Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter."

Transkript

1 Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet mål om Aarhus som CO2 neutral i Det er en udfordring i forhold til de kulturhistoriske værdier, som også rummer mulighed for at udvikle ny og brugbar viden om holdbare løsninger, der tager hensyn. Januar 2014 en guide

2 Indhold - en guide INDLEDNING Holdning og målsætning Bevaringsværdige sammenhænge - strategi Fokusområder GUIDE Generelt Bevaringsværdige bygninger Alment boligbyggeri Landsbybebyggelse Opsamling Henvisninger Foto forsiden: Tretommerparken, Risskov. Bebyggelsen er ikke energirenoveret men er udpeget som kulturmiljø og underlagt en lokalplan med bevarende indhold. Kontakt: KONTAKT Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C. Mandag - fredag: Tlf.:

3 INDLEDNING Arkitekturpolitik Aarhus 2012 tager fat i Aarhus Kommunes ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug, og Aarhus Byråd har besluttet, at byen i 2030 skal være CO2 neutral. Det er en udfordring i forhold til de kulturhistoriske værdier, som også rummer mulighed for at udvikle ny og brugbar viden om holdbare løsninger, der tager hensyn. Som udmøntning af Arkitekturpolitikkens indsatsområde indenfor energieffektivisering i det eksisterende byggeri, er der i følgende udarbejdet en guide om energibesparende foranstaltninger i forbindelse med istandsættelse og renovering i den eksisterende boligmasse. Guidens fokus er indenfor områderne bevaringsværdige bygninger (kategori 1-4), alment boligbyggeri og landsbybebyggelse samt strategi for helheder, hvor enkeltbygninger kan have en lavere bevaringsværdi, men hvor samspillet med det øvrige, bevaringsværdige bymiljø har værdi og betydning. Der vil blive vist eksempler på, hvordan man kan energirenovere uden at påvirke det arkitektoniske udtryk, og der vil blive vist eksempler på, hvordan man kan energirenovere og samtidig udvikle nye løsninger og bygningsudtryk i sammenhænge, hvor det giver mening. I Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune indgår udpegninger af kulturmiljøer i Temaplan om Kulturmiljøet. Der vil således i fremtiden være et fornyet fokus på kulturmiljøområder, og Energiforbedring- en guide vil også indgå i den sammenhæng. Januar 2014 ØGADEKVARTERET

4 Holdning og målsætning LÆSEVEJLEDNING Guiden er opbygget i to dele en indledende del, hvor der redegøres for baggrund, holdning og målsætning. På baggrund af guidens første del formidles gennem eksempler det at energirenovere under forskellige forudsætninger og i forskellige sammenhænge. Undervejs og slutteligt er der henvisning til øvrige, relevante og uddybende publikationer, netsider, kontakt mv. HOLDNING OG MÅLSÆTNING Energirigtig renovering er et emne, der er fokus på i mange sammenhænge. Der findes allerede mange publikationer og henvisninger til, hvordan man kan energiforbedre set fra forskellige vinkler og med forskelligt fokus: Fra det rent økonomisk besparende tiltag for den enkelte det nære miljø / indeklima - til det globale med en langsigtet målsætning om nedbringelse af CO2 og erstatning af de fossile brændsler. Flere publikationer indeholder efterhånden også en holdning til arkitektur og kulturarv og rummer råd til energirigtig renovering, der tager hensyn. Denne guide rummer ikke konkrete regler. Den er en ramme og en hensigtserklæring, der anviser holdninger og principper til hvorledes energiforbedring for eksisterende byggeri kan gribes an i forhold til den enkelte bygning og sammenhængende miljøer. Guiden er udformet på en måde, så den kan fungere som dialogredskab og støtte for såvel lokalplanlægning som byggesagsbehandling samt være inspiration for andre aktører på området. Det kan være et stort indgreb, når en bygning bliver energirenoveret. I den sammenhæng er det ikke alene vigtigt at vælge de mest optimale tekniske løsninger. Vigtigt er det også at vælge de løsninger, der bedst muligt varetager husets aktuelle arkitektoniske tarv hvad enten det er en bevaringsværdig bygning, en bygning der i sammenhæng udgør stor værdi eller en bygning, der med fordel kan ændre udseende til gavn for huset og den aktuelle sammenhæng. Det handler derfor i høj grad om formidling af arkitektonisk kvalitet og formidling af bevaringsværdige sammenhænge, der vil hjælpe den enkelte husejer eller forening til større forståelse og viden om de værdier, deres ejendomme er en del af. Oplyst ejerskab er den korteste vej til gode løsninger.

5 Bevaringsværdige sammenhænge - strategi I Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune indgår der udpegninger af kulturmiljøer i Temaplan om Kulturmiljøet. Udpegningerne fremgår af Kulturhistorisk Redegørelse 2013 og skal bruges som administrationsgrundlag i sagsbehandlingen. Udpegningerne repræsenterer forskellige væsentlige kulturhistoriske perioder og interessante strukturer, som er vigtige at værne og fortælle om. Områderne kan betragtes som en aktiv ressource for Aarhus Kommune i forhold til at fremme bosætning, tiltrække erhverv og turisme. Mange områder er under pres, blandt andet på grund af øgede krav til energioptimering, og det er derfor vigtigt, at der formuleres en strategi for enkeltsager, hvor den aktuelle bygning kan have en lav bevaringsværdi, men hvor samspillet med helheden har stor værdi. Det er Aarhus Kommunes ambition, at der generelt sættes fornyet fokus på vores kulturarv. Opmærksomheden skal også rettes mod områder og helheder, der endnu ikke er erkendt som kulturmiljøer. Det handler om, at man som byggesagsbehandler skal have generel bevågenhed for de sammenhænge, som den enkelte bygning indgår i og blandt andet med støtte i denne guide, er klædt på til at vurdere den aktuelle sag og dermed de valg, der bør / kan foretages i forbindelse med blandt andet energirenovering. Bygninger der ikke officielt er udpeget som bevaringsværdige, men som enten er udmærkede eksempler på dansk arkitektur eller som i sin sammenhæng udgør stor værdi, bør behandles med afvejning mellem de forskellige lovkrav på den ene side og hensynet til arkitektur, helheder og kulturarv på den anden side. Der henvises til retningslinjerne for Kulturmiljøet i Kommuneplanens hovedstrukturtekst samt Kulturhistorisk Redegørelse 2013 som en del af administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen (se link). Kulturmiljøerne indgår i GIS, og er dermed en del af konfliktsøgningsredskabet. Der henvises ligeledes til Retningslinier for det åbne land i Kommuneplanen, der beskriver det særlige administrationsgrundlag for landsbyerne. Som et led i sagsbehandlingen og planlægningen på kulturmiljøområdet er der nedsat et lokalt kulturmiljøråd. Rådet skal blandt andet indgå i konkret sagsbehandling og planlægning indenfor helheder såvel som enkeltelementer og vil være en støtte i forbindelse med de valg, der foretages. Strategi Energirenovering bør derfor ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor flere parametre spiller ind. Ikke alene skal der ske en helhedsvurdering foretaget i forhold til bygningens egne præmisser som tilstand, arkitektur og tekniske muligheder, men bredes ud til også at omfatte en vurdering af hensyn i forhold til kulturarv, sammenhænge og helheder. Se Opsamling sidst i guiden. links borger/bolig-og-byggeri/ Kommuneplanlaegning/Vedtaget-delvis-revision.aspx KRESTEN KOLDSVEJ

6 Fokusområder Der er i denne guide et særligt fokus på bevaringsværdige bygninger 1-4, bebyggelser indenfor alment boligbyggeri samt landsbybebyggelse, hvor hensynet til den eksisterende arkitektur og kulturarv har særlig betydning. Der gælder forskellige hensyn i forskellige sammenhænge. Generelt kan man dog sige, at der skal være opmærksomhed på tag, facader, vinduer, døre og karaktergivende detaljer, der enten er enestående for den enkelte bygning eller som er med til at karakterisere en hel bebyggelse eller landsby. Bevaringsværdige bygninger (1-4) Der er registreret godt bevaringsværdige bygninger i Aarhus Kommune. Nogle ligger inde i et udpeget kulturmiljø andre udenfor. Rettesnor for ejer og kommunens sagsbehandlere er bevaringsværdien 1 4. Forskellig lovgivning varetager de bevaringsværdige bygninger, men med øget ønske om energioptimering er der et øget pres på de værdier, der er forudsætningen for, at bygningen kan opretholde sin status som bevaringsværdig. Alment boligbyggeri Der er et stort fokus på renovering af de almennyttige boliger, og der er et bredt ønske om forbedrede boliger, der kan svare nutidens krav om komfort og moderne bekvemmeligheder. Mange boligforeningsbebyggelser er karakteriseret ved en forholdsvis enkel arkitektur med få men karaktergivende detaljer. Ved ændringer i vinduer eller facader er mange af disse bebyggelser i fare for at miste det stærke helhedspræg, der ofte kendetegner de enkelte bebyggelser særligt fra 1940erne og 1950erne. Landsbybebyggelse Der blev i forbindelse med Kommuneplan 2009 foretaget en revision af landsbyernes administrationsgrundlag, som fremhæver de enkelte landsbyers bevaringsværdier. Der er udformet særlige rammebestemmelser for landsbyerne, der søger at sikre de bærende værdier i bebyggelse og helhed. Der skal således i renovering af ikke alene bevaringsværdigt byggeri men også i byggeri, der har en særlig indvirkning på helheden, ske en tilpasning til byggestilen. Med et ønske og behov for ændringer i funktionerne og en opdatering til nutidigt brug, er det vigtigt, at der bliver taget de hensyn for helheder og kvaliteter, der gør det attraktivt at bo i landsbysammenhænge. ERHVERVSARKIVET

7 guide

8 Generelt GENERELT generelt Der findes ingen one size løsninger, hver enkelt sag skal vurderes særskilt på baggrund af bygningens tilstand, de bærende værdier og den aktuelle kontekst, men der bør ud fra et energioptimalt synspunkt generelt være opmærksomhed på: Klimaskærm og installationer. I denne guide er fokus på klimaskærmen, idet det arkitektoniske udtryk og samspillet med den øvrige kontekst mest er i spil i forhold til ændringer her. Forskellige tidsepoker og dermed bestemte bygningstyper rummer forskellige potentialer rent byggeteknisk. I følgende beskrives kort, hvad der er af muligheder men også opmærksomhedspunkter i forhold til energioptimering indenfor bestemte bygningsemner i klimaskærmen. Der henvises til yderligere information om muligheder, hensyn og bygningstyper - se links til gode guides og stilblade her på siden. Se i øvrigt Henvisninger sidst i guiden. GODE RÅD Termografisk måling. Et termografisk kamera kan måle hvor godt en bygning er isoleret. Termografisk måling er med til at klarlægge sårbare steder i en bygning - og dermed en hjælp til videre planlægning af indsatser. Sårbare steder Tag. OBS på tætning. God ventilation. Ydervægge. OBS på løbende vedligehold og tætning af facade og træværk. Anvendelse af åndbare materialer og overfladebehandlinger. Vinduer og døre. OBS på løbende vedligehold og god funktion. Åndbare overfladebehandlinger. Kælder. Efterisolering af etagedæk mod kælder. Anvendelse af åndbare materialer og overfladebehandlinger indvendigt. Forbedring af af installationer, pumper og hvidevarer. Alternativ energikilde kan overvejes i forbindelse med evt. nyt varmesystem. Guide til energiforbedring af etageboligen. Det Økologiske Råd Energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygningskultur DK. Parcelhuset - en guide til bevaring og fornyelse. Bygningskultur DK. GODE RÅD Udover renoveringer på klimaskærmen kan der udføres andre tiltag og vedligeholdelsesarbejder, der enten i sig selv forbedrer energiforholdene, eller som i samspil med en større energirenovering vil give en væsentlig optimering af det samlede udbytte. Ydervæggen eftergås og skader, løse fuger mv. udbedres. Der tætnes generelt, især ved vinduer og døre - indvendigt som udvendigt. Efterisolering af etagedæk mod kælder. Udvendig isolering af kældervægge under terræn. Anvend altid åndbare materialer og overfladebehandlinger. Varmerør og andre installationer isoleres. Varmesystemet bør vurderes og evt. udskiftet - også i forhold til ændrede isoleringsforhold. God ventilation - mekanisk og naturlig. Når der tætnes, kræves der god og kontrolleret udluftning. Husk ventilation ved isolering på loft. stilblade Bygningskultur2015: dk/ Kend-Dit-Etagehus. Bygningskultur DK.

9 Generelt TAG En stor del af varmetabet sker gennem taget. Ved at isolere her, kan der alt andet lige opnås store besparelser. Bygninger med høj eller lav rejsning kan som regel uden problemer isoleres indvendigt på loft samt skunk, hanebånd og skråvægge. Sørg for god ventilation. Flade tage bør eftergås. Tagbeklædningen tætnes og skader udbedres. At efterisolere et fladt tag er muligt men vil i mange tilfælde give en højere sternkant. Det er vigtigt, at sternkantens højde tilpasses husets arkitektur - ved bevaringsværdige bygninger er en synlig, højere sternkant i de fleste tilfælde ikke acceptabel. YDERVÆGGE Hulmursisolering er den mest skånsomme løsning. Herved skånes facadeudtryk og indvendige detaljer samt vinduestilpasninger undgås. Hulrummene kan variere og dermed effekten. Udvendig isolering muliggør en større tætningseffekt og kan benyttes, hvor der ønskes et ændret udtryk. Ved bevaringsværdige bygninger eller ved bygninger med et særligt værdifuldt arkitektonisk udtryk, er udvendig isolering i langt de fleste tilfælde udelukket. Omvendt er der bygningsdele, bygninger og bebyggelser, hvor man med fordel kan efterisolere udefra, idet man her enten får mulighed for at forstærke og understøtte et bestemt udtryk eller direkte ændre facadeudtrykket samtidig med, at husets øvrige kvaliteter bibeholdes, samlet til gavn for huset og den aktuelle sammenhæng. Indvendig isolering skåner facadeudtrykket, men kræver nøje overvejelser i forhold til bygningsfysik, brugssareal samt tilpasninger til vindueslysninger og indvendig udsmykning som paneler og lignende. Det bør overvejes, hvor ingen anden løsning er mulig, om der således overhovedet skal facadeisoleres - helt eller delvist. En delvis isolering kan være ved brystninger under vinduerne. Her er vægpartiet i ældre huse som regel koldest. VINDUER OG DØRE Et lags vinduer i ældre bygninger kan optimeres med rigtigt udførte fortsatsrammer eller koblede rammer. Gamle trævinduer i huse fra før ca kan umiddelbart virke nedslidte og er således ofte det, man udskifter helt, men mange ældre vinduer kan med stor fordel sættes i stand og med forsatsløsninger og energiglas gøres energieffektive. Vinduer og døre er en vigtig del af husets samlede udtryk. Vinduets proportioner, det vil sige dimensionering af karme, rammer og sprosser, har stor betydning og er afgørende for det samlede, harmoniske udtryk. Bygningskultur Danmark beskriver meget fyldestgørende på deres hjemmeside under temaet: De gamle vinduer er guld værd fordelene ved at istandsætte fremfor at udskifte. For gode råd og vejledning i forhold til ældre vinduer og deres mulighed for energioptimering, henvises i øvrigt til Center for Bygningsbevaring, Raadvad. Hvis gamle vinduer imidlertid er i meget dårlig stand og efter grundig vurdering ikke står til at redde, huset har nyere vinduer i dårlig kvalitet eller har traditionelle termoruder, er alternativet at skifte til nye, energibesparende vinduer, enten i stil med det originale vindue i ældre huse eller afpasset det nyere hus udtryk. Afgørende er arkitektur og bygningsværdi. Frisen: Eksempler på to forskellige men typiske stilarter i dansk arkitektur og hvad som udgangspunkt er muligt i forhold til energiforbedring på klimaskærmen. Historicisme TAG: Indvendig isolering på loft, skunk og hanebånd. Funktionalisme TAG: Indvendig isolering på loft. Tætninger og udbedringer af skader på tagbelægning. YDERVÆGGE: Indvendig isolering i nicher under vinduer. Evt. udvendig isolering af lukkede, pudsede gavle, hvor der ikke vil ske tab af facadedetaljer. VINDUER og DØRE: Originale vinduer og døre sættes i stand. De forsynes med forsatsløsning med energiglas. Der tætnes omkring. Ikke originale vinduer udskiftes med nye i original stil, med energiruder. YDERVÆGGE: Indvendig isolering i nicher under vinduer og hulmursisolering. VINDUER og DØRE: Originale trævinduer og døre sættes i stand. De forsynes med forsatsløsning med energiglas. Der tætnes omkring. Ikke originale vinduer udskiftes med nye i original stil med energiruder. Originale jernrammer forsynes med forsatsløsning eller udskiftes til nye i original stil.

10 Bevaringsværdige bygninger 1-4 Hvad der end må være af isoleringsmuligheder i klimaskærmens emner og umiddelbart oplagt i forhold til bestemte bygningskonstruktioner og bygningstyper, spiller den enkelte bygnings eller bebyggelses vægtning af bevaringsværdier ind i forhold til valg af løsninger: Er det arkitektoniske udtryk bærende er det den miljømæssige værdi, altså bygningens betydning i sammenhængen eller er det kulturarven og den bagvedliggende historie, der er vigtigst. Dette skal indgå i vurderingen, og de endelige valg bør ske i samråd med det lokale kulturmiljøråd. I tilfælde hvor særligt kulturarv og miljø vægtes højt, kan en bevaringsværdig bygning leve videre gennem nye lag og bygningstilføjelser. Nyskabende og talentfuld arkitektur kan være med til at understøtte og fremhæve bevaringsværdier og kvaliteter i de tilfælde, hvor der er tale om, at et potentiale skal frigives. Resultatet skal løfte bygningen, så den enten bibeholder sin nuværende bevaringsværdi eller højner den. I det følgende beskrives forskellige situationer, hvor bevaringsværdierne for særligt arkitektur, miljø og kulturarv er aktive medspillere for, hvilke løsninger der vælges i forhold til renovering og energiforbedring. På baggrund af værdierne viser eksemplerne en graduering af indgreb, der er acceptable indenfor det bevaringsværdige byggeri. Planloven Planloven siger, at energiforbedrende tiltag på en bevaringsværdig bygning bør foretages uden at det forringer den pågældende bygnings ydre fremtæden. Det vil sige, at når en bygning er udpeget som bevaringsværdig, er den som udgangspunkt undtaget de krav, der normalt stilles i bygningsreglementet i forhold til byggearbejder, der vil have en visuel indflydelse på de dele af en bygnings ydre, der er omfattet af den beskyttende planlægning eller udpegning. guides og eksempler Energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygningskultur DK. Bevaringsværdige bygninger - energiforbedring og indeklima. Indenrigs - og Socialministeriet. CITY

11 Eksempel villa i Køge Villa i Køge Rockwool foretog i samarbejde med DTU og Danfoss i 2004 en renovering af en smuk villa fra 1927 i Køge. Villaen er et eksempel på et Bedre Byggeskikhus opført i tegl og træ og med en proportionering og detaljering, der som udgangspunkt er vægtet højt og forudsat bevaret. På Rockwools hjemmeside (se boksen her på siden) står projektet nærmere beskrevet og særligt for dette eksempel, er der udført rapporter over forudsætninger, valg og en et års statusrapport. Projektet blev udført i Selvom det ikke er et af de nyeste renoveringer, bliver eksemplet stadig brugt som et gedigent bud på en renovering af et bevaringsværdigt hus, hvor forudsætningen har været ikke synlige indgreb, og hvor metoderne for energiforbedring var håndterbare. Der er foretaget følgende valg taget er efterisoleret indvendigt: På loft, i skråvægge og skunkrum. facader er sat i stand med tilsvarende materialer. På grund af høj vægtning af arkitektur foretages ikke synlig efterisolering af facaden. Der er indblæst isolering i hulmuren og isoleret indvendigt ved radiatornicherne /vinduesbrystninger. der er tætnet omkring vinduer og døre. oprindelige vinduer er sat i stand og forsynet med forsatsvinduer med energiglas. der er anvendt diffusionsåbne materialer og overflader. et ældre varmesystem er udskiftet og nye radiatorer sat op. FOTO: Rockwool A/S Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en situation, hvor oprindelig arkitektur er vægtet højt. Alle energiforbedringstiltag er ikke synlige. Eksemplet demonstrerer, at man på baggrund af en helhedsvurdering har fundet en løsning, der respekterer huset og samtidig opnår store energibesparelser. Det handler om at bruge oplagte muligheder og se, hvor lidt der skal til for at opnå besparelser, der er rentable. info renovering+af+30%e2%80%99er+hus

12 Eksempel Hiort Lorenzens Gade KBH Hiort Lorenzens Gade 15 i København Ejendommen ligger tæt på Assistens Kirkegård i København. Kvarteret er et typisk brokvarter med smukke, klassicistiske bygninger. Området er byfornyet og foruden at ligge tæt på Assistens Kirkegård, ligger ejendommen op til Den Grønne Sti. Den Grønne Sti er en hovedvej for cyklister i Frederiksberg og Københavns Kommune. Ruten har parkkarakter med enkeltstående trærækker og græsplæner som grønne oaser i et tæt, urbant miljø. Ejendommen er renoveret i forbindelse med byfornyelse i Ejendommen repræsenterer en tilstand, mange ældre karreejendomme i København var /er i og som gennem byfornyelse er blevet renoveret, energioptimeret og opdateret moderne behov. Derfor har ejendommen også fået nye wc / bad og køkkener med vandbesparende toiletter og armaturer og blevet tilsluttet fjernvarme. Der er foretaget følgende nyt skifertag og undertag. Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet loft. facader er sat i stand med tilsvarende materialer. På grund af høj vægtning af arkitektur foretages ikke synlig efterisolering af facaden. Der er isoleret indvendig ved vinduesbrystninger. der er tætnet omkring vinduer og døre. oprindelige vinduer er sat i stand, linoliebehandlet og forsynet med forsatsvinduer med energiglas og lyddæmpning. der er generelt anvendt diffusionsåbne materialer og overflader. nye installationer (el- og vand). Nyt varmesystem og radiatorer. Renoveringen er foretaget i Bygherrerådgiver er Jens Madsens tegnestue Aps og Rådgivende Ingeniørfirma J.J.BYG A/S. Bygherre er Københavns Kommune FOTO: Københavns Kommune Andre projekter Se boksen for mere info. Hvad viser eksemplet Eksemplet viser en pragmatisk tilgang til en energirenovering af en bevaringsværdig ejendom. Der er taget udgangspunkt i det eksisterende, både arkitektur og tilstand, og ud fra en helhedsvurdering er der fundet energioptimerende løsninger, der respekterer bygningens bevaringsværdi. Der er således foretaget ikke synlige istandsættelser og ændringer, der tilsammen giver energibesparelser. Handelshof Lange Reihe i Hamborg. Eksempel på bevaringsværdig, klassisk etageejendom, der med udgangspunkt i eksisterende arkitektur er blevet sat i stand, energirenoveret og ændret funktion fra kontor til bolig. Bygningen er efter sin opførelse i blevet tilføjet en ekstra etage, der ikke harmonerede resten af bygningen. I forbindelse med renoveringen blev denne erstattet af to etager med boliger / tagboliger. Mod gårdside er der føjet elevatortårn og delvist udvendigt isoleret. Ændringerne giver tilsammen et væsentligt løft i samspil med eksisterende. Se info Københavns Kommune. Teknik og Miljøforvaltningen. Center for Bydesign.

13 Eksempel Ryesgade 30 KBH Ryesgade 30A - C i København Der er foretaget følgende Ejendommen ligger i det centrale København, tæt på søerne. Kvarteret fremstår slidt og forholdsvist uhomogent med en blandet bebyggelse. Ryesgade 30A - C er en del af byfornyelsen og er et demonstrations- og innovationsprojekt baseret på behov for en bygningsfornyelse, hvor respekt for bevaringsværdier og øget brugerkomfort er målsætningen. Projektet viser brugen af blandt andet nye indvendige isoleringsmaterialer, kombineret med nyt varme- og ventilationsanlæg styret på baggrund af bruger adfærd og aktuelle behov. Der skal løbende evalueres på langtidsvirkningen og effekten af de nye metoder og materialer. Foruden renovering af den eksisterende bygning er der etableret tagboliger, tagterasser og solcelleanlæg på tagfladen. Projektet blev vinder af RENOVER prisen Anbefalingen fra projektets parter lyder, at et projekt af det omfang kræver lang tids planlægning, og bør indeholde en tilbundsgående analyse af ejendommens og kvarterets fulde potentiale. Til sidst er det vigtigt, at man giver processen og projektet tid nok. Renoveringen er foretaget i Arkitekt Rönby.dk og Krydsrum Arkitekter, ingeniør Falkon Rådgivende Ingeniører og Ekolab. Særlig rådgivning COWI og DTU. Bygherre er Drost Fonden. Se boksen for mere info. etablering af tagboliger. Herved isoleres eksisterende boliger samtidig med bæredygtig byfortætning. på grund af høj vægtning af arkitektur foretages ikke synlig efterisolering af facaden - dog udvendig isolering af brandmur mod nabo. Der er isoleret indvendigt med nyt, tyndt isoleringsmateriale. nye energivinduer i oprindelig stil. For at undgå spejlingseffekt i gaden er det yderste lag med trukket glas. Mod gårdside er det yderste lag med diamantglas for bedste lysindfald. solcelleanlæg på tagfladen i forbindelse med tagboliger. Anlægget er ikke synligt fra gadeog gårdside. nyt varmeanlæg og styret ventilationssystem. Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en tilgang til en bevaringsværdig bygning, hvor arkitekturen er vægtet højt, og hvor der er foretaget forsøg med både nye isoleringsmaterialer, teknologi i forhold til varme og energistyring og i forhold til borgerinddragelse og proces. Der er udført rapporter over projektet undervejs, hvor de forskellige processer og delkonklusioner er belyst som baggrund for en endelig renovering. FOTO: Københavns Kommune FOTO: Københavns Kommune info

14 Eksempel Elmehuset KBH Elmehuset i København Elmehuset i København er en af flere ens bygninger i det, der rummer De Gamles By. Byggeriet er fra slutningen af 1800tallet, og Elmehuset rummede tidligere et plejehjem. I 2010 ændredes funktionen til institution for børn og unge med særlige behov. Bygningen er af høj bevaringsværdi, og det har i forbindelse med en istandsættelse og konvertering til anden anvendelse været vigtigt at respektere ikke alene bygningens arkitektur men også den værdi, bygningen udgør i sin sammenhæng. Elmehuset var ved renoveringens start i teknisk dårlig stand, og man besluttede at udføre en gennemgående energirenovering. Renoveringen er foretaget i Bygherrerådgiver er KANT Arkitekter A/S og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniør. Bygherre er Københavns Kommune. Se boksen og note for mere info. Der er foretaget følgende taget er efterisoleret indvendigt: På loft, i skråvægge og skunkrum. Nye kviste tilsvarende de øvrige bygninger. facader er sat i stand med tilsvarende materialer. På grund af høj vægtning af arkitektur foretages ikke synlig efterisolering af facaden. Der er foretaget indvendig isolering af gavle. oprindelige vinduer er på grund af gennemgående for ringe stand og nye krav til funktion skiftet ud med nye i oprindelig stil. De nye er koblede vinduer: Udvendig med enkeltglas, / lavenergiglas og kitfals, indvendig dobbeltglas forsatsvindue med varme kanter. nye yderdøre med bedre isoleringsevne. der er anvendt diffusionsåbne materialer og overflader. nye installationer. Nyt ventilations- og varmesystem. FOTO: KANT Arkitekter A/S Hvad viser eksemplet Eksemplet viser hvorledes man kan ændre funktion, sætte i stand og energirenovere markant samtidig med, at hensynet til arkitektur og bevaringsværdi er vægtet højt. Nogle steder er der tilbageført, andre steder tilføjet nyt for at styrke ikke alene bygningen men også dens store betydning i sammenhængen. Ikke alle tiltag er således ikke-synlige, men valgene understøtter - med baggrund i de præmisser, der har været - den høje bevaringsværdi. NOTE KANT Arkitekter A/S udførte i 2012 en SBI rapport på baggrund af energirenoveringen af Elmehuset. Rapporten er en del af et internationalt forskningsprojekt: Co2ol Bricks Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments. Projektets formål er at dele viden og erfaringer i forhold til energirenovering og kulturarv. Se og info Københavns Kommune:

15 Eksempel Osramhuset KBH Osramhuset i København Der er foretaget følgende Osramhuset er fra ca og opført for lysfabrikken Osram. Fabrikken er et af de første betonelementbyggerier i Danmark. Bygningen er bevaringsværdig, og særligt gadefacaden fremstår med profileringer og elementer, der er unikke for bygningen, men som samtidigt også er kendetegnende for periodens stiludtryk. Husets renovering er en del af en større områdefornyelse. Bygningen fungerer i dag som kulturhus og er væsentlig for områdets identitet. renovering af tag - nye ovenlysvinduer. gadefacade - på grund af bevaringsværdig facade er der opsat indvendig forsatsvæg i energiglas i stueetage. 1.sal indvendig isolering. gårdfacade - udvendig isolering i stueetage, beklædt med paneler i stenuldsfibre med indarbejdet reliefvirkning, der i et forenklet udtryk minder om gadefacaden (se lille foto). 1.sal indvendig isolering. udvendig isolering af fundament. I forbindelse med renoveringen var det vigtigt at kombinere nye funktioner og behov med en renovering og en energioptimering, der tager hensyn til bygningens særlige bevaringsværdige elementer. Gadefacaden er unik - gårdfacaden i stueetage er derimod en blotlæggelse af en tidligere indvendig væg i forbindelse med nedrivninger i gården. De originale vinduer var i dårlig stand, og bygningen var før renoveringen nedslidt. Renoveringen er foretaget i Bygherrerådgiver er Tegnestuen T-plus og Wissenberg A/S ingeniørfirma. Andre rådgivere: PME El-rådgivning, Velux, Louis Poulsen og Rockwool. Bygherre er Københavns Kommune. Se boksen for mere info. nye vinduer i original stil, med lavenergiruder. nye installationer. Nyt ventilations- og varmesystem. Hvad viser eksemplet Eksemplet viser hvorledes man kan ændre funktion, sætte i stand og energirenovere samtidig med, at hensynet til arkitektur og kulturarv er vægtet højt. Ud fra en helhedsvurdering og en værdisætning er der foretaget valg, der er energioptimerende samtidig med, at de er brugt som arkitektoniske redskaber, der bevidst understøtter bygningens særlige karakteristika. FOTO: Aarhus Kommune FOTO: Aarhus Kommune info Københavns Kommune: kk.dk/2200kultur/osram husets-historie

16 Eksempel Godsbanen Aarhus Godsbanen i Aarhus Der er foretaget følgende 1923 blev godsbanegården anlagt i Skovgaardsgade og fungerede som centralt omdrejningspunkt for godstrafikken i Jylland. Funktionen ophørte i 2000, og anlægget er det største bevarede af sin slags i Danmark. Udover flere mindre bygninger består anlægget af en hovedbygning og to varehaller, vinkelret på hovedbygningen. De mest markante bygninger i området er bevaringsværdige, og særligt hovedbygningen er af høj bevaringsværdi. Administrationsbygningen / fast undertag og indvendig isolering. Spir og kviste sat i stand. facaderne er sat i stand med tilsvarende materialer. Oprindelige vinduer sat i stand og forsynet med forsatsvinduer med energiglas. Hallerne / fremstår i konstruktionen originalt. Den sydøstlige hal rummer en stor kunsthal. Den nordvestlige hal er indbygget kontor og projektrum efter rum i rum princippet. Her er foretaget følgende: Bygningerne er i dag ændret til kulturproduktionscenter, og projektet er en del af en større omdannelse af området til bynære funktioner. Ved renoveringen af bygningerne har det været vigtigt at respektere det samlede anlæg i forhold til arkitektur og kulturhistorie samt bevare stedest lidt rå industrikarakter. De forskellige bygninger er grebet forskelligt an alt efter bygningens bærende værdier og fremtidig funktion. Hovedbygningen er blevet restaureret og sat i stand og fremstår grundlæggende som oprindeligt. I hallerne har princippet været, at de nye funktioner skulle indføje sig som selvstændige enheder - rum i rum. Udover renoveringen af det eksisterende er der opført en ny bygning mellem hallerne, der i formsprog underordner sig det samlede anlæg mod Skovgaardsgade. Projektet er udført af Hans Ulrik Jensen A/S, E+N arkitekter A/S og 3xNielsen A/S. Se boksen for mere info. nyt rytterlys. Udvendig isolering på tag og rytterlys. Eksisterende bræddebeklædning. indvendig isolering på loft og vægge i de nye rum i rum funktioner. Udvendig isolering på væg mod ny bygning. isolering på gulv ovenpå eksisterende betondæk. Nyt betonlag lagt ovenpå. der er lagt stor vægt på styring af varme, el og ventilation i hele anlægget. Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en ændring af et anlæg, der består af flere bygninger med hver deres præmis og forventning til fremtidigt brug. Istandsættelse og optimering af bygningerne er grebet forskelligt an og viser, at man på baggrund af en helhedsvurdering finder løsninger, der er afstemt den enkelte bygning. FOTO: Aarhus Kommune Tiltagene går fra ikke synlige energioptimeringer til tiltag, der bevidst udnytter en mere fri situation til at isolere og opnå komfort. Andre projekter Fæstningens Materialgård i KBH / Warmings Tegnestue Aps. Projektet er et demonstrationsprojekt støttet af Realdania i forhold til at vise en konvertering og energioptimering af et fredet anlæg under hensyn til de enkelte bygningers forudsætninger og potentiale. Se og info

17 Eksempel Vestby beboerhus Horsens Vestby beboerhus Horsens Bygningen er opført som træværksfabrik i Bygningen er ikke bevaringsværdig men i forbindelse med et omfattende byfornyelsesprojekt og kvartersløft i et af Horsens udsatte kvarterer, blev det besluttet, at den gamle fabriksbygning skulle renoveres med henblik på fremtidig funktion som beboerhus. Indretningen skulle være egnet til forskelligt brug, og bygningens rå industrikrakater blev vurderet som et potentiale for en fleksibel og robust indretning. Bygningen var i meget dårlig stand inden renoveringen. For at bevare det industrielle og rå udtryk indvendigt, er isoleringen foretaget udvendigt. Isoleringen ligger som et nyt lag, der steder synliggøre de elementer, der fortæller om bygningens pragmatiske og tidstypiske industrikarakter. Der er foretaget følgende nyt tag med tagpap, isolering og etablering af tagterasse. murværk tætnet og sat i stand. Delvis udvendig isolering. Isoleringen er beklædt med en pladebeklædning, partielt forsynet med strækmetal. nye vinduer med energiglas. Sammenhængende vinduespartier dækket med store flader af energiglas - oprindelige karme og rammer fjernet. Herved bevares kig til det gamle murværk, den rå karakter fastholdes, og der skabes mulighed for større lysindfald i de bagvedliggende rum. nye installationer. Nyt ventilations- og varmesystem. Bygningen ligger altså uden for fokusområdet Bevaringsværdige bygninger 1-4 men er taget med på grund af sin værdi i sammenhængen og som eksempel på ældre industriarkitektur, der tilpasses anden funktion. FOTO: Tegnestuen Vandkunsten. Fotograf Adam Mørk Renoveringen er foretaget i Bygherrerådgiver er Tegnestuen Vandkunsten. Ingeniør Oluf Jørgensen A/S. Bygherre er Horsens Kommune. Se boksen for mere info. Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en (energi)renovering med udgangspunkt i eksisterende arkitektur og værdi i helheden. Bygningen er ikke bevaringsværdig, men har detaljer og et udtryk, der tildels bevares, tildels spilles videre på i nye arkitektoniske lag. Tilsammen giver det et løft af brug, bygning og kvarter. Andre projekter Hedebygade i KBH. Et større byøkologisk projekt realiseret i Et bykvartersprojekt med flere delprojekter, hvor der blandt andet blev tilført nye facadeudtryk mod gårdsiden i samspil med de ældre karrebygninger. Projektet er et demonstrationsprojekt i forhold til at bringe bæredygtighed ind i den ældre bygningsmasse. Der blev udført en evalueringsrapprt på projektet. Se og info

18 Alment boligbyggeri Der er et stort fokus på renovering af det almene boligbyggeri, og der er et bredt ønske om forbedrede boliger, der kan svare nutidens krav om komfort og moderne bekvemmeligheder. Mange ældre boligforeninger er karakteriseret ved hele bebyggelser med stor grad af sammenhæng mellem uderum og bebyggelsesdisponering. Det er vigtigt, at sammenhængende bebyggelser renoveres efter en samlet plan og sker ud fra en afvejning i forhold til ofte enkel arkitektur og energiforbedrende tiltag. I det følgende beskrives forskellige situationer, hvor vægtningen mellem arkitektur og helhed er med i vurderingen af løsninger i forhold til energiforbedring. Selvom der er størst fokus på efterkrigstidens parkbebyggelser, vises der også eksempler fra senere perioder og fra det senere montagebyggeri, hvor forudsætningerne og præmisserne er helt andre. guides og eksempler SBI 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser. Arkitektur og energirenovering - det murede etagebyggeri DAC Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940érne og 1950 erne. Bygningskultur DK. En guide samt en række faktablade, der skal gøre boligforeningerne i det almene byggeri fra efterkrigstiden opmærksomme på de mange kvaliteter i deres boliger. UFFESVEJ

19 Eksempel Bispeparken KBH Parkbebyggelser 1940 til 1960 De murede parkbebyggelser fra 1940erne og 1950erne er kendetegnet ved enkel, funktionalistisk arkitektur med få men karaktergivende detaljer, med stor grad af sammenhæng mellem uderum og bebyggelse. Bebyggelserne lider dog generelt under utidssvarende lejlighedsdisponeringer og ringe isoleringsgrad. Bispeparken i København Bebyggelsen er opført i og består af 8 blokke, der er tegnet af flere af datidens førende arkitekter. Blokkene er lidt forskellige i udtryk, men er tegnet efter fælles retningslinjer for blandt andet taghældning og materialevalg. Bebyggelsen er organiseret omkring et fællesområde, der spiller sammen med bebyggelsen. Der er foretaget følgende udskiftning af tag. efterisolering af skunk, hanebånd og skråvægge. indvendig efterisolering af brystninger. tætning - for at afhjælpe problemer med kuldebroer er altandækkene fjernet og genskabt med en ny stålkonstruktion og et fiberbetondæk. værnene i stål har fået den oprindelige røde farve. efterisolering af kviste. Forkanterne er trukket tilbage for at bevare det slanke udtryk set nedefra. Efter en værdisætning var udgangspunktet for istandsættelsen, at energiforbedringer skulle være usynlige. Arkitektur og samspillet med den øvrige bebyggelse er vægtet meget højt. FOTO: JJW Arkitekter Istandsættelsen er foretaget i Bygherrerådgiver er JJW Arkitekter og Danakon A/S ingeniørfirma. Bygherre er FSB Bolig. Se boksen for mere info. Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en renovering af en parkbebyggelse fra efterkrigstiden, hvor den enkle, oprindelige arkitektur og den store grad af sammenhæng med uderum og fællesarealer er vægtet højt. Der er således ikke gået på kompromis med det arkitektoniske udtryk men fundet løsninger, der bevarer, samtidig med at bygningens fysik og tilstand forbedres. Andre projekter Højstrupparken i Odense. Parkbebyggelse fra Et kommende demonstrationsprojekt støttet af Realdania og medfinansieret af Landsbyggefonden. Projektet indeholder et renoveringsprojekt, en renoveringsmanual og en pixibog med bud på det at energirenovere under hensyn til den oprindelige arkitektur i efterkrigstidens bebyggelser. info Arkitektur og energirenovering - det murede etagebyggeri fra 1920 til DAC. 25 eksempler på vellykket renovering. Grundejernes investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S

20 Eksempel Sprotoften Nyborg AB Sprotoften, afd. 2 i Nyborg Der er foretaget følgende Bebyggelsen er opført i Renoveringen omfatter to blokke af den samlede bebyggelse i Sprotoften. Bebyggelsen er et tidstypisk byggeri, der med tiden er blevet nedslidt i bygninger og uderum. I starten af 1980 og 1990 fik bygningerne plastikvinduer, og galve samt brystninger under vinduer mod vest blev udvendigt isoleret. Målet med den seneste renovering er særligt at optimere lejlighedsplanerne og gøre dem attraktive for en mere sammensat beboergrupe samt et løft af uderum og grønne arealer. Der er således ikke foretaget en egentlig energirenovering af bebyggelsen men en optimering af brug og standard med energimæssige sidegevinster. Istandsættelsen er inddelt i etaper. Udover sammenlægning og ændring af lejligheder er der foretaget følgende: nyt tag samt isolering. indvendig forsatsvæg i brytsningshøjde på vestfacaden (altanside). Gavlfacader isoleret udvendigt på ny og forsynet med skalmur. Nye fuger. hvide betonaltaner er sat i stand. Nye værn. etablering af elevatorer. I forbindelse med nyt tag er der sket en ændring fra ingen tagudhæng til et mindre udhæng. Dette er en væsentlig ændring i forhold til byggestilen, men samlet fremstår ændringen naturlig, idet trappetårn og nyt, indbygget elevatortårn visuelt samles. For at understøtte området er der planlagt et kulturhus, tegnet af SAHL Arkitekter. nyt ventilationssystem og decentralt varmesystem. FOTOS: SAHL Arkitekter A/S Istandsættelsen af afd. 2 er foretaget i Bygherrerådgiver er SAHL Arkitekter A/S og DAI arkitekter ingeniører A/S. Landskabsarkitekt Arkplan A/S. Bygherre er Andelsboligforeningen Sprotoften. Se boksen for mere info. Hvad viser eksemplet Eksemplet illustrerer en istandsættelse, der tager udgangspunkt i den oprindelige, enkle arkitektur. Bebyggelsen er ikke bevaringsværdig men et gedigent bud på en typisk bebyggelse fra perioden. Der er foretaget fravalg af udvendig isolering på de lange facader, primært af økonomiske hensyn, men med en bevidst gevinst i forhold til eksisterende arkitektur. De ændringer, der er synlige, er ikke alene foretaget med respekt for helheden men er samlet med til at styrke den. Andre projekter Birkeparken, Åbyhøj i Aarhus. / Rambøll DK A/S. 2nd chance. Bæredygtig energirenovering af det murede byggeri. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Idekatalog og inspiration. Beskrivelse af fire cases i forhold til eksisterende arkitektur, kulturarv, tilstand og beboersammensætning. info SBI 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser.

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger 10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger På grafen nedenfor ses energiforbruget pr. kvadratmeter for energimærkede bygninger fra 1900 og så til nu. Der er et kæmpe potentiale

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

energirenovering af klimaskærm

energirenovering af klimaskærm Guide energirenovering af klimaskærm - større bygninger scan koden og tilmeld dig vores nyhedsbrev Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 IndHOld IndlednIng...

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere