ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/51 Udarbejdet: cdy Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Stilladser mv Nedbrydning og afdækninger Tag, eksisterende Ny tagbeklædning på boligblokke Fladt tag på fælleshus og vindfang Hældningstag på fælleshus Elevatortårnets tag Elevatortårnets sider Vindfang, vægge og lofter; udv. lysninger i fælleshus; brevkasser Facader på fælleshus Facadeelementer mellem lejligheder og lukkede altaner Efterisolering af lukkede altaner Vinduer og døre Port Fuger og båndlukning Indvendige gipsvægge Gipslofter Trægulve, nye Linoleum på pladegulve Køkkener og garderobeskabe Indvendige døre Værn i trapperum... 48

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/51 23 Lysninger o.l., fodlister og gerichter Bilag 1 Udbudskontrolplan... 51

4 1. Orientering Side : 3/51 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt Bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt Bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt Bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger Bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve Bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter monteret Bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte leverancer Bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte montage Bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar Bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret Byggesagsbeskrivelse refereres til som BSB Arbejdsbeskrivelser refereres til som ARB Bygningsdelsbeskrivelser refereres til som BDB

5 2. Omfang Side : 4/51 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og lignende mellem arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og mellem denne arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og andre bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Stilladser mv., nedbrydning og afdækninger Ny tagbeklædning på boligblokke Facadeisolering og facadepuds Altaninddækninger Nye lette facadepartier, vinduer og døre Nyt fælleshus Vindfang og elevatorer Ny indretning af tilgængelighedsboliger 2.3 Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Ny tagbeklædning, inkl. fastgørelse og evt forstærkning af tagkonstruktion

6 2. Omfang Side : 5/51 Følgende dokumentation skal leveres senest 20 arbejdsdage før arbejdets udførelse: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

7 2. Omfang Side : 6/ Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Der skal arbejdes på tag i 4½ etages højde. Der skal isættes større vinduespartier og udføres altanlukninger i op til 4½ etagers højde. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav 2.7 Kvalitetsstyring Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Tagarbejde, tagpap. Tagarbejde, stålplader. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byggeledelsen samt kopi til bygherre, for gennemsyn inden arbejdet påbegyndes Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Udluftningshætter/taghætter, nye og eksisterende Retablering efter nedbrud af dele af garagetage 2.12 Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/51 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelse

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/51 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Der skal medregnes udrulning af pap fra boligens entrédør til arbejdsområderne. Arbejdes der fra fast stillads, skal dette kunne benyttes til beboernes redning i tilfælde af brand. Arbejdes der fra arbejdsplatforme e.l. må disse ikke efterlades i en position, hvor beredskabet/brandvæsenet ikke kan komme til redningsåbninger efter arbejdsdagens ophør. Det påhviler entreprenøren indgå aftale med beredskabet/brandvæsenet herom; ydelsen er indeholdt i entreprisen.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/51 01 Stilladser mv. Orientering Omfang Stilladser Udvendige trapper Materialehejs Folieinddækning Inddækning ved adgangstrapper Lokalisering Stilladser skal anbringes langs alle facader og gavle på alle bygninger. Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med samtlige entreprenører på pladsen Projektering Stilladset og dets fastgørelse skal projekteres og dimensioneres efter de arbejder, der skal foregå herpå, og de angivelser, der er i denne BDB Materialer og produkter Arbejdsstillads For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport. Der skal medregnes et svært stålstillads på facader og gavle dimensioneret som murerstillads og dimensioneret til demontering af vindueselementer, som, efter demontering, skal kunne hvile på stilladset. Stilladset skal endvidere dimensioneres efter arbejderne facadepuds, altanlukninger og tagarbejder. Terrænkategori: II Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s Bygningshøjde over terræn: 4,5 etager Udstyr: 6 stk. udvendig trapper pr. bygning, fælleshus dog 1 Materialehejs Type: 4 stk. arbejdsplatform pr. bygning, fælleshus dog 1 Arbejdsplatformens dimension: Min mm x 6000 mm Lasteevne: 1000 kg. Udførelse Arbejdsstilladser skal opsættes på facader og gavle, og flyttes og nedtages iht. hovedtidsplanen. Reguleringer af stillads skal være indregnet i tilbud Vær opmærksom på, at stillads visse steder skal forløbe over garagetage, og at der også på disse gavle skal kunne udføres nyt slutpuds (facadepuds)

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/51 Udvendige trapper, personelevator og materialehejs skal opstilles ved bygningerne som vist på byggepladstegning. Arbejdsstilladser skal forsynes med gennemgangsrammer i bunden ud for bygningens indgangsdøre. Arbejdsstilladset skal være til rådighed for samtlige arbejder i byggeperioden: Andre entreprenører skal frit kunne gøre brug af stilladset. Der skal regnes med nødvendige ombygninger/tilpasninger for montering af nye vinduer og ny tagbelægning. Stillads skal kunne aflåses og sikres mod adgang efter fyraften. Inddækning ved opgange udføres i 22 mm tagkrydsfinér på træskelet i bredde som døre til opgang og kælder, dybde fra facade og 2 m ud, almindelig gennemgangshøjde. Udføres med vandtæt tag. Opsættes før opsætning af stillads og nedtages efter nedtagning af stillads.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/51 02 Nedbrydning og afdækninger Orientering Der arbejdes med demontering af bygningsdele med miljøfarlige stoffer se under Arbejdsmiljø Omfang Før nedbrydning: Afdækning af gulv 1,5m fra indvendig facade Støvvægge opsættes og demonteres Midlertidig afskærmning opsættes og vedligeholdes Nedbrydning: Alle vinduer og døre, inkl. gerichter mm Køkkener, inkl. emhætter el- og vvs-armaturer og vaske, se tegninger Inventar, som angivet på tegninger Garagetage og tagkonstruktioner nedbrydes i flugt med pudset gavl. Garagetage demonteres partielt og tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Ny vindskede opbygges / Tag retableres. Tagbeklædning (partielt); Demontage af alle plader (indeholder asbest) o ved tagfod, i et omfang, så ny tagfod, inkl. tagfodsplade kan udføres jævnfør detaljer o hvor der skal gennemføringer: hætter, elevatortårne, midlertidig kvist for indhejsning, samt ved over tilgængelighedsboliger nedbrydning (se nedbrydningsplan og spærplan). Tagkonstruktion (partielt) Tagudhængsbrædder mm se tegninger (tagerender og nedløb demonteres under 1.5 Blikarbejder) Overdækninger mm ved blokkenes gavle tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Overdækning retableres Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Lokalisering Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Tegningshenvisning Se tegningsliste, bla detalje 5_202 for regulering af garagetag Koordinering Koordinér med elektriker og smed for demontage af tilsluttede bygningsdele og med råhus ifm midlertidig værn isf altanværn. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning) Der koordineres med entreprise 2 og 3 ved arbejder på tag. Tilstødende bygningsdele Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af nye facadeelementer sker straks efter demontage af eksisterende facadeelementer se udbudstidsplan Udførelse

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/51 Afdækning med 3 mm sammentapede hårde masonit plader på udlagte 500gr afdækningstape i en afstand på mindst 1,5m fra facaden. Støvvægge Der etableres støvvægge i rum 1,5 m fra indvendig side af alle facadepartier mod altansiden. Støvvæg nedtages straks efter entreprise 1 s og entreprise 5 s færdiggørelse. Der etableres støvvægge i trappeopgange, straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før lukning med glas-alu-partier Der etableres støvvægge ved franske altandøre straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før opsætning af franske altandøre Støvvægge udføres som armeret folie på træskelet (vandret post i 90 cm), udstoppet med isolering og skumplast mod gulv, vægge og lofter så lufttæthed opnås; der etableres lufttæt dørplade i støvvæg. Midlertidig afskærmning Efter skæring for franske altandøre og demontage af altanværn (anden entreprenør) monteres midlertidigt værn (der skal opfylde både Arbejdstilsynets krav og BR10-krav). Midlertidigt værn skal kunne demonteres og genmonteres i løbet af processen. Altanværn: Demontage af facadeelementer; montage af nye facadeelementer; efterisolering af ydervægge i altanhullet og andre arbejder på altan, inden den lukkes. Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Franske altandøre: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Mellemreposer i trappeopgange: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Lette facadeelementer (inkl. dør og vinduespartier) ved altaner skæres meget forsigtigt og præcist fra omgivende vægge, demonteres og løftes væk til miljøsanering på terræn, efter nærmere anvisninger fra byggelederen. Det er vigtigt, at tapeter og malebehandlinger ikke skades i processen, da der ikke malerbehandles på bygningsdelene. Det nye facadeelement udføres som præfabrikeret element, som monteres straks efter demontage af eksisterende element. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning). Nederste pladerække demonteres som arbejdet med tagfod skrider frem. Plader må ikke beskadiges eller skæres i. Plader skal løftes forsigtigt til terræn og bortskaffes efter Arbejdstilsynets regler og kommunens affaldsregulativer Der skal udføres prøvenedtagning af facadeelementer i tilgængelighedsboliger, der, sammen med koordinering med andre arbejder, danner grundlag for endelig udførelsesgang. Arbejdsmiljø Der er risiko for blyholdig maling på indvendige partier, køkkener mm Der er risiko for blyholdig maling på altanplader (blivende konstruktion)

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/51 Der er risiko for PCB i fuger Der er asbest i tagplader. Der er asbest i facadeplader på indgangsfacade og ved altaner. Der må ikke skæres eller nedbrydes i bygningsdele, der er risikobehæftede. Bygningsdelene demonteres og hejses til miljøsanering på terræn Alt nedbrydes og bæres til fraktionerede containere (jf BSB) eller til miljøsanering på pladsen. Vær forsigtig ved nedtagning og håndtering af de dele, der senere skal miljøsaneres. OBS på at en lejligheds vindues/dørpartier kun må tages ud, hvis der kan lukkes med nyt parti inden fyraften (inkl. stopning, ekskl. fugning)

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/51 03 Tag, eksisterende Omfang Nye tilsvarende eternitplader (evt tildannede) monteres i fornødent omfang, se BDB 02 Nedbrydning men primært ved tagfod, elevatortårne, udskiftning af taghætter (for antal - se under ny tagbeklædning) og to nye afkast pr blok (ventilation Ø700mm). Der skæres hul i tagkonstruktion (der regnes med udveksling) til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation); nedbrud af tagværk over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør Ny tagkonstruktion (spærtræ, lægter og nye eternitplader) udføres ved tagkvist, ved elevatortårn og hvor nedbrud af tagkonstruktion over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør. Nye gangbroer/platforme og trappeelementer - se planer af loftetager Tagfod, inkl. rendejern Tagkvist, der skal bruges til indhejsning af materialer Efterisolering af eks. tagrum (360 mm granulat) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Rendejern Koordinering Entreprise 3 ang. placering af taghætter Entreprise 2 og 3 ang. tagkvist Materialer og produkter Nye tilsvarende (dækflade og profil) eternitplader Ny tagkonstruktion (reparationer og udvekslinger) udføres med godkendt spærtræ og lægter Gangbro: Bredde: Høvlede brædder: Bæringer: Trappeopbygning: Jævnfør planer 25x100mm Spærtræ; dimension og opbygning se planer 22 mm tagkrydsfinér; opbygning - se planer Isolering i tagrum: Type: Tykkelse: Maskinudlagt ROCKWOOL Granulat PRO eller tilsvarende produkt; der lægges vægt på at materialet er på stenbasis og på isoleringsevnen 360 mm Tagkvist: 22 mm tagpapbelagt tagkrydsfinér på træskellet, presenning Udførelse Lukning af tag udføres så snart andre entreprenører har afsluttet deres arbejder. Tagfod udføres jævnfør tegninger. Rendejern monteres Nye eternitplader oplægges efter producentens anvisninger. De gamle eternitplader må ikke beskadiges eller skæres i.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/51 Der indblæses isoleringsgranulat af en af producenten godkendt entreprenør Bæringer for gangbro fastgøres til eksisterende betondæk. Gangbroen udføres således at den er hævet ca. 50 mm over isoleringen. Isolering med mineraluld i henhold til producentens anvisninger Tagkvist udføres over 2 spærfag, hvorfor der udføres udvekslinger. Der udføres sikker tætning mod vand fra ovenliggende tagflade feks. med kåbe/skørt af presenning fastgjort i eternitpladers overlæg og ført op ad tagkvist. Front skal være fuldt oplukkelig, og kunne fastholdes som oplukkelig. Tagkvist skal kunne genbruges. Arbejdsmiljø Der er asbest i tagplader.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/51 04 Ny tagbeklædning på boligblokke Orientering Omfang Afrensning af eks. plader. fejes og der påføres algefjerner Taghætter udskiftes (Ø 110 mm; i farve som ny beklædning): o Blok 1: 7 stk. o Blok 2: 8 stk. o Blok 3: 8 stk. o Blok 4: 8 stk. o Blok 5: 8 stk. o Blok 6: 5 stk. o Blok 7: 4 stk Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, Lokalisering Blokkenes tage Tegningshenvisning Koordinering Der koordineres med 1.5 Blik vedr. tagrende/nedløb og tagfod og fodblik Projektering Fastgørelsens type, afstand mm dimensioneres Materialer og produkter Algefjerner Plannja Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, der lægges vægt på produktets profilering for styrke og antallet af standardfarver. Standardfarve efter byggeledelsens ønske Taghætter i farve som tagplader Alle former for underlag, fastgørelse, hultagning o.a. til arbejdets fulde færdiggørelse Udførelse Tag renses med relevant kost og vand, jævnfør producent og Arbejdstilsynets regler Der påføres algefjerner Tag monteres jf. producenten (som Plannjas løsning B for renovering af eternittage), inkl. taghætter (Ø110 mm) Desuden skal der skæres hul i tagplader til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation) Ved hultagning og tildannelse: Værktøj og metode jf. producenten Arbejdsmiljø Der må ikke skæres, skrues eller lignende i de eksisterende asbestholdige tagplader

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/51 05 Fladt tag på fælleshus og vindfang Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af uventilerede kileskåret isolering og isolering til fladt tag samt tagpapdækning. Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Dog udføres murkroneinddækning under 1.5 Blikarbejder Lokalisering Fælleshus og vindfang Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Koordinering Der koordineres med entreprise 3 omkring afløb fra fladt tag og 1.5 blikarbejder omkring vindfangstag Tilstødende bygningsdele Betondæk Lette ydervægge Projektering Faldopbygning med kileskåret isolering på tag Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagdækning og isolering: Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Isolering: Kileskåret trykfast stenuld, trædefast, fald 1:40 Opbygges som flerlagsløsning Gennemsnitlig Lambda-værdi: 0,37

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/51 Min. Tykkelse 350mm Murkrone: Opbygning, dimensioner mm, se snit Inddækninger ved murkrone er beskrevet i selvstændig ARB. Betondæk: Se ingeniørprojekt Isolering: 400 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: Der udlægges dampspærre på fælleshus Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Der udføres fald til tagbrønde på fladt tag i fælleshus og fald til tagrende på vindfang. Isolering og tagpapdækning udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Tagpapdækning udføres i henhold til producentens specifikationer Tilslutning til tilstødende bygningsdele samt murkroneopbygning udføres i henhold til detaljetegninger samt TORs anvisninger. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/51 06 Hældningstag på fælleshus Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af limtræsrammer, tagopbygning med isolering, tagpapdækning samt dampspærre, krydsforskalling og indvendig beklædning se BDB Gipslofter Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Lokalisering Over garage, birum og sal Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Projektering Dimensionering af limtræsrammer, disse skal kunne dokumenteres at opfylde forudsætningerne i ingeniørernes statiske projekteringsrapport. Statiske beregninger skal fremsendes til byggeledelsen. Koordinering Der koordineres med: ARB Blikarbejder Entreprise 3 om belysning mm Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagpap med listedækning: Underpap: Icopal 300 G eller tilsvarende produkt Trekantliste: Trykimprægneret træ eller mineraluld Overpap: Icopal Mono 553 P eller tilsvarende produkt Fodblik: 0,8 mm titanzink (zink 14) Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Tagkrydsfiner: 22 mm, MK godkendt Taglægter: mm, MK godkendt Isolering: 45 mm mineraluld klasse 37 Åse: mm pr. 1200mm Isolering: 245 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: 0,2 mm polyetylen

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/51 Forskalling: Gips: Lægter: 32x100 mm 15mm brandgips 12,5 mm gips 45 45mm Isolering: 95 mm mineraluld klasse 37 Forskalling: 19x100 mm Gips/akustikgips: Se BDB Gipslofter Skeletkonstruktion Anvendelse: Bjælkerammer (søjler) Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: GL24H Træart: HQL limtræ Dimension: 200 mm x 600 mm, tildannede Fugtindhold: 9 % ± 3 %. Udhæng, aptering mm: Vindskeder, sternbeklædninger, udhængsbrædder, tagfod, alt iht snit og detaljer Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Tag udføres ventileret jf. tegninger Tagpapdækning udføres i henhold til Icopal specifikation nr.: B samt tor 22, 23 og 28. Tilslutning til øvrige bygningsdele i henhold til producentens anvisninger samt tegningsmateriale. Underpap stribesvejses til underlag. Trekantlister afkortes ved kip. Lister i tagpapdækning udlægges parallelt med faldet. De udlægges på underpap. Listerne påsvejses kappe. Afstand mellem lister skal svare til en banebredde fra producenten. Ved placering centreres lister over midten af tagfladen. Overpap påsvejses med kant til foden af trekantlisten, fra kip mod tagfod i hele baner. Ovenlys monteres i henhold til TOR s anvisning nr. 23. Der udføres inddækninger af tagpap omkring ovenlys. Fodblik føres 50 mm ned i tagrende. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/51 07 Elevatortårnets tag Omfang og lokalisering Udføres på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 Tegningshenvisning Se tegningsliste Se ingeniørens spærtegninger Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinkbeklædte sider Forudgående bygningsdele/arbejder Betondæk Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder Materialer og produkter Zinktag lægges af 13. Blikarbejder Skillelag: Strukturmåtte, 5-7 mm Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Tagkrydsfinér: 22 mm, med fer og not Spær: mm spærtræ Vindspærre: Vindpap Isolering: 300 mm mineraluld, klasse 37 Isolering lægges på betonunderlag oplagt af entreprise 2 Udførelse Træspær fastgøres til tilrettet spærtræ i hovedtaget

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/51 08 Elevatortårnets sider Orientering Der er to forskellige vægopbygninger i denne BDB Omfang og lokalisering Der udføres isolerede elevatorskakte og kvistydervægge som underlag for zinkbeklædning på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 V13: Isoleret elevatorskaktvæg: V14: Zinkbeklædte kvistydervægge: Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinktag Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder, tagarbejder Materialer og produkter V13 Vindspærre: 12,5 mm Powerboard, eller tilsvarende, som fugt- og vandbestandig vindspærre Isolering: 150 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet 150 mm påhængt træskelet-konstruktion Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Ovenstående monteres på underlag: 200 mm betonvæg, opsat af entreprise 2 V14, uden zinkbeklædning Underlag for zink: 18x125 mm ru tykkelseshøvlede brædder (monteres med 5 mm afstand og marvside ind mod hulrum) Afstandlister: 25 mm afstandsliste Vindspærre 12,5 mm cementbaseret Powerboard eller tilsvarende Isolering: 145 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet: 150 mm påhængt træskelet (pr. 600 mm) Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Zinkbeklædning foretages efterfølgende af 1.5 Blikarbejder Udførelse Træskelet og tilrettet spærtræ i hovedtagets tagkonstruktion sammenbygges Arbejdsmiljø Der er asbest i eks. tagplader

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

A-X-5-01 A. Herning. 72 UKP, Herning Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Detaljemappe. detalje nr. EMNE MÅL DATO REV. NR.

A-X-5-01 A. Herning. 72 UKP, Herning Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Detaljemappe. detalje nr. EMNE MÅL DATO REV. NR. A-X-5-01 A detalje nr. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO 5-01 Vandret snit - Lejlighedsskel betonvæg 1:5 19-11-14 A 29-01-15 5-02 Vandret snit - Lejlighedsskel gips 1:5 19-11-14 A 29-01-15 5-03 Vandret snit

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 13 Dato: 18032016 Entreprise navn: Indvendig tømrerentreprisen Rev. Dato: Arbejde: Indvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.:

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere