Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder"

Transkript

1 Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 4, 9, stk. 2, 11, stk 1 og 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder, fastsættes: Kapitel 1 Betingelser for at indgå aftale og opnå tilskud 1. Der kan gives statstilskud til delvis dækning af virksomhedens PSO-betaling til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af 8, stk.1, nr. 1-5, i lov om elforsyning til virksomheder, der er registreret efter momsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre effektivisering af virksomhedens energiforbrug. Stk. 2. En virksomhed kan ansøge om at indgå aftale om energieffektivisering, hvis den har produktionsenheder med hovedaktiviteter, der er omfattet af de NACE-koder, der er nævnt i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Stk. 3. Aftale efter stk. 2 skal omhandle energiledelse, særlige undersøgelser m.v., energieffektiviseringer og gennemførelse af disse. Aftalen indgås for den energi, der forbruges på den eller de tilskudsberettigede produktionsenheder. Stk. 4. Virksomhedens ansøgning om at indgå aftale om energieffektivisering indsendes til Energistyrelsen. Ansøgningsmateriale skal indsendes som elektronisk post. Stk. 5. Energistyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne efter stk. 1 og 2 er opfyldt. 2. Forinden en virksomhed kan indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal den have udarbejdet og implementeret et energiledelsessystem efter reglerne i kapitel 2. Med udgangspunkt i energiledelsen skal virksomheden udarbejde et oplæg til forhandling om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde, jf. reglerne i kapitlerne 3 og 4. På grundlag af oplægget til forpligtelser forhandles aftalen om energieffektivisering, som indgås efter reglerne i kapitel 5. Stk. 2. En virksomhed, der er berettiget til at indgå aftale efter 1, kan underskrive en hensigtserklæring efter reglerne i kapitel 8 om at indgå aftale og dermed opnå betinget tilsagn om tilskud til PSO-betalingen, mens aftalen er under forberedelse. 3. Energistyrelsen kan beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, uanset bestemmelsen i 2, kan indgå fællesaftale efter reglerne i kapitel 7. Stk. 2. Den enkelte virksomhed skal tiltræde en fællesaftale, for at Energistyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud. 4. Når der er indgået aftale med virksomheden efter reglerne i kapitel 5 og kapitel 7, meddeler Energistyrelsen tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9. Kapitel 2 Energiledelse 5. Virksomheden skal udarbejde og implementere et energiledelsessystem. Energiledelse er den del af virksomhedens ledelsesopgaver, der aktivt styrer virksomhedens energiforhold for at sikre, at energien udnyttes effektivt, herunder at identificere mulighederne for at gennemføre energibespa-

2 relser og -effektiviseringer. Energiledelsessystemet skal omfatte energiproduktion og forbrug i den eller de af virksomhedens produktionsenheder, der er omfattet af aftalen. Stk. 2. Energiledelsessystemet skal før aftaleindgåelsen have opnået certifikat af et certificeringsorgan. Certificeringen af energiledelse i aftalevirksomheder skal ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel Virksomhedens energiledelse skal overholde kravene i»iso Energiledelsessystemer - Krav og vejledning«og kravene i Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«. Stk. 2. Gældende energiledelsesstandard og Energistyrelsens kravsspecifikation indføres ikke i Lovtidende. Stk. 3. Gennemsyn af»iso Energiledelsessystemer - Krav og vejledning«kan ske hos Energistyrelsen. Standarden kan også købes hos Dansk Standard. Energistyrelsens kravsspecifikation findes på Energistyrelsens hjemmeside Kapitel 3 Aftaleforhandling 7. I aftaleforhandlingerne fastlægges indholdet af aftalen på baggrund af et oplæg fra virksomheden. 8. Med udgangspunkt i energiledelsessystemet udarbejder virksomheden et oplæg til forhandling med Energistyrelsen om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde. Oplægget skal være egnet som grundlag for Energistyrelsens vurdering af de energimæssige forhold i virksomheden og af energiledelsessystemets elementer vedrørende energipolitik, indsats og mål. Oplægget udarbejdes efter reglerne i dette kapitel. 9. Oplægget skal indeholde de forudsætninger, som forpligtelserne er baseret på vedrørende det energiforbrugende udstyr samt tekniske, produktionsmæssige og lignende forhold, herunder eventuelle planlagte ændringer i disse forudsætninger. Stk. 2. I oplægget redegøres for de aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., som virksomheden ønsker at gennemføre i aftaleperioden, opdelt på energiforbrug til proces, til hjælpeprocesser og rumvarme. Stk. 3. Oplægget skal indeholde en nøje beskrivelse af, hvornår og hvorledes de energibesparende og -effektiviserende aktiviteter foreslås gennemført. 10. Til brug for forhandlingerne indsender virksomheden: 1) Beskrivelse af energiledelsessystemet. 2) Oplæg til aftale om energieffektivisering. 3) Certifikat fra certificeringen af energiledelsessystemet. Rapport fra certificeringsaudit eller overvågningsaudit skal være sket inden for de seneste 12 måneder. Rapporten skal bl.a. vurdere virksomhedens oplæg til aftale, herunder de særlige undersøgelser, som indgår i virksomhedens aftaleoplæg. Stk. 2. Kravene til beskrivelse af energiledelsessystemet, oplæg til aftale, og indsendelse af rapportmateriale m.v. fremgår af Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«. Stk. 3. Energistyrelsen kan til brug i forhandlingerne kræve yderligere oplysninger fra virksomheden.

3 Kapitel 4 Forpligtelser i aftalen 11. Aftalen mellem virksomheden og Energistyrelsen om energieffektivisering skal indeholde de forpligtelser, der er nævnt i dette kapitel. Dokumentation for overholdelse af forpligtelser i aftalen sker ved indberetninger, der skal følge Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«, samt ved indsendelse af rapport fra certificerings- eller overvågningsaudit, jf. kapitel Virksomheden skal i aftalens løbetid benytte og vedligeholde det implementerede energiledelsessystem. 13. Virksomheden skal i aftalens løbetid gennemføre aftalte særlige undersøgelser m.v. Hensigten med en særlig undersøgelse et at identificere konkrete, dokumenterbare energieffektiviseringer på baggrund af en gennemgribende analyse af energiforbruget til en proces eller et anlæg, eller at foretage en analyse af de overordnede produktions- eller energisystemer, som har fokus på, om det på sigt vil være muligt at nedbringe energiforbruget ved indførelse af ny teknologi eller ændrede metoder. 14. Virksomheden skal gennemføre energibesparelser, som har en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. Denne forpligtelse gælder det elektricitetsforbrug, der får statstilskud til dækning af virksomhedens PSO-betaling. Energibesparelsen kan eksempelvis være identificeret ved implementering og anvendelse af energiledelsessystemet. Endvidere skal virksomheden gennemføre energieffektiviseringsprojekter, som identificeres via særlige undersøgelser, hvis tilbagebetalingstiden er under 5 år. Herudover skal virksomheden gennemføre energieffektiviseringsprojekter, som identificeres via særlige undersøgelser og gennemføre elektricitetseffektiviseringsprojekter, som identificeres via eksempelvis særlige undersøgelser eller energibevidst indkøb eller projektering, hvis tilbagebetalingstiden for merinvesteringen ved det energieffektive anlæg er under 5 år. Stk. 2. Ved beregning af tilbagebetalingstider anvendes afgiftsbelagte energipriser, dvs en pris, som er summen af virksomhedens faktiske indkøbspris for energien med tillæg af elektricitetsafgift, PSO-betaling, kuldioxidafgift, energiafgift, NOx-afgift og svovlafgift efter eventuel afgiftsgodtgørelse. Stk. 3. Ved beregning af tilbagebetalingstiden indgår energibesparelsen og øvrige eventuelle driftsbesparelser, herunder vedrørende bemanding, vedligehold og reduceret materiale og råvareforbrug. Eventuelt salg af energibesparelsen og investeringstilskud indgår ikke i beregning af tilbagebetalingstiden. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog kun, såfremt de pågældende anlæg har en levetid, der går ud over tilbagebetalingstiden. Stk. 5. Fritagelse for gennemførsel af energibesparende foranstaltninger kan ske i overensstemmelse med Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«. 15. Virksomheden skal i aftalens løbetid og ved aftalens udløb. indberette virksomhedens energiforbrug og -anvendelse, samt at den har gennemført forpligtelserne i aftalen. Stk. 2. Indberetninger sker i henhold til Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«. Stk. 3. Virksomheden skal mindst en gang årligt efter aftaleindgåelse få et certificeringsorgan til at efterprøve, at virksomheden overholder aftaleforpligtelserne, herunder at virksomheden benytter og vedligeholder energiledelsessystemet.

4 16. Enhver, der modtager tilskud efter reglerne i kapitel 9, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. Kapitel 5 Aftalen 17. I aftalen fastlægges, hvilke energieffektiviserende aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., virksomheden skal gennemføre, samt inden for hvilke frister, det skal ske. Aftalen fastlægger virksomhedens øvrige forpligtelser efter reglerne i kapitel 4, herunder hvornår den i 15, stk. 3, nævnte efterprøvning skal foregå. Når der er opnået enighed om forpligtelserne, kan der indgås aftale om deres gennemførelse. På dette grundlag kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9. Stk. 2. Aftalen indgås inden udløb af den af Energistyrelsen fastsatte frist, jf. 25, stk. 2, og maksimalt for en treårig periode fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. 26, stk. 1. Stk. 3. I aftalen indgår blandt andet vilkår om mulighed for genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt. Ændring af forudsætninger, som har betydning for, om en aktivitet indgår i forpligtelserne eller ej, betragtes som væsentlige. Stk. 4. Såfremt der skal gennemføres særlige undersøgelser og projekter m.v., jf. 9, stk. 2, fastlægges det i aftalen, hvordan de aktiviteter, der er identificeret i undersøgelserne, gennemføres i aftaleperioden. Stk. 5. Der fastsættes endvidere i aftalen nærmere bestemmelser vedrørende fortrolighed med de oplysninger, som Energistyrelsen modtager om virksomhedens forhold, om tilbagebetaling af tilskud, jf. kapitel 10 og om straffebestemmelser, jf. kapitel 14, m.v. 18. I aftalen fastsættes nærmere bestemmelser om, hvorledes opsigelse kan ske, om misligholdelse, m.v. Kapitel 6 Certificering 19. Energiledelsessystemets opbygning og implementering efter kapitel 2 skal certificeres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af energiledelse af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet indestår herved over for myndighederne for, at kravene til energiledelsessystemets opbygning og implementering er overholdt. Stk. 2. Akkrediteret certificering sker i forbindelse med aftaleindgåelse og omfatter i øvrigt mindst en årlig certificerings- eller overvågningsaudit. Stk. 3. Certificeringsorganet skal opfylde retningslinjer for akkreditering til certificering af energiledelsessystemer udstedt af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond. Stk. 4. Energistyrelsen kan undtagelsesvist afvise at lægge et certifikat eller en overvågningsaudit til grund for sagsbehandlingen. 20. En certificeret virksomhed skal fremsende rapporter fra certificeringsaudit og overvågningsaudit til Energistyrelsen efter retningslinjerne i Energistyrelsens»Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«

5 Kapitel 7 Særlige regler for fællesaftaler 21. Uanset bestemmelserne i kapitlerne 2-6 kan Energistyrelsen beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, kan indgå aftale på grundlag af fællesforpligtelser om energieffektivisering efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Virksomheder, der ønsker at indgå en fællesaftale, skal udarbejde oplæg til fællesforpligtelser. I fællesforpligtelserne fastlægges generelle retningslinjer for energieffektivisering, herunder eventuelt opstilling af retningslinjer for fælles tilpasset energiledelse og gennemførelse af fælles særlige undersøgelser i virksomhederne. Hovedvægten lægges på det tilskudsberettigede elektricitetsforbrug. Kravene til oplægget til fællesforpligtelserne svarer til kravene i kapitlerne 2-4. Stk. 3. Indholdet i fællesforpligtelserne fastlægges ved forhandling med Energistyrelsen. Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til kontrol og til verifikation eller certificering. Stk. 5. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til opkrævning af betaling til kontrol og verifikation. Stk. 6. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at en fællesaftale tiltrædes af den enkelte virksomhed. 22. Oplæg til fællesforpligtelser skal verificeres eller certificeres, jf. 21, stk. 4. Kapitel 8 Tilsagn om betinget tilskud 23. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, kan opnå tilsagn om betinget tilskud ved at afgive en hensigtserklæring om at indgå aftale med Energistyrelsen. Virksomheden forpligter sig dermed til snarest at implementere et energiledelsessystem samt udarbejde et oplæg til aftale m.v., jf. kapitlerne 2-4. Stk. 2. Hensigtserklæring afgives på en formular, der er godkendt af Energistyrelsen. Formularen findes på Energistyrelsens hjemmeside Hensigtserklæringen skal indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Stk. 3. Når Energistyrelsen har modtaget en hensigtserklæring fra en virksomhed, som ønsker at indgå aftale, jf. 1, stk. 2, underretter Energistyrelsen Energinet.dk, som iværksætter udbetalingen af det betingede tilskud, forudsat at Energistyrelsen finder, at virksomheden er tilskudsberettiget. Stk. 4. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale efter bestemmelserne i kapitel 7, kan afgive hensigtserklæring på tilsvarende vis. 24. En virksomhed, som beslutter ikke at indgå aftale efter at have underskrevet en hensigtserklæring om at indgå aftale om energieffektivisering, skal straks meddele dette til Energistyrelsen. 25. Tilskud, som er modtaget på grundlag af en hensigtserklæring, skal betales tilbage efter reglerne i kapitel 10, hvis virksomheden ikke overholder de vilkår og forpligtelser, der fremgår af hensigtserklæringen eller af Energistyrelsens tilsagn om betinget tilskud. Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter fristen for indgåelse af aftale om energieffektivisering. Aftalen skal indgås senest 10 måneder regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen. Stk. 3. Virksomheden kan vælge, hvornår tilsagnsperioden skal begynde. Tilsagnsperioden kan dog ikke begynde tidligere end ved Energistyrelsens modtagelse af den underskrevne hensigtserklæring.

6 Kapitel 9 Tilsagn om og udbetaling af tilskud 26. Energistyrelsens tilsagn om tilskud gælder maksimalt for en periode af 3 år, regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. 25, stk. 3. Stk. 2. Tilskudspuljens størrelse fastsættes årligt på Finansloven. Tilskuddet udgør maksimalt 85 pct. af den del af PSO-betalingen, der ydes til støtte af elproduktion baseret på vedvarende energi i medfør af 8, stk. 1, nr. 1 5 i lov om elforsyning. Tilskudsberettigede virksomheder vil i tilskudsårene modtage samme ørebeløb per kwh i støtte. Tilskuddet ydes til hele elektricitetsforbruget i virksomheders tilskudsberettigede produktionsenheder forudsat, at virksomheden betaler fuld PSO-betaling af dette elforbrug. Stk. 3. Der ydes ikke tilskud til PSO-betalingen af elektricitet, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden. 27. Tilskuddet udbetales af Energinet.dk med det beløb, der overstiger minimumsgrænsen efter stk. 2. Tilskuddet kan udbetales månedligt. Stk. 2. Tilskud opgjort efter 26, stk. 2, udbetales med det beløb, der overstiger kr. Hvis en virksomhed har flere aftaler, udgør minimumsgrænsen kr. årligt pr. aftale. Hvis virksomheden indgår en samlet aftale, udgør minimumsgrænsen kr. årligt. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en fællesaftale, jf. kapitel 7, udbetales uden fradrag. 28. Overstiger det årligt udbetalte tilskudsbeløb kr., skal virksomheden årligt tilsende Energistyrelsen en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor m.v., der attesterer, at grundlag m.v. for tilskuddet er korrekt opgjort. Erklæringen skal indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Energistyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisionen i en revisorinstruks samt fastsætter frist for modtagelse af revisorerklæringer. Stk. 2. Energistyrelsens modtagelse af revisorerklæringer, jf. stk. 1, er en betingelse for at opnå tilskud. Kapitel 10 Tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 29. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at en aftale om energieffektivisering ophæves, hvis 1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud, 2) tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for ansøgnigen om tilsagn eller udbetaling af tilskud, 3) tilskudsmodtageren ikke efterkommer Energistyrelsens anmodning om at afgive oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes, jf. 16, eller 4) betingelserne for at yde tilskud ikke længere er til opfyldt, herunder ved at aftalen ikke overholdes. 30. Opsiger virksomheden aftalen, eller ophæves aftalen efter 29, bortfalder Energistyrelsens tilsagn om tilskud. Energistyrelsen kan bestemme, at allerede ydede tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales efter opsigelse eller ophævelse af aftalen. Stk. 2. Såfremt en aftale opsiges eller ophæves, kan tilskuddet dog kun kræves tilbagebetalt fra den seneste godkendelse, jf. 36, medmindre der er afgivet urigtige oplysninger.

7 Stk. 3. Energinet.dk afkræver virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Stk. 4. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til Energinet.dk, tillægges renter efter rentelovens 5, stk. 1 og Såfremt det konstateres, at der er ydet et for stort eller uberettiget tilskud, afkræver Energinet.dk virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til Energinet.dk, tillægges renter efter rentelovens 5, stk. 1 og For tilbagebetalingen af for meget udbetalt tilskud hæfter den, der som ejer, forpagter eller på anden vis driver virksomheden for egen regning. Kapitel 11 Kontrol og regnskabsbestemmelser m.v. 33. Virksomheder, som modtager tilskud, skal kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser til dokumentation af elektricitetsforbruget således, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilskudsbeløbet. Stk. 2. Materialet skal opbevares i 5 år efter tilskudsårets udløb. 34. Energistyrelsen kan uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation til brug for udførelse af tilsyn 1) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr, 2) på virksomheden eller sammenslutningens lokaler gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data. Stk. 2. Indehavere og ansatte i virksomheden og sammenslutningen skal yde fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med tilsynets udførelse. Stk. 3. Leverandører af elektricitet skal på begæring meddele Energistyrelsen oplysning om lagrede data for måling og afregning af elektricitet. Energistyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for tilsynet, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af lagrede data for måling og afregning af elektricitet. 35. Energistyrelsen offentliggør oplysninger om tilskudsmodtager og tilskudsbeløb i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler, herunder punkterne i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Kapitel 12 Godkendelse 36. Energistyrelsen godkender aftalens vilkår og forpligtelser. Stk. 2. Energistyrelsen godkender endvidere virksomhedens indberetning ved aftalens udløb, jf. 15, stk. 1. Stk. 3. Mindst en gang årligt efter aftaleindgåelsen udføres en certificerings- eller overvågningsaudit. Rapporten fra denne audit sendes til Energistyrelsen, som på baggrund af rapporten og even-

8 tuelt andet indberetningsmateriale godkender, at virksomheden har overholdt aftaleforpligtelserne frem til audittidspunktet. Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav for fællesaftalers godkendelse. Kapitel 13 Klager m.v. 37. Energistyrelsens afgørelser efter 1, stk. 5 om virksomheden er registreret efter momsloven og om virksomheden opfylder betingelserne i 1, stk. 2, afgørelser efter 26 vedrørende opgørelse af tilskudsgrundlaget og afgørelser efter 29 og 30, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelser truffet af Energiklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden. Stk. 3. Energistyrelsens afgørelser kan, bortset fra klager efter stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 14 Straffebestemmelser 38. Den, der groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud eller den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 16 eller 33 i denne bekendtgørelse eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 2. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 15 Ikrafttrædelse m.v. 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. yy Energistyrelsen, den zz.xxi 2015 Stig Uffe Pedersen /Morten Pedersen

UDKAST Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

UDKAST Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder UDKAST Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 4, 9, stk. 2, 11, stk. 1 og 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder

Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder BEK nr 1229 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2506/1234-0001

Læs mere

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION 18. NOVEMBER 2015 KRAVSSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse A. Indledning... 1 B. Oversigt over aftaleforløb

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION. 18. NOVEMBER 2015 Rev. 2

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION. 18. NOVEMBER 2015 Rev. 2 Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION 18. NOVEMBER 2015 Rev. 2 KRAVSSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse A. Indledning... 1 B. Oversigt over

Læs mere

Forslag. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

Forslag. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder 2014/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, energi- og bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5004/5012-0004 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012 Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering April 2012 1 Forord April 2012 Denne kravspecifikation henvender sig til virksomheder, der ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen,

Læs mere

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen Tilskud til el-intensive virksomheder 26. januar 2016, Energistyrelsen En energieffektiv industri Index 1975 = 100 Udviklingen i industriens energieffektivitet Manufacturing 140 120 100 80 60 40 20 Final

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

Forslag. Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3,

Læs mere

I forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION

I forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION I forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION 2. NOVEMBER 2015 KRAVSSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse A. Indledning... 1 B. Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere