Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts"

Transkript

1 Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces Bedømmelsesudvalgenes sammensætning ved stillinger efter opslag Ansættelser og forlængelser uden stillingsopslag Habilitetskrav ifm. bedømmelser Inddragelse af Akademisk Råd i nedsættelse af bedømmelsesudvalg Udfærdigelse af bedømmelsesskrift 6 4. Politik for ansættelsesproces 6 5. Introduktion på institut/center ved ansættelse 7 BILAG A 8 Dato: 03. Oktober 2013 Mette Thunø Dekan Faculty of Arts Side 1/11 1. Formål og baggrund Rekruttering af fremragende medarbejdere til Arts er af altafgørende betydning for fakultetets fremtidige udvikling og indtager derfor en fremtrædende rolle i fakultetsstrategien for perioden For at understøtte rekrutteringsindsatsen har fakultetsledelsen formuleret Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere, der blev drøftet og kommenteret af medarbejderne ved institutter og centre i foråret 2013 (vedtaget af Fakultetsledelsen d. 4. juli 2013). Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitikker er i denne henseende et vigtigt element i implementeringen af Arts rekrutteringsstrategi. Indeværende notat indeholder politikker på alle tre områder og baserer sig på Bekendtgørelse om ansættelse af Dekanatet, Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C

2 videnskabeligt personale ved universiteter (13. marts 2012) og AU s overordnede personalepolitik. 1 Side 2/11 2. Politik for stillingsopslag Institut-/centerleder opslår generelt videnskabelige stillinger på baggrund af flerårige bemandingsplaner godkendt af dekanen efter drøftelser i fakultetsledelsen (se herfor Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere ). Bemandingsplanerne omfatter dog kun det videnskabelige personale med forskningsforpligtelse (adjunkt, postdoc, lektor, professor mso og professor). Ved pludseligt opstået vakancer eller behov godkender dekanen ad hoc opslag af faste VIP-stillinger. 2 Dekanen godkender endvidere om en stilling på professor- eller lektorniveau kan besættes uden opslag (dvs. ved kaldelse, evt. på baggrund af nedsættelse af søgekomité) jf. 7 i Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (13. marts 2012). Det er institut-/centerleders ansvar med inddragelse af relevante faglige medarbejdere og HR, ACA at udarbejde og godkende alle stillingsopslag. For at sikre nogenlunde ensartede og dermed genkendelige stillingsopslag fra Arts og mindske usikkerheden ift. at formulere stillingsopslag benyttes Arts skabelon for stillingsopslag. Alle videnskabelige stillingsopslag med forskningsforpligtelse formuleres på dansk og engelsk, med mindre særlige forhold taler for, at de kun udarbejdes på dansk eller et andet fremmedsprog end engelsk. Det er institut-/centerleders beslutning om stillingsopslag udelukkende formuleres på engelsk. Til alle stillinger bortset fra ph.d.- stillinger og videnskabelige stillinger uden forskningsforpligtelse kræves ansøgninger udformet på engelsk, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende. Ansøgere er velkomne til at sende dansksprogede publikationer selvom selve ansøgningen formuleres på engelsk. Ansøgere bedes angive referencepersoner og ikke medsende anbefalinger. I henhold til 3 i Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (13. marts 2012) skal stillinger på professor- og lektorniveau opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende. På Arts skal også ph.d.- og adjunktstillinger opslås internationalt jf. rekrutteringsstrategien. Det er institut-/centerleders ansvar at sikre opslag i de mest relevante danske og internationale medier, herunder også via faglige netværk, partneruniversiteter, internationale jobbaser mm. Til dette formål udarbejder og vedligeholder HR, ACA lister med relevante opslagssteder mm. samt udgiftsniveau. Faglige medarbejdere udpeger ønskede opslagssteder og HR, ACA rådgiver institut/centerleder om opslagssteder. 1 Personalepolitik for Aarhus Universitet ( epolitik_for_au_2011_skaerm.pdf) 2 Midlertidige stillinger, instruktorer, D-VIP og studentermedhjælpere kræver ikke dekanens godkendelse.

3 For at sikre et bredt ansøgerfelt til opslåede professorater nedsætter institut/centerleder en search committee, som førend opslaget offentliggøres afsøger markedet for omfanget af potentielle ansøgere og forelægger dette for dekanen. Institut/centerleder beslutter vedr. search committeens sammensætning, arbejdsform og arbejdsomfang. Der kan forekomme undtagelser til denne politik, hvilket aftales med dekanen. Side 3/11 Det er institut-/centerleders ansvar at udpege en faglig kontaktperson (fx forskningsprogramleder/uddannelsesleder/fagperson) med ansvar for at besvare alle henvendelser fra potentielle ansøgere med fagligt relaterede spørgsmål til stillingen mm. Det er HR partnerchefens ansvar at udpege HR-medarbejdere med ansvar for at besvare alle henvendelser fra potentielle udenlandske ansøgere med HR-relaterede spørgsmål til stillingen og ansøgningsprocessen. 3. Politik for bedømmelsesproces Nedenstående politik for bedømmelsesprocessen henholder sig til 4 i Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (13. marts 2012) og de af Aarhus Universitet fastsatte regler for den faglige bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger og for faglig bedømmelse af videnskabelige medarbejdere, der ansættes og forlænges uden forudgående stillingsopslag samt habilitetskrav for bedømmelsesudvalg (vedtaget af Universitetsledelsen 11. marts 2013) Bedømmelsesudvalgenes sammensætning ved stillinger efter opslag Der gælder følgende generelle regler for alle bedømmelsesudvalg på Arts: Sammensætning af bedømmelsesudvalg følger AU s overordnede retningslinjer (se bilag A). Det skal tilstræbes, at bedømmelsesudvalgene har en kønsmæssig afbalanceret sammensætning. Såfremt dette ikke er tilfældet skal institutlederen begrunde dette over for Akademisk Råd, der godkender bedømmelsesudvalgenes sammensætning. Det skal tilstræbes at bedømmelsesudvalgene afspejler faglig og akademisk bredde, herunder akademiske traditioner udover Norden hvis det betragtes som fagligt relevant. Ph.d.-stipendiat Bedømmelse af ph.d.-stipendiater sker i henhold til Retningslinjer for ph.d.- uddannelsen ved Graduate School, Arts af 1. november Videnskabelig assistent/ekstern lektor Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af et til to interne medlemmer på mindst lektorniveau. 3

4 Studieadjunkt/-lektor Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af to interne medlemmer på mindst lektorniveau. Det kan ud fra af en konkret vurdering af stillingens indhold vurderes om et internt medlem skal erstattes af et eksternt medlem. Side 4/11 Ved bedømmelse ifm. overgang fra studieadjunkt til studielektor nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af to interne medlemmer på mindst lektorniveau. Det kan ud fra af en konkret vurdering af stillingens indhold vurderes om et internt medlem skal erstattes af et eksternt medlem. Postdoc Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 3 eller 5 medlemmer på mindst lektorniveau. Det bør tilstræbes at ét af medlemmerne er ekstern, gerne fra udlandet. Adjunkt Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 3 eller 5 medlemmer på mindst lektorniveau, hvoraf højst et medlem er internt, mens de øvrige medlemmer af udvalget skal være eksterne. Som udgangspunkt bør mindst ét af de eksterne medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst 2 medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer. Lektor Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 3 eller 5 medlemmer på mindst lektorniveau, hvoraf højst et medlem er internt, mens de øvrige medlemmer af udvalget skal være eksterne. Som udgangspunkt bør mindst ét af de eksterne medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst 2 medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer. Professor/professor MSO Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 3 eller 5 medlemmer på professorniveau, hvoraf højst et medlem er internt, mens de øvrige medlemmer af udvalget skal være eksterne. Som udgangspunkt bør mindst ét af de eksterne medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst 2 medlemmer være fra udlandet ved bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer Ansættelser og forlængelser uden stillingsopslag Ansættelse og forlængelse uden stillingsopslag sker i hovedsagen i to grupper. I den første gruppe kaldet Gæsteforskergruppen hører videnskabelige medarbejdere, der er tilknyttet som gæsteforskere o.l. i en på forhånd fastsat periode. Ofte sker dette i forbindelse med konkrete projekter. I den anden gruppe kaldet Åremålsgruppen hører medarbejdere, der er ansat i midlertidige stillinger som adjunkt/postdoc, professor MSO eller professor på åremål o.l. og hvor det i ansættelsesbetingelserne angives, at stillingen kan forlænges.

5 Ved ansættelse og forlængelser i Gæsteforskergruppen kan man anvende de almindelige regler angivet ovenfor, men bedømmelsen kan også foretages af en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling dog mindst lektorniveau. Det samme er tilfældet, hvis fonde eller ikkestatslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, jf. ansættelsesbekendtgørelsens 8. Side 5/11 På Arts bedømmes postdoc til ansættelse på eksterne midler (således tilhørende gæsteforskergruppen ) ved, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg på en eller to medlemmer på mindst lektorniveau. Ved forlængelser i Åremålsgruppen anvendes som hovedregel de almindelige regler, og forlængelser bør kun ske i helt særlige tilfælde. Stillinger som videnskabelig assistent behandles som Gæsteforskergruppen. Kaldelse af professorer sker kun undtagelsesvist og efter en bedømmelse, der opfylder kravene til en professorbedømmelse jf. ovenfor Habilitetskrav ifm. bedømmelser For at sikre, at bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, må et medlem af et bedømmelsesudvalg ikke vurderes inhabil eller i risiko for at kunne have en interessekonflikt i forhold til de enkelte bedømmelser. Aarhus Universitet tager udgangspunkt i forvaltningslovens generelle regler om habilitet, der blandt andet vedrører familieforhold, venskaber og særlige personlige og økonomiske interesser. Dette kan eksempelvis være sampublicering, vejlederrelationer eller andre former for samarbejde, der i forhold til den opslåede stilling må anses for at være uforenelig med rollen som medlem af bedømmelsesudvalget. Endvidere gælder, at dekaner, prodekaner og institut- og centerledere, der som en del af ledelsesstrengen træffer beslutning om ansættelse m.v., ikke optræder som medlem af bedømmelsesudvalg Inddragelse af Akademisk Råd i nedsættelse af bedømmelsesudvalg Ved opslåede videnskabelige stillinger indhenter institut-/centerlederen forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalget ved de fagligt relevante medarbejdere. Institut- /centerlederen sikrer sig sammen med ACA, HR, at politikken for nedsættelse af bedømmelsesudvalg er overholdt, herunder særligt overholdelse af habilitetsreglerne. Dekanen godkender sammensætningen af bedømmelsesudvalg efter indhentet indstilling fra Akademisk Råd.

6 3.5 Udfærdigelse af bedømmelsesskrift Side 6/11 HR, ACA gennemgår ansøgningerne for at se, om de grundlæggende krav til en ansøgning er opfyldt. HR, ACA kan på baggrund af denne administrative screening meddele ansøgerne, at åbenlyse formelle krav til ansøgningen ikke er opfyldt, fx fordi en ansøger ikke har medsendt videnskabelige værker til bedømmelse, og derfor ikke kan komme i betragtning i forhold til en bedømmelse. Den faglige bedømmelse udarbejdes i henhold til en grundig vejledning. Arts og HR, ACA udarbejder og opdaterer i samarbejde en engelsksproget vejledning. Den faglige bedømmelse indarbejdes i et skema udarbejdet til formålet. Ved den faglige bedømmelse tages der stilling til, om ansøgeren besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling mv., som er forudsat i stillingsstrukturen ( Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 13. juni 2007). Herudover tages der ved bedømmelsen også stilling til de øvrige faglige kvalifikationskrav, som er angivet i stillingsopslaget. Der afgives en ikke-prioriteret, begrundet og skiftlig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. HR, ACA legalitetslæser de faglige bedømmelser. Institutlederen godkender - bortset fra faglige bedømmelser af ph.d.-ansøgninger - de endelige faglige bedømmelser i henhold til vejledningen for udfærdigelse af faglige bedømmelser. Forskning og Talent, ACA legalitetslæser de faglige bedømmelser af ph.d.-ansøgninger. Ph.d.- skolelederen godkender de faglige bedømmelser af ph.d.-ansøgninger i henhold til Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts af 1. november Politik for ansættelsesproces Jf. 6 i Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (13. marts 2012) skal ansættelse finde sted senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb. Institut-/centerleder sikrer i samarbejde med HR en ansættelsesproces, der ikke overskrider denne frist. I forbindelse med VIP-stillinger, dog normalt ikke ph.d.- og postdoc-stillinger, afholdes ansættelsessamtaler med op til fire ansøgere. Ansættelsessamtalerne tager udgangspunkt i en spørgeguide udarbejdet til ansættelsessamtaler ved Arts. Ansættelsessamtalerne afholdes af et ansættelsesudvalg nedsat af institutleder på højest fire personer bestående af institut-/centerleder (formand), dekan/prodekan, uddannelsesleder/studieleder, bedømmelsesudvalgsformanden/en anden fagligt rele- 4

7 vant medarbejderrepræsentant, fx forskningsprogramleder. Ansættelsesudvalget nedsættes først, når den faglige bedømmelse har fundet sted. Udvalget har ingen kompetencer i relation til den faglige bedømmelse, men har alene en rådgivende funktion i forhold til at vurdere ansøgers kompetencer og evne til udfyldelse af stillingens opgaver, herunder at indgå i kollegiale relationer på arbejdspladsen, således at ansættelsesudvalget kan indstille vedr. ansøgernes samlede kompetencer til dekanen. Side 7/11 5. Introduktion på institut/center ved ansættelse AU, HR har udviklet introduktionskoncept for alle nye medarbejdere inkl. internationale medarbejdere med intro-dag på Campus Aarhus. HR, ACA udvikler lokale introkoncepter i samarbejde med institut- og centersekretærer under særlig hensyntagen til nye internationale medarbejdere.

8 BILAG A Side 8/11 RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED ANSÆTTELSE AF VIDEN- SKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET (vedtaget i Universitetsledelsen d. 11. marts 2013). 1. REGELGRUNDLAG Grundlaget for ansættelsesproceduren er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 242 af om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter(ansættelsesbekendtgørelsen), hvoraf regler for opslag, regel for universitetets fastsættelse af regler for faglig bedømmelse samt bedømmelsens form og indhold fremgår. Kvalifikationskrav og stillingsindhold vedrørende de enkelte stillingstyper fremgår af personalestyrelsens cirkulære af om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter og notat om stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelsesbekendtgørelsen: Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge overordnede rammer for ansættelse af videnskabelige medarbejdere samt at give universiteterne mulighed for at udvikle og tilpasse administrative regler for ansættelse til behovene på de enkelte fagområder og i de enkelte ansættelsessituationer. Af bekendtgørelsen fremgår, at universitetet fastsætter supplerende interne regler til bekendtgørelsen. Ligeledes fremgår, at universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling mv., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikations-krav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikkeprioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. Universitetet kan fastsætte regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen. Stillinger på professor- og lektorniveau skal opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende. Ved kaldelser, ansættelse på eksterne midler og ansættelser og fornyelser i op til 1 år, er der ikke krav om stillingsopslag jf. nedenfor. Stillinger på professor- og lektorniveau kan besættes uden opslag, hvis der er en særligt kvalificeret kandidat til stillingen, som ved en faglig bedømmelse vurderes klart

9 bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag. Der nedsættes en komité, til at afsøge markedet for kandidater. Hvis fonde, råd eller ikkestatslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdellen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiveren har udpeget, kan denne ansættes uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse. Tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til 1 år for udenlandske ansatte på professor- og lektorniveau dog op til 2 år og fornyelse i op til 1 år kan finde sted uden opslag, forudsat den pågældende bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive fornyelse 2 år for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog 3 år skal stillingen slås op, og der skal foretages en faglig bedømmelse. Side 9/11 2. Universitetets retningslinjer for faglig bedømmelse. Universitetet har i medfør af ansættelsesbekendtgørelsen fastsat nedenstående retningslinjer for faglig bedømmelse i forbindelse med ansættelse af videnskabelige medarbejdere (med/uden opslag) samt forlængelser. Retningslinjerne skal opfattes som en ramme, og de enkelte hovedområder har således mulighed for at udfylde denne ramme og evt. indsnævre den yderligere. Ansættelser efter stillingsopslag Aarhus Universitet fastsætter i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen nedenstående regler for, i hvilke tilfælde, der nedsættes bedømmelsesudvalg, og i hvilke tilfælde der alene udpeges sagkyndige udvalg. Ligeledes fastsættes regler for bedømmelsesudvalgenes sammensætning, herunder antallet af medlemmer, disses stillingsniveau, hvorvidt medlemmerne skal være interne eller eksterne, samt hvorvidt der skal være international repræsentation. I alle tilfælde tilstræbes at bedømmelsesudvalgene har en kønsmæssig afbalanceret sammensætning. Videnskabelig assistent/klinisk assistent/ekstern lektor Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af op til to medlemmer på mindst lektorniveau. Adjunkt/Forsker/Post doc Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af op til fem medlemmer på mindst lektorniveau. Som udgangspunkt bør mindst ét af medlemmerne være ekstern gerne fra udlandet. I tilfælde af at rekrutteringen sker på et af de formaliserede internationale markeder, kan bedømmelsesudvalget tilpasses vilkårene på dette marked, og krav om ekstern repræsentation i bedømmelsesudvalget kan fraviges. Lektor/Seniorforsker Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af op til fem medlemmer på fortrinsvis professorniveau, hvoraf højst et medlem er internt, mens de øvrige medlemmer af udvalget skal være eksterne og gerne fra udlandet.

10 Professor/Klinisk professor/professor MSO Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af op til fem medlemmer på professorniveau, hvoraf højst et medlem er internt, og mindst et af medlemmerne fra udlandet. Side 10/11 Ansættelser og forlængelser uden stillingsopslag Ansættelse og forlængelse uden stillingsopslag sker i hovedsagen i to grupper. I den første gruppe kaldet Gæsteforskergruppen hører videnskabelige medarbejdere, der er tilknyttet som gæsteforskere o.l. i en på forhånd fastsat periode. Ofte sker dette i forbindelse med konkrete projekter. I den anden gruppe kaldet Åremålsgruppen hører medarbejdere, der er ansat i midlertidige stillinger som adjunkt/post doc, MSO professor eller professor på åremål o.l. og hvor det i ansættelsesbetingelserne angives at stillingen kan forlænges. Ved ansættelse og forlængelser i Gæsteforskergruppen kan man anvende de almindelige regler angivet ovenfor, men bedømmelsen kan også foretages af en eller flere sagkyndige personer på et niveau, der mindst svarer til niveauet for den pågældende stilling dog mindst lektorniveau. Ved forlængelser i Åremålsgruppen anvendes som hovedregel de almindelige regler, og forlængelser bør kun ske i helt særlige tilfælde. Stillinger som videnskabelig assistent eller klinisk assistent behandles som Gæsteforskergruppen. Kaldelse af professorer sker kun undtagelsesvist og efter en bedømmelse, der opfylder kravene til en professorbedømmelse jf. ovenfor. Habilitetskrav gældende for bedømmelsesudvalg For at sikre, at bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, må et medlem af et bedømmelsesudvalg ikke vurderes inhabil eller i risiko for at kunne have en interessekonflikt i forhold til de enkelte bedømmelser. Aarhus Universitet tager udgangspunkt i forvaltningslovens generelle regler om habilitet, der blandt andet vedrører familieforhold, venskaber og særlig personlige og økonomiske interesser. Dette kan eksempelvis være sampublicering, vejlederrelationer eller andre former for samarbejde, der i forhold til den opslåede stilling, må anses for at være uforenelig med rollen som medlem af bedømmelsesudvalget. Endvidere gælder, at dekaner, prodekaner og institutledere, der som en del af ledelsesstrengen træffer beslutning om ansættelse m.v., ikke optræder som medlem af bedømmelsesudvalget. Inddragelse af Akademisk Råd i nedsættelse af bedømmelsesudvalg Ved opslåede videnskabelige stillinger godkender dekanen eller den af dekanen bemyndigede efter indhentet indstilling fra akademisk råd sammensætningen af bedømmelsesudvalg. Dette sker i praksis ved elektronisk orientering til medlemmerne af Akademisk Råd indeholdende information om sammensætningen af bedømmelsesudvalget med angivelse af medlemmernes navne og stillingsopslaget. Såfremt medlemmerne af Akademisk Råd ikke indenfor den angivne frist har bemærkninger til udvalgets sammensætning, anses udvalget som godkendt af Akademisk Råd. Akademisk Råd kan endvidere orienteres om navne på ansøgerne.

11 3. Universitetets retningslinjer om undervisningsportfolio. Rektor har d. 7. oktober 2004 besluttet, at alle ansøgninger til videnskabelige stillinger efter 1. april 2005 skal vedlægges en undervisningsportfolio. Dermed skal undervisningskvalifikationer og erfaring dokumenteres, således at der i lighed med dokumentationen af forskningsmæssige kvalifikationer kan indgå en bedømmelse heraf i bedømmelsesudvalgenes vurderinger og ledelsens ansættelsesbeslutninger. Universitetets generelle regler herom findes på Side 11/11

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

VIP-policy. Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS

VIP-policy. Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS VIP-policy Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS 14-06-2016 Indhold 1. Generelle bemærkninger... 2 1.1. Delegation... 2 1.2. Område... 2 2. Generelt om opslag, bedømmelsesudvalg og ansættelser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT NOTAT Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere Baggrund og formål Fremragende medarbejdere og studerende spiller en altafgørende rolle for fakultetets fremtidige udvikling. Ikke mindst gælder

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MARTS 2008 Indhold 1. Om VIP-stillinger side 3 Ansøgningen side 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Målgruppe...2 2. Ansøgning og dokumentation...2

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Fakultetsvejledning. VIP-ansættelsesproceduren ved School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-Vejledning)

Fakultetsvejledning. VIP-ansættelsesproceduren ved School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-Vejledning) Fakultetsvejledning VIP-ansættelsesproceduren ved School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-Vejledning) November 2014 0 Indhold 1. Generelle bemærkninger... 2 1.1. Delegation... 2

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Vejledning om VIP-ansættelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-vejledningen)

Vejledning om VIP-ansættelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-vejledningen) Vejledning om VIP-ansættelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet (VIP-vejledningen) Opdateret april 2014 Godkendt på Fakultetsledelsesmøde den 1. oktober 2013. Ændringer foretaget

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter 2015 Cirkulære af 18. september 2015 Modst. nr. 044-15 J.nr. 2015-1513-0168 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 1 Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 Denne vejledning er en sammenskrivning og forenkling af Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet, http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewdocument/5292

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Vejledning for bedømmelsesudvalg. Indholdsfortegnelse

Vejledning for bedømmelsesudvalg. Indholdsfortegnelse Vejledning for bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 1. Grundlaget for bedømmelsesudvalgets arbejde... 3 2. Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale... 3 3. Inhabilitet...

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Vejledning for bedømmelsesudvalg Indhold 1. Indledning...2 2. Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale...2 3. Inhabilitet...2 3. Bedømmelsesudvalgets funktion/præmisser

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG vedrørende ansættelse af videnskabeligt personale ved ASB HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET MARTS 2010 1 INDHOLD 1. Regelgrundlaget 2. Bedømmelses formål 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Flere levedygtige opstartsvirksomheder fra DTU DTU ønsker, at der etableres nye levedygtige virksomheder baseret på viden og teknologi fra DTU. Det

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN CAMPUS HERNING FORUM AGENDA Regnskab 2014 (forventning) Nyansættelser Fokus 2015 Lokalerokade Lektoratopslag (Business-)ingeniørstudienævn på BSS/ Herning Ph.d.-studerende Status på nye uddannelser Kommunikation

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 HEMPEL FONDEN Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, Jakob

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet:

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: J.nr. 2012-212-00031 Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet Lokalaftale om løn for VIP Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: Dansk Magisterforening (DM) Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere