Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16"

Transkript

1 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon Telefax Mobil Emuil Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

2 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc, ITNDER UDARBEJDELsE)..."... "...2 ENTREpRENØRENS KoNTRoL oc DoKLMENTATroN..."....."...".."..4 ByccpplaosENs ETABLERTNG og DRrFT..."."... "...".."...4 VELFÆRDSFORANSrALTNrNGER.."......"...4 Onc,qNrseloN AF INTERNT SIKKERHEDSARBEJDE...""...5 SaN4ensslor oc ARBEJDETS FREMME..."...""...5 MUR.ER- OGMALERARBEJDET MuRnRenselDET - G8NERELT..." TAGARBEJDET (BLTKKENSLAGER)...11 MerennLrpoRSKRrFTER vedr" zrnk

3 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser Generel orientering Arbej det udføres for Andel sboli gforenin gen E gegad e 4 - I 6. Arbejdet udføres af entreprenøren) som er den udvalgte tilbudsgiver. Projektering og byggeledelse varetages af: AKI Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215,2610 Rødovre. Alle arbejder skal udføres fuldt færdige med samtlige biydelser, som hører til det pågældende arbejde. Alle materialer leveres af entreprenøren. Alt affald bortskaffes af entreprettøren. Udgifter til velfærdsforanstaltninger honoreres ikke særskilt. Daglig oprydning og renholdelse i hele arbejdsperioden påhviler entreprenøren. Ansvar for vandindtrængen i forbindelse med renoveringsarbejderne påhviler entreprenøren i hele byggeperioden. Ansvar for beskadigelse af tilstødende bygningsdele påhviler entreprenøren. Projektet udbydes i hovedentreprise. Desuden er der lagt op til, at der skal tilbydes alternative byggekomponenter.

4 FÆLLESBETINGELSER Aftalegrundløget For tilbud og arbejdets udførelse gælder følgende i rangorden: 1. Eventuellerettelsesbreve. 2. Udbudsskrivelse, tilbudslister og nærværende beskrivelse samt beskrivelser i tilbudslister. 3. Tegningerne: 101, 20I, 202, 210 o9220 dateret Udbudstidsplan jf. udbudsbrev. 5. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed, AB 92, med tilføjelser og ændringer i henhold til nærværende beskrivelse. 6. De af Dansk Ingeniørforening udarbejdede forskrifter og normer, Dansk Standard vedr. arbejder og materialer, gældende Eurocodes og nationale annekser, SBl-anvisninger, leverandøranvisninger samt andre alm. anerkendte vejledninger og anvisninger. 7. Erhvervs- og boligstyrelsens vejledning Kvalitetssikring i Byggeriet apål2003. Entreprenørens kvalitetssikring er et bevidst og omhyggeligt mestertilsyn, klarhed over formålet med kontrollen, hvad der kontrolleres, hvordan kontrollen udføres, hvor og hvor ofte kontrollen udføres, og hvem der har ansvaret for kvalitetssikringens systematiske gennemførelse og dokumentation. 8. De af offentlige myndigheder givne love, bekendtgørelser, cirkulærer, regulativer, nortner, bestemmelser m.v. herunder Arbejdstilsynets forordninger samt forsyningsmyndighedernes bestemmelser. Tidsplan (foreløbig, under udørbejdelse) Arbejdet skal udføres i første halvdel at fu 201l. I forbindelse med indgåelse af kontrakt udarbejder entreprenøren en endelig tidsplan for alle delaktiviteter. Ved overskridelse af den endeligt udarbejdede tidsplan betales dagbøder kr. 2000,-/søgnedag. Tilbudsindhentning Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud samt at fravælge enkeltydelser på tilbudslisterne uden hensyn til AB92 $14 stk. 3. Ønskede tilbud på alternative udførelser indføjet i beskrivelsen eller angivet på tilbudslister skal udffldes som angivet ved de ønskede alternativer. Alle tilbud skal afgives på de udleverede løse tilbudslister. Afgivne enhedspriser skal indeholde alle tillæg for fragt, omkostninger og alle ydelser i henhold til gældende overenskomster og lovgivningen. Enhedspriserne er gældende på lige fod med den totale pris for en post. Entreprenørerne skal selv - på grundlag af tegninger, beskrivelser og egne målin gerloptællinger kontrollere alle mængder/måi. EntreprenØren skal ligeledes gøre sig bekendt med de stedlige forhold. Udeladelse heraf medfører, at entreprenøren selv må bære eventuelle heraf følgende tab.

5 FÆLLESBETINGELSER Hvor entreprenøren skal anføre pris for anstilling, skal den faste sum for anstilling indeholde alle udgifter i forbindelse med tilrigning, drift, ryddeligholdelse og afrigning af arbejdsplads. Terminer og tidsfrister Entreprenøren skal i tidsplanen indarbejde eventuelle ventetider som følge af vejrlig, der er normalt for årstiden, og som umuliggør gennemførelse af god kvalitetsmæssig gennemførelse af arbejderne. Ønsker entreprenøren ekstrabetaling for ventetider som følge af vejrlig, skal entreprenøren sandsynliggøre, at vejrforholdene afriger fra normale danske vejrforhold ved passende dokumentation fra DMI. Entreprenøren skal påvise, at den pågældende aktivitet var klar til udførelse på det aktuelle tidspunkt og skulle udføres i henhold til tidsplanen. Det antal vejrligsspilddage, entreprenøren skal indregne som normalt forekommende for den pågældende periode, bestemmes som 1,2 x middelværdien af det antal vejrlige spilddage, der kan fastsættes ud fra registreringer over en længere periode. Entreprenøren for vedligeholdelse af stillads skal som minimum indarbejde 3 vejrligsspilddage pr. måned i sin tidsplan. Entrepriseaftøle Inden indgåelse af entrepriseaftale skal der udarbejdes endelig tidsplan i samarbejde med bygherren. Tidsplanen skal overholde de i nærværende beskrivelse fastsatte tidsfrister og deltidsfrister og vil tjene som udgangspunkt for en eventuel vurdering af krav om dagbøder. S ikkerh e ds stillelse o g forsikring Sikkerhedsstillelse stilles af entreprenøren i form af tilbageholdelse i acontoudbetalingerne svarende til 15 % af entreprisesummen inden aflevering, l0 oå af entreprisesummen indtil anmærkningsfrit I års gennemsyn og herefter 2 oå ftem til anmærkningsfrit 5 års gennemsyn. Entreprenørenkan evt. stille sikkerhed i form af bankgaranti eller lignende. Entreprenøren skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Forsikringen skal omfatte skader forårsaget af eventuelle underentreprenører. Entreprenøren skal inden kontraktindgåelse udlevere dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringssummen skal mindst svare til den totale kontraktsum ved arbejdets begyndelse. Bygh erre n s b etaling sforpligtige ls e Bygherrens betalingsfrist på månedlige acontobetalinger er som angivet i AB92. Andragender om acontoudbetalinger fremsendes vedlagt kopier af tilbudslisterne, hvorpå entreprenøren angiver arbejdernes stade i procent af den samlede post i henhold til gennemgang på byggemøderne.

6 FÆLLESBETINGELSER Kvølitetssikring Entreprenøren skal udføre o g dokumentere kvalitetssikring. Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandøransvar for mangler. Det er entreprenørens ansvar at indhente og dokumentere leverandørens 5 års ansvar for mangler, i modsat fald er entreprenøren selv ansvarlig for materialerne i 5 års perioden. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum indeholde modtagekontrol, herunder dokumentation for rigtige materialer, registrering af temperaturer, kontrol af materialeblandinger og kontrol af vedhæftning af murer- og malermaterialer. Entreprenørens kontrol og dokumentution. Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfi'ldt. Heraf følger at entreprenørenløbende sørger for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation for at kvalitetskontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfrldt. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfzldt del af entreprenørens arbejde og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på acontoudbetalinger og eventuel slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgifter for bygherren. Byggeplødsens etøblering og drift Byggepladsen skal indrettes iht. bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 med senere ændringer. Entreprenøren skal selv sørge for løbende renholdelse og bortskaffelse af eget affald. Det skal sikres, at kloakker ikke tilstoppes. Efter arbejdernes udførelse gennemfører murerentreprenøren en afsluttende rengøring af arealerne, der har været benyttet til arbejderne. Entreprenøren skal selv sørge for indhentning af alle fornødne tilladelser til opstilling af skurvogne containere m.v. Stiger skal fiernes fra stilladset hver aften af de håndværkere, som benytter stilladset. El-udtag (230V) forefindes i kælderen. Byggepladsens omføng Der er rådighed over haveareal omkring bygningen; men der skal udvises fornødent hensyn til græs og beplantning. Fornødne tilladelser til at anvende vejareal og sti skal indhentes af entreprenøren hos Kommunen. Ve lfæ r d sfo r ø n s t ø lt n i n g e r Det påhviler entreprenøren selv at etablere lovlige velfærdsforanstaltninger uden ekstra vederlag fra bygherren i form af skure m.v.

7 FÆLLESBETINGELSER t4-16,2200 Kbh. N Organisøtion øf internt sikkerhedsørbejde Sikkerhedsarbejderne vil blive koordineret i de perioder, hvor mere end 10 personer er beskæftiget samtidigt på byggepladsen. Entreprenøren er i henhold til gældende lov ansvarlig for, at de hos ham beskæftigede arbejder under forskriftsmæssige forhold, og han må selv - eller ved sin arbejdsleder - i tide forvisse sig om, at disse forhold er i orden. Arbejdet skal udføres således, at lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Vi nt e rfo r a n st ø lt n i n g e r Samtlige nødvendige vinterforanstaltninger excl. snerydning skal være indeholdt i tilbudet såfrernt byggeperioden forlænges. Sømarbejde og arbejdets fremme Der afholdes ugentlige byggemøder. Der er pligt til deltagelse i byggemøderne. Arbejdet skal fremmes således, at der ikke opstår spildtid eller affolkning af byggepladsen.

8 TAG- og FACADEARBEJDET Murer- og malerarbejdet. Murerarbejdet - generelt, Murkronen og øverste gesimskant er omfattet af entreprisen. Arbejdets omføtter: l. Udskiftning af defekte sålbænke. 2. Reparation af revner i murværk og gesims (facade). 3. Nyt tegltag - Falstagsten som rød Hollander fra Monier. 4. Reparation af brandkamme mod naboejendomme, inkl. forhøjelse og nye afdækningstegl. 5. Fugning af gavlpartier mod naboejendomme (gavlstykker over tagfladen). 6. Malerbehandling af vinduer. Forskrffier: Murerhåndbogen , udgivet af Murerfagets Oplysningsråd. SBl-anvisning nr. 108, fugemasser og facadefuger. Anvendelsesforskrifter og udførelsesforskrifter og øvnge anvisninger for materialer udarbejdet afde respektive producenter og leverandører. B e s kytte ls e sfo r a n st øltn i n g e r : Entreprenøren skal sørge for, at materialer og leverancer, der lagres på byggepladsen ikke beskadiges. Renholdelse m.v.: Der skal foretages løbende oprydning efter egne aktiviteter således, at byggepladsen til enhver tid ved arbejdstids ophør fremstår ryddelig og fejet. Fortovet kan eventuelt afspærres delvist efter forudgående aftale med myndighederne. Tagrender (herunder tagnedløb) skal renses i forbindelse med aflevering af arbejdet. Stilløds Der skal etableres let stillads med flytbare konsoller. Stilladset skal være forsynet med skærm til tagrenovering. Al nødvendig stilladsbygning for entreprisen, skal være indeholdt i tilbudet inkl. al nødvendig aftlækning, afskærmning, eventuelle konsoller samt stilladslej e.

9 TAG- og FACADEARBEJDET Stilladset skal være forsynet med afdækning over indgangsdøre, således at beboere uhindret og uden at udsættes for nedfaldende byggematerialer kan færdes ind- og ud af bygningen. Huller i facaden efter stilladsopsætning skal udbedres. Materiøleforskrifter Mørtel til facadefueer oe revner: Der anvendes KC-mørtel/bakkematerialer. Mørtel skal svare til den oprindelige mørtel i kornstørrelse og farve. Taqsten: Skrå tage og brandkamme: Tegltagsten, type efter aftale. Arbejdets udførelse Fuger og revner udkradses 35 mm's dybde. Der fuges efter forudgående vanding. Knækkede mursten skal udskiftes. Sålbænke udskiftes i antal efter aftale såfremt overfladen er nedbrudt/delamineret. Tasdæknine med tesltagsten : Anvisning fra mur-tag.dk - "Tegl 36 Oplægningsvejledning" skal følges nøje. Ligeledes skal tagstensproducentens anvisning overholdes. Alle ydersten skal bindes, og derudover skal mindst hver anden sten bindes. Særlig udsatte sten skal alle skrues fast. Teglproducenten skal levere binderne. Malerørbejdet Malerbehandling af vinduer: 1. Afrensning af evt. løstsiddende maling på vinduer, ydersider, kant og fals. 2. Pletgrunding af vinduer (bare pletter) med grundingsolie. Produkt: GORI Professional Olie Træimprægning 2930.lx grundingog2 x malerbehandling af vinduer med vinduesmaling, ydersider, kant og fals. Produkt: GORI Professional Advance Superdækkende Arbejdet udføres som angivet vedr. alternativt produkt (Fliigger):

10 TAG- oe FACADEARBEJDET Tagrenovering Egegade 14-16,??99 t<!!.n Behandling: Afvaske med Fluren 37 grundrengøring,fortyndet 1:10, Eftervaske med rent vand. Afrense løstsiddende maling, kit og forvitret træ ved maskinslibning elier afskrabning, til fast og bæredygtig bund. Slibe og afstøve hefe fladen. Plette bart og sugende træ med Flugger 90 aqua grundolie vandig alkydolie. Behandle 1. gang med Flugger vinduesmaling, halvblank plastalkyd. Kitte med Flugger Letvægtsfil-Ier. Behandle 2 gange med Flugger Vinduesmaling, halvmat plastalkyd Slutfarve, kwl-ør: RAL 9010 Forventet udfald og funktionsklasse: DLG: Dækket, lukket og glat flade. Funktionsklasse bestemmes af tidligere behandling- Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: TapeprØve, DTf metode Rækkeevnen er anslået og tager højde for glasarealer- Beh1. af an1ægsflade mod PVC-l,iste undgås, da det medfører Hvor der forekommer begroning, afvaskes overfladen med Fluren 39 mug & skimmelvask ifgl" brugeranvisning. Rækkeevne MaLm'/L (kg) kode , , , ,0 00-l_ Kf: 0-1 sammenklæbning.

11 TAG- og FACADEARBEJDET Tagarbejdet (Tømrer). Tagørbejdet generelt Arbeidet omfatter: 1. Nedbrydning af eksisterende tagbelægrung (tegltag og tagpapdækning samt diverse inddækninger, tagrender og tagvinduer mv.) incl. bortskaffelse af dele der nedtages. Nedbrydning og bortskaffelse af de skillevæege, der skal fiernes i tagrummet. 2. Eftersyn for evt. rådlsvamp samt imprægrering af eksist. træværk mod murflader Forstærkning af alle gamle tømmersamlinger med bygningsbeslag. 3. Opretning af tagmed hjælpespær, samt ventileret tagfod. 4. Ny tagdækning: Tagpapdækning med isolering på det flade tag (varmt tag), samt på buede tagepåt bagtrappehuse. Undertag og lægter på afstandslister, for tegltag, inkl. tilbehør.der anvendes fast undertag af tagbrædder, med selvklæbende tagrap. Skotrender - nyt underlag. 5. Levering og montering af nye Velux vinduer samt tagvinduer i tagrum. 6. Isolering og indv. beklædning i tagrum, samt opsætning af nye skillevægge jf. tegning. 7. Isolering af etageadskillelse over 5.sal med indblæst mineraluld. 8. Eventuel udskiftning afkvistvinduer (vinduer i mansard). 9. Vinduesgennemgang (facadevinduer). M ate r i alefo r s kr ifte r m. v. Hjælpespær og læeter: Taglægter, T1-mærket. Træ i øvrig!: Planker og brædder m.v. skal være uklassificeret konstruktionstræ, svarende til K 18 jtu.ds-4l3 med max tugtindhold på18%. Sømforbindelser m.v.: Hvor andet ikke er nævnt anvendes søm/skruer 2 x trætykkelsen*25 mm. Snefangsrør: Som Exponet 32 mm" Eller tilsvarende. 9

12 TAG- og FACADEARBEJDET Tagdækning og undertag: Fladt tag: Derbigum på 100 mm trykfast isolering, monteret på eksist. tagbrædder. Fast undertag af brandimprægnerede brædder og selvklæbende tagpap iht. TOR-anvisning "Faste undertage". Tagsten - se under murer. Ovenlys- os taqvinduer: Nye Velux ovenlysvinduer i gårdside mansardtag skal være Velux GPU i størrelse, antal og placering som vist på tegning. Tagvinduer: Nye tagvinduer skal være Velux VLT i antal og placering som vist på tegning. Facadevinduer: Nye kvistvindue (gadeside). Rationel PATUS. Tofagsvinduer uden sprosser. Den eksisterende kvistkarm skal skæres ned i dimension for at give plads til nye vinduer som i størrelse svarer til de eksisterende mht. lysningsareal. Facadevinduer i øvng! skal gennemgås vedr. åbne- og lukkefunktioner. Hængsler rettes og defekte glaslister udskiftes. Rammerne rettes så der kan males på kant og fals, men der må så vidt det er muligt ikke høvles af rammerne. 10

13 TAG- og FACADEARBEJDET Tagarbej det (Blikkenslager). Zinkarbejdet. Arbeidet omfatter: 1. Zink inddækninger mod brandkamme og mod murkrone på trappetårne, samt skorstensinddækninger. 2. Zinkskotrender og zink-tagdækning på trekant-felter under skotrender. 3. Zinkbeklædning af kvisttage og kvistflunker. 4. Udskiftning af faldstammehætter, taghætter og -gennemføinger, idet nye udføres tilsvarende de gamle, dog modificeret til nugældende forhold. For at undgå kondensproblemer skal der monteres isoleringsindsats. 5. Zinktagrender og zinknedløb, som udføres tilsvarende de eksisterende. Eksisterende zinkdele bortskaffes til destruktion incl. nødvendige hjælpeforanstaltninger. Materiøleforskrifter vedr. zink Materiale: Zink nr. 14, som Rheinzink. Materiale skal overholde alle de specifikationer, der er angivet i EN 988-standarden. Bearbejdning Buknine: Der skal altid overholdes en bukkeradius på mindst 1,5 mm eller 2,5 x pladetykkelsen. Dette for at være sikker på at der er styrke nok i bukket til senere bearbejdning Klipning: Zink er kærvfølsomt. Ved indklip og svik eller lignende steder skal der altid lokkes eller bores et hul på ca.2 mm. Dette for at undgå kærwirkning, der ellers kan bevirke revnedannelse. Temperatur: Zir/r' er koldsprød. En minimumstemperatur på+ 7 grader skal altid overholdes ved bearbejdning af zinkplader, da man ellers risikerer at materialet revner på grund af koldsprødhed. Udførelse Generelt: Der henvises til: FALSETEKNIK, PLANLÆGNING OG ANVENDELSE", 3. opdaterede udgave frajanuar