opskrivning af garantien. Nedskrivning kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 4 Sikkerheden nedskrives først, når påtalte mangler er udbedret. Nedskrivning kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 5 Sikkerheden ophører først, når påtalte mangler er udbedret. Ophør kan først ske efter skriftlig accept fra bygherre. Ad 6 stk. 6 Udgår. Ad 7 Udgår i sin helhed, da bygherren ikke stiller sikkerhed Side 12

13 Ad 8 stk. 1 Bygherren har tegnet brand- og stormskadeforsikring. Såfremt entreprenøren gør brug af forsikringen, betaler entreprenøren selvrisikoen. Selvrisiko pr. skade udgør maks. Kr ,00. Selvrisiko modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Særlig bemærkes, at forsikringen ikke omfatter entreprenørens maskiner, materiel, redskaber, anlæg, udstyr og midlertidige bygninger. Det juridiske grundlag for forsikringsdækningen er forsikringsaftalen mellem bygherren og forsikringsselskabet, hvilken aftale går forud for nærværende bestemmelse. Ad 8 stk. 3 Entreprenøren skal have sædvanlig ansvarsforsikring med dækningssummer på minimum kr for personskader og minimum kr for tingskader. Forsikringen skal tillige dække følgeskader. Forsikringspolicen skal kunne forevises på forlangende. Ad 9 stk. 2 Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende hans entreprise overholdes og skal kontrollere alle mål, som kan påvirke eget arbejde. Hvis tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddeles til bygherren. Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse er foretaget i samråd med bygherren. Ad 10 stk. 1 Hvis navngivne materialer eller færdigvarer er foreskrevet skal disse anvendes. Ad 10 stk. 2 Materialer skal leveres i nødvendigt omfang, eksempelvis hvis de er nævnt et andet sted i beskrivelsen, vist på tegninger eller er nødvendige for færdiggørelse af en beskreven konstruktion, selvom de ikke er nævnt i materialeoversigten Side 13

14 Ad 10 stk. 3 Opbevaring af materialer m.v. skal ske så de beskyttes mod blandt tyveri, beskadigelse, tilsmudsning og nedbør. Bygherren overtager først ansvaret for genstandene, når de er indbygget, og entreprisen er afleveret. Værktøj og maskiner opbevares for den enkelte entreprenørs regning og risiko indtil afleveringsforretning er afholdt. Ad 10 stk. 4 Leverandøren ændres til leverandøren og eventuelle underleverandører. Entreprenøren dokumenteret skal efter påkrav dokumentere, at de pågældende leverandører har underskrevet følgende eller tilsvarende erklæring: Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Og Underleverandøren anerkender, at mangelkrav under de i AB 92, 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod underentreprenøren, dels at tvister vedrørende mangler skal behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Ad 11 stk. 1 Det forudsættes at entreprenøren og underentreprenører deltager i projektgennemgang uden omkostninger for bygherren, uanset om projektgennemgangen sker før eller efter entrepriseaftalens indgåelse Side 14

15 Entreprenøren skal udarbejde kvalitetssikringsmateriale (KS), som redegør for og styrer følgende: Hvem der overfor virksomheden er ansvarlig for sikringen af den konkrete opgave. Kommunikationslinier mellem dem, der er ansvarlige for sikringen og bygherrens rådgiver. Styring af dokumenter, herunder arkivering og rettelse. Informationsmøder for og instruktion af håndværkere på pladsen om blandt andet nye eller vanskelige arbejdsgange. Modtagekontrol vedrørende leverancer. Proceskontrol vedrørende leverancer. Proceskontrol af, at arbejdsgange fører til de krævede resultater. Denne indsats er af afgørende betydning i entreprenørens kvalitetssikring. Kontrollen kan planlægges og dokumenteres ved hjælp af checklister, procesdiagrammer og kontrolkort. Der skal fastlægges kontrolniveau og kontrolfrekvenser. Ad 11 stk. 4 Kassation giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Ad 11 stk. 5 Gældende regulativ for den pågældende kommune, for fjernelse af affald, herunder eventuelt krav om sortering skal følges, og modtagesedler fra kontrolleret losseplads, skal afleveres til miljøkontrollen. Da ejendommen er i brug skærpes kravet til oprydning, det vil sige undlader entreprenøren daglig oprydning og rengøring, eller undlader han at fjerne kasserede eller overflødige materialer fra arealer, hvor ejendommens brugere færdes, således at der opstår gener for beboerne, kan bygherren uden varsel lade oprydning eller rengøring foretage af andre, og modregne betaling herfor i entreprenørens tilgodehavende. Ad 12 stk. 4 Ved tilbygning eller istandsættelse af en ejendom under anvendelse, betragtes bygherrens fortsatte brug af ejendommen ikke som ibrugtagning Side 15

16 Ad 14 Bygherren forbeholder sig ret til at lade arbejdet udføre af anden entreprenør, såfremt der ikke kan opnås enighed om pris og udførelsesmetode. Ad 14 stk. 2 Ekstraarbejder og ændringer må kun udføres efter at der foreligger underskrift på aftaleseddel fra bygherren herom. Påbegyndes de før en sådan foreligger, er bygherren ikke forpligtet til at honorere dem. Eventuelle afvigelser fra projektmaterialet i udførelse eller materiale må kun ske efter forudgående godkendelse af bygherren. I modsat fald kan ændringerne kræves omgjort i henhold til projektmaterialet uden honorering. Ad 14 stk. 4 Entreprenøren skal dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelse samt fakturaer og lignende. Ad 14 stk. 5 Bygherren godskrives, uanset der måtte gælde enhedspriser og uanset om entreprisesummen formindskes med mere eller mindre end 15%. Ad 15 stk. 1 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegningssæt, skal største ydelse eller mængde leveres uden regulering af entreprisesummen. Ad 15 stk. 2 Underretningen skal være skriftlig Side 16

17 Ad 17 stk. 3 Entreprenøren skal varetage sikkerhedsarbejdet og være sikkerhedskoordinator i hele byggeperioden, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse, herunder valg af sikkerhedsrepræsentant samt afholdelse af koordineringsmøder. Ad 17 stk. 4 Tilsyn fra bygherre fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for entreprisens konditionsmæssige udførelse. Ad 19 stk. 1 Indsigelse mod byggemødereferaterne skal fremføres umiddelbart efter modtagelse af referatet. Ad 20 Hvis entreprisen bygger på andre entreprenørers arbejde har entreprenøren pligt til straks at påtale synlige fejl og mangler som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Ad 22 stk. 1 Bygherren forbeholder sig 20 arbejdsdage til betaling for modtagelse af anmodningen. Anmodninger anses først for modtaget når følgekrav er overholdt: Tilbudsarbejde og ekstraarbejde er anført på separate anmodninger. For hver anmodning er det udførte arbejde opgjort ved procentvis udførelse for hvert punkt i tilbudslisten. For hver anmodning fremgår den totale tilbudssum, det aktuelle fakturerede beløb og summen af tidligere fakturerede beløb. Stk. 4 Udgår Ad 22 stk. 6 Eventuel regulering sker i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af med tilhørende og senere ændringer, om pris og tid på grundlag af totalindekset Side 17

18 Ad 22 stk. 8 Slutopgørelse skal være fremsendt senest 15 dage efter aflevering. Ad 22 stk. 10 Slutopgørelsen betales senest 20 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. Ad 22 stk. 11 Løbedage udgår og erstattes af arbejdsdage, det vil sige, at entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 21. arbejdsdag. Ad 24 stk. 1, nr. 3 Arbejdskonflikter af lokal karakter mellem en entreprenør og hans personale godkendes ikke som tidsfristforlængende. Ad 24 stk. 4 Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse på grund af usædvanligt vejrlig, skal han dokumentere dette ved en udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste målestation. Ad 25 stk. 1 Dette gælder også, hvis der sker sanktionsgivende forsinkelse i forhold til aftalte mellemterminer. Ad 25 stk. 2 Forsinkelser i forhold til gældende tidsplan medfører, at entreprenøren må betale en dagbod, som pr. arbejdsdag udgør 2 0 / 00 af entreprisesummen incl. moms, dog mindst kr ,- pr arbejdsdag. Bygherren er berettiget til at vente med dagbodsopgørelsen indtil aflevering er sket, uden herved at fortabe nogen rettigheder. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod i entreprenørens tilgodehavende Side 18

19 Opgørelsen af de efter tidsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen, og de beregnede dagbøder modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. Ad 26 stk. 1 Bygherren er berettiget til tidsfristforlængelse ved forsinkelse af arbejdet, som skyldtes registrering og udbedring af hidtil ukendte råd- og svampeskader. Forholdet gælder også andre ukendte forhold. Ad 27 stk. 1 og 2 Entreprenøren skal dog omgående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav over for bygherren. Ad 28 stk. 1 Bygherren anerkender først færdigmelding når: Samtlige arbejder er færdiggjorte. Ejendommen er i alt væsentligt ryddet og rengjort, samt i brugbar stand, og med alle funktioner funktionsduelige. Bygherren har fået overgivet alle nødvendige eller hensigtsmæssige betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger i 2 eksemplarer. Bygherren har modtaget kvalitetssikringsplanen ajourført med dokumentation af og opfyldelse af alle ydeevner og funktionskrav, samt for eventuelle driftsprøvninger. Bygherren har modtaget samtlige nødvendige attester og godkendelser, som kræves for bygnings ibrugtagning og drift, og som entreprenøren er ansvarlig for at indhente. Ad 28 stk. 4 Afsnitsvis aflevering kan ikke finde sted. Ad 31 stk Side 19

20 Ved afleveringen kan bygherren foretage tilbagehold i slutopgørelsen med et beløb, som svarer til, hvad han kunne kræve i udbedringsgodtgørelse eller afslag, hvis entreprenøren senere skulle misligholde sin mangelafhjælpningsforpligtelse. Ad 36 stk. 1 Bygherren forbeholder sig ret til løbende i garantiperioden at få mangler udbedret af entreprenøren Med henvisning til 38 bortfalder bygherrens mulighed for at fremsætte krav først når protokol fra 5 års eftersyn er underskrevet af bygherre og entreprenør. 4.0 Tegningsliste Samtlige tegninger er fra udførelsen af lejligheder i tagetagen Oversigtstegning Vigerslev Alle Trekronergade Oversigtsplan (spærplan) Trekronergade Bryggerivej Oversigtsplan hems Trekronergade Bryggerivej Facadetegning af Trekronergade Facadetegning mod gård Tværsnit tagetage Tværsnit af trapper Plan af lejlighederne nr Fotos af nuværende forhold Side 20

21 5.0 Entreprisebeskrivelse Arbejdets omfang generelt Arbejdet omfatter samtlige arbejder i forbindelse med tagrenovering, udbedring af zinkarbejder og tagrender m.v. til arbejdernes fulde færdiggørelse, alt incl. i 1. klasses kvalitet. Arbejdet angivet i hovedpunkter er som følger: Byggepladsbestemmelser Byggepladsindretning Byggestrøm og vand Adgangsforhold Afspærring / afdækninger Bortskaffelse af affald Oprydning og aflevering Stilladsarbejder Opstilling, nedtagning og leje af stillads mod vej- og gårdside. Levering og montering af materialehejs (el) og affaldsskakte efter behov. Levering og montering af nedstyrtningsrør. Nedbrydningsarbejder Alle tagsten og lægter afmonteres. Tagsten lægges i depot for senere genanvendelse. Leje af containere. Zinktage over kviste nedbrydes og fjernes. Defekte tagrender nedbrydes og fjernes Side 21

22 Tømrerarbejdet Undertag m.m. Etablering af tagfod Lægter Isolering Fugebånd omkring vinduer i kviste Murerarbejdet Udbedring af gesimser både mod gård og vej. Udbedring af revnede trappetårne. Udbedring af stilladshuller i gårdfacade og facader mod gader. Også fra tidligere stilladsmontage. Blikkenslagerarbejdet Udskiftning / udbedring af defekte zinkbeklædninger på terrasser m.v. Udskiftning af defekte tagrender. Etablering af ny tagpapdækning på kviste. Montering af snefang. Malerarbejdet Eksisterende ubeskyttet træ på kviste malerbehandles Side 22

23 6.0 Byggepladsbestemmelser Byggepladsindretning Byggeplads indrettes med materialeplads og evt. toiletvogn i gården efter nærmere aftale med viceværten og tilsynet. Porten til gården levner ikke plads til at skurvogne kan komme igennem, hvorfor entreprenøren henvises til, at opstille skurvogne langs Trekronergade. Byggeledelsen skal i forbindelse med byggemøder kunne disponere over skurvogn til afholdelse af byggemøder med plads til deltagelse af alle entreprenører og byggeledelsen. Der leveres og opstilles toiletskurvogn med min 1 stk. vandkloset og 1 stk. baderumsinstallation med kapacitet og udstyr svarende til pladsens bemanding. Stillads skal afskærmes på en sådan måde, at andre personer ikke kan klatre op i det. Det påhviler entreprenøren at indhente nødvendige tilladelser fra myndigheder og betale for eventuel leje. Udgifter i forbindelse med byggeplads skal være indregnet i tilbud. Oplagte materialer henligger for entreprenørens regning og risiko. Der må ikke oplagres materialer udenfor den af tilsynet anviste plads. Bygherren etablerer ikke hegn m.v Byggestrøm og vand Entreprenøren etablerer byggestrøm og vand til eget forbrug. Der er vand og el til fri rådighed i ejendommens gård og kælder, men entreprenøren er forpligtet til at tilslutte skur- og mandskabsvogne over egen bimåler. Udgiften til strømforbrug afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på første byggemøde oplyse målerstanden Adgangsforhold Adgang til gården kan alene ske gennem en port mod Trekronergade. Det præciseres, at entreprenøren må sørge for, at adgangsforholdene for ejendommens brugere altid er i orden, således at beboerne kan færdes uhindret i bebyggelsen Side 23

24 Trafik til og fra tag skal foregå via stillads. Ejendommens trapper må ikke benyttes Til transport af materialer og værktøjer. Hovedentreprenøren skal sikre, at port til gården bliver lukke hver dag ved arbejdstids ophør Afspærringer Der opsættes og vedligeholdes nødvendigt lovhjemlet afspærring af fortovsarealer mod offentlige veje efter aftale med de respektive myndigheder, tilsynet og bygherrens repræsentant Afdækninger Under arbejdet skal entreprenøren til enhver tid sørge for, at der i nødvendigt omfang foretages afdækninger, så beskadigelser, herunder også vandskader samt forurening, undgås. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at afdækningerne udføres og er effektive og hæfter for enhver udgift til udbedringer af skader på bygning, indbo m.v. ligesom for eventuelle evakueringsudgifter for ejendommens beboere. Dette gælder også for eventuelle ekstraarbejder Arbejdstid Der må arbejdes alle hverdage fra kl Bekæmpelse af støjgener Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj, dels af hensyn til brugerne af materiellet, dels af hensyn til omgivelserne. Entreprenøren skal udføre sine aktiviteter på en sådan måde, at miljøbelastningen minimeres. Såfremt støjende aktiviteter er nødvendige, må disse kun udføres efter aftale med byggeledelsen, således at beboere og bygherre kan blive adviseret før arbejdet igangsættes. Af hensyn til beboerne skal anvendelse af støjende udstyr overholde reglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 63 af 3. februar Det er kun tilladt, at benytte let håndværktøj fra kl Ved særligt støjende arbejder uden for tidsrummet kl til skal der ske varsling af eventuelle beboere i de omgivende områder samt til byggeledelsen Side 24

25 6.1.8 Parkering Der kan ikke anvises særlige parkerings pladser til arbejds- og privatvogne. Parkering må foregå langs fortove ved offentlig vej Oprydning Det påhviler entreprenøren at rydde op efter sig, således at arealerne omkring bebyggelsen dagligt forlades fejede og ryddede for affald. Oprydning og renholdelse af byggepladsen skal ske så ofte tilsynet skønner det påkrævet. Såfremt tilsynets henstillinger om oprydning og rengøring ikke efterkommes, vil oprydning blive rekvireret af tilsynet for entreprenørens regning. Såfremt entreprenøren beskadiger eller forurener bygninger ind- eller udvendigt, beskadiger eller forurener indbo eller inventar, beskadiger eller forurener have-, gård-, vej- eller stianlæg, skal skaden uopholdeligt udbedres af entreprenøren og for dennes regning. Hovedentreprenøren leverer og opstiller affaldscontainere efter behov, så affald kan sorteres og deponeres i overensstemmelse med Kommunens bestemmelser. Ved placering af containere, affald, byggematerialer m.v. på fortov/gade/gård, skal der foretages de nødvendige afdækninger af terræn m.v., så der ikke opstår skader. Alle udgifter til tømning, bortkørsel og deponering skal være indeholdt i tilbuddet. Stilladser skal holdes ryddelige og der skal dagligt foretages indsamling og oprydning af byggeaffald Aflevering af byggeplads Entreprenøren skal som beskrevet udvise det allerstørste hensyn, således at ødelæggelse/beskadigelse af belægninger og lignende undgås. Byggepladsen skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Alle beskadigelser af belægninger, befæstninger etc. Skal omgående udbedres til samme standard som ved byggepladsens overtagelse og tilfredsstille Kommunens vejtilsyn. Eventuelle skader skal udbedres straks, afhjælpning foretages efter aftale med tilsynet Sikkerhedsforanstaltninger Side 25

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere