Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007'"

Transkript

1 Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser ' Claus Bech-Danielsen Albertslund Nord...2 Bispehaven, Århus...14 Hedeboparken, Roskilde...31 Isbjerg Parken, Varde...45 Motalavej, Korsør...59 Riddersborgparken, Nakskov...71 Skovparken, Kolding Tingbjerg, København N Vejleåparken, Ishøj Østre Allé, Skjern

2 Albertslund Nord Albertslund Nord før renovering 2 Fakta om bebyggelsen Bebyggelsens navn: Albertslund Nord Adresse: Damgården, Kærgården, Kildegården, Bækgården, Fosgården 2620 Albertslund. Boligselskaber: Albertslund Boligselskab (AB) Vridsløselille Andelsboligforening (VA) Opført: Arkitekt ved opførelse: Mangor og Nagel Rådgiver/ingeniør ved opførelse: J.E. Malmstrøm Tidligere renoveret, år: Arkitekt ved tidligere renovering: Fællestegnestuen Rådgiver ved tidligere renovering: Dominia Landskabsarkitekt ved tidligere Ib Asger Olsen og Per Stahlschmidt renovering: Tidligere renovering omfattede: Reparationer af de flade tagkonstruktioner, efterisolering samt beklædning (med metalplader) af indgangsfacader samt etablering af glaspartier omkring opgange. Arkitekt på aktuel renovering: Witraz Arkitekter, Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter a/s Frederiksen og Knudsen a/s Rådgiver på aktuel renovering: Erik K. Jørgensen Landskabsarkitekt på aktuel renovering: Algreen & Bruun, Landskabsarkitekter Grundareal: m 2 Bruttoetageareal før renovering: m 2 Bebyggelsesprocent før/efter renovering: 47 % Antal boliger før renovering: 501 Antal boliger efter renovering: 505 Forventet pris for renovering: 323 mio. kr.

3 Beskrivelse af bebyggelsen Principskitse Bebyggelsen er centralt placeret i Albertslund Kommune, umiddelbart nord for Roskildevej. Via stiforbindelser under Roskildevej er der let adgang til butikscentret, Albertslund Centrum. Bebyggelsen er velafgrænset mod øst grænser bebyggelsen op til institutioner og sportsarealer, mod nord afgrænses bebyggelsen af Stenmosevej og mod vest er det Damgårdsvej, der giver en tydelig opdeling mellem bebyggelse og omgivende by. Bebyggelsen består af 18 øst/vest-orienterede boligblokke i fire etages højde. De parallelle boligblokke er delt op i to grupper, og i zonen mellem det nordlige område (AB) og det sydlige område (VA) er et grønt område med mulighed for leg og boldspil for de større børn. Ankomsten til området sker via Stenmosevej mod nord og Lyngmosevej mod syd. Fra disse to veje er der ankomstveje på langs af boligblokkene. Langs ankomstvejene er der parkering vinkelret på bebyggelsen, dels i afmærkede båse, dels i sammenhængende carporte. De øvrige rum mellem boligblokkene er udlagt om grønne friarealer. Trafikken er separeret de nord/sydgående veje er for kørende trafik, mens de øst/vest stier er til svagere trafikkanter. Bebyggelsesplan Bebyggelsen er opført som montagebyggeri, med standardiserede betonelementer og industrielt fremstillede bygningskomponenter. Bygningerne har ved en tidligere renoveringen ( ) fået afvalmede sadeltage og de østvendte facader er blevet beklædt med grå/grønne metalplader. Med metalbeklædningen har bygningerne fået en lodret opdeling, idet metalpladerne 3

4 skaber et søjlemotiv, der kun afbrydes af de glasinddækkede opgange. Med den kommende renovering vil facaderne blive renoveret. Der vil blive skalmuret i stueetagen og mahogni vil blive anvendt omkring vinduer og døre. Mod øst har alle boliger franske altaner. Mod vest suppleres de franske altaner af egentlig altaner liggende inde i bygningerne. Mod vest har stueetagernes boliger private haver, der er afskærmet med høje plankeværk. I stueetagen har alle lejligheder adgang til et depotrum, der har døre ud til de østvendte facader. Dermed præges stuefacaderne mod øst af en endeløs række af ensartede døre. Omfanget af den forestående renovering I den forestående renovering satses der på fysiske såvel som sociale forbedringer. Den fysiske renovering af bebyggelsen vil omhandle opretning og udsmykning af facader og gavle, efterisolering, reparation af glaspartier, renovering af badeværelser, udskiftning af vandrør samt opsætning af målere og termostater. Der vil endvidere blive monteret dørtelefoner ved alle opgange. Udearealer og parkeringsarealer vil blive lagt om, og affaldssystemer samt udendørs belysning vil blive forbedret. Som støtte for det sociale arbejde vil der blive etableret nye fælleslokaler. Der blev i 2007 opført en prøvemodel af de nye facader med flytbare skodder, nye vinduer, døre, inddækkede altaner, udvidelse og glasinddækning af indgangspartiet, flytning af carporten og nye nedgangspartier fra p-pladsen. Der er tilsvarende opstillet en prøve på stuelejlighedernes nye haver med pergolaer, og på parkeringspladsen er der opstillet en et prøveforslag til belysning. Baggrunden for den forestående renovering Bebyggelsen er præget af fysisk nedslidning af bygninger såvel som udearealer. Vigtige formål med renoveringen er således at forskønne bebyggelsen, blandt andet gennem brug af smukke og gedigne materialer som mursten og mahogni. Sammen med fx etablering af bedre udendørs belysning, bedre sigtbarhed og en åbning af indgangspartierne skal det være med til at skabe en tryg og indbydende atmosfære på fællesarealerne. Ud over de fysiske problemer er der problemer af social karakter. Boligselskaberne angiver således, at koncentrationen af beboere med sociale problemer er øget drastisk de senere år, at problemer med hærværk er taget til, og at beboersamarbejdet fungerer dårligt. 4 Vurdering af fysiske forhold - før renovering Generelt: De mest synlige fornyelser vil blive de nye facader, der vil komme til at fremstå i langt smukkere materialer. Forbedringerne på de nedslidte friarealer samt de nye indgangspartier vil ligeledes tilføre bebyggelsen et tiltrængt løft. Før den forestående renovering er bebyggelsens stærkt præget af fysisk nedslidning. Ikke mindst friarealerne og områderne omkring indgangspartierne, der er mørke og tilfældigt møbleret - med borde og sandkasser, der i flere tilfælde er faldet fra hinanden efterlader et meget trist indtryk. Enkelte steder på friarealerne er der dog oplevelsesmæssige kvaliteter, der er værd at bygge videre på. De observerede problemer og kvaliteter beskrives i det følgende fordelt på forskellige steder i bebyggelsen: Facader: Før renovering: Betonelementer er nedslidte, og det samme er flere steder tilfældet for den grå/grønne facadebeklædning. De østvendte facader er meget ensartede og monotone, og den lange række af ensartede døre til stueetagernes depotrum skaber et monotomt forløb langs ankomstfacaden. Facadernes lodrette opdeling forstærker det monotone indtryk

5 De vestvendte altanfacader er præget af beboernes individuelle farvesætning på altanernes bagvægge. Det skaber en vis variation i facaderne, men det samlede indtryk er alligevel nedslående, da farvesætningen på altanerne i overvejende grad er falmede og blege. Den forestående renovering: Skalmuringen af stuefacaderne vil blive gennemført i mørke mursten store stoflige kvaliteter. Anvendelse af mahogni i vinduesrammer og på facader langs depotrum mm. vil endvidere give bebyggelsen en varm karakter og være med til at løfte helhedsindtrykket. Facadebeklædningen på overetagerne vil blive opsat, så der opstår vandrette skyggedannelser mellem pladerne, og der skabes dermed et modspil til den lodrette opdeling. Nye skodder omkring de franske altaner vil ligeledes være med til at tilføre variation og nyt liv på facaderne. Tagflader: Friarealer: Prøveopstilling af nye indgangsfacader Før renovering: Boligblokkenes tagflader er belagt med grå eternit, der er nedslidt. Den lave taghældning gør dog, at tagfladerne ikke fremtræder markant i bebyggelsen. Carportenes flade tage er dækket af bølgeplader. Disse er stærkt nedslidte, rustne og bøjede. Det sætter et uheldigt præg på parkeringsarealerne, der i forvejen fremtræder som overdimensionerede arealer belagt med kedelig asfalt. Carportenes nedslidte tagflader sætter også sit uheldige præg på udsigten fra de overliggende lejligheder. Den forestående renovering: Der er opstillet prøvemodel til nye carporte et enkelt sted i bebyggelsen. Det vil uden tvivl højne helhedsindtrykket, og samtidig vil der blive gjort op med de lange 'slugter' mellem indgangsfacaderne og carportene. Før renovering: Mellem boligblokken er der grønne friarealer med varierende indretning og beplantning. På friarealerne er der spredte legeredskaber for mindre børn. Mange steder er friarealer nedslidte og dårligt vedligeholdte. Bænke, borde, grillpladser etc. er utilstrækkelige, og legeredskaber er så nedslidte, at de flere steder er ubrugelige. Også boldbanen mellem de to boligafdelinger er stærkt nedslidt fodboldmålene er i stykker, og indhegningen gennemhullet. Stueetagernes forhaver er afskærmede af høje hegn, der virker afvisende og tillukkede.. Andre steder rummer friarealerne store oplevelsesmæssige kvaliteter, ikke mindst langs den snoede sti, der strækker sig på tværs af Kærgården og Kildegården. Her fremtræder friarealerne, som på en af Le Corbusiers bedste 5

6 skitser. Den snoede sti giver en fin kontrast til de lange lige blik, der strækker sig på tværs af stien (på langs af boligblokkene), og stien og den omgivende beplantning (birk og gran) skaber et godt modspil til de kubiske boligblokke. Den snoede sti, der strækker sig på tværs af Kærgården og Kildegården 6 Ankomst: Opgange: Affald: Den forestående renovering: Der er planlagt en generel fornyelse på friarealerne. Legeredskaber, borde og bænke vil blive udskiftet, og boldbaner vil blive renoveret. Før renovering: Indgangspartierne er trukket ind under bygningerne, idet opgangene parvist er fælles om et åbent adgangsareal, der danner port og gennemgang i bygningen. Det overdækkede område omkring indgangspartierne er belagt med fliser, og der er mange steder opstillet en sandkasse. Sandkassernes placering tæt ved opgangen er god, da de appellerer til de helt små børn, men i flere tilfælde er det meste sand at finde uden for sandkassen. Resten af det overdækkede område står hen uden de store brugsmæssige muligheder. Er det til cykelparkering? Ophold? Leg? Få steder er der opstillet bænke, men de er i mange tilfælde så ødelagte, at de er ubrugelige. Lofternes træbeton er gennemhullet og ødelagt nogen steder er der manglende loftplader. Her er graffiti, afskallet maling og ramponerede døre. Den forestående renovering: Portene omkring indgangspartierne vil blive lukket af med glasfacader til begge sider af bygningerne, og portrummet vil derved blive omdannet til en del af bygningens interiør. Det nye ankomstareal vil blive godt belyst, og beklædt med lyse materialer. Derved vil der blive taget vare om et af bebyggelsens største oplevelsesmæssige problemer. Det må forventes, at de nye ankomstarealer vil skabe større tryghed for eventuelle utrygge beboere Før renovering: De fleste opgange er nedslidte. De faste plantekummer i vinduerne er flere steder fyldt med affald i stedet for planter, gipsplader i loftet er faldet ned, ledninger hænger løst langs væggen, el-skabe er ødelagte osv. Den forestående renovering: Der vil blive foretaget en generel renovering og istandsættelse af opgangene. Før renovering: I den nordlige del af bebyggelsen (AB) er affaldscontainerne opstillet i pergolaer af grønt metal. Det virker ordnet og velfungerende. I den sydlige del af bebyggelsen er affaldscontainerne opstillet i skurer i forbindelse med parkeringspladserne. Skurerne er opført i dårlige materialer, og de er flere steder gået i stykker. Affaldscontainerne er lænket sammen med jernlænker, der får det hele til at se endnu mere sølle ud. Den forestående renovering: Planerne kendes i skrivende stund.

7 Parkering: Før renovering: Parkeringsarealerne fremstår som store ensartede flader belagt med asfalt. Carportbygningerne er mørke, beskidte og overmalede med graffiti. Flere steder har biler påkørt den lavt siddende tagkant uden at skaden er blevet udbedret. Den forestående renovering: Carportbygningerne vil blive revet ned, og nye vil blive opført i mere gedigne materialer (se billede af prøvemodel). De nye carporte vil have en mere åben karakter, så stierne langs bygningerne ikke længere virker som tillukkede slugter. Konklusion. Der er i skrivende stund opstillet en prøvemodel på et lille afsnit af bebyggelsen. Ved besigtigelsen af området havde denne været opstillet et par måneder, og allerede efter denne korte periode var det til at få øje på ting, der burde ændres. Blandt andet kunne det ses, at en række materialer burde udskiftes med mere nogen, der er mere robuste. Tynde bølgende loftplader var fx bulede og præget af hærværk. Opstillingen af en prøvemodel kan derfor være en overordentlig god idé dels som et pædagogisk redskab, som beboerne kan tage stilling til, dels som en afprøvning af det foreslåede designs holdbarhed. Den forestående renovering vil give bebyggelsen et mærkbart løft. Bebyggelsen vil med den forestående renovering komme til at fremtræde i gedigne materialer, der vil patinere smukt i fremtiden. Renoveringen af Albertslund Nord vil således komme til at vidne om, at det er muligt at skabe reelle fysiske forbedringer i problemramte boligområder. Billeddokumentation - før renovering 7

8 Vestvendt facade med sti, der fører den besøgende ned i ankomstarealet under bebyggelsen. Østvendt facade og de langstrakte carportbygninger. 8

9 Arealet mellem carportene og de østvendte facader. Et langstrakt areal uden visuel opdeling. Stueetagens mange døre til depoterne er med til at skabe en stemning af ingenmandsland. De vestvendte facader med store altaner med bagvægge malet i forskellige farver. 9

10 Flere steder er legeredskaber nedslidte og næste ubrugelige. Metalpladerne på de østvendte facade skaber en afvisende karakter. 10

11 Den snoede sti ved Kærgården og Kildegården flot udformning af udearealet. Stueetagernes forhaver er afskærmede af høje hegn, der virker afvisende og tillukkede. Arealerne mellem indgangene er mørke og ubehagelige, og stærkt nedslidte. 11

12 Litteratur: Birte Bech Jørgensen: Historien om Bæk- Fosgården. Om flyttebevægelser og det sociale liv i et boligområde i Albertslund. Albertslund, ViiVA, Byforbedring i et nyere etageboligområde. Albertslund Nord programoplæg. SBI-rapport 163. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, Byforbedring i et nyere etageboligområde. Albertslund Nord forundersøgelse. SBI-rapport 146. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut,

13 13

14 Bispehaven, Århus Bispehaven - før og efter renovering Fakta om bebyggelsen Bebyggelsens navn: Bispehaven Adresse: Bispehavevej 1 127, Centervej , 8210 Århus V Boligselskab: Boligselskabet Præstehaven Opført: Arkitekt ved opførelsen: Møller & Wichmann Rådgiver/ingeniør ved opførelsen: Viggo Madsen og Folmer Andersen Landskabsarkitekt ved opførelse: J. Arevad-Jacobsen Tidligere renoveret: Arkitekt ved tidligere renovering: Ingen Rådgiver/ingeniør ved tidligere renovering: Abrahamsen & Nielsen Landskabsarkitekt ved tidligere Valdemar Carlsen A/S renovering: Tidligere renovering omfattede: Udskiftning af vinduer og renovering af de grønne områder. Pris på tidligere renovering: 80 mio. kroner 1 Arkitekt på aktuel renovering: Poulsen & Partnere Ingeniør på aktuel renovering Bascon Grundareal: m² Bebyggelsesprocent før/efter renovering: 62 % Bruttoetageareal før/efter renovering: m² 14 1 Ulf Christiansen m.fl.: Bispehaven. Evaluering af forbedringsindsatsen. Afd. for by- og regionalplanlægning. Statens Byggeforskningsinstitut.

15 Antal boliger før/efter renovering: Pris for den samlede renovering: 972 inkl. ungdomsboliger og enkeltværelser ikke oplyst Beskrivelse af bebyggelsen Situationsplan Bispehaven ligger i den nordvestlige udkant af Århus, 3-4 km fra centrum. Det er en relativ høj og tæt bebyggelse beliggende i et byområde, der ellers er præget af villa- og rækkehusbebyggelser. Mod nord og øst afgrænses bebyggelsen af de stærkt befærdede veje, Åby Ringvej og Viborgvej, og fra disse hovedfærdselsårer trænger trafikstøj ind i boligområdet hele døgnet. Bebyggelsen består af 7 syv-etages boligblokke, 12 fire-etages boligblokke samt 4 to-etagers rækkehuse, der afslutter bebyggelsen mod vest. I bebyggelsen er der endvidere ungdomsboliger, selskabslokaler og et fælleshus, der ligger mellem de høje boligblokke. Boligblokkene er alle øst/vest-vendte, med indgang fra øst og altaner mod vest. Friarealerne mellem blokkene præges af asfalterede parkeringsarealer, men også grønne arealer, legepladser og affaldsdepoter er at finde her. Ved de højeste blokke er parkeringsarealerne nedsænket til kælderniveau, så den gående trafik er separeret fra biltrafikken. Der er således på mange måder tale om en typisk bebyggelse fra 1970'erne. Boligblokkene er opført i betonelementer, og de har flade tage. Der er stor forskel på facaderne mod henholdsvis øst og vest. På de østvendte facader skaber smalle vinduesbånd en lodret opdeling af facaderne, der er uden nogen form for fremspring eller anden skyggedannelse. Disse facader, der før renoveringen fremstod med betonelementer præget af søsten, er blevet efterisoleret og beklædt med pladetegl. Mod vest er facaderne, der tidligere fremstod i brutalistisk stil, blevet inddækket med glas. I kælderetagen, der kommer til syne i de vestvendte facader, er der depoter og butikslokaler. 15

16 Bebyggelsesplan Bebyggelsen rummer lejligheder i forskellige størrelser, fra 1 til 5 værelser. Centralt i de større lejligheder er entré med adgang til bad og toilet. Mod øst er der værelser med vinduespartier udformet som smalle franske altandøre. De fleste værelser er 11 m 2, og for at tilgodese beboernes skiftende behov er skillevæggene flytbare. Opholdsrum og køkken vender ud mod de vestvendte altaner, der i forbindelse med den gennemførte renovering er blevet omdannet til udestuer. Der var tidligere en større koncentration af 4- og 5-værelses familieboliger, men i forbindelse med renoveringen i 1985 blev mange af disse nedlagt og bygget om til 1- og 2-værelseslejligheder. Omfanget af den gennemførte renovering Renoveringen har omfattet en gennemgribende facaderenovering med efterisolering af gavle og østvendte facader samt glasinddækning af vestvendte facader. Bebyggelsens varmesystem, der var dimensioneret til en højere fremløbstemperatur end den aktuelle, er blevet udskiftet. Endvidere er en del af udearealernes betonbelægninger brudt op, grønne arealer er renoveret, og nye legepladser er etableret. Endelig er bebyggelsens fælleshus blevet udvidet, og et nyt torv foran fælleshuset vil bliv etableret. Det vil endvidere blive forsøgt at etablere butikker i bebyggelsens stueetager. 16 Baggrunden for den gennemførte renovering Begrundelsen for renoveringen var, at bebyggelsen var fysisk nedslidt. Der var betonskader i facaderne, revner i fundamenterne, rustgennemslag fra armering på altaner og utætte fuger mellem betonelementer og omkring vinduer og døre. Der var problemer med træk og fugt i flere lejligheder, ligesom en omfattende efterisolering var påkrævet, da der var problemer med at opvarme lejlighederne på kolde dage. Der var tilmed omfattende sociale problemer i bebyggelsen, der led under, at der i flere tilfælde har været dårlig

17 omtale i medierne på grund af kriminalitet. På den baggrund har det været målet at gennemføre sociale og fysiske forbedringer i bebyggelsen. Hensigten med den fysiske renovering er at hæve bebyggelsens æstetiske, arkitektoniske og byggetekniske standard, for på den måde at forbedre bebyggelsens image. Vurdering af fysiske forhold - før og efter renovering Generelt: De mest synlige fornyelser i Bispehaven er de bygningsmæssige fornyelser - de nye facader og de glasinddækkede altaner. Endvidere er der blevet tyndet ud i beplantninger, der var præget af mangelfuld pleje. Før renoveringen var der ved flere besigtigelser usædvanligt beskidt i bebyggelsen og i dens omgivelser. Der var meget hærværk, og mange spor efter kriminalitet. Eksempelvis var over halvdelen af de armerede glasplader på altanerne smadrede, og i kælderetagernes butikslokaler var der adskillige spor efter indbrud og brand. Andre steder var tilsvarende lokaler barrikaderet med plader af krydsfiner for at modvirke tilsvarende kriminalitet. Helhedsindtrykket var trist og forstemmende, og vidnede om et råt område med svære sociale problemer. Efter renoveringen er det iøjnefaldende, at stier, legepladser og parkeringsarealer varetages langt bedre af beboerne selv. Der ligger ingen affald, og der ses ingen spor efter hærværk eller anden kriminalitet. Adspurgte beboere, der tilfældigt kom forbi ved besigtigelsen efter renoveringen gav samstemmende udtryk for, at beboerne generelt passer betydeligt bedre på bebyggelsen efter den gennemførte renovering. Facader: Før renovering: De østvendte facader var lodret opdelt, uden nogen form for fremspring i de store facader. Disse facader fremstod i gråbrune nuancer, med betonelementer præget af søsten. Det var forsøgt at sætte lidt farve på facaderne, idet afskærmningerne ved de franske altaner var malet i forskellige farver. Det ændrede dog ikke væsentligt på det triste og afvisende helhedsindtryk. De vestvendte altanfacader var anderledes velproportionerede og arkitektonisk kraftfulde. Yderst i facaderne var der synlige betonkonstruktioner i brutalistisk stil, og vandretliggende betonbjælker, der udgjorde altanbrystninger, stod i stærk kontrast til altanernes bagvægge, der var opført som lette glaspartier med varierende farver i lyse nuancer. Facaderne var imidlertid nedslidte. Der var revnedannelser i betonen, og på over halvdelen af altanerne var glasset ødelagt. Efter renovering: Den lodrette opdeling af de østvendte facader er bevaret. Facaderne er efterisoleret udvendigt, og beklædt med pladetegl i en sandfarvet nuance. De vestvendte facader er radikalt forandrede. Det brutalistiske udtryk er visket ud, idet altanerne er blevet inddækket med en let facade i glas og gråt stål. Dermed er altanerne blevet omdannet til passivt solvarmede udestuer, samtidig med, at de bagvedliggende boliger har fået en afskærmning, der virker isolerende for både kulde og støj. Facaderne er velproportionerede og venlige, men de har mistet den variation og de oplevelser, som lys og skygge dannede i de oprindelige facader. Gavle: Før renovering: Gavlene fremstod som de østvendte facader med betonelementer præget af søsten. Der var afskalninger med synlige armeringer og rustgennemslag fra armeringer. Efter renovering: I tråd med de østvendte facader er gavlene blevet efterisoleret og beklædt med pladetegl. Der er ikke til- 17

18 Friarealer: Parkering: Ankomst: Opgange: Affald: ført andre arkitektoniske elementer eller etableret nye vinduer i facaderne. Før renovering: De grønne arealer bestod primært af små felter mellem boligblokkene og parkeringsarealerne. På nogen af disse var der legepladser, bestående af bl.a. udhuggede træfigurer og overbegroede jernbanesveller. Der var anvendt gode materialer, men ved besigtigelsen før renoveringen var der utrolig beskidt og nogen steder lå der så meget glasskår, at legepladserne reelt var ubrugelige. Områderne mellem de modstående gavle virkede i flere tilfælde som oversete arealer - mørke og er dårligt vedligeholdt. Efter renovering: De grønne felter mellem boligblokkene og parkeringsarealerne er flere steder gjort en smule større, idet flader belagt med betonfliser er brudt op og tilplantet med græs og lægivende beplantning. Områderne mellem gavlene er blevet renoveret, der er ryddet op i den kratagtige beplantning, så der kan trænge mere lys ned mellem gavlene. Overalt i bebyggelsen virker der efter renoveringen betydeligt mere rengjort og velpasset. Før renovering: Parkeringsarealerne bestod af store og åbne flader, belagt med asfalt. Der var et oplagt behov for en ny beplantningsplan, der kunne skabe nye rumligheder på de store flader. Efter renovering: Arealet mellem boligblokkene er blevet en smule grønnere langs kanten af bygningerne, men fremtræder stadig som store asfalterede flader. Før renovering: Langs de østvendte facader var der bøgehække. Bøgehækken var trukket en lille meter fri fra facaden. Derved var der skabt en bræmme et ingenmandsland præget af rottefælder og henkastet affald. Det var således et trist syn, der mødte én omkring ankomstarealet. Efter renovering: Bøgehækken er fældet, og der er lagt nye flisebelægninger langs bygningerne. Sammen med de nye dørpartier har det skabt et langt mere venligt og behageligt udtryk. Før renovering: Både trapper, vægge og lofter var nedslidt, forsømte og meget beskidte. Vinduespartierne var i dårlig stand, og vindueshængslerne var flere steder beskadigede, så det ikke var muligt at åbne vinduerne. Efter renovering: Opgangene er renoverede, og nye store vinduespartier med lyse vinduesrammer kaster et godt dagslys ind i opgangene. Før renovering: Affaldsstationer stod på arealerne mellem boligblokkene. De var funktionelt indrettet og velproportionerede, men ved besigtigelsen før renoveringen flød der henkastet affald - madrester og andet køkkenaffald - omkring containerne. Efter renovering: Nye affaldsstationer er etableret. De er fint udført i galvaniserede stålplader, og der er god adgang til containerne. Der var ved besigtigelsen efter renovering langt renere omkring containerne end før renoveringen. 18 Konklusion Ud over den nødvendige byggetekniske indsats er bebyggelsen i forbindelse med den gennemførte renovering blevet efterisoleret på gavle og på de østvendte facader. Der ud over er de vestvendte altaner blevet inddækket med en ny glasfacade. Det har reduceret bebyggelsens varmeforbrug, og skabt langt bedre komfort i de enkelte lejligheder ikke kun er den termisk komfort forbedret, men glasfacaden har tilmed skabt en bedre lydisolering.

19 Bebyggelsens væsentligste arkitektoniske problemer for den gennemførte renovering var at finde på de østvendte facader og på friarealerne mellem boligblokkene. De østvendte facader havde en afvisende karakter, med lange vinduesbånd lodret i facaderne. Der er ikke gjort grundlæggende op med dette arkitektoniske princip. Facaderne er dog blevet belagt med pladetegl, der vil patinere tilfredsstillende i fremtiden. Heller ikke på friarealerne er der skabt gennemgribende forandringer. En del af de overfalder, der tidligere var belagt med betonfliser, er dog blevet brudt op, og nye beplantninger er blevet tilføjet. Parkeringsarealer mellem blokkene fremtræder stadig som store asfalterede flader. De vestvendte facader fremstod tidligere i brutalistisk stil, med fine farver på altanernes bagvægge. Disse er blevet inddækket i en fin glasfacade, der har omdannet altanerne til udestuer, der kan benyttes en større del af året. Facaderne fremtræder imidlertid en smule ensartede, og den tidligere struktur i facaderne, der gav spil mellem lys og skygge, er forsvundet. Hvorvidt de gennemførte fysiske forbedringer vil være tilstrækkeligt til at vende den sociale sammensætning af bebyggelsens beboere sådan som det var afdelingens målsætning - er dog stadig et åbent spørgsmål. 19

20 Billeddokumentation - før og efter renovering De vestvendte facader før og efter renovering. 20

21 Arealet mellem boligblokkene før og efter renovering. 21

22 22 Altaner før og efter renovering.

23 Indgangspartier og arealerne langs de østvendte facader før og efter renovering. 23

24 24 Friarealet mellem boligblokkene og parkeringsarealerne før og efter renovering.

25 Legepladser mellem boligblokkene før og efter renovering. 25

26 26 Arealerne omkring kælderdørene før og efter renovering.

27 Arealerne mellem modstående gavle før og efter renovering. Ankomstfacaderne efter den gennemførte renovering 27

28 Billeddokumentation særlige forhold før renovering Før renoveringen var over halvdelen af altanbrystningerne ødelagte. I opgangene var trappetrin, vægge og lofter nedslidte, forsømte og meget beskidte. 28 I kælderetagernes depoter og butikslokaler var ruderne smadret. Her er ruderne afskærmet med krydsfiner efter tydelige spor efter indbrud.

29 Områderne omkring affaldsstationer var meget beskidte. Litteratur: Ulf Christiansen m.fl.: Bispehaven. Evaluering af forbedringsindsatsen. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, Ulf Christiansen m.fl.: Blev bebyggelserne bedre? SBI-meddelelse 88. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut, Michael Varming: Ni ombygninger. Arkitekten, 1993, s

30 30

31 Hedeboparken, Roskilde Hedeboparken - før og efter renovering Fakta om bebyggelsen Bebyggelsens navn: Hedeboparken Adresse: Hedeboparken 5 51, 4000 Roskilde Boligselskab: Andelsboligforeningen af Opført: 1971 Arkitekt ved opførelsen: A. M. Knudsen & S.L.Sørensen Rådgiver/ingeniør ved opførelsen: Helge Frank Morthensen Tidligere renoveret: Nej Arkitekt på aktuel renovering: Mangor & Nagel A/S Rådgiver/ingeniør på aktuel renovering Wissenberg Grundareal: m² Bebyggelsesprocent før/efter renovering: 37 % Bruttoetageareal før/efter renovering: m² Antal boliger før/efter renovering: 159 Beskrivelse af bebyggelsen Principskitse Bebyggelsen er placeret i den østlige udkant af Roskilde mellem Østre Ringvej og Københavnsvej, der er en af Roskildes mest trafikerede an- 31

32 komstveje. Det omkringliggende forstadskvarter består af en blanding af etageboliger og erhvervsbyggeri. Ca. 400 meter fra bebyggelsen er der tilkørsel til motorvejen til København. Bebyggelsen består af 10 øst/vest vendte boligblokke i treetages højde. De ensartede boligblokke danner tilsammen et U, der omkranser en centralt placeret parkeringsplads. Ankomsten til bebyggelsen sker via denne parkeringsplads. Herfra sker den videre trafik i bebyggelsen på gangstier. Den tunge og den lette trafik er således separeret. Principskitse, der viser den store centrale parkeringsplads (gul) i midten af bebyggelsen De enkelte boligblokke er oprindeligt opført som elementbyggeri i beton, med indgangspartier mod øst, og inde liggende altaner mod vest. Efter den gennemførte renovering fremtræder alle bygninger i gule mursten, og altanerne er blevet inddækket med glas. Mellem boligblokkene er der grønne friarealer med bænke og legeredskaber for mindre børn. For de større børn er der en boldbane i den østlige ende af bebyggelsen, og i den sydvestlige del af bebyggelsen ligger store og åbne plæner hen til fri afbenyttelse. Bebyggelsen rummer 36 toværelses lejligheder (40-71 m²), 69 treværelseslejligheder (89 m²), samt 54 fire-værelses lejligheder (101 m²). Omfanget af den gennemførte renovering Renoveringen har omfattet nye facader i gule mursten, efterisolering, glasinddækning af altaner, nye vinduespartier, indvendig renoveringer af boliger og opgange, fornyelse af en række tekniske installationer, nye eternitplader på tagfladerne samt genopretning af parkeringsarealer. Der er endvidere gennemført en række funktionelle og oplevelsesmæssige forbedringer på friarealerne, blandt andet etablering af nye legepladser. 32 Baggrunden for den gennemførte renovering Begrundelsen for renoveringen var en generel nedslidning af bebyggelsen samt en række byggetekniske og sociale problemer. De byggetekniske og fysiske renovering har taget udgangspunkt i en tilstandsrapport, der blev udarbejdet i 1997, og som efterfølgende blev revideret i Den pegede på, at facaderne var nedslidte, at der var kuldebroer og utætheder i facader og gavle, at der var et generelt behov for efterisolering, og at der var en lang række installationsmæssige problemer. De sociale problemer havde blandt andet baggrund i en uheldig udvikling i bebyggelsens beboersammensætning, idet bebyggelsen gennem en årrække i stigende grad er blevet hjemsted for resursesvage personer. Den over-

Aalborg Universitet. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Bech-Danielsen, Claus. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Bech-Danielsen, Claus. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Bech-Danielsen, Claus Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken Vejleåparken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Gode friarealer løfter bebyggelsens image

Gode friarealer løfter bebyggelsens image Gode friarealer løfter bebyggelsens image Det grønne er ikke en selvfølge! Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er vant til, at der er masser af natur og grønt i det danske landskab. Natur

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse side 03 Scenario A side 05 Scenario B side 06 Referencefotos side 07 Principsnit side 08 Solstudier

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere