ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/51 Udarbejdet: cdy Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Stilladser mv Nedbrydning og afdækninger Tag, eksisterende Ny tagbeklædning på boligblokke Fladt tag på fælleshus og vindfang Hældningstag på fælleshus Elevatortårnets tag Elevatortårnets sider Vindfang, vægge og lofter; udv. lysninger i fælleshus; brevkasser Facader på fælleshus Facadeelementer mellem lejligheder og lukkede altaner Efterisolering af lukkede altaner Vinduer og døre Port Fuger og båndlukning Indvendige gipsvægge Gipslofter Trægulve, nye Linoleum på pladegulve Køkkener og garderobeskabe Indvendige døre Værn i trapperum... 48

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/51 23 Lysninger o.l., fodlister og gerichter Bilag 1 Udbudskontrolplan... 51

4 1. Orientering Side : 3/51 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt Bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt Bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt Bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger Bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve Bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter monteret Bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte leverancer Bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte montage Bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar Bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret Byggesagsbeskrivelse refereres til som BSB Arbejdsbeskrivelser refereres til som ARB Bygningsdelsbeskrivelser refereres til som BDB

5 2. Omfang Side : 4/51 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og lignende mellem arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og mellem denne arbejdsbeskrivelsens bygningsdele og andre bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Stilladser mv., nedbrydning og afdækninger Ny tagbeklædning på boligblokke Facadeisolering og facadepuds Altaninddækninger Nye lette facadepartier, vinduer og døre Nyt fælleshus Vindfang og elevatorer Ny indretning af tilgængelighedsboliger 2.3 Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Ny tagbeklædning, inkl. fastgørelse og evt forstærkning af tagkonstruktion

6 2. Omfang Side : 5/51 Følgende dokumentation skal leveres senest 20 arbejdsdage før arbejdets udførelse: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

7 2. Omfang Side : 6/ Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Der skal arbejdes på tag i 4½ etages højde. Der skal isættes større vinduespartier og udføres altanlukninger i op til 4½ etagers højde. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav 2.7 Kvalitetsstyring Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Tagarbejde, tagpap. Tagarbejde, stålplader. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal leveres til byggeledelsen samt kopi til bygherre, for gennemsyn inden arbejdet påbegyndes Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Udluftningshætter/taghætter, nye og eksisterende Retablering efter nedbrud af dele af garagetage 2.12 Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/51 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelse

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/51 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Der skal medregnes udrulning af pap fra boligens entrédør til arbejdsområderne. Arbejdes der fra fast stillads, skal dette kunne benyttes til beboernes redning i tilfælde af brand. Arbejdes der fra arbejdsplatforme e.l. må disse ikke efterlades i en position, hvor beredskabet/brandvæsenet ikke kan komme til redningsåbninger efter arbejdsdagens ophør. Det påhviler entreprenøren indgå aftale med beredskabet/brandvæsenet herom; ydelsen er indeholdt i entreprisen.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/51 01 Stilladser mv. Orientering Omfang Stilladser Udvendige trapper Materialehejs Folieinddækning Inddækning ved adgangstrapper Lokalisering Stilladser skal anbringes langs alle facader og gavle på alle bygninger. Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med samtlige entreprenører på pladsen Projektering Stilladset og dets fastgørelse skal projekteres og dimensioneres efter de arbejder, der skal foregå herpå, og de angivelser, der er i denne BDB Materialer og produkter Arbejdsstillads For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport. Der skal medregnes et svært stålstillads på facader og gavle dimensioneret som murerstillads og dimensioneret til demontering af vindueselementer, som, efter demontering, skal kunne hvile på stilladset. Stilladset skal endvidere dimensioneres efter arbejderne facadepuds, altanlukninger og tagarbejder. Terrænkategori: II Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 24 m/s Bygningshøjde over terræn: 4,5 etager Udstyr: 6 stk. udvendig trapper pr. bygning, fælleshus dog 1 Materialehejs Type: 4 stk. arbejdsplatform pr. bygning, fælleshus dog 1 Arbejdsplatformens dimension: Min mm x 6000 mm Lasteevne: 1000 kg. Udførelse Arbejdsstilladser skal opsættes på facader og gavle, og flyttes og nedtages iht. hovedtidsplanen. Reguleringer af stillads skal være indregnet i tilbud Vær opmærksom på, at stillads visse steder skal forløbe over garagetage, og at der også på disse gavle skal kunne udføres nyt slutpuds (facadepuds)

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/51 Udvendige trapper, personelevator og materialehejs skal opstilles ved bygningerne som vist på byggepladstegning. Arbejdsstilladser skal forsynes med gennemgangsrammer i bunden ud for bygningens indgangsdøre. Arbejdsstilladset skal være til rådighed for samtlige arbejder i byggeperioden: Andre entreprenører skal frit kunne gøre brug af stilladset. Der skal regnes med nødvendige ombygninger/tilpasninger for montering af nye vinduer og ny tagbelægning. Stillads skal kunne aflåses og sikres mod adgang efter fyraften. Inddækning ved opgange udføres i 22 mm tagkrydsfinér på træskelet i bredde som døre til opgang og kælder, dybde fra facade og 2 m ud, almindelig gennemgangshøjde. Udføres med vandtæt tag. Opsættes før opsætning af stillads og nedtages efter nedtagning af stillads.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/51 02 Nedbrydning og afdækninger Orientering Der arbejdes med demontering af bygningsdele med miljøfarlige stoffer se under Arbejdsmiljø Omfang Før nedbrydning: Afdækning af gulv 1,5m fra indvendig facade Støvvægge opsættes og demonteres Midlertidig afskærmning opsættes og vedligeholdes Nedbrydning: Alle vinduer og døre, inkl. gerichter mm Køkkener, inkl. emhætter el- og vvs-armaturer og vaske, se tegninger Inventar, som angivet på tegninger Garagetage og tagkonstruktioner nedbrydes i flugt med pudset gavl. Garagetage demonteres partielt og tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Ny vindskede opbygges / Tag retableres. Tagbeklædning (partielt); Demontage af alle plader (indeholder asbest) o ved tagfod, i et omfang, så ny tagfod, inkl. tagfodsplade kan udføres jævnfør detaljer o hvor der skal gennemføringer: hætter, elevatortårne, midlertidig kvist for indhejsning, samt ved over tilgængelighedsboliger nedbrydning (se nedbrydningsplan og spærplan). Tagkonstruktion (partielt) Tagudhængsbrædder mm se tegninger (tagerender og nedløb demonteres under 1.5 Blikarbejder) Overdækninger mm ved blokkenes gavle tildannes, så isolerings- og pudsarbejde på facader kan udføres. Overdækning retableres Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Lokalisering Der henvises til tegninger for fuldt overblik af omfang og lokalisering Tegningshenvisning Se tegningsliste, bla detalje 5_202 for regulering af garagetag Koordinering Koordinér med elektriker og smed for demontage af tilsluttede bygningsdele og med råhus ifm midlertidig værn isf altanværn. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning) Der koordineres med entreprise 2 og 3 ved arbejder på tag. Tilstødende bygningsdele Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af nye facadeelementer sker straks efter demontage af eksisterende facadeelementer se udbudstidsplan Udførelse

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/51 Afdækning med 3 mm sammentapede hårde masonit plader på udlagte 500gr afdækningstape i en afstand på mindst 1,5m fra facaden. Støvvægge Der etableres støvvægge i rum 1,5 m fra indvendig side af alle facadepartier mod altansiden. Støvvæg nedtages straks efter entreprise 1 s og entreprise 5 s færdiggørelse. Der etableres støvvægge i trappeopgange, straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før lukning med glas-alu-partier Der etableres støvvægge ved franske altandøre straks efter entreprise 1 har nedbrudt ydervæg, nedtages lige før opsætning af franske altandøre Støvvægge udføres som armeret folie på træskelet (vandret post i 90 cm), udstoppet med isolering og skumplast mod gulv, vægge og lofter så lufttæthed opnås; der etableres lufttæt dørplade i støvvæg. Midlertidig afskærmning Efter skæring for franske altandøre og demontage af altanværn (anden entreprenør) monteres midlertidigt værn (der skal opfylde både Arbejdstilsynets krav og BR10-krav). Midlertidigt værn skal kunne demonteres og genmonteres i løbet af processen. Altanværn: Demontage af facadeelementer; montage af nye facadeelementer; efterisolering af ydervægge i altanhullet og andre arbejder på altan, inden den lukkes. Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Franske altandøre: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Mellemreposer i trappeopgange: Se udbudstidsplan. Der skal koordineres med Entreprise 2. Lette facadeelementer (inkl. dør og vinduespartier) ved altaner skæres meget forsigtigt og præcist fra omgivende vægge, demonteres og løftes væk til miljøsanering på terræn, efter nærmere anvisninger fra byggelederen. Det er vigtigt, at tapeter og malebehandlinger ikke skades i processen, da der ikke malerbehandles på bygningsdelene. Det nye facadeelement udføres som præfabrikeret element, som monteres straks efter demontage af eksisterende element. Der må kun demonteres elementer, hvis der samme dag kan lukkes med nye elementer (inkl. stopning, ekskl. fugning). Nederste pladerække demonteres som arbejdet med tagfod skrider frem. Plader må ikke beskadiges eller skæres i. Plader skal løftes forsigtigt til terræn og bortskaffes efter Arbejdstilsynets regler og kommunens affaldsregulativer Der skal udføres prøvenedtagning af facadeelementer i tilgængelighedsboliger, der, sammen med koordinering med andre arbejder, danner grundlag for endelig udførelsesgang. Arbejdsmiljø Der er risiko for blyholdig maling på indvendige partier, køkkener mm Der er risiko for blyholdig maling på altanplader (blivende konstruktion)

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/51 Der er risiko for PCB i fuger Der er asbest i tagplader. Der er asbest i facadeplader på indgangsfacade og ved altaner. Der må ikke skæres eller nedbrydes i bygningsdele, der er risikobehæftede. Bygningsdelene demonteres og hejses til miljøsanering på terræn Alt nedbrydes og bæres til fraktionerede containere (jf BSB) eller til miljøsanering på pladsen. Vær forsigtig ved nedtagning og håndtering af de dele, der senere skal miljøsaneres. OBS på at en lejligheds vindues/dørpartier kun må tages ud, hvis der kan lukkes med nyt parti inden fyraften (inkl. stopning, ekskl. fugning)

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/51 03 Tag, eksisterende Omfang Nye tilsvarende eternitplader (evt tildannede) monteres i fornødent omfang, se BDB 02 Nedbrydning men primært ved tagfod, elevatortårne, udskiftning af taghætter (for antal - se under ny tagbeklædning) og to nye afkast pr blok (ventilation Ø700mm). Der skæres hul i tagkonstruktion (der regnes med udveksling) til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation); nedbrud af tagværk over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør Ny tagkonstruktion (spærtræ, lægter og nye eternitplader) udføres ved tagkvist, ved elevatortårn og hvor nedbrud af tagkonstruktion over tilgængelighedsboliger udføres af anden entreprenør. Nye gangbroer/platforme og trappeelementer - se planer af loftetager Tagfod, inkl. rendejern Tagkvist, der skal bruges til indhejsning af materialer Efterisolering af eks. tagrum (360 mm granulat) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Rendejern Koordinering Entreprise 3 ang. placering af taghætter Entreprise 2 og 3 ang. tagkvist Materialer og produkter Nye tilsvarende (dækflade og profil) eternitplader Ny tagkonstruktion (reparationer og udvekslinger) udføres med godkendt spærtræ og lægter Gangbro: Bredde: Høvlede brædder: Bæringer: Trappeopbygning: Jævnfør planer 25x100mm Spærtræ; dimension og opbygning se planer 22 mm tagkrydsfinér; opbygning - se planer Isolering i tagrum: Type: Tykkelse: Maskinudlagt ROCKWOOL Granulat PRO eller tilsvarende produkt; der lægges vægt på at materialet er på stenbasis og på isoleringsevnen 360 mm Tagkvist: 22 mm tagpapbelagt tagkrydsfinér på træskellet, presenning Udførelse Lukning af tag udføres så snart andre entreprenører har afsluttet deres arbejder. Tagfod udføres jævnfør tegninger. Rendejern monteres Nye eternitplader oplægges efter producentens anvisninger. De gamle eternitplader må ikke beskadiges eller skæres i.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/51 Der indblæses isoleringsgranulat af en af producenten godkendt entreprenør Bæringer for gangbro fastgøres til eksisterende betondæk. Gangbroen udføres således at den er hævet ca. 50 mm over isoleringen. Isolering med mineraluld i henhold til producentens anvisninger Tagkvist udføres over 2 spærfag, hvorfor der udføres udvekslinger. Der udføres sikker tætning mod vand fra ovenliggende tagflade feks. med kåbe/skørt af presenning fastgjort i eternitpladers overlæg og ført op ad tagkvist. Front skal være fuldt oplukkelig, og kunne fastholdes som oplukkelig. Tagkvist skal kunne genbruges. Arbejdsmiljø Der er asbest i tagplader.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/51 04 Ny tagbeklædning på boligblokke Orientering Omfang Afrensning af eks. plader. fejes og der påføres algefjerner Taghætter udskiftes (Ø 110 mm; i farve som ny beklædning): o Blok 1: 7 stk. o Blok 2: 8 stk. o Blok 3: 8 stk. o Blok 4: 8 stk. o Blok 5: 8 stk. o Blok 6: 5 stk. o Blok 7: 4 stk Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, Lokalisering Blokkenes tage Tegningshenvisning Koordinering Der koordineres med 1.5 Blik vedr. tagrende/nedløb og tagfod og fodblik Projektering Fastgørelsens type, afstand mm dimensioneres Materialer og produkter Algefjerner Plannja Pandeplader med forstærkningsspor eller tilsvarende, der lægges vægt på produktets profilering for styrke og antallet af standardfarver. Standardfarve efter byggeledelsens ønske Taghætter i farve som tagplader Alle former for underlag, fastgørelse, hultagning o.a. til arbejdets fulde færdiggørelse Udførelse Tag renses med relevant kost og vand, jævnfør producent og Arbejdstilsynets regler Der påføres algefjerner Tag monteres jf. producenten (som Plannjas løsning B for renovering af eternittage), inkl. taghætter (Ø110 mm) Desuden skal der skæres hul i tagplader til 2 nye taghætter, Ø700 pr. blok. (ventilation) Ved hultagning og tildannelse: Værktøj og metode jf. producenten Arbejdsmiljø Der må ikke skæres, skrues eller lignende i de eksisterende asbestholdige tagplader

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/51 05 Fladt tag på fælleshus og vindfang Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af uventilerede kileskåret isolering og isolering til fladt tag samt tagpapdækning. Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Dog udføres murkroneinddækning under 1.5 Blikarbejder Lokalisering Fælleshus og vindfang Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Koordinering Der koordineres med entreprise 3 omkring afløb fra fladt tag og 1.5 blikarbejder omkring vindfangstag Tilstødende bygningsdele Betondæk Lette ydervægge Projektering Faldopbygning med kileskåret isolering på tag Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagdækning og isolering: Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Isolering: Kileskåret trykfast stenuld, trædefast, fald 1:40 Opbygges som flerlagsløsning Gennemsnitlig Lambda-værdi: 0,37

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/51 Min. Tykkelse 350mm Murkrone: Opbygning, dimensioner mm, se snit Inddækninger ved murkrone er beskrevet i selvstændig ARB. Betondæk: Se ingeniørprojekt Isolering: 400 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: Der udlægges dampspærre på fælleshus Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Der udføres fald til tagbrønde på fladt tag i fælleshus og fald til tagrende på vindfang. Isolering og tagpapdækning udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Tagpapdækning udføres i henhold til producentens specifikationer Tilslutning til tilstødende bygningsdele samt murkroneopbygning udføres i henhold til detaljetegninger samt TORs anvisninger. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/51 06 Hældningstag på fælleshus Orientering Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af limtræsrammer, tagopbygning med isolering, tagpapdækning samt dampspærre, krydsforskalling og indvendig beklædning se BDB Gipslofter Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Lokalisering Over garage, birum og sal Tegningshenvisning Se dokumentfortegnelse og tegningsliste Projektering Dimensionering af limtræsrammer, disse skal kunne dokumenteres at opfylde forudsætningerne i ingeniørernes statiske projekteringsrapport. Statiske beregninger skal fremsendes til byggeledelsen. Koordinering Der koordineres med: ARB Blikarbejder Entreprise 3 om belysning mm Undersøgelser For arbejdets udførelse og omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Mål skal nøje overholdes. Hvis entreprenøren finder uoverensstemmelser mellem målangivelser, skal det straks meddeles tilsynet. Materialer og produkter Tagpap med listedækning: Underpap: Icopal 300 G eller tilsvarende produkt Trekantliste: Trykimprægneret træ eller mineraluld Overpap: Icopal Mono 553 P eller tilsvarende produkt Fodblik: 0,8 mm titanzink (zink 14) Det er vigtigt, at overpap og underpap er kompatible Tagkrydsfiner: 22 mm, MK godkendt Taglægter: mm, MK godkendt Isolering: 45 mm mineraluld klasse 37 Åse: mm pr. 1200mm Isolering: 245 mm mineraluld klasse 37 Dampspærre: 0,2 mm polyetylen

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/51 Forskalling: Gips: Lægter: 32x100 mm 15mm brandgips 12,5 mm gips 45 45mm Isolering: 95 mm mineraluld klasse 37 Forskalling: 19x100 mm Gips/akustikgips: Se BDB Gipslofter Skeletkonstruktion Anvendelse: Bjælkerammer (søjler) Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: GL24H Træart: HQL limtræ Dimension: 200 mm x 600 mm, tildannede Fugtindhold: 9 % ± 3 %. Udhæng, aptering mm: Vindskeder, sternbeklædninger, udhængsbrædder, tagfod, alt iht snit og detaljer Tilbehør i henhold til producentens anvisninger. Udførelse Tag udføres ventileret jf. tegninger Tagpapdækning udføres i henhold til Icopal specifikation nr.: B samt tor 22, 23 og 28. Tilslutning til øvrige bygningsdele i henhold til producentens anvisninger samt tegningsmateriale. Underpap stribesvejses til underlag. Trekantlister afkortes ved kip. Lister i tagpapdækning udlægges parallelt med faldet. De udlægges på underpap. Listerne påsvejses kappe. Afstand mellem lister skal svare til en banebredde fra producenten. Ved placering centreres lister over midten af tagfladen. Overpap påsvejses med kant til foden af trekantlisten, fra kip mod tagfod i hele baner. Ovenlys monteres i henhold til TOR s anvisning nr. 23. Der udføres inddækninger af tagpap omkring ovenlys. Fodblik føres 50 mm ned i tagrende. D&V-dokumentation Der leveres D&V-dokumentation i henhold til afsnit på tagpap.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/51 07 Elevatortårnets tag Omfang og lokalisering Udføres på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 Tegningshenvisning Se tegningsliste Se ingeniørens spærtegninger Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinkbeklædte sider Forudgående bygningsdele/arbejder Betondæk Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder Materialer og produkter Zinktag lægges af 13. Blikarbejder Skillelag: Strukturmåtte, 5-7 mm Overpap: Icopal Top 500 P eller tilsvarende produkt Underpap: Icopal Base 511 PG eller tilsvarende produkt Tagkrydsfinér: 22 mm, med fer og not Spær: mm spærtræ Vindspærre: Vindpap Isolering: 300 mm mineraluld, klasse 37 Isolering lægges på betonunderlag oplagt af entreprise 2 Udførelse Træspær fastgøres til tilrettet spærtræ i hovedtaget

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/51 08 Elevatortårnets sider Orientering Der er to forskellige vægopbygninger i denne BDB Omfang og lokalisering Der udføres isolerede elevatorskakte og kvistydervægge som underlag for zinkbeklædning på elevatortårne i opgange med tilgængelighedsboliger; blok 6 og 7 V13: Isoleret elevatorskaktvæg: V14: Zinkbeklædte kvistydervægge: Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med ARB Blikarbejder og entreprise 2 Tilstødende bygningsdele Hovedtag (asbesteternit og stålplader) og zinktag Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge Efterfølgende bygningsdele/arbejder Zinkarbejder, tagarbejder Materialer og produkter V13 Vindspærre: 12,5 mm Powerboard, eller tilsvarende, som fugt- og vandbestandig vindspærre Isolering: 150 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet 150 mm påhængt træskelet-konstruktion Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Ovenstående monteres på underlag: 200 mm betonvæg, opsat af entreprise 2 V14, uden zinkbeklædning Underlag for zink: 18x125 mm ru tykkelseshøvlede brædder (monteres med 5 mm afstand og marvside ind mod hulrum) Afstandlister: 25 mm afstandsliste Vindspærre 12,5 mm cementbaseret Powerboard eller tilsvarende Isolering: 145 mm mineraluld, klasse 37 Træskelet: 150 mm påhængt træskelet (pr. 600 mm) Isolering: 50 mm mineraluld, klasse 37 Zinkbeklædning foretages efterfølgende af 1.5 Blikarbejder Udførelse Træskelet og tilrettet spærtræ i hovedtagets tagkonstruktion sammenbygges Arbejdsmiljø Der er asbest i eks. tagplader

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ. Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere