ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/51 Udarbejdet: cdy Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Stilladser mv Nedbrydning og afdækninger Tag, eksisterende Ny tagbeklædning på boligblokke Fladt tag på fælleshus og vindfang Hældningstag på fælleshus Elevatortårnets tag Elevatortårnets sider Vindfang, vægge og lofter; udv. lysninger i fælleshus; brevkasser Facader på fælleshus Facadeelementer mellem lejligheder og lukkede altaner Efterisolering af lukkede altaner Vinduer og døre Port Fuger og båndlukning Indvendige gipsvægge Gipslofter Trægulve, nye Linoleum på pladegulve Køkkener og garderobeskabe Indvendige døre Værn i trapperum... 48

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/51 23 Lysninger o.l., fodlister og gerichter Bilag 1 Udbudskontrolplan... 51

4 1. Orientering Side : 3/51 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt Bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt Bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt Bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger Bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve Bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter monteret Bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte leverancer Bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte montage Bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar Bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret Byggesagsbeskrivelse refereres til som BSB Arbejdsbeskrivelser refereres til som ARB Bygningsdelsbeskrivelser refereres til som BDB

5 2. Omfang Side : 4/51 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og lignende mellem arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og mellem denne arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og andre bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Stilladser mv., nedbrydning og afdækninger Ny tagbeklædning på boligblokke Facadeisolering og facadepuds Altaninddækninger Nye lette facadepartier, vinduer og døre Nyt fælleshus Vindfang og elevatorer Ny indretning af tilgængelighedsboliger 2.3 Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Ny tagbeklædning, inkl. fastgørelse og evt forstærkning af tagkonstruktion

6 2. Omfang Side : 5/51 Følgende dokumentation skal leveres senest 20 arbejdsdage før arbejdets udførelse: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

7 2. Omfang Side : 6/ Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Der skal arbejdes på tag i 4½ etages højde. Der skal isættes større vinduespartier og udføres altanlukninger i op til 4½ etagers højde. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav 2.7 Kvalitetsstyring Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Tagarbejde, tagpap. Tagarbejde, stålplader. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byggeledelsen samt kopi til bygherre, for gennemsyn inden arbejdet påbegyndes Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Udluftningshætter/taghætter, nye og eksisterende Retablering efter nedbrud af dele af garagetage 2.12 Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/51 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelse

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/51 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Der skal medregnes udrulning af pap fra boligens entrédør til arbejdsområderne. Arbejdes der fra fast stillads, skal dette kunne benyttes til beboernes redning i tilfælde af brand. Arbejdes der fra arbejdsplatforme e.l. må disse ikke efterlades i en position, hvor beredskabet/brandvæsenet ikke kan komme til redningsåbninger efter arbejdsdagens ophør. Det påhviler entreprenøren indgå aftale med beredskabet/brandvæsenet herom; ydelsen er indeholdt i entreprisen.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/51 01 Stilladser mv. Orientering Omfang Stilladser Udvendige trapper Materialehejs Folieinddækning Inddækning ved adgangstrapper Lokalisering Stilladser skal anbringes langs alle facader og gavle på alle bygninger. Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med samtlige entreprenører på pladsen Projektering Stilladset og dets fastgørelse skal projekteres og dimensioneres efter de arbejder, der skal foregå herpå, og de angivelser, der er i denne BDB Materialer og produkter Arbejdsstillads For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport. Der skal medregnes et svært stålstillads på facader og gavle dimensioneret som murerstillads og dimensioneret til demontering af vindueselementer, som, efter demontering, skal kunne hvile på stilladset. Stilladset skal endvidere dimensioneres efter arbejderne facadepuds, altanlukninger og tagarbejder. Terrænkategori: II Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s Bygningshøjde over terræn: 4,5 etager Udstyr: 6 stk. udvendig trapper pr. bygning, fælleshus dog 1 Materialehejs Type: 4 stk. arbejdsplatform pr. bygning, fælleshus dog 1 Arbejdsplatformens dimension: Min mm x 6000 mm Lasteevne: 1000 kg. Udførelse Arbejdsstilladser skal opsættes på facader og gavle, og flyttes og nedtages iht. hovedtidsplanen. Reguleringer af stillads skal være indregnet i tilbud Vær opmærksom på, at stillads visse steder skal forløbe over garagetage, og at der også på disse gavle skal kunne udføres nyt slutpuds (facadepuds)

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/51 Udvendige trapper, personelevator og materialehejs skal opstilles ved bygningerne som vist på byggepladstegning. Arbejdsstilladser skal forsynes med gennemgangsrammer i bunden ud for bygningens indgangsdøre. Arbejdsstilladset skal være til rådighed for samtlige arbejder i byggeperioden: Andre entreprenører skal frit kunne gøre brug af stilladset. Der skal regnes med nødvendige ombygninger/tilpasninger for montering af nye vinduer og ny tagbelægning. Stillads skal kunne aflåses og sikres mod adgang efter fyraften. Inddækning ved opgange udføres i 22 mm tagkrydsfinér på træskelet i bredde som døre til opgang og kælder, dybde fra facade og 2 m ud, almindelig gennemgangshøjde. Udføres med vandtæt tag. Opsættes før opsætning af stillads og nedtages efter nedtagning af stillads.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/51 02 Nedbrydning og afdækninger Orientering Der arbejdes med demontering af bygningsdele med miljøfarlige stoffer se under Arbejdsmiljø Omfang Før nedbrydning: Afdækning af gulv 1,5m fra indvendig facade Støvvægge opsættes og demonteres Midlertidig afskærmning opsættes og vedligeholdes Nedbrydning: Alle vinduer og døre, inkl. gerichter mm Køkkener, inkl. emhætter el- og vvs-armaturer og vaske, se tegninger Inventar, som angivet på tegninger Garagetage og tagkonstruktioner nedbrydes i flugt med pudset gavl. Garagetage demonteres partielt og tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Ny vindskede opbygges / Tag retableres. Tagbeklædning (partielt); Demontage af alle plader (indeholder asbest) o ved tagfod, i et omfang, så ny tagfod, inkl. tagfodsplade kan udføres jævnfør detaljer o hvor der skal gennemføringer: hætter, elevatortårne, midlertidig kvist for indhejsning, samt ved over tilgængelighedsboliger nedbrydning (se nedbrydningsplan og spærplan). Tagkonstruktion (partielt) Tagudhængsbrædder mm se tegninger (tagerender og nedløb demonteres under 1.5 Blikarbejder) Overdækninger mm ved blokkenes gavle tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Overdækning retableres Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Lokalisering Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Tegningshenvisning Se tegningsliste, bla detalje 5_202 for regulering af garagetag Koordinering Koordinér med elektriker og smed for demontage af tilsluttede bygningsdele og med råhus ifm midlertidig værn isf altanværn. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning) Der koordineres med entreprise 2 og 3 ved arbejder på tag. Tilstødende bygningsdele Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af nye facadeelementer sker straks efter demontage af eksisterende facadeelementer se udbudstidsplan Udførelse

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/51 Afdækning med 3 mm sammentapede hårde masonit plader på udlagte 500gr afdækningstape i en afstand på mindst 1,5m fra facaden. Støvvægge Der etableres støvvægge i rum 1,5 m fra indvendig side af alle facadepartier mod altansiden. Støvvæg nedtages straks efter entreprise 1 s og entreprise 5 s færdiggørelse. Der etableres støvvægge i trappeopgange, straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før lukning med glas-alu-partier Der etableres støvvægge ved franske altandøre straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før opsætning af franske altandøre Støvvægge udføres som armeret folie på træskelet (vandret post i 90 cm), udstoppet med isolering og skumplast mod gulv, vægge og lofter så lufttæthed opnås; der etableres lufttæt dørplade i støvvæg. Midlertidig afskærmning Efter skæring for franske altandøre og demontage af altanværn (anden entreprenør) monteres midlertidigt værn (der skal opfylde både Arbejdstilsynets krav og BR10-krav). Midlertidigt værn skal kunne demonteres og genmonteres i løbet af processen. Altanværn: Demontage af facadeelementer; montage af nye facadeelementer; efterisolering af ydervægge i altanhullet og andre arbejder på altan, inden den lukkes. Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Franske altandøre: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Mellemreposer i trappeopgange: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Lette facadeelementer (inkl. dør og vinduespartier) ved altaner skæres meget forsigtigt og præcist fra omgivende vægge, demonteres og løftes væk til miljøsanering på terræn, efter nærmere anvisninger fra byggelederen. Det er vigtigt, at tapeter og malebehandlinger ikke skades i processen, da der ikke malerbehandles på bygningsdelene. Det nye facadeelement udføres som præfabrikeret element, som monteres straks efter demontage af eksisterende element. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning). Nederste pladerække demonteres som arbejdet med tagfod skrider frem. Plader må ikke beskadiges eller skæres i. Plader skal løftes forsigtigt til terræn og bortskaffes efter Arbejdstilsynets regler og kommunens affaldsregulativer Der skal udføres prøvenedtagning af facadeelementer i tilgængelighedsboliger, der, sammen med koordinering med andre arbejder, danner grundlag for endelig udførelsesgang. Arbejdsmiljø Der er risiko for blyholdig maling på indvendige partier, køkkener mm Der er risiko for blyholdig maling på altanplader (blivende konstruktion)

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/51 Der er risiko for PCB i fuger Der er asbest i tagplader. Der er asbest i facadeplader på indgangsfacade og ved altaner. Der må ikke skæres eller nedbrydes i bygningsdele, der er risikobehæftede. Bygningsdelene demonteres og hejses til miljøsanering på terræn Alt nedbrydes og bæres til fraktionerede containere (jf BSB) eller til miljøsanering på pladsen. Vær forsigtig ved nedtagning og håndtering af de dele, der senere skal miljøsaneres. OBS på at en lejligheds vindues/dørpartier kun må tages ud, hvis der kan lukkes med nyt parti inden fyraften (inkl. stopning, ekskl. fugning)

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/51 03 Tag, eksisterende Omfang Nye tilsvarende eternitplader (evt tildannede) monteres i fornødent omfang, se BDB 02 Nedbrydning men primært ved tagfod, elevatortårne, udskiftning af taghætter (for antal - se under ny tagbeklædning) og to nye afkast pr blok (ventilation Ø700mm). Der skæres hul i tagkonstruktion (der regnes med udveksling) til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation); nedbrud af tagværk over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør Ny tagkonstruktion (spærtræ, lægter og nye eternitplader) udføres ved tagkvist, ved elevatortårn og hvor nedbrud af tagkonstruktion over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør. Nye gangbroer/platforme og trappeelementer - se planer af loftetager Tagfod, inkl. rendejern Tagkvist, der skal bruges til indhejsning af materialer Efterisolering af eks. tagrum (360 mm granulat) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Rendejern Koordinering Entreprise 3 ang. placering af taghætter Entreprise 2 og 3 ang. tagkvist Materialer og produkter Nye tilsvarende (dækflade og profil) eternitplader Ny tagkonstruktion (reparationer og udvekslinger) udføres med godkendt spærtræ og lægter Gangbro: Bredde: Høvlede brædder: Bæringer: Trappeopbygning: Jævnfør planer 25x100mm Spærtræ; dimension og opbygning se planer 22 mm tagkrydsfinér; opbygning - se planer Isolering i tagrum: Type: Tykkelse: Maskinudlagt ROCKWOOL Granulat PRO eller tilsvarende produkt; der lægges vægt på at materialet er på stenbasis og på isoleringsevnen 360 mm Tagkvist: 22 mm tagpapbelagt tagkrydsfinér på træskellet, presenning Udførelse Lukning af tag udføres så snart andre entreprenører har afsluttet deres arbejder. Tagfod udføres jævnfør tegninger. Rendejern monteres Nye eternitplader oplægges efter producentens anvisninger. De gamle eternitplader må ikke beskadiges eller skæres i.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/51 Der indblæses isoleringsgranulat af en af producenten godkendt entreprenør Bæringer for gangbro fastgøres til eksisterende betondæk. Gangbroen udføres således at den er hævet ca. 50 mm over isoleringen. Isolering med mineraluld i henhold til producentens anvisninger Tagkvist udføres over 2 spærfag, hvorfor der udføres udvekslinger. Der udføres sikker tætning mod vand fra ovenliggende tagflade feks. med kåbe/skørt af presenning fastgjort i eternitpladers overlæg og ført op ad tagkvist. Front skal være fuldt oplukkelig, og kunne fastholdes som oplukkelig. Tagkvist skal kunne genbruges. Arbejdsmiljø Der er asbest i tagplader.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/51 04 Ny tagbeklædning på boligblokke Orientering Omfang Afrensning af eks. plader. fejes og der påføres algefjerner Taghætter udskiftes (Ø 110 mm; i farve som ny beklædning): o Blok 1: 7 stk. o Blok 2: 8 stk. o Blok 3: 8 stk. o Blok 4: 8 stk. o Blok 5: 8 stk. o Blok 6: 5 stk. o Blok 7: 4 stk Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, Lokalisering Blokkenes tage Tegningshenvisning Koordinering Der koordineres med 1.5 Blik vedr. tagrende/nedløb og tagfod og fodblik Projektering Fastgørelsens type, afstand mm dimensioneres Materialer og produkter Algefjerner Plannja Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, der lægges vægt på produktets profilering for styrke og antallet af standardfarver. Standardfarve efter byggeledelsens ønske Taghætter i farve som tagplader Alle former for underlag, fastgørelse, hultagning o.a. til arbejdets fulde færdiggørelse Udførelse Tag renses med relevant kost og vand, jævnfør producent og Arbejdstilsynets regler Der påføres algefjerner Tag monteres jf. producenten (som Plannjas løsning B for renovering af eternittage), inkl. taghætter (Ø110 mm) Desuden skal der skæres hul i tagplader til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation) Ved hultagning og tildannelse: Værktøj og metode jf. producenten Arbejdsmiljø Der må ikke skæres, skrues eller lignende i de eksisterende asbestholdige tagplader

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/51 05 Fladt tag på fælleshus og vindfang Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af uventilerede kileskåret isolering og isolering til fladt tag samt tagpapdækning. Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Dog udføres murkroneinddækning under 1.5 Blikarbejder Lokalisering Fælleshus og vindfang Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Koordinering Der koordineres med entreprise 3 omkring afløb fra fladt tag og 1.5 blikarbejder omkring vindfangstag Tilstødende bygningsdele Betondæk Lette ydervægge Projektering Faldopbygning med kileskåret isolering på tag Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagdækning og isolering: Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Isolering: Kileskåret trykfast stenuld, trædefast, fald 1:40 Opbygges som flerlagsløsning Gennemsnitlig Lambda-værdi: 0,37

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/51 Min. Tykkelse 350mm Murkrone: Opbygning, dimensioner mm, se snit Inddækninger ved murkrone er beskrevet i selvstændig ARB. Betondæk: Se ingeniørprojekt Isolering: 400 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: Der udlægges dampspærre på fælleshus Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Der udføres fald til tagbrønde på fladt tag i fælleshus og fald til tagrende på vindfang. Isolering og tagpapdækning udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Tagpapdækning udføres i henhold til producentens specifikationer Tilslutning til tilstødende bygningsdele samt murkroneopbygning udføres i henhold til detaljetegninger samt TORs anvisninger. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/51 06 Hældningstag på fælleshus Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af limtræsrammer, tagopbygning med isolering, tagpapdækning samt dampspærre, krydsforskalling og indvendig beklædning se BDB Gipslofter Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Lokalisering Over garage, birum og sal Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Projektering Dimensionering af limtræsrammer, disse skal kunne dokumenteres at opfylde forudsætningerne i ingeniørernes statiske projekteringsrapport. Statiske beregninger skal fremsendes til byggeledelsen. Koordinering Der koordineres med: ARB Blikarbejder Entreprise 3 om belysning mm Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagpap med listedækning: Underpap: Icopal 300 G eller tilsvarende produkt Trekantliste: Trykimprægneret træ eller mineraluld Overpap: Icopal Mono 553 P eller tilsvarende produkt Fodblik: 0,8 mm titanzink (zink 14) Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Tagkrydsfiner: 22 mm, MK godkendt Taglægter: mm, MK godkendt Isolering: 45 mm mineraluld klasse 37 Åse: mm pr. 1200mm Isolering: 245 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: 0,2 mm polyetylen

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/51 Forskalling: Gips: Lægter: 32x100 mm 15mm brandgips 12,5 mm gips 45 45mm Isolering: 95 mm mineraluld klasse 37 Forskalling: 19x100 mm Gips/akustikgips: Se BDB Gipslofter Skeletkonstruktion Anvendelse: Bjælkerammer (søjler) Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: GL24H Træart: HQL limtræ Dimension: 200 mm x 600 mm, tildannede Fugtindhold: 9 % ± 3 %. Udhæng, aptering mm: Vindskeder, sternbeklædninger, udhængsbrædder, tagfod, alt iht snit og detaljer Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Tag udføres ventileret jf. tegninger Tagpapdækning udføres i henhold til Icopal specifikation nr.: B samt tor 22, 23 og 28. Tilslutning til øvrige bygningsdele i henhold til producentens anvisninger samt tegningsmateriale. Underpap stribesvejses til underlag. Trekantlister afkortes ved kip. Lister i tagpapdækning udlægges parallelt med faldet. De udlægges på underpap. Listerne påsvejses kappe. Afstand mellem lister skal svare til en banebredde fra producenten. Ved placering centreres lister over midten af tagfladen. Overpap påsvejses med kant til foden af trekantlisten, fra kip mod tagfod i hele baner. Ovenlys monteres i henhold til TOR s anvisning nr. 23. Der udføres inddækninger af tagpap omkring ovenlys. Fodblik føres 50 mm ned i tagrende. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/51 07 Elevatortårnets tag Omfang og lokalisering Udføres på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 Tegningshenvisning Se tegningsliste Se ingeniørens spærtegninger Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinkbeklædte sider Forudgående bygningsdele/arbejder Betondæk Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder Materialer og produkter Zinktag lægges af 13. Blikarbejder Skillelag: Strukturmåtte, 5-7 mm Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Tagkrydsfinér: 22 mm, med fer og not Spær: mm spærtræ Vindspærre: Vindpap Isolering: 300 mm mineraluld, klasse 37 Isolering lægges på betonunderlag oplagt af entreprise 2 Udførelse Træspær fastgøres til tilrettet spærtræ i hovedtaget

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/51 08 Elevatortårnets sider Orientering Der er to forskellige vægopbygninger i denne BDB Omfang og lokalisering Der udføres isolerede elevatorskakte og kvistydervægge som underlag for zinkbeklædning på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 V13: Isoleret elevatorskaktvæg: V14: Zinkbeklædte kvistydervægge: Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinktag Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder, tagarbejder Materialer og produkter V13 Vindspærre: 12,5 mm Powerboard, eller tilsvarende, som fugt- og vandbestandig vindspærre Isolering: 150 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet 150 mm påhængt træskelet-konstruktion Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Ovenstående monteres på underlag: 200 mm betonvæg, opsat af entreprise 2 V14, uden zinkbeklædning Underlag for zink: 18x125 mm ru tykkelseshøvlede brædder (monteres med 5 mm afstand og marvside ind mod hulrum) Afstandlister: 25 mm afstandsliste Vindspærre 12,5 mm cementbaseret Powerboard eller tilsvarende Isolering: 145 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet: 150 mm påhængt træskelet (pr. 600 mm) Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Zinkbeklædning foretages efterfølgende af 1.5 Blikarbejder Udførelse Træskelet og tilrettet spærtræ i hovedtagets tagkonstruktion sammenbygges Arbejdsmiljø Der er asbest i eks. tagplader