INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 INDHOLD 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til det kommende år Målrapportering Del 1 Opgaver og ressourcer Del 2 Mål og resultater Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Bevillingsregnskabet Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Påtegning Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Årets resultatopfyldelse Note 5: Administrerede tilskudsordninger Note 6: Oversigt over nøgletal ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Det er visionen, at ViFAB i de næste 4-6 år arbejder med områderne Vidensmarkedsplads for at sikre, at den viden, der skabes og eksisterer, er tilgængelig for alle, Kompetenceudbygning for at ruste de alternative behandlere til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter, og Forskningsnetværk med eksterne forskere for at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. Med visionen søger ViFAB at opnå følgende mål/effekter: forankring og formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin. Der er følgende sammenhæng mellem mål/effekter og resultatkrav: Hovedopgaver Resultatkrav Forankring og formidling af viden 1, 2, 3 Udvikling af ny viden 4, 5, 6 Øvrige resultatkrav/koncernmål 7, Årets faglige resultater Resultatkontrakten for 2008 omfatter otte resultatkrav. Tabel 1 viser målopfyldelsen af Resultatkontrakt 2008 opdelt på effekter/mål. Hovedparten af målene falder inden for hovedopgaverne forankring og formidling af viden samt udvikling af ny viden. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3/22

4 Tabel 1: Årets faglige resultater Effekter/mål Omkostninger Antal krav Opfyldte krav Delvist opfyldte krav Ikke opfyldte resultatkrav kr. Antal Antal Antal Antal Forankring og formidling af viden Udvikling af ny viden * Øvrige resultatkrav/ koncernmål ** * inkl. skabe dialog mellem aktører på området ** kan ikke opgøres separat. ViFABs øvrige omkostninger (hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration) udgør 1,7 mio. kr. Forankring og formidling af viden sker primært via ViFABs hjemmeside. Opgaverne består i løbende at opdatere hjemmesiden med ny viden og udvikle siden i forhold til brugernes behov. Forankring og formidling af viden sker også via andre aktiviteter, f.eks. udarbejder ViFAB publikationer og arrangerer foredrag og debatmøder. Inden for Udvikling af ny viden er opgaverne hovedsageligt relateret til uddeling og administration af forskningsmidler. Derudover iværksætter ViFAB netværksaktiviteter, som skal medvirke til at udvikle de forskningsmæssige kompetencer hos alternative behandlere. I 2008 har aktiviteterne haft fokus på samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere. I 2008 har ViFAB blandt andet udarbejdet en række nye tekster til hjemmesiden og arbejdet med udbygning og revision af den engelske version af hjemmesiden. ViFAB har i 2008 uddelt 1,6 million kroner til forskning i alternativ behandling og afholdt to netværksmøder for alternative behandlere. I 2007 havde ViFAB en negativ egenkapital. For at rette op på dette iværksatte ViFAB primo 2008 en spareplan, der blandt andet betød, at udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter primært aktiviteter i relation til ydelsen Kompetenceudbygning under hovedopgaven Udvikling af ny viden blev reduceret. Herudover blev antallet af årsværk i 2008 reduceret med ca. 20% i forhold til 2007 svarende til knap et årsværk. ViFAB havde i 2008 otte resultatmål, som alle blev opfyldt. Sammenhængen mellem forbrug og målopfyldelsen er tilfredsstillende, da 100% af kravene vedrørende Resultatkontrakt 2008 er opfyldt med et lavere ressourceforbrug end budgetteret. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4/22

5 1.3 Årets økonomiske resultat ViFABs resultat for 2008 blev i regnskabet et overskud på 0,6 million kroner. Overskuddet er et resultat af en reduktion af omkostningerne som følge af et underskud i 2007 herunder reduktion af ViFABs aktiviteter og reduktion i antallet af årsværk samt tilførsel af tillægsbevilling på 0,2 million kroner. ViFABs aktiver og passiver fremgår af status pr. 31. december 2008, hvor balancen udgør 3,3 millioner kroner. Figur 1: Indtægter og omkostninger Mio. kr. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Jf. figur 1 faldt øvrige omkostninger i 2008 i forhold til 2007, hvilket er et resultat af en reduktion af ViFABs aktiviteter i Som følge af reduktionen i antal årsværk faldt personaleomkostningerne i 2008 i forhold til Figur 2: Balancens sammensætning Mio. kr. 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Aktiver Passiver Aktiver Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Passiver 1. Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4-FF/) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5/22

6 ViFABs immaterielle anlægsaktiver omfatter ViFABs hjemmeside, I forbindelse med Finansloven for 2005 blev der reserveret midler til administration af forskningsmidler, som følge af en ekstrabevilling på 10 millioner kroner til forskning i alternativ behandling. ViFABs omsætningsaktiver udgøres primært af en likvidbeholdning som følge af denne reservationsbevilling, som tilsvarende udgør størstedelen af ViFABs hensatte forpligtelser. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning. 0,80 0,60 Mio. kr. 0,40 0,20 - (0,20) Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkap ViFAB havde ultimo 2007 en negativ egenkapital på kroner, og derfor blev der i 2008 budgetteret med et mindre forbrug, så egenkapitalen ultimo 2008 igen ville være positiv. Sammen med en tilført tillægsbevilling resulterede dette i, at egenkapitalen ultimo 2008 var på 0,6 million kroner. Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr. 2,00 1,50 1,00 0,50 - (0,50) (1,00) Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme ViFAB tilførte 0,4 million kroner i låneramme i 2008 til Den Centrale Videnskabsetiske Komité til finansiering af ny hjemmeside. ViFAB har i 2008 overholdt disponeringsreglerne i forbindelse med lånerammen. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6/22

7 Tabel 2: ViFABs administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.) Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Administrerende tilskud og lovbundne ordninger Øvrige administrerede udgifter og indtægter Anden bevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling Anden bevilling, anlægsbevilling, (eksklusiv anlægsbevilling til virksomhedens drift) Udgifter -1,0 1,6 Indtægter Udgifter Indtægter ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2008 en million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, så har ViFAB valgt at uddele disse uforbrugte midler i 2008 og Der blev i 2008 således bevilliget tilsagn for 1,6 million kroner, hvilket svarer til et merforbrug på 0,6 million kroner. 1.4 Forventninger til det kommende år ViFABs vision danner fortsat udgangspunkt for aktiviteterne i 2009, som vil være en forlængelse af aktiviteterne fra ViFAB har i 2009 fokus på synliggørelse af institutionens hjemmeside og øvrige aktiviteter over for ViFABs målgrupper. ViFABs formidlingsopgave vil fortsat være centreret omkring hjemmesiden ViFAB vil derfor også i 2009 arbejde med at udbygge, vedligeholde og opdatere hjemmesiden, så borgere og sundhedsfagligt personale altid kan få aktuel og relevant information om alternativ behandling og naturmedicin. Udbygning af siden vil primært have fokus på alternativ behandling i relation til folkesygdommen diabetes. ViFABs aktiviteter og information til målgruppen alternative behandlere vil i 2009 søges synliggjort ved udarbejdelse af artikler målrettet de alternative behandlerorganisationers medlemsblade. Som et led i ViFABs vision om kompetenceopbygning vil arbejdet med Forskningsforum for de alternative behandlere fortsætte i I 2009 forventer ViFAB at uddele 1,6 million kroner til eksterne forskningsprojekter, hvorved en del af videreførelsesbeløbet bruges. Herudover vil ViFAB i 2009 fortsat følge op på den forskning, som allerede er sat i gang. Den økonomiske ramme for ViFABs drift i 2009 er en nettobevilling på 3,3 millioner kroner på finanslovskonto ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7/22

8 2. Målrapportering 2.1 Del 1 Opgaver og ressourcer ViFABs mål- og resultatkrav fremgår af ViFABs Resultatkontrakt 2008, der kan ses på Resultatkontrakten er indgået med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tabel 4 sammenfatter økonomien for ViFABs produkt/ydelser. Forankring og formidling af viden omfatter blandt andet al aktivitet vedrørende ViFABs hjemmeside, og udgjorde størstedelen af ViFABs eksternt rettede aktiviteter i Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for ViFABs produkt/ydelser (1.000 kr.) Hovedopgaver Produkt/ ydelser Forankring og Formidling af formidling af viden viden Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Udvikling af ny viden Hjælpefunktioner ** Uddeling af forskningsmidler Forskningsnetværk/ -kompetenceudbygning * I alt * inkl. posten skabe dialog mellem aktører på området jf. anmærkningerne til finanslov for 2008 ** ViFAB havde i 2008 to resultatkrav (koncernmål), som ikke kan henføres til produkt/ydelse jf. bilag, note 4 ViFAB havde i 2007 en negativ egenkapital, hvilket betød, at ViFAB i 2008 reducerede udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter primært aktiviteter i relation til ydelsen Forskningsnetværk/-kompetenceudbygning. Uddeling af forskningsmidler blev i 2008 fastholdt på samme niveau, 0,2 million kroner, som i Andelen af opfyldte resultatkrav, der kan henføres til produkter/ydelser er seks af seks. Den samlede målopfyldelse på ViFABs resultatkontrakt for 2008 var 100%, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8/22

9 Tabel 4: Reservation, hovedkonto Produkt/opgave Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Formidling af viden kr kr. - Faglig vurdering og opsummering vedr kr kr.* 2012 Cochrane reviews Uddeling af forskningsmidler kr kr. - Administration vedr og kr kr I alt kr kr kr. * I forbindelse med bevillingsafregningen blev der konteret kr. i det lokale økonomisystem på reservationen Faglig vurdering og opsummering vedr. Cochrane Reviews. Det rigtige beløb er ovenstående beløb, kr., som også er registreret i SB. Det vil blive rettet i I forbindelse med en ekstrabevilling på 10 millioner kroner til uddeling af forskningsmidler via finanslovskonto blev der i 2004 og 2005 reserveret i alt to millioner kroner til administration af forskningsmidler via Forbruget af midler reserveret til administration vedrørende finanslovskonto har i 2008 været 0,2 million kroner. 2.2 Del 2 Mål og resultater Den tilfredsstillende målopfyldelse af Resultatkontrakt 2008 har bidraget til opfyldelse af ViFABs mission, da resultatmål og -krav er afledt af missionen. Blandt resultatkravene vurderer ViFAB, at arbejdet med hjemmesiden, herunder særligt omkring udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom (resultatkrav 1) og udarbejdelse af tekster under den engelske version af (resultatkrav 3), har været væsentligt strategisk. En nærmere analyse af ovennævnte mål foretages i de følgende afsnit Udvikling af ViFABs hjemmeside (resultatkrav 1 og 3 opfyldt) ViFABs formidlingsindsats var i 2008 fokuseret på udbygning af hjemmesiden med tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom (resultatkrav 1). Menupunktet skal over en årrække udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet" blandt andet aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-kar-sygdomme, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme og psykiske lidelser. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9/22

10 I 2008 udarbejdede ViFAB tekster i forhold til sygdommene kræft og hjerte-karsygdom. Udvikling af indholdet er baseret på indsamling og udvikling af ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger. ViFAB har også arbejdet med udbygning og opdatering af den engelske version af hjemmesiden (resultatkrav 3). Den engelske version er særligt målrettet udenlandske forskere med henblik på at synliggøre dansk forskning indenfor området samt fremme det internationale forskningssamarbejde. ViFAB indledte i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet om at foretage forskningsfaglig gennemgang og opdatering af resultaterne af de såkaldte Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling, naturmedicin og kosttilskud. Samarbejdet fortsatte i 2008 og ViFAB videreformidler Cochrane-resultaterne på hjemmesiden fire gange årligt. I 2007 påbegyndte ViFAB en omlægning af hjemmesiden til et nyt CMS-system og dette arbejde blev implementeret i Omlægningen er blandt andet foretaget for at forbedre den tekniske tilgængelighed. Desuden betyder omlægningen, at hjemmesiden har fået et mere brugervenligt design, som er lettere at navigere rundt på. Da én af målgrupperne for ViFABs vidensformidling er sundhedsfagligt personale, har ViFAB arbejdet med formidling målrettet praktiserende læger. ViFAB fik i 2008 publiceret tre artikler i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Artiklerne blev udarbejdet i samarbejde med professor Bo Christensen, som også er praktiserende læge og medlem af ViFABs bestyrelse. Artiklerne handler blandt andet om effekten af alternativ behandling og om, hvordan naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. ViFAB har også udbygget de menupunkter på hjemmesiden, som er særligt rettet mod læger. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10/22

11 3. Regnskab Regnskab for ViFABs driftskonto Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling), aflægges efter de omkostningsbaserede principper. Regnskab for ViFABs reservationsbevillingskonto Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) aflægges efter udgiftsbaserede principper. 3.1 Anvendt regnskabspraksis ViFAB overgik til omkostningsbaseret regnskab den 1. januar Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med den af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger. Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til regnskabspraksis i åbningsbalancen. ViFAB har adgang til indtægtsdækket virksomhed og anden tilskudsfinansieret aktivitet i henhold til regler i Finansministeriets retningslinjer. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser regnskabstallene for 2007 og Samtidig angiver opgørelsen på et aggregeret niveau den budgetterede resultatopgørelse for 2009, hvor der forventes et resultat på 0 kroner. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11/22

12 Tabel 5: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Note Resultatopgørelse R-2007 R-2008 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Internt Budget 2009 Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger 100 Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Regnskabet viser samlet et positivt resultat på 0,6 million kroner. Personaleomkostningerne udgør 2,0 millioner kroner af de samlede driftsomkostninger, mens forbrugsomkostningerne til husleje udgør 0,3 million kroner. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12/22

13 Afskrivningerne på 0,2 million kroner er foretaget på et færdiggjort udviklingsprojekt med henblik på udvikling af ViFABs hjemmeside samt på nyanskaffede kontormaskiner og IT-udstyr. Tabel 6: Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud 0,6 ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13/22

14 3.3 Balance Tabel 7: Balance ( og ) Note Aktiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Note Passiver (1.000 kr.) Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. 5 Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse * Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Langfristede gældsforpligtelser Infrastruktur Prioritetsgæld og anden langfristet gæld Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr Donationer Igangværende arbejder for Langfristede egen regning gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt * Differencen i det overførte overskud ultimo 2007 på ,83 kr. mellem SB og regnskabet i det lokale økonomisystem skyldes Økonomistyrelsens usaldering af SKB FF1-konti i regnskabet, som ikke påvirker regnskabstallet i SB. Af hensyn til opstillingen af resultatopgørelsen vil angivelsen på det overførte overskud være tallet fra det lokale økonomisystem, mens tallet fra SB fremgå i tabel 9. ** Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4-FF/) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14/22

15 Generelt skal det bemærkes, at VIFAB ikke har indtægter, og at aktivmassen er begrænset. Ved opstilling af åbningsbalancen blev ViFABs kontorudstyr og eksisterende IT-udstyr nulstillet. Derfor er det naturligt for ViFAB at have en egenkapital, der er lav, da det kun i begrænset omfang er muligt for ViFAB at lægge penge til side. Der er tilsvarende et relativt lavt beløb på posten for tilgodehavender, netop fordi ViFAB ikke oparbejder indtægter. ViFAB har overholdt disponeringsreglerne vedrørende likviditets- og finansieringsordningen i Tabel 8: Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring (1.000 kr.) Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital - - Startkapital ultimo Opskrivninger primo - - +Ændring i opskrivninger - - Opskrivninger - - Reserveret egenkapital primo - - +Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo - - Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - - +Regulering af det overførte overskud 1 - +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - - Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året I 2007 havde ViFAB en negativ egenkapital på kroner Dette betød, at ViFAB i 2008 valgte at reducere udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter primært aktiviteter i relation til ydelsen Kompetenceudbygning under hovedopgaven Udvikling af ny viden. Herudover er antallet af årsværk i 2008 blevet reduceret med ca. 20% i forhold til 2007 svarende til knap et årsværk. Sammen med en tillægsbevilling på 0,2 million kroner tilført september 2008 har dette betydet, at ViFAB i 2008 fik et samlet overskud på 0,6 million kroner. ViFAB havde i 2008 et lønsumsloft på 2,4 million kroner. Da ViFABs lønforbrug var på 2,0 millioner kroner, havde ViFAB i alt et mindreforbrug vedrørende løn på 0,4 million kroner. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15/22

16 Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) År Akk. opsparing ultimo Lønsumsloft - 2,3 2,4 Lønforbrug - 2,1 2,0 Difference 1,6 0,2 0,4 ViFAB har overholdt disponeringsreglerne vedrørende lønsumsloft. 3.4 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet aflægges som hidtil efter de udgiftsbaserede principper. Bevillingsregnskabet aflægges for hovedkonto Tabel 10: Bevillingsregnskab ( ) (mio. kr.) Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Difference Budget Nettoudgiftsbevilling 3,4 3,2 3,4-0,2 3,3 Nettoforbrug af reservation -0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 Indtægter Udgifter 3,6 3,4 2,8 0,6 3,5 Årets resultat -0,3 0,1 0,6 0,5 0 Der kan forekomme differencer grundet afrunding. ViFAB har i 2008 afholdt udgifter for 2,8 millioner kroner, hvilket er 0,6 million kroner mindre end i 2007, hvor udgifterne udgjorde 3,4 millioner kroner. Grundet en negativ egenkapital i 2007 var der i 2008 budgetteret med et overskud på 0,1 million kroner. I forhold til ViFABs interne budget viser regnskabet en afvigelse med et mindreforbrug på 0,4 million kroner på personaleomkostninger, hvilket blandt andet skyldes reduktion i årsværk. Driftsudgifterne blev 0,2 million kroner mindre end budgetteret bl.a. forårsaget af ViFABs iværksatte spareplan. I 2009 kalkuleres med et nettoresultat på 0 kroner. 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året ViFABs SKB gæld har ikke overskredet lånerammen i løbet af ViFAB har hermed overholdt disponeringsreglerne. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16/22

17 4. Påtegning Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ViFAB, CVR-nr , er ansvarlig for: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. ViFAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 30. marts 2009 den 2009 Helle L. Lønroth Centerchef Kristian Wendelboe Departementschef ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17/22

18 Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Personaleomkostninger Budget 2009 Antal årsværk 5,4 5,9 4,7 3,8 3,6 Tilgang af medarbejdere *3 ** Afgang af medarbejdere 1 ***4 ***1 ***2 1 * inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling) ** heraf 2 tidsbegrænsede stillinger *** heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse Tilgang - - Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger - Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode / år 8 år I alt Udviklingsprojekter under udførelse Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ViFAB har ikke udviklingsprojekter under udførelse i ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18/22

19 Note 3: Materielle anlægsaktiver Kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år Saldo 50% I alt Primosaldo pr. 1. januar 2008 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige materielle anlægsaktiver Kostpris pr Igangværende arbejder for egen regning ViFAB har ikke igangværende arbejder for egen regning i ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19/22

20 Note 4: Årets resultatopfyldelse Opgaver Forankring og formidling af viden Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin Udarbejdelse/revision af tekster under den engelske version af Udvikling af ny viden Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler Svar til ansøgere af forskningsmidler Forskningsnetværk Øvrige Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdspladsvurdering (APV) Resultatkrav At udarbejde minimum 12 tekster At foretage fire opdateringer Udarbejdelse/ revision af minimum 12 tekster At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt Afholdelse af minimum to møder i netværket Fastansatte medarbejdere med min. et års anciennitet har gennemført udviklingssamtale indenfor det seneste år Der er gennemført APV inden for de seneste tre år Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Vægt Vægtet resultat Der er udarbejdet 15 tekster. 100 % 20 % 20 % Der er foretaget fire opdateringer. Der er udarbejdet/ revideret 12 tekster. Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt Fastansatte medarbejdere med min. et års anciennitet har gennemført udviklingssamtale i efteråret 2008 APV gennemført i % 10 % 10 % 100 % 20 % 20 % 100 % 13 % 13 % 100 % 13 % 13 % 100 % 20 % 20 % 100 % 2 % 2 % 100 % 2 % 2 % Samlet målopfyldelse 100 % ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 20/22

21 Note 5: Administrerede tilskudsordninger Tabel 12: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, (reservationsbevilling) (mio. kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,4 1,0 3,4 1,6-0,6 1,8 4,5 1,8 1,0 2,8 * afgivne tilsagn excl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere Tabel 13: Udestående tilsagn Hovedkonto Primobeholdning Tilgang i året Afgang i året Ultimo beholdning ,9 1,6 4,0 4,5 ViFAB uddelte forskningsmidler for i alt 1,6 million kroner i 2008 via hovedkonto Følgende projekter blev støttet: Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling Kan akupunktur givet i forbindelse med inseminationsbehandling forbedre chancen for graviditet Motion, psyke og kræft - med fokus på patientrettet forebyggelse Effekten af antenatal hypnose som forberedelse til fødslen Den kinesiologiske krop ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2008 én million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, så har ViFAB valgt at uddele disse uforbrugte midler i 2008 og Der blev i 2008 således bevilliget tilsagn for 1,6 million kroner, hvilket svarer til et merforbrug på 0,6 million kroner. Ultimo 2008 havde ViFAB 1,8 million kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 12. ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 21/22

22 Note 6: Oversigt over nøgletal Negativ udsvingsrate 3,69-1,34 9,0 Akk. overskudsgrad 7,37-2,60 15,1 Udnyttelsesgrad af låneramme - 64,52 63,4 Overskudsgrad - 9,04 18,3 Bevillingsandel Ekstraordinære poster Tab på debitorer Kapitalandel - - 7,4 Nedskrivningsrate Afskrivningsratio 13,7 61,3 53,2 Opretholdelsesgrad - -15,00 19,7 Gns. årsværkspris kr Soliditetsgrad 8,26-0,66 19,1 Reservationsflow Reservationsandel Akk. reservationsandel ,3 ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 22/22

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for:

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: Årsrapport 2015 1 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: 16.11.22. Patientombuddet, 16.11.26. Erstatninger

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8468 CVR-nr. 78939516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2. Målrapportering... 7 Resultatmål 1: 1. realbehandling

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere