Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007"

Transkript

1 Indhold: Baggrund Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt I. Kommunalreformen II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klimaområdet IV. Styrket vand og naturindsats V. Økonomi VI. Påtegning Baggrund GEUS nuværende resultatkontrakt vedrører perioden Der er således et år tilbage af kontraktperioden. Resultatkontrakten er udformet som en rammekontrakt med udgangspunkt i GEUS vision, strategier, målsætninger og langsigtede strategiske satsninger. De årlige arbejdsprogrammer opstiller en række aktiviteter og resultatmål i overensstemmelse hermed. De langsigtede mål er defineret i 18 strategiske indsatsområder, hvoraf 14 er faglige og 4 vedrører organisations- og ledelsesudvikling. Inden for de sidste par år er der en række herunder udefra-kommende - beslutninger, der vedrører GEUS arbejde i Disse forhold kunne ikke forudses ved resultatkontraktens indgåelse i Der er derfor behov for at udarbejde et tillæg til resultatkontrakten, I overensstemmelse med Miljøministeriets effektiviseringsstrategi er der hidtil fastlagt etårige koncernmål for ministeriet samt ligeledes et-årige institutionsmål for den enkelte institution. Med virkning fra 2007 er begrebet institutionsmål erstattet af fastlæggelse af resultatmål og -krav på strategisk væsentlige områder inkl. institutionens bidrag til de etårige koncernmål For GEUS suppleres den 4-årige resultatkontrakt med fastlæggelse i nærværende tillægskontrakt af etårige resultatmål på nye, væsentlige områder inkl. Miljøministeriets koncernmål for Sammenhængen mellem GEUS indsats og koncernmålene er således: Koncernmål GEUS indsats Bemærkninger 1. Etablering af det nye Miljøministerium som en landsdækkende organisation 2. Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken 3. Sammenkobling af det nationale og internationale natur- og miljøpolitiske arbejde 4. Styrket vand- og naturindsats I. Kommunalreformen GEUS resultatmål vedrørende etablering af Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus indgår med de faglige opgaver i styrket vand- og naturindsat II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet IV. Styrket vand- og naturindsats For GEUS' vedkommende relateres aktiviteterne desuden til regeringens øvrige forskningspolitiske målsætninger Heri indgår bl.a. det faglige arbejde i GEUS Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus Grundlaget for GEUS arbejde er således gældende resultatkontrakt samt dette tillæg til resultatkontrakten. 1

2 I. Kommunalreformen Miljøministeriets koncernmål 1 Etablering af det nye Miljøministerium som en landsdækkende organisation har følgende strategiske mål: Fusions-processen som opfølgning på kommunalreformen er gennemført og fulgt op, således at det nye Miljøministerium udgør en effektiv og velintegreret, landsdækkende organisation. Miljøministeriets koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats har følgende strategiske mål: Regeringens styrkede vand- og naturindsats gennemføres omkostningseffektivt og til gavn for borgernes fritidsliv og Danmarks internationale vandmiljø- og naturforpligtelser. GEUS indsats i forhold til Miljøministeriets koncernmål 1 og 4 relaterer sig til GEUS resultatmål 1 Etablering af en fagligt velfungerende Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus Målet er at bidrage til at sikre den rette faglige viden i Miljøcentrene og samtidig sikre at Miljøcentrenes arbejde på grundvandsområdet sker på et ensartet grundlag. Endvidere bidrager GEUS til koncernmål 4 gennem iværksættelsen af Jupiter som fællesoffentlig database på grundvandsområdet, til gavn for både kommuner, regioner og Miljøcentre. GEUS har defineret følgende tre resultatmål relateret til kommunalreformen (resultatmål 1, 2 og 3): Resultatmål 1 Etablering af en fagligt velfungerende Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus Som et led i statens overtagelse af amtslige opgaver på miljøområdet er der udarbejdet en aftale mellem Miljøstyrelsen, Miljøministeriets Miljøcentre og GEUS om opgaver knyttet til den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, jf. Miljømålsloven, som angivet ovenstående skema. Det betyder at GEUS etablerede Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus. Opgavens indhold fremgår af vedlagte notat af 18. oktober 2005 GEUS programområde: Organisations og personaleudvikling Strategisk indsatsområde nr. I.1 Videreudvikling af organisationsformen Opgaven omfatter den resterende fysiske etablering, organisatorisk integrering i resten af GEUS, deling af arbejdsopgaver mellem Århus og København, sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, stillingsmæssig indplacering, etablering af samarbejdet med Statens Miljøcentre og Århus Universitet m.fl. Afdeling for Grundvandskortlægning fungerer som en integreret faglig afdeling i GEUS Afdeling for Grundvandskortlægning har et velfungerende praktisk samarbejde med Miljøcenter Århus 2

3 Resultatmål 2 Data på grundvandsområdet er lettilgængelige og sikre for alle brugere GEUS spiller en vigtig rolle i etableringen og driften af Danmarks Miljøportal, især hvad angår grundvandsdata. GEUS databaser bliver grundlaget for den fælles offentlige løsning på miljødatasiden på grundvand og vil være til rådighed for administrationen i knapt 100 kommuner, 5 regioner samt for staten. Denne opgave løses bl.a. i samarbejde med CFK, der har projektledelsen for Miljøportalen GEUS programområde: Organisations og personaleudvikling Strategisk indsatsområde nr. 1.1 GEUS data og kort på internettet Opgaven omfatter integration af "Jupiter" med et nyt fællesoffentligt brugerstyringssystem, idriftsættelse af web-faciliteter til udtræk og indlæsning af data fra decentrale brugere i miljøsektoren, videreudvikling af faciliteter til dataudveksling med Miljøportalen. Velfungerende dataindlæsning af kommuner, regioner, Miljøcentre og laboratorier i Jupiter databasen Øget brug af Jupiter databasen til opgaveløsning i kommuner, regioner og Miljøcentre. Resultatmål 3 Opretholdelse og etablering af gode samarbejdsrelationer i det nye Miljøministerium Etableringen af de 7 nye Miljøcentre stiller krav om etablering og fastholdelse af gode samarbejdsrelationer i det nye Miljøministerium. For GEUS er det væsentligt at samarbejdet på grundvands- og drikkevandsområdet etableres og udbygges med både Miljøcentre, styrelser og kommuner. GEUS programområder: Organisations og personaleudvikling Strategisk indsatsområde nr. I.1 Videreudvikling af organisationsformen GEUS programområde: Databanker og formidling Strategisk indsatsområde nr GEUS data og kort på internettet GEUS programområde: Vandressourcer Strategisk indsatsområde nr. 2.1 Geologisk og hydrologisk modellering i vandressourceforvaltning Strategisk indsatsområde nr. 2.3 Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet Opgaven omfatter etablering af gode kontakter mellem Miljøcentrene og Fagdatacenter for Grundvand og Boringer, samt de GEUS afdelinger der indgår i GEUS to programområder Vandressourcer og Databanker og formidling. GEUS hovedsamarbejdsopgaver med Miljøcentrene bliver den gebyrfinansierede grundvandskortlægning, den reviderede grundvandsovervågning og grundvandsmodellering, men det forventes at også andre samarbejdsrelationer vil opstå allerede i løbet af Gode samarbejdsrelationer mellem Miljøcentre, styrelser og GEUS om gebyrfinansieret kortlægning Retablering og drift af et revideret grundvandsovervågningsprogram Fortsat godt samarbejde i Styringsgruppen for Grundvand og velfungerende samarbejde mellem Styringsgruppen og Fagdatacentret for Boringer og Grundvand Miljøcentrene gør brug af grundvandsmodeller udviklet af, eller i samarbejde med, GEUS 3

4 II. Reorganisering af det danske forskningslandskab Miljøministeriets koncernmål 2 Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken har følgende strategiske mål: Miljøpolitikken hviler fortsat på et fagligt stærkt grundlag, idet tilvejebringelse af det vidensmæssige grundlag for miljøpolitikken tilpasses den ændrede organisering af sektorforskningen. GEUS indsatsområde Reorganisering af det danske forskningslandskab bidrager til koncernmål 2 idet målet er at Geocenter Danmark modellen skal medføre et bredere vidensgrundlag på miljøområdet. GEUS har defineret to resultatmål relateret til reorganisering af det danske forskningslandskab (resultatmål 4, og 5). Resultatmål 4 Udvikling af nye samarbejdsrelationer styrker GEUS rolle på det geologiske område Som en del af regeringens reorganisering af det danske forskningslandskab besluttede regeringen den 4. oktober 2006, at GEUS reorganiseres med en ny bestyrelse, at der fremsættes ny særskilt lov om institutionen i 2007, samt at Geocenter Danmark modellen realiseres hurtigst muligt i løbet af GEUS programområde: Organisations og personaleudvikling Strategisk indsatsområde nr. I.1 Videreudvikling af organisationsformen Udarbejdelse et forslag til Lov for GEUS med bemærkninger Udarbejdelse af et revideret udkast til Vedtægt for GEUS Udarbejdelse af en ny statut i samarbejde med Københavns Universitet og Århus Universitet Udarbejdes af en fælles strategi og forslag til nye konkrete fællesinitiativer Der fremsættes og vedtages et forslag til Lov om GEUS Der foreligger en revideret Vedtægt for GEUS En statut om samarbejdet mellem GEUS, Københavns Universitet og Århus Universitet er forelagt og tiltrådt af bestyrelserne i GEUS, KU og AU samt Miljøministeriets departementschef. GEUS, Københavns Universitet og Århus Universitet har udarbejdet en fælles strategi for Geocenter Danmark, som er godkendt i GEUS bestyrelse, og der er aftalt fælles initiativer i Geocentrets Chefkollegium. 4

5 Resultatmål 5 Synliggørelse af geologi-uddannelserne Etableringen af Geocenter Danmark har blandt andet som formål at samle kræfterne med henblik på at tiltrække flere studerende til geologi-uddannelserne. GEUS programområde: Databanker og formidling Strategisk indsatsområde nr.1.2 Populærvidenskabelig formidling fra Geocentret Det er aftalt med Københavns Universitet og Århus Universitet at igangsætte en række initiativer, der synliggør geologi-faget med mange muligheder for attraktiv jobs med henblik på at tiltrække flere studerende til faget på landsplan allerede i august Arbejdet koordineres med opfølgningen på Transport- og Energiministeriets udredningsarbejde vedrørende uddannelses- og forskningsstrategi indenfor olie- og gassektoren. Øget tilgang af studerende på geologi studiet i København og Århus 5

6 III. Nye initiativer på klima- og miljøteknologiområdet Miljøministeriets koncernmål 2 Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for miljøpolitikken har følgende strategiske mål: Miljøpolitikken hviler fortsat på et fagligt stærkt grundlag, idet tilvejebringelse af det vidensmæssige grundlag for miljøpolitikken tilpasses den ændrede organisering af sektorforskningen. Miljøministeriets koncernmål 3 Sammenkobling af det nationale og internationale natur- og miljøpolitiske arbejde har følgende strategiske mål har følgende strategiske mål: Miljøministeriet giver en ny retning på miljøpolitikken, så den på én gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne. GEUS indsatsområde Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet bidrager til Miljøministeriets koncernmål 2 og 3 bl.a. gennem ny viden om klimaforandringer gennem overvågning af indlandsisen og ved bidrag til koordinering og netværksdannelse på vandområdet. GEUS har defineret to resultatmål relateret til nye initiativer på klima- og miljøteknologiområdet (resultatmål 6 og 7). Resultatmål 6 Etablering af overvågning af indlandsisens randzone Miljøministeren har taget en række nye initiativer på klimaområdet, herunder vedr. klimaforandringer. Som led heri skal GEUS i løbet af 4 år etablere en systematisk overvågning af den grønlandske indlandsis med finansiering fra DANCEA-programmet. GEUS programområde: Natur og miljø Strategisk indsatsområde nr.5.2 Klimaforandringer - Overvågning og effekter Overvågningsprogrammet omfatter i 2007 etableringen af yderligere målestationer i forhold til de der er etableret i et pilotprojekt Der skal i perioden opstilles nye automatiske målestationer i 4 nye transecter i indlandsisens randområder, heraf afsluttes ét transect i Der påbegyndes udvikling af programmer til bedømmelse af isflydning, registrering af tidsserier fra overvågningen samt analyser af satellit- og flybilleder bl.a. fra nye flyvninger. Projektet koordineres med andre danske og udenlandske institutioner, der beskæftiger sig med overvågning af indlandsisen. Det første af 4 automatiske stationstransecter er opstillet og fungerer. Udvikling af programmer til bedømmelse af isflydning m.v. er igangsat. 6

7 Resultatmål 7 Bidrage til etablering af en strategisk forskningsdagsorden på vandområdet nationalt og internationalt samt bidrage til rammerne for en øget hjemtagning af EUforskningsmidler Miljøministeriets har som led i regeringens redegørelse for Miljøteknologi og udarbejdelse af en handlingsplan bidraget til etablering af Vandpartnerskaber. GEUS indgår i partnerskabsarbejdet samt i etableringen og udvikling af Forskningsplatformen Vand, hvor GEUS stiller formanden. Platformen er et netværk af forskningsinstitutioner, rådgivere, GTS, virksomheder og forsyninger. Derudover deltagelse i ledelsen af et VTU-bevilliget netværksprojekt vedrørende forbedret dansk deltagelse i EUforskningsprogrammer (EU-Vandnettet). GEUS programområde: Vandressourcer Strategisk indsatsområde nr. 2.3 Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet Netværksarbejdet i forskningsplatformen skal bl.a. udmøntes i en strategisk forskningsdagsorden, der er brugerdrevet og som identificerer områder, hvor forskning og innovation kan danne grundlag for nye ydelser, produkter eller virksomheder inden for vand, der er et af de prioriterede emner i ministeriets satsning på miljøteknologi. Gennemførelse af netværksaktiviteter i forhold til EU-vandnettet med det formål at sikre øget informationen og positionering af danske forskningsinstitutioner og virksomheder og dermed bidrage til øget dansk deltagelse i EU s programmer. GEUS har bidraget til effektive netværk, der har fremmet deltagelse af forskningsinstitutioner og andre aktører i dels nationale og dels EU-forskningsprogrammer, og som gennem bidrag til en strategisk forskningsdagsorden har belyst vandsektorens forskningsbehov. 7

8 IV. Styrkelse af vand- og naturindsatsen Miljøministeriets koncernmål 4 Styrket vand- og naturindsats har følgende strategiske mål: Regeringens styrkede vand- og naturindsats gennemføres omkostningseffektivt og til gavn for borgernes fritidsliv og Danmarks internationale vandmiljø- og naturforpligtigelser. GEUS bidrag til koncernmålet omfatter de forskningsprojekter der direkte kan henføres til koncernmålets fokusområder, samt de rådgivnings- og overvågningsopgaver der er rettet mod Miljøministeriet. Endvidere indgår den gebyrfinansierede grundvandskortlægning for GEUS vedkommende bl.a. via arbejdet i GEUS Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus. Herudover indgår projekter der fokuserer på kortlægning af marine habitater generelt og i relation til marine nationalparker. GEUS har defineret ét resultatmål relateret til Styrkelse af vand- og naturindsatsen Resultatmål 8 Bidrage til udvikling af en omkostningseffektiv grundvandskortlægning Grundvandskortlægningen indgår i statens opgaver som overordnet Vanddistriktsmyndighed. GEUS har oprettet en Afdeling for Grundvandskortlægning i Århus med blandt andet det formål: at optimere arbejdet omkring model- og metodeudvikling på grundvandsområdet, at sikre ensartede datastandarder, at sikre rationel kvalitetssikring og (gen)anvendelse af data, at sikre rådgivnings-kompetencer på ministerområdet, således at GEUS med sine samlede kompetencer kan bistå Miljøministeriets Miljøcentre i opgaveløsningen. GEUS programområde: Vandressourcer Strategisk indsatsområde nr. 2.1 Geologisk og hydrologisk modellering i vandressourceforvaltning Strategisk indsatsområde nr. 2.3 Naturlige og miljøfremmede stoffers udvaskning til og omsætning i grundvandet Integreret planlægning og forvaltning af grundvandsbeskyttelsen i kommuner (Integreret planlægning) Faglig koordinering af den landsdækkende zoneringsindsats, herunder støtte og rådgivning til Miljøcentrene og deltagelse i ERFA-grupper om geofysik, modellering og indsatsplanlægning, samt koordinering og udvikling af fagrelevante kurser for Miljøcentre og rådgivere Udarbejdelse af årsprogram for GEUS og Miljøcentrenes arbejde med gebyrkortlægningen Bistå Miljøcentrene med bygherrerådgivning i forbindelse med valg af rådgiver til løsning af gebyrkortlægningsopgaver Overvågning af grundvandets kvantitet, kvalitet og udvikling. Det nye koncept med en indikatorrapport på nettet videreudvikles. GEUS har bidraget med geologisk vejledning, standarder, modeller og data i forbindelse med den gebyrfinansierede grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Endvidere har GEUS opfyldt sin del af et revideret overvågningsprogram, samt gennemført GEUS opgaver vedrørende overvågning af grundvand i

9 V. Økonomi Den planlagte økonomi er angivet nedenfor efter samme retningslinjer som resultatkontrakt og arbejdsprogram inden for hver af de 4 indsatser I-IV. Økonomien er opgjort efter de projekter, der medvirker til realiseringen af koncernmålene. GEUS indsats Resultatmål Årsværk Omsætning II. I. Kommunalreformen Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klima og miljøteknologiområdet IV. Styrket vand- og naturindsats 1. Etablering af en fagligt velfungerende afdeling for Grundvandskortlægning i Århus 2. Data på grundvandsområdet er lettilgængelige og sikre for alle brugere 3. Opretholdelse og etablering af gode samarbejdsrelationer i det nye Miljøministerium 4. Udvikling af nye samarbejdsrelationer styrker GEUS rolle på det geologiske område 5. Synliggørelse af geologi-uddannelserne 6. Etablering af overvågning af indlandsisens randzone 7. Bidrage til etablering af en strategisk forskningsdagsorden på vandområdet nationalt og internationalt samt bidrage til rammerne for en øget hjemtagning af EU-forskningsmidler 8. Bidrage til udvikling af en omkostningseffektiv grundvandskortlægning 4,6 3,6 mio. kr. 3,6 3,3 mio. kr. 6,1 6,1 mio. kr. 15,8 9,4 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige forudsætninger for GEUS for Arbejdsprogram 2007 pr. 7. november 2006 Programområder Planlagt Årsværk antal Heraf ikke disponeret antal Planlagt omsætning Kkr. Heraf basismidler Kkr. Ekstern finansiering Kkr. Ekstern finansiering % Manglende indtjeningskrav Kkr. 1. Databanker og generel formidling % Vandressourcer % Energiråstoffer % Mineralske råstoffer % Natur og Miljø % I alt %

10

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

Integration mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Københavns Universitet og/eller Aarhus Universitet

Integration mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Københavns Universitet og/eller Aarhus Universitet 1 Den 24. august 2006 Integration mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Københavns Universitet og/eller Aarhus Universitet Videnskabsminister Helge Sander har ved brev af 22. juni 2006

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Nærværende notat er en kort opsummering af fase 1 og et input til den videre politiske beslutningsproces i forhold til evt. igangsætning af fase 2.

Nærværende notat er en kort opsummering af fase 1 og et input til den videre politiske beslutningsproces i forhold til evt. igangsætning af fase 2. 1 of 6 NOTAT Projekt Kolindsund - Fase 1 8. januar 2010 1. Indledning I foråret 2009 besluttede Nord- og Syddjurs Kommune et kommissorium for en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund - ii det

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Forspring til fremtiden Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Nyt syn - nye metoder Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) giver

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Baggrund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2009 (rev2. 17. april) Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning

På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning Resultaterne og fremtiden for grundvandskortlægningen efter 2015 Et stærkere samarbejde Grundvandskortlægningen fortsætter efter 2015, og Naturstyrelsen inviterer

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere