SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Randrupvej Rødovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. december 2014 Til den 9. december Energimærkningsnummer

2 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energisforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D Hvis de energir, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C t varmeforbrug 1.508,2 m³ naturgas kr 833 kwh elektricitet kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 3,94 ton Energimærkningsnummer

3 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft LOFT Skråvægge i tagetagen er isoleret med ca. 75 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Lodrette skunkvægge og vandrette skunkrum skønnes isoleret med ca. 75 mm isolering. Hanebåndsloft er isoleret med 300 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftslem er uisoleret. FORBEDRING Efterisolering af lodrette skunkvægge og vandrette skunkrum med 300 mm isolering. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter fjernelse og bortskaffelse af eksisterende isolering, samt montering af den nye isolering kr kr. 0,26 ton CO₂ FORBEDRING Der monteres ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og karm. Hullet tilpasses eventuelt efter behov kr. 100 kr. 0,02 ton CO₂ FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslåes at isolere skråvægge udefra, i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende tag nedtages og eksisterende isolering fjernes. Der udføres den nødvendige justering af spær, så der gøres plads til den nye isoleringstykkelse. Isolering og tæthed skal sikres iht. gældende regler. 900 kr. 0,21 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) over tilbygning skønnes isoleret med ca. 100 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion. 300 kr. 0,06 ton CO₂ Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen i den oprindelig del er vurderet udført som ca. 30 cm teglhulmur. Det skønnes at hulrummet efterisoleret med mineraluldsgranulat. Det skønnes tillige, at der er påforet 50 mm isolering indvendigt. Ydervægge på 1. sal er vurderet udført som ca. 30 cm teglhulmur. Det skønnes at hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af hulrumsisolerede ydervægge af tegl på 1. sal med 50 mm isolering i ny forsatsvæg. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. 800 kr. 0,18 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i bryggers skønnes udført som helstens massive og uisolerede teglvægge. Ydervægge i badeværelse skønnes udført som helstens massive teglvægge med 50 mm indvendig isolering. FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i bryggers. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 0,36 ton CO₂ Energimærkningsnummer

5 Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Hovedparten af husets vinduer er monteret med 2 lags energiruder med kold kant. 1 sydøstvendt vindue i tilbygningen er monteret med kun 1 lag glas og 1 nordvestvendt vindue i tilbygning er monteret med 2 lags termorude. FORBEDRING De 2 vinduer i tilbygningen, der ikke er med energiruder, udskiftes til nye med 3 lags energiruder, varm kant og kryptongas kr. 200 kr. 0,05 ton CO₂ OVENLYS Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags termoruder. FORBEDRING VED RENOVERING Ovenlysvinduer udskiftes til nye med 3 lags energiruder, varm kant og kryptongas. 200 kr. 0,04 ton CO₂ YDERDØRE Hoveddør er uisoleret. Yderdør i bryggers er monteret med 2 lags termorude. FORBEDRING Udskiftning af hoveddør til ny dør med isolerede fyldninger kr. 400 kr. 0,09 ton CO₂ FORBEDRING VED RENOVERING Yderdør i bryggers udskiftes til ny med 3 lags energirude, varm kant og kryptongas. 300 kr. 0,06 ton CO₂ Gulve TERRÆNDÆK Badeværelsegulv med gulvvarme skønnes isoleret med 100 mm mineraluld eller polystyrenplader. Bryggersgulv skønnes uisoleret. ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder udført som lukket bjælkelag skønnes efterisoleret med ca. 100 mm flamingo. Energimærkningsnummer

6 Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg VARMEANLÆG Der er supplerende varmeforsyning i form af elgulvvarme i toilet/bad. Elvarmeindgår i beregning sammen med gaskedel. Andel til elvarme er indregnet i det forhold denbidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. KEDLER Ejendommen opvarmes med naturgas. Anlægget er et centralvarmeanlæg. I bryggers er installeret ny kondenserende Bosch solokedel. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der stilles ikke forslag om etablering, idet det er fundet urentabelt. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Der stilles ikke forslag om etablering, idet det er fundet urentabelt. Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er vandbåren gulvvarme køkken og entré, mens der i toilet/bad er elbaseret gulvvarme. VARMERØR Varmefordelingsrør i krybekælder skønnes med ca. 30 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget skønnes monteret en pumpe med en effekt på 60 W. Energimærkningsnummer

8 AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er uisoleret. FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. 300 kr. 100 kr. 0,01 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i nyere ca. 60 ltr. præisoleret Bosch vandvarmer. Energimærkningsnummer

10 EL El SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Da der kun er begrænset forbrug af el til opvarmning af huset, vurderes det ikke rentabelt at etablere. FORBEDRING VED RENOVERING Montering af solceller på tagflade mod sydvest. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 16 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr. 1,43 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Energimærkningsrapporten er beregnet ud fra en standardiseret beregningsmetode, udviklet af Statens Byggeforsknings Institut, SBI. Det specifikke energibehov (kwh/m2) er et udtryk for bygningens energimæssige status og danner dermed energimærket. GENERELLE KOMMENTARER: Ejendommen er et enfamilieshus i 1,5 plan opført i Det opvarmede areal er beregnet ud fra BBR - sammenholdt med konsulentens registreringer og relevant tegningsmateriale. Energimærkningsrapporten er beregnet på baggrund af markopmålinger, gennemgang af bygningskonstruktioner, relevante oplysninger fra ejendommens repræsentant/ejer,samt tegningsmateriale (dateret marts 1923). Hvis der ikke foreligger relevante oplysninger, der kan fastslå isoleringsværdien i de lukkede konstruktioner/bygningsdele, vurderes dette ud fra et fagligt skøn, der er baseret på erfaring og byggeskik på opførelsestidspunktet. Der kan derfor være afvigelser mellem faktiske og skønnede forhold. Der er ikke givet tilladelse til at foretage borekontrol i lukkede konstruktioner (herunder ydervæggen). VARME: Ejendommen opvarmes med naturgas. KONKLUSION: Bygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning. Det er dog muligt at gennemføre rentable energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter. I energimærkningsrapporten er der forslag, som har en tilbagebetalingstid på over 10 år. Trods Energimærkningsnummer

11 tidshorisonten anbefales det at gennemføre tiltagene, da dette ofte resulterer i et bedre indeklima og generelt en forbedring af komforten i bygningen. Derudover skal forslagene ses som en investering, der på sigt nedbringer energiforbruget og som derved har en højere gensalgsværdi. Det skal påpeges, at størrelsen af det beregnede spotentiale ved energirenoveringen ikke nødvendigvis kommer til at blive den faktiske. Forskellige adfærdsmønstre bevirker, at forbruget efter renovering ikke bliver som beregnet, hvis ejer ikke selv tilpasser sin hverdag til den nye situation. Ejers adfærd er derfor mindst lige så vigtig som selve energirenoveringen for at opnå reelle energir. Energimærkningsnummer

12 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Efterisolering af lod- og vandret skunk med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering kr. 92,7 m³ Naturgas 73 kwh Elektricitet kr. Loft Udskiftning af loftslem til ny med 60 mm isolering kr. 7,3 m³ Naturgas 6 kwh Elektricitet 100 kr. Vinduer Udskiftning af 2 vinduer i tilbygningen kr. 16,4 m³ Naturgas 13 kwh Elektricitet 200 kr. Yderdøre Udskiftning af hoveddør kr. 30,9 m³ Naturgas 400 kr. 25 kwh Elektricitet Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm 300 kr. 5,5 m³ Naturgas -6 kwh Elektricitet 100 kr. Energimærkningsnummer

13 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Loft Udvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering. 77,3 m³ Naturgas 61 kwh Elektricitet 900 kr. Fladt tag Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm. 22,7 m³ Naturgas 19 kwh Elektricitet 300 kr. Hule ydervægge Indvendig montage af forsatsvæg på 1. sal med 50 mm isolering. 66,4 m³ Naturgas 52 kwh Elektricitet 800 kr. Massive ydervægge Indvendig efterisolering af massive ydervægge i bryggers med 100 mm. 129,1 m³ Naturgas 102 kwh Elektricitet kr. Ovenlys Udskiftning af ovenlysvinduer. 12,7 m³ Naturgas 200 kr. 10 kwh Elektricitet Yderdøre Udskiftning af yderdør i bryggers. 22,7 m³ Naturgas 300 kr. 19 kwh Elektricitet El Solceller Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kw kwh Elektricitet kwh Elektricitet overskud fra solceller kr. Energimærkningsnummer

14 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Randrupvej 33, 2610 Rødovre Adresse... Randrupvej 33 BBR nr Bygningens anvendelse... Fritliggende enfamilieshus (120) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Kedel Supplerende varme... Elvarme Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Opvarmet bygningsareal m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... E Energimærke efter rentable sforslag... D Energimærke efter alle sforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det registrerede opvarmede areal svarer til boligarealet angivet i BBRejeroplysningsskemaet/www.ois.dk KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Tidligere forbrugstal er ikke oplyst, men det beregnede forbrug anses for passende for denne ejendom med de nuværende isoleringsmæssige forhold. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Naturgas... 9,00 kr. per m³ Elektricitet til opvarmning... 2,05 kr. per kwh Elektricitet til andet end opvarmning... 2,05 kr. per kwh Afhængig af leverandør vil de anvendte energipriser kunne variere. Priserne på forbedringsforslag er estimeret og det anbefales at der indhentes priser fra forskellige leverandører, da disse erfaringsmæssigt kan svinge en del. Energimærkningsnummer

15 FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1, 2200 København N tlf Ved energikonsulent Laust Hällberg KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Energimærkningsnummer

16 Amaliegade København K Energimærkningsnummer

17 Randrupvej Rødovre Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 9. december 2014 til den 9. december 2024 Energimærkningsnummer