Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, som senest ændret ved 1, nr. 8-11, i lov nr. 549 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer: 1. 92, stk. 2, affattes således:»stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, jf. 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. I forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 skal den kommunale myndighed oplyse om alle godkendte leverandører, og eventuelt materiale fra godkendte leverandører skal udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter 83. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen skal alle modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette. 2. Efter 92, stk. 2, indsættes som nye stykker:»stk. 3. Hvis formidlingen af materialet medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan leverandøren opkræves betaling herfor. Stk. 4. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvornår kommunalbestyrelsen, i det omfang formidlingen medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan opkræve dækning fra leverandøren.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og I 93, stk. 1, ændres» 91 og 92 «til:» 91, 92 og 94«. 4. I 93, stk. 1, ændres» 91, 92 og 94 «til:» 91, 92, 94 og 94 b«. 5. Efter 94 a indsættes:» 94 b. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at etablere en ordning, der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal omfattes af ordningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 1, hvis det vurderes, at den pågældende ikke vil kunne håndtere ordningen. Stk. 3. En borger, der har valgt et servicebevis, jf. stk. 2, og som vælger at lade en privat person udføre hjælpen, er arbejdsgiver for denne. Den pågældende borger kan dog overdrage retten til at ansætte en person

2 til at udføre opgaverne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for den privatperson, der udfører hjælpen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vejlede borgere, der har valgt et servicebevis, jf. stk. 2, om mulige retlige konsekvenser forbundet med servicebevisordningen. Stk. 5. Velfærdsministeren fastsætter regler for beregning af servicebevisets værdi. 6. I 151 a, stk. 1, ændres» 150«til:» 148, stk. 2«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3 og nr. 6, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog senest 1. juli Stk. 3. Velfærdsministeren fremsætter senest i folketingsåret forslag til revision af 94 b.«

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget indeholder to elementer: Den kommunale myndighed skal udlevere leverandørernes eventuelle markedsføringsmateriale til de borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp, og kommunerne får mulighed for at tilbyde borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp, et servicebevis. Begge lovforslag udmønter initiativer i regeringens kvalitetsreform og sigter mod at forbedre rammerne for det frie leverandørvalg på ældreområdet. Som led i at oplyse modtageren af personlig og praktisk hjælp om de valgmuligheder modtageren har, forpligtes den kommunale myndighed til at oplyse, hvilke leverandører der er godkendt, og til at formidle leverandørernes eventuelle informationsmateriale til de borgere, der visiteres til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Ved at give kommunerne mulighed for at tilbyde borgere der er visiteret til hjælp efter servicelovens 83 et servicebevis, får borgeren en større valgfrihed og indflydelse i forhold til tilrettelæggelsen af den personlige og praktiske hjælp. 2. Lovforslagets baggrund og formål 2.1 Markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp Lovforslaget er en del af aftalen om den kommunale økonomi for 2009, hvor regeringen frigør ressourcer i kommunerne til bedre service ved at ophæve den kommunale myndigheds forpligtelse til at udarbejde informationsmateriale om leverandører af personlig og praktisk hjælp. Med lovforslaget ophæves kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde generelt informationsmateriale vedrørende alle godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp. Formålet med lovforslaget er at forbedre vilkårene for modtagere af personlig og praktisk hjælp gennem øgede og bedre valgmuligheder for den enkelte. Det er væsentligt, at borgerne har det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvilken leverandør af personlig og praktisk hjælp der bedst lever op til den enkeltes ønsker og forventninger. Derfor skal borgerne allerede i forbindelse med afgørelsen om hjemmehjælp have en god og grundig præsentation af, hvad de forskellige leverandører kan tilbyde. Den kommunale myndighed forpligtes derfor i stedet til at oplyse om, hvilke leverandører der er godkendt, og til at formidle leverandørernes eventuelle markedsføringsmateriale til de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Med lovforslaget lettes leverandørernes adgang til at markedsføre deres ydelser over for hjemmehjælpsmodtagerne. Derved sikres, at borgerne har det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvilken af de godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp der passer bedst til netop deres ønsker og forventninger til levering af ydelserne. 2.2 Indførelse af servicebevis Forslaget giver kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne en mere udstrakt grad af valgfrihed og indflydelse i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af den personlige og praktiske hjælp. Det skal ske ved at give kommunerne mulighed for at etablere en ordning med servicebeviser for de af kommunens borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Der lægges stor vægt på, at plejen og omsorgen for borgere med behov for hjælp ydes fleksibelt og med fokus på borgerens individuelle behov. I 2004 inviterede det daværende Socialministerium en række kom-

4 muner til at indgå i en forsøgsordning med personlige budgetter til hjemmehjælp for at skabe danske erfaringer på området. Forsøgene med personlige budgetter blev evalueret i 2006 med henblik på eventuel etablering af en landsdækkende ordning. Evalueringen af forsøgsordningen fra 2006 viste, at 58 borgere benyttede muligheden for et personligt budget. Herudover modtog 663 borgere et kontant tilskud til udbringning af indkøb. I forsøget var samtlige borgere tilfredse med ordningen, og kommunerne var tilfredse med at have et supplement til de øvrige tilbud til kommunens borgere. Der er således grundlag for at etablere en ordning for borgere, som ønsker en udstrakt grad af indflydelse på udførelsen af hjælpen. Med forslaget skabes mulighed for, at kommunerne kan tilbyde borgerne et servicebevis. En servicebevisordning vil give borgeren en høj grad af frihed til at beslutte hvornår, af hvem og hvordan hjælpen leveres. Valgfriheden giver mere fleksibilitet for borgeren. Det giver i højere grad borgerne mulighed for selv at få indflydelse på, hvordan hjælpen skal tilrettelægges og for at påvirke kvaliteten af hjælpen. 2.3 Afgrænsning af målgruppen for frit leverandørvalg Med lovforslaget tilføjes der i 93, stk. 1, en henvisning til 94 for at genoprette den retstilstand, der var gældende frem til 1. januar Med ændringerne af serviceloven, som følge af kommunalreformen, blev henvisningerne ved en fejl udeladt. Ved igen at henvise til 94 i 93, stk. 1, har beboere i de oplistede botilbud som hidtil ikke mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Med indførelsen af frit leverandørvalg indførtes denne undtagelse, fordi beboere i plejehjem og lignende boligenheder vurderes at have særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet, koordineret og fleksibel indsats, hvor den enkelte leverandør har base under boligenhedens tag. Det betyder, at driften af plejehjem og lignende boligenheder med udvidede plejefunktioner tilknyttet stiller særlige udfordringer til tilrettelæggelse af hjælpen, hvorfor denne gruppe af modtagere ikke er omfattet af retten til frit at vælge leverandør. På samme vis afgrænses beboere i plejehjem, plejeboliger og lignende boligformer fra tilbud om servicebevis efter 94 b. Dette begrundes som ovenfor i de særlige plejebehov, som beboere på plejehjem og i plejeboliger har, og som bedst varetages ved en samlet, koordineret og fleksibel indsats. 2.4 Redaktionel ændring af 151 a I 151 a er der fejlagtigt anført en henvisning til blev ophævet ved lov nr af 20. december 2006 (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen). Denne fejl rettes, således at der henvises til 148, stk Lovforslagets indhold 3.1 Det nærmere indhold af forslaget om markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp Med lovforslaget ændres 92, stk. 2, så kommunalbestyrelsen ikke længere skal udarbejde generelt informationsmateriale vedrørende alle godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp. I stedet forpligtes den kommunale myndighed til at oplyse om, hvilke leverandører der er godkendt, og til at formidle leverandørernes eventuelle markedsføringsmateriale til de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Det vil herefter være op til den enkelte leverandør at bestemme, om den enkelte leverandør ønsker at udarbejde materiale, hvordan dette skal udformes og hvilke oplysninger, der skal medtages i materialet dog inden for markedsføringslovens regler m.v. Lovforslaget ændrer således ikke på, at hjemmehjælpsmodtagerne fortsat skal orienteres om, hvilke godkendte leverandører der er i kommunen, og selv frit skal kunne vælge mellem disse.

5 Hjemmehjælpsmodtagerne vil således fremover kunne træffe beslutning om, hvilken leverandør de ønsker på baggrund af det af leverandørerne udarbejdede markedsføringsmateriale. Den enkelte leverandør skal selv afholde udgifterne til materialet. Leverandøren skal herefter aflevere materialet til den kommunale myndighed, der skal sørge for at udlevere leverandørernes markedsføringsmateriale til de personer, der er tildelt personlig og praktisk hjælp, og som er omfattet af muligheden for frit valg. Udleveringen af materiale kan fx ske i forbindelse med visitation til hjælp eller i forbindelse med den løbende opfølgning og revisitation. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen, skal den kommunale myndighed sørge for, at alle modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan orienteringen skal foretages. Det kan fx ske via udsendelse af det opdaterede materiale eller via informationsskrivelser til de modtagere, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, om at de kan kontakte den kommunale myndighed, hvis de ønsker at modtage det nye/ændrede materiale. I kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har valgt at bruge godkendelsesmodellen på en eller flere ydelseskategorier, må der som hidtil forventes at kunne ske ændringer i materialet op til fire gange årligt, i forbindelse med den kvartalsvise godkendelse af nye leverandører. Med lovforslaget imødekommes flere virksomheders og erhvervsorganisationers ønske om lettere adgang til at få deres markedsføringsmateriale ud til modtagerne af personlig og praktisk hjælp. Det vil herefter være op til den enkelte leverandør, om denne ønsker at udarbejde markedsføringsmateriale og i givet fald hvordan. Der vil dog ikke blive tale om en pligt for leverandørerne til at udarbejde markedsføringsmateriale. Samtidig fritages den kommunale myndighed for at udarbejde generelt informationsmateriale om alle leverandørerne, samt foretage løbende opdateringer. Der er således tale om en administrativ lettelse for kommunerne. Den kommunale myndighed vil dog stadig skulle oplyse modtagerne af hjælp om, hvilke leverandører der er godkendt til at levere i den pågældende kommune. Dette gælder uanset, om leverandøren har udarbejdet markedsføringsmateriale eller ej. Lovforslaget ændrer ikke på den kommunale myndigheds forpligtelse til generelt at informere om muligheden for at vælge, herunder muligheden for og varsling af et ønske om at skifte til en anden leverandør. Den kommunale myndighed skal ligeledes fortsat oplyse om, hvilken betydning det har for modtagerens mulighed for at vælge andre ydelser end de visiterede, jf. lovens 94 a, hvis modtageren vælger en leverandør, der ikke er godkendt til at levere alle typer af ydelser. Det skal understreges, at de gældende regler om lovpligtigt informationsmateriale aldrig har haft til formål at erstatte de generelle markedsføringsinitiativer, leverandøren iværksætter for virksomheden. Leverandørerne har således altid selv skullet betale for decideret markedsføringsmateriale. Det forventes, at materialet er tilpasset målgruppen og kan udleveres i forbindelse med den almindelige kontakt til borgeren. Den kommunale myndighed skal derfor som udgangspunkt ikke have betaling for udgifter forbundet med distribution af leverandørernes informationsmateriale. Dog skal den kommunale myndighed have adgang til at få dækket væsentlige meromkostninger til eksempelvis distribution, hvis en leverandør leverer et meget omfangsrigt materiale. Det vil sige et materiale, der ikke kan leveres som led i den almindelige kontakt til borgeren. Hvis der således er tale om et omfattende materiale, der fx medfører ekstra forsendelsesomkostninger, er det den enkelte leverandør, der skal dække kommunens eventuelle udgifter til formidling af materialet. Der gives mulighed for, at velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan opkræve dækning for udgifter til distribution af materialet, i det omfang formidlingen medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen. 3.2 Det nærmere indhold af forslaget om indførelse af servicebevis Med lovforslaget får kommunerne mulighed for at tilbyde borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, et servicebevis. Borgere, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, og som bor i en kommune, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde et servicebevis, vil således kunne anmode om en sådan ordning. Et servicebevis vil have karakter af en købsret til visiteret hjælp omsat til et givet beløb. Der vil dog ikke være kontante midler mellem borger og hjælper.

6 Borgeren, der har valgt et servicebevis, er som udgangspunkt arbejdsgiver for den eller de hjælpere, der skal udføre hjælpen, i de tilfælde hvor borgeren ønsker, at hjælpen udføres af en privat person. Dette sker for at give borgeren både frihed og ansvar. Forsøgsordningen med personlige budgetter viste imidlertid, at langt fra alle borgere var opmærksomme på konsekvensen af de arbejdsgiverretslige og administrative forpligtelser, der fulgte med ordningen. Kommunalbestyrelsen vil derfor i servicebevisordningen varetage de økonomisk administrative forpligtelser forbundet med ordningen såsom udbetaling af løn og feriepenge, indbetaling af skat, ATP og barselsfond samt betaling af sygedagpenge og arbejdsskadeforsikringer (visse af disse forpligtelser vil dog først indtræde, når hjælpen overstiger et givent omfang). Dermed lettes borgeren for en række administrative forpligtelser forbundet med arbejdsgiverrollen, og det sikres, at der ikke er penge mellem borger og leverandør. For at give flest mulige borgere mulighed for at benytte en servicebevisordning ønsker regeringen at gøre det muligt for borgeren at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset til at ansætte en person til at udføre opgaverne. Det kan ske til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed. Denne mulighed betyder, at borgere kan benytte servicebevisordningen uden at skulle påtage sig de ansættelsesretslige forpligtelser forbundet med arbejdsgiveransvaret. Spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages således af den nærtstående, organisationen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende borger. En overdragelse af rettighederne i henhold til servicebeviset vil ikke have indflydelse på, hvem der skal modtage den visiterede hjælp, og hvilke ydelser der skal leveres. Fastlæggelsen af placeringen af arbejdsgiveransvaret efter arbejdsmiljølovgivningen følger af administrativ praksis og domstolspraksis. Lovforslaget tilsigter ikke ændringer i relation hertil. Det afhænger herefter af en konkret vurdering, hvem der som arbejdsgiver er strafferetlig ansvarlig for, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. En borger, hvis ret i henhold til servicebeviset er overdraget til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, vil derfor fortsat kunne straffes efter arbejdsmiljøloven, hvis det efter en konkret vurdering er borgeren, der har beføjelse til eller reel mulighed for at drage omsorg for, at arbejdet bliver tilrettelagt og udført fuldt forsvarligt. Det er afgørende, at kommuner, der vælger at tilbyde servicebeviser, er opmærksomme på deres ansvar i forhold til vejledning herom, jf. nedenfor. Borgeren har, uanset om denne selv har arbejdsgiveransvaret, indflydelse på, hvem der skal udføre hjælpen samt på tilrettelæggelsen af hjælpen i dagligdagen mv., idet det forudsættes, at ledelsesretten så vidt mulig er delegeret til borgeren, hvis denne gennem en overdragelse af rettighederne i henhold til servicebeviset ikke er arbejdsgiver for den, der yder hjælpen. I de tilfælde, hvor borgeren har indgået aftale med en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed om at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset, vil borgeren således ikke selv være ansvarlig for fx at oplyse den, der yder hjælpen, om vilkårene for ansættelsen i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven og for at andre arbejdsgiverforpligtelser er opfyldt. Hjælp, der leveres via servicebevisordningen, er ikke underlagt de kommunalt fastsatte kvalitetskrav til personlig pleje og praktisk hjælp. Det skal være så nemt og smidigt som muligt for borgerne at registrere sig som arbejdsgiver, når der er tale om hjælp i hjemmet. Derfor vil regeringen som led i udmøntningen af strategien for kvalitetsreformen oprette en hjemmeside med oplysninger om de forskellige registreringer, der skal foretages ved ansættelse af hjælp i hjemmet. Sammen med informationen oprettes en e-løsning specifikt til arbejdsgiverregistrering af privatpersoner, der ønsker at ansætte hjælp i hjemmet. Løsningen vil blive etableret i regi af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det skal bemærkes, at dette initiativ kun er gældende for hjælp ansat i hjemmet over 9 timer om ugen. I forbindelse med den konkrete individuelle vurdering af borgerens behov for hjælp efter 83 skal kommunalbestyrelsen vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren vil være i stand til at håndtere ordningen. Klager over afslag på anmodning om et servicebevis kan, jf. servicelovens 166, indbringes for Det Sociale Nævn, der behandler klagen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at vejlede borgeren om retlige konsekvenser og mulige risici forbundet med servicebevisordningen; herunder ansættelsesretlige aspekter og konsekvenser fx ved uberettige-

7 de fyringer, arbejdsmiljøretlige aspekter og konsekvenser, samt vejlede borgeren i udarbejdelse af kontrakt med den udførende part i de tilfælde, hvor borgeren selv varetager arbejdsgiveransvaret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvilke ydelseskategorier der skal indgå i en servicebevisordning. Følgende ydelseskategorier kan indgå i ordningen: Personlig pleje, madservice med og uden udbringning til hjemmet samt øvrig praktisk hjælp, herunder ydelseskategorier der ydes udenfor hjemmet, for eksempel indkøb. Kommunalbestyrelsen skal beregne servicebevisets værdi med udgangspunkt i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der påhviler den kommunale leverandør, eller den private hovedleverandør i de tilfælde, hvor der ikke er en kommunal leverandør, ved levering af samme ydelser. Dog med mulighed for at fratrække omkostninger, der ikke har relevans for hjælp leveret efter denne ordning. Det vil sige indirekte omkostninger fx. til husleje og IT. Beregningsmetoden vil tage udgangspunkt i tal, der skal indgå i de beregninger, som skal indberettes til Fritvalgsdatabasen, og som kommunerne allerede i dag kender. Hvis en borger, der modtager hjælp via servicebevisordningen, vælger at overdrage retten til at ansætte en person eller indgå aftale med en virksomhed om at udføre hjælpen, skal borgeren selv betale evt. udgifter forbundet hermed. Indgår borgeren aftale med et hjemmeservicefirma om udførelse af den visiterede hjælp, vil denne ikke kunne modtage statsligt tilskud via hjemmeserviceordningen efter 2 i lov nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice. Det skyldes, at der ikke kan ydes hjemmeservicetilskud til visiteret hjemmehjælp, og at hjemmeservicetilskud kun kan ydes til privates køb af hjemmeservice. Dermed kan en kommune aldrig modtage hjemmeservicetilskud, og der kan ikke ydes hjemmeservicetilskud til arbejde, som foretages for en kommune. For at følge udbredelsen og kendskabet til muligheden for, at kommunerne kan tilbyde et servicebevis, vil Velfærdsministeriet iværksætte en overordnet evaluering af kommunernes implementering af servicebeviset, som kan indgå som en del af grundlaget for en eventuel revision af lovforslaget, når forslag herom skal fremsættes i folketingsåret , jf. 2, stk Nærmere indhold af lovforslagets tekniske ændringer Med lovforslagets 1, nr. 3, tilføjes der i 93, stk. 1, en henvisning til 94 for at genoprette den retstilstand, der var gældende frem til 1. januar Med ændringerne af serviceloven, som følge af kommunalreformen, blev henvisningerne ved en fejl udeladt. Ved igen at henvise til 94 i 93, stk. 1, har beboere i de oplistede botilbud som hidtil ikke mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Med lovforslagets 1, nr. 4, indsættes der ligeledes i 93, stk. 1, en henvisning til 94 b (lovforslagets del om servicebeviser). Ved at henvise til 94 b i 93 afskæres borgere på plejehjem og i plejeboliger også fra at kunne få udstedt et servicebevis. Grunden til, at beboere i de oplistede botilbud ikke skal have mulighed for at få disse tilbud, er, at beboere i plejehjem og lignende boligenheder vurderes at have særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet, koordineret og fleksibel indsats, hvor den enkelte leverandør har base under boligenhedens tag. Endeligt indsættes i 1, nr. 6, en redaktionel ændring af servicelovens 151 a, hvor der fejlagtigt er anført» 150«i stedet for» 148, stk. 2«. 150 blev ophævet ved lov nr af 20. december 2006 (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen). 4. Gældende ret 4.1 Informationsmateriale om leverandører af personlig og praktisk hjælp Efter den gældende 92, stk. 2, om informationsmateriale skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med leverandørerne udarbejde og ajourføre informationsmateriale om alle de leverandører, der er godkendt til levering af personlig og praktisk hjælp. Informationsmaterialet skal indeholde dels en grundig præsentation af de enkelte leverandører, dels generelle oplysninger om muligheden for at vælge, herunder muligheden for og

8 varsling af et ønske om at skifte til en anden leverandør. Det generelle informationsmateriale skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilken betydning det har for modtagerens mulighed for at bytte de visiterede ydelser med andre ydelser, jf. lovens 94 a, hvis modtageren vælger en leverandør, der ikke er godkendt til at levere alle typer af ydelser. Præsentationen af den enkelte leverandør skal være præcis og udtømmende og skal indeholde alle de informationer, der kan have væsentlig betydning for modtagerens valg af leverandør. Informationsmaterialet skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i leverandørkredsen, fx i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandørerne. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at det opdaterede informationsmateriale udleveres til alle de modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder. Det lovpligtige informationsmateriale har ikke til formål at erstatte de generelle markedsføringsinitiativer, leverandøren iværksætter for virksomheden. Leverandørens generelle markedsføringsinitiativer i form af annoncer, husstandsomdelte brochurer mv. er således ikke en del af de kommunale myndigheders ansvarsområde, men er omfattet af de almindelige regler om markedsføring mv. 4.2 Ordninger for levering af personlig og praktisk hjælp efter serviceloven Serviceloven indeholder flere forskellige muligheder for, hvordan personlig og praktisk hjælp kan leveres. Efter servicelovens 83 skal kommunalbestyrelsen tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælpen skal indgå som et led i kommunens øvrige sociale og sundhedsmæssige tilbud til ældre og personer med handicap. Hjælpen skal medvirke til, at disse personer kan fungere bedst muligt, idet hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den personlige og praktiske hjælp skal gives som hjælp til selvhjælp, hvilket vil sige, at hjælpen skal være en supplerende hjælp til de opgaver som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagerne af hjælp efter 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter 83, jf. servicelovens 91 og 92. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne efter lovens 94. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling m.v. Der er ingen begrænsninger med hensyn til hvem, modtageren kan udpege til opgaveudførelsen, hvis vedkommende i øvrigt opfylder kommunens krav for eksempel til uddannelse. Der kan for eksempel være tale om en nærtstående, en nabo eller en ven/bekendt, jf. 94. Modtageren har ikke efter denne bestemmelse mulighed for at vælge et privat firma til at udføre opgaverne, idet det som nævnt er kommunen, der er arbejdsgiver. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. 95, stk. 1. En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. 95, stk Tekniske ændringer Ifølge servicelovens 93, stk. 1, er beboere i plejehjem, plejeboliger m.v. ikke omfattet af reglerne om frit valg. Det betyder, at beboerne i de oplistede botilbud ikke har mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Pga. en fejlagtig udeladelse af henvisningen til 94 i 93, stk. 1, som følge af ændringer i serviceloven i forbindelse med kommunalreformen, har beboere i de oplistede botilbud teknisk set haft mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne, i henhold til 94.

9 150 blev ophævet ved lov nr af 20. december 2006 (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen). Ved en fejl henvises der i 151 a til De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslagets del om markedsføring af leverandører medfører, at den kommunale myndighed ikke længere skal udarbejde generelt informationsmateriale om alle leverandører, men i stedet skal stå for distribution af leverandørernes materiale. Leverandørerne skal dække eventuelle kommunale merudgifter ved et meget omfattende materiale. Lovforslaget er en administrativ lettelse for kommunerne og forventes at være besparende. Lovforslagets del om servicebeviser er en frivillig mulighed for kommunerne til at give borgerne større indflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen. På den baggrund giver lovforslaget ikke anledning til regulering af kommunernes bloktilskud. De samlede beregnede omkostninger for hjælp leveret efter servicebevisordningen kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til den kommunale leverandørs egne omkostninger ved at udføre et tilsvarende tilbud (timepriser offentliggjort på Fritvalgsdatabasen), eller den private hovedleverandørs i de tilfælde, hvor der ikke er en kommunal leverandør. Der forventes mindre udgifter til den statslige opfølgning på indførelsen af servicebeviser og undersøgelse i forbindelse med revisionen af ordningen, der skal foretages ca. tre år efter lovforslagets ikrafttræden. Udgifterne afholdes indenfor Velfærdsministeriets ramme. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med kommunerne. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Når det gælder markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp, skal leverandørerne allerede i dag selv betale for markedsføringsmateriale, og med forslaget vil leverandørerne spare penge til distribution, da kommunen ikke må tjene penge på distributionen. Indførelse af servicebeviser har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. De administrative konsekvenser for borgerne Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for borgerne ved indførelse af forslagets del om markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp. Lovforslagets del om indførelse af servicebeviser medfører en begrænset administrativ belastning for de borgere, der vælger at gøre brug af ordningen om servicebeviser, i det omfang borgeren selv vælger at påtage sig arbejdsgiveransvaret. Borgeren kan vælge at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, i det omfang denne mulighed er tilgængelig. Vælger borgeren at overdrage retten til at ansætte hjælpen i henhold til servicebeviset, skal borgeren afholde evt. udgifter i forbindelse hermed. 8. Miljømæssige konsekvenser Der vurderes ikke at være miljømæssige konsekvenser ved lovforslaget. 9. Forholdet til EU-retten Forslagets del om markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp har ingen EU-retlige aspekter. Det følger af lovforslagets del om indførelse af servicebeviser, at et tilbud om et servicebevis er betinget af, at borgeren er visiteret til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, og dermed er ydelsen tilkoblet en naturalydelse. Servicebeviset er en købsret til visiteret hjælp og afregningen sker mellem kommunen og hjælperen/leverandøren. Ud fra disse tildelingskriterier kan et servicebevis karakteriseres som en naturalydelse, der er knyttet til modtagerens lokale og sociale miljø, og derfor ikke kan ydes til borgere, der under

10 ophold eller bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter bestemmelserne i EF-forordning 1408/71. Lovforslaget har således ingen EU-retlige konsekvenser. 10. Høring [ ] 11. Sammenfattende skema Negative ser/udgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positiv for lovforslagets del om markedsføring jf. ovenstående. Ingen for lovforslagets del om servicebeviser. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindre udgifter For lovforslagets del om markedsføring er der tale om færre udgifter for kommunerne. Der er et reduceret ressourceforbrug, idet pligten til at udarbejde informationsmateriale om leverandører bortfalder. Ingen konsekvenser for lovforslagets del om servicebeviser. Positiv for lovforslagets del om markedsføring. Leverandører sparer potentielt udgifter til distribution. Ingen konsekvenser for forslagets del om servicebeviser. Ingen konsekven- Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Ingen Forslagets del om servicebeviser vurderes at have begrænsede administrative konsekvenser for de borgere, der benytter

11 Forholdet til EUretten muligheden for et servicebevis, og som selv vælger at varetage arbejdsgiverforpligtigelsen i forbindelse hermed. Ingen negative konsekvenser for lovforslagets del om markedsføring. Lovforslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Forslaget ophæver kravet i 92, stk. 2, om, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udarbejde generelt informationsmateriale vedrørende alle godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp. I stedet forpligtes den kommunale myndighed til at oplyse om, hvilke leverandører der er godkendt, og til at formidle leverandørernes eventuelle markedsføringsmateriale til de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Det vil herefter være op til den enkelte leverandør at bestemme, om denne ønsker at udarbejde materiale, hvordan dette skal udformes og hvilke oplysninger, der skal medtages i materialet dog inden for markedsføringslovens regler m.v. Udleveringen af materiale kan fx ske i forbindelse med visitation til hjælp eller i forbindelse med den løbende opfølgning og revisitation. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen, fx ved indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandørerne, skal den kommunale myndighed sørge for, at alle modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan orienteringen skal foretages. Det kan fx ske via informationsskrivelser til de modtagere, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, om at de kan kontakte den kommunale myndighed, hvis de ønsker at modtage det nye/ændrede materiale. Kommunalbestyrelsen kan ikke stille krav til materialet, der går ud over markedsføringsloven og anden lovgivnings begrænsninger. Kommunalbestyrelsen kan således ikke stille krav om, at alt materiale fx skal være i samme format eller have samme opbygning og indhold. I kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har valgt at bruge godkendelsesmodellen på en eller flere ydelseskategorier, må der som hidtil forventes at kunne ske ændringer i materialet op til fire gange årligt, i forbindelse med den kvartalsvise godkendelse af nye leverandører. Den kommunale leverandørs omkostninger til markedsføringsmaterialet skal indregnes i det priskrav, som afregningen til de private leverandører sker ud fra, jf. servicelovens 91, stk. 5 og 6. Dette skyldes servicelovens krav om, at alle omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed skal medtages ved prisfastsættelsen. Ellers vil der være tale om konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens 11a til fordel for den kommunale leverandørvirksomhed og dermed forskelsbehandling af leverandørerne. Til nr. 2

12 Den enkelte leverandør skal selv afholde udgifterne til materialet. Leverandøren skal herefter aflevere materialet til den kommunale myndighed, der skal sørge for at udlevere leverandørernes markedsføringsmateriale til de personer, der er tildelt personlig og praktisk hjælp, og som er omfattet af muligheden for frit valg. Udleveringen af leverandørernes markedsføringsmateriale vil typisk ske i forbindelse med visitation til hjælp og den løbende opfølgning og revisitation hos borgeren. Det må forventes, at materialet er tilpasset målgruppen og dermed ikke er særligt omfangsrigt. Den kommunale myndighed skal derfor som udgangspunkt ikke have betaling for udgifter forbundet med distribution af leverandørernes informationsmateriale. Dog skal den kommunale myndighed have adgang til at få dækket sine væsentlige meromkostninger til eksempelvis distribution, hvis en leverandør leverer et meget omfangsrigt materiale. Det vil sige, at det er den enkelte leverandør, der skal dække kommunens eventuelle udgifter til formidling af materialet, hvis der er tale om et omfattende materiale, der fx medfører ekstra forsendelsesomkostninger, og hvis der ikke er mulighed for at udlevere materialet som led i den almindelige kontakt til borgeren. Der gives mulighed for, at velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan opkræve dækning for udgifter til distribution af materialet, i det omfang formidlingen medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen. Det vil sige en nærmere bestemmelse af, hvornår der er tale om et så omfangsrigt materiale, at udleveringen af materialet ikke med rimelighed kan siges at kunne indgå i kommunens almindelige kontakt med borgeren. Til nr. 3 I 93, stk. 1, tilføjes en henvisning til 94 for at genoprette den retstilstand, der var gældende frem til 1. januar Med ændringerne af serviceloven, som følge af kommunalreformen, blev disse henvisninger ved en fejl udeladt. Ved igen at henvise til 94 i 93, stk. 1, har beboere i de oplistede botilbud som hidtil ikke mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Det gælder beboere i plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger samt beboere i tilsvarende boligenheder. Med indførelsen af frit leverandørvalg indførtes denne undtagelse, fordi beboere i plejehjem og lignende boligenheder vurderes at have særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet, koordineret og fleksibel indsats, hvor den enkelte leverandør har base under boligenhedens tag. Det betyder, at driften af plejehjem og lignende boligenheder med udvidede plejefunktioner tilknyttet stiller særlige udfordringer til tilrettelæggelse af hjælpen, hvorfor denne gruppe af modtagere ikke er omfattet af retten til frit at vælge leverandør. Til nr. 4 I 93, stk. 1, indsættes endvidere en henvisning til 94 b for at beboere i de oplistede botilbud ikke har mulighed for at vælge anden hjælp end den hjælp, der er truffet afgørelse om. Det gælder beboere i plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger samt beboere i tilsvarende boligenheder. Beboere i disse boligformer vurderes at have særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet, koordineret og fleksibel indsats. Det betyder, at driften af plejeboliger og lignende boligenheder med udvidede plejefunktioner tilknyttet stiller særlige udfordringer til tilrettelæggelse af hjælpen, hvorfor denne gruppe af modtagere ikke er omfattet af muligheden for at vælge et servicebevis. Til nr. 5 Det foreslås, at der gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning med servicebeviser for de af kommunens borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Det foreslås endvidere, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal indgå i en servicebevisordning. Der kan være tale om følgende ydelseskategorier: Personlig pleje, madservice med udbringning til hjemmet, madservice uden udbringning til hjemmet, rengøring og øvrig praktisk hjælp, herunder ydelseskategorier, der ydes udenfor hjemmet, for eksempel indkøb. Yder en konkret kommune efter eksempelvis en

13 lokalpolitisk prioritering ikke tilskud til madservice, vil det alt andet lige ikke være relevant at tilbyde denne ydelse via servicebevisordningen, idet servicebeviset ville have værdien 0 kr. Om stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal efter forslaget oplyse om muligheden for at få et servicebevis til personlig og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen skal endvidere træffe afgørelse om tildeling af servicebeviset. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen via servicebevisordningen, hvis det vurderes, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage de forpligtelser, der følger med servicebeviset. Det kan fx være tilfældet med beboere i boformer efter servicelovens kapitel 20, for hvem det ikke vurderes forsvarligt at overlade det ansvar, der ligger i servicebevisordningen. Kommunalbestyrelsen kan fratage borgere retten til at modtage hjælp via servicebevisordningen, hvis borgeren efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke har vist sig i stand til at administrere ordningen (f.eks. hvis en borger gentagne gange har anmodet kommunen om levering af erstatningshjælp, eller hvis den leverede hjælp ikke er i overensstemmelse med den visiterede afgørelse). I sådanne tilfælde skal den kommunale myndighed give borgeren en skriftlig begrundet afgørelse herom. Om stk. 3 Hensigten med forslaget er at give borgeren mere valgfrihed og indflydelse på tilrettelæggelse og udførelsen af den personlige og praktiske hjælp. Bl.a. derfor vil en borger, der vælger et servicebevis, som udgangspunkt være arbejdsgiver for den, der udfører hjælpen. Borgeren vil således som arbejdsgiver have ansvaret for ansættelse, afskedigelser og opfyldelse af de ansættelsesretlige forpligtelser, der måtte være aftalt eller følger af lovgivningen. Bestemmelsen rummer imidlertid mulighed for, at borgeren kan indgå aftale med en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed om at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset til at ansætte en person eller indgå aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne. Vælger borgeren at gøre dette, varetages arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til spørgsmål om ansættelse og afskedigelse i så fald af den nærtstående, organisationen eller den private virksomhed. Evt. udgifter forbundet med at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset vil borgeren selv skulle afholde. Hensigten med muligheden for at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset til at ansætte en person eller virksomhed til at udføre hjælpen er, at borgere, der ønsker en høj grad af indflydelse, men som ikke ser sig i stand til selv at varetage de ansættelsesretlige forpligtelser, der påhviler arbejdsgiver, alligevel har mulighed for at vælge en servicebevisordning. Den kommunale myndighed varetager de praktiske administrative opgaver forbundet med udbetaling af løn, skat, indbetaling af feriepenge, indbetaling til ATP, indbetaling til den private barselsudligningsfond, tegning af og betaling for arbejdsskadeforsikring og udbetaling af løn under sygdom, uanset om borgeren vælger at overdrage rettighederne i henhold til servicebeviset til at ansætte en person eller indgå aftale med en virksomhed til en tredjepart. Overdragelsen af denne ret vil ikke have indflydelse på omfanget af den hjælp, borgeren er blevet visiteret til, ligesom hjælpen fortsat kun kan gives til den borger, der af den kommunale myndighed er blevet visiteret til hjælpen. Ledelsesretten vil efter en konkret aftale med den nærtstående, organisationen eller den private virksomhed så vidt muligt være delegeret til borgeren, der herefter skal inddrages i udvælgelse af den udførende part, udarbejdelse af jobbeskrivelser, vagtplaner, oplæring af nye hjælpere mv. Borgeren vil endvidere kunne inddrages i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af hjælpere. Fastlæggelsen af placeringen af arbejdsgiveransvaret efter arbejdsmiljølovgivningen følger af administrativ praksis og domstolspraksis. Med lovforslaget er der ikke tilsigtet ændringer i relation hertil. Det afhænger herefter af en konkret vurdering, hvem der som arbejdsgiver er strafferetligt ansvarlig for, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. En borger, hvis ret i henhold til servicebeviset er overdraget til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, vil derfor fortsat kunne straffes efter arbejdsmiljøloven, hvis det efter en konkret vurdering

14 er borgeren, der har beføjelse til eller reel mulighed for at drage omsorg for, at arbejdet bliver tilrettelagt og udført fuldt forsvarligt. Det skal bemærkes, at borgeren ikke via ordningen kan få udført hjælp, der strider mod den afgørelse, som den kommunale visitation har foretaget. Om stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal rådgive og vejlede borgere, der modtager hjælp via servicebevisordningen, om konsekvenser og mulige risici forbundet med ordningen, herunder ansættelsesretslige aspekter, fx konsekvenser ved uberettigede fyringer, arbejdsmiljøretlige aspekter og kontraktretlige aspekter. Kommunalbestyrelsen skal således vejlede borgeren i udarbejdelse af kontrakt med den udførende part i de tilfælde, hvor borgeren selv varetager arbejdsgiveransvaret. Om stk. 5 Beregningen af servicebevisets værdi vil tage udgangspunkt i beregningen af den kommunale leverandørs eller den private hovedleverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for levering af tilsvarende ydelser, dog med mulighed for at fratrække omkostninger der ikke har relevans for hjælp leveret efter denne ordning. Det vil sige indirekte omkostninger til husleje og IT. Beregningsmetoden vil tage udgangspunkt i tal, der skal indgå i de beregninger, som skal indberettes til Fritvalgsdatabasen, og som kommunerne allerede i dag kender. I tilfælde, hvor der ikke er en kommunal leverandørvirksomhed for de relevante ydelseskategorier, tager beregningen udgangspunkt i de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den private hovedleverandørs omkostninger. Kommunalbestyrelsen skal ved udmålingen af tilskuddet tage højde for de udgifter, der følger med administrationen. Udgifter til skat, lovpligtige forsikringer, feriepenge, ATP, ferie med videre, som kommunen har ansvaret for at betale, vil indgå i servicebevisets værdi. Borgeren modtager i forbindelse med et servicebevis ikke kontante midler. Værdien af servicebeviset kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til den kommunale leverandørs eller den private hovedleverandørs faktiske omkostninger ved at udføre tilsvarende hjælp. Til nr. 6 Der er tale om en redaktionel ændring af lovens 151 a. Der er fejlagtigt anført 150 i stedet for 148, stk blev ophævet ved lov nr af 20. december 2006 (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen). Til 2 Om stk.1 og 2 Det foreslås, at bestemmelserne i lovens 1 træder i kraft den 1. juli , nr. 3 og nr. 6, træder dog allerede i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog senest 1. juli Om stk. 3 Det foreslås, at der senest i folketingsåret fremsættes lovforslag om revision af reglerne om servicebevis. Det gælder således ikke den del af lovforslaget, der handler om markedsføring af leverandører af personlig og praktisk hjælp.

15 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 som senest ændret ved 1, nr. 8-11, i lov nr. 549 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer: 92. En leverandør, der har indgået kontrakt med en eller flere kommunalbestyrelser, jf. 91, stk. 2 og 5, anses som udgangspunkt for generelt kvalificeret til at udføre opgaver efter 83. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at indgå kontrakt med leverandøren, hvis dennes kvalifikationer ikke opfylder den pågældende kommunalbestyrelses kvalitetskrav, jf. 91, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt informere leverandøren om baggrunden for, at der ikke kan indgås kontrakt. Stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, jf. 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. Til brug herfor skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde informationsmateriale om leverandørerne. Det udarbejdede informationsmateriale skal i forbindelse med afgørelsen, jf. 88, stk. 1, udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter 83. Informationsmaterialet skal løbende opdateres, hvis der sker ændringer i leverandørkredsen, eksempelvis i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandørerne. Det opdaterede informationsmateriale skal udleveres til alle de modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder , stk. 2, affattes således:»stk. 2. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, jf. 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, der skal udføre hjælpen. I forbindelse med afgørelsen, jf. 88, stk. 1, skal den kommunale myndighed oplyse om alle godkendte leverandører, og eventuelt materiale fra godkendte leverandører skal udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter 83. I forbindelse med ændringer i leverandørkredsen skal alle modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, orienteres om dette.«

16 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indgå skriftlig aftale med den valgte leverandør om udførelsen af den hjælp, der er truffet afgørelse om efter 88, stk. 1, om leverancesikkerhed efter 90, stk. 1, og om betaling m.v. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitets- og priskrav efter 91, stk. 1 og 4, regler for gennemførelse af udbud efter udbudsmodellen, jf. 91, stk. 2, regler for efterbetaling af private leverandører, jf. 91, stk. 9, og regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan undtages fra pligten til at indgå kontrakt, jf. 91, stk Efter 92, stk. 2, indsættes som nye stykker stk.:»stk. 3. Hvis formidlingen af materialet medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan leverandøren opkræves betaling herfor. Stk. 4. Velfærdsministeren kan fastsætte regler for, hvornår kommunalbestyrelsen, i det omfang formidlingen medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, kan opkræve dækning fra leverandøren i forbindelse hermed.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og Bestemmelserne i 91 og 92 omfatter ikke beboere i plejehjem m.v., jf. 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder. 3. I 93, stk. 1, ændres» 91 og 92 «til:» 91, 92 og 94«4. I 93, stk. 1, ændres» 91 og 92 «til:» 91, 92, 94 og 94 b«5. Efter 94 a indsættes:» 94 b. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at etablere en ordning, der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis til selv at ansætte en person eller indgå aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal omfattes af ordningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter 83, et servicebevis. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 1, hvis det vurderes, at den pågældende ikke vil kunne

17 håndtere ordningen. Stk. 3. En borger, der har valgt et servicebevis, jf. stk. 2, og som vælger at lade en privat person udføre hjælpen, er arbejdsgiver for denne. Den pågældende borger kan dog vælge at overdrage retten til at ansætte en person til at udføre opgaverne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for den privatperson, der udfører hjælpen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vejlede borgere, der har valgt et servicebevis, jf. stk. 2, om mulige retlige konsekvenser forbundet med servicebevisordningen. Stk. 5. Velfærdsministeren fastsætter regler for beregning af servicebevisets værdi.«151 a. Pligten til at følge op på enkeltsager og føre tilsyn, jf ) og 151, stk. 1, påhviler for lejere og beboere i friplejeboliger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger. 6. I 151 a, stk. 1, ændres» 150 «til:» 148, stk. 2 «2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. 1, nr. 3, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog senest den 1. juli Stk. 3. Velfærdsministeren fremsætter senest i folketingsåret forslag til revision af 94 b.«(obs kun servicebevis.)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2008/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8557 Fremsat den 28. januar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 Punkt 3. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 2015-023298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede kvalitetsstandarder

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. januar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere