kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg"

Transkript

1 kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget Tilbud om Læseafklaring... 4 Kursus for hele arbejdspladsen - stil skarpt på arbejdsmiljøet!... 5 Styrk dine personlige kompetencer Mindfulness Implementering af nye udviklingstiltag Velfærdsinnovation Den akutte syge borger Demens sygdomskendskab udadreageren Rehabilitering Medicinadministration Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge Arbejdet med sindslidende med misbrug Psykiatrisk grunduddannelse Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejlederuddannelsen overbygning Koordinatoruddannelse grundlæggende Praktiske oplysninger Tilmelding Kontakt Velkommen til kursuskataloget 2013 Det er med stor glæde, vi kan præsentere et udsnit af vores efteruddannelsesudbud i På Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg kan vi tilbyde en bred vifte af spændende efteruddannelser. se meget mere om dine muligheder på sosu-stv.dk/efteruddannelse Vi har i år et stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Det er vores erfaring fra flere tidligere projekt- og samarbejdsrelationer, at sygefravær mindskes og arbejdsglæden styrkes, når der er fokus på trivsel. Et fokus på trivsel i alle aspekter, lige fra teamorganisering til mindfulness, kan bredt give et løft til den enkelte medarbejder samt til hele organisationen. Derudover har vi et stort udbud af erhvervsrettede efteruddannelser, der målrettet styrker de faglige kompetencer indenfor både pædagogik- og sundhedsområdet. Vi følger også tæt udviklingen af opgaveflytning fra sekundær- til primærsektoren i forbindelse med indførelse af den nye sygehusstruktur med Fælles Akut Modtagelse, FAM, og udskrivelse af 80% af patienterne til primærsektoren. Det kalder på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer i primærsektoren for at håndtere nye og andre opgaver ved borgeren. Konkret har vi bl.a. sammensat efteruddannelsen Den akutte syge borger, der fokuser på de nye udfordringer for det faglige personale. I Kursus- og Udviklingsafdelingen har vi gode erfaringer med specialdesignede efteruddannelsesforløb enten inde på en af afdelingerne eller på hele virksomheden. Søger du eller din arbejdsplads en uddannelse, vi ikke lige har i uddannelsesudbuddet, kan du finde vores samlede udbud af efteruddannelser på hjemmesiden under Kursuskatalog Alle uddannelser. Der finder du alle de efteruddannelser, vi er godkendt til. Vi glæder os til at se dig på et af vores efteruddannelsesforløb. Med venlig hilsen Helle Damsgaard Leder af Kursus- og Udviklingsafdelingen 3

3 Kursus for hele arbejdspladsen - stil skarpt på arbejdsmiljøet! Fra tidligere projekter, herunder DAP Den attraktive arbejdsplads, har vi gode erfaringer med at lave efteruddannelser, der retter sig mod hele organisationen. 5 dage Tilbud om Læseafklaring For at få det bedste udbytte af dit kursus hos os, tilbyder vi en gratis læseafklaring. Det består af en test og en individuel vejledning. Læseafklaringen foregår, mens du alligevel er på efteruddannelse. Således bliver der en tæt sammenhæng mellem læseafklaringen og din faglige opkvalificering. Til læseafklaringen bruger du en PC fra skolen og det tager ca. ½ time. Bagefter får du en individuel tilbagemelding. Tilbagemeldingen handler om, hvorvidt du efterfølgende kan have fordel af at modtage FVU - Forberedende Voksen Undervisning eller ordblindeundervisning. samarbejder med VUC, der tilbyder FVU og ordblindeundervisningen. Vi henviser kun kursister til VUC efter aftale med den enkelte. Hvis du allerede inden efteruddannelse ved, at du har udfordringer med læsningen, kan du få hjælpemidler stillet til rådighed. Du skal gerne kontakte skolen i god tid (gerne 14 dage før uddannelsesstart), så vi har mulighed for at få de relevante hjælpemidler hentet hjem til dig. Hvis du som virksomhed ønsker at høre mere om læseafklaringen, kan du kontakte. Kontakt kursussekretærerne på I DAP udviklede vi, i samarbejde med projektets andre deltagere, højtydende, velfungerende og selvstyrende teams. Teams med stærke indbyrdes relationer og et solidt kendskab til den øvrige organisation, og det at arbejde teamorganiseret. Disse erfaringer er nu blevet til et forløb for hele arbejdspladsen - Stil skarpt på arbejdsmiljøet Kommunikation i teams Etablering af selvstyrende grupper Til dig der har lyst til at stille skarpt på arbejdsmiljøet. : På efteruddannelsen lærer du at forbedre kommunikation i virksomheden og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation. Efteråret 2013 hjemmeside eller på kl ams1301 I forløbet lærer du også at anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for til fremme af en teamudviklingsproces. 5

4 Styrk dine personlige kompetencer Mindfulness Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet Til dig der vil styrke dine personlige kompetencer. Det er muligt at tage dette kursus med 6 ugers selvvalgt uddannelse. efter uddannelsen kan du: Skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for dit eget merbidrag i en virksomhed i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver med baggrund i en virksomheds vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe. Identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team i et samarbejde med kollegaer. Anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. 12 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på kr. Der ydes VEU-godtgørelse efter ams1302 Forstå din egen rolle i en forandringsproces, og du kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer, som er relevante for din jobfunktion. Påtage dig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer indenfor sundhed, omsorg og pleje, eller i pædagogisk arbejde med udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. Genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter. IDV Mødefora udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller befordringstilskud. For alle uanset baggrund og livssituation. Mindfulness benyttes i dag bredt indenfor sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat. Mindfulless kan kort beskrives som bevidst nærvær - det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til både den enkelte og organisationen som helhed, da mindfullness kan bruges til at opnå større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen, samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m. Dagene vil indeholde oplæg og øvelser. 3 dage Efteråret 2013 hjemmeside Kl kr. IDV 1301 Tilmelding Du tilmelder IDV-forløbet dig via hjemmesiden 7

5 Implementering af nye udviklingstiltag Velfærdsinnovation Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Til dig der arbejder med forandringer og nye udviklingstiltag på arbejdspladsen og ønsker at bidrage positivt til implementeringen af nyt. efter uddannelsen kan du: Arbejde og deltage i det projektorganiserede arbejde. Bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/ eller bruger/borger/barn/patient samt evt. pårørende. Medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling. Udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer. 6 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1303 Omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse. Forløbet er sammensat af rne: Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Innovation - Gennemførelse og formidling Faglærte og ufaglærte medarbejdere, som bruger velfærdsteknologiske løsninger i det daglige omsorgsarbejde. efter uddannelsen kan du: Bruge velfærdsteknologien i det daglige omsorgsarbejde og indgå i dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler. Desuden kan du videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at vejlede borgeren i brugen af relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Forstå etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi og forholde dig professionelt hertil. Forstå din egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange og problembehandlingsprocesser. 5 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1304 Igangsætte og gennemføre innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag 9

6 Den akutte syge borger Demens sygdomskendskab udadreageren Forløbet er sammensat af rne: Introduktion til førstehjælp på jobbet 6,9 dag Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 dage Akut nødhjælp til ældre og handicappede Borgere med kronisk sygdom Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. På efteruddannelsen bliver du orienteret om og lærer elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker som en del af dit arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer også Efteråret 2013 hjemmeside eller på , ams1305 Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Efteruddannelsen er for social- og sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med demens, og lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Dette ud fra en forståelse af den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. sygdomsmæssige årsager og betydningen af miljøet omkring borgeren. Der er også mulighed for at tage efteruddannelserne Demens 1 og Demens 2 i både Skive og Viborg. Demens 1 giver en grundlæggende indføring i den nyeste viden om demens. Demens 2 tager udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egne - Hold Hold Reberbanen 11, 8800 Viborg ams ams1307 at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne praksiserfaringer får deltagerne, mulighed for at arbejde med nye og egenbehandling. tiltag med henblik på udvikling af egen praksis. Se datoerne for Demens 1 og 2 på vores hjemmeside. 11

7 Rehabilitering Medicinadministration Forløbet er sammensat af rne: Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering For personer med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Rehabilitering er ikke en hurtig trylleformular. Der er derimod en tankegang, som på lang sigt vil gøre flere borgere selvstændige. Det handler om ligeværdighed uanset alder og funktionsniveau. Efter uddannelsen kan du: Bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen, samt handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform. 5 dag For hold i efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1308 Indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. Du kan desuden, ud fra relevante genoptræningsprincipper, samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren Medicinadministration Faglærte medarbejdere, som arbejder med medicin i den primære og sekundære sundhedssektor. På efteruddannelsen lærer du at: Øge dine egne handlekompetencer gennem tilegnet viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger Tilegne dig viden, så du kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande Øge dine handlekompetencer i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet Inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning 5 dag Højtoftevej 6, 7700 Thisted ams

8 Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge Forløbet er sammensat af rne: Medicinadministration Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Til dig der er ansat som social- og sundhedsassistent i den primære eller sekundære sundhedssektor. Det anbefales, at du har mindst ½ års erfaring fra praksis, efter endt grunduddannelse. Der vil blive taget udgangspunkt i din egen praksis, og de udfordringer du står med til daglig. På efteruddannelsen lærer du at: Agere hensigtsmæssigt så du undgår medicinudløste forgiftningstilstande. Medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. 8 dag Videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Genkende de almindeligt forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger Højtoftevej 6, 7700 Thisted ams Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling : Social- og sundhedspersonale, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU ere og andre. efter uddannelsen kan du: Håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Arbejde med og får indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse, og de magt- og afmagtsmekanismer der optræder i hjælperforholdet. Støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode, og du kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. 5 dag Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside eller på ams

9 Arbejdet med sindslidende med misbrug Psykiatrisk grunduddannelse Arbejde med sindslidende med misbrug Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m. På efteruddannelsen lærer du at: Observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. Varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. Kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd. Støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer i et brugerinddragelsesperspektiv. Udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser. 5 dag ams1312 Skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence. Vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne Støtte ved kognitiv behandling Til dig som er sundhedspersonale og andre med erfaring inden for psykiatrien eller et ønske om at opnå viden om området. efter uddannelsen kan du: Identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. Anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. Støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller ambulante patient. I det arbejde har deltageren overblik over, hvor indgribende eller integrerende den kognitive tilgang er. Indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. Anvende viden om gældende regler om tavshedspligt. 10 dag Skive: Thisted: ams ams

10 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejlederuddannelsen overbygning IDV Praktikvejlederuddannelsen overbygning udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Der kan ikke søges VEU-godtgørelse samt befordringstilskud. 5 dage Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Til dig der skal være eller ønsker at blive vejleder for elever inden for social- og sundhedsområdet. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der træder i kraft fra 1. januar På uddannelsen lærer du at: Vejlede og støtte elever i selvrefleksion og brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. Gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. Medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og du kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. - Hold Hold 2 Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside eller på ams ams1316 Støtte og udfordre eleven fagligt og personligt, og arbejde på at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål, så eleven lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Til dig som er vejleder og har den grundlæggende vejlederuddannelse. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, som træder i kraft fra 1. januar Formålet er at udvikle og styrke dine faglige og personlige kompetencer som vejleder. Der vil i løbet af uddannelsen være mulighed for at komme ind på følgende emner: planlægning af praktikforløb værktøjer i det pædagogiske arbejde at arbejde med mål i uddannelsen modstand mod læring planlægning af individuelle læringsforløb samarbejde med kollegaer og med skolen om elevens uddannelsesforløb fordybelse i et selvvalgt emne til udvikling af egen pædagogisk praksis og formidling af dette progression i praktikforløbene udvikling af elevens personlige kompetencer at støtte elevens refleksion og skriftlighed evaluering som pædagogisk redskab. Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside kr. IDV 1302 Tilmelding Du tilmelder IDV-forløbet dig via hjemmesiden 19

11 Koordinatoruddannelse - grundlæggende PRAKtiske oplysninger Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet etik og adfærd Teambuilding for selvstyrende grupper Innovation (sosu/pæd.): gennemførsel og formidling Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere der har, eller skal have ledelses- eller koordinerende funktioner. Uddannelsens formål er at udvikle dine faglige og personlige kompetencer som koordinator. Uddannelsen er praksis- og anvendelsesorienteret, og har fokus på følgende temaer: at styrke og udvikle arbejdsprocesser, adfærd og grundholdninger faktorer der påvirker relationer i samspillet, og betydninger af disse metoder til at udvikle og udvælge relevante projekter og opgaver løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau 11 dag Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside kr. Der ydes VEU-godtgørelse efter ams1317 kommunikation som koordinatorværktøj konflikthåndtering - afprøvning af metoder videndeling og læring netværksdannelse Du skal i forløbet udarbejde en mindre praksisnær opgave som en del af læreprocessen. Vi udbyder også Koordinatoruddannelsen overbygning. Se hjemmesiden for datoer og flere oplysninger efter 1.marts

12 AMU-målgruppen Du tilhører AMU-målgruppen, hvis du er uuddannet, eller VEU-godtgørelse for beskæftigede Tilmelding Tilmelding skal ske via Kursuskataloget på Social- og Kontakt Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål hvis du har en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan der søges VEU-godt- Sundhedsskolen STVs hjemmeside eller eller for en uforpligtende snak. niveau. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kur- gørelse, som er godtgørelse for løntab til beskæftigede. Godt- på hjemmesiden hvor du søger sussekretæren. gørelsen kompenserer for de timer, du skulle have været på på kviknummeret. Social- og Sundhedsskolen arbejde. VEU-godtgørelse udbetales til arbejdsgiveren, hvis Skive Thisted Viborg Uden for AMU-målgruppen: Der er fuld deltagerbetaling, hvis du har en uddannelse ud du får løn under n. Det er blevet lovpligtigt, at din arbejdsplads skal søge VEU-godtgørelse samt befordring på hjemmesiden Hvis du er ledig, kan du ikke tilmelde dig elektronisk. Du skal i stedet kontakte kursussekretæren på Social- og Sundhedsskolen på tlf Kursus- og Udviklingsafdelingen T: M: over erhvervsuddannelsesniveau. Du kan få oplyst prisen ved henvendelse til kursussekretæren. Deltagerbetaling AMU-målgruppen: De fleste kurser er gratis. Hvis der er deltagerbetaling, er det oplyst under det enkelte kursus samt på Uddannelsesbeviser Der gives uddannelsesbevis, hvis du har opnået kursets mål. Ændringer/aflysninger Der gives uddannelsesbevis, hvis du har opnået kursets Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, er du altid velkommen til at forhøre dig om ledige pladser hos kursussekretæren. Vi glæder os til at møde jer på et af vores mange efteruddannelsestilbud. mål. forbeholder sig ret til Framelding og udeblivelse Hvis du framelder dig kurset senere end én uge før kursus at aflyse eller flytte et kursus ved for få tilmeldte. Der tages forbehold for ændringer i varighed, takster, lovgrundlag og trykfejl. start, opkræver skolen en afgift på 1.500/2.500 kr. Hvis du erstattes af en anden person, bortfalder afgiften. Hvis du udebliver fra kurset, opkræves en afgift på 2.500/3.000 kr. I begge tilfælde afhænger beløbet af kursets længde. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til fravær/framelding skriftligt til kursussekretæren. 23

13 se meget mere om dine muligheder på Arvikavej Skive T: Højtoftevej Thisted T: Reberbanen Viborg T:

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere