STUDIEPLAN INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER"

Transkript

1 STUDIEPLAN INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER

2 STUDIEPLAN FOR GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER 22. juni 2007 (TK)/ version 2 af 28. august 2007 Forbehold for ændringer INDHOLD GENERELT OM STUDIET Generelt om studiet, ny studieordning 3 Grunduddannelsens studieaktiviteter 2. semester 4 2

3 GENERELT OM STUDIET Grunduddannelsens semester, ny studieordning Grunduddannelsen er bygget op om tre studieelementer: Designprojekter, Designredskaber og Designteori. Designprojekter Designprojektet er det centrale element i uddannelsen. Det er her, du ved at arbejde med konkrete problemer lærer at formulere og analysere designfaglige problemstillinger, formgive samt visualisere og formidle designløsninger. Løsningerne bliver til i en proces, hvor du eksperimenterer og anvender designfagets arbejdsmetoder, redskaber og teknikker. Designredskaber I designredskaber skal du tilegne sig designfaglige redskaber, metoder og teknikker, som skal anvendes i designprojekterne. Designteori Designteori er en metodisk, analytisk disciplin. Den skal sætte dig i stand til at forstå og anvende akademisk analyse og metode. Studiets forløb Grunduddannelsen kvalificerer først og fremmest til at fortsætte studierne på overbygningsuddannelsen, men den giver principielt også mulighed for at søge ud på arbejdsmarkedet. Fra semester er grunduddannelsen bred i sin tilgang mens den fra semester supplerer fokus på almene kompetencer med en begyndende specialisering. Grunduddannelsen adskiller sig fra overbygningen ved relativt stramme rammer om studiet, som ikke tillader praktik, udveksling og linjeskift (kun mod dispensation på semester). Det skal sikre et godt grundlag for videre studier på den mere åbne og fleksible overbygningsuddannelse. Bedømmelse Ved afslutningen af hvert semester gennemføres der normalt en bedømmelse i hvert studieelement. Formålet med bedømmelsen er at dokumentere de kvalifikationer der er erhvervet ved uddannelsen. På grunduddannelsen gennemføres der en bedømmelse i hvert af de tre studieelementer efter hvert semester. Undtaget er designteori, der på 1. og 2. semester bedømmes samlet efter 2. semester. På 6. semester gennemføres der kun bedømmelse af designredskaber og 6. semestereksamensprojekt. På grunduddannelsen bedømmes begge semestrets projekter i designprojekter og bedømmelsen inkluderer også en skriftlig refleksion. Grunduddannelsen semester udløser ved beståelse af samtlige bedømmelser 180 ECTS-points. For at kunne fortsætte på overbygningen, skal den studerende have opnået samtlige 180 ECTS-points. Karakterer Studerende optaget i 2004 eller derefter bliver bedømt med karakter efter 7-trinsskalaen. Karakterer anvendes til bedømmelserne af designteori, designprojekter og 6. semester eksamen på grunduddannelsen. 3

4 Studieaktivitet Studieaktivitet vurderes samlet efter hvert semester. Studieaktiviteten skal godkendes. Godkendes studieaktiviteten ikke to semestre i træk eller tre semestre i alt på hele uddannelsen kan den studerende ikke fortsætte uddannelsen. PROJEKT 2:1 Visuel profilering Kommunikation og identitet Opgaveprojekt liniebunden orientering Indhold Projektarbejdet skal give den studerende en grundlæggende forståelse for det komplekse felt, der sætter rammerne for designløsninger inden for visuel kommunikation. Den studerende skal i løbet af projektperioden opnå en stadig større bevidsthed om, at visuelle udtryk bliver til i og lader sig afkode i en specifik socio-kulturel kontekst, og at det kræver kendskab til denne kontekst at kunne arbejde målrettet med disse koder. Der vil blive introduceret historisk til brandingen, samt til samtidige brandingstrategier. Desuden vil der blive introduceret til storytelling og til den historiske udvikling op igennem det 20. og 21. århundrede, hvor det markedsføringsmæssige fokus i stigende grad er flyttet fra produktets materialitet og funktionalitet til produktets immaterielle værdier. Forholdet mellem kommunikation og identitet er derfor ikke givet én gang for alle, men lader sig definere og redefinere i stadig skiftende kulturelle, sociale, samfundsog markedsmæssige perspektiver. Forløbet rejser spørgsmålet Hvad er visuel identitet? og indledes med en generel introduktion til identitetsbegrebet. Derudover vil der være særlig fokus på grafisk visuel profilering, herunder blandt andet begreberne branding, segmenter, markedsnicher, corporate identity og storytelling. En visuel identitet baseres på grafisk kommunikation gennem logo, farve, skrift og materialer. Der arbejdes videre med kommunikation af den visuelle identitet for at skabe en visuel profil. Projektets arbejdsforløb skal omfatte en metodisk proces inddelt i faser: Indsamling af information Udvikling af idéer Udformning af objekt Fremlæggelse. I forbindelse med projektet tilknyttes en underviser i designteori, som i samarbejde med projektunderviserne og de studerende vil bistå med at sætte designteori i forbindelse med projektet. En struktureret arbejdsmetode er grundlag for en kvalificeret løsning af designprojekter af begrænset omfang og kompleksitet. Den strukturerede arbejdsmetode skal formulere, analysere og begrunde problemstillinger ved brug af kunstneriske og teoretiske forståelser. Der sigtes mod den studerendes viden om og forståelse for grundlæggende arbejdsmetoder i almenhed, og praktisk erfaring i håndteringen af disse i forhold til egen læring. Projektet sigter endvidere mod at øge den studerendes forståelse for de forskellige samfundsmæssige, kulturelle og markedsøkonomiske faktorer, der virker ind på og bestemmer rammerne for den visuelle kommunikation. Den projektnære designteori søger at udvikle de studerendes evne til at argumentere for deres løsninger undervejs i beslutningsprocessen, og dokumentere dette som en integreret del af projektmaterialet. 4

5 Formål i forhold til uddannelsen Udvikling af analytiske processer til en struktureret arbejdsmetode, rettet mod et visuelt og kommunikativt udtryk. Og udvikling af den studerendes færdigheder i at anvende manuelle og digitale kommunikationsformer og redskaber, således der samtidig udvikles kompetencer i at håndtere et problemløsningsforløb. Den projektnære designteori sigter mod, at den studerende på et grundlæggende niveau kan forstå, vurdere og reflektere over teorier og metoder i relation til problemløsning inden for design i almenhed. Endvidere at den studerende kan analysere og vurdere teoretiske problemstillinger med henblik på at træffe og begrunde alment designfaglige beslutninger. Holdundervisning med undervisere og to temaansvarlige. Ved start udleveres plan for perioden. Opgavens løsning præsenteres på holdene. Hele aktiviteten dokumenteres i en mappe. Mappen skal indeholde løsning samt dokumentation for processen (skitser m.m.). Mappen forsynes med overskrifter der kort beskriver hvor vi er i aktiviteten, hvad vi skal se på og hvordan. Digitale processer og evt. digitale løsninger skal yderligere dokumenteres gennem print. Endvidere skal mappen indeholde en skriftlig refleksion for projektperioden (Studieordningen 36 og formkrav 47). Semestermapper til bedømmelse af 2. semester afleveres juni 2008, nærmere tid og sted følger. Ved alle bedømmelser fra 1. til og med 5. semester foretages bedømmelse i designprojekter på baggrund af en mappe. På Institut for Produkt arbejdes ikke med projektmappper, hvorfor projekterne på 4. og 5. semester afleveres i form af et produkt. Bedømmelsen i designprojekt for 2. semester, som ligger i juni, foretages med ekstern censur på skolen. Semesterets to projekter bedømmes og skal begge bestås for at udløse de 14 ECTS-point, som opnås ved bestået designprojekt på 2. semester. Krav til godkendelse af studieaktivitet: Tilstedeværelse og deltagelse i introduktioner, vejledninger, præsentationer, m.m. i følge plan for perioden. Kursusansvarlige og undervisere Jens Kruse (tema- og kursusansvarlig for projekt), Julie Sommerlund og Anne- Louise Sommer (tema- og kursusansvarlig for teori), Charlie Meaker, Eskil Hauchrog, Jens-Peter Kellermann, Nanna Herstad. Uge 6-9, (4-8/2 fælles orienteret /2 linie orienteret). 4/2 fælles introduktion i Festsalen. Der udleveres plan over perioden. 2. semesters lokaler i Bygning B. 5

6 FARVE 1-2 Farveregistrering og farveorden, farveudtryk Designredskaber Indhold I Farve 1 registreres, sorteres, analyseres og kommunikeres et farveområde. I Farve 2 analyseres, bearbejdes og udformes farveudtryk. Arbejdet ordnes og formidles gennem brug af farveterminologi. Formidlingen af idéer, analyser og deres bearbejdning anvender digital opsætning. Det forventes, at der opnås et fælles grundlag for forståelse af farveorden. Det forventes, at der opnås et fælles grundlag for farvekommunikation. Det forventes, at der opnås et fælles grundlag for visuel udformning af farveudtryk. Der forventes et grundlæggende kendskab til forudsætninger for farvekomposition. Formål i forhold til uddannelsen Redskaber til viden, forståelse og færdighed i at vurdere teorier og metoder i relation til almen farveregistrering, farveorden, farvekommunikation og farveudtryk samt beherske formgivning af problemstillinger i relation til dette på et grundlæggende niveau. Holdundervisning med fire undervisere. Ved start udleveres plan for perioden. Hele arbejdsprocessen fremlægges og dokumenteres i en mappe, som afleveres ved periodens slutning. Digitale processer og evt. digitale løsninger skal printes ud. Designredskaber bedømmes af holdets underviser på baggrund af dokumenteret aktivitet. ECTS-point udløses efter bedømmelsen bestået for samtlige designredskabsaktiviteter i semestret. 2. semesters samlede designredskaber udløser 9 ECTS-point. Krav til godkendelse af studieaktivitet: Tilstedeværelse og deltagelse i introduktioner, vejledninger, præsentationer, m.m. i følge plan for perioden. Kursusansvarlige og undervisere Eskil Hauchrog (kursus- og opgaveansvarlig), Birgitte Greve, Else Kallesøe, Peter Mackeprang. Farve 1: Uge 11, 2008 (10-14/3). Farve 2: Uge 13-14, 2008 (27/3-2/4). 2. semesters lokaler i Bygning B. 6

7 VÆRKSTEDSKURSER Valgfri orientering Designredskaber Indhold Kørekortkurser på et grundlæggende niveau. Periodens værksted er valgfri. Den studerende skal kunne håndtere at arbejde på et værksted hvor vedkommende har haft kursus, med henblik på at benytte udvalgte maskiner og funktioner ud fra kursets karakter. Formål i forhold til uddannelsen Den studerende skal vise grundlæggende viden, forståelse og færdighed for selvstændigt at kunne arbejde på et værksted med respekt for værkstedets maskiner og funktioner. Værkstedskursus. Den studerende skal efterfølgende vise grundlæggende viden, forståelse og færdighed for selvstændigt at kunne arbejde på et værksted med respekt for værkstedets maskiner og funktioner. Designredskaber bedømmes af holdets underviser på baggrund af dokumenteret aktivitet. ECTS-point udløses efter bedømmelsen bestået for samtlige designredskabsaktiviteter i semestret. 2. semesters samlede designredskaber udløser 9 ECTS-point. Den studerende skal kunne håndtere at arbejde på et værksted hvor vedkommende har haft kursus, med henblik på at benytte udvalgte maskiner og funktioner ud fra kursets karakter. Kursusansvarlige og undervisere Martin Pingel, Eskil Hauchrog (kursusansvarlige). Undervisere på værkstederne. Uge 10, 2008 (3-6/3). Se opslag på intranettet om udbud, holdinddeling og holdplacering. FORMKONSTRUKTION Volumen og rum Designredskaber 7

8 Indhold Opgaven er at opnå en grundlæggende forståelse for, hvad rumlig form er. Arbejdet har 3 dele: at skabe form ved eksperimenter, at forstå form ved analyse, at kommunikere forståelsen ved at tegne og sætte ord på. Arbejdet skal vise en innovativ tilgang til formgivning og forståelse for og evne til at analysere rumlige formers udtryk og anvendelse i begrebslig kontekst. Formål i forhold til uddannelsen Kurset sigter mod at give introducerende viden, forståelse og færdigheder i forskellige metoder til at skitsere rum og former og kommunikere dem til andre; og at en studerende opnår kompetence til at bidrage til samarbejdsrelationer. Holdundervisning med fire undervisere. Ved start udleveres plan for perioden. Hele arbejdsprocessen fremlægges og dokumenteres i en mappe, som afleveres ved periodens slutning. Digitale processer og evt. digitale løsninger skal printes ud. Designredskaber bedømmes af holdets underviser på baggrund af dokumenteret aktivitet. ECTS-point udløses efter bedømmelsen bestået for samtlige designredskabsaktiviteter i semestret. 2. semesters samlede designredskaber udløser 9 ECTS-point. Krav til godkendelse af studieaktivitet: Tilstedeværelse og deltagelse i introduktioner, vejledninger, præsentationer, m.m. i følge plan for perioden. Kursusansvarlige og undervisere Nanna Herstad, Jens-Peter Kellermann (kursus- og opgaveansvarlige), Charlie Meaker, Eskil Hauchrog. Uge 15-16, 2008 (7-9/4 og 14-17/4). 2. semesters lokaler i Bygning B. DESIGNTEORI Æstetikhistorie & Æstetikteori Indhold Kurset lægger sig i forlængelse af 1. semesters designteoretiske og designhistoriske overblik og breder perspektivet lidt ud til en introduktion af begrebet æstetik. Den første forelæsning vil præsentere begrebet generelt som filosofisk og politisk redskab, og give eksempler på, hvordan æstetikteoretiske problematikker stadig er dominerende i den aktuelle kulturdebat. De 8

9 efterfølgende forelæsninger vil give en historisk oversigt over de vigtigste positioner i æstetiskbegrebets udvikling, fra antikkens mimesis-begreb, over romantikkens kunstæstetik og til avantgardens æstetiske modkultur. Omdrejningspunktet vil være at tydeliggøre hvordan kunst, kunsthåndværk og design er praktikker der vokser ud af et fælles tankegods, og vise hvordan det er forholdet til æstetikbegrebet, der dels adskiller, dels sammensmelter dem. Her trækkes der tråde tilbage til 1. semesters designhistoriske oversigt. Der vil foreligge et kompendium med tekster til kurset. Til hver forelæsning skal der læses en eller flere tekster af et omfang på i alt ca. 20 sider. Teksterne er fortrinsvist på dansk, enkelte på engelsk. Det forventes, at læsegrupperne fra 1. semester bruges aktivt til at diskutere både teksterne og forelæsningernes indhold. I slutningen af semesteret afholdes en eksamensforberedende workshop med deltagelse af teoriundervisere fra 1. og 2. semester. Workshoppen skal ses i forlængelse af 1. semesters studieintroducerende forløb og leder op til den fælles bedømmelse. I forbindelse med workshoppen vil de 3 bedømmelsesemner blive offentliggjort og vi vil give gode råd i forbindelse med konkrete udarbejdelser af problemformuleringer, indkredsning af emner og litteratursøgning. Kursets mål er at give den studerende indsigt i grundlæggende æstetikteoretiske problematikker og forståelse for de filosofiske og politiske diskurser, der ligger bag formmæssige spørgsmål. Det forventes, at den studerende opnår en bevidsthed om kulturelle praktikkers historiske betingethed og kan skelne mellem de mest grundlæggende positioner. Formål i forhold til uddannelsen Kurset er et grundlæggende introducerende kursus, der giver den studerende en indledende, nuanceret forståelse for æstetikbegrebets betydning i et kulturelt felt i almindelighed, og for design i særdeleshed. Kurset er andet trin i den gradvise raffinering, der finder sted på grunduddannelsen, af den studerendes evne til på metodisk grundlag at reflektere over designfaget, formgivningen og designprocessen. Æstetikhistorie & Æstetikteori ligger i forlængelse af 1. semesters kursus Designhistorie & Designkultur (efteråret 2007) og afsluttes med en fælles bedømmelse. Kurset består af seks 2-timers forelæsninger for hele 2. semester. Derudover holdes en eksamensforberedende workshop ved kursets afslutning. Pensum danner sammen med pensum fra 1. semesters designteorikursus Designhistorie & Designkultur grundlag for bedømmelsen i designteori ultimo april Bedømmelsen i designteori efter 2. semester er en bunden, skriftlig 8-dageshjemmeopgave, hvor den studerende individuelt eller i en gruppe på op til 4 studerende besvarer et ud af 3 stillede spørgsmål. Opgaven bedømmes med karakter og ved ekstern censur, se Studieordningens 30, stk Godkendelse af studieaktivitet forudsætter aktiv deltagelse. 9

10 Undervisere og kursusansvarlig Louise Mazanti (kursusansvarlig) Per Galle Uge 13: Tirsdag d. 25. og onsdag d. 26. marts Uge 14: Torsdag d. 3. og fredag d. 4. april Uge 15: Torsdag d. 10. og fredag d. 11. april Alle dage kl Der er afsat tid til, at de studerende på egen hånd læser og diskuterer pensumteksterne i læsegrupperne. Bedømmelsesforberedende workshop: Mandag d. 21. april kl Festsalen PROJEKT 2:2 Materiale, funktion, form Produkt og materiale Opgaveprojekt valgfri orientering Indhold Den studerende skal gennem iagttagelser og studier af naturens fænomener, få indsigt i de muligheder naturen kan byde på som inspirationsgivende udgangspunkt i et designprojekt. Der skal idéudvikles og udformes produkter ved hjælp af undersøgelser og analyser af materiale, funktion og form. Den opnåede forståelse skal vises gennem arbejdet med den indhentede indsigts principper. I forbindelse med projektet tilknyttes en designteorilærer, som i samarbejde med projektunderviserne og de studerende vil bistå med at sætte designteori i forbindelse med designprocessen. At udvikle den studerendes evne til at udnytte designfagets materialer og teknikker. At udvikle den studerendes teoretiske analysearbejde via kendskab til designfagets kunstneriske og videnskabelige fundament samt et designhistorisk overblik. At forstå og have færdigheder i at idégenerere og udvikle produkter ud fra undersøgelser, analyser og eksperimenter med materiale, funktion og form. Der anvendes en proces bestående af fire faser. Den projektnære designteori søger at udvikle de studerendes evne til at argumentere for deres løsninger undervejs i beslutningsprocessen, og dokumentere dette som en integreret del af projektmaterialet. Formål i forhold til uddannelsen At den studerende håndterer undersøgelserne i et designprojekt gennem at strukturere en proces der omfatter teori, metode og praksis. At den studerende selvstændigt formulerer analyser og begrunder og argumenterer for en teoretisk og kunstnerisk udformet problemstilling. Den projektnære designteori sigter mod at bidrage til, at den studerende på et grundlæggende niveau kan forstå, vurdere og reflektere over teorier og metoder i 10

11 relation til problemløsning inden for design i almenhed. Endvidere at den studerende kan analysere og vurdere teoretiske problemstillinger med henblik på at træffe og begrunde alment designfaglige beslutninger. Holdundervisning med fire undervisere og to temaansvarlige. Ved start udleveres plan for perioden. Opgavens løsning præsenteres på holdene. Hele aktiviteten dokumenteres i en mappe. Mappen skal indeholde løsning samt dokumentation for processen (skitser m.m.). Mappen forsynes med overskrifter der kort beskriver hvor vi er i aktiviteten, hvad vi skal se på og hvordan. Digitale processer og evt. digitale løsninger skal yderligere dokumenteres gennem print. Endvidere skal mappen indeholde en skriftlig refleksion for projektperioden (Studieordningen 36 og formkrav 47). Semestermapper til bedømmelse af 2. semester afleveres juni 2008, nærmere tid og sted følger. Ved alle bedømmelser fra 1. til og med 5. semester foretages bedømmelse i designprojekter på baggrund af en mappe. På Institut for Produkt arbejdes ikke med projektmappper, hvorfor projekterne på 4. og 5. semester afleveres i form af et produkt. Bedømmelsen i designprojekt for 2. semester, som ligger i juni, foretages med ekstern censur på skolen. Semesterets to projekter bedømmes og skal begge bestås for at udløse de 14 ECTS-point, som opnås ved bestået designprojekt på 2. semester. Krav til godkendelse af studieaktivitet: Tilstedeværelse og deltagelse i introduktioner, vejledninger, præsentationer, m.m. i følge plan for perioden. Kursusansvarlige og undervisere Else Kallesøe (tema- og kursusansvarlig for projekt), Per Galle (tema- og kursusansvarlig for teori), Charlie Meaker, Rasmus Fenhann, Jens-Peter Kellermann, Nanna Herstad. Uge 18-22, 2008 (2-30/5 fælles orienteret). 2/5 fælles introduktion i Festsalen. Der udleveres plan over perioden. 2. semesters lokaler i Bygning B. 11

STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER

STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER 1 STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN INDHOLD GENERELT OM STUDIET Grunduddannelsens

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Fagbeskrivelse. 09.09.14 Engelsk fagtitel Design Project/Teamwork Fagansvarlig Peter Barker Sprog Engelsk Fagnummer KI1DT--KME

Fagbeskrivelse. 09.09.14 Engelsk fagtitel Design Project/Teamwork Fagansvarlig Peter Barker Sprog Engelsk Fagnummer KI1DT--KME Page 1/1 Designprojekt/Teamwork Industrielt design, 1. år Designprojekt 10 09.09.14 Design Project/Teamwork Peter Barker Engelsk KI1DT--KME I dette forløb vil de studerende lære om værdien og relevansen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER

STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 4.-6. SEMESTER OVERBYGNINGS-UDDANNELSEN 7.-10. SEMESTER 1 STUDIEPLAN 2006-07 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN INDHOLD _ GENERELT OM STUDIET Grunduddannelsens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 6. SEMESTER

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 6. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 6. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 6. SEMESTER 22. juni 2007 (TK)/ version 2 af 28. august 2007 Forbehold

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Undervisere: Professor Mie Buhl, adjunkt Stine Ejsing-Duun Kursusperiode: 24.1. 2013 14.6.2013 ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere