BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården"

Transkript

1 BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet Hedebo-Centret flytter til moderne 2-rums boliger i det nyopførte plejecenter Digterparken medio Samtidig flyttes plejehjemmets nuværende træningstilbud til Posthaven, hvor hovedparten af genoptræningsafdelingens aktiviteter i Grenaa er placeret. Lukningen af Hedebo-Centret medfører, at borgerne i den østlige del af Norddjurs Kommune ikke længere vil have adgang til et varmtvandsbassin. Det foreslås derfor, at der opføres et nyt bassin i tilknytning til f.eks. plejecenter Fuglsanggården eller aktivitetscentret i Posthaven. Etableringen af et nyt varmtvandsbassin med ca. samme størrelse som det eksisterende bassin på Hedebo-Centret og med tilhørende teknikrum, omklædningsrum, toiletter mv. forventes at medføre en udgift på ca. 5,90 mio. kr Der er i budget 2010 ikke afsat penge til etableringen af et nyt varmtvandsbassin. En gennemførelse af anlægsprojektet forventes ikke at have konsekvenser for driftsudgifterne på området. Demensdagcenter ved Fuglsanggården På nuværende tidspunkt råder Norddjurs Kommune kun over to mindre dagcentertilbud til demente borgere. Begge tilbud er placeret i den vestlige del af kommunen. Det foreslås, at der i Grenaa etableres et lignende dagcentertilbud til 8-10 demente borgere. Det vil være muligt at etablere demensdagcentret i det tidligere familiehus, der er placeret i umiddelbar nærhed af plejecenter Fuglsanggården. Etableringen af demensdagcentret forudsætter, at der foretages en større ombygning, idet der bl.a. skal etableres handicapvenlige toiletter og ændres på rumopdelingen. Desuden vil der være behov for en mindre renovering af bygningens klimaskærm og for en ændring af det nuværende haveanlæg, så de demente kan færden i rolige og ugenerte udearealer. Der er i budget 2010 ikke afsat penge til etableringen af et dagcentertilbud til demente borgere. Det forventes, at den samlede udgift til etablering af et demensdagcenter ved Fuglsanggården vil være på ca. 1,0 mio. kr. Renovering af servicearealer på Bakkely På nuværende tidspunkt er der 24 ældreboliger på plejecenter Bakkely. I tilknytning til boligerne er der etableret en række servicearealer, der generelt er velindrettede og velfungerende. 1

2 Servicearealerne er imidlertid nedslidte og om vinteren er der problemer med at opnå en tilstrækkelig høj indetemperatur. Det foreslås derfor, at der foretages en renovering af servicearealerne. Renoveringen vil bl.a. medføre en ombygning af det nuværende modtagekøkken, en udskiftning af vinduer og radiatorer i fællesstuen samt en udskiftning af plejecentrets varmeanlæg. Der er i budget 2010 ikke afsat penge til renoveringen af servicearealerne på Bakkely. Det vurderes, at en renovering af servicearealerne vil medføre en samlet udgift på ca. 0,3 mio. kr. i Renovering af aktivitetscenter i Ørsted På nuværende tidspunkt råder Norddjurs Kommune over 32 velindrettede boliger til fysisk handicappede og udviklingshæmmede borgere i bofællesskaberne Kærvang og Solvang i Ørsted. Bofællesskaberne er opført i umiddelbar nærhed af den gamle sygehusbygning i Ørsted. I denne bygning er der etableret et aktivitetstilbud for den del af beboerne, der er dårligst fungerende og som det vil være vanskeligt at transportere til aktivitetstilbud i Allingåbro og Auning. Sygehusbygningen er generelt meget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Det foreslås derfor, at der foretages en større renovering og ombygning af hele stueetagen, så bygningen fremover vil være velegnet til at rumme aktivitetstilbud til bl.a. borgere med svære fysiske handicap. Det vurderes, at en renovering af sygehusbygningen vil medføre en samlet udgift på minimum 3,0 mio. kr. Der i budget 2010 ikke afsat penge til renovering af sygehusbygningen. 2

3 Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på øvrige områder Energibesparende foranstaltninger: 5,9 mio. kr. Den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme varetages af miljø- og teknikforvaltningen, der er i 2010 og i overslagsårene afsat beløb til løbende vedligeholdelse og der er tillige afsat anlægspuljer til gennemførelse af større vedligeholdelsesprojekter. Mange vinduer i bygningsmassen er rådne, utætte og ringe isolerende og udgør i nogle tilfælde også en sikkerhedsrisiko. Udskiftning vil bl.a. reducere trækgener / forbedre komforten og reducere energiforbruget. Udskiftning af stern og utætte tage vil bl.a. afbøde dyre følgeskader på trækonstruktioner, lofter og murværk og risiko for indeklimaproblemer med skimmelsvamp. Udskiftning af linoleum er tiltrængt af sikkerhedsmæssigt pga. snublekanter og iøvrigt af hensyn til renholdelse, alternativ lappeløsning er fordyrende løsning på sigt. Ligeledes vil der arbejdes med konvertering fra olie- eller elopvarmning i de kommunale institutioner. Norddjurs Kommune vil gerne ved bevilling fra lånepuljen fremrykke projekter der er planlagt til 2011 til gennemførelse i Energibesparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek: 3,1 mio. kr. Grenaa Bibliotek beliggende N. P. Josiassensvej 17, Grenaa, er Norddjurs Bibliotekers hovedbibliotek. Biblioteket er taget i brug i Tagkonstruktionen er udført med delvis flad konstruktion, og der har i de senere år været adskillige tilfælde af indtrængen af vand som følge af utætheder. Biblioteket har atriumgård, og der har været planer om at overdække denne. Vinduespartierne mod atriumgården trænger meget til udskiftning. Usikkerheden om atriumgårdens evt. overdækning har været årsag til, at større renoveringsarbejder er udskudt. Der er ikke aktuelle planer om overdækning af atriumgården Taget trænger ligesom vinduespartierne mod atriumgården hårdt til udskiftning, hvorfor det er afgørende nødvendigt at igangsætte dette arbejde snarest muligt. I forbindelse med inspektion af tagfladerne på Grenaa Bibliotek kan konstateres følgende: 1. Tagflader omkring skotrender. Papdækning er delvis nedbrudt. Der kan konstateres indtrængende vand på lofter omkring skotrender. 2. Vinduespartier. Levetiden for skråvinduer i tag er opbrugt. Samlinger mellem vinduespartier og tagflader/facademur har svigt med skadelig vandindtrængen til følge. 3

4 3. Fladt tag. Der kan konstateres vandindtrængen på fladt tag. 4. Murkroner. Fuger mellem betonmurkroner er nedbrudte. Muret skiftegang under beton murkroner har lidt skade. 5. Afhjælpning. Skotrender afdækkes og renderne lægges om. Vinduespartier på tag udskiftes. Der etableres lovformelige inddækningshøjder. Fugeløsninger mod murværk kombineres med vandtætte inddækninger i zink. På flade tage efterisoleres på eksisterende tagflade. Der etableres lovformelig fald på taget. Eksisterende ovenlyskupler skiftes ud. Driftsomkostningerne på betonmurkronerne er høje. Murkronerne dækkes ind i zink eller kobber. Udskiftning af 12 stk. vinduespartier mod atriumgården. Det samlede overslag på de nødvendige energibesparende foranstaltninger på biblioteket er 3,1 mio. kr. Der er ikke afsat pengene til iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger, hverken i budget 2010 eller Fremrykning af Kulturhus Pavillon: 3,7 mio. kr. Der er i budget 2010 og i budgetoverslagsåret 2011 i hvert af årene afsat kr. som tilskud til sceneforhold og kunstnerfaciliteter, som er 1. fase ud af 3 faser i en fremtidssikring af huset. En evt. lånefinansiering fra puljen vil kunne sikre en mere hensigtsmæssig afvikling af byggeperioden, således vil projektet kunne gennemføres henover sommeren hvor antallet af arrangementer er mindre end resten af året. Kulturhuset er gennem de seneste 10 år støt og roligt vokset fra den gamle Pavillon til et stort kulturhus i bred forstand. Arrangementerne er gennem tiden blevet flere og større og kræver mere plads og antallet af brugere og publikummer er steget. Projekt fremtidssikring er opdelt i tre sammenhængende faser: 1. Opdaterede scene og kunstnerfaciliteter 2. En ny scene med fokus på det lokale kulturliv og vækstlagskunstnere. 3. Publikums faciliteter 1. fase kan beskrives således: De mange store kunstnere og store shows er vokset betydeligt gennem de seneste år både i omfang og medvirkende samt scenehjælpere. Kulturhuset ønsker at vokse med, så huset også i fremtiden kan præsentere store og flotte forestillinger og undgå situationer, hvor huset forbigås p.g.a. mangelfulde bagscene- og sceneforhold. Der er konkrete behov for udvide scenens størrelse til at kunne præsentere de store og plads krævende forestillinger, samt kunne tilbyde anstændige og tidssvarende bagsceneforhold, hvor der i 4

5 dag må improviseres igennem produktionerne med kunstnerfaciliteter i sportsomklædningsrum, lagerlokaler mm. Kunstnerisk har vi fået øje på flere interessante projekter af større karakter fra ind- og udland der pt. fylder for meget til at kunne være på scenen i Kulturhuset Pavillonen, men kan blive voldsomt spændende at præsentere her på Djursland. Pris for 1. fase er 7,4 mio. kr. ud af en samlet udgift 26,8 mio. kr. for hele projektet. Trafiksikkerhedsforanstaltninger Norddjurs Kommune, er i samarbejde med Rambøll ved at udarbejde en række planer for trafikken i kommunen. Planerne består i en overordnet trafikplan og 2 temaplaner - en trafiksikkerhedsplan og en stiplan. Kommunen har i trafiksikkerhedsplanen valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra 2007 og har derfor vedtaget følgende målsætning: tilskadekomne og l Antallet a tilskadekomne skal reduceres Norddjurs Kommunes overordnede mål med stiplanen er at fremme cykeltrafikken - især blandt børn og unge, men det kræver en aktiv indsats for at sikre gode fysiske forhold, således det er sikkert og trygt at komme frem. Miljø & Teknik har udarbejdet forslag til stiplan ud fra disse overordnede mål: Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen, som skal: forbinde centerbyer med deres nærområder skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne skabe sikre skoleveje på sigt forbinde byområder og turistområder på tværs i kommunen Desuden er det målet, at stiplanen skal medvirke til at reducere antallet af tilskadekomne blandt de lette trafikanter. For at nå disse mål vil kommunen især koncentrere indsatsen omkring følgende områder: Etablere manglende stiforbindelser Sikre krydsningerne mellem stinettet og trafikvejnettet Sikre en god vedligeholdelse af stinettet Deltage og gennemføre kampagner og events som fremmer brug af cyklen 5

6 Der er udarbejdet en lang række konkrete trafiksikkerhedsprojekter, som fremgår at vedlagte forslag til trafikhandlingsplan, som forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i foråret Der gennemføres i øjeblikket trafikmålinger med henblik på den endelige politiske prioritering af de enkelte trafiksikkerhedsprojekter. Der er i budget 2011 og 2012 afsat 2x2 mio. kr. i alt 4 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger som kan fremrykkes til 2010, hvis der bevilges lånedispensation. 6