kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg"

Transkript

1 kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget Tilbud om Læseafklaring... 4 Kursus for hele arbejdspladsen - stil skarpt på arbejdsmiljøet!... 5 Styrk dine personlige kompetencer Mindfulness Implementering af nye udviklingstiltag Velfærdsinnovation Den akutte syge borger Demens sygdomskendskab udadreageren Rehabilitering Medicinadministration Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge Arbejdet med sindslidende med misbrug Psykiatrisk grunduddannelse Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejlederuddannelsen overbygning Koordinatoruddannelse grundlæggende Praktiske oplysninger Tilmelding Kontakt Velkommen til kursuskataloget 2013 Det er med stor glæde, vi kan præsentere et udsnit af vores efteruddannelsesudbud i På Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg kan vi tilbyde en bred vifte af spændende efteruddannelser. se meget mere om dine muligheder på sosu-stv.dk/efteruddannelse Vi har i år et stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Det er vores erfaring fra flere tidligere projekt- og samarbejdsrelationer, at sygefravær mindskes og arbejdsglæden styrkes, når der er fokus på trivsel. Et fokus på trivsel i alle aspekter, lige fra teamorganisering til mindfulness, kan bredt give et løft til den enkelte medarbejder samt til hele organisationen. Derudover har vi et stort udbud af erhvervsrettede efteruddannelser, der målrettet styrker de faglige kompetencer indenfor både pædagogik- og sundhedsområdet. Vi følger også tæt udviklingen af opgaveflytning fra sekundær- til primærsektoren i forbindelse med indførelse af den nye sygehusstruktur med Fælles Akut Modtagelse, FAM, og udskrivelse af 80% af patienterne til primærsektoren. Det kalder på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer i primærsektoren for at håndtere nye og andre opgaver ved borgeren. Konkret har vi bl.a. sammensat efteruddannelsen Den akutte syge borger, der fokuser på de nye udfordringer for det faglige personale. I Kursus- og Udviklingsafdelingen har vi gode erfaringer med specialdesignede efteruddannelsesforløb enten inde på en af afdelingerne eller på hele virksomheden. Søger du eller din arbejdsplads en uddannelse, vi ikke lige har i uddannelsesudbuddet, kan du finde vores samlede udbud af efteruddannelser på hjemmesiden under Kursuskatalog Alle uddannelser. Der finder du alle de efteruddannelser, vi er godkendt til. Vi glæder os til at se dig på et af vores efteruddannelsesforløb. Med venlig hilsen Helle Damsgaard Leder af Kursus- og Udviklingsafdelingen 3

3 Kursus for hele arbejdspladsen - stil skarpt på arbejdsmiljøet! Fra tidligere projekter, herunder DAP Den attraktive arbejdsplads, har vi gode erfaringer med at lave efteruddannelser, der retter sig mod hele organisationen. 5 dage Tilbud om Læseafklaring For at få det bedste udbytte af dit kursus hos os, tilbyder vi en gratis læseafklaring. Det består af en test og en individuel vejledning. Læseafklaringen foregår, mens du alligevel er på efteruddannelse. Således bliver der en tæt sammenhæng mellem læseafklaringen og din faglige opkvalificering. Til læseafklaringen bruger du en PC fra skolen og det tager ca. ½ time. Bagefter får du en individuel tilbagemelding. Tilbagemeldingen handler om, hvorvidt du efterfølgende kan have fordel af at modtage FVU - Forberedende Voksen Undervisning eller ordblindeundervisning. samarbejder med VUC, der tilbyder FVU og ordblindeundervisningen. Vi henviser kun kursister til VUC efter aftale med den enkelte. Hvis du allerede inden efteruddannelse ved, at du har udfordringer med læsningen, kan du få hjælpemidler stillet til rådighed. Du skal gerne kontakte skolen i god tid (gerne 14 dage før uddannelsesstart), så vi har mulighed for at få de relevante hjælpemidler hentet hjem til dig. Hvis du som virksomhed ønsker at høre mere om læseafklaringen, kan du kontakte. Kontakt kursussekretærerne på I DAP udviklede vi, i samarbejde med projektets andre deltagere, højtydende, velfungerende og selvstyrende teams. Teams med stærke indbyrdes relationer og et solidt kendskab til den øvrige organisation, og det at arbejde teamorganiseret. Disse erfaringer er nu blevet til et forløb for hele arbejdspladsen - Stil skarpt på arbejdsmiljøet Kommunikation i teams Etablering af selvstyrende grupper Til dig der har lyst til at stille skarpt på arbejdsmiljøet. : På efteruddannelsen lærer du at forbedre kommunikation i virksomheden og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation. Efteråret 2013 hjemmeside eller på kl ams1301 I forløbet lærer du også at anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for til fremme af en teamudviklingsproces. 5

4 Styrk dine personlige kompetencer Mindfulness Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet Til dig der vil styrke dine personlige kompetencer. Det er muligt at tage dette kursus med 6 ugers selvvalgt uddannelse. efter uddannelsen kan du: Skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for dit eget merbidrag i en virksomhed i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver med baggrund i en virksomheds vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe. Identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team i et samarbejde med kollegaer. Anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. 12 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på kr. Der ydes VEU-godtgørelse efter ams1302 Forstå din egen rolle i en forandringsproces, og du kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer, som er relevante for din jobfunktion. Påtage dig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer indenfor sundhed, omsorg og pleje, eller i pædagogisk arbejde med udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. Genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter. IDV Mødefora udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller befordringstilskud. For alle uanset baggrund og livssituation. Mindfulness benyttes i dag bredt indenfor sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat. Mindfulless kan kort beskrives som bevidst nærvær - det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere. Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til både den enkelte og organisationen som helhed, da mindfullness kan bruges til at opnå større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen, samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m. Dagene vil indeholde oplæg og øvelser. 3 dage Efteråret 2013 hjemmeside Kl kr. IDV 1301 Tilmelding Du tilmelder IDV-forløbet dig via hjemmesiden 7

5 Implementering af nye udviklingstiltag Velfærdsinnovation Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Til dig der arbejder med forandringer og nye udviklingstiltag på arbejdspladsen og ønsker at bidrage positivt til implementeringen af nyt. efter uddannelsen kan du: Arbejde og deltage i det projektorganiserede arbejde. Bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/ eller bruger/borger/barn/patient samt evt. pårørende. Medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling. Udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer. 6 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1303 Omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse. Forløbet er sammensat af rne: Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Innovation - Gennemførelse og formidling Faglærte og ufaglærte medarbejdere, som bruger velfærdsteknologiske løsninger i det daglige omsorgsarbejde. efter uddannelsen kan du: Bruge velfærdsteknologien i det daglige omsorgsarbejde og indgå i dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler. Desuden kan du videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at vejlede borgeren i brugen af relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Forstå etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi og forholde dig professionelt hertil. Forstå din egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange og problembehandlingsprocesser. 5 dage Efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1304 Igangsætte og gennemføre innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag 9

6 Den akutte syge borger Demens sygdomskendskab udadreageren Forløbet er sammensat af rne: Introduktion til førstehjælp på jobbet 6,9 dag Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 dage Akut nødhjælp til ældre og handicappede Borgere med kronisk sygdom Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. På efteruddannelsen bliver du orienteret om og lærer elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende problemer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker som en del af dit arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer også Efteråret 2013 hjemmeside eller på , ams1305 Social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Efteruddannelsen er for social- og sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med demens, og lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Dette ud fra en forståelse af den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. sygdomsmæssige årsager og betydningen af miljøet omkring borgeren. Der er også mulighed for at tage efteruddannelserne Demens 1 og Demens 2 i både Skive og Viborg. Demens 1 giver en grundlæggende indføring i den nyeste viden om demens. Demens 2 tager udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egne - Hold Hold Reberbanen 11, 8800 Viborg ams ams1307 at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne praksiserfaringer får deltagerne, mulighed for at arbejde med nye og egenbehandling. tiltag med henblik på udvikling af egen praksis. Se datoerne for Demens 1 og 2 på vores hjemmeside. 11

7 Rehabilitering Medicinadministration Forløbet er sammensat af rne: Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering For personer med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Rehabilitering er ikke en hurtig trylleformular. Der er derimod en tankegang, som på lang sigt vil gøre flere borgere selvstændige. Det handler om ligeværdighed uanset alder og funktionsniveau. Efter uddannelsen kan du: Bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstå individuelle rehabiliteringsplaner, kende lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen, samt handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv på baggrund af din viden om rehabilitering som arbejdsform. 5 dag For hold i efteråret 2013 hjemmeside eller på ams1308 Indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder. Du kan desuden, ud fra relevante genoptræningsprincipper, samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, du møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren Medicinadministration Faglærte medarbejdere, som arbejder med medicin i den primære og sekundære sundhedssektor. På efteruddannelsen lærer du at: Øge dine egne handlekompetencer gennem tilegnet viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger Tilegne dig viden, så du kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande Øge dine handlekompetencer i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet Inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning 5 dag Højtoftevej 6, 7700 Thisted ams

8 Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling - nænsom nødværge Forløbet er sammensat af rne: Medicinadministration Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Til dig der er ansat som social- og sundhedsassistent i den primære eller sekundære sundhedssektor. Det anbefales, at du har mindst ½ års erfaring fra praksis, efter endt grunduddannelse. Der vil blive taget udgangspunkt i din egen praksis, og de udfordringer du står med til daglig. På efteruddannelsen lærer du at: Agere hensigtsmæssigt så du undgår medicinudløste forgiftningstilstande. Medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. 8 dag Videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Genkende de almindeligt forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger Højtoftevej 6, 7700 Thisted ams Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling : Social- og sundhedspersonale, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU ere og andre. efter uddannelsen kan du: Håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Arbejde med og får indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse, og de magt- og afmagtsmekanismer der optræder i hjælperforholdet. Støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode, og du kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. 5 dag Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside eller på ams

9 Arbejdet med sindslidende med misbrug Psykiatrisk grunduddannelse Arbejde med sindslidende med misbrug Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m. På efteruddannelsen lærer du at: Observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. Varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. Kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd. Støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer i et brugerinddragelsesperspektiv. Udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser. 5 dag ams1312 Skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence. Vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne Støtte ved kognitiv behandling Til dig som er sundhedspersonale og andre med erfaring inden for psykiatrien eller et ønske om at opnå viden om området. efter uddannelsen kan du: Identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. Anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. Støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller ambulante patient. I det arbejde har deltageren overblik over, hvor indgribende eller integrerende den kognitive tilgang er. Indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. Anvende viden om gældende regler om tavshedspligt. 10 dag Skive: Thisted: ams ams

10 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejlederuddannelsen overbygning IDV Praktikvejlederuddannelsen overbygning udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Der kan ikke søges VEU-godtgørelse samt befordringstilskud. 5 dage Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Til dig der skal være eller ønsker at blive vejleder for elever inden for social- og sundhedsområdet. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der træder i kraft fra 1. januar På uddannelsen lærer du at: Vejlede og støtte elever i selvrefleksion og brug af redskaber i forløbet som for eksempel uddannelsesbog og logbog. Gennemføre vejledningen i praktikken ud fra elevens faglige forudsætninger og elevens personlige uddannelsesplan. Medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og du kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet. - Hold Hold 2 Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside eller på ams ams1316 Støtte og udfordre eleven fagligt og personligt, og arbejde på at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål, så eleven lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Til dig som er vejleder og har den grundlæggende vejlederuddannelse. Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, som træder i kraft fra 1. januar Formålet er at udvikle og styrke dine faglige og personlige kompetencer som vejleder. Der vil i løbet af uddannelsen være mulighed for at komme ind på følgende emner: planlægning af praktikforløb værktøjer i det pædagogiske arbejde at arbejde med mål i uddannelsen modstand mod læring planlægning af individuelle læringsforløb samarbejde med kollegaer og med skolen om elevens uddannelsesforløb fordybelse i et selvvalgt emne til udvikling af egen pædagogisk praksis og formidling af dette progression i praktikforløbene udvikling af elevens personlige kompetencer at støtte elevens refleksion og skriftlighed evaluering som pædagogisk redskab. Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside kr. IDV 1302 Tilmelding Du tilmelder IDV-forløbet dig via hjemmesiden 19

11 Koordinatoruddannelse - grundlæggende PRAKtiske oplysninger Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet etik og adfærd Teambuilding for selvstyrende grupper Innovation (sosu/pæd.): gennemførsel og formidling Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere der har, eller skal have ledelses- eller koordinerende funktioner. Uddannelsens formål er at udvikle dine faglige og personlige kompetencer som koordinator. Uddannelsen er praksis- og anvendelsesorienteret, og har fokus på følgende temaer: at styrke og udvikle arbejdsprocesser, adfærd og grundholdninger faktorer der påvirker relationer i samspillet, og betydninger af disse metoder til at udvikle og udvælge relevante projekter og opgaver løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau 11 dag Efteråret 2013 se datoer efter 1. marts 2013 på vores hjemmeside kr. Der ydes VEU-godtgørelse efter ams1317 kommunikation som koordinatorværktøj konflikthåndtering - afprøvning af metoder videndeling og læring netværksdannelse Du skal i forløbet udarbejde en mindre praksisnær opgave som en del af læreprocessen. Vi udbyder også Koordinatoruddannelsen overbygning. Se hjemmesiden for datoer og flere oplysninger efter 1.marts

12 AMU-målgruppen Du tilhører AMU-målgruppen, hvis du er uuddannet, eller VEU-godtgørelse for beskæftigede Tilmelding Tilmelding skal ske via Kursuskataloget på Social- og Kontakt Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål hvis du har en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan der søges VEU-godt- Sundhedsskolen STVs hjemmeside eller eller for en uforpligtende snak. niveau. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kur- gørelse, som er godtgørelse for løntab til beskæftigede. Godt- på hjemmesiden hvor du søger sussekretæren. gørelsen kompenserer for de timer, du skulle have været på på kviknummeret. Social- og Sundhedsskolen arbejde. VEU-godtgørelse udbetales til arbejdsgiveren, hvis Skive Thisted Viborg Uden for AMU-målgruppen: Der er fuld deltagerbetaling, hvis du har en uddannelse ud du får løn under n. Det er blevet lovpligtigt, at din arbejdsplads skal søge VEU-godtgørelse samt befordring på hjemmesiden Hvis du er ledig, kan du ikke tilmelde dig elektronisk. Du skal i stedet kontakte kursussekretæren på Social- og Sundhedsskolen på tlf Kursus- og Udviklingsafdelingen T: M: over erhvervsuddannelsesniveau. Du kan få oplyst prisen ved henvendelse til kursussekretæren. Deltagerbetaling AMU-målgruppen: De fleste kurser er gratis. Hvis der er deltagerbetaling, er det oplyst under det enkelte kursus samt på Uddannelsesbeviser Der gives uddannelsesbevis, hvis du har opnået kursets mål. Ændringer/aflysninger Der gives uddannelsesbevis, hvis du har opnået kursets Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, er du altid velkommen til at forhøre dig om ledige pladser hos kursussekretæren. Vi glæder os til at møde jer på et af vores mange efteruddannelsestilbud. mål. forbeholder sig ret til Framelding og udeblivelse Hvis du framelder dig kurset senere end én uge før kursus at aflyse eller flytte et kursus ved for få tilmeldte. Der tages forbehold for ændringer i varighed, takster, lovgrundlag og trykfejl. start, opkræver skolen en afgift på 1.500/2.500 kr. Hvis du erstattes af en anden person, bortfalder afgiften. Hvis du udebliver fra kurset, opkræves en afgift på 2.500/3.000 kr. I begge tilfælde afhænger beløbet af kursets længde. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til fravær/framelding skriftligt til kursussekretæren. 23

13 se meget mere om dine muligheder på Arvikavej Skive T: Højtoftevej Thisted T: Reberbanen Viborg T:

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

KURSER 2014 Social- & sundhedsområde KURSER 2014 Social- & sundhedsområde SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK AMU - en verden fuld af oplevelser Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog 2014

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere