EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6"

Transkript

1 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø

2 Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik som skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen har specifikt udtryk ønske om at få belyst status for tilstanden af ejendommens tag, idet ejendommen påtænker vedligeholdelse af udendørsarealerne i forhold til belægninger og eventuelle kloaksystemer. Rapporten er opbygget, således at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, muligheder for ejendommen, en økonomisk prognose (med udgangspunkt i 10-års vedligeholdelsesplanen), ejendomsoplysninger, forklaring af byggesagens udgifter og en bygningsdelsbeskrivelse. Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne, som angivet i den 10-årige vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales á jour ført ca. hvert år, for at sikre den rette overblik over den kommende vedligeholdelse. Der er som bilag vedlagt en 10-års vedligeholdelsesplan og en ordbog med forklaring af byggetekniske fagudtryk. Det er Jacob Lemche (bygningsingeniør) og Jan Pedersen (VVS ingeniør) fra Peter Jahn & Partnere A/S, som har udarbejdet rapporten, og såfremt der er spørgsmål til indholdet, kan vi kontaktes på tlf eller og God læselyst, Peter Jahn & Partnere A/S Jacob Lemche og Jan Pedersen Indholdsfortegnelse Formål og læsevejledning... 2 Konklusion... 3 Kortfattet beskrivelse af ejendommen... 5 Fremtidssikring... 6 Støttemuligheder... 8 Byggesagens udgifter... 9 BBR oplysninger og forsikringsforhold...10 Bygningsdelsbeskrivelse...11 side 2

3 Konklusion Generelt må ejendommen betegnes som værende i god vedligeholdelsesmæssig stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende. Tagbeklædningen i tagpap med tilhørende inddækninger er i mindre god stand. Facaderne fremstår generelt i god stand, dog forestår der vedligeholdelsesarbejder ved gesimsbånd og altaner mod vestside. Vinduerne er udført som trævinduer med termoglas og fremstår generelt i almindelige god vedligeholdelsesstand, idet der dog ses begyndende nedbrydning af malingslaget på flere vinduer. Hvad angår overflader er hovedtrapper generelt i almindelig god stand. De tekniske installationer er rimeligt godt vedligeholdte og fungerer generelt tilfredsstillende. Særlig opmærksomhed henledes på ældre støbejernsfaldstammer, hvor der er konstateret tæringer på særligt toiletfaldstammer ved kælder og stueetage. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at flere brønde ikke kunne aflede overfladevandet på en behørig vis. Ejendommens fællesarealer er generelt pænt vedligeholdt, dog trænger belægninger til omlægning, ligesom asfalt på parkeringsarealer trænger til nyt slidlag generelt. Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. Forudsætninger I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner, ligesom der kun er besigtiget et udvalg af lejligheder. Kloakken er besigtiget fra overfladebrønde og det anbefales, at der foretages en kloak-tv inspektion for at afklare den eksakte stand og vedligeholdelsesbehovet af kloakken. Fugt er målt med fugtmåler til træværk og murværk. Fugtmålinger er indikative. Ejendommen er besigtiget i maj 2010, det har været koldt og meget regnfuldt i perioden op til besigtigelsen. side 3

4 For at bevare denne standard bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder: - Udskiftning af tagbeklædning og istandsættelse af altaner og gesimsbånd, udbedring af skurtag. - Udskiftning af faldstammer, partielt. - Udbedring af belægninger på P-arealer samt stier omkring ejendommen og eventuelt kloak. side 4

5 Kortfattet beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende på Ryetvej 19-65, Værløse i Furesø Kommune. Ejendommen ejes af EF Ryethave og administreres af Administration Danmark. Ejendommen er opført som stokbebyggelse med omfattende haveanlæg omkring ejendommen. Ejendommen omfatter 24 opgange med hver 3 etager samt delvis kælder. De 3 normaletager anvendes til 216 beboelseslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de største på 99 m 2 indeholder 4 værelser og de mindste på 51 m 2 indeholder 2 værelser. Alle lejlighederne indeholder køkken og toilet/bad. Facaderne er opført i med betonelementer, der er skalmuret med gule mursten. Facaderne mod vest forsynet med altaner, som der delvist indeliggende. Rækværk er udført i betonelementer. Hvad siger myndighederne? Ifølge oplysninger fra Furesø Kommune er der ikke planlagt byfornyelsespåbud for ejendommen. Ifølge oplysninger fra Teknisk Forvaltning er der ingen verserende sager vedrørende bygningsmangler, ombygningssager eller lignende. Taget er et sædvanligt fladt tag med fald mod midten af bygningen. Taget er efterisoleret. Vinduerne er nyere trævinduer, typisk med isolerede brystninger, som er forsynet med termoglas (energiglas). Ifølge oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen er ejendommen tildelt bevaringsværdien lav. Der er ikke facadecensur på ejendommen. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via 2 stk. varmecentraler forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt producerer varmt brugsvand. Vandrør er fremført med koldt og varmt brugsvand til både køkken og bad. Faldstammer i støbejern er udført som Ø 75 mm køkkenfaldstamme og Ø 110 mm toiletfaldstamme. Fællesarealerne er domineret af 3 større parkeringsarealer samt store haveanlæg, som er anlagt mellem bygningerne. side 5

6 Fremtidssikring For foreningen er der en række muligheder med hensyn til forbedring af ejendommen. Vi har afklaret overordnede muligheder for fremtidssikring i form af efterisolering, udskiftning af utidssvarende bygningsdele (vinduer m.v.) eller indretning (etablering af bad), energimæssig selvforsyning af ejendommen såsom etablering af solvarmeanlæg for produktion af elektricitet og varme. Energibesparende tiltag Den generelle holdning i Danmark peger i retning af, at vi skal beskytte naturen og minimere vores forbrug og mindske forbruget af fossile brændstoffer og drikkevand. Der sker i øjeblikket rigtigt meget indenfor energirigtig renovering af bygninger og ressourcebesparende foranstaltninger. Udarbejdelse af et energimærke er et godt skridt på vejen til at danne sig et overblik over, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind og igangsætte forbedringer. Her er kort oplistet nogle af de tiltag, der gøres meget ved i øjeblikket. Listen er ment som inspiration: Mindre varmeforbrug Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. Isolering af klimaskærmen Tætning af bygningen, kontrolleret ventilation Optimeret styring / drift. Isolering af ventiler, pumper, beholder, brugsvandstrenge, varmestrenge mv. Optimering af afkølingen på fjernvarmevandet. Links om energibesparelse m.v. Vi kan anbefale følgende links hvis I vil vide mere om mulighederne. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, vi kan hjælpe med at forme og konkretisere jeres tanker om fremtidssikring af jeres ejendom Mindre vandforbrug v Udskiftning af gamle toiletter eller toiletter der løber til nye vandbesparende toiletter. Et toilet der løber, så man næsten ikke kan se det, kan nemt bruge for ca. kr vand ekstra om året. Vandmålere nedbringer typisk også vandforbruget med op til ca. 15 %. Udskiftning af dryppende vandhaner, en dryppende vandhane kan koste over kr om året. side 6

7 A+ hvidevare Energiproduktion Solceller til produktion af strøm. Solfanger til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen. Byvindmøller der kan opstilles på byens tage og producere strøm. Jordvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen Mindsk El-forbrug Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. Udskiftning af gamle ventilatorer til nye lavenergimotorer. Genbrug og sortering Affaldssortering, komposteringsanlæg mv. Opsamling og brug af regnvand til toiletskyl eller i vaskeri. Vi anbefaler En efterisolering af facaderne bør foretages. Besparelsen på varmeudgiften forventes at blive ca. kr. 10 pr. år. pr. m 2 facade, der isoleres, svarende til i alt kr inkl. moms årligt. Beregningen bygger på en række generelle antagelser om bygningens konstruktion, anvendelse og temperaturforhold og besparelsen skal derfor betragtes som retningsgivende. I praksis udnytter beboerne ofte den forbedrede isolering til at øge temperaturen langs facaderne en smule, hvorved der opnås en bedre varmekomfort, men en mindre varmebesparelse end forventet. side 7

8 Støttemuligheder Vi har afsøgt mulighederne for at opnå støtte til gennemførelse af nødvendige eller ønskede byggeprojekter for jeres ejendom. Der er iht. oplysninger fra Furesø Kommune ikke nogen former for støttepuljer, som er aktuelle for jeres ejendom. Der er mulighed for at få støttemidler ved energibesparende foranstaltninger. Midlerne afhænger af hvilket forsyningsselskab som der handles med. Vi er gerne behjælpelige med at afklare mulighederne. Links om støttemuligheder Vi kan anbefale følgende links hvis I vil vide mere om muligheder for støtte side 8

9 Byggesagens udgifter I forbindelse med gennemførelse af renoverings- eller bygningsforbedrende arbejder er der ud over håndværkeromkostningerne en række nødvendige øvrige udgifter. Alle priserne i tilstandsrapporten er anført som håndværkspriser ekskl. moms. Således skal der tillægges ca. 10 % til uforudseelige udgifter, % til byggeteknisk rådgivning, 25 % moms og administrative omkostninger (såsom finansiering, forsikring, administrator, advokat m.v.). Hvad dækker byggeteknisk rådgivning? - Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. - Udarbejdelse af forprojekt. - Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. - Indhentning af underhåndsbud. - Vurdering af tilbud. - Byggestyring og koordinering af entreprenører. - Tilsyn med arbejdets udførelse. - Afholdelse af byggemøder. - Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. - Afslutning og mangelgennemgang. - Diverse forhandlinger med myndigheder. - Sikring af at bygherres arbejdssikkerhedsforpligtigelser opfyldes. Rådgivning vil beløbe sig til ca % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes omfang og karakter. Hvordan regnes det hele med? Foreningen skal tidligt i processen kontakte tekniker og administrator. Teknikeren kan, ud fra foreningens ønsker og behov, fastlægge budgettal for de håndværksmæssige omkostninger, et anbefalet beløb til uforudseelige omkostninger og et afsat beløb til byggeteknisk rådgivning. Administrator viderebearbejder teknikerbudgettet, og sørger for at foretage beregning af låneomkostninger, forsikringsomkostning, byggetilladelser og byggesagsadministration samt eventuel advokatbistand, som er nødvendige for sagens gennemførelse. Administrator foretager typisk også en konsekvensberegning for huslejen på månedsbasis. Det færdige budgettet benyttes som grundlag for vedtagelse af projektet ved en besluttende generalforsamling. Til tegningstryk, reproduktion af beskrivelser, byggemødereferater, fotos m.v. anslås en post på typisk ca. kr afhængig af omfang, udformning, art af arbejder, der skal udbydes m.v. side 9

10 BBR oplysninger og forsikringsforhold Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse jf. oplysninger fra juni Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer Matrikelnummer 5 K - Bebygget areal for bygningen m 2 - Samlet boligareal m 2 - Antal beboelseslejligheder 216 stk. - Samlet erhvervsareal ca. 0 m 2 - Antal erhvervslejemål 0 stk. Hvad er forsikret? Ejendommen ses at være forsikret hos Codan Forsikring. Iht. den udleverede police fremgår det at ejendommen er dækket for: - Brand og bygningsskader (påkørsel) - Glas/sanitet - Svamp- og insektskader - Rørskader inkl. udvidet rørskade - Bestyrelsesansvarsforsikring - Husejeransvarsforsikring (person/tingskade) BBR oplysningerne kan løbende ændres. Der henvises derfor til hvor dagsaktuel BBRejermeddelelse kan fremskaffes. Der ses ikke at være dækning mod: - Tilvalgsdækning for glas. Vi kan ikke se om arbejdsgiverforsikring er medtaget eller ikke medtaget. Det bemærkes, at Peter Jahn & Partnere A/S ikke yder forsikringsrådgivning. Foreningen henvises til daglig administrator eller assurandør. side 10

11 Bygningsdelsbeskrivelse I efterfølgende gennemgås ejendommens væsentligste bygningsdele med hensyn til teknisk beskrivelse af bygningsdelen, tilstandsvurdering og vurdering af restlevetid, overordnet vurdering af bygningsdelen som helhed og anbefalede foranstaltninger. Karakterskala - Karakter: 1, 2 og 3: gives når bygningsdelen er i god stand, og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. - Karakter: 4, 5 og 6: gives, hvor bygningsdelen er i middel stand (lettere nedbrudt), og almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald, og for at vedligeholde til acceptabel stand. - Karakter: 7, 8 og 9: gives, hvor bygningsdele er i en dårlig stand (nedbrudt), bygningsdelen er i en sådan forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. Foranstaltninger I skemaet nævnes kortfattet hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger. De foreslåede foranstaltninger er prioriteret med A, B og C. Prioritet A er de meget nødvendige arbejder, som skal udføres for at forhindre forfald og/eller dyre følgeskader. Prioritet B er de almindelige vedligeholdelsesarbejder som skal udføres for at opretholde bygningens stand. Prioritet C gives til de arbejder, der er mindre nødvendige for ejendommens stand og som er mere af kosmetiske art eller som er nice to have. Indholdsfortegnelse 01 Tag Kælder og Fundament Facader og sokkel Vinduer Udvendige døre Trapperum Port og gennemgange Etageadskillelser Wc/Bad Køkken Varmeforsyning Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El/svagstrøm Øvrige bygningsdele Private friarealer...50 De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i medio 2010 priser ekskl. moms, og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. Enkelte arbejder kan eventuelt udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere udgift. Tidspunkt anføres for, hvornår man teknisk set bør udføre den foreslåede foranstaltning. side 11

12 01 Tag Beskrivelse Taget er opført som fladt tag, udført med en trækonstruktion bestående af strøer og lægtetræ, udført med hældning på ca. 2,5 % (1:40) mod bygningsmidte (hvor der foregår vandopsamling). Tagbeklædningen er oprindeligt udført med et underlag i masonit samt tagpap. Herpå er der i nyere tid udlagt 150 mm i isolering, som er beklædt med tagpap. Den oprindelige tagkonstruktion har været udført med 75 mm isolering, som var normen for den tid ejendommen er fra. Tagene er forsynet med adgangs lemme, som har adgang fra trapperum. Yderligere er der gennembrydninger af tagfladen ved inddækninger og taghætter som er udført i zink. Tagvandet afledes via afløbsrender og afløbsskåle, som er tilsluttet ejendommens sædvanlige faldstammer. Tagene er flade med fald ind mod bygningsmidte. Taget ses tegningsmæssigt at være ventileret fra oprindelig tid ved hjælp af udluftningshuller i betonafdækning (hovedgesims). Iht. udleveret tegningsmateriale er disse huller dog senere lukket til og tildækket indvendigt med isolering. Dette kan være problematisk i forhold til at sikre tagkonstruktionen mod råd. Bestyrelsen oplyser i den sammenhæng, at foreningen har en ordning med Bygge & miljøteknik som gennemfører løbende kontrol af fugtindholdet i tagkonstruktionen, herunder ved at der gennemføres fugtmålinger ved indlagte sonder og ved fugtmåling på tag. Overordnet vurdering God stand (1-3) Taget fremstår i middel til dårlig stand. X - X Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Hætter er udført i zink, og ses at være nedbrudt. side 12

13 Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Tagkonstruktion 5 Det er ikke muligt at inspicerer tagkonstruktionen under tagpappen. Tagbeklædning 4-7 Tagbeklædningen er flere steder nedbrudt eller viser tegn på begyndende nedbrydning. Tagbelægningen er ad flere omgange på forskellige tagflader blevet repareret, når der har været en utæthed. Ved almindelig løbende vedligeholdelse omfattende eftergang af fuger, opskæring og udbedring af dampbuler, eftergang af taghætter m.v. vurderes det, at flere af tagfladerne har en restlevetid på op til 5-10 år. Det anbefales dog løbende/årligt at kontroller og udbedre tagfladerne. På længere sigt anbefales det at udskifte tagpappen og eventuelt den underliggende isolering. Flere ovenlyskupler er defekte/nedbrudte. Inddækninger, hætter m.v. 3-7 Overgangen mellem tagbeklædningen og facaden er afsluttet ved, at tagpappen er ført ud på betonen uden en afsluttende zinkkant. Tagpappen er flere steder uden vedhæftning til betonen, hvilket medfører, at vandet under specielle vejrforhold kan trækkes ind under tagpappen og ned i tagkonstruktionen. Zinkhætter fra faldstammeudluftninger viser flere steder tegn på nedbrydning i form af defekte lodninger og revnede hjørner. Enkelte steder er tagpappen ført op ad hætterne for at tætne hjørnerne. Røglemmene, som samtidigt er adgangsvej fra trapperum til tag, er udført som kuppellys. Overfladen på kuppellys fremstår med mange revner og mindre defekter. Fugerne omkring gennembrydningerne i taget har stort set sluppet samtlige steder. Tætning er mangelfuld omkring hættegennemføringer Øvrigt - Isolering er udlagt i ca. 75 mm oprindelig og mm, som er efterisoleret. Isoleringen vurderes at være i almindelig god stand. En yderligere efterisolering er ikke pt. rentabel. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Ny tagbelægning (A) Udskiftning af tagbeklædning (tagpap). Eksisterende tagpap perforeres, og bortskæres i enkeltområder for fjernelse af hætter og ovenlys. Der etableres nye kuppellys, nye faldstammehætter og Kr Tagpap er nedbrudt ved gennembrydninger. side 13

14 ventilationshætter, hætter for affaldsskakte samt foretages etablering af ny zinkinddækning ved sternkant. Der udlægges 2 lag SBS tagpap. Prisen er ekskl. en evt. efterisolering. Det bemærkes, at idet udluftningshuller er tilstoppet/aflukket er der ved denne løsning en risiko for ophobning af kondens i tagkonstruktionen. Det bemærkes at der ift. bygningsreglementet stilles krav til rentable efterisoleringsarbejder. I den sammenhæng er det en væsentlig forudsætning af luften i hulrummet er stillestående. Prisen er inkl. fast rækværk og opgangsfelter (påregnes ikke udført fra stillads). Udskiftning af tag Omfattende (B) Tagbeklædning fjernes inkl. den underliggende tagkonstruktion i træ, tidligere tagbeklædninger, sten, isolering og taghætter. Der udlægges ny kileskåret isolering minimum 300 mm med fald mod afløb, der udføres nye zinkinddækninger ved overgang til facaden, inkl. nye zinkhætter og kuppellys. Forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms pr. lille blok og for ca. kr ekskl. moms pr. stor blok. kr Efter pålægning af ny tagbeklædning ses ventilationshuller at være fuget tætte. Tagpap ses ikke at kunne slutte tæt til betonovergang. Vedligeholdelse af tag (A) Taget vedligeholdes ved eftergang af fuger omkring gennembrydninger i tagfladen, zinkhætter eftergås og tætnes i nødvendigt omfang. Der monteres bladfang på samtlige tagbrønde for at sikre bedst mulig afledning af vandet. Der bør afsættes minimum kr ekskl. moms pr. år til vedligeholdelse af tagfladerne indtil en udskiftning har fundet sted. kr /år side 14

15 02 Kælder og Fundament Beskrivelse Adgang til kælderen sker fra terræn. Kælderen, som er fuldt udgravet, udnyttes for tiden til pulterrum, cykelrum, vaskeri, varmecentral, viceværtrum o.lign. Ved gennemgang af kælderen kunne vi konstatere, at fundamenter, kælderydervægge, hovedskillerum er opført i beton, som formodes at være direkte støbt til korrekt funderingsdybde. Lofterne fremstår som umalede betonoverflader, og der er ikke konstateret foretaget en efterisolering. Kældergulve er udført i beton (støbte gulve), der sandsynligvis er udlagt på et kapillarbrydende lag. Der er enkelte gulvafløb i kældergulvet. Overordnet vurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) Kælderen fremstår generelt, når dens anvendelse tages i betragtning, i god stand. Dårlig stand (7-9) Revne i fundament pga. sætningsskader. Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Kælderydervægge og bærende indervægge 3 Fundamenternes og kældervæggenes bæreevne er tilsyneladende god, idet der i de besigtigede vægge kun ses meget få tegn på alvorlige revner eller sætninger. Der kunne ikke konstateres større fugtgener i kælderen Lofter 3 Lofterne er i sædvanlig god stand. Kælderen anvendes bl.a. til fælles vaskeri. side 15

16 Kældergulve 3 Overfladen på gulvene er generelt i god stand. Det anbefales ikke, at malerbehandle overfladerne, idet gulvet i dets nuværende stand kan afgive eventuel opstigende fugt på behørig vis. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Grundmursplader og dræn (B) Etablering af grundmursplader ved nr. 57/61 (ved søen) og omfangsdræn på ydersiden af kældervæggen. Kælderydervæggen isoleres samtidig. Bør koordineres med kloakarbejder om muligt. Der regnes med i alt 110 lbm. i maksimalt 1-2 meters dybde. Kr side 16

17 03 Facader og sokkel Beskrivelse Facaderne er udført i som forsøgsbyggeri med fuldmurede for- og bagvægge. Iht. udleverede tegninger fra ejendommens oprindelse (1968) fremgår det, at der i hulrummet på ca. 100 mm kun er udfyldt med ca. 50 mm. Formålet har sandsynligvis været at sikre en behørig drænmulighed på bagside af murværk, i tilfælde af kraftig regn påvirkning, og opbygningen var sædvanlig for opførelsestidspunktet. Bygningen er udført før den første større skærpelse til bygningsisolering (i BR75 som var afledt af den 1. oliekrise). Det skalmurede murværk fremstår med blankmurede gule mursten med en tilbageliggende hård cementbaseret mørtelfuge. Der er ved samtlige etageadskillelser udført et gesimsbånd. Formålet med dette har sandsynligvis været af arkitektoniske hensyn, idet det mindre udhæng fra gesimserne dog medfører mindre vandbelastning af vinduespartierne. Gesimsbåndene fremstår i betonelementer. Facade mod vest Facaderne er i øvrigt domineret af at vinduespartierne er udført med isolerede brystninger (under selve vinduespartiet). Her skal der henledes en særlig opmærksomhed på, at der sikres korrekt tæthed og isolering i overgang mellem vinduer og øvrig facade. På vestvendte facader er der til samtlige lejligheder udført altaner (betonaltaner). Altanerne er udført, således at betonelementet fra etageadskillelsen er en anelse udkraget for bygningen. Herpå er opbygget pudslag m.v., således at der er sikret fald og opkanter mod vinduespartier mod beboelsen. Altanerne er delvist indeliggende og delvist udkraget for bygningen. Altanerne har en pæn og anvendelig størrelse. Elementsamlinger i betondækket er synlige ved gesimsbånd Samlingerne giver anledning til vandgennemtrængning. Der er på alle 10 blokke fritliggende gavle på ca. 120 m 2 pr. gavl (i alt ca m 2 gavl). Der er på de 6 små blokke 12 altaner pr. blok, dvs. 72 stk. Der er på de 4 store blokke 18 altaner pr. blok, dvs. 72 stk. Der er på de 6 små blokke ca. 900 m 2 facade, svarende til ca m 2 facade i alt. På de 4 store blokke er der ca m 2 facade pr. blok, svarende til ca m 2 facade i alt. Det murede areal (inkl. vinduer) udgør ca. 80 %. Samlinger mellem afdækning på gesimsbånd er forsøgt fuget med silikonemasse. side 17

18 Overordnet vurdering God stand (1-3) Facaden vurderes at være i middel stand. X Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Facader 5 Selve murværket og fugerne er i god stand. Der er ved hvert etageskel udført et gesimsbånd. Disse er udført med elementsamlinger ca. for hver 1 meter. Samlingerne er nedbrudt generelt, nogen steder mere end andre. Samlingerne har været forsøgt udbedret ved hjælp af silikonefuger. Enkelte fuger er uforholdsmæssigt store og antages at have meget kort levetid. Der er varierende sokkelhøjde, alt afhængigt af om der er kælder under de enkelte blokke eller ej. Idet kælderydervægge er udført som in-situ støbt beton, som efterfølgende er malet er der meget få skader. Der ses dog enkelte revner, som er beskrevet under 02- kældre. Altaner mod vest 6 Altanerne er de oprindelige betonaltaner. Disse fremstår i generelt god stand, dog med tegn på armeringskorrosioner i form af revner, afsprængninger og misfarvning samt skader på rækværk. Endeligt er vandspy udført i meget klejn dimension, og der er stor risiko for tilstopning. Altanerne fremstår generelt i god stand værn er afrenset ved højtryksafrensning. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Facade, eftergang (A) Østvendte facader bør eftergås af en murer for at sikre korrekt tætning ved elementsamlinger på gesimsbånd. Yderligere bør fuger i murværk kontrolleres, og partielt udbedres (få studsfuger er utætte) mv. kr Der ses flere skader på betonaltanerne. side 18

19 Facader, Renovering (C) En gennemgående istandsættelse omfattende udkradsning af samtlige fuger m.v. Kr Betonaltaner, Renovering (B) Indenfor den kommende 5-10 års periode foretages en opretning af overflader på betonaltaner og særligt udbedring og reparation af værn. Ligeledes anbefales det at udføre bedre afvanding (større spy m.v.). Arbejdet er stilladsafhængigt og anbefales udført samtidigt med eksisterende tag og/eller vinduesarbejder. Afsat beløb er kr ekskl. moms pr. altan. Kr Efterisolering (B) En efterisolering skal iht. anvisninger fra BPS udføres ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Det vurderes, at der kan indblæses ekstra ca. 50 mm granulat på hele den murede del af facaden som udgør ca m 2 (inkl. vinduer). Kr Vandspy er udført i meget lille dimension, hvilket giver anledning til problemer med afvanding. Den årlige besparelse vil være ca. kr ekskl. moms. Følgeskader fra defekt vandspy på overliggende altan. Der ses ud over misfarvning/algevækst, at der er skader på altanværn og bund (revnedannelser). side 19

20 04 Vinduer Beskrivelse Samtlige vinduer og altandøre er udført i træ, som er malet. Mod beboelse er vinduerne fordelt på ca. 2 typer, idet der ved altaner ved stuer typisk forefindes et større altandørsparti med 1 gående dør, og at øvrige vinduer er udført som 1 fags vinduer sat i karm, som spænder fra etage til etage. Fyldning og spejl er udført med ca. 70 mm isoleringsmateriale. Fugerne omkring vinduerne er udført som silikonefuger. Vinduerne er fra 1997 og af produkt Raun Vinduer og Døre A/S. Til kælder er vinduerne de oprindelige. Der er i de 6 små blokke 48 vinduer mod øst, 30 vinduer mod vest og 12 altandørspartier. Der er i de 4 store blokke 54 vinduer mod øst, 36 vinduer mod vest og 18 altandørspartier. Vinduerne mod beboelse er nyere trævinduer (vinduer er fra 1997, producent Raun Vinduer & Døre) med energiglas monteret med glaslister. Vinduespartierne består hovedsagligt af kældervinduer, vinduer mod værelser (1 fag med isoleret brystning og spejl) og altandørspartier mod stuer. Overordnet vurdering God stand (1-3) X - - X Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Vinduerne fremstår i god til middel stand, idet vinduerne mod vest inden for kort tid skal malerbehandles. Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Vinduer mod vest er nedbrudt i malingslag særligt på glaslister. side 20

21 Vinduer mod øst 3 Generelt bedømmes de oprindelige vinduer og altandøre til at være i god stand. Vinduerne er malet i nyere tid og fungerede ved de kontrollerede vinduer helt fint. Vinduer mod vest 6 Vinduerne er generelt i samme stand som vinduer mod øst. Dog er vinduerne endnu ikke malerbehandlet, og dette skal udføres inden for kort tid for at bevare vinduernes stand. Vinduer mod kælder 6 Vinduerne ind til kælderen er oplukkelige og er i mange tilfælde forsynet med en lille udluftningsrist. Vinduerne fremstår generelt i mindre god stand, idet malingslaget trænger til vedligeholdelse. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Vinduer mod vest. Renovering (A) Altandørspartier, vest. Renovering (C) Vinduer mod øst. Renovering (B) Vinduer mod kælder. Renovering (B) Malermæssig malerbehandling af vinduer på udvendige overflader samt kant og fals, indeholdende afrensning, grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og slutmaling. Snedkermæssig eftergang ved smøring af vinduer, udskiftning af evt. defekte hængsler og beslåning. Der er 324 stk. 1 fags vinduer. Samme behandling som vinduer. Der er 144 stk. altandørspartier. Malermæssig malerbehandling af vinduer på udvendige overflader samt kant og fals, indeholdende afrensning, grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og slutmaling. Snedkermæssig eftergang ved smøring af vinduer, udskiftning af evt. defekte hængsler og beslåning. Der er fags vinduer i alt. Malermæssig malerbehandling af kældervinduer på udvendige overflader, indeholdende afrensning, grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og slutmaling. Der er regnet med 100 vinduer i alt. kr Kr kr Kr side 21

22 05 Udvendige døre Beskrivelse Indgangsdørene (udvendige døre) er udført i træ med glasfyldning i den øverste del af dørbladet og en isoleret fyldning i den nederste del. Døren er forsynet med sparkeplade i rustfri stål samt kantbeskyttelseslister. Dørene til kælderen er udført på samme måde. Overordnet vurdering X God stand (1-3) Middel stand (4-6) De udvendige døre fremstår generelt i god til middel stand. Dårlig g stand (7-9) Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Udvendige døre 4 Dørene fremstår generelt i middelgod stand. Dørene fungerer tilfredsstillende i betjening og i komforthenseende. Dørene kræver, som følge af intensivt brug en hyppig malervedligeholdelse og snedkereftergang. Udvendige døre er udført i træ med glasfyldning i den øverste del af dørbladet og en isoleret fyldning i den nederste del. Døren er forsynet med sparkeplade i rustfri stål samt kantbeskyttelseslister. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Hoveddøre. Renovering (B) Dørene renoveres ved snedker- og malermæssig eftergang. Snedkermæssigt skal der foretages almindelig løbende eftergang. Malermæssigt skal der males på udvendige flader af dørene. Bør udføres hvert 4-5 år. kr side 22

23 06 Trapperum Beskrivelse Ejendommens trapperum er udført som brandsikre trapperum med i støbte kerner påmuret skalmurværk og med trappe i beton og stål. Trapperummene er alle indeliggende, hvorfor disse er forsynet med brandlem, som betjenes fra indgangsrepos. Der er forrum ved terræn i anseelig størrelse i flere trapperum. Der er i disse forrum etableret postkasseanlæg. Overfladerne fremstår malede for vægge og lofter. Gulve er belagt med terrazzo. Værn er udført i metal, som er malerbehandlet. Overordnet vurdering X God stand (1-3) Trapperne er i middel til god stand. Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Trapperum, vægge er malet af beboerne. Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Trapperum 4 Trappernes primære konstruktion, så som vanger, trin, reposer, vægge m.v., fremtræder i god stand uden tegn på nedbrydning. Overfladerne på vægge og lofter fremstår i almindelig god stand. Værn fremtræder uden synlige mangler eller skader. Belysning syntes tilstrækkelig (udført i spejl over indgangsdøre). Indgangsdøre er i almindelig god stand. Dog er de forsynet meden brevklap, som i dag kun er i anvendelse få steder. Fuger omkring indgangsdøre er i mindre god stand, og bør omfuges. Gulve er udført som støbte dæk belagt med terrazzo. Udført med opkant af hensyn til rengøringen. side 23

24 Anbefalede foranstaltninger altninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Hovedtrapper, Renovering (C) En fuldstændig istandsættelse af hovedtrapperum omfatter: - Indvendig retablering omkring tagvinduer. - Maling af samtlige væg- og loft/løbsoverflader. - Istandsættelse og lakering af entrédøre mod lejligheder. - Reparation af terrazzobelægning samt dybderensning og polering. kr Renoveringen kan alt afhængigt af ambitionsniveau varierer mellem kr ekskl. moms. Der forefindes affaldsskakte i alle trapperum. Fuger ved indgangsdøre (B) Udbedring af defekte fuger omkring indgangsdøre. Nye fuger udføres som mørtelfuger der afsluttes med en malerbehandling. Der er forudsat udbedring af 40 % af alle fuger ved indgangsdøre. Enhedspris er beregnet til ca. kr. 450 ekskl. moms pr. dør. kr Fuger omkring døre er defekte mange steder. side 24

25 07 Port og gennemgange Beskrivelse Der forefindes ikke porte eller gennemgange på ejendommen. side 25

26 08 Etageadskillelser Beskrivelse Etageadskillelserne er udført som bærende dæk i beton fra kælder til loft. Dækkene spænder mellem tværskillevægge. På underside af dæk fremstår overfladen med synlige elementsamlinger.' På overside af dæk er der udført opbygning af strøer hvorpå parketgulv er udlagt. Der er udlagt isolering mellem strøer. Etageadskillelsen har teoretisk en lydmæssig dæmpning iht. normen fra opførelsen, ligesom de brandmæssige krav selv fra dagens bygningsreglementer er opfyldt. Overordnet vurdering X God stand (1-3) Etageadskillelserne er generelt i god stand. Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Etageadskillelserne er udført med synlige elementsamlinger. Tilstandsvurdering og estimeret restlevetid Bygningsdel og karakter Tilstand og estimeret restlevetid Etagedæk ved normaletager 2 Der er ikke konstateret skader eller mangler ved etagedæk. Anbefalede foranstaltninger Foranstaltning (prioritet) Omfang arbejder i hovedtræk Omkostning (ekskl. moms) Etagedæk Ingen foranstaltninger. side 26

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Etageboliger Peter Bruuns Vej 1 9210 Aalborg SØ Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. februar 2015 Til den 19. februar

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570950 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Christiansgade 40 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-36911 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere